Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

7 Mart 1964 CUMHURÎYET BKS IIIİİHHIIİIIIIIIİII H ^^ ^S Z^ ZZ: ^= ^S ^S ^^ = " ~ Z^ ^^ r=: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUE !== IİIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII1I1İ1IIIIIIIIIIIIIIU11IUIUIIIIIIIII1UİIIUI1I1I1II1I11UI1IIIUIIIIIIII1İIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 41 oyla kabul edilen bütçe Cetitt günlere doğru jj önümüzdeki günlerde Millet Meclislnde vergi refonnu vp zamlannı Bngören kannn tasarılarının mâzakeresine baş = ^ l.ınaraktır. 1964 yılı bülçesiyle çok yakın bir ilgisi bnlnnan ZSH bu t f u s n l a n n bütçe lle birlikte gorüşülmesi mümkün ola ^ S mamışttr. Oysa 1941 bötçesi kabnl e dilmistir. Bn bütçenin ge ^SS lirleri arasında dnemli bir yer tntan verçi tamlarına dair ^ = kannn t u a n l t n n ı n gSriigâlrnefri ise bnçünlertle yapılaeaktır. Z^Z w : CumhurİYet Senatonıoun Şimdi herkesin merak ettiği cihet, vergi kannnlannın. ŞjŞ ğixnix hafta içmdeki birleşimİDde hükümetin tekllf ettiji sekil ve hacimde Meclisten çeçip ee= TTmumiye kanununun fe»kal*de bir kalabalık goze çarpcemiyeeetidlr. Bir yanda gerekcesi Maliye Bakanı, hatta Z ^ T ncı maddesınde •bütçe» söyle ta 'zakerelerin* yılnı» bir tek mil bakan tnönü Mecli» tflr»<İ8fln« rin! proterto *er. jfllrselmedl. • '.etvekih ile katılan bir kısım par de adımlarla çıkarak. bütçenin kt Herhangı bır ıtırazda bulunmt maktaydı. Hemen bütun senatörler Basbakan tarafından bir kae drfa anlatılmıs zarnretler var. *~~ rif edilmektedır: ; partı frup j yen partUerin yetkililerl,; nn« ragmen 50 ye yakın mille'tveVerçi artırtmlannm aynen kabnlönfln nedenleri ortaya ko = = • : linde birleşira salonlarını do;d,ur bulü teşekkürienni gun «Devlet, devair ve tnüesseıaU ; ti frupları o £ün tara kadro ha jlanna dolayısiyle bütün bildirdı. Ve'erte*idiğer bazı gazetelerin manıet ve hattâ bütfe müzakereleri olmannlmnsfrnr. ö t e yands Ise, reformlar ve vergi zamlan bir [her zaman oldngu gibl «irticalen»! lenne çıkardıklan |u cevabı ver kiU, «rnatör salonu doldurtnu» bu; nin aeaevi varidat v« masaif nuışlardı. kısım partiler tarafından yersiı bnlnnmakta ve vatandaşa : muhammenatını gösteren v» bunı y a n i elınde daha önceden hazırlan 1 diler: «tnönü bizi tehdit mı ıdi lunuyorlardı. Oturumun açılmaaın yeni kulfetler yükleyeeegi gerekçesiyle bnnlsra ksrşı dnI.iarın tatbik ve icrasına mezunimi| bir yazı oltnaküzın uzun bir|yor?» dan İS dakika aonra bu kalabahjı:) rnlmaktadır. : vet veren bir kanundur.» Itonujma yaptı. | Oysa ki Basbakan «Bütün met* sebebi »nlajıldı. Ba^bckan tnönü. Gece yarılarına kadar devam = = 80 yajındaki Basbakan. Milll Mü lelerin açıklanraasında fayda var uğradjğı menfur suikast olayı d> Işte. tasanlarla birlfkte bn 8nemll Iki n t gfirfiş Mecllse • Bu tariften de rtnlaşılacağı üi eden müzakerelerde bütün parti ! cadele ruhunun doğuşundan bu dır> diyordu. «Verjji reformlarını layısiyle kendistoe geçmis olsun =^ Celmiş oTnvor. •;zere «bütçe», devletin bir yıl için »rup sözcüleri tenkidlerıni dile yana tarihsel geli«meleri bugünün kabul etmek ıstemıyen partiler diyen (enatorlere tejekkürlerini ; d e yapacağı masraf ve bunun kar ÎSE Bn fineroli dararna, ayrı bir finern katan cihet ise Başgetirmişler ve bütçe konuşundaki gerçeklerine uygun bir seki'rie «ımdiki halrie geürler bölümünde bildirecekti. ^S hakan lnönö'nün, geçen hafta, bütçenin kabnlü dolayısiyle • şılıSı olarak elde ediîecek gelırın temennilerıni ifade ptmışlerdi. belirttikten sonra Kîbrıs konusun 158 rcilyon a;:k bulunan bütçe İle Bütün parlamento üyeleri BasZ^Z Mecliste yaptıgi konugma iie ortaya koydujfrı tntnmdnr. • toplam ve teferruatını belirten bir Son gün yani nütçenin oyalanada da gerekli bilgıyi verdi. işleri yürütür» demek istiyordu. \ bakanın konuîtnasını sabırsrzlıkla ; «anundur. Diğer bir deyimle, dev tnonü, vergi artıran t a s a r ı l a n n a y n e n kahnlünün, bütçe eünü de YT.P. ve beklemekt* idiler. tlk olarak tabıl J iefin bir yıl içinde vapacağı har^^ teknigi, plân v e hükfimet icraatı. başka bir d e y i m l e mernleI.P. hariç diğer partilenn «özsenatör Kadri Kaplan gündem dısı ; !st«<«eini bildirdi. Tüm »enatörl». : cama ve gelir tahminlerl. bütçe ZZZ. k e t işlerinin o l n m l n y o l d a y ü r ü t ü l m e s i bakımından sart olbu tenkid ve temennilerde oir konuşma yaparak Kıbns olay .nn bu konuşmayı da dinlemiy»: ianunıınun kapsamına gırmekte"^^ d n î n n n ileri KÜrmüs, b n n l a n Meclisten «aynen» geçirmek hükümetin bir arınlik hükümpti Ve Bajbakar.ın deyimıyle «Bu a '. tan ile ileili gelişmeleri anlatma "kleri yüzlenndeki ifadeden anla; dir. Devlet ve ona hıSlı harı ka. ^= kaahii olmadıfr anda, artık s o r n m l n l n k t a ş ı m ı y a r a t ı n ı v e olması bakımınian başari'inm kı; mu kurııl'jşlan mall yontemlerıni rsr «çBreri istekliiere devrederejini» açıklamıştır. fste yeni taTüm parlamento üyelen tarafın yin sonuna kadar çıkman gerekli f» koyuldu. *a ömürlü olacaîım en sert sekilOLCRSA Kaplan'ın konujmasından lonra •.bütçe kanuntına :*öre riiizenlerler. ranljnn parlamentoda mflsakeresinin sonnpo bn ydnden !dan ilgi ile ızlenen konusmaıı IL bulunan vergı reıormlan» nin ka• Başkanm çagnsı üzerine eski S». bul ediimemesi halınde bılınen 10 Basbakan înönü yerinden kalkmak p^ ayn bir finem kazanmın Te merak nyandırmıştır. jrasmda İnönü tam üç defa «u »öznato Baskam bagımsır senatör Suileri. Ü7erine b < a ba=a tekrarladı: r,ucu hazırhvacak partılen iktidar ı ç r n kıpirdadıysa da Başkan bir kı : *t Hayri Orsüplü'nün a= Herhalde, önümüzdeki gflnlerde parlamentoda eereyan kürsüye koltuklan bekiiyor. Taliplni var '• jinin daha gündera dı«ı konu?mak « Hıikümet, bütçenin yürürlü edecek olan verçi tasarılannm müzakeresi hir hükfimet • j gçlmekte oldufunu görenler k(V i Bütçe kanunu her yıl aralık aSıra 1964 yılı bütçe kanun ta?s fe girmesi ve tatbik ediiebilmesi^= muhalefet çeki;mesi seklinde cereyan edeoektir. Tasanlar nusrnalamn keservk dikkat ke<.ilyı baçında geldıjî T.B.M.M de onsının oylama«ınt geîmişti. 13 ni, onun kaynaklarını öngörmüş == nnemll bir degisiklite afrarga, bn çekişmenin yeni bir taüdiler. ÜrgüpIünÜT) pek nldir söx cak ve şubat aylannda müzakere olan lâyihal annın aldtfını bilenler i»e tneraktan yerS^ kümet bnhranına kadar uzayan tesirleri ve sonucu olabileedilerek mart 1 de yürrürlüge rak tesbit edilen bütçeye y a «elerinde duramıyorlardı. Ürgüplii Z^Z eegl de anlasıhyor. gibi Büyük girer. Geçmış yıllarda bütçe kaivet» ya da «hayır» denilecekti. Ehasgi konn hakktnda korusacaktı edile nunlarının müzakerelerinde önem= KEMAL AYDAR vet denilmesı halınde devletin bü acaba* Bütün ParlSmento ürelerl !i kor.uşmalara. büvük gürültülenat etmektedır. Büyük Meclis bu tün faaliyetleri devam edecek. tiesteğinı, hükümetin e'aslı addetOrffüplönün konuşmasinı ilgi il« re ve sert çatısmalara rastlanırdı. «havır» denmpsi ha.inde i'e me tiği meselelerde devam ialemeye koyuldular ettirirse Aneak bu yıl çok farklı bir dumurlar 1 mart aylıklannı dahı a vazifemizı yürüteceğ.z. MemleketDtN KOVT'SÜNDA rumla karşılasıld:. !0 günden çok iamıyacaklar ve ortaya daha bir te siyasi sahada hizmet etmek her BtRLEStîftZ daha az bir süre içinde Millet Mec ,çok halli gerekpn problemler çı parti için ırıukadder olur. Bu »o «Memleketin plânlı kalkınmay» lisinde müzakere <Hilmek rorunkacaktı... iba»!adıgı bir devrede bütün partirumluluŞu bilerek görev yapıyoda kalan bütçeyi ızlivpn milletveîerin birlesmel»rir)de raruret virruz. Sizden ıtimadınız devara etkıüerinin «ayısı bazı eerelpr hiç dır» diyordu Ürgüplü. «Partiîerin tiğı müddetçe desteklprr.enizı istebir sekilde 30 u ajmıvnrdu Bu du: özellikle din «.iysseti konusunda a * özellikle CHP. ıırsUnnda otu riz. ttimadınırı esirgediğınız anda jrum «adece bu Til bütçe«ine Bzgü iajmalarında kat'l zaruret vsrdır » ranlar v» basta tnönü oimak ııze saygı i'.e araniîda oturarak, memKamu yararına olan ka«Parti liderlerinin blrbirîerin» i re Bakanlar Kurulu tnensuplan,! leket hayrına çahşan in;anları de» jnunların müzakeresi de böyle dekarsı satnlmî davramslan vat^nY.T.P. ve bagımaızların desteği ij tekleriz.» ADALET: | MALİYE: jvam etmişti. Ama. ki;i çıkarlannı daflar arasındaki aynlıklan eideile sonueun nereye v»racagını en \ Hâkimler Kanunu T i i ı n ı ı rir. Bu?ün töcearda eüven roktıır. ' Gümrük Girij Tarife Cetvelin löngören kanunlarda ya da sövme 'dl»« içinde izlemekte idiler. BaşPartiîerin vergi konu«nndaki filcir». TARIM: de degişikük yapılmasını «ağlayan : den dövmeye kadar uranacafı 8n kanhk Divanın önünde bulunan i { k t i d a r . a l m a k vey» almamak... | > r l degijiktir. önOnfirde tehük'U • ceden sezi'.en bazı kanun teklif Türk Tütün Ekicileri Banka?! beyaz madeni kupalar. kumızı.:j k i n c i k a r m a h ü k ü m e t i n dagılmav» güç pünler eörduKm ici" büKanurı teklifi Devlet thale Kanun Tasarısı iierinde, birlejimlerin yapıldıgı tna beyaz oylar bırakılıyor ve t ü m : s ı n d a n s o n r a o r t a y , ç l k a n n ü k ü . 1 tün parti lidcrieTÎTiin Mr arsya sePetrol Ofi«i Anonim Ortakhğı junla kaplı büyük salon tıklım tık parlamento üyeleri sinirlerini yaMtl.Lt SAVUNMA: üzerine ne A.P. Gem e t b u h r a n l lerek anla«fmal»nnı teklif ediy» Silâhlı Kuvvetler Ia«e Kanun Kunılm«sı hakkında Kanun Tekli lım dnlmaktaydı. tıştırmak için «alonlara çıkarak e l Ba}k,aj»ı »e ne de dijer parrurn.» Geçen yıllarda aynı süre içinde birbiri üzerine jigaralanm tareli. Tasarısı başkanlarımn bu zort i l e r i n g e n e l OLMAZ Kt? ve gece yanlanna kadar devam e yorlardı... [ u v e rnesuliyetli görevi üzerlerıULAŞTIRMA: GEÇtCİ VERCA jden bütçe müzakerelennrie böyle PTT memurlarına ikramiye Mecli» lokantasmın ögl« nervisi l n e , İ T n a k t a n ç e kindiklerı hatırlar ıBıı d«fa BarbaVsn YsHTrrr!<n KeKOMİSYONLARI: jbir doramla karîila;ılmamı«tı. Bu verilraesi hakkında kanun teklifi 'mal Satır söz alriı. Onrp Kaplar.'ın Jarada bu yıl bütçesi hakkında ko ne başlamasmdan tam 2.5 saat s o n ; d a d ı r H attâ, înönü hükümeti kur. Bilindigi gibi bu teklif daha önce Her iki knmisyon da vergi tara yani tam saat 14.50 de Başkan \ m a k t a n d a h i vazgeçmışti ! Vonıı^ma«ını cpvaplandırdı. Sonra nu?an hatiplerin vapliklan konuspnrüşüldüfü Maliye Komısyonun jsarılarını ıncelemiş ve buna ait t tr ek • t*Tgüclü'n"m konıısmasına deSirdi. Sirmen, oylama sonuçîı ' t S^rev y.ne Inönünün üzenne kalmalar, tahakkuk lahifelerinin hacda reddedilmisti. raporlar bastıniıp dagıtılmıştır. i «Parti ürtprlprinin bir arava gp'esesiyle açıklain «1964 yılı b u ^ d« Sonra da Y.T.P. sözeülen ha. 'mini arttırarak arşivlere ciltler rek me«<»leler ü?»rirde anlasmadolusu olarak konuhırken millet kanun tasarısı 180 red oya karşılık r i ç d i g e r p a r y sözcülerı, fikir bir'an ?prek!i'1ir» dedi. DP^İ »mı ar'vekillerj bu konusmalara hiç de 221 oyla kabul edilmistir. Memle U g i n e Varmı«ça.«ına, azmlık hüküİVfisından AP vi sııçîadı. Psrtiler kete ve millete uğurlu olmasını m e t ; d i y o r i a r d ı buna. Ve sempati ilgi eöıtermiyorlarriı. ;Kaitınunıın çıkarılmasmı «ab^te dilerim.» desteklemesi yapmayı dahi gereki ediyor diye. Sonra rla bir süre CH Müspet aonucun »ç,klanma<ın 5 İ I buluyorlardı. Sonra bütçenin UICOI İP t>ropaeB.nda«ı ysctı. dan »onra C.H.P. 11lerin lehte te o y l a m M l j : r a s ı n d a bu kanadı tem ! Sat'r'ın bu jekilde konusması Vatandaş, vergi yatınyor ; ı k madeni ku29 «ubat 1964, vanı bütçenin ge zahüratlarının yani sıra. Y.T.P. ve Vergı kanunlarına «eveı» denmezse ş. İnönü görevinden ayrılacak Ürgüptü Büleni Vikmener . Poriresî Son söz Vergi reformu kabul edümezse çekiürim Ve... Bütçeye ilgi Evet ya da havır sill Komisyonlarda neler v » ? 41 farkla evet Almak veya aîmamak Sandaîyalartn partilere göre dağılışt SenatSr Milletvekm 176 160 39 24 13 29 9 38 69 13 6 2 6 49 4 ÖteSI C.H.P . „ . . AP Y.T.P .„„ C.K.M.P. ...» T.1.P MJ». „ B a j ı m s ı ı l a r (Cumhurbaskaniıgı kontenjanı dahil) A c ı k nel oylamaya sunulacağı. cumarte si günü. ilk günlerrîeki müzakerelere ilgisız kalan Parlârr.ento üveleri sabahın erkpn saatlerinden ıtibaren en *ık kıyafetleriyle yer:?nni ahyorlardı. özellikle bazı geceler bütçe mü bagımsız mületveküleri de en iç p a l a r a gÖDÜl fc,,. rahat],g, i ç i n d e ten sevinçlerini düe getiriyorlar ; T O 1 Z , o y l a n n , bırakıyoriardı. "'• : Basbakan tnonü'nün üzerine bainnnİİ LfnnilCIIUnr ^ a basa tekrarladı^ı cümlelen. baî ıllvlıU fM/IIUjUTUI p . , \ p T cK t Menfur suıkast o!ay:na maruz M.P. milletvekilleri dikkatle dinlikaimasmdan tam 9 gun sonra Baş .yorlardı. Ne bir itiraz ve ne de s i l e d e n u v e e r par a Uiavı Bütçeden sonra kokteyl 29 «ubat cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meelisinin dıaında förev'.i trafik polisleri büyük bir heyecan içinde nizamı temin etmek için. bale yapar gibi oradan oraya <;eğirtiyorlar ve parlamentoya gelen yabancı misyon şeflerini. senatör ve mületvekillerini büyük bir ">vgıyls ielJmlıyorlardı. ucuna kadar »ürdürebilirdi... | îara soŞuk dus sibi t?«ir e*ti. Ürfüplü «partilerin anlayış içinde olmaları içii hir!e?rrpnin eerek'i ' oidııî'.ın']» ifadp etm:5*i. Ama o1 nun temennilpri daha iık «aatlerde ürgüplünün konu«ma?ının »rtesi îTtiiü. hütün parti liderl»ri ?öz bir'İŞÎTIP varmışças'.p.a hu Voruda bir yorumda bulunmaktan k'Ç'ı'nr. Gitmiyelim... Bazı Bağımjız senator ve milletvekılinin hafta içinde A.P. ye şeçmelerı üzerine, sandalyelerin partilere göre dağılışı yukardaki şekli almıştır. | Bir gün önce Meclis Baskanı Sirmen, basta tnönü ve CHP lilerin fiddetli protestosuna maruz kalmıı' bu yüzden bu darbe ak façlı B*s [ kevfini kaçınnıstı ve. Kanunu kftbul edllmezse lstlfa ececeglm» dedl Oaıeteler Y A ZI SI Z 27 Mayts iîe AP çekişmesi Jikrei Oiyam rnilletvekiH Doktor Haluk Nnrbaki, biîtçe maıakereleri sırasında Parlâmentoya her zamankinden erken selmeve haslamıstı. Onun gibr «Pkenci milletvekilleri Nnrbaki'nin basına tnplanıvor. dolttornn «rekismp ovnnnnn* feeyine 'pvredivnrlardı. Ovnn şo: Doktnrnn eTinrie iki kflcfik roaden narca=ı var. miknstısiı. Rn îkt narc.iHan hirinin atlı ds «21 Mavıs, Onktor 5tpki maflpn narcasım düz masanın fistflne ko'•oyor. 21 Maym islmH parçsvi rt^ ona yaklastınnca berlki ksfip rirtivor! Ovnnn gerreclen hir A.P. (j miHetvekiü doktora çıkjstı: «Dnktnr, bnrB«JT. Par!8m»>nfo, ovun «alonn deSIl» dedi. OteH basını kaldırmadan mınldandı: «Bak bnna memnnn oldnm. demek ki en nlhavet farkına vardınıı...> Aslan'a bir mektup yazıp aorun bakalım, bu ilâcın tatbik edüdiği kimselerde gazeteciiere kar yı bir aüerii oluyor muî Ben pek merak ettim de...» Gazeteeilerden birı «Neden?> dedi «Kim kullanıyoT ki?» Çsyından bir firt daha çeken ooilletvekili «Neden var mı?» dedi • srif olan anlar.» Hazine ödedigi = Hazineye ödediği Moderin ^ Modern Hayderpeşa = Haydarpaşa Seyrüsefais = S?yrüsefain Süal = Sonı Firibot = Feribot Ay ay = AÎD Mustarih = Müsterih Şey = Bu kelime Bav B»kar.a göre bir çok nnlam tasır ör neŞin şey demek bir uçaktıt, vergidir, gernidİT. :«k<"İpdİT. tesistlr, uçak alanıdır.. Şey dedi mi artık siz cümlenin gelişine göre onun ne olduğunu anîamak zomndasınız. Millet grupu = Millet Partısı grupu Yollar , Pullar Bakan. pul yerine yol kelimeti kulltnıyor. ömeğin dürsaj bakımından bozuk olan yollar tedavülden kaldmlmıştır) diyor. Yani demek istiyor ki pullar tedavülden kaldınlmıatır. Haa. bir de yu var.. Bakan eSer bir rahamı bin diye okuduysa bilin ki o rakam mutlaka milyondur. örnekleri çoğaltmak istiyen. ler Bakanın konuçmasını teypten («nltvebiİTrler. aleyhine Adalet Partililer bir önerge varmislerdi. önergenin >Ç!k oy a konulma»ı da bu arada kabul edildi ve oylarını atcnak üzere sıraya girdi milletvekilleri... Neriman AğaoŞlu (A. P.) da oyunu göstere göıtere attı, bu red oyunu belirten kır mızı puamla idi... Kasüa kasıla küpsüden inerken birdenbire durdu, ellerini dehşet içinde yüziine götürdü... Yerinde tepiniyordu... Merak mı ettinizî Açıkhyalım: Hammefendinin A. P. nin önergesinin kabulü için beyaz oy Terme«i gerekiyordu da... Sonuçta halkevlerine 250.000 lirahk ödenek verilme'il kabul edildi. Ağaoğlu aırasma otururken hala ıSyleniyor ve hayıflar nıyordu: cAy karde» yanlış verdim... Yanlış yerdim...» Yanlıçlık degil, «slındi dogru bir işti bu. Halkevlerinden yararlanacak binlerce Türk vatandaşı Adalet Partisi milletvekili Neriman Ağaoğlunun bu yanlış. bir «kabul» oyu için teşekkürlerini su nar ve bu yanlışlıklannı bilerek vapmasını diler. let Mecliginde. Sirmen tabli < a rzetecileri bermatat kadro dı?ı bırakmıştı ama foto muhabirlerl bnradan bir iki resim Ç*kmek için kapıya geldiler. Fotojrafçılara sertçe bakan Sir. men lordn: «Ne bekliyorsnnm?» «Basbakan tnönüyü efendirnj «Çıkın dısan haydi, tn3nü gelince kapıdan resim çeker gidersiniz havdi bakalım.» Foto mnhabirleri emri yerine getirirken birisi mınldandı: •Başkan biti C.H.P. miUetvekilleriyle karıştırdı. Araraa fazarladı ba . » LÛGATİ ALPİSKENDER 85 milletvekilinin izlediği Ulaçtırma Bakanhjı 1964 bütçe kanun tasansı görüşmelerine ait izlenimleri sunuyorum: Bakan A]pi?kender, iki saat süren konusması sıra<?mda M.P Lideri Osman Bölükbaşi'nın su içme rekoranu lnrarak 21 kere bardağı aŞzına »ötürdu, flç dört kere kSSitlarmın nıımüralanni kariîtırdı ve IM kere de bu yüz rien öziir r'iTprf' T^.ııiar .•(aSan çeyler... Eğ?r Bav Bakan geiecek bütçeye kadar kalırsa, konuçmalan dinliyecek milletvekiüerine bir l.olaylık olmak 0?ere kaydettiğim bazı kelimelerinin eerçegini içıklıvorutn: Mühm «s Mühlm Hüzur = Htızur Üzür = özür Sarj » $arj = Ti.'is n Tesiı SENATÖR tLE MİLLETVTÎKİLİ ARASINDA FARK NEDİR ? Hani çok sofDk Amerikan bilmeoeleri vardır. tşte onlsra benriyen bir tanMİ, ama bizimle ilçili «SenatSrlerle mtlletvekili arasında ne fark vardır?» Cevap.MiIIetvekillerinin başkanı gazetecileri levrnez. senatörierin haskanını gazeteciler sever. Siirirasi: Biz Sirmen'in ievdigi şeylert biliriz Balıklardan pisi... Biı Sirmen'in sevmediÇi sev leri biliriî En başta biz çpîiriz. P.ırlâmpnto mııhabırler) V e r d İ g İ ileri ritır.iştir ki Türk mi.aflrper i £ » • t n "»' j?"*™ *CrÜ ' ! verliffi hakkmda kanaati. hele hele İ "fj 1 * ' k ' " d l t a k ı m l * m n Ç o k kordiplomatik misyon seflerinin oldugunu farketmis ve o andan iti! ispatı vücut eylemebu konudakl bil(rilerini aliak bul . b ren i lak etmlsti. Ei?er bu ziyafet hiç ve yi zorunlu kabul eden CHP liler \ rilmesevdi 37 000 Türk Hrası Haz1 gibi yüzünü asmıştı... Î5te bu sıralarda Başkan, tnönü'j'ü birazcık t ; neye intikal edeeekti. Ama ne vsr clsun keyiflendirmek için pervane ki bu bir «de* haline eelmisti. paoldu ama. anlasılan Pasa olanlsra ra harcamasiTi' hiç mi hiç «ÇTmiuz'Jn zamandanberi ürüliiyor, bu ver Meclis Başkanı Sirmen'e kaljn son dUTum ise üzüntülere tuz hiber â.oeU ziyafpt. ellerine birer sündekivordu... viç bile vermivecktt. VermiyeŞeref salonu Merlis koridoruna c»kti ama ah bu âdetler... dönmüştü. Tanışlar bir arsya topYOK lanmıslar. yabancılar ise birbirlerine bakmayı uygun hulmvışlard: [ Başkan Sirmen. »Bhibi Oysa misafir aŞırlamak da bir hü; dâveti 1957 TürMyesine benzetme nerdi. Parlamentoda asa§ı vukan ' ye çok muvaffak olmustu. Yııban her dili bilen üve vardı. Bunlar cılar, yerliler. earsonlardan ne is Syle daihtılabilirdi ki hem vabani tedilerse tıpkı 1957 vılının eilar. hem de öyeler bol bol konu| m alıyorlardı... dim .», «Bftti efendim Y o k e "|di. Ne yazık ki «ayranım'.z bu. yafendim.. » ! nsi su» misali bu da ele yüze bı t boyunea... CHP li milletve1964 bütçesi kabul edllmis, Millet i k i n e r ı kendi seçtiklen, ama bir Meclisi Baıjkanı Tuat Sirm«>n bu t ü r l u bağdtsamadıklan Baskanı vesile ile kordiplomaliğe T« protesto etmek için divetine ical&mento üyelerine bir «yemek» T« b e t e traemeyl kararlastırmıslar, an j riyordu... Aslına bakarsanız, sarınicak bunun etrafa karşı istismar : misafirler dı«an çıktıklan zaman ı k O nusu olaeağım düsünüp bafırbunu «Yercek verildi» jeklinde de lanna tanki tas basarcasına par , Şil «Yemek vorilmedi» şeklirde limentodaki «Yoklar ziyafeti» ne ; konuıacaklardi. gelmislerdi. i ! Milletin parasım her »eytn ttstünde tutan Mec'is Başkanı Fuat SirBa;bakan tnSnü e«i mevhibe tıpVı kendi bütçesine , ladıjh gibi bu davette de aıamî tnönü ile gülerek geîmişti. Ancak etrafına şöyle bir kınntı yapmı? ve bında eyle«ine bozlugu Senato seç mieri Bilindifi fiıere Cumhuriyet Senatosn, şenel oyla seçilen 150 flye ile Cumhurbaşkanlıfırca atanan 15 üye ve Tabiî Senstörlerden kurnlndur. 150 flyenin seçimi, Seçim kanunnna göre çofnnlnk s:stemi ile yapılmakt'dır. Millet Meclisi öyelerinin serimi ise nisbî »isteme göre yürütülmektediröte yandan ill< defa 1PS1 yı lında yasama eörpvine îjaslıyan Senatonon iki vılfla hir knra ile üçte birinin yeni lenmesi çerekm?ktpdir. Ancak iik kurnlnş vıüarı olm? sı dolaymyla bazı üveler iki hazilan dört yıl s"rıatril''|. yapacaklar, iki dpvre sonan da ise her senstor altı w\\\ görevini tam olarak kuilana caktır. İki vılda bir yerilpnmp Cnrohurbaskanheı konteuii nından gelenler için rlp sr? konnsuinr. Bn avın ? 1 sinrip ( Senatoria knr Ü cel.ilprpk ha"1 ?i çrnpun vcnilpnpcpîi t"?hit edilecPİî ve Mavıs av;nın «on larında ise seçimlere eidüp CpUtir. rtte yanrtan. K<vıpto '»^ınj. İPri konusnnria bayı xprıı IPIJlifler nrijva atılpvtır f.ıı teklitlprp şrrirp Sensto »ecımleritıin co^iınluk «strntı <e. rine nkbî u^ale ehrc varılması ve difpr hir tpUliflp r!p Anayasa'nın fpcıcı ma'i'l"! nin kaldırılarak iki vıîrta hır rilmesi vp « : iiıi da bir .yapılrua.si ^ıt. İnönü de keylfsizdi f ACABA? Koridor8 sokulmıyar ?azetecllere üzüntüsünö belirtmek için Basın hücresine Kelen bir basınsever milletvekili. nmarlanaft çayım yuriuTnlarken. «çoeuklar» dedi, «ihtiyarlara truvvet veren Gerovita! H3 ü keşfeden Romanyalı doktor Anna «AY KARDEŞ YANLIŞ VERDİM» SİRMEN VE SİRMENZEDELER... Bütçe hitmismis dp vabîncı misyonlara. ba vözden Merlis Ba^kanı ziyafpt verivorchı Mil Halkevlerine ?î0.000 liralıfc Vtir ödenek verümesins dair teklif tlk aeızd^a viskller. biralar. n; lastırılmıştı. kılar suyunu çekmişti. Hple hele Afyonkarahİ5>arda fışkıran mader ' suyunu bile bulmak koca davett» Cumhurivet ?»natosu B.)=kar: bir eazpteei bulmaktan zor olmuş da 4 mart 1964 tp bu ziyafeti tekj tu... Baçkan Sirmen pek s=vdi5i ( M , rar etti. Bfiylelikle 29 şubstta ac parîâmento muhabiriprini pline tam i kalan dâvetliler. dört eün sonra fırsat eeçmişkpn o eün Meclisir. i bunu tamamlama fır^a^nı elde et• a kapısına bile uSratmamaya a j^.iler. ' •n ll ?amî dikkat eö?tprmiş. Basbakan j Şövle böyle iki ^jvafpt? 80.000 li; f f înön î niin otnŞrafîartr ra gitmi? vp Ankaranm ünlü bir icin kppırin beklp^pn foto muha gpc*» lokali de döıt zün aravfa bir) ' Içrcp Hra k£7n*v,vprmisti Son da Senato da verdi 1 muhabirlerini Foto de masraf 1963 butçesinden yapılAtatürk Bulvannın ı mıstı... BR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog