Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHT Ttî Y E T 7 Mart 1964 TURKLER, MUSLUMANLARve ÖTEKİUER YAZAN : VoltDİre Derleyen: Osman Yenseni Iç kavgalan ııııııııııuıııiHiıırmıııııifiııııı komplolar ımıııııııııııiHiımmıııı Cümhuriyet IIIIUIIII1IIIIIIIIIIUII1IIIIII delilikkf Tenkif edilecek asıl nokta «Oknynenlardan Camhoriyet'e gelen znektnpUr* ifltnnonda c^nkara Radyosunan hall» basIik.li rsrzı n e garip.'... Tazı sabibi r»dyonnn hakiki eksikliklerinl ortava koyacak verde âdeta radyoda çalısan bir aata^ın rekltmını yapıyor. Tnriım Bakanından ona radyoda Ityık oldoğn yerln verilmesinl Utiyor; yaııjını «Ankara radyosiı Projram Müdürtt olarak görmek dilegiyle» dive bitirivor. Dojrnvn yanlışa katarsk. nedan hu mektnp yazıImışT Insanın içıne kıırt düsüvor! .. Ankara'da tl (orta dalga) r« (nzun dalga) radyolan vardır. Her iki radyonan mfizik yaymI»n sornmlalnlan da keyft prog ram hazırlamazlar. Bllflkia gelen istekler Için ayrı a v n proçram ha^ırlanmaktadır, ö n i e f i n ; «Dilek kntnsn» «Müzikseverlerle ba'basa». «Ollmp dagından mfmk» T.S. bunlar bati tanat nıuîiiji istek programlan; aynea hafta içlndekl programlarda fstekler e8ı önünr alınır Soronlnlann görrve basladıklan tarihten beri enerjik çalıgmalarıvla batı sanat müzi£i fivey evlStlıktan knrtnldn. Tazıda «Ne bir kon«er, ne bir opera dinliyebilirsiniz» denilivor; ne asılsız bir iddia! Zlra kon^er prorraralannı hrr iki avda bir ?ık sık, hütön hir opera proeramlarını ise îl radvosnndan zaman zaman dinlivornz. Anlasılan vazı sahibi radvosnnn sadece «Dün\aya açılan pencere» proeramını din TütUlete karşı Hvtupnmn teU sipeti Venedikti îfcind Mehmefin aldıgı ülkeler. o sadar genıştı Kı, Turk ulusu, bu mırasia yennebılırdı FaJsat Yavuz Suı'an Selım, oraya ılâveler yaptı 1515 yılında Surıye Ue Mezopo tarnya>ı aldı Sonra Mısmn fet hıne koştu. Bu ış Mısırluarla cenkle?meye kalsaydı, kolayc» bıterdı. ama, orası Yenıçerüer kadar guçlu ve çetın yabancı bir mılı» tarafından yonetıhvor ve tavunuluyor du Bunlar. Kafkasyadan gelme, Memeluk denılen Çerkeslerdı. K> le anlamına gelen bu sozun tılıoı bulmak zordur Bır ıhtımale (öre, ilk Mısır Kıralı, esır olarak »atın •ldığı bu Çerkeslere Mameluk (kölemen) adını koymuıtur Gerçege dahı yakın bir ihtimal de, bu milisın kırala karaı olan ııkı bağlıhğını belırtmefc ıçın konmuş bir jsıro olmasıdır. Nıtekim, Oımanlı pasalan da sultana kendilerinden bah*ederken «kulunuz» darlcr. lık ışlerınde kullanılacak para ancak zorbahk ve cerbeze ne sağla nır. Papa, Turklere savaj açmak bananesıyle butun hırutıyaıı ulkelerınde, «goz yumma» anlamına ge len «enduljarrslar» çıkartıp safma ya basladı. Guya, bunları alanla çıler, mutemetler para kazanıyorlardı Papa, kend: payına duşen kardan bır kısmını kızkardejine verdı Buna da ses çıkaran oimadı. Kâhınleı, pazar yerlennde «Bu endu!jar«!ardan satın aîanlar, HiZRETt MERYEM IN IRZINA DA GE^SELLR YİNE DE CEZA Keşışı, bu devrımın •labafüı{ını yaptı. Buyuklerınden ıldifi dirvk. tıfler flıerine, cndüljajulan kfltöleyıcı propagandalara girişerek bunları hırıstıyan'.ara latanın Jtikilennı incelemeğ» koyuldu. Bu turetle peçenın btr ucu kaldınlmıs oldu. Heyecana gel«n halk, o vakta kadar tapındıgı Papa hakkıada hükumler yurütmeg* batlıdı. V* kefi;lerin bu fik«r aynlıgı, otuz millet araamda yüz yıldan fazla geçunsizlik, ç«ki|me, v« {• İAket konuiu oldu (1418)1 Bunca laraıntılar, iç kavgalan, komplolar, cürumler v* delilikier •rasında, ilköne* ttalyada, aonra öteki hınstiyan ülkelerda, naııl olup da o kadar güzel v« faydah sanatlar tfirediğini loracaSımıt geliyor. Tîirklerin egemenliği altmda olan yerierde bunu hiç gBrmüyoruz. Bize ait Avruna ahalisinin t«kâsında ve yaradılıjmda, Türklerde rastlanmıyan bir Szellik olsa gerek! Insan dehasına üç l e y teair jeder: îklım, hukümet v« din. Su j dünva bilmeceainin ktaşka izahı yoktur. Bir Konu Radyolannızda Türk müzlğl ml, aBtı müziği mi tartışması ile ilgili okuyucu mektuplannın bir kısmını dün yaymlamıştık. Tartışmaya bu^ün de devam ediyor ve Radyo konusnna bugün son veriyoruz. lemek için açıyor. Oyaaki radyonan IÖZ yayınlannı tenkid etmek yerındc olur. Dünyadaki mühim olayları aksettiren bn programlarda, aradığınııı bnlamazsınız; programin basında ee »abını beklediğiniı tornlar arka arkaya sornlnr, lonanda ice eevaplar kalır. Uıon tnüıik fasılalan ve basit band montajlan ilgiyi büsbütun dafitır. Asıl tenkid edilecek noktalar banlardır. Taner TEMtZGÎL bi, programlanmıı yflzde sek«enlyle annmakta, osmanlıcanın 810 divân dilini zorla di riltmeye çalışmaktadırlar. Böyleee, ba«g5revleri olmasi gereken toplura, kalkınmasına karsı hareket etmekte ve onnn ilerletnesini kSsteklemektedirler. Kendilerini blıira çogvnla gnn emrinde sayanlar, çok kötil bir yolda olduklannı artık snlamalıdırlar. Aksi halde, ifler, okul yerine adım ba?ına cami, tiyatro yerine karagöı perded, opera. yerine orta*ynnn, konser yerine de Mevlit Istegıne Kadar dayanır. SroumInların ve Atatürk'çü gerçek aydınların, bu gakat gıdise artık engel olmalan gerektir. Gazı Egıtım Enstıtusü öğretmenı Fuad Koray» tuplar» »ütunund» buyük puntolarla yazılan bir kelıme yığını nı teessurle okumuş bulunmaktayız. Halbuki bızler bunca yı!larm Cumhuriyet okuru olarak bu kelimeleri yadırgadık. Saym Suat Tümercan bu gahsî iategınde Sayın Muzaffer Ilkar'ı da ıtham etmekte ve otuz milyon Turkün kendi 6z müziğın den yokaun kalmaaını hiç vıcdanı sızlamadan ijtemektedır Suat Tümercan'dan §u sorunun cevabını ıstemek her Türk gıbı bızım de hakkımızdır. Egeden doguya, Karadenızden Akdenız'e kadar burcu burcu vatan kokan ve 700 yılhk Ata yadıgân Türk müriğinden bızleri yoksun bırakmak hakkına f« hıp midir?. öz muzığımizi Ankara, tstanbui, Izmır radyolanndan dınlıyemezsek illâki Demirperde feriîinden mi iaitehmî.. Yok Suat bey, bizler Türk top raklannda, Türk muziğl ile yuğ rulmuş bır Anadoluda yagamak tayız. ö z müzığimizı başka radyolardan bize dınletmeye ne »i zm ne de lizin gibi düsünenlerın hakkı vardır. Her alanda Batıhlasıyoruz di ye, kendı muzığırnızi unutmıya lım. Bizlerin do an büyük dılegi. Istanbul Radyosunun da Ankara Radyogu gıbi Turk muzıgı yayınlannı artınnasıdır. Salim Ergtln AIİ Rıza Orsargın Okul yerine cami, konser yerine mevlit mi? «Radvolanmızın d8rt elle ıcarıldıkları, şasmaz bir pren«ipleri vardır: ÇoSnnlnçnn dlleklenni ytrine getirmek. Bu davranısları ile en dogru isi yaptıklarını sanan ba koruloslar, batının bin yıl önce bıraktıgı tfk telli ilkel müz\*ı, guniın aktiıaliteslymig gi Kafkasya ve Gurcııtandan ge\trek Nü kıyılannda yerleaen bu kolemenler, ton haçlı aeferlerin • denben Mısıra hSkimdiler. Iklimin aıcaklığı, bu tavaıçı ırkı fevşetememişür. Çünku her yıl bu Çerkeı mılısi, yeni gelen gençlerl» tamam lanıyordu. üç yüı yıldan fazla btr müddet Mısır, bu sekilde idare edildi. Torcanbay, kölemen kıraüannın ıonuncusu oldu. Onun da »ohretl, bu aonunculuktan, ve Yavuı Sultan Selıtnin eline dusraek lelâketinden ibarettir. Ba$ka bir tanınma sebebı de, bize hayret veren, fakat şark hlar için hiç d» tuhaf olmiyan BU i olaydır: Selim, onun elinden al dığı ülkenin yönetilmesini rine ona bıraktı. Kırallılrtan pagahğa dusen Tomanbav, pasalann kadettne uğradı, yani kısa bir ı t m a n Kannnl sonra ıdara edildi O vafcıttenberi, Mısır halfcı, en raı gerek kendılen, gerekse akrautsnc veriri «saSıhğa düstü. Se ba ve rtostları, cehennem arâb:nzn=tns devrınde kahramanhğı ile dan baiısık olücaklarrtı Bu satış evunen o raıllet, Kleopatra zama ların ıstekle karsılanmas:, f ?aman ) mnkinden daha ürkek olmustur kı anlayışın bır ornejıdır Buna Bılım ve teknıjın kâsıfıdirler dem kıırne sajmadı Her yerde »alış gı yor Simdi hiçbir biümle ilgilen şelerı açıldı En çok *aî;şlar mevyoktur Ajhrbash r e ciddî oldukla hanelerde oluyordu Kâhmler, çn't n «örlenir. Oy»a. esir v e düşük oldukları halde, kaypsizca dan«lar ve sarkılarlı rakit feçirdıklerinı grruvoruz. j Türkiere karsi Avrupanın tek EIPTI Venedikti. Yüz taraftan dıdiklenmif ve yontulınuş olan bu sıper. Yunanistanda birkac şehir i le, Gınt. Kıbns ve Dalmaçyayı e f linde tutmakla yine de dayanıyorcîu Turklerle her zaman kavpah degıldi, ve »avajlarda kavbettigın d*n fazla^ını orılarla yaptıgı tıcaretten çıkanyordu O sıralards Papa X Leon'un büyük bir projeri vardı Romada pen turle mımarlığın çok kibar gelis melenn» yel açtnıj olan önce!: II JüJ devnnrie baîlangn Sen • Pıyer kılı^esını, Ayasofvadan ustun ve hatM dünyada biridk güzellikte bır mabet olarak tamamlamak i s tıvordu Fakat, rihan metropoluna j bovle e$*iz bır şahe^eri kazandır| mak içın pek çok para lâzimdi Bu ' tun hın'tiynnlann bövle bir yat'.rı ı ırıa katılma«< ;art+ı, ama, bayindırI Kulafc Rnrun Hoğaı Yavuz Sultan Selimfn oglu S ü leyman, Avrupalılarla tranlıların *n korkulan dusmarı olmuçtur. Macanştan ve Bohemya Kıralı genç Lui, tek başına Tflrk gücune karşı koyabıleceğıni ianmıstı. S ü levmana «avaj açmakîa kendini, bılm^zlık etti. B'idin yakınlarında, Mohaç denılen alarda yapılan bu mevrian muharebesı, hıristiyanlar içın Varna bozgunu kadar acıklı oldu Herrpn de butıin Macar asil?adelerı crada harcandı. Ordu, bajtanbasa kılı^tan eeçiriHİ. Lui, kaçarken bir batakhğa duşerek bo ğ u ^ u O ramaiın yazarlarına gö• re. bu z? f erd=n <rnra, Sülerman, SSIeymsn bin be<! vüz Marar a'ilıariesinin ba şını ke"=tırr"!ş fakat ravallı LuiGÖRMİYECEKLER'» dıye bafır rin pnr're'Hı eorun'e »»l^mış dıkları zaman, halk onları dindar SoSukkanlıIıkla bin b ç ; v u ı kisilıkla dinhvordu. p.in canTia kıvan sdamın bır tek Fakat. Almanyadskı Ogusten pa baş içın a§1sma«ını mantıSımız kapazlan bu ışe ayak uyduramavın bu! etmer Btı Iki olav, avnı derel ca »atatradıkları mahn aleyhıne eede n n h e l ' d ı r cephe aliılar. Bır demırcı evlâdı T.4Rr>f: EN BEDBMTT CLKE. olan Marten Luter ısımlı Ogüsten, Türk müziği yayınları artmalıdır Snat Türaercan'a açık raektnp Gaze'pnızın «Ok'irlardan Mek »»» • • rvrrv İSTANBUL T ' O \ ç ı l n Kna haberler HaÎ flt muzlk 8 00 Haberlpr 8 15 Ovun ha\alan 8 T0 Salon orksJt^'arı 9 00 Ti'küler o "0 Kı'çü'v konspr 10 0" Kı>a hab»rifr Kappm? 12tvı ^cılış Kı=a hTh^rİT Slon nrkr^tralan 2 ">o Sir'.ı'ar 12 30 Hiflf mıi7ik 1" (« H ı N>'l<>r 1 î 10 Şarkılr 1 1 3 0 Kılçuk nr<p<tri 1° 45 Sjz * * " • «• lerl H P0 Se\krt l'furlurr orkestra=ı 14 İS Hif'anın pr^eramları 1i :n Yusuf Bphîç nrin=<"'l orkoc«ra«ı 14 4=^ T'Jrktller 15 00 K^\if mrVtupl^rı 1*05 h Kısa h "r\t>T 15 10 Şprkılir 15 30 Gı'arıs^Tiv Altav mll't llg maçının nk'fn yq\ını lfi "(1 Çocuklann ı ı ı t i 17 10 Karma fa«h 17 57 KI«T l'ânlar 13 00 Bck lâmlar goçldl 19 00 Haberler GBnlük olaylar 19 30 Gençllk «aatl 1145 Günttmünin plAklan 20 11 Şarkıl?r 20 30 Onb*f p(!ıde bir 22 00 Rek'âmlar geçlr"l 22 10 June Chrl«tv »6vl«ypr 22 4î Haberlpr 22 S1» Tatll fecrpı Içtn mjzl'c 24 O5 Kısa haberİSTANBVI tl. RVDVOSÜ 1" ^ ^c lı? 13 00 Dansa çagn 18 30 Her zaman s^vılen plâklar 1»W Salon orkf«tralan İle otuz dqkl'.3 10.10 Akşam muzlgl ;r oo P'Sklar »ra«'nda 20 30 Yerrek Tiüzlğl 21 00 CumarteM k ı n v r t 22 00 Caı dünyasmciin 22 45 Tatll gecealnde dans 5J 00 K a i r r ı ç İST\NBL'I. POLtS R\DVOSTJ (Kısa dalga 47, 43 m.) 10 58 Açılı» 1100 ŞartalM! ZfkJ hl'İTtn 11.20 Plâk dolabm Dr. Ziyaettin Maktav î <[ Hastalıklan ve Afı» t>ne Sırıırjisi Mutehasaı» Taksım Re<epı.aşa C 5/1 4H ?0 98 ' < J J A ^ Arfalya Paniisklu Dokpma Sanayii T.A.Ş. den 1 19641965 vılı ihtiyacı 10000 ton llnyit kömür^nün Garp Linyıtlerinin Sevitömer tşletmesinden Fabrıka §ahasına nakil işi 16^964 pazartesi ffünQ saat 14.00 de kapalı z»rf usulü ile müteshhidme ihale edılecektır. 2 Teklif zarfian ihaleden önce komlsvona tevdi #dilecektir. Bu ıs için 45000 lirs muvakkat t*mmat ve talıplerin 5000 tonluk naklıye işi vaptıklarma daır belge istenlr 3 Şartname her ?un mesai saatleri dahıhnde Şirketln Ticaret Ser^'isinde gnrulur. 4 Taliplenn belirli çün ve saatte teşrifleri 5 Şirket ihalevı yapıp yapmamakta veya dıledığine ihale etmekte serbesttır. **»••>••••«••••••> cvık ıa»tl 18 00 Spor »ayf a«l 18 10 Kaçük llftnlar 18 IS Rekl»m programlan 19 00 Haherl*r 19 Î5 H s v a durumu 19J0 A N K A R A ŞarlııUr 1 9 50 Uykudan »nc« «77 Açıhs 8 30 G0n»ydın a»19 55 Orhan Se»en«r orkeatrasi vın dlnlevlcller 7 30 Sabah mO»10 SeçtlglmU »arkıUr 20 40 ljl 7 45 Oyun havaları 8 00 Mikrofon 13. » 5 5 KOçflk ilanZ Haber.er S 10 Slzln lçm çalıyolar 21 00 Kıea. haberler 21 02 ruz 8 30 Bu sabahın sarkılan Sarlalar Jl 20 Bayata b«kıs 8 00 Kapanıg 21 JO Şartnlar 2J1O Ollmp d a 1157 Açılı? IS 00 KlM h«b«rJından mözlV Sî 45 Haberler ler 12^2 Anrire Prevln v« orke»22 55 Dansl E»n«! DarMİ Î4 00 t r 8 s ı 12 35 KUçük Ilânlar 1140 Kapanıs Sarkı'.ar 13 00 Haberler 13 10 ANKARA t L K A D T O t D Gltarlar ıiırmalı çaleılir v« bon18 57 Açıü», 17 00 Danılı çay golar 13 ?0 Kadmlar tcplulugu 18 00 3 « ı f o n l koneerl 19 00 Haftf 13^5 Kayıp aranıyor 14 00 H*kmOzik 19.30 RadTt» n e tngUlzcf lâm pr"gram]»rı 14 45 Tnrktller 194S tnrHlKi mnrfk M 00 15 00 MBzlk dtmv««u 16 00 Muzlic aererlena ) M f b ^ a « 0 0 Dan«! D»r.«: DaiMİ 21 41 Haftf 5«rkılar 1* 20 Radyo Htaphfı tnüzlk Jî 06 D « n d«vam 18 3*. Hepsl Almanca »Ovluyor 17.00 Kısa haberler 17 0Î Ço23 00 Kapanıa. dan 11 40 TürkUlffr 15 00 Kapanış M. AkfUn BULMACA 123456789 ••••»••••••<•• • • '»• • » • • • • • ' »» • •• • • • • • 4» • • Cummhurıyet 2466 4> t'ıya.Krpfar fstonbul'da D OKTO R Tar<k Z. Kırbakan l>en Saç ve £ührev1 Hastalıklaı Mutehasaıaı Istıklâl Cad Harmakk&ıj] No Sfl Tel. W 10 73 Cumhunyet 2467 (Basm 2810'2450) SOLDAN 1 Ksr tzerlnde daj «porlan vspmayı adet edlnmlş kışl 3 Yırtık yerlerl yamasz olarak bütünll\en uzman. yanardağlann etıufa saçtık'an 3 Blrin* ve blr «eye son derece iokulmuş durunnda gürünme hall 4 Frarsada blr «ehlr. ılerlye doftru dünüp lti« 5 Denlzcl'ık Bar.kaMnın vapurlanndan blrlnln »aı Tlbetll papaz « Ylrmlncl, yüzyılfia yetısmls merhum befteci'e 1 rımlzden blrl (adı ve o zamsn Bay mânasına eelPn »6ı) 7 «Şayet» rrânafina blr edat, «uluca plşlrllmlş plrinç Tfmegl 8 Nota. çevlk hare, kptll kışl. 9 Toprak kaplardan, | YnK\RID\N AŞAGIYA: | 1 Yurdumuz haljcınln yfl»l«ı i«k«en beçlnl teçkll eden grup (çoful). 3 «Fasıl» venrek «uretlyle blr taraftan öbür tamfa yürü'» anlamln» Oç «öz'.ük karma blr emır S Btrtne veya blr tasıt» ağırlık v«recek sevler koyma hareketl 4 Istırap. yıkık ve pfrtçan 5 Toprak boru, blr denlz tajım» vasıtasnm yansı 6 En tyl clnılert Holânda'da yetisen çloegin dlklldlgl tarla vey» bahder«ce hararette olan yürümek İçin kullandıln DBnkfl bnlmaı mB ıııramun hallrdtlmlf anlamına lkl «öz 8 Cereyan «tme hall. 9 Konut. hökOmdarlar» yakıaır s«kl]d«. çe. 7 cOrta ! OLDUREN SİR FATÎH 22071 • Pazartest tatil Her gün î l de, Pazar 15 30 da •Yedıncı Kopek», Çarsamba 14 30 rta Pazar 11 de «Çocuk Tıyatrosu». K ^ D I K Ö Î 360682 • Perjembe tatil. Her gün 21 oe C'imarte=ı. Pazar 15İÎ0 da «ÇınÇın». SİTE 476947 Pazartesi tatil Her gun 21 de »Evcılık Oyunu» TEPEBAS1 442157 . Pazar, Pazartesi, Çarsamba Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da Altı Kı>!i Yazarım Anyor». Sah, Persembe, Cumartesi saat 21 de «Carmen» Operası. ÜSKÜDAR Cuma tatil. Her gün aaat 21 d«. Pazar 15 30 da «Nyancılar». YEVt KOM1ÎDİ 440409 Sah tatil Dıger g«ce!er 21 de «Tepeden Inme», Persembe. Cuma, Certesı, P ertesi 17 d e : «Gülnihal» (Pazar 11 de. Çarsamba 14 30 da: Çocuk Temsilleri). AKS4RAY K f c r K OPERA 215722 Suare 21 15. Paıartesı harıç. her gece. eumarte«l, pa7ar ve çarsamba 18 15 te matinede «General Cöpçatan». ARENA 446418 • 440704 Sah hartç, her pün 18 ve 21 15 te «Sezar v e Kleopatra». (C"umarte^i. pazar matine 15 30 da) AZ*K HS346 Oszanfer örcan O»nfll ClMl Toplnlnfu • Pazartesi tatil. Cuma suare, Cumartesi ve Pazar matine r e iuare: «îpekçi Merhum» Diger sreeeler: «Muhteşem SerBITLVAR 214802 Pazartesi dışında her eec« 21.15 te (Çarsamba, cumarteai, pazar matine 1615 t e ) : «Kart Horoı». DORMEN 4497"*6 Suare: 21.18, Matine: Cumartesi. Pazar 15 te Paıartest tatil «Şab.ane ZGŞürtler» GENAR 493109 Çarsamba hariç. »uare 21 15 te fCumartesi r e Paıar matine 15 t e ) : «Düsman Çiçek Gönderme*». Saat 18 d e : «Hayvanat Baheesi» r e «Cephede Piknik». GRUP 8 (GenArMa) Çarfamba 18 r e 21.15 te: «Derize Giden Athlar» r e «Carrar Anamn Si^âhlan» İSTANBUL 442750 • Soare: S1.15. Matiner Çarsamba. Cumartsıl. Paıar 15 t e : »Me«edî vı» Sldık Zerceleri». Her fün 18 15 te Münir Ö7kul Toplulu?n «General ÇBpçatan». KARACA 44«66fl Suarelerde r e paıar matine 15 te MuammeT Kar*<»a: «Lâhmacun Cumhuriveti». SAAT S OYTJNHRI Terhld Bilce TopİTiln?n «Şaşkın Komiser». Her gun 18 de, pazarte«i 18 r e 21.30 da. KENT OYTTNCTTLARI 449738 Her pün 18 de, Pazartesi 18 ve 21.15 t«. Çarsamba tatil. «Gülerek Girin» Sah r e Cuma 15 t e : «Kalbin Sesi» v e «Halkın G«ıu». KÜCÜK S *.HNE (Gfllrtı Sttmri Engin Ce»lar) 495«ri2 Pazartesi tatil. Sah, Çarsamba 21 15 te «Bıit'in Ksdınlar GOîeldir». Persembe, Cuma 21 15 te, C.ertesi, Pa7ar 17 v e 21.15 te «Bülbölün Sesi». (Sah r e Cuma 17 de öŞrencive) ORALOfiLTJ 404935 Patartesi tatll Her pece 21 15 te fMatine • Çarjamba 18 v» Cumartesi, Parar 15 te) «Kerested Tevfik Bey». KO.NAK 482606 • «Arka Sokak». LÂLE 443595 «Fıravun Kadını». LÜKS 440380 .Şaşkın Baba» A. Iaık LEVENT «Surfün Yolu». • RÜTA 448439 «EkaodO»». 4» S A R A I «Kara Şeyhın tntlkamt». StTE 477762 «Eksoduo 8AN 488792 «Koçum Benim» T Oirik TAN 480740 . rL«mı Yo«maTi Altetti». Y. MELEK «Eksodus» YENİ AR «Edepsız, Şehvet Kadını». Y.TAKStM «Koçum Benim» A. Içık YILDIZ 478342 1 «Yann Birimdir», 2 «Battı Balık» ALEMDAR «Koçunı B«nim» A. I»ık AYSO (K.Gümruk) «Koçura B«nJm» A. Ifik BÜLVAR «Koçum Benim». A. I»ık KTTLÜP 227183 • «Saskın Baba» A. Iaık MARMARA «Eksodug». MELEK (Evüp) 1 «Şaskın Baba», 2 «Zehır Hafiye». * REVK 211525 .Arka Sokak». • ŞIK 223542 «Şaşkın Baba» A. Isık YENİ 225892 «Eksodüs». • YKNİ ( B K o y ) «Koçum Benim». A. I?ık KADIKÖY : OPERA 350821 «Şa«kın Baba». REKS 380112 «Çılgın lhtıra»». ÖZEN 369994 «Ası Gençhk» E. Sommer SÜREYYA 360682 «Eksodüs». SUNAR «Eksodus». KLLÜP ( B B e y ı ) «Kırık Anahtar». «1 Emmanın evı önünde küçük bir araba durınnrdu. Herıcourt, esasen evvelee bildi«. . Hsvır, fabrikaya dBnrnlyecegim, d5n Çı babçe\«> gırdı Sıvab elbiseli ıhtiyar ka mek istemıyornm . Bnna Mösyö Wiedner> dın eonınmedı. Herıcourt, merdivenlere doğ »öyliyebilir»iniz.« Hem çok rica ederim bern vıirüdu Bıraz endışelı ıdı. Oyle y», genç ni rabat bırakın Bütfln arznm bnndan ibahadın. bır grce evvel çok endiselı defıl raiy ret Artık ba hikSyeden bahsetmcyin...» dı* Bırden bır sesler ışitti: Konnsan Em. diyordn. Herieonrt birden kapıyı yurdu... ma >dı Pakst sesınde büyük bir yorgnnluk hıssedılıvorrtu .. Ve Emma açtı. Salonda bir aksam evvel Emma'ya gelen o iki adam vardı: Bnnlardan biri Stnmm fabrikası müdürü Erhat, öteki meşin eeketli adamdı: îirmi yaslannda kadar vardı. Bakıslannda garip bir mâna seziliyordn . Mnhakkak ki ba delikanlı bir ak?am evvel döjuştügü kimse idi. . (Arkaat rsr) Ankara'da DEVLET TİYATROLARI : BÜYÜK TİÎATRO 113832 • Suare: 20 30 Sah tatil P erte«ı ve Cuma suar» «Öp Benı K=>te» Çarsamba suare ve Pa?ar matırıe «Sızp ö\ le Geüvorsa ö v l e d ı r . Persembe v ; Certe«ı ; ? c e l e n : «La Sohe'me» Operası Parar «uare : «Satranç» Bsle>;i RTÜÇÜK TÎY^TRO 1111R9 ?uare 20 3'1 Pa zarte<=ı tatil Pa^ar matine 15 te • «Topu?lu. ODA TÎYATR()«f 1111P9 Saat 18 de P&/artesı tatil fDoJıırr> Günü» TF\1 S\11\E ]]72*0 Suarp 2fl'f! P4/aıfp=ı tstıl Pazar rr'tıip 15 te «Brrrıvpn Br A^k» r r Ü N C Ü TÎYATRO 11724^ Sıap ^ ' n P.erteri tatil Pa?sr matine 15 t e : «Polı«|pr» ÖZEL TÎYATRO! AR : M E Y m N SAPVFSf ns?O0 C s r a n ı ^ t^'ıl Her gece 2115 • . Mîvi Devnvo» » H P ' EMD v e Pa?? 1 I I P 1 8'5 t e : «Sıi B,«fan» e 5 t HAI.KEVİ OTt'NrT'LARI Ç Cıı mar+»«i. Pazar 2100 d e : «Evın îçı Evîetme» ANK4.R* P a z a r t J î i C s r < s m h ? 18 11) v fWt tp Pa/aı l S S n v e 21 IS tp . ö ' a C a n l a r » Dı*pr e u ı . ' e r 18 v e 2115 t e : «Gırlı Ordu». 4> • • 4 •nınmınt Beş gazete ile üe lîieenına kaııatıldı Takrtr: Sükun Kantınumın ilk tattnkati olarak heş gazete ile üc n'çrgi Bakanlar K u n d u karan ile kapahlmıştvr Bunlar, Trabzonda çıkan «İstikbâl», Adanada çıkan «Savha». İstanbulda çıkan «Tevhısi Efkâr», <rSon Telgraf», «İstiklâl» çazeteleri ile cSfff'ilarresatt), «Avdınl'k» ^ e *OrakÇ<?kiç» dergileridir. • İstanbul Polis Müdürü Ekrem Bey bir muharririmize bu konuda ?unlan «övlemistir: ffTakriri SOkun Kanununun birinci marld>si Eereğince Hevpti Vekile karan ile malum beş yayın orsanmm Vapahlma^ı hakkjnda Vilâvetten aldığrm bir emri yenne Retırdık. Tevkıfat hakkında bir emir almadım 7 Mart 1925 tarihll Cumlıuriyet'ten Lözumlu Telefoniar * tTFAlYE: Boyoglu: 44 46 44 îıtanbul: 2142 22 Kadıköy s 36 08 72 Üsküdar: 38 09 48 Bakırköy: 7164 66 Adalat : 5160 81 îstmye: 63 80 20 * Venizelos öldii rrni? POLİS İMDAT: İstanbul 27 4S0C Eeyoğlu: 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 4b U2 Sıhhî tmdst: Beyoğlu : 44 49 98 t atıh : 21 15 95 Üskudar: 3b 05 3b * TRfcN : Demıryullan: 36 04 7b (Havdarpaşa) 22 30 79 (Slrkecl) H.AK : T H V (Termınal) 44U2»b Hava Alanı: 13 82 40 Sinemdjdr Ankaro'do • • < • 4 4 4> Sinemalar Butun ömrull'u Türk dusmanlısı HP epcirm:^ bulıınan Verizelosun vefat ettigri hsberi şâyi olmuşsa da bunun aslı buîunmadığı anlaşılmıştır. İ s y a n ba«itırılTvor Uyan ve irtıca hareketuıe karşı askeri bırhklerımızin harek? Veni/elos Fkrem Bey * Istanbul'da ALEMDAR 1M136 • «Dolu Dızzın» ( T ) A N K A R * 12:Mİ2 «Macealar Yolu» l ! ) B C Y C K 124II7'> «Susu? Y a z . ( T ) GO!B 122J15 « U e ı ç Kı/lar. ( T ) . / l'LUS 121QK> .Çarpıca,, Pren«ler. (1) ]2ir7~> «Hartnnın Ku,. ı T ) 4} * U suıatle ilcrlrmektcd r K"inal»1tın Samı Ps : a, Genel Kuımay ıl» ternas hflbnHedır Tcap ettıği takdırde Paşdnın harekâtı ıdare ed=ceğı so\ lenmekipriır * VAI'I'K. Ueniiyn: a n « 1 8 9» Nohetçı M 44 112 ır> ^fhır Hat l^rı 4) (» U 44 %.' Vi * I3LLEUİ1E; Zabı'a: 22 42 79 VTLAS wm=, « K a r t s m n întıkamı». KtlEK 44M^Q »Eksodus.. İNCİ 4845°8 . Ş a ş k ı n Baba» A Isık «t < RKNK1.1 H? P,j «TtHkmun Nıjaı.ıiM» .s!, (;=,e|P,. ,î) • 4 4>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog