Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

tKt CUMHTTRÎYET 1 Mart 19G4 ıııı|ıııııııiHiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHuuııııııııııııııııııınıııııı|ıııı İ D Ü Ş Ü N C E İ E R | ÇOK ACI BİR KAY1P idarede Anayasaya karşı duranlar Bagün memleketi yönetraek darumuads bulanan idare teşkil&U, parlâmentodakı hattâ parlâroento dışındaki siyasi eğilimtere göre parçalanmıs durnmdadır. Valiler, kaymakaralar, müdflrler, mfldür mnavinlerı, ıdare âraırlerı, savcılar. polisler, her çeşitten memur, kendi mezhebine, meşrebine, siyasi yatkınlıgına ve yakınlığına göre bır vol tutturmuş .. MHH Egitim Bakanlıgı teskilâtında öteden bert pek hızlı olan ilerici gerici zıtlasması bütün yönetim kurumlarını sarmış .. Oaha da ilerı giderek bankalara, iktisadı devlet teşekküllerine, bunların ıstiraklprine kadar çirmiş. Kıyasıya bir sarmş... Bn kıyasıya savasın elle tutulnr Srneklerini oknyucnlarımıtdan gelen mektuplarda da oKuvoruz Bu durum ilk bakısta çarıp bir durumdur. Ama biliyoruz k», 27 Mayıs 1960 yılına kadar bu kururalarda ılenci kuvvetler ezik ve yenik düsmüsler. silinmıslerdi. O «amanki siyasi ıktidara dayanan tericiler, bötün devlet teskilâtında kilit nektalanna adatnlarını yerlestirmıs. ileri düs&nüslü idare adamlannın üstflnden sîlindir gibi ceçmislerdi. thtilâldtn sonra kısa bir surc dnratı bu ç»rk gtne afır agır dnnmektedir. Ancak eskisınden bır tarkla .. Şimdı her devlet Kurumundaki ileri ve aydınlık d&şuneeli ıdare adamlan eskısı (rıbı susmoyorlar ve boyanlannı bâkmüyorlar. Çünkü. gen fcuvvetler siyasi ıktıdara tam bir güvenle yaslanıp bıztanamıyorlar. ftazan ıçten içe devam eden, bazan dışa vuran bır mücadele sürüp gıtmekte... Bunun önüne nasıl geçılirT Kanunlan yüruUntkle ödevlı idare teşkilfitının en önde b«yun eğecegı tcmel bır yasa var... 2? Mayıi Anayıaası ıdare adamlannın davranıslarında yön gosterecek en saşmaz pusladır. Onların varlığının anlamı ve ruhudur. Bu Anayasa ıstikametınde ışlemek zorundadır bütün ıdare mekanıztnası. SosyaJ adaletçilik, devrimcilik, artık özel bir siyasi düşünüş değildır, devletin kurulusunda temel tasıdır. Bagün memlekette Uericiler, gericiler ayırını yakUr. Anayasacılar ve Anayasaya karsı olaolar aynbğı vardır. Kurucn Meelisin getirdiğı Anayasa, Atatürkün devrim kanunlarını da saylaları arasına katrnıştır. Devlet knruluşunun ber katındaki vazitelilcr ve memurlar öncelikle bunları gözönünde tutmak zorundadıriar. Ancak halkoyu ile yfirfirlüge girmiş 19C1 Anayasannın anlamının yeterince kavranmadıjhnı, çesitli idare adamlannın bâlft 27 Mayıs öncesını yaşadıkları ve kendi dairelerinde yaşatmak istedikleri de bir gercektir. Buna karşılık hfikümet, «partizan idareye kayiaaka dâsâncesinin varattı|ı korknyla eli ayağı bağlanmıs; olan bitenı seyrediyor. «Taratsız ıdare» ülküsü elbette gnıel bir şevdır Aneak bir ülkede idarenin tarafsızhfraın aneak bır tek «artı olabilir : Ve Anayasanın lâfzıyla rnhana ber seyden ç*k dcger biçmekle o tek sartı verine getirmek mümkündür. Geçen günkn yazılarımrzdan birinde tnhaf sayılacak bir düçünceyi öne sürmfistük. Demistik ki : önce deTİet teşekknlleriT» milineştirmek \e kamutaştırmak gereklidir. Şimdi aynı biçimde tnhaf çelebılecek, ancak bngnnkfi Tiirkiye için çok luznmla aaydığımtı bir düsnnceyi it bana kaUyornz : Anayasayı 5nce devletin idare teskilâtında nygnlaraak, benimsemek ve benimsetmek gereklidiT. Buîiın reformcu hnkümet, eli ayagı birbirine dolasmış darnmâadır. Devletin memnrları ıçinde devletin Anayasasını bazmetm«rnis olanlaT telrri ellerirtde tntartarken, el ve ay»k birbirine nasıl dolaşmaz?.. ııııiıııııııııınnııııııınııuıtuııuııııııuıııuıııuıııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııEıııı Sokaklann sağlanacak Yarınımızı düşünelim L Cemil Sait Barlas Halkalı Ziraat Mektebi eski Rektörü merhum Faik Ba»ar v* merhume Rukiye Btjar'ın oğlu, Selma Başar'ın esi, Mürvet ve Rukiye Başar'ın çok sevgili babaları, merhum Vedat Başar, Hediye Kapancı ve Reşat Başar'ın kardeçleri, eski MALtYE MÜFETTİŞt İKONFEKSİYONCULARA | I TOPTANCILARA | j j j « : 2 t ** ıı li U ^,,1, (Avrup» Ort«k Aydını. tüccarı, Yazan: *^ Pazarı) vardır. esnafı hep aynı Bu (Ortak Pazar) ş«yi söylerler. her gün biraz «Çok gerı kal. d»h« gelismektedık Bu i?e bir çaSehir sokıkisnnda raimarî bir dir. Bir »ra tngil• lv nalı » ahengin sağlanmasi ıçin bundan tere"nin bu teşekküle girmesi baIşçisi. zenaatkârı. çiftçisi hep ayjbunun eçıdır bövle ınsa edilecek bınaların yük <eklik]erinin sokak eenislikleri ile , nı dıld«n konuşurlar.«Emeğimuın l ş te bugün Turkıyede bütün si hıs konusu olmuş, Fransanın vej kâyetlere. dert yanmalara rağmen tosu ile tngiltere pazara girememisorant.h olmasm» dikkat edilecek karşılığını alamıyoruz.> Politikacısı, gaıetecişi sizinle jhayat böyle ba«lamakta ve bftyle ti. O vakit (teşekkül) hayli buhtir. Şimdiye kadar hazırlanan mevzü derlleşmekte. gerı kaltnaktan şidevem etmektedir Çünkü cemiye ran geçirdi. Fakat şlmdi bu buhımar oUnlannda bu hususa dikkat kâyet etmekte birlesirler. Fakat^irniz tehîlkenin, ıçinde bulundu ranîan yendı. Yeni hamleler yapıçin. ver ver şehrtn gö hıç kimse bu günün hastahklarına gumuı durumun r.e tstikstnelte ol maktadır. Bilindigl gibi Ortak Pariinüsünü bozan biralara raslan çare e n m ı t . jj duğunun farkında değildir Tıpkı zarda altı devlet,fiçmuhtelif te j maktsdır. Hangi sabsh olursa otsun, kal bir cenaze merasiminde ölünün sekkül de ayrı icra kuvvetleriyle Belediv» tmar Kncümeni bu kt> kınca, gazetelenn mansetine ba başında duyulan nedamet hsvının temsil ediliyorlar. Bu üç tesekkül nuda bir karar alarak, münferit kın. Bu size, Türkıyenin günlük da vaşar gibi. bazı olaylar kaısı şunlardır: Avrupa 'tktisadî îşbirliği, DeDİânlarda kat vük'sekliklerine dik hayatının bir örneğinı verır. Ba,s;nda dertlesme anları vasamakta kat edilmesini. sayet bir yükselme kin meselâ, 28 Şubat 1964 tarihli,fakat tutumumut bu dertlemele mırÇelik Anla«.ması ve Avrupa serekivorsa bu hu«usun böiee plân Cumhuriyetin birinci sahifesinln rin tamaroiyle terstne olmaktsdır Atom Birligi. lannda belirtilmesinin uveun ola ınansetlerini Politika oyunlan ve l&f ebelikleriy Geçen yıl üye devletler arasmda cafını • Malî Polis, JO 000.000 liralık sah 'e TürMyenin kavbettiklerini sar büyflk zorluklar doguracagı «janılan tarıma ait müzakereler, geçente futura ke«en 37 kişi yakiladı » ' maya degil blr bestenin. kitaplaSivil ?abıta memurlan «Güvenlik Konseyi gelecek otu nn sayfalan yetmez. Tarihçiler lerde müsbet sonuç vermiştîr. ffemilere ffiremivorlar 'rumda Denktas'ı dinlemeye karar bu vaşaâıgımı* vıllardak) tararlaSimdi Brükselde toplanan Bakanlık'ararai Kurulun. Sehir v e r ( j ; . nmızı belirtmek ve buna sebeb Fransa, Alroanya, ttalya, Belçika, Hattı vapurlan il» ilsili olarak alBütün partilerin din sivaseti ko °'»n siyasî ahlak ve demokTasi « Hollanda ve Lüksemburg devletledığı karar vapurlann reyyar sai t olan siyasi fazilet yoksun ri, bunların lcra komitelerinl birl i i fil k nusunda anlaşmaya varmaları bir c i n tıeılarm is'ı'âsırıs ugramasına seluğunu anlatmak ıçin çok mürek lejtirmeğe karar vermişlerdir Bu lğ zarurettir.» bep olmu$tur (Avrupa tktisadt Ubirligine) doj «Suikast sanıkîan birkaç gttne kep sarfedeceklerdir. BiliniıSi »ıbı Kurul, vapuriarBugünkü tutumumuzla nereye TU büyük bir adımdır. tsbiriiji ' da parasız *ev«h»t edecek görevli kadar mshkemeye sevkedilecek » devletler için de ve aitmekte oldugumuzu belirtmek dısmda kalan Hıfzıssıhha Enstitüsü süt leri yeniden te«bi» etmiçtir Aneak botuk oldugunu iÇ'n Batı Avrupaya ait birkaç 6 kuvvetli bir cephe bırliei olacaktesbit sırasında Belediye zabıtası nemli ve yarın biıim için çok ha t»r. Bu icra komitesinin başkanı '"'«>'• ' " ' • • Tiemurlarının re«mî pibise duvarını •»»' o'acak bir iki problemi ortajo1»n zat, daha evvel de Alman leri takdirde hüvivetlerini eösteI «Sultanahmet Cezaevi Federal Cumhuriyetinın teklifinı dehp kaçarlarken vakalandılar^ v a koyuyorutn. rerek vaourlara parafiı binebileDaha küçük manjetli haberler Herkesin hstırlıyacajh gibi, ha »ekrsrlamıs ve bu devletler arasartı konulırmstur. bundan farkiı degıldir öteki (a ni g.rme anlaşmas.n, ımzaladıgı ; ™** \ ?*** ^ f . ? * h i n d l \ ' * ' ' * \ Bu v.,cu duruma göre «ivıl ,ibi «par,.r. binen y f »telerde gör.ceginiz raan ?e tl e r de m,« gün bayraklar .«Id.fc. bir [ n n d ^ r t m » ^ ^ J g g g ^ " J «evvar satıcılar He ni?amlara aytakdirde t e k , i f k a b u , tdndi8j >rın hareketler* mSnt ol»n BeleSÜmrük kalkma müddeti bes sene i\ve rabıtasi memurİBnmn Eörev kTsBİmış olacaktır. Birinci kadevaoma'an ımkânciz olmuştur. mesinde olduüu Bİbl bu teklifin de Resmî elbıseli mpmorlar vapura kabul edilme ihtimalı çok kuvvet binerken tanırdıSındart sevrar sali görünmekiedir. Bu irnk&nı sağ tıcılar ikinei vapuru beklemekte lamak ıçm de Almanlar, ilk ka ve rahat rahs» satis vaomsktadırdemerle, yalnız sanayi üretiminden lar Avnı $ekilde sivil eezen « b ı Sümrük Te«minin kaldvnlmasırı ta amirlprinin de kontrol yapmateklif etmektedirler. Çünkü bu c ları İmk5n ızlasmıstır. daha kolavdır. Türk filimciliçi nereye Bu konuyla beraber, üye devgidiyor konıısunda letler aralarmda müsterek bir konferans gümrük tarifesi yapacaklardır. Sınema eleştirmecısı Çetin özkıtf bununla da kalmamaktadır rım yarınkı pazar günü saat 16 da Bu teklif karşısmda üye devletKadıköy Lozan Kulubünde «Türk ler, verg! konusunu da eîp almak FilimciliÇi Nereve Gidiyorî» konulüzumunu duymuşlardır, Bu hulu bir konfernns verecelrtır. susta simdiden tatkiklere başlamı; Leventte veni bir telefon lardır. Çünkü versi sistemi degiENJEKTABL şik ve farkiı olduğu takdirde, resantralı vapılacak kabet imk&nı bir çtkmaza girmekF ıiı Şehrın telefon sıkıntısını önleT E Ş E K K Ü R tedir. mek için inşaM düsünülen yenî telefon santrallanndan biri de LeAramızdan ebedjyen aynlmış bulunan kıymetli varhğımız Biz, bu birlige üye adayıyız venftp yapılacaktır. Üçüncü LeYukarıda bahsi geçen olayları sim PAKİZE PEKİNEL'in vent ile Dördiincü Levent arasındiden düşünmek lâzırn geldiğini da kalan bos sahada insa edileeek vefatı dolayısiyle, cenaze merasimine iştirak eden, evimize sanmaktayız. ^antral konusimda P T T iljiiilekadar bizzat gelerek veya telefcn, telgrâi ve mektupla acımızı Memleketimizdeki bütün IktHadi rı ile Emlâk Kredi Bankası arapeylaşmak lutfunda bulunan akraba, dost ve yakınlanmıza olaylar, toplumun, (mübalağasız sında bir anlasma yapılmıştır. mırmet ve şükraTilarrmaı ayn ayrı arzetmeee imkSn bulamaîöylüvorum) varligına taalluk etP T T *nin müracaatı üzerine Bedıgımızdan, bu şükran borcumatzun annna gazetenizin tavaasutnektedir. I ledive ilçililerı mfvcut projeler uturnı rica ederfe. PEKİNEL re BERKAY Ailderi 'erinde incelemeleânı tamamlamif Vergi me?elesi, grev Işi, ibtlkarlar, devlet sırtından sanayi Butun Ecra Depoları ve tczanelere tevzi kurma gibi konular yalnız bellı Cumhurivet 2478 «ahısların lehine veya toplumun edilmiş olduğunu saygılarımızla bildiririz aleyhine birsey degildir. Netice olarak üre'im, bütçe ve para kıymeti politikasını da içine alan bu toplu görüşten Türkiyenin yararına taaüuk etmektedir. Yağış, aralıklı Yobazlar ne derse desin. Doguva değil Batıya, Avrupaya döndevam edecek •nek zorundavız Ya«amamu. paAYDlNTEKSTIL Fabrikasımn sezon icin hazırla î Bütün bölgeler çok bulutl». • ra bulmamız ve hayatımızı kazanÇorum, Kastamona, Bola illedıfı yazlık elbiselik ve pantolonluk yeni desen sanforize kumamız için. ergeç. (Avrupa tktlrimiz çevreleri, Orta AnadoloMecidiyeköy İstanbul rnaşlar. *adî Îsbir!i5ine> eirrnek zorundannn do|n kesimleri ve Doga yız. Buna çirmek için de sağlatn NAHtT H. PEREK Aşirefendi Cad. 48 Tel: 22 00 70 Anadola BSlgesi aralıklı kar, blr ikti'aHî biinvem57 olması lâdi|er bSUeler arasıra yafinarMağazasında satılmaktadır. zımdır. Şu veva bu ürün için asİlâncılık 89392460 IMMIIIIMMHHMMniltllM*»»IM nilHHHtT""" lu ve yer ver hafif yatmurla garî fiyat veya hükümetçe tatın gececektir. Rüıgirlar knıey ve İlâncılık: 8891/2473 alms, s.u veya bu sanayi için hüd«ta vönlerden hafif, Marmara' kiimpt himavesi devri kapanmalıda orta kavvette esecek, hava dır. Bunun için de asgari maliyetl ncaklıkları düne nazaran bütün sajlıyacak nlan tabiat servetlerinbölgelerde Snerali değişiklik den azemi faydalantna, isçi emegöstermiyecektir. îinden Avrupadakiler kadar ranŞİEHRtMtZDC dıman alma. özel tesebbüs erbabı Şehrimizde hava parçalı bulutlu 8^.1964 pazar günü saat 816 arası İ.E.T.T. İdaresince Kâıçin «çok ciro az karanç» düstuve zaman zaman yağışh gececektir frthane muhavvile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyle elekruyla hareket etme, yani sömürücü İstanbul'a yakuı bir vüâyet merkezinde istihdam edimek V tsı en yüksek 8, en dü«ük 0 derece trik cereyanı kesilec«ğinden şehrin Rumeli Yakasında (Beyoğolrnaktan havsiyetli üretici olma nlacaktır uzere Kimya Müîıendisi aranmaktadtr. yoluna eitrnp rürelerinı bulmak za lu ve İstanbul semtWi) sular revizyon müddetince yüksek İş, İngibzce muhaberatı gerektirdiği için İngilizce bilmek manı gelmiştir. yerlerde bulunmayacak münhat yerlerde ise kesintili akacakMART 7 ŞEVVAL 22 şarttır. tur. Politikacısıyla, esnafıyla, tüccarıyla, zenaatkarıyla v hülâsa büSayın abonelerimltin tedbirli bulunmalannv bildirir, bu Tâliplerin İngilizce yazılmış mektupla, bir vesikalık resim, tün üyeleriyle, millet olarak buarado Anadolu yakası ile BebekSanyer arası ve Bakırköy biyografi, tahsil durumları ve iş tecrübelerini P J t 140 Beşiktaş nu anlamazfsak, gelecek yıllar mıntakası su dunımunda bir değişlklik olmayacağmı arz edeİstanbul adresine göndermeleri rica olvmur. geçmi» onbeş yıldan daha buhranV. 1 6.23|1Z.25115 38 18 07,18.37 4 42 riz. lı, daha kötü olacaktır. Onun arE. 11218, B19i 933112001 13OU03' (Basın 3039/2449) kasından da ne gelir bilmem... Öâncllık: 8925^2472 âni olarak vefat etmiştir. Cenazesi 8 Mart 1964 pazar günü öğle uamazım mütaakıp Şişli Camiinden kaldınlarak, aziz naaşı Feriköy aile kabrlstanma defnedilecektir. Mevla rahmet «yliye. AtLESt (Reklimcılık: 892/2462) SUAD BAŞAR AVUKAT ÇOK ACI BIR KAYIP AVUKAT Fabrikamızın kıymetli Malî Müçaviri ve mesai arkadaşımız SUAD Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi 8 Mart 1964 pazar günü öğle namazım mütaakıp Şi»li Camiinden kaldınlarak Feriköy Metarlıgına defnedilecektir. Mevla rahmet eyliye. Mensucat Santral T.A.Ş. (Reklâmcıhk: 892/2463) Merhum Kentıal Bey v» Nazlı Köymen'in oğulları, Şemsicihan Köymen'in zevci, Nerihe Köymen'in babası, Maçsa Erkek Teknik Yüksek ögretmen Okulu ve Çapa Egitim Enstitüsü öğretmenlerinden, Mobil Oil lürk A.Ş Kültür Müşaviri ELİM BİR ZİYA NUSRET KEMAL KÖYMEN Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 1 Mart 1964 Cumartesl günü (Bugun) öğle namazım müteakıp Şışlı camiinden kaldırılarak Zıncirlikuyudaki aile kabrıstanına defre dileeektir. Kot: Çelenk gorde rilmemesi rica olunur. AtLESt SAYIN DOKTOR VEECZACILARA Faal 17422459 Ijpsçesçmırın Mali Müşaviri Aeı Bir Kayıp SUAD BAŞAR ve çok e^kı sevgıl 100 100 250 250 Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Eriiicili Eriticisiz Eriticili Eriticisi^ 2 5 0 krş. 235 " 350 " 330 " vefat etmijtir. Vefakir refikası ve yavrulariyle aynı acıyı hıssetmekteviz. Kaybıtnız ve acımız telâfl edüemez. HAMAMCIOGLU MtlESSESELEM (Cumhuriyet . 2465) KOÇTUĞ DENİZCİÜK IŞLETMESI M/S MVĞLA \ 15/Mart/1964 5/NU«n/l964 tarüıleri »ımfand* Rotterdam, Hamburg, Londra v» Anven limanlanndan Türkiyeye yük alacaktar. fHuUafa \Uxnat Jtdç Sanayll A. Ş. »SÖRAl * EMNİYET İNTİ2AM BANKALAR CADDESI. BOZKURTHAN KAT 5 GALATA [f ON U 7b 63 49 56 70 TEIGBAF KOÇTUĞ İSTANBUI Reklftmcdık 769/2446 KİMYfl MÜHENDİSİ ARANIYOR İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN Tebliğ Olnnur: Aldım... Kullandım, Beğendim. TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder hokıkl "JOa M oÇıH altın rengindedlr Üâncılık: 8769/2470 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııımıiHiıııııııııiıımııihiı letrikası: 47 iHiııııııııııııııiHiııııııııımııııııııımııııııın ıııımıı ııımııımıııııııımıııınııııııuııııııiMiiM^ Etrmfında, yabaneı fakat nazik, gfiler yflılB Hraseler vardı. Rahat, BıçürdO. Oiledi. tinl yanıvordn. Otnnıyof. ça'»sıvor. eidip eelivnr kevtlnce. Bazan, aksamın cee ^aatinde, «Jokafa cıkiTordn Caddede do'asıvor. bîr kaiivede otnrnp televizvon sevTedivor. gonra dRnnrordn nansiTonnna tek bm«ına korkntnTpa. Bakan, İM *• tan. takıian Tok Tnllarda. Kadı na da çerme. eŞlenme hakki tanınıvor bnrafl». SBdfl ate«ffT) InfliraiMen «on ra. bfr ksc narca »t. Mraı » • • «nlvevle karnım flnvnrfliı *" w '"<"" oraeikfa. fa«nlve cok ' M 7 **" o'rnns Yann. vamna taıe tare nilâv da eeHnee... ^ııınnınıııııııııııunmıuııııııiııııııııııııııııııııı içer ve Bylece bırakır bnlaşıknn.,. lannı. Sonradan. Chrirta yıkar Cbrista. dİTe »eslendl; Itttdj onlan Baıan da babası. kerfen cetlr komodiflin ttstHndekl li ferll Herr Pirsch kollanm foto|rafı. Fnrelein Ayb»r*« jBt »ıvar. eecer mmlnfnn basıtıa. tereyim... Gslfba ntaniTdı blra« bn ifl y*parken: eBrmeslnler dİTe ka «O tastanlar, Temek 4« TertpiTi kapatirdı. Rabah bakaTdı yordnk mflsterflerimlıe. TStnn bîr «ofr» knrninT. Blr tmı»fnı» nı*. teneere. tahalı tava catal. kepce, ne varsa hepsi yerli ye Herr Pirseb reeerdi; blr tmrttfına ben. A«çı, orta blnueteisl, rinde. blr de parson ctiıştımdık y«Teslm, plfirdiklerinl bnı nımııda .. dolabına Terlestlrirken, Fran S«nra, evleti b*»ınbar«ıuı»n Plrseb, yemefini yemls, çıka edilmlı. Bütün eçyalan yok olreldi mna. Blttl ml Franlein Mersi. Cbrirt». Bakın. b«Tornldnnn»'. %\r tek teyl tanıdınıı. deftll mi? B?»1 lcln cok fa«?l» «*T hanriadmı*. bono knrtarabiidîk vıkıntıların Gelin fimdi. henlmle "»Taı « • araıından BİT « • henim odam! • tnrnp dinlenin K«n«i1iVh M**T daki ovmalı konsola. CTırî<rta*nTn VÎ.»IVP<!İ ToV Ink kabve Içelim. Mprak ettim «rfli tçint cekti. vapaıak fcaTniTOTdn ocaMa. tb •nln kremaniTi. Ren. vfl»fiTip Rnrbonc hir »PV harb! He •HMen, lios Wr koim yayıiıyor sfireTin» çrnlsnvnnn. Temizlcr le bir ara. vivecek vok. b8Wn rrnrfsÇa. insanın derisini... »ok Christa meUtebp Mahalleblvi blr kavik labalhArkasından mntfaSa giren di. Pabne rtivp fTfrr Pîrsch bir na hofaUti. Tencerevi de. oldnSPVIPT nvrtıırtiTdn avsîma tab t* eîb! koyfln klrH kan karak tadan Ptrafm? rtpliklpr aplcr Ben kahvemi saionda TihnTnın m f i n ı Btıraaa Sdet nradan iplpr ecrirlr baSlardık Avhar'l» yer. beraber. Salon bostn ba aaatte. Herke« «dasına eekilmia. Ortadaki masanın basın» tnrdnlar. tçeriden, Kitty'nlB kahkahalsn isltniyordn. Arada. Mister K«ri>y*ntn kalm «esi. m ı Pirselı an!atıy»rdn dnrmadaa: Siı vaktlyle gBreeektinl* Plr«cb pan»İToır«n«, Fr««lein Aybar: Wr»eb p»nsly«n« »le|fl, Pfraeb «aran derlerdi. öylesine b«y«k, e**el blr blnv mıı varâı: kıymetH eşyalarv Kıtlıkt», pencerelerinin 8 blr çok panslyonlartja, gttneyll ^ ç py nünde, bir tandık içinde, patv ltre oda vermek istemeıler. Oy = te» yetiştlnnlsler. Seker yerisa, ben biç bakmam BereU «'• = ne, panesr kaynatıp soynnn tçye. Bence ırk yoktnr: !nı»n T/«T S tnisler. Tl = Karl, ne fün tıin almıstı dır. Baktn, Almanyadaki knmandanından: Noell blrimle bndl dBymanlıtmı da biç bos S •vde geçirmek Için. Ona bir «t gSnnemisimdir. Onl»nn »rasın = da da ievdiklerimiı, d««tlan = yediremedlm Bir pasta yanamadım. Oyle nznlmnstftm kl! mız r«rdı. Hitler ıaın»nınd»>. r Karl, Pran Pirsebin oğln. iki ay, tam iki «T, komşnram ş Ackerratş. Rns eepbesinde T« bir Mnsevl ailesinl bizlra evde 5 sakiadım. Sonra kaçıp knrtnl 2 ralmnt. PBOP. NTMBUS1JN MACERALARk Dnrda. GSıieri aıaklara dal dnlar, neyne! OhUee ekmek Ş yeroek «Bttrtrnilın onl«r». BİT Ş dı. Sonra. Koeamı hlç anlamıyornm, hafta sonn, oglnm askerden <;e = dedi; bnnea felSkete sfirükled! Hnce. çok korktnUr: Kmrl. S.S. = = bi«i bn adam. Evlmlz yıkıidı. anbsytydı: kendllerini bsber anlan tribî e|lnmnz 51dn onnn v e reeek sandılar. KaT» sHti, » = ynzfinden. Gene de candan bag d»l»nnm kapısma vnrdn. «HerT = lıdır HHler'e!... Silbermann. dedi; içini» rabat = | Kafcveler gelmistl. Te«lm'e o l § m n B e n d e n Mmtik çelmez = Ikrara ettisize! Ah, Pranlein Aybar. kim Ş Daha krema koymaz mısv •e bnynk lif «.Bylememell. Hit = nıı? Bîr seker aı tt\\r bn finler: «Alman ırkı asîl ırktiT. O Ş ' eanlara tkl tane l&nm. na baska kan kartsmagın» dWr Ş Amidon'lann odasında radyo tnttnrmnftn. Ne oldn tfmai « = çahnıyor. Wron«ky1er coktan stl ırk? 2 nynmnslar. Rabah erken kalkıSlHlU Alman kıılannın yanmda si E yor, Herr Wrörwky; bir fabrlNAZÎME NAOİ yab çocnklar! K!tty*y1 gBrnvor Ş kada calısıyor. Otnz bes senedir bn pan snnnz, iste. Onnn Ribi blnleree Ş Sayisı 25 Kuruş O€n«l Tayıo MQ binleree! Aç kaldılar. evde ye Ş fiyonn isletivornm, Franlein Barlct ECVET GÜREStN Avbar. Tıllar bornnca. dnnya tim evlâtlanmn ekmeSini «a8 Ş * U » Kt. U r ı Kt nın her tarafından mü«îterilerilamak icin, basta analarına söt ~ Y»r («lenıu rtlien ıa*r« «Jf miı olmnstnr: Fransıı. tnriliı. ilâç alabilmek icin kendiierin' Sorumıu MOdOrısoot, Senellk ttalyan, Amrrikalı. Türk. BnV Neçro'lara verdiler Kara yO» Ş 4Oüt VECÜİ K1ZILDKMÎB > »yü* sooo ear tranlı. Rns, Arap, Japon lü Amerikan askrrUrine! ts.«ı ) avllk «4.00 g«\ncieril«Tj yanlaı koRintli, Koneoln $n sonnca Herr Pirseh. acple acele ar oulrun. (tonuima'iD lade ••dlln*' vardım. Bn millet ividir. sn millet fenadır divp bir sev dekalanndan «üznlfip mntfaf» jŞ Basan re Tayan tiani«rnnn pi «ıırnıi «lunnempr! Hppsinin ıclndp iviler firdi Kapıvı kapattı Rolasık = CUVHUHİYK1 M»ıh*«cılılı 1% de. fpnalar da bnhınnr BPIUÎ lan yıkıyacak kiro«p sHrmprt»' 2 G«». tpıiilfc t A 5 C»eal"81o »llflr siz de eörmii«finÖTdiir: burada. Servlsiı «.«.rdırıın Itnnman <sokak No SS41 (Arkası var' 3 BAY OSCAR: Cumhuriyet ANKAKA AtarOrk Buıvan Y«n«> »B ?KNtSEHtP Teleloo t K >9 t4, lî » 20, 1» m «i 11 57 »5 Nn 9 Oivsrbaku ttı.rRl BPKOSO ' ADANA Bn f>!t7<>tı>. r»l<"foo *S6t VA. N »KLAR «aahhüi ıııııuıııııııiııııiHunıııninıııııııuiuıiMnınJiutıniMiHnnuuıuııuunMUHHiiHHHiuuıınıiHinıııııııııuMMiııııııııııııuııı^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog