Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ORHAN KEMftt KANLI TOPRAKLAR Romanı Toplumun bütün değer ölçtilerini çahsl çıkarı için kullanan bir muhterisin romaıu. F. 10 Lira REMZİ KİTABEVİ Üânmlık 8135/24» 40. yıl sayı U223 u m h u r i yel KURlICLSt!. YUNtS NADİ Telgraf ve mektup adresu Cumhuvıyet lîtanum Fosu Kutusu Istanbul No 246 Telefonlat : 22 42 JO 22 42 96 22 12 «7 22 42 98 22 İ2 a9 Müf^tvFjıs fkrJbçı'eTupiıın harırladığ; Resimli,. Haritalı Mufassai T orih » nin alttncı cildi de çıkarak tamamlandı. 1 5 inci ciltler kırkar, altıncı elli liradır İSKİT VAYINEVİ GÜVEN YAYINEVI İlâncılık: 8799/2469 Cumorfesi 7 Mort 1964 Kıbrıs'a Miidahale Hakkımız Devam Ediyor Ankara, 6 (Cumhunyet Teleks) Inönü bugün saat 11 de Ka• akhderedekı evinde Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay ile yarım saatlık bir görüşme yapmıs ve mütaakıben, beraberinde Özel Kalem Müdürü ile Basın Sekreterı olduğu halde Çankaya Köşküne gıderek bahçede gür.lük gezintiıını yapmıstır. Başbakan Çankaya Köşkünden aynhrken. gazetecilerin kendi«ım beklemekte olduğur.u görerek otomobilini durdurmuş ve hatırlarıru sormuştur. Güvenlik Konseyinde lObrısla ilgili kara^oylanırken (soldan sağa) Sovyet, İneiliz ve Amerikan deleeeleri el kaldırırlarken înönü, beşli plânla ilgili bir hususu dün kesinlikle açıkladı Başbakan, Veto hakkı bahsinde de, " Veto ne demek, mutabık olduğumuz hol şekli Kıbrıs devletini kuracaktır,, dedi Kimin icin zafer? Bu arada tnönü. «Makarios. beşli plâmn kabulünü kendisi için bir z^fer sayıyor, ne dersinız'% sorusuna, «Herkes kendisine göre tefsir ediyor. Bakalım ne olacak?» cevabım vermiş. arabulucunun daha belli olmadığını ve Türk Hükümetine de her.üz bir isim bildirilmediğini sbylemiş. Besh plânın tatbiki ile Türkiyemn miidahale hakkı kalkıyor mu? Makarios bu şekilde beyanatlar veriyor, sizin fikriniz nedir?» şeklindeki soruya da: Hayır, kalkmıyor. Makarios öyle söylüyor ama miidahale hakkımız kalkmamaktadır» diyerek cevap vermiştir. Barış kuvveti başkomutanlığına Hindli General Gyani tâyin edildi Arabulucunun Guatemala'h Jose Rolz Bennet olması muhtemel, İsvec milletlerarası barış kuvvetine katılacak, Yugoslavyayı veto ettik ", Birleşmiş Milletler (New York) kurulur kurulmaz kumandayı ele 6 (a.a. A.P. ve Radyolar) alacaktır. Resmen bildirildiğine göre, Hint;i>: Isveç katıhyor Tümgeneral Prem Sir.gh Gyani,' Isveç, prensip olarak kuvvete kaKıbrısa yollanacak Birleşmiş Mil tılacağını bugün Genel Sekretere letler Barışı Koruma Kuvvetmin bildirmiştir. UThant, Kanada, İrBaşkumandanlığma atanmıştır. Hâ landa, Finlândiya. Brezilya ve Alen Genel Sekreterin temsilcisi sı vusturyaya da kuvvete birlik verfatiyle Kıbrısta bulunan Gyani,' meleri yolunda müracaatte bulıınr " otfâir âTîiTda Hindistan ordüsundan muştur, emekliye aynlmış bulunmaktadır. Kuvvetin ihtiyaçları konusunda Kıbrıstaki guvenlik kuvvetlerini General Gyani ile görüşmek üzere yöneten Ingiliz Generali R. N. P. Birleşmiş Mi'.ietler Genel SekreteıCarver de bu kuvvetin Başkuman liğinden üç kişilik bir öncü heyet dan Yardımcısı olacaktır. Genel bu gece Kıbrısa hareket edecektir. Sekreter UThant. General Car Öte yandan, Guvenlik Konseyinver'in Başkumandan Yardımcıhğı ce kabul edilen kararda sözü edıgörevine getirilmesinin îngiltere Arkası Sa. 7. Sü 4 te hükümetinin muvafakatine bağ'.ı oldugunu kaydetmiştir. Genel Sekreter, Guvenlik Konpeyine sunduğu bir raporda Uluslarara&ı Kuvvete birlik temini konusunda bir çok ülkeden yakın bir süre içinde cevap beklediğini bildirmiştir. General Gyani, kuvvet E Güvenltk Konseyi kararına g | rağmen, Kıbrıs'ta şîddetli • | çarpışmalar devam ediyor| I İngiliıler Türklere aleş açtılar Karmi (Kıbrıs) S (özel) Birleşmiş Milletlerin Kıbrısta durumu yatıştırmak için aldığı kararm üzervnden daha 48 saat dahı geçmeden, bugün Kıbrısh Türklerle Rumlar arasında Girne'nin ö tesindeki üç köyde çarpışmalar patlak vermıştir. Silâhlar Karmi, Templos ve Kazaphani köylerinde ateş saçmıştır. Dağlar üç saat müddetle tüfek, çiüe, otomatik silâhlar ve «Bren» makinelüerinın tarrakalarıyle inlemiştir. Hâdıse mahalline yetişen Ingiliz mütareke kuvvetleri, güneş batarken taraflar arasında ateşin kesümesini temin eden bir anlasma yapmaya muvalfak olmuşlsrdır. Çarpışmanın genişliğine rağmen yalnız bir kişinin öldüğü bildirilmiştir. Kazaphani sokaklannda bir çoban bldürülmüştür. Vak'a mahallinde bulunan bir Ingiliz <su. bayı, ölen çobanın Kıbrıslı Rumlardan oldugunu söylemiştir. Fakat Rumlar, daha fazla zayiat verdiklerine işaret *• derek tngiliz ambülânslannın «hazırol» durumda bulun Ark»« Sa. 1. Sü. 6 da |j Velo ne demek? • Şayet Türkiye yeni Kıbrı? Hükümetinin şekVını" beğenmezse ve.Arkas Sa. 7. Sü l d e Bayarııt hizmetcisinin olduğu haberi yalandır • Bayaı'ın hızmetçisinin kocsıı Akyüz ve eşı hiç bir zaman yanı Tll nezarete alındı» başlığı ile alâkalı m l z c j a olarak verdiğıniz haberi hayret ve üzuntü ile karsıladık. Hakikatle alâkas. olmıyan mezBu y^dfl sıstemli ve devaml, o k Û r haberinizi tekzip ederim. Celâl Bayarın vasisi larak muhtelif kasıtlı haberlerın kızı çıkarıldığı esefle görüimektedh îsUuîer GÜTSOV Haberinizde bahsettiğıniz Niyaz.i , Mahkeme eliyle al dığımız tekziptir Suikastla ilgili olarak nezaret altında tutulan 7 kişiden biri Baya rın hizmetçisi değil Johnson dün Kruçef'ten Kıbrıs buhranını vahımieştirecek her hareketten kaçınmasını istedi Başkan Johnson. Kruçef'e gönderdiği cevabi mesaİında «Hepimiz dış tahrikleri körüklemekten kaçınma yolunda çaba göster meliyiz» dedi lııııaıı kıralı Paul «liiıı oldfi 63 yaşındaki Kırahn ye rine oğlu Veliaht Prens Konstantin dün yemin ederek tahta cıktı Atina, 6 (Özel) Yunan Kıralı Paul ün bugün bldüğü, hükümet tarafından ılân edilmiştir. Tahta, oğlu 2'i yaşındaki Veliaht Prens Konstantin yemin ederek tahta çık mıştır. 63 yaşındaki hükümdar 20 şubatta oğlunu Kıral Naıbi ilân etmı? ve ertesi günü 4 saat süren bir mıde ameliyatt geçirmişti. Doktorlar o zaman ameliyatın «başarılı» olduğunu söylemiş ve Kırahn sağlık durumu düzelmeye başlamıştı. Ancak 1 martta Kıralın sag bacapında bir kan pıhtısı belirmiş, ertesı günü EOI cığerinde de aynı hal müşahede edilmişti. Uzun boylu sağlam yapıh bir insan olan Kıral, uzun zamandan beri rahatsızdı. Sağlık durumunun ağır olduğu ilk defa 6 şubatta halka duyurulmuştur. Kırahn, mahalli saatle 16.12 de oldüğü bildmlmiştir. Kırahn ölümü üzerine 46 yaşındaki Kıraliçe Frederika, Yunanistan Ana Kıraliçesi olmaktadır. Ye Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Müteveffa Kıral Paul ve oğlu yeni Kıral Konstantin bir törende Millet Meclisi 10 maıüa toplanıp vergi tasarılarım görüşecek Ankara, 6 (Cnmhuriyet Teleks) Bütçe müzakerelerinden sonıa 10 günlük tatile giren Millet Meclisi 10 mart sah gününden itibaren tek'rar toplantılarma başlıyacak lır Millet Meclisinın gündeminde vergı reform tasarıları, Partiler Kanunu ile bırçok kanun tasarıları ve tekliJlerı yer almaktadır. Diğer taraftan, Cumhuriyet Senatosu da salı günü normal toplantısına devam edecektir. Senato gündeminde öğretmenlerle ilgili tasarılar bulunmaktadır. Atinada Niimayişlerin Arkası Kesilmedi Dün gece, Atinada 5,000 kadar genç, îngiltere ve Amerika Büyükelçilikîeri binaian önünde nümayiş yapmış ve cEnosis, Enosisjı diye haykırmıştır. Öte yandan. Yunan Ortodoks Kilisesi, Pire limanmda «Kıbrısın hürriyeti için» büyük bir miting tertip etmiştir. Mitinge katılan 20.000 kişi, daha sonra İngiliz, Konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçmiş ve dağılrruştır. Dün Atinada ayrıca Kıbrıs ile ilgili olarak yer yer toplantılar yapılmıştır. Atina Üniversitesinde yapılan bir toplantıda. hatipler Guvenlik Konseyinde kabul edilen kararı «Emperj'alistlerin bir manevrası» olarak vasıflandırmışlardtr. Resim, Atinada önceki gün yapılan bir başka nümayişi göstermektedir. Parlâmentoda bu hafta 41 oyla kabul edilen bütçe Haftanın Portresi: Şoför ve okuryazar olanların askerllk süreleri indirilecek Ankara 6, (Cnmhuriyet Teleks) Yeni teşkil tarzı ile daha çok şoföre ihtiyaç gösteren ordumuzda, yetişmis şoför olarak vatani görevlerini yapacak olan erlerin eresailerirve nazaran hizmet müddetlerinin indiıilmesi için çalışma Arkası Sa. 7. Sü. 5 te \ Hashinrton 6, (a.a. AP • iUdyo) Amerika Birleşık Devletleri Başr kanı Lyndon B. Johnson, Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruçef'e, Kıbrısta durumu vahimleşti» recek her türlü hareketten kaçınma konusunda çağrıda bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletlerinin aynı tutumu izliyeceğini ifade etmiştir. Sovyet liderinin 7 şubat tanhli mesajına verdiği cevabi mesajında Başkan Johnson, Amerika Birleşık îmar ve Iskân Bakam CelâleUin Devletlerinin ilgili hükümetlerle Uzer dün Beiediye Saraymda bir işbirliği yapmasındaki tek hedefın basm toplantısı yapmış ve g»ce Adada barışın yeniden kurulmasl ancak 1976 yılın. i c i n Kıbnslılara yardım etmek ol: kondu dâvasır.ın da halledilebileceğini söylemiştir. j duğunu belirtmiştir. Arkası Sa. 7, Sü 1 de Sözlerine; «Türkiyeyi bugün anı cak turizm sanayii kurtarabilir.l Imar ve İskân Bakanlığı, Turizm . ve Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yaparak, büyük otel ve turistik yerlerle kamping sahalarını tesbit e'mektedir.» diye başljyan Bakan. İstanbulun imar durumu konusunda da şu bilgiyi vermiştir: «tmar ve iskân durumunu mutS (a.a.) Başpiskopos laka halletmek arzusundayım. Bu.1 Makarios, Kıbrısh Rumlarm elinde nun için Londra İmar Komisyonu rehine olarak tutulan Türklenn Başkanı Robert Shaw'u dâvet et yarın öğleyin serbest bırakılacaktık. Gelmesini bekliyoruz, ' lannı söylemiş ve bu tedbirin ArlaBeyazıt meydanım gördüm. Mey daki gerginliği azaltmak amaciyle dan yapıyorum diye cetvel kalem alındığını bildirmiştir. işe sarılmışlar anlamıyorum. , Makarios, Kıbrıs'a gönderilee!>k îstanbulda günde ortalama 50 Birleşmiş Milletler Kuvvetindçn gecekondu yapılmaktadır. 1970 yı Arkası Sa. 7. SC 1 dr hnda Türkiyedeki gecekondu sa• • Arkası Sa. 7 Sü 1 de ' İmar Bakanı «Türkiyeyi ancak Turiım Sanayiî kurtant» dedi Rumlarm elindeki T ü r k rehineleri serbest bırakılıyor Banka iscileri miting yapmak için karar aldılar Türkiye Banka isçilerı Sendıkası, bazı işyerlerinde girişilen kanun dışı baskı hareketlerini pro'csto etmek rcaksadiyle bir mitir.g tertiplemeğe karar vermiştir. Dün bir basın toplantısı tertıpleyen Banklş Sendikası Başkanı \usret önsüer. iki iş yerı yötıetıcHerinin sendikayı parçalamak maksadiyle çalışaclara tehdiUrı». cie bulunduklarını bildirerek çun. ları söylemiştir. « Bazı müeiseseler, toplu sözleşme için gerekli ço?unluğu sa§. tamamıza engel o\mak maksadivle baskı yollanna baş vurmaktadırNIHAYET HAKİKAT OLDf Uzun yıllarJa,, ,,0,1 uzcrintlc cüşUmakta olan ve muh.clil dcvı Başkanı Ismct Kâtipoğlu ve 'ctler tarafmdan mukafatlar vâadcdilen ışın tufoği nihayct Amerikal. mühcndis Gaylen Lyoll tarafınKurulu Üyesi Kubilav dan hakıkat halc gctirilm.ştir. Ozelliklcri gizli «utulmakla berabor silâhın tevcih" cdildiği diinnanı Vönetim harekets.z hale tct.rdıgi bıldirilmiştir. Laser sİ5te m ; n e gorc ha Z! rlanmış olan veni silâhm gelistirü Tamer ile Îstanbulda çalıjan üç =endıka müfettişimiz başka srlıiımesı ı S m salısmalara devam edümektedır. Resimde J e n i s l lâh ve yaratıcısı görulüyor. ArkMi S*. î , Sfi. 2 de S. Hayri Ürgüplü Haftanın olayı: Vüksek Askeri Sura 9 mart günü toplanıyor 3 gün sürecek olan toplantılara, Inönü başkanlık edecek Bütçeden sonra kokteyl Koridor BUGÜN 5 inci Sahifemizde TEHLİKELİ DVRIMDA Batumdan yüklediği kereste yükü ile İskenderiyevc Rİtmekte olan 1468 tonluk Yunan bandırab Ankara, 6 (Cumhuriyet "Nafplion'i isimli silep limönımızrlan geçerken fazla yük sebebiylf l'eleks) Yüksek Askeıi Şudensesi bozulmuş ve Yeşilköy açıklarmda demirlemek zorunda kalra 9 mart pazaıtesi günü saınvtır. Tehlikcli bir duruma gircn şilep, denjesini düzeltcnc kadar • at. 9.30 Ha Gcnclkurmay Başyüklcrini Hoşaltmak zoıunda kalmıştır. Nafplion şHepinin yoluna de ArkaM Sa. " Sü 1 tr vam etmesine liman idaresi şimdilık müsaade etrnemektedir, '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog