Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

I SLA M ANSİKLOPEDİSİ 100. Cüz Mıllî Eğitim Bakaniığmca yayımlanan Islâm Ansiklopedisi'nin 100. cüz'ü çıkniEştır. (Sabır), (Sâbi), (Saaaka). (SA'DEDDİK), (Sa'di). (Safevîler). (Sahra) maddeleri üzerınde tafsılâtlı olarak durulan bu cüz, MiHî Eğitim Bakanlığı yaymevleriyle bütün kitapçılarda (10, ) lira fiyatla satılmaktadır. (Basın: 3074/2420) umhurİYet KURUCUSU: rtTMJS NADİ YENİ KİTAPLAR Varlık Yavınları sunar: Mitologva (E. Hamilton) 5 Lira John Steinbeck: Cennet Çayırlart 2, » Dostoycvski: Beyaz Geceler, 2 » Ernest Hemingway: S0.OO0 Doiar 2 » Atstüi"k!e Konuşmalar. 2 » Ahrnet Haşim. Havatı ve Eseri İlincıljk: 8797 2414 > . ' • » 40. yıl sayı '4222 Tel^raf ve mektup adresi: Cumhurıyet Istanbn) Posta Kutus'i Ktanbul NTo 2'6 Telefonlat : 22 42 * 22 42 96 22 İ2 97 22 42 y8 22 Y> :J\> Cuma 6 Mrr 1 964 Başbakan, Güvenlik Konseyinde istenenin ve ifade edilenin karar altına alındığını :111111i 1111111 l IIIIMIIIIIIIIU inönü "Arabulucunun akıllı ve insaflı bir insan olmasım temenni ederim,, dedi Güvenlik Konseyi I | Ankara 5, (Cumhuriyet Teleks) Başbak.in îsmet İnönü bugün Çankaya kcşkünde yaptığı günlük gezintisi sırasında gazetecilerle konuşmuş ve Kıbrıs konusunda tâyin edilecek arabulucunun «akıl. lı ve insaflı bir insan» olmasım temenni etmiştir. Kıbrıs devletinin şekli değişiyor Secilecek olan siyasî arabulucu Kıbrıs devletinin yeni şeklini tesbit edecek Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) Dışişleri Bakanı Feridun Çenıal Erkın bugun. «Kıbrıs konusunda muhtelif hedeflerimizin olduiunu ve Beşli Plânın kabulü ile bu hedeflerimizden birisine vardıuımîzn açıklamıştır. Erkin. kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza. Beşli Plânın Güvenlik Konseyince kabul edümesini Türk Hükümeti olarak müîpet kar,ıladığırnızı söylemiş ve şöyle demiştir: Erkin «5*ti fasarmtn kabulü ile hedeflerimixden birine varmıs bulunuyoruz,, dedi Erkin, 3 aylık müddetin uzayabileceğini söyledi Makarios'un vize anlasmasını tek laraflı olarak | f İlk hedefe ulaşıldı « Bu. bizim hafta'.ardır üzerinde durduğumuz bir hedefti. Muhtelif hedeflerimiz var. Bunlardan bîrisine böylece vâsıl olmuş bulunuyoruz. Bunun için plânı müspet karşılıyoruz. Şimdi de tahakkuk safhası için çalışıyoruz. Adadaki mal ve can emniyetini tesis etmek başlıca amacımızdı. Beşli Plân da bunu hedef aldıgı için. memnunuz.» (iplalini protesto etiik Ankara, 5 (Cumhuriyft Teleks) MaVnos'ıın Baksr ları bundan bir süre önce milletlerarası teamüllere aykırı olarak Türkiye • Krbn? ara^mdaki vize anlasmasını tek taraflı olarak iptal etmişler ve Ankara ElçüiSirıe de durumu tvilriirerek mer kezden vize almadıkça hiç bir Türkün srlaya gönderilmeme?ini kararlaştırmışlar dır. Bu sebeple şubat ayınırba;ındanberi Kıbrısa Eİtmek iizere Kıbns Büi'ük Clçiligı ne müracaat edenlere vize verilmemektedir. Vize istiyenlerin arasınds Arkası Sa. 7. Sü 1 de İ hararının \ | tephileri \ İnönü saat 11 de beraberinde Özel Kaîem Müdürü Necdet Calp olduğu halde Kavaklıdere'deki evinden ayrılarak Çankaya Cumhurbaşkanlığı köşküne gelmiş ve Kıbrısta bir yol kavşağını tutan İngıliz zırfalı arabası her gün olduğu gibi bahçesinde günlük gezintisine başlamıçtır. 5 Lefkoşe 5 (a.a. A.P. ve E înönü'nün köşk içinde gezi yap^ Radyo) Makarios dün ge ^ tığını gören Cumhurbaşkanlığı ce verdiği bir demeçte Gü Genel Sekreteri Nâsır Zeytinoğlıı venlık Konseyinde kabul e = d a kendisine refakat etmiş ve ge. dilen karar suretini Türkiye = j , i n t i s a a t 12.30 a kadar sürmüştür. nin garanti antlaşmalarına 3 înönü Çankaya köşkünden ayrıdayanarak Kıbrısa müdaha ^ hrken kendisini beklemekte olan lede bulunmak hakkını orta j= pazetecileri görerek hatırlarını sordan kaldırdığını söylemiştir. mus ve sorularına cevap vermiştir. Makarios, Güvenlik Konseyi Başbakan, Kıbns için kabul olunin karar suretini oy birliği S nan beşli plân hakkında ne düile kabul etmesinin Kıbrıs Ş şündüğü sorulduğunda «Sulhu koRum tutumunun haklı oldu ZZ ruyucu ve emniveti tesis edici ted. gunu ortaya koyduğu iddia 5 birler alınmasını istiyorduk. BuLefkoşe, 5 <a.a.) Kıbrısh Türksında bulunmuş ve Kıbrıs ^ nun için aylardanberi çalışıyorduk lerin bir sözcüsü, Türk Cemaat , problemine hal çaresinin an !» Emniyet kuvvetlerinin Adaya git Meclisinin bulunduğu modern işcak Birlesmiş Milletler yasa Ş M prensiplerine uygun olma mesinin, mevcut kuvvetlerin kâfı hanında bir bombanın patiadığını, M halinde kabul edilebilece ş gelmemesinden dolayı perekli ol. 5 Türk'ün yaralandığını bildirmişsürüyorduk. Şimdi tir. Sozcü. Türklerden ikisinin doğğini bildirmiştir. Makarios duğunu ileri bu söylediklerimiz kabul edildi rudan doğruya bombadan yaralan Arkasi Sa. 7, Sü. 1 de Ei işte.» cevabını vermiş, arabulucu dığını, öbürlermin ise cam kırıklanun kim olacağı konusunda henüz rından ve infilâkm şiddetinden za Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Tıiııııııımııııımııııııımııımıııııi: Arabulucu kim olacak? Dışişleri Bakanı, arabulucunun kim olabilecegi veya Türkiyenin arabulucu hakkında bir isim üzerinde durup durmadığı sorusuna da şu cevabı vermiştir: « Henüz arabulucu tesbit edilmedi. Muhtelif isimler bize de bildirilecektir. Biz de beğendiğimizi seçeceğiz ve onun olması için çalışacağız.» Kıbrıs lürk temaat Meclisi binasmda birbombapatladı Rumların koyduğu saatli bombanın infilâki Lefkoşe'nin Türk kesiminde birçok binayı sarstı, kırılan camlardan 5 kişi yaralandı Üç aylık siire Feridun Cemal Erkin, aynca. barış kuvveti Adaya çıktıktan itibaren geçecek Ü ayın içinde arabulucunun müstakbel Kıbns DevÇ letinin şeklini tesbitte ne gibi rol oynıyacağı ve bu üç ayın basarı$\z geçmesi halinde müddetin tekrar uzatıhp uzatılmıyacağı sorusuna da verdiği cevapta. şunları söylemtştir«Arabulucu, en realist şekildf bulduğu hal çaresini taraf devletlere sunacaktır. Arabulucunun bu temasları sonucunda Kıbrıs Devletinin şekli ortaya çıkacaktır. Eğer bu işlem üç ay içinde gerçekleşmezse, herhalde müddet uzatıla caktır.» Dünyadaki her tip geminin Amerikaıı 6.1 ilosuna bağlı 9 harb Somisi iliiıı limanımıza geldi Enterprise, en büyüğü olan YeşilkÖy önlerinde demirledi l UThaıtt Barış Eııvveti teşkili ile ilgili temaslarma başladı Hintli General Gyani, kuvvetin kumandam oluyor, kuvvetin 7000 kişi olması muhtemel, UThant, İsveç, Kaııada, Finlândiya, Brezilya, ve İrlândanın barış gücüne katılntı asını istedi. ls!âhı mümkün olmıyan bütün | gecekondular tasfıye edilecek Birleşmiş Milletler (New kork), 5 (a^. AP ve Kadvolar) Bırkşmış Milletler Genel Sekreteri UThant, Güvenlik Konseyinin Kıbrıs için milletlerarası bir barış kuv veti kurulması ve bir arabulucu tâyini tasarısını kabul etmesinden sonra, bu kuvvete katılmaları arzu edılen ülkelerin temsilcileri ile Arkası Sa. 7, Sü 4 te Irr.ar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer, Hazine topraklarının topraksız köylüye dağıtılmasınm durdululduğunu söylemiştir. Toprak Reformu Kanunu çıktıktan sonra, kanunun getireceği yeni esaslara gore yenıden dağıtıma başlanacaktır. Bakanlığı ile ilgili tetkiklerde Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Ek ders ücretlerine zammı Senato da dün kabul etti Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Senatosunda bugün Milli Eğitim Bakanlığma bağlı orta ve yüksek derecelt okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki kanun tasarısı müzakeresine başlanmıştır. Oturumun açılmasmdan sonra Senato halk çoğunluğunda kaç kişi olduğu üzerinde durulmuş ve 93 kişi olması kabul edilmiştir. Sosyal Sigortalar Kanunu tasarı Dam üzerindeki trajik an: Polis memuresi Margaret Cleland, nçta duran adamı, intihar etmekten vazgeçirmtk için iknaa çahşıyor Arkası Sa. 7. Sü. 2 de AP idarecHeri GKMP ile birleşme haberini teyit etmediler { 1 Turizm mevsimi başlıyor Yunan Prensi. babasının öliimle mücadele ettiği odaya girerken Cumhuriyet her hafta okuyuculanna iç ve dış turizm konularmda bilgi vermek üzere > bir «Turizm Bölümü» sunacaktır Bir kadın polis intihar etmek isteyen bir baba rle çocuğunu kurtardı Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) A.P. ile C.K.M.P.'nin bundsn böyle iç politika konularmda birlikte hareket edeceği yolunda bazı haberlerle birlikte her iki parti Dolmabahçe önünde demirleyen 6. Amerikan filosunuıı sancali arasında sıkı bir yakmlaşmanın şemisi füze kruvazorü Spriıışfield beklendiği şeklinde şayialar da çık Yunanlıların Pire limanına sok hükümetimizin isteği ile uçak faması üzerine, malumatına müracaat ettiğimiz A.P. Genel Başkanve madıkları ve Rodosta taşladıkları şıt gemısi Yeşilköy önierınde deFakat görüstu^ükili Saadettin Bilgiç, bu söylentile Amerikan 6. filosuna mensup 9 mirlemiştir. rin hakikatle ilgisi olmadığını bil harb gemisi dün sabah saat 8.30 miiz Amerikan çevreleri «Enterda limanınııza gelmıstir 6. Ak. pnse» in Yeşilköy önlerinde dpdirmiş ve şunları söylemiştir : « CKMP ile birleşme mevzuu leniz filosu kumandam Uramıral mırlemesinin Rusları gocundurma bahis değildir. Dün, bir heyet ha Wılliam Gentnerın kumandasında endişesinden değil. geminin atom linde. yeni Idare Kuruluna seçilen ki gemiler Sarayburnu önlerine çücü ile müteharnk olma?ınri;ın CKMP'li idarecileri tebrike gittik. geldikleri zaman sancak gemisi ıleri geldiğinı söylemişlerdir ABu temas sırasında elbetteki mem Springfield'den atılan toplarla şe merikahlann iddiaMna cöre «Anıe Arkası Sa. 7. Sü. 8 da hir selâmlanmış ve sonra gemıteı rikan Atom Enerjisı Komısyonu» Dolmabahçe önünde demirlemış aldığı bir kararla, halkta herharci lerdir. bir panik yararmamak için niikıçın Yalnız Enterprise uçak taşıt ge Arkası Sa. 7, Sü. 5 te misi İstanbula gelen ilk nükleer güçlü gemi oiduğu ve Boğaza gıınıesi halinde Sovyetlere bir emsal teşkil ederek ileride ounların da Boğazlardan atom gücü Ue ınuttharrik gemi geçirme :steğînı önlemek veya muhtemel bır Hus pru(Yazısı 3 üncü sahifede) lesto^una imkân vermcnfiek ü/eıe! Amasya, 5 (Telelonla) İzmipden sonra şehrimizde de meydaıa çıkarılan genç kızlar skandalı, büyük üzüntü yaratmıştır. Iddia edildigine göre. Yuşuf adında bir arabacı ve dört arkariaşı, artist yapscagız dıye kandırıp çıplak resimlerir;i çektiklen 11 vaşmdaki kızları para mukabilinde bazı kimselere satmaktadırlar Emniyetin sıkı takibi sonunda vakalanan Yusuf ve arkadaslarının 'izerlerinde çıplak küçük kız reimleri bulunmustur Açık kimlik'eri bildirilmiven şebekcnirı Pİ^ha•ısı Yusuf tevkif eriilmiş. arkarlas( arı isp serbe«t birakılmıştır Olnvla ilgili tahkik^f^ gizli olarak de'vam edümektedır. Yunan Kıralı Paul'ün hayatmdan iimit kesildi Ga/eteler «Kaçmılmaz âkıbetin her an beklenmektc olduçuna» işaret ediyorlar. Veliaht Prens ve Kıraliçe Kıralın başucunda bekliyorlar Atrna 5. (aa. AP Radyolar) Yunan'ıstan Kıralı Pol'un sa£lık ri.ırumu vahametini muhafaza einktrrlır bir bültende. hükümdarın sıhhi durumunun «çokağır» olduğu açıklanmıştır. Burada yayınlanan gazeteler «Kaçsnılmaz akıbetın her Bu bölümde : Türki.yenin Turistik bölgeleri hakkında gerekli bilgileri bulacaksınız Amasyada genç kızlar skandalı Ayrıca : " 200 dolarla 40 gün Avrupa, Haberler ve bir turizm bulmacası 5 inci sayfamıza bakınız. g l'ulu ıucuıurcaı, yucugu, Unail»iiUkttu tılgıua doıımuş ü L auııı cliudcu »> Dun gecc Saraydan yayınlaoarj ^ MUŞMâ!kJM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog