Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ümit Takımımızın 19 Mayıs Stadındakı başarısı Almanya yı dün 21 Yendik «DtKKAT TÜRKLER GELÎYOR» (lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIimilltlllllilllllllllllIIIMIIIMUHHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMimil^ Şanssızlık Fenerbahçeyi takip ediyor i Gollerimizi ilk dakikada ve 57 nci | dakikada penaltıdan Ayhan attı Tek yedik, 2. devre iyi idik Kaleci Hazım gece çalışmada sakatlandı Ayağından sakatlanan kalecinln oynayıp oynıyamıyacağı bugün belli olacak Birol'a takımda yer verileceği sanıhyor MTK bugün geliyor Yann »kşam 20.30 da Dolraabahçe rtadında Maear MTK takımı ile karsılasacak ol*n Fenerbahçe takımı Bndapeştede lon 10 dakıkadaki talinsızllgının kendısını bırakmadrfcını dun gece bır defa daha gormuştur Isık altında antrenman vaparak kardofınalden dornıflnale atlama^a çalısan Fenerbabçe fntbol takımımn ba&arılı kalecisı Hazıra dün jece 19.00 da vapılan antrenmanda •akatlanmıştır. Antrenör Kokotovie'ln blr sntunu knrtarmsva çalısan Hsxıraın avak blle£ı bnrknlmnytnr. Derhal tedavi altına alınan Hazımın bllefi ve loputnndan «akatlandıjtı jortilmü»tflr. Hszım bnrun blr defa daba mnayene edilecek, takırada Ter alıp almıva«agı o ssmatr bclll olacskiır. BÎROLTJN OYNAMAK ÎHTÎMALt VAR Dfln aks&mkl gece antrenmanma Birol ve Seref dabil hötün ovnncular katılmışlardır. Blrol'un kendlsinl lrf hlsletmesi Idarecllere umlt vermljtir. Ovnnen hakkında kat'i k*rar bagtin venleeek, takını Selım ve Bırol dabil oldnfn halde son çalısmasını yine ışık altında yapacaktır. KAMP DEVAM EDtYOR Fenerbabee kampı maç aksamına kadar devam edecektır. Teknık Direktor Fıkret Arıcan dun kendısıyle konaşan gazetecılere: «Son gtine geldığımız fntbol takımı yarın (bugun) nçakla bareket ederek muhteraelen maballı saatle 2030 da htanbulda olacaktır. MTK ta < kımı ıle bırlıktr ışlerını bıtı '• rebıldıfeı takdırde sohretlı fut : bol adamı Ga^tav "»ebes de : gıderektır Sakatlığı bıraz ge • çen Sandor da Istanbnl maçını • tâkıp etmevi ıstedıfini bıldır .' mıstır • : Fotofraf Tolan ARLIHAN ( ^nkara') H4KEMLER \ E MÜSA = ;' İLK DAKİKADAKİ GOL Daha hakem >enı auduğunu çalmıstı Talatın ansırın A\hana verdısı HtTLER DE GELİTOR = ' pa« a bu o uncu daldı Sert ve hevecanlı bır şut, Kaacak bo^una a\ak ko ır.or Top ağlara gıttı bıle. Belçrad 4 (özel) Avrııpa : Knpa Galıpleri Tnrnnvasının : : Ankara, 4 (Cnmhnrnet. Telekı) kardofınal rovarn maçını ida ; Özellıkle ıkıncı devrede ener. SEYİRCİ: 14.794 kişi re edecek olan Ynçoslav vanın • ık \e ba^kılı bır oyun tutturan HASILAT: 101.880 lira seçkın uç hakemi Kostantın Ze ; Ün.t Takımımız 1956 yılındakı cevıç, Ratko Kragul ve Josıp Z Dun\a Kupasma nazırlanan AlHAKEMLER: Petrusiç (Yug.). M. Afir, F. Talu Rnka\ına ncak!» mnhtemelen : man Ümıt Takımını 21 mağlup vann aksam fstanbnla fide ; ettı Fızık ve teknık ÜMİT MİLLÎ TAKIMI: Yılmaz Erkan, Çaglavan bakımdan ceklerdir. : Turk Üınıt Takımmdan daha us(Talât) Yılraaz, Talât (Ahmet), Nevzat • TF.F.A. MÜŞAHtDt \ tun >apıh olan Almanlar suratlı Yılmaz. Ayhan, BU?e Mahmut. Rıdvan Fenerbahce Knlubü tarafın : bır tempo tutturan takımımız karALMAN ÜMİT TAKIMI • Fahrian Hottçes, Heidedan kendisine ve esine Sıel ; ş^ında kon"r^j(k)ar ıle netıceje mann Neumarm, Kaacak, Bchcr Libuda, Ter avnlan l! E.F A. nın ttal ; ulajmava çalıştı Tan FederaSTOnanda bnlnnan * Peters, Brunnenmeler. Fcrner (Trinhcolt), Hiss| FİF\ KOK4RTLARI mSsahldi de bnrün beklenraek Merasımden oncc FutboJ Fede<edır : rasjonu Baskam Orhan Şeref Apak ülllümilllllllllllllllllMIIIIHn'i'Mi" F î F \ krkart nı kazain bevnel (fotograf Tulay DÎVİTÇtOĞLU) SSIİM ÇALIflTOR Mko f«e«kı aatrmmtzuU Ahmet Erol, SelıraJ l t o k Bülenf DIKMENER Amatör Takıma Profesyonelleri IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIII IIIIIIIIIIIHi doldummşlardı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi C.O.N.L yi ikaz etti İtalya Millî Olimpiyat Komitesine yapılan protesto, netice vermezs6 Beynelmllel Olimpiyat Komitesine başvurulacak ttalyi muhabınmu Refet Altın maaı olayını dıkkatle ızhyen Tür davranışı luzumlu gormedık Kodağın Itılya gazetelennın neşnya kiye Millî Ohmpı.vat Komıtesının mıtemız bu son olayla yakından tına daır verdığı «ttalyan amator Eafkanı Furhan Fe.ek şu açıkla ügılenmektedır » mıU! takımına profes>onel)er do] mayı japmıjtır C.OJS'.l.'ye mektup yazıldı du» bashklı haber buvuk ı'eı gor« lçte olduğu kadar dıjta da Icra Komıtesının kararı uzenn* muş genıj yankılar uvandırmı«tır amatorluk uzennde tıtızukle dur Genel Sekreter Suat Erler, C O Türkiye Mılli Olımpıvat maktayız Napolı Oyunlannda da Nl (ttahan Mılli Ohmpıjat KoKomitesi barekete geçti 1ta1 va ıle ovnamadan once Fa« demıtesı) Başkanı Sınyor Onestı'ye II martta îtahanın Bergamo şeh legesı Ben Cellu, Italyanların pro bır mektup yazarak îtalyan gazeterinde Amator Mılll Futbol Takı fesjonel olduklanna daır ellerınde lennın neşrıjatını da ornek gosmımızla Olımpıjat eleme turunurı vesıka bulunduğunu belırterek, termış ve bu da\ranışın nedenlerırovan? maçını yapacak olan Ital bızım de ıtıraz etmemızı ıstedı Fa nı sormuştur Erler «îtahanların yan mılli futbol tak mına pek çokkat rrıssfır bulunduğumuz bır ul bu davraniM d^ a « e nrntp=to gızlı profesvonel ojuncjnun alın kede ma;a 12 saat kala boyle bır HAZIM Eh bır de ben : •akatlanayıra da 11 kıjıhk : lakatlar takımı tamamlansın : halde tıkım kat'î bellı defıl. : Blrol blıe bo »ntrenmanda ü: mit verdı. : Tabit hfç bir l a m u aaha • da 10 kişı kalmak Itiemeyız.MTK yı kficfimfemiyoroz. Mtt İ dafaamıı da forvetıtnız kadar : Ivl olmalıdır. Hazımın kati • dornraa bagün beMİ olacak. ; Ornavabilecegini tabrnin edi • yornm. Ovnayamaıaa kaleyi : Ali koruvaesktır. MTK va kar • »ı her seye rafmen ümıtlhım. • Vefakâr gevircımıı bence en : bövuk a\antajımıı olacaktır. : Şanssızlık ınsanın her an va : kasını tntacak de^ıldir va » f demıstir. : MTK, BI.GÜN GELtTOR İ Bndapeste 4 (özel) Fe î nerbahçe ıle karsılasacak olan : Maearıstan Knpa Galıbi MTK A l m a n t a k ı m ı m n kaptar.ı ı l e s e r e m o n ı d e mılel hakemlenmır Muvahhıt Afır, ıtıhçnı hakem tereddut etmeden Faruk Ta'u \e Semıh Zoroğluna penaltı ı.e cezalandırdı O>unun \erdı uçuncu dakıkasında Neumanın peGÜMÜŞ MADALIALAR naltıdan çektığı sert çut kaleci Bu merasımden sonra mılli for Devaraı, 7 de mayı 25 defa gıjmek şerefıne ula şan (Turgay Metın Ahmet Ber Soyunma odaları man, Kadrı Suat, özcan, Mustafa Ertan, Basrı Dırımlılı ve Nacı Er u dem e) torenle gumuş madalvaları verıldı Altın madalva kazanan S 0 riefa mılli olan tek futbolcu Lef tere madalvası bılahare ayrı bır torenle \erılecek tlk dakıka ve gol Irı japılı Yugoslav hakemınır du luai' ıle ovuna başlıvan takı mımız hennen hucuma geçtı Orta Özgen ACAR. haf Talat'ın sola doğru uzattığı Ankara 4 Cıhat Arman kollatoDU A\han ustalıkla vere ındırdı ının arasında taşıdığı Ahmet Tu\e onune çıkan sol bekı çal mla navı ma<anın ustune vatırdı Turlıktan sonra çapraz vaznette 6 na omuz kem cınden >;akat]anmiîmetre me':af=den topu kalecının tı Teknık Komıte Ba'kanı Saım solundan fılelee gonderdı Sanıve Kaur ba>ın mensuplarına bır 15 1 0 polıtık adam hjvıvetıvle ağır ağır, ] : Oıunun ı k dakıka^ıncîa yed k e takımın bek'enenden lvı oynad«rı golden sonra nenıen hucuna ge qını ve ba'îan kazand Sını galıblçen Almanlar soldan bır akın de vetten sevınç duvduğunu bunun nemesıne geçtıler Mudafılen ça rakıplerımızden ıvı oynadığımız lım'a\ıp 18 ın ıçıne dalan solıç anlamına ahnmamaı gerekt'ğıni, , Fotograf ToUn ARLIHAN < Ankara) Ferner ı Erkan Elıvle ıttı Golluk ek^ıklerımızm te=bı' edıldıîınt Lmıt takımımızın santrhaf. Talat maçtan once DOzı<vonda bulunmıvan Ferner'.n De\amı 7 de Schön Ah o hakem, Ah o hakem,, diyordu Avrupa Kupa maçlannda dün alman sonodar Heykeltraşlık ve reform ttzerine Erdogan ARIPINAR Bu haftaki konumuz spor tefldlâtmda yapılmaya başlanan değışiklikler ve reformlarla il?Ui #** Turk spor tejkılâtı iyi ve kotu; nsta wya «ceml bir b*ykeltraşın elLnden çıkmış bir heykele benzer. Bu bir eserdir ve yekparedir. Şirndi bu heykel ile (kendini yeterii sayıp) uğraşanlar goruyoruz. Heykelin kulaklannı tenkid ediyor ve yerine yeni kulaklar takmayı düşunüvorlar. Burnunu, çenesini beğenmivorlar. Yerine yeni burunlar. veni çeneler monte etmeği dusunuvorlar. Her «anatçt haşka bir sanatcmm eserini beğenmek zorunda değıldir Bilek usta i«e; bir iki rötuşla o beeenilmeven h«ykel iyice toplumda daha fazla oy alan bir eser haline eelir. l o k sanatçı heykeltraş değil de; hevkpli traş eden bir kişî ise: bir vanlış çekiç heykeli burunsıız bırakır bir eğri hat pilen heykeli ağlar hale sokar ve hir vanlış gorus: <vi kotu bir sanaf eseri olan hevkeli acavip bir yaratıka benzetir Tarih: tahlolarm uzerinde fırca ovnataniara Heğıl boş tuvaUeri ısıklatanlara. ffranit parcalanndan «ahe^erler hiç olmazsa escrler yaratmaM basaranlara yer ^er^r Reform. guçlu adamların \aşama. kalma, başarma azmi olan kişilerin işidır. Bir Afaturk, bır Luther olmak kolav değildir . Spor teşkilâtmda (l'mum Mudurluk ve Futbol Federasyonu başfa olduğu halde) büyuk değisiklikler yapılacağını duymaktavız Tiirkiye maalesef az ve nadır idareci yetiştiren bir ülkedir. Bnşalan sandalyeler yeni tâvinlerle de boş kalacaklarsa davTanışlara ytcnk olur Bizce ilk defa evleri yapmalı eski evleri sonra istimlâk etmelidir Topyekun değiştirme, uzun bir calışma, tetkik, hazırlık ister Turk spor teskilâtında bir refoım'un tarafdarıyız Kanunu ile, nizamnameleri ile olursa: buna (Reform) deriz. Bu atak ancak bir plân dahilinde tahakkuk ettırılir Örnek alman hanei ulke ise ana hatlar yıpratılmadan bunvemize uvdurulur Keformu basanya ulaşttracak eleman yeti^tinlir ve çarka | l l" noktaları rahatra atlavacak hız venlir Bu hıza kendini harırla\anları ayakta alkışlamava hazırız Aksını ^apıp kurulmu<= bir duzeni bozanların da cahuk \akaMnı bırakmıvacagımızı, bu memleketin sporu adına bu tip davranışları af etmevecegımizi; açıklamaktan şeref du.>ara. Ç SLAT LRLfcK Turkıje Mılh Olimpiyat Komitesi Gn Sekreten da bulunduk Yeterii olmazıa durumu Beynelmllel Olimpiyat Komıte*ıne aksettıreceğız Zaten futbol amatorluğu dejenere olan bır spor dalıdır Inşallah olımpıyatlard»n çıkar'hr da kurtuluruz» demiç tır Futbol Federatyonu, Komıtenin davranışı ıçın şukranlannı bıldirmıştır Dun Avrupanın 3 şehrınde ıkı^ı Şampıvon Kulupler bırı«ı Kupa ! Galıpleri TurnJ\asına dahıl 3 maç oynanmış ve şu netıceler a ınmış tır Prag da Dusla (Çekoslo\ ak\a) Ali ABALI Borussıa Dordmunt (Batı Alman •va) 04 (rovanş maçı 18 mart'a Bızımkıler ısrarla tocu ortada sık s'ırdılar ve bo>lu Alman muDordmunt da^ fiafaasını havadan geçmek ı«tedıler Bn\lehkle ustunluğumuz hakıkî Mılâno'da înter (ftaha) Partı olarak sayıca deâerlenmedı Şa1 et açıklardan ışlen«evdı çabuk çaHazırüyanlar: Yb. Nihat IŞITMAN ve Sezai PAKER zan (Yugosla\ia) 21, (ılk maçı 2n •=ıran Almanları daha da farkh bır yek'lrie maSlup edebılırdık. mnazzam bir servet yapan Te kazanan înter domıfınale kalmı<= Almanlar beraberlıgı garıp bır penaltı ı'e temın ettıler HattS Dakikalar ilerledik«« bn hâkitır) kendısini söhrete nlaştırsn Mi•\lman o\uncular cft vunıs haz 'lıgı ^apnı'=lardı Bununla beraber mıyet bnnaltırı bir şekü alake Jacobs'a 40 milyon lirs kaBratıslava'da Slovan (Çeko^lo Erkanın hıç luzum \okken rakıbını elıvle umesı bu\uk hatâ ıdı cak Te »iyahî boksSr beş defa zandıran, ringlerin sabık kıravakva) Celtıc (Iskoçva) 01 (ılk Ama hakemın Turk takımı ale\hme ıkıncı bır penaltı kararı \erip iplere yaslanacaktı. Yedinei lının 25 mıl>on lira vergi bormaçı 1 0 kazanan Celtıc domıfınale ıtıraz uzerine bunu çızgı dı^ına çıkarması havlı zayıf olduğunu 15ranndda, Rockv Marciano, köcn vardı. Harlem'dekt s&hfine kalmıştır Bu musabaka Kupa Ga patladı şeve ııkıstırdıgı Joe Lonls'i restoranının iflâs etmesi, iki Alman takımı kollektıf bır o\un çıkardı Turk takımının ıse haf lıplerı Turnuvssı maçıdır) dehsetli bır «ol aparktttle yemajazasının yanmajı, Sdfinç hattı başarıh ıdı ve en ıvıler ı«e Nevzat, Avhan \e Yılmazdı re yıktıği vakit, msçın pek • • olarsk verdıgi 15 milyon IiraFızıkman ve olarak Kros liginde Vefa Lisesi kaç «Zor oyunu bozar» derler pıyasa«ında teknıkyapmış bızden bır zamıyacajh anlasılmıştı Nitevı feri alamaması Te afır Tergomlek ustun ve futbol ısım Almanları kim, 8 ncl ranndds meşhnr fafiler, O'na çok muskül dnramevıre çevıre hakh olarak yendik. lider oldu kat yaslsnmıg Joe Lonis, ken da bırakmıştı. Joe Lonis'in haGerçı saha bıraz ağırca ıdı Bununla beraber Herberger'ın halefı dini kornyamas bSle felinoe, Okullararası Atletizm liyının do Helmuth Schon'un çocuklan bj ağ'r sahada fjtbolu bıldıklerını her vatında işledıjı en büyük hata orta bakeml rnüsabakayı dorise, boçadıtı eşine kaıanoın • mıflnallne dun de devam edılmı» hareketlenyle gosterdıler Fakat 90 dakıka devam eden Turklerın dnracak ve Rocky Marciano'enerjilerinı kesemedıler dan 'ı 20 lik hısse vermesi ol j[Te şu cetıceier ahnmıştır: nnn falfbfyetini ilân edeoekSohçlerını gen çekerek açıklardan çahşan ve kontrataklarla nemnstn Geçimmi temin içln 1 Fıkret Üstunsoy (Bakırkov tir. bevıbol fösterileri tertipledl. Lıı«ıı) 9 306; 2 Kâmuran Sağol tıcexe giden Alman'arın mudafaaları da avaklarırda top tutmu\orDatu lonra, «porlann en vah (Vtfa Lısesı) 9 36 6, 3 Turkân lar ve suratle açılıp kapanabilivordu Kaleci Fahrian vennde muBn, Jo« Lonis'in »an ma«ı »1dahalelerle ıyı bır f > bekçısi olduğunu gosterdı Ikıncı devrede Tafisi en ajın olan, Amerıkan mnıtn. Tufekçı (Maçka Sanat) 9A9fi, lâtın, Llbuda'nın golge^ı balıne gelmesi uzenne Almanlarda si'tem füreşinde ;ansını denedl. Tafi Takım taanıfi : Fskat, boki» reda eden Joe 40*ı sşınca, «por sahneslnden 1 Vefa Lısesı 93 puvan, 2 dn e bir şey kalmadı Lflniı'in, hayat rlnfi yskasmı çekilmege mecbnr kaldı. Maçka Sanat 113 puvan, S Bakır bir tfiriü bırakmamıstı. Fsrlak Tann: Bevaz Irkın Zaferi. koy Lısesı 123 puvan, 4 lyup Lı lamanında 95 milyon lirahk sesı 204 puvan 2 Kalemden Dünkü Maç Beyax Simsek: Rocky Marciano HAKLI BİR CALİBİYET Uç dakikalık oyun Kemâl AYDAR i DE HALIMIHAMDOLSUN YA ^ L T I PASDA OLSAVtMK Ankars, 4 Maç bittığı zaman CDtnhnrivet'ın, ikisı saha ıçınde evll fotoğrsfçı olmak iızere altı kişüik «Maç Ekipi, ne yazacalını, ne •öyliyeceğını dusunüvordn. Fotoğrafçılann çektıklen ise acaba rerim mi idi? Topa bir tek kişinin vazıp çirip, üttesinden selecefi bır mattı bn.. Gerçi ortada tam uç adet «ol, Ikl sdet penaltı, bir sdet «iç edılmıs» penaltı vardı. Sevircıler iardı. Hakemler vsrdı. Kale dıreklerı vardı. Bir de «fntbol» olsavdı. bızım ekipe çok is dfisecektı. Maçın daba onbesıncı sannesınde Avhan fırsatı değerlendırıp, üçuncü dakikada da bızımkıler, pek akla yatmıyan bir penaltıdan beraberlik çolıınü vnınce, ovnn coktan bitmisti deraek çerekır ama, ovnnn değıl sonncu degerlendırecek zamanı beklemek icabettı Bu an 57 nci dakıka ıdı. Turkler bn defa. hakh bır penaltı ile sonuca gıdnordn. «Oynn» ıse, vnkarıda soyledıçimız pıbi, daha ııçunca dakikada bitmis ıdı. Bn bakımdan hagunku maça, iyı futbol o^nıvan Almanlar karsısıııda Turk «umıt«ızler» takımımn ealıbıvetı demek doğrn olur Bn «umıtsızler» devımı, ealıp çelm lerine rağmen ıyı fntbol gostereraıven bızımkılere bır «.jtemdır. Fntbolü bıldıklerı halde, değıl ealıp pelmek, beraberlıge bıle nlaşamıyan Almanlars söı göylemek bu« düfmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog