Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5 Mart 1964 Paştaraf' 1 inci sahifede binısı ile limanda demırli bulunan gibl 1 inei Mbifede kararhdjr. 'Ve, umAıiumu» bir Amerikan gemisine hücum ettarzı, mikian ve komutanm tayi herke» de aynı tarzda hareket emişlerdir. decek olursa, bu gjrift meselenin AUna i, (aa.) Yun«n Kıralı Bu müessiî olay üzerine Rodos ni ile ilgili salıstnalarda Konse zamanla mesat bir sonuca ulaşa İPaul'ün sıhht durumunun son de Bastarafı 1 inol Mbiftde Valisi bugün Türk Başkonsoloslu ye devamlı surette bilgi veTeceğimiftır: ni» söylemiş ve devamla «tercih cağmdan eminiz.» Sjrece vâhim olduğu blldirilmektei ğuna gelerek özür dilemiş ve Başdonanma hareketi bu fekilde « Kıbrıs meselesi, ahdcn J«hns«n plânın kabntünden dir. Beşbakan Papaodreu bu ge mânaltndırılmahdır.» konsolosluk binamızı taşlayarak hakkının çok uoırlı olması has«iki cemaat üzerine kurulmuş nıenmitn c« Gmt «yariyle 21.30 da acelc camlarını kıran nümayisçilerin öğ biyle kuvvetln kurulmaanın çok Soru Türk donanmasının olan Kıbrıs Cumhuriyetinin olarak Tatoi Kıraliyet ikametffthıBaşkan Johnson. Kıbnsta banrenciler değil, onların arasına ka zor bir mesele olacağını» ilâve etlikenderuna gitmesinde Yuilk gündenberi kuruluş şartna çafırhmıştır. çı tesis edecek olan p ü n m Birleşnanistan haberdar mıydı? lar.nı tammamasından ve bu nşan şahıslar olduğunu söylemiş miştir. Güvenilir kaynaklardan belirtilUTant'ın Molcri mis Milletler Gövenlik Konseyi şartları şiddet yolu ile kal tir. Cevap Diğer devletler, = diğine göre, Kıral Paul bu gece Öte yandan Türkiye Dışişleri Ba' UTant konuşmasına şöyle devam tarafmdan kabmılüaü cbarışa» doğdırmak teşebbüsünden doğmüttefikler hakları olduğu = ru önemli bir »dıro» sayarak, mem i,, . «» ı r,tr ı t.\ hayata gözlerini yummuş olsa bile. muştur. Türk cemaati haklı i kanlığı Türkiyenin Atina Büyük etmiştir: nispette haberdardırlar. ve mağdur durumdadır. Bu j elçiliği vasıtasiyle teşebbüse geç j «Kararda öngörülen şekilde ve nuniyetle karşıladığını bildirmişSoru Kıbnsta Rumlar Iskendemn 4, (Güney Dlen Merkez Burosu Teleks) = h a b e r i n B s a b a h a c ı k ı a n m a 5 1 = İskendenın tütün piyasası 630 Ue 930 kurus arasmda açıl = ; m u h t e m e ı d i r . vaziyeti dünya efkârına an | miş ve Yunan Hükümetinin dikka yeterli miktarda bir kuvvetin ku tir. Limasol'da olduğu gibi, yed = E mjştır. S latmaya çalışıyoruz.» • ti çekilmiştir. Ingilterenin Yuna rulabileceğini ümit ederim. Bu Kıbrıs Dışişleri Bakanı Sypros niden tecavüzde bulunsalar E Bolgede geniş hasara sebebiyet veyen «Mavi Küf» hastaBakanlar Kurnln toplanlısı J nistan Büyükelçisi iSr Ralph Murj]ç U V V e tin görev süresi kesin ola Kipriyanu ise ş^unları söylemiştir: Türkiye müdahaleyi düşünür Kadirli Müftüsü Öte yandar. Hükümet | ray'ın da Ingiltere aleyhtarı nü; r a k üç ay olarak sınırlıdır. mü? Bu E lığının rekolteyi düşüreceği ileri sürülmüşse de, zamanında «Bu Kıtons milleti için bir za Bastarafı 1 inci sahifede e bugün saat 14.30 da Başba : mavişler hakkında Yunan Hükü sürenin uzatılması, Konseyin Cevap Hareket hakkmı E ahnan tedbirler sayesinde müdahale başarılı sonuçlanmıştır. ": ferdir. Tökrlr Kıbnsı dıştan her, bür> kan Yardımcısı Satınn başkan icap ettiği zaman, başka çare metine sert bir protestoda bulun niden karar vermesine bağlıdıı». Jhangi bîr tecavüze karşı korumakE* Bu bakımdan geçen yılki rekolteye yaklaşılacagı sanılmakta ~ muza telefon ederek Müftünün lığında uzun süren bir top | duğu bildirilmektedir. olmadığı zaman mutlaka kull birçokita^,^ R U I taleplerimizden biriydi. Genel Sekreter devamla, b i k E dır. Tekel İdaresinin verdiği fiatlar müstahsil tarafından iyi " d a h a ağır konuşmalar yaptığım lantı yaparak Kıbns konıreulanacağız.» Kıbnsta yeni çarpısmalar devletlerin bu kuvvet için gönul Kıbrısa gönderilecek kuvvet. bir E karşolanmıştır. E ileri sünnüslerdir. nu müzakere etmiştır. Amerika Birleşik Devletleöte yandan Kıbrısın iki köyunıı ü o ı a r a k mali yardımlarda bulu Bileşrfiis Milletler gücü olacaktır. E Bir genç şunları bildirmiştir: rinin Kıbrıs probleminin çöToplantıda söz slan Dısişle İ de bugün Türklerle Rumlar ara nacaklan ümidini izhar etmiştir. giz de bunu istemiştik. Takrirde E «Şam radyosuna daha çok ina zümüne bir çare bulamadığı | Oyun meydana çıktı Çoban Yıldırım, yılri Bakanı Feridun Cerasl Er : sında yeniden çarpısmalar o'.mus Arabulucu meselesine de temas a y r ı c a siyasî çözüm yolunun BirE nan Müftü, Şeker Bayramını Dibu konuda ne düşündüğü sokin, Güvenük Konseyine ge î tur. eden Genel Sekreter UTant bu. leşnflş Milletler Anayasasma uyöldü EJyanet lşleri rusuna lnönü, «Bir çözüm tirilen beşli olân hakkında J ; Adanın kuzey sahilinde, Kirenya konuda derhal harekete geçeceğini 1 2 U r l olması ve bir bütün olarak yolu bulunacağırsa güvenini E ri sürüden zaman zaman koGaziantep 4, (Güney llleri = Bakanlara geniş izahat ver î körfezi yakmlarında, Kazafani kö ifade tmiş ancak adaylar ile ü; halkının refah ve huzuruistemiştir. muhafaza ettiği» yolunda cej yündeki çarpışmalarda bir Kıbnslı gili herhangi bir açıklamada buE yun kaybeden iki çoban, suçu Merkez Bürosn • Teleks) Si = . . yaptınnak . . . , miştir. göz önünde tutulroası derpiş vap vermi.ş, bugün Adada Türkle bir Rum polis memurunun lunmamıştır. E başkasına yüklemek üzere bir yam Yıldırım aaınaa bir ço ıııaırım adında oır çu E'Buna ,bızlen . ınandırmad. nama, ba , , , . Ayrıca Erkin, Türk hükü: ,, . . t , u = zı mahallelen inandırdı. Bu suret mevcut kuvvetlerin asayişi yaralandıklan bildirilmektedir. ban, yıldırım ısabetıyle kavru = ..,.. . . ., . . , Karardan sonra UTant'ın, Kıbmetinin bu plânı benimseyiE tertip kurmuşlarsa da, soruşTaoan delejesinin törüşü , , ,„ , , v r u xı 'e Kadırlının b a n mahallelennde sağlıyamadığı, enternasyonal Rum Hükümetinin bir bildirisine rısa gönderilecek olan banş kuvlarak 17 koyunuyla bırhkte ol = şini, nedenlerini geniş bir E turma sırasında oyun meydaYunanistanın Daimi Delegesi Bü= 2 Şeker Bayramı bir gün önce kut kuvvete ihtiyaç bulunduğugöre. o civarda silâhlı Türklerin vetine birlik vermeleri hususunda müştür. şekilde izah etmiş ve bu koE na çıkmıştır. nu, müietlerarası kuvvet ko•ŞJlanmıs, oruç bir g gün önce bozulgörüldüğü. bunun üzerine köye iki Kanada, îsveç, Finlandiya, îrlan yük Elçi Dimitri S. Bitsiyos'da ç nuda ada Türklerinin tutum Kuşdamlı köyünden 17 yaşın = = Kızılca köyünde Mehmet nusunda Kıbrısa hiç bir baskı î seyyar polis devriyesi gönderildiSi. da ve Brezilya hükümetlerine r«s şu demeci vermiştir: larını anlatmıştır. daki çobanın yanık cesedi «n = mustur. îlgililer ufak bir incele~ Kahraman ve Nafiz Nanrıkuyapılmadığını, Rusların ko«Kanaatımca takrir Kıbrıslılarm devriyelerin makinelitüfek ve pimen myracaatta bulunduğu açık iki isteğine müspet şekilde cevap Bugünkü topiantıda Kıb j cak sürünün köye geç gelmesi 2 me ile bu durumu kolaylıkla tesE lu adındaki çobanlar, çalınan nuyu Birleşmiş Milletlere geyade tüfeği atesiyle karsılastıklabit edebilirler.» rıs konusundaki son gelişme | rı ileri sürülmüş. "bir polisin ağır lanmıştır. sonucunda aranarak bulunabil E tirmesi için çalıştıeım belirtE koyunlan hasımları Mustafa vermektedir. Delegasyonunun ilk Arap harfleri ile Sfretim ler yanında adadaki âsayiş • yaralandığı bildirilmiştir. Zafirallata Han arab«l*e«, mi?tir tikten sonra, «NATO veya E Avşar'ın çaldığı kanısını uyanisteği herhangi bir dış ihtilât tehEi Drfa. 4 (Güney tllerl Merkez ve emniyet tedbirl«rinin du : olacak mı? Türk askeri olmadan Adadalikesinin ortadan kaldınlması ve Bir Kıbnslı Türk sözcü, Kazafa^ dırmak için iki koyun kesip ka MÜnhal 5 y e r e , 5 0 0 = BSrotTi Telekı) Geçenlerde Bir Türk kaynağı Ankara Hükü ikincisi gerek beynelmilel kuvki Türk azınhğınm emniyeti • E.Saidi e Nursî için mevlid tertipliE lıntılannı bu şahsın gübrelien v rıs komitesine dahil Bakan : | etmis, bir Türkün yaralandığını metinin, arabuluculuğa Pakjstanın vetin gerek arabulucunun Birleşgaranti edilebilir mi?» sorutâlip ÇlKtl. E;y savcılık tarafından hakkınE ğine gömmüş, sonra da jandardevlet adam. ve eski Genel Kurul . lar çahşmaları hakkınıla bil ;| söylemiştir. sunu da şöyle cevaplandırM i l l e t l e r k o n t r o l ü a U ı n d a b u . E maya ihbarda bulunmuşlardır. Sivaı 4, (Telefonla) Şehri E , Muhammed Zarfırullah , „ ; „ , , , „ ; r f i . gi vermişlerdir mıştır: Büdirildiğine göre mahallî saatle Başkanı . . ; .».. Badıllı, dün de evinde = Fakat jandarma tarafından Bu arada bugünkü top« Bu emniyeti tesis etmek 12.30 da baslayan ateş teatisi bir Han'ın tâyinipi istemekte olduğuZ yapılan soruşturma sonunda mız Beledıyesinde, ıkm çopçu = j i l k o k u l v e j m a m h a t i p o kulu öğnu belirtmiştir. Zafirullah Han hâlantıda Ortak Pazar ile ilişiçin behemehal kuvvet bulsaat kadar sürmüştür. lük olmak üzere münhal beş ~ rencilerine Arap harfleriyle Saidi S oyun meydana çıkmış, çobanlen Milletlerarası Adalet Divanı kileri izlemek ve ekonomimak lâzımdır. Kirenya'nın batısında. Tempros ~ S lar tertiplerini itiraf etmişler Bastarafı 1 inei sahifede yere, 500 den fazla müracaat Nursi'nin risalelerini okutup öğ mize bu açıdan bir yön ver: ' köyünde de ikinci bir çarpışma ol yargıçlarındandır. Bir kuvvet teklif edildi. ka= dir. mek amaciyle Bakanlıkîar ; | duğuna dair haberler alınmıştır. Arabulucu olarak isimlerindenj r a k j p t a l edilmiştir Yunanistanyapılmıştır. E retim yaparken suçüstü yakalan bul etmediler. Birlesmiş Milmışsa da, savcılıkça >serbest bıraarası bir komite kurulmuşTemnros köyündeki çarpısmada da bahsedilen diğer şahsiyetler m e ; d a c e r e v a n e t m e k t e o l a n Amerikan letlere müracaat edildi. Bu^ııııiHHiiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın kılmıştır. tur. bir Kıbnslı Türk varalanmıştır. jyanmda şunlar bulunmaktadır. E | a l e y h t a n g ö s t e r i l e r , ziyaretin iptanun neticesini bekliyoruz. Su Abdülkadir Sadıllı'nın Kadıoğlu Komite. Türkiyenin yapaalinizin özü şudur: Dışarıdan Köy, bazılan polis üniformalı. | k o n o m l k v ^ f.^J8,1, ° n S . e 7 Jr e ^ i ! i ' « i n s e b e P gösterilmektedir. mahallesindeki evini basan emnicağı vatırımları Plânlama emniyeti tesis edecek kuvvet 200 kadar silâhlı Rum tarafından 1 Başkanı Holanda lı Carl W. A. J Amerikan filosu. Türk donanmayet mensuplan ayrıca 300 kadar gitmedikçe emniyet tesis oluile işbirliği kurarak incele j ç a n ı m ! s b u n u n üzerine Pumlar a ; S c h u m a n n Beîçika Dışışlen Baka1 „ birlikleri ile 3 gün süren karrisale ve kitap ele geçirip, iki çu namaz. Bu kuvvet ya enteryecek ve bu yatırımların Or } ' ~~ Kıhrıslı Tiirkler dem PaulHenry Spaak ve Birleşmiş : m a D ir NATO manevrasından sonval halinde savcılığa tesüm etmişnasyona! kuvvet olacak, ya tak Pazar poütikasına uygun • buna mukabele etmişlerdir. Milletlerin Lübnanda 1958 de b u ( r a Phaloran Körfezine demir atalerdir garantör devletlerin kuvveti lugunu araştıracaktır. î Çarpışma bir hayli u/un sürmüş, lundurduğu Müşahitler Heyetinin raktır. Yunan Dışişleri Bakanı Emniyet teşkilâtınm, devamlı su olacak.» Toplantıda ayrıca Dünya î olav karma bir mütareke rtevrive Ekvatorlu sabık Devlet Başkanı Stavros Costopulos, Kıbrıs buhrarette kakip ve yakalamasma rağTicaret Kalkmda Konferansı | sinin köye vanşı ve bir ates kes Galo Plaza. nından önce plânlaştırıldığını bilSoru Kıbrıs meselesi, 8.3.1964 pazar eünü saat 816 arası İ.E.T.T. İdaresince Kâmen kanunl mevzuat eksiklığinden da tartışma konusu edilmiş » tertipleyişine kadar devam etmiş Hindistanın Kıbns banş gücü digi için Yunan Hükümetinin bu yalnız Türkiye, Yunanistan ğıthane muhavvile merkezinin yülık temizliği dolayısiyle elekbir sonuc almamamaktartir. tir. ' : tir. ne asker vermesi halinde bu kuv manevralardan ku.şkulanmadığını, ve îngilterenin bir problemi trik cereyam kesileceğinden şehrin Rumeli Yakasında (BeyoğSavcı, sarifi yaktı vetin r e komutanhğına Hindu Gene bu ay icinde kirma bir Yunan Alnönü bafımsızlarla görüştü • olmayıp. NATO'nun da bir r raI P m S i n lu ve İstanbul semti'Ti) sular reviz\ on müddetince yüksek tskendemn, 4 (Güney tlleri ^ Gyani'nin getirilme: merikan deniz tatbikatı yapılacağıBaşbakan Ismet lnönü. bu • müşterek savunma meselesi Bir berber yerlerde bulunmayacak münhat yerlerde ise kesintili akacaksi kuvvetle muhtemeldir. Hintli ' nı söylemiştir. Merkez Bürosn Teleks) Rey midir? gün saat 16 da, Millet MecliLar.ga Havaçeşme Sokağında ev G e n e r a l n a l e n Kıbrısta UTanfın tır. hanlı Savcısı Mehmet DoSan. sa. sinde, bağımsız senatör ve Cevap NATO'nun IngilLimanımızda 5 gün kalacak olan velki gece saat 24 te bir berber gözlemcisidir. nkla gezen yobazlarla mücadelemilletvekillerinden 17 kişilik Saym abonelerimizin tedbirli bulunmalarını bildirir, bu tere ile beraber üç âzası Kıbve halkın gezmesine açık bulunHutornavida ile vurularak öldürül • sini şiddptlfndirmiştir. bir grup ile bir süre görüşrıs meselesinde karşı karşıMenemencioŞln mesnt arada Anadolu yakası ile BebekSarıyer arası ve Bakırköy rulacak filoda 75 bin tonluk tnmüştür. Zeytinburnunda oturan ve f müştür. Son olarak yolda rastladığı Beyadır. Endişe edilen şey. Türmıntakaıı su durumunda bir değişiklik olmayacağmı arz edeberberlik yapan Süleyrnan Balkan öte yandan oylamadan sonra! erpriee uçak gemisi. 1 füze taşıt bek özeek adında 40 yaşlarındaki Başbakan tarafından kabul kiye ile Yunanistanın karşı riz. lı, iki arkadaşı ile Kumkapıdaki Konsey müzakerelerinde Türkiyeyi | Çemisi. 4 muhrip, 2 denizaltı ve bir «arıklıyı yakalayıp adliyeye karşıya alacakları vaziyettir. edilen senatör ve milletve* """"" meyhanelerde içmiş, dönüşte de baş delege sıfatiyle temsil etmiş' 3 yardımcı gemi bulunmaktadır. getiren Savcı. sarığı parçalamıs Şüphesiz NATO savunmasını killeri şunlardır: [ Havaçeşme sokağında Mehmet olan Büyük Elçi Turgııt Menemen(Basın 3039/2373) üzerine gaz döktükten «onra Adyakından ilgilendiren probMehmet Yüceler, Nihat SuÜmit maçı Kurt ile karşılaşmıştır. Eniştesinin cioğlu şunları söylemiştir: liyenin avu!«unda vakmıştır. Savlemler vard'.r. Necmi Ötken, Akif Eyidoğan, . saz yapım dükksnında çalısan Meh Kendimi gayet mesut hissediyo(Bastarafı Spor da) cı, 40 yaşındaki (Bebek) hakkınSoru Kıbrıs meselesı doHaluk Nurbaki, Nihat Bermet Kurt ile sarhoşlar arasında r u m . Kanaatnmca, elimizde barıs Yılmaz'ın solundan ağlara takıldı. da aynca «sapka kanur.una muha Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâklmliğinden: layısiyle Türk. Yunan münakan, Cevdet Oskay, Cemaletmünakaşa başlayınca, sazcı, berbe taraflann üzerinde anlaşma11 1lefet» suçundan kovusturma da aç sebetlerinde bir bozulma var tin Bulak, Adil Ünlü, Suat ; ri tornavida ile yaralam.ştır Ya çı v e mıştır. mıdır? Seren, Bahaettin Özbek. Rauf j rah İlk Yard,m Hastanesınde kısa y a v a r d l k l a r l b i r 5 z ü m ı devre 11 sona erdi. I L A N 963/479 Vesayet Kıray. Kadri Özek, Cahit ] bır sure sonra olmuştur. Maktulun e r e k l i Cevap Şimdi yoktur.» îkinci devrede takımımızda u| | i h U v Akyar, Nuri Bayar, Celil Cev : Başbakan lnönü çeşitli soKâhyaoğlu DUekçe Feride öney'in 21/12/963 tarihli dilekçesi ile annesi fak bır değısıkl.k yapılm.ş, süratak bir değişiklik yapılmış, sür o l 3 gün önce doğum yapmak uzere fc. herioğlu ve Sinan Bosna. ruları cevaplandırırken KıbZekiye Bektaç'ın resmf ve hususl her türlü muamelelerine yethastaneye yatırılan esının olaydan j ^., ,'' Alman sağaçıg, karşısında da Bastarafı 1 inci sahifede e ü m e g e i y i hastaneye yatırılan esının olaydan rıs konusunda politik çözüm lnönü bu toplantıda bağım : haberi olmadıgı anlaşılmıştır. kili kılmmak guretiyle vasi tâyin edilmesi talebi ürerine yapıedilmiş olduğu da ayn bir tahkikat " başan gösteremiyen Çağhyan'ın yolunun bir federasyon şekli sız milletvekillerine hükümeKaatil lan duıuşma sonunda: kqıjuj5U teşkij etmiştir. ldam edj.^ verini lalât fşlngg,. Ahmet Tuna uîduğiî, TKT cemaaım içiçe detin çalışmaları hakkında billen *«ttiıfn ''«k vârisi olan eşi Ha Aslen Urfalı olan 20 yaşında MJL nun 355 inci maddesi gereğince Zekiye Bektaş'm hacise santrhaiâ^'şetirilmişti. ğil yanyana yaşamalarımn gı vermek ıstedığını, kendıMehmet Kurt dün sabah ifadesinde: nite ile babası Adliyede fotoğrai rine, şahsır.a takayyüt, mallarrnı idare, medeni= ve hukukî 57 ^SK ^ sağdan gesinden merak ettikleri her ko çekmek istiyen gazetecilere kızmış . şart bulunduğunu. bunun dâ sunlan söylemistir: «Ben Süleymatasarruflarda kendisini temsil etmek üzere ayni kanunun 353 iştirdıei bir akmla müdafayı çanakille bir araya kadar topnu hakkında soru sormaları | n l tanımam. Sarhoş olarak kapımılardır. Daha sonra Osman Dinçer ! | ımlariıktan sonra topu sol bekin üncü maddesine göre dilekçinin damadı Tbrahim Atillâ Batilanarak, mümkün olduğu kanı istemistir. Kıbrıs konusu. zm önüne kadar geldiler, küfrettsviçre bankalanndaki paranın mik istedi Ancak karayel'in vasi tâyinine, adı eeçen kanunun 360 ve 371 inci dar toplu olarak gerçekleşevergi tasarıları. iç meseleler, tiler. Kendilerini ikaz ettim. Üze Bugün oynanması ieabeden Türtannı bilmediğini söylemiştir. tuttu Hakem bileceğini, bir çözüm yolu omaddelerine tevfikan muktezi ilânların yapılmasma, keyfiyesuikast olayı ile ilgili sorurime yürüdüler. Ben de elimdeki kiye Kupası maçmda Kasımpaşa Veraset ilâmı çıktıktan sonra paetmeden penaltılarak Adadaki Turkleri asla tbı vjgiye tahriren tebliğine, vâsi vazifeye başladığında mezlar konuşmanın merkezini teş tornavidayı salladım. Vurup vur Beykoz maçı 18 Mart tarihine tera Merkez Bankası kanaliyle Türvı verdi. Ayhanın *ert plase sutü kil etmiş, Başbakan lnönü kur kanunun 382 Inci maddesi mucibince mahçura ait men kiyeye transfer edilecek ve Kâh Türkiyeye çekmeyi düşünmemadığımın farkında değilim. Hat hir edilmiştir. ikince defa Alman kalesinin aeladiğini söylemiş, radyo için bütün bu konular hakkında tâ münakaşadan birkaç dakika sonkul v* gayrimenkul mallannın defterinin tanzimine, vasinin yaoğlunun vârisine verilecektir nnı dalgalandırdı (21). Takımısorulan bir soruyu da Alman geniş bilgi vermiş, hükümet ra Süleyman dükkâna gelerek : Böylelikle fakir bir ailenin kızı o sen*de bir hesap rermesine 18/2/954 tarihinde karar verildi. ca olarak şöyle cevaplandırmızın hücuma geçtiği sırada açık politikasını izah etmiştir. (Biz hemşeriyiz. Kavga etmek bize lan Hanife, bir cinayet ve bir idam Keyfiyet ilân ohınur. tribünlerden dalgalandırılan büACI BİR KAYIP yakışmaz. Sen bana biraz saz çal dan sonra yarım milyona yakın bir vük bir Türk bavrağı dakikalarca da dinleyeyim) dedi. Adam şonra servete kavuşmus olacaktır Harbiye Nezâreti Jandarma (Basın 3068/2387) eller üstünde kaldı Deniz havası almak beni öptü, barıştık ve gitti. Sabaha Dalresl MüdürU merhum Neş'e ALTIN FtYATLARI karsı da polisler evime gelerek beÖnol beyin ve merhume SablAlmanlar maçın sonuna doğru Hâdiseler Arasında Felek isterken denize ha Önol'un kerimesi. erkânı43.1964 ni ahp cinayet suçu ile Emniyet îakımca hücuma eeçtilerse de ne't tahakknkn mümkün olan gelirimiharb kaymakamı merhum FehMüdürlüğüne getirdiler.» fice alamadıiar Maçı 21 ttazanan Cumhurlyet 960O9«10 ml Süsünarın eşl, Aliye Tufek11 zin hndudu dısında bizmet ve masyuvarlandı Süleymanın cesedi otopsi yapılÜmitler antrennrleri Cihat ArmaHeşat 1385013900 Stfl vemek odası, yazıhane, kflttiphane, yatak odası, s a ' r çl ve emekll Prof. Rüştü Önol' • ı raflara jririşmemeyi de hedef tntmak üzere morga kaldınlmıştır. 1055010600 Hamlt nı elleri üzerinde soyunma odasıun ablalan. merhum Adnan Ue ev eşyası satılıktu. Tel: 49 24 22. • sak işimiz biraz daha kolaylasır.. 95009550 Aziz • Deniz havası alıp sarhoşluğunu ei [ Sanık dün akşam Adliyeye veril Izzet ve Faslha Süsünar'm ve na gotürdüler. Tani yorgana göre ayak uzatmak 95509«X) N»polyon dermek istiyen bir şoför muavini mis. ilk sorgusundan sonra tevkif fakâr annelerl. Şayan Süsünar" Cumhuriyet 2392 kaidesini pek hatırdan çıkarmıy»24 Ayar külçe H181420 Galata rıhtımmda suya düşüp bo edümiştir. m kayınvalldesi, Mübeccel SüSoyunma odası lım.. ; Jl sünar. merhum Beyhan Güren ' ğulmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~"~~^^^^^^ ve Ayhan, Pcrîhân Süsünar'laj Zira, nnntmayın ki; bir kısım (Bastarafı Spor da) rın. Gülen Atesdağirmn sevgm \ | masraflanmızı, dıs yardımla kapa'öylıivordu. babaannelerl, • tıyonız. Dış yardıra da ebedi deCihat Arman Tuna'nın ilk tedaSallhatı Nlsvandan fildir. Bir gün gelecek, kendi ya•ısi ile meşgul oldukUn ioora ı fımızla kavrnlmaya mecbur olaTabaka: 47X56 ve 48X68 Fatma Besirae Süsünar unları söyledi: ıcafız. O zaman tavanın dibi tut«Hakem hiç iyi deSildi tki taraf Zamkh band: BaskılıBaskısız Hanımefendi mamak için şimdiden büyük kaverdt. Bir borç için hacizli olup RULO BASIMEVİ: Kabatas Mebusan Cad. 147 Fabrikamız 18 subattan itibaren yeni faaliyetine başlamışlem raesraflanmızı esaslı şekil4'3/1964 Çarşamba günü Hak çın de çok ters kararlar "îaSaçıklan. kalecileri ve solhafla• t satılmasına karar verilen kın rahmetlne kavusmuştur. tır. Her cins oluklu levha ile mahya ve düz Atermit siparişi de, siyasî ve iktisadî mülâhazaTel: 44 33 92 49 10 67 "i iyivdi, bİ7den bir tercih vaomı3000 lira değerli Paff Sanayi |, Cenazesi 53 1964 Perşerabe ^ larla gözden geçirmekte fayda mü ^* kabul ve derhal teslim edilir. •acagım. Oyuncularımız verilen günü (bugün) Kızıltoprak Bagdikiş makinesi, 600 lira deIShaza etmekteyiz. Mamullerimizin her zamankinden daha müstesna bir şekilİlâncılık: 8899 2389 •aktığı uygu!adılar> A ğerli çelik yazıhane ve 400 li j | dat Cad. 105 numaralı evlnden de ve emsalinden üstün olarak imâl edilmekte olduğu saB. FELEK kaldınhp öğle namazının. KıHelmuth Schön, üzüntülü kaDira değerli üzeri vitrinli gıryın ihtiyaç sahiplerine duyurulur. zıltoprak Zühtüpaşa Camiinde gırlı dolabm birinci arttırvı açtı, az Ingilizce bildigini de edasından sonra KaracaahmetEMİN ÖZGÜB ması 10/3/964 saat 12.30 . 13 j | teki alle makberesln» defnedlhelirttikten sonra soruları şöyle O LÜM Telefon: 2320 de takdir edilen kıymetin |l evaplandırdı: lecektir. Mevlâ garikl rahmet Merhum Sırn ve Dldar Uy: t •/o 75 i nispetinde bedel elde |l eyllye. «Oyun hiç iyi degildi Hele bu falın kerlmesl. Istanbul TeleCumhuriyet 2365 edilmediği takdirde ikinci f Çelenk göndrrilmemesl rica fon Müdürlüğünden emekll «ahada bundan ivi olmazdı Sjz olur.ur. arttırması 12/3/964 aynı saatMehmet Sırn Uysal'ın herosi•naçlarınızı bu «aharia mı ovnuvr. lerde Galatasaray Suterazi t resl. Slgortacı Behzat Başaran'ın ve Belma özen'ln annelerl. Diş . sokak Anabela han No. 309 t iyiydiler. Bizimkiler ilk defa bir Doktoru Salm özen ve Gülgün • \ da yapılacağı ve tellâliye ve < KAYIP Ist. Trafik Şb. flne ka i"aya gelivorlar. Başaran'm kayınvalldelerl, Alev ihale pulunun alıcıya ait ol yıtlı 85125 Nn. lu kamyrnumur Beste, Mlne. Neçe Bm;aran'ın Talât Erkan ve Knleri =a?3fk duğu ilân olunur. 25/2/964 plâkası ve trafik riizdanı kaybnlriu ve Ayşen özen'ln snneannelerl, Muhasebat Genel Müdürlüğüne müsabaka sınavı ile lüzuVılmaz'ı be6enHi?ini «övliven Hükümsüzdür babaanneleri mu kadar KONTROLÖR almacaktır. Mfhmet ^RSI.AN ^chön sovunma nria«ından çıkar(Basın 3069) 2385 KADRtYE UYSAL Cumhuriyet 2"79'ah n hakpm» riivordu. I Müsabaka sınavına girebilmek için; Hanımefendi ÎSTANBÜL 10 ncu İCRA 1 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakültelerini, Yuk4.3.1964 tarihinde Hakkın rahMEMTJBLUCUNDAN sek Ekonomi ve Ticaret Okullannı (İktisadî ve Ticarî Öimler metlrse kavusmuştur. Cenazesi i EK İLÂN 963/570 Akademilerini> ve bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca 5.3.964 perçembe günü öğle na4/3/964 tarih ve 14220 sayımazını mütaakıp Şlsll Camllnkabul edilen Yabancı Fakülte Akademi ve Oknllarını bitirmiş h Cumhuriyet gazetesinin den Zlnclrükuyu A»rt mezarolmak: lıktakl ebedl lstlrahatgâhma 7 nci sahifesinin 7 ve 8 nci Yahut Maliye Okulu veya Lise tahsilinden sonra Maliye tevdl edüecektlr. sütunlannda çıkan Memurkursundan mezıın olmakla beraber en az iki yıl munasebe, Kardeçl ve evlâtlan luğumuzun 963/570 sayıh dosGelir, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Millî Emlâk Cumhuriyet 2377 yası ile satışa çıkanlan Şişli Müdıir veva Şefliği. Kontrol Memurluğu yapmış bulunmak, Meşrutiyet mahallesi Büyiik1 19641965 yılı ihtiyacı 10000 ton linyit kömürünün 2 Memurin Kanununun 4. maddesinde yazılı nitelikleri dere caddesinde kâin 1905 ada Garp Linyitlerinin Seyitömer İşletmesinden Fabrika sahasma haiz olmak, ACI BİR KAYIP ve 150 parsel sayılı gayri nakil işi 16.3564 pazartesi eünii saat 14.00 de kapalı zarf usulü 3 Sınav yapıldığı yılın ocak ayı başında 35 yaşını bitirmenkulün satış sartnamesi ile müteahhidine ihale edilerektir. Trabıonun eskl allelerlnden n.emiş ve fiilî ask°rlik görevini yapmış olmak veya imtihan ta20/3/964 tarihinden itibaren 2 Teklif zarfları ihaleden öice komisyona tevdi ediîev« Senlha Yanmbıyık'uı e«jl: rihirden itibaren bir yıl tecilli bulunmak, memurluğumuzun satış karEsas mukavelenamemizin 28. madde*inin (A) bendi mucibinKutlu ve Aykut Yanmbıyık'ın cektir. Bu iş için 45000 lira muvakkat teminat ve taliplerin tonunda açık bulundurulaca4 Yapılacak tahkikat neticesinde karakter ve seciye itibabalan, merhum Fehml ve ce bankamızın senelik âdi Umumi Heyet toplantısı 23 mart 5000 tonluk nakliye işi yaptıklarma dair helge isten.r Kâmll Yanmbıyık'ın kardeslerl, ğı ek bildiri ile ilân olunur. barile kontrolörlük yapabilecek vasıflan hsiz olduğu anlaşıl1964 pazartesi' günü saat 10.00 da Ankarada Atatürk Lisesi top3 Şartname her RÜn mesaî saatleri dahilinde Şirketin Em. Alb. Şahabettln Ön»l ve 4/3/964 mak. lantı salonunda yapılacaktır. Ticaret Servisinde görüiür. Kâzım Belglner'ln bacanakları, 5 Sağlık durumu; her türlü iklime ve seyahate müteToplantıya iştirak edecek muhterem hissedarlarınuzm, Soylu. Belglner. Önal alleleri(Basın 3091) 2386 4 Taliplerin belirli gün ve saatte teşıifleri. nin eniştelen. Yanmbıyık, Yurttoplanü tarihinden en az bir hatfa önce Umum Müdürlüğe mühammil ol^nak Isztmdır. 5 Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ilıaseven. Çankaya, Yoldaşcan, CoşKAYIP Pasomu kaybttim. racaatla giriş kartlarmı almaları rica ve 1963 yılına ait bilânço II İstekliler 23/3/19G4 pazartesi akşamma kadar Maliye le etmekte serbesttir. kun. öktülmü?. Karanis. AkdeHükümsüzdür. kâr ve zarar hesaplan ile İdare Meclisi ve murakıp raporlarıBakanlıS'iıa cülekçe ile müracaat edeceklerdir. Dilekçeye isteknlz. Sehir All, Yanıkömer »lle499 Tacettin Gündoğdu '•>•••••••••«••••*•••••«•«••••t nm Umum Müdürlüğümüz merkez ve şubelerinde muhtrrem lerinln amcalgn. sab'.k Trabzon Imin açık adresi yazılacak ve aşağıdaki belgeler eklenecek(Basın 2810 237G) Cumhuriyet 2391 hissedarlarımızın tetkikine âmade bulundurulacağı ilân olunur. Beledlye Rels ve milletvekilletir. rinden fazllet tlmsall ve müşflk GİSSHEM: 1 Nüfus cüzdanının ash veya tasdikli ömeği. 1 1963 yıh İdare Meclisi ve Umumi Heyet murakıpları rapor2 Kendi el yazısı ile hal tercümesi, MAHMUT MUAM3VIER larmın okunması, 3 A<:keHi6ini yaptığı veya tecilli olduğunu gösterir resYARIRIBIYIK 2 1963 yıh bilânçosunun, kâr ve zarar hesaplarmın tetkiki mî belge. 3 3.1964 günü vefat etmiştir. ve tasdiki ile İdare Meclisi âzaları ve Umumi Heyet mu4 Okul diploması veya tasdiknamesi. Cenazesi 5.3 1964 perşembe gürakıplarının ibra edilmeleri, 5 Sağlanı ve yolculuk zahmetlerine mütehammil oldunü (Bugün) lklndt namazından sonra Şişlt Camilnden kal3 1963 yılı kârmın tevzii şekli ve günün tesbiti, ğuna dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak dmlarak Zlnclrlikuyudaki ebedî 4 İnhilâl eden Umumi Heyet murakıplığına T. Ticaret KaTürkiyede ilk defa sağlık kurulu raponı. lotlrahatgâhına tevdl olunacaknunun 351. maddesi gereğince murakıplar tarafından BU AKSAMDAN İTİBAREN tır. III Smav konuları vesair şartlar Ankarada Maliye Baseçilen murakıbm seçiminin tasvibi, AİLESİ kanhgı Muhasebat Genel Müdürlüğünden yazı ile veya bizzat 5 T. Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince Umumi Hcöğrenilecektir. yct murakjplarının ve İdare Meclisi âzalannın aylık ücCumhuriyet 2378 IV Yazılı sınav 15/4/1964 çarşamba günü yapılacak; Her PAZAR 1619 arası MATİNE. retlerinin tesbiti. Rezervasyon için Tel: 47 16 30 47 16 31 hu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava girmek hakkını kaKAYIP Kadirga llkokulundan 6 Müddetleri bitmis olan Umumi Heyet murakıpları seçimi. Not: Fiatlarda değişiklik yoktur, zam yapılmamı§tır. sldığım paEomu kaybettlm. Hükümzanacaklardır. BÜIdur. ReklâmcüıK: Haalıoaiu (B«sm 2942 A. 1538/2375^ Cumlıuriyet 23&L ^ılııııiMiııııılıııılliMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlllllllHllllllllllllllllllinilllll: Kirall Paill'Üll dirymu çok vabim Inönünün mülâkotı Atlna, Selânik, Rodos Güvenlik Koııt^eyi İskendenın bölgesinde tütün piyasası acıldı ISTANBUL SÜLAR İDARESİNDEN Tebliğ Olunnr: . . rfjKasımpaşa Beykoz maçı iehir edildi AVIUIPA EŞYASI ADAIV.% ATERHnT F\BRİKVSIMV\> ZAMKLI KÂGIT ^stanbul 4 üncü İcra! Memurluğundan TÜRKİYE Naliye Bakanhğından: 06RETBIENLEII BANKASI T.A.Ş. İDARE NECLİSİ REİSLİĞİNDEN: h t \ ı Aıttalya Pamuklu Doktsma Sanayii T.A.Ş. uaı K E R V A N S A R A Y ' D A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog