Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5 Mart 1964 1964 modeli otomobiller >•»••• • • • • » « » • • • • • • • » » »» » » • • • • •••• • • • • • • •• >•••»•••••••»< DODGE DAKPın 1964 modrUeri çok mütekântil bir »tile ilâveten ön pancurda değisiklikler ve yeni tezyinat jbriva etmektedir. Kongo Mektuplan »»•••••»•••••••••••• Ford'un en lııks arabası Lincoln Contiuental klâsik japısını muhafaza etmekle beraber boyu 7.5 santim uzatılmış. tavanı 14 santim genişletilmiştir Kongo'da işler neden kötü gidiyor? Hıfzı T«puz Kongo'da ışler yine kotü gidiyor. Koca bir eyalet ayaklandı. Gazetelerde okudunuı herhalde; Lumumba'nın eskı bakanlanndan Mulele başkente karsı koyuyor. Misyonerier, hukumetten yana olan memurlar oldurüldu. Bırleşmış Mılletler uçakları bolgedeki beyazları ve misyonerlen kurtarmaya çalışıyorlar Bu haberleri radyodan dinliyenler, gazetede okuyanlar her gun bana soruyorlar: «Bak yine senin Kongolular ısi azittılar. Misyonerlen kesmeye baslaroıslar Ne de olsa yamyamlık var bunlarm soyunda. Ne yapsanız nafıle..» Değı], mesele ovle değıl Isın yamyamhkla fılân hıç ilgısı yok. Anlatayım: Kongo'da, Leopoldville'e dort yuz. beş yuz kılometre uzaklıkta Kuılu denen bir eyalet vardır Buranın başkentı Kıkvıt'tır. Ben buranın ınsanlarından bırçoftunu tanıdım. Arkadas olduk Evlerıne gıttim. Gaz lârabası ışığında manyok ezmesı yedık, Hmdı«tan cevızı rakısı içtık birlikte. Çoluk çocuk evime geldiler kaç kere. Hâlâ mektup alırım bazılarından. A'ker mektuplanna benzer, ıçli, dokunakh. özlem dolu şeyler vazarlar. Uygar, açık düşunceii. duvgulu ve içten kısilerdır bızıra Kuılu'lular. Konukseverhkleri bızi andırır. Gozlerinın ıçi güler sizinle konuşurlarken. Leopoldville'e yakm olduklan içın sık sık baskente gelir, is ararlar. Yoksullukları belli olacak diye de sıkılır, ezilir, kahrolurlar Ben kendısini ilerici saymıvan tek Kuılu'luva rastlamadım. Hangısıne «Nerelısin?» diye sorarsanız övünerek »Kuılu'danım» der. Hanı şu «övünmek gibi olmasın ama Kavserilivim» gıbi bır şevrîır onlar ıçin. Hangı partiden olduklarım hıç sormavın, hepsı hukümetç karşıdır. Çunkü hemen hemen hepsi Gizenka'cıdır bu bolge ınjanlarının. Kuilu Gizenka'cılann kalesi sav;hr. Lumumba oldürüldükten sonra Gizenka muhalefetin en kuvvetli adamı olmuştur. Iki vıtdanberi Kongo nehri üzerinde ıssız bir adava kapatılmıs olan Gızenka'nın koyuverilmesi mecliste geçen yıl iki defa karara bağlannus, fakat Adula hükiimeti bu karan uvgulamaya hıç vanaşmamıstı. Daha o zamanlarda bile Kui'u kaynıyordu. Merkezden gönderilen olağanüstü yetkıli genel komiserler pek bir şey vapamadılar herhalde bu eyalette. Gizenka'cılar hukümetın vıpranmasını bekleriiler. Hukumetin son aylarda aldijı sindirme tedbırleri muhalefetin kuvvetlenmesine yaradı. Kuilu'daki ayaklarıma bunun bir «onucu savılır Mısyonerlerın öldürtilmesıne çelince. hıç boş yere kafanızı vorup da bunda bir din meselesi. hıristiyan düsmanhğı aramavın. Çünkü bu bolge tum katolıktir. Ama Kon»o bağımsızhga kavuşurken mısyonerlerin tutumcu davranıslan dın adamlanna karşı olan inancın sarsılmasına yol açmıstır bu ülkede. Son günlerde de gazeteler eyaletteki avaklanma bas'ar baslamaz misyonerlerin çeşitli araçlarla baskente haber nçurduklannı yazdılar. Misyoner duşmanhSı son defa bu yuzden başlamı? Kuılu'da. Hukumetten yana olanlarla bırlikte mısyonerlerin de öldürülmesı bu yuzden. Bir de Ruanda meselesi var Kongo sınırlarında. O da çok korkunç bir şey Ruanda'da iki milvon vedı yuz ellı bin kışı yaşar. Dünyanın en güzel ve en zengin ülkelerinden bırıdır burası. Eskiden bir Alman sömürgesi imis Ruanda Sonra Belçıkahlara verilmiş. îkl yıl Bnce Ruandalılar bağımsızlığa kavuştular. Kongo'nun batısmda goller bolgesi Kivu'yu Sfeçip de Goma'ya geldinız mı Ruanda'yı gormeden yapamazsınız. Sınır kasabava on dakika uzaklıktariır. Nobetçiler ve gümrük memurlan da hıç guçluk çıkarmazlar. Pasaoortıınuzu soyle bir gosterip ilerlediniz mi kendınızı Ruanda'da bulursunuz. Burada ılk gozünüze çarpan şev uzun boylu, eeniş oreuzlu, genis ahnh, renk renk elbijeli, güzel ınsanlar olacaktır. Tutsı'Jer bunlardır iste. Yuz yıllar boyu bu böleenin efendı kışılen ımıs bu Tutsi'ler. Sayıları elli bin kadarmıs Kongo üç yıl önce kaynadıgl sıralarda Tutsi'ler Lumumba'yı tuttukları ıçın çesıtli gazaplara uğrami'lar Ruanda bagımsızlıjfa kavusurken de tum yetkılerını kaybetmıs Tutsi'ler, bunlann can dusmanı Hutus'lar gelmış ış ba«ına. Ülkede çoğunluk Hutus'larda; halkın vu?de seksen besi o kabıleden. Bunlar baslamışlar Tutei'len ^ürme>e. Yırroı bm Tutsı ıkı yıl önce ana vatanım bı>akıp komju ülkelere kaçmıştı. Ama Hutus'lar yine oclerini alamadılar. Ajanslann bildırdiğine göre son haftalardi on sekız bin kı$i öldürulmus. Tek ınsan kalmamacasma Tutsi koyleri yok ediliyor, nehirlerde kadın ve çocuk öluleri yüzuyormus .. Donvanm en korkunç cinayetlerı islenıyor Ruanda gibı dunvanm en gu7el bir ülkesinde. Butun dunya da buna seyirci. Bir kaç ay önce Kisevni koylermde gördüğum. çarsıda. dağ yollarında selâmU«:tı6ımi7 Tut'ü'lerden saŞ kalan oldıı mu acaba?. 1964 modeli otomobiller dünya piyasası ve caddelerini kaplamaktadır. Konfor ve karoseri bakımından âzamî rahathk ve gösterişe sahip lüks arabaların yanmda halk tipi ufak arabalar da revaç bulmaktadır. Her sene olduğu gibi bu yıl da otomobil piyasasmda Amerikan ve Avrupa arabalan arasmdaki rekabet devam etmektedir. Bu yıl Japonlar da bu rekabete katılmışlardır. Ancak Japonlar bu rekabette lüksten kaçmmışlar ve daha ziyade ucuz arabalarla dünya piyasasında damping yapma yolunu tercih etnüslerdir. Nitekim Japon arabalan 3400 DM ile 9680 DM arasında fivatlar taşımaktadır. Bt'tCK 1964 modellerinde tek kapılı liiks «por arabalara bilhav>a onera vermis vaziyette. Bir salonn andıran bu jösterişli arabalar ayni zamanda siiratli de 1964 PLYMOCTH'ta daha ge«ı$ \e eğimi daha az bir cam sayesinde Uıvan >üJLseltilerek ba# uzerindeki m«*afe 2.5 cm. daha artınlmıstır. Japon malı Datsun arabalarınm Bluebird modelleri İhracalta onemü yer işgal ediyor. Bu modeller dünya pivasasında 733T DJVI.'a •Iıcı baJnyor lngilh.lfrin «Ford» u «Consul» bu sene 10 değişik modelle piyasaya çıVmıj bulnnnyor. Bn arabaJarda ekonomi yine ön plâna alınmış vazlyette Almanlar bu sene lüks «Opel» ler yaptılar uV8 Diplomat» modeli «Opel» ler lüks araba jneraklılannın gonülterini okswy««ak şekil ve konforda Vine Japon malı bir spor araba. Japonların dunya piyasasına sürdükleri en pahah araba bunlar. Kıymeti 9680 DM. Almanya japısı «Taunus 12» fazla surat sevenlere hitap etmekte. Saatte 125 kdlometreye kadar TÜkselen »örat yapuı «rab« ön tekerleklerle Idare ediliyor OLX)SMOBlLE"ııin 1 4 F85 modelleri tek kapılı ve «ayet gosterişli % bir şekle sahip. Yan. on ve arka camları alabildiğine geniş ve yüksefc Çocukkcn açltk yüzünScn ^ıııııumiHiııııım YAZAMîflAIVIDI VAROQLU hırsızlık bile yapmtşiu I Şim&i scrvdlcr içinSc = ıııııııiMiıııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııtıııımıııııııııııı IIIIMIIIIIII ııııuıııı • ' bumunaan yakalamak için gaııııııııtıııııııtıııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııı yet pratık bır çare bulunmus = E Amerıkamvarî hayatın ptgide, tur. Bır cıhaz icat edılmi?, bakkal dukkânının bir kösesıne ko Z en »kılh insastian bıle rıv»naavlamaJı içın kullanılan bir «inuyor. Hangi malın reklâmı ya Ş 5 dan çıkaracakıhhr tempoya ulasdeler yemislerdır. lâhı, simdı sehirde ve dolaylapılmak ıstenıyor«a onun koku ; Ş ması uzerine orada, uyku ilâçBu deneme sonunda, yalnız sunu tekmil dukkânın ıçme, ~ E ları gatışı, birlgün evvel kırriıkufak tefek değisiklıkler olmuş, rıuda kullanmak üzere tecrübelerden geçırmektedir. Bu sılâh, hattâ vitrınlerinın dışına kadar Ş ~ ları rekoru eırtssi gun bir daha »utun evtafı katiyen bozulmaucu sivri plâstıkh, içi uyutucu gayet kuvvetli olarak yayıyor. 5 ~ kırmaya baslaımslardır. Amerimasına mukabil nıspeti azalmış, bir ıiâç dolu küçuk bir kartuş Meselâ geçenlerde New Yorklu j j £ E kahlar. uvku myuma nimetıni istıhsal 3000 litreden 2000 litreye atan bir tabancadır. Bu yeni sibüjuk bakkaliyelerden biri e Ş Z tadabı!mpk için çesitli haplara, duşmustur. Yanı «uttekı proteın lâh Alman poli<:leri tarafmdan lındeki portakallan satmak için Z 5 =enede bir kaç fmilyon lira veve vitamm nıspeti olduğu gibı df fevkalâdr bir his flofnrHakıki adı Manuel Beniteı o ' Geçmisin Kordovalı fakir çoeubu usule baçvurmvıs, portakal •; S riyorlar. kalmıs, sutun lezzeti de hıc de pek beğenılmektedır. Şimdıye mesleği mnvor. Eskifine kıvasl» b«kadar bu silâhı kullanarak, hiç satısı bir misli artmış. Bu âletın ^ lan fakat «El Cordobts» olarak ta ğu gunümüzde, tehlikeli ğîşmem:«, valnız miktar üçte Ş Uyku uyuyamıyarılar arasında bir iakathğa mevdan vermeden, îfin his^fttifim Tffânt fsrk bir tek roksanı var. Henüz taze S nınan meşhur boğa güresçisi Ispan 'sayesinde, senede 600 000 dolar ka~ ilâçtan korkanlar da var. Bun bir nıspetir.de azalmıştır. bir çok tehlikelı deliyi, hattâ ekmeğin kokusunu yayamıyor £ ra'da bir efsane sanki. 24 yaşınd», zanan şöhretli boğa gureşçısl olmus konfor sahasinda. Simdi srrz: lar daha başka çaırelere baçvu İğnenin s ı r n : pürsılâh bir havdudu yakalamamuş. Z ıince yapılı bu genç daha birkaç ıtur. En ş:k Amerikan otomobillevet sahibi oltnakla heraber 5 ruvoırlar Me^elâ açılır kapanır, ya muvaffak olmuşlardır. yırtık riyle dolaşmakta ve dostlarma ev, bnfa türrılni tfrkrtmek akÇmlilerin »* S Isene evvel aç, üstü başı Ş ıner ka'kar yatar" dikilir cinsKordova jokaklannda sürtmektey , otomobıî, is yapmalan :çin sermaye • lımdan çrçmedi. Biliyor mn küpunktür deBu da bir Amerikan bulusu. E di. Çocukluğunu hâlâ hatırlıyanŞ ter karvplalar kulbnırorlar Jacquelme Kennedy'nin eskı miyetine para hediye ettiği söylen 'nnnz. insan bojanın karsını'.en bir ığne Minimınıleri kolavca uvutmak ~ lar, buyük çıftlıklerin yanında na£ Bir de transıstor buyük!u&unsekreterı Letıtıa Ballerıdge, altı <mı rıktıfında, zenein oldntedavısı variçın uyus+urucu bir bebek yap ~j sıl dolaştığını. toprak sahiplerin jmektedır. Şu haîde daha yukanda S de bir nhaz var ki. on on bes lıyıiz sahifehk bir kitap vazmış. ftıntı npdensf dflsflnmüvor. dır. bılırsınız. rruslar Kız çocuklara mshsus Ş den, tavşan avına çıkır.ak için ne ıda zikrettığimiz gibi. t^panya bir ^ rava fatın alm^bıJıvnr. Bu rihaz Kıtap ba^tan ba^a. îtalvanlan Klde fttifim neticeve nlasBu tedavi taroları pembe renkte, oğlan ço Ş sekilde izin istediğinı hâlâ anla boğa güreşçisine de*il, bir efsaS vastık altma konu'mava mahoven sahıfelerle dolu Hattâ bir neve tapmaktadır âdeta. mak kolav defil. Evet, kı«zı bir zamancuklann bebeği mavi Fiatlan = tırlar. Bahis konu«u Ş suf. Sphıbınin arzusuna gore av, küçük yerınde en mukemrael kocanın metim oldn tgbiî. am» boîadanberi bütun Boğa güresi meraklıları nezdinda her keseye elverisli. Bir haf HManuel için eğlenceden ziyade bir = sâh deni7 hı«ırtjsma, gâh vantiItalyanlardan çıktığı ıdriia edililara da mfimkfln mertebe d jnyada gıtgita içinde bu bebekten uç yuz ~ mecburiyet oluyordu. Zira bu badeki ilk muvaffakiyetinden hemen S 'âtor usultusuna benzer bir ses yordu. Kitap pıvasava çıkar çıkde rağbet bulv>kla«maktsn cekinmedim kırk iki bin tane satılmıs. Ama ;• serüvenın yegâne gayesi ailesi sonra ısinema dünvası da onunla . çıkanyor. sit mız haber alınmıs ki. Bayan Lemakta. B a ı ı rfireslrrimdr. Halk daima bebeğın bir mahzuru var. Süt 5 efradtyla kendi karnını doyurmak alâkadar olduğundan, El Cordo= Km*T\Xrv\ «aran bu kollektif ha'talıklar. vu titia, bir Amerikah ile evlenmis. mrmnnnivefin! Izhar e«i . nineler ve riadılar bu yuzden is Ş tı. Hâsılı, sefaletın kurbanından bes, «ölmeyi öğrenirken» adlı ve E uvk'j5u.'1ıık1 karsısında. Chicaeo Ravır, hof» rfresıinf a»la eudün behrli yerlerıne bu ignehavatının biraz degiîtirilmiş hikâ«iz kalınz dıye korkuyorlar. Be 3 baska bır şey deâıld vaktiyle. = Üriver«ıte«i profe«orlerinden terketmivcreHm. Mfisabaka ler batırılmak suretiyle tedavi ve^ini anlatan filmi çevirmiştir bek bizim ekmeğimize mâni ola S Alkolizm teZZ fiok»or Kathanıel Cleıtman, uvu edıhr. Bir Çmli^e, bu tedavinin ?ıra«ındaki hislerîm: aç ve cak divorlarmıs. Sendikaları ka 5; Bu durum dehkanlıyı hırsızlığa ılk olarak .. davisı müteS ^ uzerinde bir inceleme v a cbile ^evketti. Meyva, tavuk gibi hangi yıllardan basanya ulaftığı «efü, rncnkln&nmnda ho^a"alivle Baskan Johnson'a baş •; hassıslarmdan 5j mava. u%kunun «ırlarını çozmeI I Cordobes, geçenlerde bir tajarulacak olsa, soranın yüzüne !»rla eiîresmeve teşebbtts etvurmaya karar vermişler. • gıda maddelerinin pesindeydi çun kım meslekl görüsmelerde bulun£ biri söyle bir S ve, ruyaları tPtkik etmej'e karar ku. Fakat açlığa ve çocukluk yıllı'ÇJrn eflnlerdeklnln synıdir. gerçek crtaya S vermiftır. Doktor Cleitman'a gö hayretle bakar. gülümser ve ?u Fıkralar Ş lannjn fed hayıt sartltnna rağ mak üzere Paris'e geldiğinde göcevabı verir: «Böyle oluyor H Ro>a ^örMfiIeri aravmds atıyor: Yol ka^ re, ru.valar ortalama yırmi dakirustük kendisiyle. Sâkin, basit, zalannm butatbik fdiUn bfltfin ırtilieri te!» Adamın karısı ölmü?. Zavailı Şj men boğa güresi askı bır an bile vapmacıksız bir delikanlı bu boŞ ka surermis. RüHalarda geçen Tesadufen, yuk musebbıp vı tesellive. goz yaslarını dindir 3 benliğ.ni terketmedi. «everim. Tİr». bofamn karÇınli hakhdır. Uzak Doguda 5 olavların süresı, gercek olaylarğa güreşçisi. Evlenmeğe de henüt lerinden biri msma fecmck kSrirtir htje. n»ye imkân bulamıyorlar. ASlı yolu üstünde bulunan ve boğa ye niyeti yok. Kadınlann nezdinde Ş daki surelerın avnı imı.« Bir de kaidfdır Hakim adam susar, âkahvedir. îlâç lım ınceler, cahıl tartıçır. Evet. biı bnSa ciir^cileTİ, vor. hıçkınyor, vumrııklannı 5 tiştiren çıftliklere dalıyor, hav =:ıiksesi olmasına rağmen... Bu du= «u var Dı=arHakı eurültuler yerine içiler. korknnnn nr oidttnnn WBir Fransız doktoru var. Paul "nnvor, saclarını voluyor. ; ; vanlarla, tehlıke nedır bilmeden. Tümt nebeb de bofaltn. Vaktinl S pek seyrek olarak rüyalara gikahve. Bir spr Ferreyrolles Çmlı usulü İ5ne llri*.» Cenaze toreninden sonra me 2 guresiyordu. Tâ ki, ilk yarasını fazîaca alıyorlannış. 5 rermış El Gordodes hoşa, ayılsın dıye çok kcyu kahtedavi;inin ileri gelen mutehas~arlıktan ddnerlerken, bir arka tedavı ettırmeğe mecbur kalıncatevazi, bu boğa güresçiMnın ya kadar. O gun, civarda doktor S Ot yerine h a p : ve içirmek saçma bir seydır Saat »abahın on biri olmasına sıslarından. Bundan bir kaç seda«ı koluna girmis. j bulunmadığmdan, desilmiş karnı rağmen, otel odası karanlık. Per« Bos vakitlerimrip ^}. Çunkü sarhoş, kendı haline bırane evvel, bu doktor verdıği be Hakkın var, bilivorum, çok 3 1 nı elleriyle bastırıp on kilometre YataSında oturan bu delıkanhSenelerce ot nemava şridsrim. ata bın*v kılsa ergeç sızar. Halbuki kahve celer çekilmiş. El Cordobes soyanatta bbyle soylemiştı. ">r şey kardesim. demis. Ama Ş kadar yol yünimek mecburiyetinnm derdı var mı? ölümu riuşunyedirilmi y e n rim. Bazan eenç ki7laria da ıçırdiniz miydı. s'nirleri gerfeın ğuktan nefret ediyor çünkü. PaGerçekten de durum bdyledır. ne vaparsm! Ölenle ölunmez de kalmıstı. düğii hiç olmus mudur? Elde et' inekler, bütün cıktıfım olur. FaUat hakıtehlikeli şekilde hareket hahnriste yağmakta olan şu yağmuru tiği büyük servet neticesınde bırBuna şaşmamak lâzım. Çunku ki' Bır kaç av sonra belki bir ~ besleyid vakatte. kadınlarla nîrasacah de, avık bir sarhoçla karşı kar yaşamakta hiç sevmiyor. Komodinin üstünde denbire hissizlesmis altm ve gumus ığneler, Çınlilesuzel kız bulur, evlenirsin. bu 5 Demek ki; bugün bir varhk sıflannı muhavaktim vok. r>n;iinmenı iran «ıya kahrsmız.» rın tesbit ettıkleri noktalar üzebüyuk matemini unutursun. Her S olduğu ve âdeta mükemmel bir bir viski sisesi. El Cordobes, ço intibaını uyandınyor insanda ' Hat faza eden süt eden hir sörü isiın var E • «PV geçer. S rüyayı andıran hayatın yagân e se cu|a benziyen bu boğa güreşçisi, tâ kendi dünyası olmıvan bır dün' vermeye de rmde gerçı tesır yapıyorlar, ama vet, kadınlar np«imrton konası! ve nıçin? Bunun sebebi biaiağınm üstünde bağdas kurmuş vada kaybolmus birini andırıyor bebi bu boğa güresid:r denebilir Çinliler, Amerikalılann ken vam ediyorlar. Karısı ölen adam. ağlaya ağla S snvor; hir ara d> kfndı vnj ünmiyordu. Simdi Güney KoTabiî, hali hazırdaid şöhretine u konusuyor: ^.ılerine karsı soğuk davranmaBu inanılmaz '•a içini çekmis: genç El Cordobes. vamı knrmavi rliîsnıımprtım reli bazı arattıncılar, insan vüılajmadan «vvel, kendisinl bir «mlanndan şikâyet ediyorlar ve Ahaberi Teren. Bir kaç av »onra, belki, de S « Milyarder olnıak ben1 Eğlenceleri de kendisi gibı tıü cudünde yeni bir damar şebekedeifil: fakat imkâncız 7ırs merikalılar haksızdır diyorlar, rinlândiy» dok si kesfettiklerini ilân ediyorlar mij Ama bu akşam ben n t ya Ş 1 prezaryonun kesfetmesi de ieap etbes ailevi birden eecindir çunkü Amerikayı bizler keşfet tarlanndan Hel Güney Koreliler bu damar sebeDseağım? "" mitti. wem lizım Benimki ı e a tik. Pekinde çıkan Beitsin Vausinki'li profesSr A. 1. Virtanenkesine Kyungrak adını takmışgabeyleriminki.» buo gazetesinin iddıa ettiğine dır. lar. Çin iğnelerinin insan vücuGenç adam karsısındakine sor s £dre, Kristcf Kolomb'dan on aSayısız muvaffakıvetlerine ve Memleketinde, yani îspanya'da, Doktor Virtanen, bu kanaate du uzerinde yaptığı tesiri bu lu: = «ır evvel, Amerikavı Aveichen» jemin bir istikbale rağmen bu de. âdeta bir «ilâh» mertebesıne çıkavarmadan evvel inekleri sentevenı kesıf sayesinde izah edebı Beni tanıdınız mı? adlı bır Budist keşişi ke«fetmı>; Hkanlıda açlık psikozunun emareI nlmış olmasına rağmen hakiki kıy tik gıdalarla besleyerek uzun leceklerıni umuyorlar. Çünku Kara Kuvvetleri birlikleri ihtiyacı için 6000 Ad. altlı üstlü Beriki dikkatle baktı: S meti hakkında tam bir fikir birlibulunuyordu. lerine rastlamak mümkiin Büvük tecrubpler yapmıstır. Doktorun vucudü kesfedilen veni damardemir karyola kapalı zarf usuliyle »atın almacaktır. Muham Affedersiniz, tanıyamadım. ;• ği de yok. Kimi kendisini «usta» 'erveti kend"sine çocukluk vıllakullandıaı kobay inekler, tarlalar, tam, Çin iğnelerinin tatbik raen bedeli 1320000 lira geçid teminatı 53350 liradır. İhalesi dedi. Kimsıniz? ^ "nın mahrumiyetlerini unufturlarda yetısen ozlü otlar ve kuru olarak kabuî etmekte, Jcimi ise edıldisı verlerrien geçi%ormuş Amerikalı bakkallann artık 20/3a964 cuma günü saat 1100 de Komisvonda yapılacaktır. Haibuki tanırsınız diye um S mus degil. Her halde bu vözden=aman ypnne saf selüloz, seker, tekniğinde fevkalâde unsurlar gör'lallannı ovnek ve tanı*mak Tiustum Ben. bundan beş sene S Evsaf ve sartnamesi her pün Komisjonda İstanbul ve Ankara dir W, geliriyle alâkalı hususlarda karbnnat dö potas ve vucutla Küçük Haberler memlekettir. Herkesin hemfikir ol ıçın dı var ılânlanna, su veva • >nce si7İn kızınızı kaçıran baht S Lv. Amirlikleri ilân kısmında görülebilir Teklif mektuniannm 'ivadesiyle titiz davranıp her sey rının ihtivaçlarını har<ıîayaeak duğu yegâne husus ce=aretidir Frankfıırt ?abıta*ı, bundan bu seki'df* reklâma ih'ıvaçları «17 adam. Onu eeri almanızı rica S 2O'3'1QR4 cuma £Ünu s at 10 00 a kadar KomLsyon Baskanlığıvasıflarda cesıtli be=leyici mad den evvel meslegini düsünıivor orce Afrikada vabani havvan k ! ı r Pimdi, mujferi''i edirrrıın'. Sırı affettim'. s Haik rsezdindr son dprece poruler na verılmesi. olms'Ç'nın b»«lıca •sebebini teskıl Bütün boSa giireşi merakiılart^.lIlllllMIIIIIlIllllllllllllllIIIlIIfliiIlIlllillllIIIIIIIIIIIIIIIflflintllIllflIIIIIIIIIl'filIIIIIIIIIIIIIIItlllllllliilIlııifirJitıısııııııifiııııijıiijfiunıııı.nıııif mu!^ eden au eesaret. nın taptığı El Cordobes böyle bir § Uykuya yeni ilâç: Uykuya yeni ilâç O t yerine hap İğnenin sırn Küçük haberler Fıkralar... f Senede 600 bin dolar kazanan i ünlü boğa güreşçisi £1 Cordobes'in I kadınlarla uğraşacak vakti yok! Açlık psikozu İ Göreş ve efsane Esldşehir Askerî Satmalma Komisyonu Başkanlıgından: (S • Baun 2838,2363) iman ist«.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog