Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CTJMTTTRÎTET S Mart 1964 TÜRKLER, MUSLÜMANLAR ve TEKİLER YAZAN : VoltOİre Derleyen: Osman Yenseni uııııııııııııııııııııııııımıııtıımınıniMiııııı istanbu arihcilerimizin anlattıklarından çok lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll başka türlü fethediidi flIIIIIIIIIIIIfllIIIIIIlIIIliIIIIIllllllIIIfllII Faf ih samldığından çok Uibat bir padişahdı Zararımız n bir türlü kapanmamasına doğrusu çok hayret ediyorum Tevfik Emiren yanysrt Bir sfiredir daimf yolenlanna verilmek üzere ihdas ettlfi «Halk için tenzil&tlı »ylık k»rt» Iarın arkslsnnda, yolcnlann • • yacağı bususlara mütealllk t nnmaralı maddesinde: «Satılan kart geri alınmaz, knllanılmı yan günler için para iadesi y». pılmaz, başka kart veya biletle defiştirilmeı» denilmektedir. mia hBmraxı&, ınçla ıand»ly>nnm otnrtnlmaaını ben yatnştırmıyorvm. B«yle ba«il dorunlara düşroelerini finleyiei tedblr. !eıi alraalan İçin Denizeillk Batv kasının ikaa edllmesine tavascatnnozn rica ederim. •u edilmektedirler. Bn bakımlardan tokağımızda nralansn dolmnslann tamamen veya hiç olmassa bir nraunın derhal kaldınlmafi için alfika lılar nezdlnde tavassntnnnza Istanbul alındı ama, bu iş Dukas | siyle kendisin* ulaştığını zannettir' züyîe bakarlar. ,sahıbı olması tarıhsel bir olay de'sıkı bağlıyor. Belkı de Allah inhalinde bir ana cadde ve Chalcandyle'i kopya eden tarıh meğe çabaiadığım tekrarlayıp cuII. Mehmet. fetıh yoliyle hâkimı ğıldir, ama. Turklerın Hıristiyan, dinde müslüman silâhlannın datedirgin eden dolmuş Okayuonmns M. Kitipfols yaçıierimizın anlattıklarmdan bdm rurdu. olduğu Îstanbulda, Rumlara tavız i lara karşı, hayal edildıği gıbi, herjha makbul olduğu inanciyl eiveHasUlanarak doktor radpom durağı başka turlü oldu. , Çoğu birer alfabetık yalan dergi vermek ve bu tavizı üzerinde dın \ zaman barbarca davranmadıklan rişli taraf benimseniyordu. nyor: ile işine eideraiyen, vazife ile tstanbulun fethi büyük bir devır si oian sözlüklenmizde de böyle darca sözünü tutmak insanlığını nı bilmek önemlidir. Hiçbir Hıris«Abide1 Hörriyete giden ead «Chalcondyle» «Türklerin taAdı roabfa» bir •knyTienTnu» muvakkaten taşray» giden, Işirjdir. Avrupa Hıristıyanlarının orta güiunç masallara sık sık raslanır veya sıyasıliğıni gosterdi. Bu o ka tiyan devleti. kendı topraklannda rıhi» adlı eserinde, Rodoıtaki başadenin Şisli Caraiinden itibaren yanyor: sında Türk împaratorluğunun gerII. Mehmet, Avrupa hukümdar. dar gerçektır ki, aşagı kentın bü ; Türklerin bir carrnsi bulunmasına rısızhğı şöyle yorum'uyor: «Türkden ayrılan. işyeri veya ikamet<Biz, aşajıda imzalan baln bir kaç yü» metrelik kısmında çek kuruluşu o tarıhte bajlar. larının hepsınden daha terbiyeh | tün kıliselerıne torunu Sultan Sej müsaade etmez. Oysa, Türkler bü ler, açtıkları gediğe binerken, gök eâhını dttıştıren bir vatandaşın nan Taksim Saghk sokak takin aylardan beri kâb telefon kfih Bizanshlar 43 günlük kuçatılma ve kültürlü idı. Gözdesmin canına | lım'e kadar hiç dokunulmadı. îse ! tün Rumların kiliseleri olmasını yüzünde ış;klar saçan bir altın haç hu tibi mesrn mazeretlerine rağteri, bir haftadır, oan, sıhhat v« elektrik kabloları tesisatı ile ve dan sonra teslım oldular. Evvelâ kıymaya gelince, bir Sultanın ya [ vi camilerı denilen bu kilıselerin j hoş görürler. men yapılmıvan hizmet makai!e beyazlara bürünmüş güzel bir sükun emniyetinden mahrnm bir bona mnkabil bazı hizmetlerin gahplerinin emirlerini almak üze•'tafc.na ait ijlere a?kerin karı«abij birçoğumı Yavuz yıktırdı. Haliçte i O vakitten beri îstanbulda bir kadın görmüşler. Bu mucizeden ürbili ödedifi paranın geri verilikmali vesilesiyle yapılmak iste halde endişe içlndeyi». bk l ddl B :l i i Türk ! re bırkaç elçi gör.derdiler. Bazı leceğini dü düşunmek için T ü kgelei Patrıkhane kiMsesi hâlâ durmâk j Patrik bulunur; Papanın da orada kerek hemen sıvısmışlar.» Halbuki memcsinin hangi hukuk anlayıSokağımızın gentsliği t metre nen inşaatlar dairaa natamam noktalşrda mutabık kalındı. Türk bir patriği vardır. Ona Lâtin pat güzel bir kadın gorünce Türklerin şına istinad ettirildifini anlamak 65 cm. oldafu halde yolnn iki bırakılmif yayalann r/idip geldergilerinin bu kusatma hakkında riği derler. Bu iki kilise birbirini korkacak yerde şahlanmalan akla pek güç. yanı Kabata* ve Besiktaş dol mesini temin edeeek yer kalma verdikleri bilgiler çok doğru gSrüçekemez, ve onların kavgalannı daha yakın gelir. Aldıgım emre nyarak 8 Aralık maşlarının sıralanması için tab mif, koca eadde bir çamnr der nüyor. Kıral soyundan oldugu 1ayatıstırmak Sultanların en hafif 1963 günü Istanbuldan ayrıldım sis edilmi? bnlnnraaktadır. B8y yası haline gelmiş balnnmakta Fskat şimdiki Yunanhlar lfte nılan ve çocuklugunu fstanbulda tasalanndan savılmaz. Hıristiyandır. Bir taraftan eadde ıcviye ve otujunda avdet ettim. Gaybulece bu sokaga dolmnşlardan geçiren Dukas bile Sultanın Peloları yenenler şımdi onların arabu böyle yazıyorlar! betimin tevsiki mümkun olduhaska bir vasıtanın girip çıkma »indcn yük.sek olan KaragBzyan ponezyayı Koratantin'e ve birkaç Ikinci Mehmet, Mısırı fethetmelucuları olmuslardır. Mektebi sahasından yagmurlatu halde Aralık ayı için aldıgım sına ve çoğn zaman yayalann ufak «ancağı kardeslerine vermek Türkler, Onuncu v* Onbirinc: yi, sonra da Napoli kırallıgı toprak kartla vapılmamış yolculuk ücdahi yürüraesıne imkân kalma nn sürfikleyip caddeye getirditeklifinde bulunduSunu itiraf eder. yüzyılda Arapları yendiklerinde, larında bıraktığı kumandanlarının retleri bali|i olan 25..96/00 liramı ği toprak ve süprüntü molozları maktadır. Bilhassa itfaiye ve Fatih, tstanbulu kendi malı gibi onların din, dii ve âdetlerini benim yanına giderek Romayı almayı tayukarıki karakuşi hüküm dolacankurtarana ihtiyaç hâsıl oldo dijer taraftan kamyon ve dol görüyor ve onu yağmaya uğratsemişlerdi. O vakıt henüz uygar sarlıyordu. Ahmet Gedik Paşa. yısiyle alatnadım. ğu zamanlarda can ve mal em musların meydana getirdiği ça madan alıp korumak istiyordu. Bideğillerdi. Fakat Bızans Impara t >'üz elli kalyoniyle Otranto şehrıniyetimız tamamen ortadan murlardan trafifi kesif olan Benım gibi kimbilir ııe çok zans Elçileri bu teklifleri götür'orlueunu devırdiklerı zaman, hü nı elinde tutuyordu. Napoli kıralkalkmaktadır. caddenin bngünkü hali fecidir. kımsclerin paralannın üzerine meğe giderlerken, Fatih onlara dakümet teskilâtları çoktan beri yet lığının tamamı l ü r k l e r e geçmek vatılmakta ve takat Denizciük ha bir şeyler söylemek özere arkaÇocuklarımız okula gidip şeSayın tstanbul Belediye Baştıtrıyordu Hırıskinleşmisti Onun için Bizanslıiara üzere idi. Bankasının zararlan yine de kalarındsn adamlar kosturdu. Dulirken bu dar sokafımıza ber kamndan, Şişli gibi mntena bir tiyan prenslerinin gevşekligi bu panamamaktadır. rumu hisarlann ardından gözetlikarşı, vaktıyle Araplara olduğu giiki istikametten giren dolmuş semtte bulnnan bu eaddeye biz yen Bizanjhlar, kendi adamlannın bi davrar.madılar. Ve onlara daha müthiş akını durduramazdı. Fakat, lar yüzünden ber an bir kazaya zat teşrif ederek kıymetli alâka llaksız iktisapçıları, gasipleri hiç beklenmedik bir olay, bir kapesisıra bir kı'ime Tiirkün kojtuçok esir milletler gözüyle baktılariyle bngtinkü perişan haline suçlandıran ve cezalandırsn dev ujramak tehlikesı içinde oldukrın sancısı (1481), Fatihi elli üç yağunu görünee. ihtiyatıızhk edip lan gibi. maalesel kadınlannuz lar. bir çare balmasını semt gakin I9tımizin bu teşkilâtından hak?ında ebedivete götürdü. ateş açtılar. Derken, o Tflrklerin da bn «okaktan ceçerken rahatTürklerle Romalılar arasındaki leri adına bilhassa rica ederlz » kımızı çerı alabilmek için, hâkiyamna dah» büyük bir küme u!asYarın: Fatihten sonrası. hiivük fark şudur ki. Roma, yentı. Elçiler eizli bir i*H.hksm kapıdiği bütün uluslarla kaynaştt. Türk «indan (rirerken Türkler de beraler ise on'.ardan daima ayrı kaldıfcer girdiler ve asagı kentten ayrı !ar. Bugün îstanbulda yasıyan ! olan yuksek »ehre hâkim oldular. Rumlar, efendıleri için çalışan ' Bizaoı tmparatoru kargasahlrta Itüccar ve zanaatçıîsrdan başka bir Jildüruldü, Padisah. Konstantin'in işey değildirler. Onlar Türkler gitarayına yerlesti v« Ayasofyayı jbi bile giyinemezler. Hava dururnu 1» 30 Şarkılar Aksny A. Fekak 16.20 Cnlü dünyan17 10 ;s R,(;,r prn'renad oami yaptı. I S T A N B Ü L | Hemen ilâve edeüm. ki, bir zaorkestralar lfi 40 TOrktller: Fat 19 50 Uykudan Bnce 19.55 Küçük orkestrası 20 30 Pagot snloları llânl&r ÎC00 Dln Ahlâk üzeriDukaı'ın kitabında okuduğumujmanlar Haçlı seferieri için birle7.30 Aç.li" Kı«a hahprler Ha 20 40 Şarkıl:v rt ro Radyo tiyat ma Ttlrkan 17 00 Kapanıç. ne konuşma 20.10 Şarkılar t\t mtl7lk 8 00 Haborter S15 TOÇU 22 00 Reklâmlar geçldl za göre. Sultan her yerin «tese veşen yirmi rieviet, yirmi mislı asANKARA 20.30 Atatörk'On dış siyaseti 20.55 Ojun havalan 8.30 Salon orkes 22 30 A v n sarıat hprcketleTi rilmesini emretmiı ve bu emir, boş kerle ve ikl yüzyıl suren çalışmatralan 900 Türküler ve şsrkı 22.45 Haberlpr 22.55 Ara meR27 Açılıs SJ0 Günaydın »a KOçllk llâniar 21.00 Kua hainanlardan gelen kâfırce çığlıklar llarla, aynı topraklar üzerinde «nlar «."0 Küçük kon«er İC 00 lodi'»ri 23 O yın dinlryirller 7 30 Sabah ırü herlpr rl 02 Radvo »»n«tçıl»n O Gec k'inserl içinde yerine fetirilmis! Bu sözleri |cak geçici bir egemeniik sağhyaKısa haberlpr Kapanış 23 :>0 Caz mü/lirl 24 00 Ki"« ha 7.iel 7 45 Saz pserlorl S 00 Hs blr arada 22 00 T.B.M.M. »aatf okurken insanm içini acıma duyt bilm.şlerdi. 22.15 MOzik dünyaüi 22.45 bprlpr 8 10 Plztrı İçin çalıyonır 12.00 Açıli!" Kısa hsbcrler Sa berlpr Kapanı? puîan mı, yoksa ö'fke mi kaplar? R 30 Ev kadmın tstekiert 9 00 Haberler 22.55 Gere koneerl | Otuz bır yıl sürec saltanatı içinlon orkcstr»lan 12 30 $arkl!ar !ST\NnUI. t l R\DYOSIT O kâfirc* çığlıklar, Müslümanlann 23^0 Gece yan«ma dogru Î4.00 Kapanıs 12 50 Haflf miirik 13 00 Haber17 53 Açılı« 1<! fi Cpftt'l dan» de Fatih. ülkesini durmadan geher savasta attıklan «Allah, Al1157 Ac'lıs 12 00 Kiüa habpr Kapanış. Irr 13 15 Plâk dolabınri»n nrk'* c !traİTi 1R30 Caz riünypsmFatih Sultan Mehmet nişletti. Iranı yıldırdı, YunanıstaANKARA tL RADYOHO ler \? 02 Ogie tfdll İçin 12 25 •?•70 ?arkı'ar 13 50 !\V!1 Sedaka, dan 19 00 MOzlkll dakikalar lah!» nidasıdır. Asıl bos inanlar nekleri hakkmda pek cahil olmak tadır. O mahallede. »imdi artık Yu na koştu. tekrar Karadenize donKüçük ilSnlar 12 30 Sarkılar ve Pattl Pag» ve Jh"nny Mathl» F«y 1Ü.3O OpPTPt mPlodilert 20.00 Bizanslılarda idi ki, bir kâhinüge gerek! nanistanda konuşulrruyan eski Yu,du ve tekrar Avrupa toprakların16 57 Açılıs 17.00 Danflı çay TiirkClpr 13 00 Haberler 13.13 lüvor 14.15 Şarkılar 14 30 Piâklar ara=inda 20 30 Haflf püvenerek gidip Ayasofya KiüseKardinal îzidor'un dsha bir nanca. Aristot'un felsefesi. ılâhiyat da üerliyerek Triyeste'ye, Vendik Konser «aatt 1SO0 Kısa haber nrV.Tk 21 no r.ptp k"yı<=rrl 23 00 O5İP kon=prl 13 40 Ssrkılar 18 00 Barhms'm aşk «akılan val«l Bİne ngındılar. Guya bir melek oraçokların yaygaralarına aykırı ola ve hekimlik öğretilmek üzere bir kapısına, ' Kalabra'nın ortalarma ler . Kapanış. 14 0(1 Çpşltli «nH^tİpr. çpyltil me 15.30 Jultus Katehen çaiıyor CP=itU nvizi^ ?4 (VI Knnanıs ya inerek onları koruyacakrmıs. Ki17.00 Açılış Kısa habfrier tSTVVRlT. POI.tS R\DVOSC 1430 Oyıın havalan 19 00 Haflf müzlk 19.30 Radyo Fatihin sanıldıSmdan daha akademi açılmasına Türkler müsa: kadar daldı. Orada, Venedik «Dolisenin avlulannda birkaç Bizan« rak, llp Alrraıca 19 43 Almanra mü17.05 H?fif rr.üzlk 17.15 Türkü14 4^ TilrkOler 15 00 Kapnnıs. 'Kıoa riîlga 47, 43 m > mâku! ve kibar bir padisah oldu ade etti. Sonradan Eflâk Beyliğine ,'ge» nin Adriyatik Deniziyle nikâhlı öîdarüîdfl. kaîanı esir edfldi. Ve O 17.57 1« 5T ipîlı» 1 7 00 Kı«a h'bPT zik 20 O Madame Butterfley'drn 10 53 AçHıi 11 (V) Sarkılftr: Seğunu kabu! etmek zorunriayız; ye atanan Konstantin Dukas'lar, Mav lânma toreninden bahsedildigini ! ler 17 30 FaFil topluloftu geFatlh de. kiüseyi gfll suyu ile yispçmeler 21.00 Her lilkeden mtijl Kıpa llârlar 1R0O Reklâml.ır vlm Tanilrek 11 ?n Plak dnlahın I.T 17 02 Sirkilar 17 15 Üstün nilen Bİ7an«lı'ara patriklerini seç rokordato'lar ve Kantemir'lçr hep lişitince: zifafın tamam oiması için j çldl 19 ( > Haberler kathktân sonra orada namazmı K GünlUk Po\Ti7r>?'n vf arVariaslan 17.30 7lk 2130 Dans müzljtt 22 00 dan n 40 Tfirktiler: N. Tofeöz mek serbestlifini baSısladı. Yeni bu okulda yetisti. Kantemir'in bir[«Doge»i denizin dibine gönderece ^| olayiar 19 30 V'erpl knnıışması î2Pn Kppanış. Or.k bajı :sr>0 RpUlAm pr^g rtirel mplfdlier 22 30 Haflf mükıldı, Allahma sflkretti. patrik Gennadius'u parlak törenle çnk eski masallar anlattıŞını bili • gini söylemis. zlk 2300 Kapanış. •[ Î9.40 Şarkılar 20 00 Etfeb!yat 35.5S Açılış 16 00 Şarkı'.ar: B ramlan 'Tt.ftO Hahprier 19.25 Büttin tarihçllerimiz. en modem j makamına yerlestirdi. Ona. Batıh ! yorum Fakat gözüyle gördügü mo • } Mehmefe başarı ile karşı k i n c i lerin» vanncara kadar, kesislerin imparatorların çoktan beri verme ; dem yapıtlar ve içinde okurluğu | Arnavutlukta îskender Bey k o y a n » • • » »••• • • • » » • • • • • • • » • ••• • • • • • • • • o • • ••» « » • • • ••• • • • • • • •• • » » • • • • • • • • • » o zaman uvdurduklan ma«allan | je ce«arpt edemediîi âsâ ve vüzü akademi hakkında yanılamazdı. den sonıa Rodos Şovalyeleri oldu tekrarlayıp dunırlar. Guya Fatih ! Jü sundu. Ve protoknlu bir tamfa Hri.ctibul adında hir Rum mimar (1480). Fatih bu adayı epey zoriaîjtanbulu kan re tteje boğsn bir j bırakarak patriSi sarayınn kapiüi sayesinrie Hıristivanlara daha baş• barbarmıs; guya bir kavunu kimin [ na kadar geçirdi. Ger.nsdiıı» ön ka bir kilisenin muhafa7.a'i ve bir dıgı haide eline geçiremedi Fakat yediğini bulm»k îçin on dBrt usa eellerind^n hiçbirinin Hıri'tiyar mahallpnin herliye edilrresi sağ burada çok şaşılacak bir şey, Roğınm karnını ytrdiTmıs; guya YeJ kırallardsn görmediSi böyle ileüer [ larHı Fa'ih, bn nvmara, vaktivle dosu kuşatırken II. Mehmet'in bir nicerilerin* hoş g3rtnmek İçin sev J meden. mahcup nlduSunu . , . .Tustirirn'in ksrısı Tpndnra tarafın sürü hırısityan muhendisı kullanKONAK 48ü6üb «Arka Sokak». r gilisi îrena'nm bıtinı k«jtirmi«! : B«zı yszarlsr, II. .Mehme''in guya I rfan yantirılmış OIUTJ zsmanla çö mu plmasıdır Rodos üzerine sa!LÂLE 443595 • »Firavun Kadını». • TLyâtrplar Tarihsel yanlıjlardan hoşlanan [ PatriSe: «Bendeki yetki ile seni ken Hav,riler'Kîli«e«inin yıkıntı .dırmaya giden Sadrıâzam bile hırıs Lt'KS 44038U • «Saşkın Baba» A. Isık. uluslar çohtur. Bazı Batüı Urihçi Kutsal Teslis Patrik ysptım» dedi ları ü'tıinde hem de Ayasnfv» ka Itiyandı ve Palerıicg soyundandı. LEVENT «Sürgür. Yolu.. • ler, MOslümanların Venüt't taptık Jini anlatırlar. Bu aptalca iddiayı dar eüzpl bir cani insa ettirtmiş Oysaki, hiç bir müslümanın dinini RCYA 448439 • «Twıst Salgını». FATİH 22071 Pazartesi tatil. Her gün 21 de, lanıu •• Allahı rnkâr ettiklerini irtidenler bilmiyorlar mı ki. bizim ti. Aynı mimar. raminin etra ibırakıp hıristiyan ordularmda çaSAKAS «Kara ^evhin întikamı». Pazar 16.30 da »Yedıncı Köpek». Çarsamba ileri sürdöler. Grotlaf bile. Mu Te»li» fikrimiz Türkleri tiksindi finda «pki/ mrd ve sekİ7 ima lıştıâı grtrülmemiştir. Acaba bu StTE 477762 .Eksodus» 14.30 da. Pazar 11 de «Çocuk Tıyatrosu». hammedin bir gflT«reini kulaSı rt rir: onlar bu «özü ajızlanna alma ret yaptı. Pu h tire mnkpbil. fark neden? Belkı müslüman olSAN 486792 «Koçum Benırr.» F Girik rafında uçmağa ahıtırdığrm, Tann • küfür sayarlar ve bizlere birden KADIRÖV SHCS82 • Persembp tatıl. Her sün 1 mak için kat!anılan o îftıraph ve TAN 480740 • .Lemı Yosmayı Altettı». m mahai'p buynıklanntn bu gttrercin rasıta21 de Cumartesı. Pazar 153» da «ÇınC'ın»Ailâha tapsn putperpc'ler ?"; r f l . Y. MELEK «Eksodus. k^nlı arr.eliyat onları dinlerine sırrı SÎTfc 476947 Pazartesi tatil. Her gün 21 de YENİ AR «Edep<=ız, Şehvet Kadını». • Evcılik Oyunu». Y.TAKStM «Koçum Benim» A Işık TEPEBASI 44215' • Pazar. Pazartesi. ÇarYILDIZ 476342 • 1 «Yann Bizimdir». 2 şamba Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da «Altı SOLDAN SAĞA: «Battı Balık» 1 Birlikte içllen ve i!kl alkollü Kiçi Yazarını Anyor». Sah, Perşembe, CuIklnclsl şekerslz gazoz tarzında oîan ALEMDAR .Koçum Benim». A Isık martesı saat 21 de ıCarraen» Uperası. akıcı madde (ikl söz). 2 «Üstüne AYSU (K.Gümrük) «Koçum Benim» A. I?ık • C S K T D A R Cuma tatil. Her gün saat 21 de. bayıltıcı madde damlatılmış pamukBULVAR «Knçum Benım» A. Işık Pa/Ri 15.3(1 ria «Isyancılar» • lu dokuma parçası» karşılığı İki söz KULÜP 2271R3 «Saskın Baba» A işık YENİ KOMEDİ 440409 • Salı tntil Dıger ge3 Blrlne blr seyl lâyık görme lşl. • MARMARA «Eksodus». celer 21 de «Tepeden tnme». Perjembe. Cuma. blr yabancı kadınının adı. 4 KlbMELEK (Evüp) 1 «Şaşkın Baba», 2 «Zeri'takl E.O K.A. cılann eski sefl. dag C.ertesi, P.ertesi 17 de: «Gülnihai. (Pazar 11 hir Hafiye». kovugu. 5 Yanm kalır.ı? blr hizde. Carsamba 14.30 da: Cocuk TemsilleriV m.ftl tamamlama meeelesl flkl BÖZ) RENK 311525 • «Arka Srkak». AKSARAT K f Ç Ü K OPERA 215722 Suare 6 Blr edatın kısaltılmışı. «üzüntü ŞIK 223542 «Saskın Rpba» A. Isık 21.15. Paz?rte?i hariç, her gece. cumartçsi, ve endlse» m&n&sına gelen bir sözün YENİ 225892 «Çılgm thtira«» pazar ve çarşamba 16 15 te matinede «Geneyansı. apansız. 7 Çok zaman «koYENt (B.Köy) •Koçum R«=nim» A Iş'.k ral Cöpçatan». nııı kelimejlnln Bnüne gelen blr t e j ? KADIKÖY : rim. yoksul oyunculann temallden j< > ARENA 446418 440704 Salı hsriç. h»r gün OPERA 360*21 «Tıî G:bı Delıksnlı». srnra seylrcllerden topladıklan. 8 '*' 18 ve 21 15 te «Sezar ve Kleopatra». (CumarZaman ölçme »racı. çok kısa blrLj REKS 360111' •Ginsh Çorucu. tesi. pazar matine 15.30 da) ! ırüddet sür«i. 9 Hlndlstandak! J AZAK z?«2« Gazanfer Ozcan GSnül Tlkfl ÖZEN 3699'<J Âsı Gpnçlık. E Sommer a«ın tabakadan eayllan halka vak 4 > SÜREYYA : W fR «Çıplsk Prense». < >i 2 Toplnlnfn • Parartesi tatil. Cuma »uare. tlyle verilen lslm, blr soru ed»tl. ] • SUNAR «Esrarengİ7 Maçkeîı Sıivarı». Cumartesi ve Pazar matine ve «uare: «îpekV VUKARIDAN AŞAĞIYA: KCLÜP (B.Bevi) «Adansh Tsvfıır». Herieourt, ka4ut« »«llm çi Merhum» Dijer geeeler: «Muhtesem Ser» «Gflnay ÇlotberrJin rflıel ıabibe«i burada berhan1 Halktan topalnıp devlet iflerlne Heriroort, evvelce Şlaaberj şatosuna seri». dın bayan, levctnlz ne âlemde? Çok lyl fi basit bir kadın gibl çayını içiyordn. Kakat Franaıı snbaylan ile birlikte gitmifti. Tadsarfolunan paralar (çogul). 2 tlcflye dogru sürme hareketl yaparken. vali bey. Dfin sisden bah»*diy«rd»k. Fabri kimbilir, belkl de »atosnnda canı sıkıldığı dea'nın korası, Wiedner'in, Vorarlberg'de gaBULVAR 214892 Pazartesi dışmdt her gece rlmlzden önee gelen peygamber. kauızın barekete şeçmeiine yardımınııdan İçin bvnn yapıyordu. Zaten kocaaı da ken yet güzel bir av »ahası da vardı. Hericonrt 21.15 te (Çarsamba, cumartesi, pazar matine j rlmlzden Bncele gelen peygamber. dolayı size çok müteşekklriı. Taddea isimli diıiyle meggul olmoyordn. Fakat Taddea orada bütün bir gün geçirmisti. Taddea: 16.15 t e i : «Kart Horoz». : 4 GHmleklerlmlzln yakasma baghu kadının güıel gri göıleri vardı ve onlar Hericonrt'nn dfişüneelerine bir nlhayet ver «Parise nisbetle bizim su küçük «ehir lize DORMEN 449736 • Suar«: 21.15. Matine: Cuj lanan stlslerden, üzerine bln» yapıda Viyanahlara bâı umnrsamaılık dikkati di: «Riea ederim vali bey, kendinize bir k8 kimbilir ne kadar sakin görünür» dedi. martesi, Pasar 15 te: Paıarteri tatil. «Şahane t lacak topr»k parç«*ının yansı. 5 DEVLEl TİYA1RULARI : çekiyordn. Hericonrt, onn simdiye kadar bn »e anyacak yerde benim masama gelin» ZGğiirtler». ' Idare bBlünderlmlzden, «ortagı mem(Arkası var) BÜYÜK TİYATR«> 113832 Suare 2<ı 3" S*lı derece güzel görmemisti... nun edecek mik GENAR 493109 Çartamba hariç, «uare Î1.15 tatil P ertesı v? Cuma suare >Öp Eenı Koie:. tsrda hlase* ı n te (Cumartesi ve Pszar matine 15 t e ) : «Dü> Çaryamha suare ve Pazar mafıne: «SIZP Ö'. It lamına İkl «öı. man Ciçek Göndermez». Saat 18 de: «HayGehyorsa övle'iır» Perşembe ve C P I I P ' I î e 6 Saman alvanat Bahçesi» ve «Cephede Piknik». tından »u yürü. celeri" «La Bnh£me» Opera?! Pa?ar .«u^re p G R t T « (GenAr'da) Çarşamba 18 ve 21.15 terek ls yapma«Satranç» Bale=4 te: «Denize Giden Atlllar» v e «Carrar Anayı mıy edlnmlf KÜCÜK TfYATRO llllf;q Snar? •.tl ?lı Pa nin Silâhlan». erkek ced. zarte<=* tati! Pa/^r matine ı s t, .Top\j7h,> ÎSTANBUL, 442230 Suare: 21.15, Matine: 7 Slblryada ] ODA TÎYATROS' m ! M pp a t İ dp P=?arH btr nehlr, YnÇarsamba, Cumartesi. Pazar 15 t e : »Meşedi gotlavrada blr D S D M M m ı e u n ] tesi tat;! •Doffurr 'îiirı'i» ve SSdık Zevceleri». Her fun 18.15 te Münir 5 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'ten dag. 8 cAl halledtlmit «ekH YENİ SAHN'E UT'.'Ki S.ıar» •'2H Sd Pa7ari.>ı özkul TopluluŞu «General ÇBpçatan». çak tiynetlt klşl» aalamma İkl s»ı tatıl. Pazar mj'ırr 15 te .R:mıvı>T> Rır A«ii. KARACA 446666 • Suarelerde ve pazar ma9 Baştan çikan. parm yardımı. r C r N C f TtYATFd 117^4(1 <=;, B rf •>« 3» tine 15 t e Musmmer Karaea: «Lâhmacun Cumhuriyeti^. Perteji tati! P ^ a r ma'ine 15 t e : «PnliFler» OZEL t 8AAT 6 OTUNLAR1 Tevhid Bllge TopluinMEYDAN tn • «Şaskın Komiser». Her gün 18 de, paI C s r zartesi 18 ve 21.30 da. Hpr B e c e 2 1 1 5 te , M a v , D e v r ı v e » HPI eun 1« 15 v e Paz?r 15 , | e 18 15 t e : »Sıl B a s t a n . KENT OTTINCULARI 449736 Her gijn 18 HAKKEVÎ O Y f ' N C m . A R ! C'Mmh>, ( , , de, Pazartesi 18 ve 21.15 te. Çarşamba tatil. Askeri birliklerimizin isyan cahasma fitmek üzere tâkip * n r A İ I S : Boyoflu: 44 4644 marteıci. Pazar 21 M d e : «Evin tçı» v e P ı t • Gülerek Girin.. Sah ve Cuma 15 t e : «Kalİsmet Paşa Kabbreai < n Mecllste pronramını izah etmis v« W edecekleri tren ytfmu fösteren harita Evletme» tıtanbul: S14SS3 Kadıkör : b i n S e r i » ve «Halkın GSzüv 23 muhalif ile 2 mtt*tenkife karaı 155 oyla ıtimat almıstar. MM71 Ockfidar: M0S4S A N K A R A T Î Y A T R O S D 12451! Sslı tanl KOÇOK 8AHNE <Gfllrf« 8flmri • En?1n Ce» İsmet Pasanın nutkundaa sonra Ali Fiaat Pasa «Fethi Beyin dur. İsbn efal erbabını hükilm«t İstfldftl MahkemesineterdiedeP a z t r t e s i . Ç s r j a m b a '8.15 v e 21 15 re. Pa?ar Bakırköyt T164 66 Adalar : zar) 495«52 Pazarteti tatil. Salı, Çargamba isyan hareketi •trafmda yeterlî tedbirler alıp almadığiD hususunbilir. 1530 v e 21.15 t e ö l ü C?^lar» D i * e r p ü n l e r 21.15 t e : «Biitün Kadmlar Güzeldir». Persem5190 81 l ı t i n y e : 03 00 20 da ismet Psşanın filcrini sormustur. Baçvekil bu soruya cevaben: 2 İşbu kanun nesji tartbinden itibaren iki yıl müddetle lf" v e 21.15 tpr «Gİ7Ü Ordu». be, Cuma 21.15 te, C.ertegi, Pazar 17 ve 21.15 * POLÎ8 tMDAT: tstanbul 27 40 00 ! «F'ra ?deritn. Fethi Bey He benl hnrada münakasaya sevketyürürlükte kalacaktır». te: .Bülbülün Sesi». (Sah ve Cuma 17 de Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu ! meyiniz. Bunun burnda yeri yoktnr ve hir şey rimaz. Hâdisenin öğrenciyel. Yakast: 27 4503 Sıbhl tmdat: Bundan sonra Başbakanhktan gelen tezkere okunmus ve ka« sürat ve şiddetle itfasma büriin vatandavlar taraftardır. Benim ORAT.OftLU 4°4P35 • Pazartesl tatil Her eeBeyoğlu: 44 49 98 Fatih : 21 15 95 ; bul olunrmıstur Bu tezkerede şöyle denilmektedir: 4 Sinemaİar ıımuraî s'yasetteki prosramım ikl mânâ. üç mânâ çıkmayacak kace 21 15 te IMatine Çarşamba 18 ve Cum.rte Osküdar: 38 05 38 «31 temmuz 1338 tarihli İstiklâl Mahkemeleri Kanununun versi, Pazar 15 t e ) : »Keresteci Tevfik Bey». dar vâzıhtır». * TREN : Demlryollan: 88 04 78 diği salâhiyetlc bir İstiklâl Mabkemesi knmlması gerekmekte ve (Haydarpasa) • 223079 (Sirked ) ayni kanıınun beşinci maddesi gerejpnce verilecek idam kararlaMeclis toplantısma sabaha kadar devam etmis ve hükümet A L t M U A R ]54iaf. . « D o l u U u g m » ( T ) * DÇAK : TM.Y (Terminal) rının Meclisce tasdik edilmoksuin mfazuıa miisaade istenmektetarafmdar aceîe olarak Meclise sunulmuş bulunan «Takriri SüA . N K A R A 123432 « M a c e r a l a ı Yu!u» ( i ) 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 dir,,. kun •> ksnunu tasarısı saat 4.30 da aynen kabul edilmİEtir. S c s u y Ya?» ( T ) 124(l7.> * VAPUR: Denızyollan: 4918 99 Takriri Sükun Kanunu şöylediı Öte yandan isyan sabasına sevkpdilecek askerî kıt'aların Ada,(;pnç Kl/I,r. r r ) Nöbetçı M : 44 02 07 Sehir Hat • na yolu ile Suriye budtırlundan geçmesi gerekmcktedir. Lozan «1 İrricaa ve isyana re memlckctin sosyal dıizetıini ve lari! 44 42 33 44 43 59 12193^ . ipı^r. P r e p . l e r » ( t l muKhcricrinr s^rc yürürKikte bulunan Ankara anlaşmssı sereATLAS 44(IK:iâ «Kaptanın tntikamı». huzuru sükununu ve emniyet asayişini bnzarak bütün tejkilât ve KU.NAR IV'ITSO «HınrTnın K J » I » ( T t * BELEDÎTE: Zabıta: 22 42 79 eince hükümetimiz tarafındsn. apkerlerimizin Suriyeden EMEK 448439 »Eksodus». tahrlkât ve teşvikler ve teşebbüsler ve neçriyatı hükümet. ReisiRENKlJ İT'IM . l i M k ı n u n Nışaı.lifi. Mezarlıklar: 22 01 63 Sajhk bilmçleri için Fransız hükiime+inden müsaadi istenmiştir. ÎNCİ 484598 • .Şaşkın Baba» A Işık t'LCS «Sark (J cumhurun tasdikinden sonra rc'sen ve idareten men'e merunioı» ( t l lslerı: 22 08 35 * SULAR; 44 5416 (Arıza Bir sokak halkını Şişlide çamur deryası BULMACA (stcntuî'da 1 Ankarü'do Takriri Sükun Kaıtunu Mecüste kabul edildi Lözumlu Telefonlar Ankara'do Istanbul'da »• • • • • ••»•• »••••»••• ••••<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog