Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5 Mart 1964 CUMHURÎYET TCJ DI DÜNYADA AB E RLER Paris'in son harekeli de Washington ve Bonn'da asabiyet yarattı Makarios ve beşli karar lasarısı ftveollk Konseriııln Bnfln d* bolonsa b«fll karar t n ı n n , blr uılastırma çabamnın mahrolfldür. Ta raflar İÇİn tam memnnnlnk verlel degilae blle, kabul edllebillr blr mahlyet taaımaktadır. Herkea blr takım t*rl«ler »ertni? olmakla beraber, karar tasa. nsı eu fazla Kıbnslı Rumlar begabma rie'stl lfade ettnekiedlr. öyl e y » , ılmdlye kadar berke» tarafından kabnl edilebilecek bir hal çaresi yerine aadeee kendisinin kabul edebileeeği bir hal çaresi flıcrinde urarlanan Makarioa, Inatçı tntnmnndan n«den tir? Sebepl«r mnnteliftir: 1 M*karİM'an ber teklifi kapalı redderm«si, endişeli nazarlannı Kıbru bnhranına ySnelt mis, dflnva kamu oynnds nsanç yaratnnrtı. Bsapigkopo* böyleee, cannedHdifl kadar nılaşmaı olmadıfmı ispat lmkânın» kavnsaea ğını düşflnmfirtSr. Ak*l halde, Kıb riülı Rnmlara dnyulmakta elan •empati, bösbütfin azalaeaktı. l Rnnlır, GüvenHk Konseyinde lattnlnkftr bir netice alamadıklan takdlrdt, müteakıp adım olarak Birlesmlş MİIletlerin pek fazla gflvendlkleri nStıallgtlerin ekıerivette bolnndngv blr diğer organına, Genel Knrnia basvnrma vı tasariamaktaydılar. Halbnki karar tasansını hanrlıvan Güvenlık Konseyinın daimî olmıyan beş ftyesinin dördü nBtralisttlr. Beşln Amerika, Paris'in Pekini Birleşmiş Milletlere sokmasına karşı koyacak Pekln'in, Dünya Sağlık Teşkllâtına kabulü yolundakl Sovyet teklifi, Fransanın desteğine rağmen, bir defa daha kabul edilmedi.. Todor Jivkof Bulgaristandaki Türkler hakkmda t bir demec verdi «Türklerin, Türkiyeye iadesi Içln bir plân yok» Sofva 4, (a a.) Bulgarıstan Ha ber Ajansı «B T A > mn bıldırdıgme gore Ba«bakan Todor Jıvkcf BulgarıstandaKi Turklerın Turkı 1 yeve lade edılrresi ıçın blr plân mevcut olmadığını soylemıştır. Aym zamanda Bulgarıstan Kot muni«t Parti'ı Merkez Komıte«ı Bırincı Sekreten olın Jıvkof Bulgarıstand» çıkan «Yenı Ha>at« mec muasının Yazı ışlerı Mudurune mecmuanın onuncu neşrı\at yılı munasebetıyle gonderdışı tebrık mesajında şo^le demektedır «Bulgaristandaki Turk nufusunun menfaatlerını goz onunde bulunduran Bu'garı«tan Korrum«t partısı ve Halk hukumetı defa'arca belırttığı gıbı Bulganstandakı Turk nufusunun Turkneve ıade edılmesı ıçın bır plân me\cut olmadıgını veya bu vorde bır karar ahnmadığını bır kere daha tevıd eder.» ' Hadtseter flrastncie Bir de masraf tarafını düşünsek imdi bır eerevan >»r: Çok ^e^eı kaçınlıvor dennor. Bız de bn kanaattevız. îalnız bu «çok» kelimesinin nı<=pet »e rakamı hakkında hıc bır fiUrım vok Verılen bir kaç mısal de bir esa« teskil edecek frekan«i'ta deSıl Onnn ıçın ben bır tev dıvemıvorum Malıvenin de ciddi bir esasa davanarak bır rakam verebilecefcını «anmıvonım; ama versı kacafi vardır Ve simdı büttin fimıdimı^ı bn kaçaKları tutmak uzerıne bina edivoruı. Bakalım ne dereceve badar muvaffak olacafcız? Yanı kaçak *er!nlerden np Uadanm tahsil edebılece&iı? Ba bövle oladnrsnn bir bıitrenin ırat kısmı mntlaka elle tntnlnr e«aslara bına rttirılmelidir. Y»ni mevcnt \e ılmi isaretlere eöre tahmın edılmelıdır Kaçak pavı veva selı>ime pavı di\e «abıkasıı tabmınler hesaba katılacak olursa pek emın bir gelir olmaz Tah'sıl edilemez: bütçe de açık kalır.. Onun ıcın btıtçe sıkısıklıŞinda sade felir arttırma \ollan dpgıt, blraz da masraf eksiltme vollanna has vnrmak lâzımdır. Bu da demaeojik lâflaria olmaktan zivade ekonomık idare ilmıne jröre yapılmalıdır. Çiinkü Unutulamıyan acılar Batı Almanja Başbakanı Erhard iki gunluk resmi V n >aret için Holânda'da bulunmaktadır. Holânda'nm Sari ısgalinden kurtulmasından beriye, bir Alman de^let aHamı ılk defa olarak HoIândaM ri>aret etmek«edir Herhangi hir kansıklık ihrimahne karşı. I>a Ha>ede sıkı gı^enlik tedbırleri almmıstır. Holânda Dısisleri Bakanlığı »ZNaret asikâr bir sevincle değil. fakat muspet olarak karşılanmıstir ı demisrir Erhard'ın peldıği ozel trenden inisinde taskm hareketler olmamış toplanan halk sadere Ikinci Dunra Savasını hatırlatan «n/ler «sarfetmUtir Ingilterenın Ortak Paıara i^tiraki konasunda Erhard'ın muspet tutumunun BonnLa Have mıınasebetlerine ivi tesir ettıği anla<ılmaktadır BonnLa Have fforusmelerinHe bir harb tazminatı anlaşmasınm imzalanmasından haika, Avrupavı ileilendıren diğer siyasi konıılara H temas edilmektedir Resima de Erhard, Holanda Başbakanı Marijnen ile bir dostça hashıhâl sırasında goruluyor. Nedir bn otomobıl saltanatıl dive bir lâf atarMnıı ortayaBilen bılmnen Yaaa' Vav anasını . demek o > tomohil «altanatı varmıs! derler., Hep«inı kaldırsan 5 milvon lıra va Karasl, 4 (a.a. Radvo) Pakıs tntar, va tutmaz. Halbnki hepsini tan Dışışlen Bakanlığının bır sozkaldıramazsın. Ç.unkü hiımetler cusunun bugun bıldırd.ğme go'e aksar De\letin serefı eksılir. Bir Pakistan hukumetı, Güvenlık Kon Rakan hır Mü<ıte<;ar bir vere takWashinşton 4, (a.a. A.P. Radyo) Dışişleri Bakanlığı bugün, Amerikanın «evının, Keyrrır meselesını tekrar Washınçton, 4 (ajı. AJ" R»d Wıhon, Batı Almanyanın nukle si ıle eitmez. Gider^e, daha paha, Mületlere veya bağlı herhangi bir teşekkule Mılliyetçi Çin yerıne Pekin'ı ele almak uzere bır kaç hafta i Vo> trTgVlız tççı Partısı Lideri er silahlara sahip olmasmın, bu lıva mal oldnktan baska aj ıp da ^ yenıden toplanmaMnı t a I e P Herold Wıl*on bugun burada yap sil&hların yayılmasını «dönuşü ol olnr. llstlerin temavfillerlnl aksettirmek oturtmayı gozeten herhangi bir Fransız teşebbus ve gay retine karşı koyacağım açıketmıstir. tor)!antı,ı konuşma mıyan blr noktaya kadar» gen şleAma simdi siz bana: u^ b ] rb a s l n tedir Dolayısiyle, Genel Knrnla lamıştır. Bılındığı gıbı Guverlık Konse smda, Kuba \e Komum«l Çinle | teceğıni söylemıs vt bununl» nük Sen de mı otomobil taraftançidiIdliH takdirde, çıkaeak karar ta Sozcü Phibps vnkarıdaki açıklamayı, Fransanın, Cenev~ ~ ~ Rrnim vi, Pakistan Dışışlen Bakanı Zul tmnasebetler konusunda Londra ı leer silâhlann vavılmasını önleyi sın? dive rıkısacaksınız. sann en M ihtimalle halen elde rede toplanan 110 uy.li Bir.e^ni, MiUeüer Dunva Sağhk Tes A ^ ^ S u S t l & P a n s ^ T e fikar, A'l Butto nun hukumetı ıle 'ıukuretmın tutumunu baskadır. kuvvetle | ci bevnelmilel bir antlaşmanın o devlet anlavısım biraz bnlnnandan farklı olmıvaesktır. kilâtına (WHO) Knıl Çinin de abnması ıçın Rusya tarafından ^ ^ t a m m a d a n o n c e B o n n a d a . 'stışarede bulunabılmes' ıçın 17 desteklemısfr Bu munasebetler zaman gerçekleşmesnın herren Onnn icın knsnra bakmazsınıı. Üstelik olatanflstfl tsplanti rapma\apılajı teklifi desteklemesinden sonra yapmıştrr Fransamn n J ş m a m a s l n a « l ç e rlem ştır». Bonn subatta Kesmır uzerındekı gorus rr.eçeleMnde îngıltere ve Amerika hemen imkânsız olabilece2inı söyDemek isterim kı' bütçede eld( niçmamasına sı lcin kapısim calarak bir de Geaynı tutumu, Birlesmis. Milletlerde v« bağlı diğer teşekkuller resmi çevrelerının Fransız . Batı melen tâlık etmıs ve Kıbrıs me arasırda ke«;ın gorüs ayrıhklan' lemek ıstediginı anlatmıjtır dî tasarrnflar düşünülmelidir. Tanel Knraln t&eiz etraeni, Makarios de de izlijeceği anlaşümaktadır. Ancak Pekin, Fransanın tu Alman ışbırhğı antlasmasına rağ »elesını ele almıştı mevcuttur A\nca WıHon, 1964' Muhalefet hden, tn2iH»reiln bi m bneün devtet bizmetleTİnin hepnn daha faıla yıpramnMins yol atumundaki değişikliğe rağmen, Cenev'rede dün yapüan oy men Parıs'ın bu şekılde hareket 9 martta Karaîi'den New York'a un ıkinci varı;ından snnra yspıla ; e jf e n d l g z bagımcız nükleer kuv sı zarnrî hirmetler midir? Yoksa çabileeektlr. lamayı kayıp etmis ve WHO'ya azalığı bir defa daha redde etmesını, doğru bulmadıkları soy hareket etmesı bek eren Butto1 cak genel «eçımlerden sonraki In vetlerinden feragat etnesi eerek devlet kendi flzerine törlü te3 Atlnadan trelen haberlere dilmiştir. lenmektedır nun, Hındıstan 'le Pakıstan ara ş'lı z Başbakanı olarak gosteril tiğını, bu gücün wasen «Poları=» sirlerle vazifesi nlmıvan bir tabakılıroa, Papandren, be«li karar Amerikanın Bırlesmıs öte yandan Tokyoda ıyı haber a sında 16 senedır «uregelen bu an mektedır roketlerı vönünden Ampnkava ta kım isler de mi almıstır? Aidıtı S taıamım kabnl etmesl Içln Ma Ml l l e t l ^ ' V e " w H c T d'a "dah"lTlm"ak ri İle goruştukten tonra gazeteci lan bır kaynaktan oğrenıldığıne Ia<*na7İığın halh ıçın Guvenhk < Dun Başkan John*on'la görüs!bi bulundugunu ıfade etmis ve hizmeti de en ornı ve en randıkarios*a baskı rapmaktadır. «Iç M . . . . ..... ı»t« aı uzere, ona bağlı teşkılatl» lerın «uallerini cevaplandıran Bas gore, Japon>a'da ıktıdarda bulu Konsevini, Keşmırde «^erbe=t» bır muş olan WıKon, bugun gazetecl şu gdrüşlerj siTalatııştır. |manlı şpkilde vapmakta mıdır?.. polltika »pekulâ«vonn> olarak va. ^ n e z d l n d e hukuki Çın temsılcisı bakan, «Avrupanm dısardan bakıl nan Lıberal Demokrat parti, va. Batılı müttefikler arasında < " v p devlet masrafiannı sSvle blr bir referandum rapı'Tiası lehınde bır I lerle konuşurken, tşçı Partisinin «ıflandinlan rangina kSr&kle çi olarak Mıllıyetçı Çın'ı telâkki et dığı vakıt, çok de fthenklı bır man yandan Pekın'e ıktısaden yaklaş karsra varılmak uzere tazvık ede tngılterede genel seçımleri kazanhalletmenin yolu «tfzden treçirmekte favda vardır. b u m e g e ı e v ı diei w>n demeelerine ra|men, Pa tığini tekrar tevıd etmıştir. zara arzetmedığını» ıfade ederk rr.aya devam ederken, ote yandan ceğı tahmın edılmekteHır •na'sı hahnde bu ıkı konuyla ilgl NATO nükleer strateıısmin for C ü n k ö d " ' ' « ma<iraflarının biivük Cumhurbaşkanı De Gaulle'un 2" Mıllıyetçı Ç ı n ile resmı bağlarını pandren Tflrklre Ile Kıbrıs bnbErhard'ın görfisü 1 Amerıkan • tngı'ız sorüş avn mullestfrilmesinde ^uvviV Br'tan b i r k l s m l . « e a T r i •""<'™i" vatır.msuretı ı l e «İki ranı vflrfinden dB^tfifB ihtllâfın öte vandan Federal Alm«nya ocakta Pekin'ı tammasıyla basgos devam ettırmek da öte vandan Federal Alra«nya y g hk'armda bır dejışıklık olmıya va ve Batı Almanva sıbı rr>emle ' a r dır. Bir daba fazla ciddtleşmesinden eekin B a ş bakanı Erhard, Fransa'nın Ko teren gonlş ayrıhklarınm buna bır Çın» sıyasetını benımsemış bulunjcağını açıkça belırtmıstır ketlere da'ha'gemş'soz'hakkı "ve **" müeo«.eselerdir. Bnnlann «mec mektedir. Gene Papandren, Lon mumst Çın'ı tanımasının, Avrupa m l 8 a l olduğunu go>lemıştır. maktadır bnrî heılık» nlmıvanlanndan kurWılson NATO'va hag'.ı bir nük nlme^idır dra ve ZSrleh antiasmalarınm tâ topluluğu içındekı «keiın goruç av leer satıh doranma<ı (ç«A taraflı I Ingılterenın serçeV stratejık tnlmak, bıılçevi ferahlatabilir. dill içln gerekll zeminin hanrlan rılıklannın» bır orneğı olduğunu vurucu kuvvjf" kuruima^na Hair r o l { i u z e r i n e a ı m ı s o i d u | u banşı F e Onnn eiçin Malive Bakanı «avin rnasinın, aneak besli i u ı n n ı n ka soylemıştır. r i t ^' ''n'in bütçede tasarrnf Amerikan tekMfıre de karşı oldu koruyucu harekâttır H.ı barekât rar ballne gtlmesiyle mömkön eLa Have de Holanda Kıraliçesi ACI BİR KAYIP meebnriyetinde oldnînJunu da so\len'ş ve şu gorüfleri l c l n d e fciâsık silâhlar yeterlıdır Iabileeeçine lnanmaktadır. Dallas i, ( a « . ) Altmış >aşlaJuhar.a ve hukumet ilerı gelenlesözlerıni biitun Merhum Tesvıkıye Imamı Hacı Hafız tsraet Efendınin Wılson avrıca, De Gaulle'un Gu m n z a d a ı r o l a n rında beyaz saçlı, Louıse Malone belırtmıstır: 4 Nlharet, karar tasannı, Manevdogu Asyayı tarafsızlaştırma İnancımızla destekleriz. Bızım bntve merhume Zemıne Hanımın oğlu, Nermın Ilerınm çok adında bır bayan Jack Ruby dâ karios'vn oynlama, « m a n kazanma Romanya Kızıl Çin vasında karar verecek jurmın son Almanvada bır mıllî nükleer kuv , Jıknnın «hulyava davanan bır tek Çeroiz her sene gecen seneden dasevgıh ve kıymetlı eşı, Dısan Ozkulan, Şefık San ve Hataktitlne istedi81 takdirde devam gfhsTie^ıni önlemekse birjiif» olduğunu ve Fransamn t e s m ' n a ^ök«iek bir masraf vekunn arauresı seçıimıştır Bovlece 12 kışı vet san San'uı kardeşlen, Tahsın, Ismet, Hıkmet Özkutan'ın, etmeslne »et çekmemektedir. Ka. görüşmeleri başladı nükleer satıh donanması j H bir nükleer vuruşu »elıstırmek jetmektedir Geçen vıllarda enflâşlık jun tamamlanmış olmaktadır. \ATO rar tMsnsı Genel Sekreter U Pekin 4, (a a. Radvo) Yeni Kumru Pirinççi Ocal ve Buibul San'uı amcaları, Dundar savılabflen önlıvemıyeeelc tasavvurninTi da ergeç âkim kala'™" vüzünden zarnrî " *~t' Lee Hariey Oswald'ın kaatılının kurulması bunu Thant'a taraflarls l.»ti«are snretiy. Çın Ajansının Delman ve Şule Teoman'm dayıları, Avukat Hayrı Delbıldırdığıne gore, cagını belırtmıstır )bt> artıslar, artık paramızın bir kaç juçlu olup olmadıgı hakkında ka tır.» le doldnrniMinı istedi 8i Bvlesine Komunıst Çın ve Romanya Komuman, Fehmi ve Makbule Delman'm dayızadesı, Mehmet, ., ..,....,.,.,. |senedir ıstikrara kavnsmus olmarar verecek olin jurı u\elerının boslnklar bırakrnıstır ki, Makarios nut Partı heyetlerı arasındakı goAhjnet, Mustafa, Fıkrıye Defmecı'run ve Lutfiye Basımel',,.. r>apNYim *\*<mr\ w*ı miAiiwf%n sından sonra gerçek artıslardır. hepsı beyaz ırktan ve protestan istese, voknsa »ıirerek mflzakere ruşmeler bugun oğleden sonra Peni ın, Doktor İbrahım Pırınççı'nın enışteleri, dır. Ieri yıllsres sflrflneemede bıraka kın'de başlamıştır. Yuksek Muhendıs Jurının seçımı ancak ıkı hafta • a billr. Bn nrada da, Rnmların «E j Ilk toplantının ne kadar «urdu* * m ciddî sekilde ele almak yanlıs da tamamlanabılrrustır Bayan Ma 1 NOStS» emelierlnin Snöndekl T C ğu ve neler goruşu'duğu hakkınIngiliz genel seçimleri, onummdeki ilkhshar veva sonbahar olmaz. meselâ her sene Bakanlıklone bır petrol şırketınm muha^egfine eneel olan dörde bir azınlık da bır sey soylemıyen Ajans, «Dos skan ların savısı artmakta, memnr kadbe servısınde çahşmaktadır. I da ynpılaraktır. ProfumoKeelerİnanov seks ^e guvenlık taki Törkleri rahatlıkia Ikinci n tane» b.r hava ıçınde cereyan ettı3 mart 1964 gecesı i n ı olarak vefat etmıştir. Cenazesi 5 daiından \e ondan oncekı ve sonraki birtakım diğer talihsizlikler rosn tflrlü isimlerle genişlemektenıf vatandaslar baline «okabilir; ğını kaydetmek'e >etınmektedır mart 1964 perşembe gunu (bugun) oğle namazını muden sonra hemen herkes. Muhafazakâr Partinin devrıler^k Hci Par dir. hattâ topvekfin Jmha edebilir. taakıp Şışlı Camıınden ahnarak Zıncırlıkuyu MezarlığmSI\PSÎ çevrelerde, Romanyanın İsrael Başbakanı tisinin ıktıdara gececeğini ileri sürmektevdi Işçi Partisinin başlanBence blr kisım blzmetlerin hndakı hususî medfenme defnedılecektır. AILESI Ankara, Londra, Lefkose ve Aaralarmdakı ıdeolojık ıhtılâfta ' gıçta gerçekten pek fazla olan ka/anma şansı son çünlerde gittik snsî sektöre devri mümkün iken, rinadan relen haberler. besli ta Rusya ıle Kızıl Çın arasında aragizlice evlenmiş ce azalmaktadır Buna mukabil Muhafazakâr rarti itibarını >enıdcn devlette ve devleti idare edenlerde «arının karar haline pelme şansı buluculuk japması beklenmekte, nn Ingiltere çapında duzenlediği Halk Eğilimleri Enstitıısu Gallup' nnsns' sektörün elindeki hizmetleverivonız. Telâviv, 4 (a.a.) îsraehn 68 kazanmaktadır. Asağıda. muteber anketlerin, sonucunu nın fazla oldnSnnn r3stermekte dir. Reklâmcıhk 868/2383 lirmistir. Bn vanlıttır Masraflıvaşındakı Bdsbakanı Le\ ı Eskol Seçmenlere «orulan sual. «Önumuzdeki genel seçimlerde rejinizi n devlete vükletmek cerevanı hedir. Maamafîh tasarının tarafların dır ve asla p«ikolojik defildir. bu sabah Parlamentnnun kutup hangi partıje vereceksiniz?» dır: mntlak tasvibini kazanıp derbal I Hükümetler. aneak vapabileceklehane memuresi 3 >aşındakı Mı' 4 karar haline *ele«e£inl pesinen ta ı ri isleri üstlerine almakla mnvafram Zelıkovıç ıle evlenmıştu rantilemek imkSnsızdır 7ira tafak olnrlar. Aıle arasırda yamlan ve gızlı tu raflar, son blr gavret sarfederek. «TUZ06 uıaran;; Tnrkivenin selftmeti ise, mnvaftulan e\lenme torenı, Israellılerı karar t»«ansmı oya snnnlmadan Işçıler le : fak olmıı; hilkumetlere malik olMtıbafaıakSr tsçi Liberal şasırtmıştır. Gerçekte de, İsrael 3nee kendi f5r«»lerine daba faıla Parti Partisi Parti Digerlerl hindeki fark : maktadır. vaklastırmak fhnMivle tâdil tekbasını, Başbakan.n evleneceğını 55 î 41 46 5 :: En son anket 115 1 tmdi bfitiin ba sBzleri bir yere lifleri iîeri sOrehiIIrlrr. Mfirakerebu sabah açıklamıştı ve torenın 12 .5 85 : baglıyalım. Biitcemiri denkle'tirir395 43 lerin nran nflnneii, hararetll eeçhemen avnı gun yapılmış olabıle :: 21 şubat şubat 10 5 :: ken masrafımıza f5re gelir sagla: 11 38 5 49 12 5 mesi ve karar tasansınm tanınaceğını kımse tahımm etmıyordu. : 3 şubat 38 49 12 1 mıvaeak deree«de detistirllme«ı ıı : mak gayretinin yanmda, bir de . Levı Eşkol, 1959 yıhndanberi Arkasi Sa. 1, Sfi. 3 te tnnhtemeldlr. duldur ve bır kızı vardır. Pakistan, Keşmir meselesini Güvenlik Amerikan Ingiliz Konseyinin tekrar münasebetlerinin geleceoi görüşmesini istedi Wilson, İşçi Partisinin dıs politikasını açıkladı Ruby hakkmda karar verecek jörinin seçimi tamamlandı IŞCI PARTISI GOZOEN DUŞÜYOR ^ <* » ^ 0 ^ ^*^ MEHMET ERTUGRUL İLERİ 8AGLAMER TEŞEKKÜR Sevglll babamir \efatı dolavıslvle gerek blzzat Ş evlertmize ve bürolanmııa ka ; dar gelmek lahmerlnde bülu Ş naTik. gerek telefon tolgraf ve • mektupla tazıvetlerırl btldlren ! muhterem akraba, dost ve ar j kada^anrfiiza şükranlanmızı S syn, ayn areetmeye acımız • mânl oldugundan gazetenlıln S tavassutunu rtca edertı I Pekin ve Sakaroğlu • «lielert ; (Reklâmeıhk: 860) 2381 SALtH ZEKİ PEKtNin : TEŞEKKÜR 14 Şubat Jünü ebedlyete lntlkalivle blzlert kedere garkeden çck eevgıU annemlz. kıymetll kayınvalldemls, «nneannemlı ve babaarmemlz EMİNE DEDE'nin cenaze merMlmlne lştlrak «derek telgraf, telefon. rreVtupl» ve blzlere gelerek büvük acımızı pavlaşmak lu^fuida bulunan kadır^lnas akraba, komşu \e d"stlar'm:za avn, s y n teşpkküre b ü ^ k acımız mânl ^IJugundan mlnnet ve îflkran rİNİerirrizin lblağına gazetenızln ta^ a«suranu rıca ederlı. Evlâtlan, Geıin ve Damatlan Salm Dede • BTANBULDA VE ANKARAOA 100 APARTMAN DARESI • 7 ADET 100.000 URA • 10 ADET 50 000 LIRA • 22 ADET 25 000 LIRA • 8 0 ADET 5.000İİRA • 450 ADET1.000 LtRA VE 58 260 TALİHIJYE ÇEŞffUiPARA.OCRAMlYELERL, CEMAN ONBİR MİLYON.( Cumhurtyet 2387 ' \»^».'%^ B CYt K FELSEFE LÜGATI Tamamlandı Beher cıldı 40 T.L. Her uç cıldının başlıea satıs yerlen: TÜRKİYE prt fasla ikramijre c«r«n BANKASI bankadır Faal 1598,2362 Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri Cumhurivet 2366'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog