Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tKİ CUMrTURÎYET 5 Mart 1964 Mandy Rice Davies'e karşılama! Gel Mandy, gel .. Bize gel. Kollarımız açık sana .. O süıüm sürüm yürüyüşünle gel. Sapsarı saçların, kedi gözlerin, tavsan dudakların, b»lık vücndnn, kalkık bnrnan, burnuna yetisraek için çabalayan gSgttsleruıIe gel... Ne Kıbrıs dâvası, ne Londra Konferansı, ne Birleşmiş Milletler toplantısı... Sir'Ierden ögrendiklerinle. Lordiardan kaptıklarınla, politikacılardan çarptıklarınla gel. Ge), kızlanmız sana hayran; gel, erkekleriraiz cama tırman, gel Seni bağrımıza basmak için uzatıyoruz kollarımızı . Sen bize vakışırsın, biz sana. Hiltonun lâlezarına azan, Topkapı Sarayında vürii. Ajasofyada srezin, Snrları çör, Galatada tur at... Bekliyoruz Bizans »artığı, Osmanlı rairasyedisi, Levanten kırması Bilmezsin, senin gib kae çiçeği soldnrmuş sn eski bahçede senin güzel topuklarının bastıgı yerlerdeki bitmiyen çayırlan otlaınağa hazır kaç gönüllii var! Gel, senin için naylon fatnra keselim .. Gel, lenin yolun» karsılıksız krediler açalım . Gel. senin için dövizler harcıyalım... Gel, senin için sehir plânı yontalım... Gel, senin için vergilerimizi kaçıralım Gel, senin için bizim olmıyan tarlalan satalım... Gel, senin için ihaleve girip dümen çevirelim... Gel, yolunn bulahm Gel, idare edelim .. Halı olnp yolnna serilelim, haber olnp gazeteye yazılalım, reklim olap caddelere dizilelim, rüzgâr olnp etekleıinde dolasalım... Basumza devlet ol, domnılar yesin... bükümet ol, yolsnzluklar yatsan... reform ol, klorofortn nyutsun... Gel för bizi! Dizi dizi... Yerebatan Sarayında gemisini yüzdflren kaptanlarımızı gör . Dikilitaşta heykellesen kazıkçılarımın seyret . Tarihî çeşmelerimizin çalınan mnslnklarından akmıyan sulanmızı iç tki ayda içi dısına çıkan asfaliımızda yürü .. Kibar kolüplerinıizde knmar oyna .. Mafarnotpafadan sfityen «I... ördekhanelerde doktor bul. . Sinemaya karaborsadan gir... Ge* istediğin gibi .. Park yasaksa park et. . Dur derlerse durma... Durma derlerse dnr. . Klâkson çal... Fren yap Kabkaha at... Oyna... Ofil... DÜŞÜNCELER Nîalî Konular rahathk duyduklaFransanm TürYazan Alraanyanın Leope şehrinde bir kiye Büyük Elçısı nnı anladım. Bunarkadaşı ile silâhlı banka soygu Sayın B. Hardion'dan laydalanmak nu 3'apan ve çaldığı opel marks istedim ve şunu otomobıil" 20 12.1963 tarihinde Tür dan altı ay once sordum: bir mektup almışkiyeye eelen Helmaı Munds 10 gün Türk «konotım. Fransu profebnce şehrimizde yakalanmış ve ne. sörleri ve kültür adamlan ıle gö|ıhalelerinde komisyon oyunları' misi ozel tesebbüse de muhtaç; zaret altına ahnmıstı. Banka soygunculuğunu tahkik rüşüp konuşmak üzere nükümeti tertipleyip devlet bütçesini soydujtır. Fakat özel tesebbüs sol yaIzarlarımızın gayet ateşli ve göj etnv*k ürere dün Alman krimina) nin bcni Parise ıŞıraığıni bildiri ğunu belirtirler. Ahr.teri döken üreticinin kazan nülden geien yazılarına karsı, polis sfelerinden Helmut Conrads yordu. Bu dâveti Itabul ederek Fikren ö; ile muavinı Christian Boden şeh aralık ayında Parise gntım ve dığı yüzde iki kazanca karşılık, sinmiş bir haldedir z e l tesebbüs tarafında yer alan rimize gelmişlerdir. Uzun boylu Fransız Dışişleri Sakınlığının ha ıthalâtçı ve ihracatçı tüccann, osanşın sakallı gangster'in ifadesi; zırlad'.ğı programa göre, mceleme turdugu yerde yüzde doksan se yazarlar çekinir ve özel teşebbüni alan iki Alman polisi, samğm ı e r yaptım. Bu araia Frdiısaja öğ kiz kazanç sağladığını anlatırlar. 5 Ü savunmaktan korkar duruma Almanyanm muhtelif şehirlerinde r e nim ve staj ıçın ge'en çeşnli Millî gelirden en büyük payı a gırmışlerdır. Bu hal. fikir hürribir çok suçları olduğunu belirt milletlerin, aydmlaıı ı!e de tanış lan sermaye sahiplerinin. en az \ yetinin sonucudur. Buna ne derr y e p . \ mişlerdir. Kriminal polis şeîi ile tım. gelirin en s i n i * muavini Istanbuldaki tahkikatı bi. Bunlardan çoğu, bana şunu so j vergi verdiklerini, millî en ağır ver . dedim? teşebbİKteki istismarcıküçük payını alanlar.n ö l t tirdikten sonra Alnıanyaya dönecek ruyorlardı: l a r a ka r»i emeği ve emekçileri ve sanık bilâhare götürülecektir. Türkiyede düşünce hürriyetı gf YdedikYerinT anlatırlar. Bu d e ' idealist yazarlar koruyabihavadan para kazananlann. k a a a . r e c e r e c e Istanbul polisi de ayrıca gangster var mıdır? vergi ve döviz kaçakçılığı yaptık l l r l e r Bunların başka yardımcısı için $<hrimizde kaldığı süre içinlannı yazarlar yoktur. Halbuki özel teşebbüsün deki yaşayışı hakkında bilgi top Durumu söyle açıkladım: Eski anayasalarımu; düşünce Bu biçim is adamına ve özel te t i c a r e t o d a s l ve sanayi odası gibt Jamağa baslazmştır. hürriyetinin özünü kucaklıyan gü şebbüse dayanan bu iktisadî dü varlıklı temsilcileri vardır. Onlar Onlar d özel teşebda, ö l Ol tb Sait Faik hikâye armağanı venlik hükümlerinden yoksun idi zenin değisraedikçe, sosyal adale ^ l ler. Bu hürriyetlerin «jınırlannı tin sağlanamıyacağım ileri sürer büsü savunmaya muktedir idealist tesis edildi Darüîşafaka Cemiyeti, hikâyeci çizmek yetkisi. Mıllet Meelisleri ler ve bu düzenin değişmesini is ekonomi yazarlarını. bulup kamu j oyunda değer kazanmak imkânlaSait Faik Abasıyanık'ın annesi ne terkedilmişti. Bundan dolayıdır terler Gel ticaretimizi gör: Mınrçarfinnda mlck fi araber, bahajtjj^. ı rını sağlasmlar. Makbule Abasıyanık'ın vasiyetleri^i, Meclise hâkkn olan çeşitli ıkrat .. Beyoğlunda mücevherat . Tenieamide kannea duası .. Eyüp ne uyarak her yıl mayıs ayınınjtidarlar, bu hürriyetlerin özüne Konuymamı birden keserek: Sustum. Cevap vermek tetemeSnltanda sabır. . Fatihte Arap yazısı . Nallı Dedede muska... 11 inde verilmek üzere bir Sait jdokunabilmek imkânına sahiptı Bu yazarlar mahkemeye sev dim. Zira, onlar bizdeki ticaret oHelvaeı Babada d51 . arka sokakta fnhuş Tophanede esrar... Faik hikâye armağanı tesis et ler. Fakat, yeni Anayasamız «Te kedilmivorlar mı? dediler. dalannı, Paristeki ticaret odası Maltada haraç .. mezariıkta çocnk .. siyasi pariide nöfnz... isme mistir. l hürriyetlerin özüne dokunu Evet, dedim, kimi zaman sev gibı sanıyorlardı Gözümün önü kelede Amerikan »igarası... Ve ithalât ve ibracat ve ber eeşl* ödül olarak Darüşşafaka 4.000. lamaz» demekte ve bunlara ait gü kedildikleri çörülmektedir ama ne, odalanmızdaki bürokrasi candabllt tlesret... lira koymuştur. Seçilen eser hikâ venlik hükümleri koymaktadır. bizde mahkemeler baBımsız ve hâ landı. Bır ticaret odasının en öGüzel dadaklarını büz, kuğu boynnnn nzat, yesil gSzlerinl yecinin ilk basılan eseri ise o va. Hemen alaycı gülümsemeler be kimler teminathdır. Hiç bir te«ir nemli görevlerinden biri, tüccaae. şimdije kadar gördüklerinl bir yana bırak. GSreceklertn, dakit 1.000. lira fazlasiyle 5.000. ürdi ve biraz sonra: altında kalmadan Anayasa hüküm nn sosyal hayattakı varlığını koha bir 5raür boyn göremiyeceklerindir. lira ödül verilecektir. Ama sol yazarları hapsediyor lerine saygı göstermeleri gerekir rumak değil midir? Kamu oyuna Dwa aaçlı, ince parmakh, inee endamlı lordlannı bir yana H, 1964 yılı armağanı 19591963 yıl sunuz, dediler. Anayasamız. sosyal devleti. sosval çeşitli yollarla en sempatik bir sirterinl nnnt, diplomatlanna b«s ver . Senin gSğüsIerln kadar lannda yayınlanmış veya yayıma Türkiye ile yakından ilgilendik adalet ve sosval eüvenliBi benim tarzda bunu telkin etmek değil yuvarlak göbekli, senin yaşın kadar kat kat enseli, evinde aslan, hazır şekilde makine ile yazılarak lennı gördügüm bu yabancı aydın Isemektedir. Bir fikir mücadelesi , midir? Bu konuda her fırsaUan isinde sırtlan, sermayesi yalan, düzeni dolan, tanıyan ve tanıraımart sonuna kadar Darüşşafaka lara, sunlan söyledim: halinde beliren bu sosyalist pro faydalanmak deği] midir? Ateşli yan pişman erkeklere gt\ .. j Cemiyeti Umumi Kâtipliği, Sait Sol değil, aşırı sol ve aşırı ı oagandadan dolayı, yazarlan mah ve değerli sol yazarlanmız karsıEllerlmlzfn kınası kadmlarımıcı gör, yüzflmürün karası çarFaik hikâye armağanı, Site binası sağ hareketlerden, millî varhğımız sında, kamu oyunda sesi sadası saflanmızı gör, gazetelerimizde ıfitnn sütun sosyetemizi g5r, ilk Şişli, îstanbul adresine gönderilen için tehlike teşkil edenleri yasak kum edemezler. Sizdeki sol yszarlarm mah duyulmıyan, sankı suçlu ımış ve sayfalsrda baslık baslık kiralık kızlanmızı gör... Sen ki soylnlaeserler arasmdan seçilecektir. Ay. lıyoruz. Bizdeki aşırı sağ. tslâm kumiyeti neye ba81ıdır? Sorusuna suçunu kabul etmış gibı eezasını rı dlze getirmis, sen kl diplomatları yerle yeksan etmiş, sen ki rıca Sait Faik Abasıyanıkın Burbekliyen özel teşebbüsün, varlığıBakanlan mahvetmis, sen ki bfi kümetleri silkelemissin Mandy... gaz adasındaki evi müze haline dinini bâtıl inançlara boğarak mil karsı şunu sövledirn: Zarallıcık, kvzucuk, sSf çocnk. . Sen ne bilirsin! ve vefatının onuncu [ leti uyuşturuyor. lslâm dini ilmi, Mevcut düzenin ihtilâl ile de nı bu ruhî durumdan kurtarmak sağ I Sişmesini açıkça Gel blse . Bilmedigini Bgren. bildira sandığinı da 5fren, blMayıs 1964 tarihinde her ise, tesirini yürütebilmek için, lan birbirîerine karşı şiddete ve Ieceklerinf d> 5gr«ı .. *** halkm isfifadesine açılacaktır. halkm cahil kalmasına uğrasır. îs ihtilâle şevklendiren yazılar suç Sen ne bllhvln! Zayallıcık, kuıucuk, slf çoeuk... Belediye tabipliklerinde lâm dini, birliği ve tesanüdü tel savıhr. Sosyalist propagandalar Ticaret odalarımızın en önemlisı sayılan Îstanbul Ticaret Odası biçaüşanlara fazla mesai kin eder. Aşırı sağ ise, dinliler fikir mücadelesi haünde kaldıgtle, bu görevi yerine getıremiyecek verilecek ve dinsizler diye halkı iki düşman t «ürece suç sayılmazlar ve Anava derecede bır zaaf ıçındedir. Bır Belediye hastaneleri ile sağlık cepheye böler. Bu durumu da kü samızın sözüne ve ruhuna uyula I iki profesörü ücrete bağhyaralc merkezleri ve Belediye tabiplikle. çük bir zümre istismar ederek rak mahkemelerde beraet etmele1 vazılan raporlan hökömete sun rinde vazifeli doktorlar ile sağlık halkı soymaya girişir. makla. özel tesebb(Wü kamu orun ri gerekir. personeline, bayram v« resml tatil Asın O yani ! İ ihtilâlci komü Sözlerimi dikkatle dinliyenler da yüceltmek görevi, yerıne g»t) günlerinde çalıştıkları takdirde nizm ise Türkiyenin içinde bulun den birisi: rilmis sayılamaz. Sol »a»srlar a»< fazla mesai ücreti ödenecektir. Bu duğu siyasî ve ekonomik sistemi Yazısından dolayı tevkif edi ile yazıyorlar. Kamu oyunda sev ! konu ile ilgilj olarak hazırlanan zorla yıkmak, servet sahiplerine len yazar var mıdır? dedi. gi ile izleniyorlar. Türkiyenin Birligimkin tmm yıllar Başkanlığını yapmıs olan kıymetli karar tasarısı, Belediye Bütç» En karşı ihtilâl çıkartmak ister. Böy Savcı, suçu ağır cezah bulur muhtaç olduğu özel tesebbüs dil cümeninde müzakere edilmektedir. le bir durum, dışanda fırsat beksa mahkeme karan ile tevkif ede siz ve susmus bir nalripdtr Filrtr Butçe Encumenmce de uygun go , , y e n d l ş d ü ? m a m n saldtrdedim. hürriyetı, tez ile karşı tezin çarrüleceğı anlaşılan teklıfin gerçek. masını sonuçlandıracaktır. Bağımjgg^ Oldu ırnı ya!.. dediler. Döşürt pışmasını ve bundan hakiiHHin leşm««) için gerekli ödenek bütçesızlığımız, tehlikeye düşecektir. tslpsini ortaya; koyan bir adam. < doğmasını saftlar. Sol yazarlarv bildiririz. ı ve konacak ve bütçenin kabulünC«nazcsi 5 mart 19Ç4 perşembe günü oğle namaziriı müden sonra tatbikine geçileeektir. tiklâlini kaybeden milletlerin, dü|j||nüz kesfn bîr hüküm giymedenlmtz tezterirri kamu «mjntfs nmdtü şünce hürriyetine güvenebilir mi tevkif edilir mi?.. Ya beraet ederlzel savunuvorlar "Çarşı tezi, yanl taalop ŞIşll Camlinden kaldırüarak Zincirlikuyudaki ebedî issiniz? se!.. özel tesebbüs sistemi ve bu kotirahatgâbjDa tcvdi cdilecektir. | Bu loruma karşılık beklemeden Yeni Anayasamızın güvenlik'nudaki düşüncelerı 'n'lnn anlıyaTÜBK YÜKSEK MÜHENDİSLER BİBLİĞI ülave ettim: hükümleri karşısında, bu yüzden bileceği bır dil ile bel'rten pes İSTANBUL ŞVBESİ Bızde sol yazarlar vardır. Bü tevkif olunmak uzak bir ihtimal «eyrek... Bu tarzda hpMkat mevyük gazetelerimizin bir kısmmda dir ama, bunun fikir hürriyetı ba dana çıkar mı?.. ve baş köşelerde yer alırlar kımından bir mahzur olduğunu I Düşünce hürriyeti hakkında, P» Cumhuriyet 2380 Aralık] ı yağış bekleniyor Gene alaycı gülümsemeler be ve yazarlar için bir tehlike teşki! riste yaptığım bir 'ırnsmayı yulirdi: ettiğini kabul ederim. Yalnız bir kanda naklettim. Kînaatim »uDogu Anadolnnun knzey kej B u s o I y a z a r I a r , s ö v lediginiz noktava dikkatinizi çektnek iste dur ki, Batıda düs'in..e ve basın simleri çok bulutlu ve hafif şartlar içinde hangi konulan ka rim. însaf ile düşününüz. Biz ih hürriyeti, medenivet SlçC*ü sayil ksr «erpintili, Karadeniz bSlge leme alabiliyorlar? tüâl rejiminden geniş hürrlyetler makta ve her zorfjŞu pderecek si çok bulutlu ve yagmurlu, diBuna şu cevabı verdim: rejimine geçeli, henüz iki yıl ol bir müessese olarslc kabul edilger bölgeler parçalı bnlntla ve Türkiyenin içinde bulunduğu du. Eminim ki, bu da yakmda dü mektedir. Milletler» duvuan sevistidlâl süresinin sonlanna ekonomi sisteminin rüşvete, nıe^ zelir ve düzeltilmelidir, dedim. ve takdir düşünce Kürriyetl > dogrn Ege, Marmara, batı Ak ru olmıyan kazançlara ımkânlar *** ranında çoğahp aîaİT.^Vtjdır Fideniz bölgeleri aralıklı yağ verdiğini, özel teşebbüsün politimnrln geçecektir. Hava sıcakFikir hürriyetine derin bir aşk k i r mücadelesini, her fiknn tart, lıklan batı bölgelerde biraz ar kacılarla dostluk kurarak, devlet ıduyan bu ınsanların sözlerimden Sılmasını ilerlemenin temeli sayıKayseri Pamuklu Sansyii Mües»flsemiz için Hirfanlı Santaeak, dogu bölgelerde degisyorlar. Açıklık ı<:tiyorlar .\çık ol tralından, enerji alımı ile ilgili olarak muhtelif vasıfta 3 kalem miyeceklir. Rüzgârlar doğn manm acı yanlan tatln olıa bilc transformatör ile 9 kalem sayaç. blçü âleti ve salter satın alıyönlerden hafif ve aksarn saather yanhsın bu volla d'}r»1ece|ine nacakür. lerinden ilibaren Ege ve batı inanıyorlar. Bir fikirle onjn karşj Karadenizde orta knvvette ve 1 Bunlara ait Kayseri/5613056116 ve 56131 No. lu doasında bulunan fikri çarpıstırıyor arasıra kvTvetli olarak eseceklar, mücadeleden hakikatin dogyalar Müessesemiz Alım V inci Grupunda görülebilir. tir. M/S MUĞLA mK. için, her türlü imkânlan " İ 2 Mezkur malzemelere ait Türkçe tercümeli veya FranŞEHRİMİZDE lıyorlar, korkmadan sinmeden ve sızca yazılı proforma ve prospektüsü havi kapalı tekliflerin 15/Mart/1964 5/Nisan/1964 tarihleri arasında vıîmadan, doğruyu bu'maya çalıŞehrimizde hava bugün parçalı üzerine keza, ait olduklan dosyalann numaralan yazılmak «uRotterdam, Hamburg, Londra ve Anvers lisıyorlar. Bu uğrasma onlarda fe bulutlu ve zaman zaman yağısh retiyle en geç 163964 günü akşamına kadar Müessesemiz vemanlanndan Türkiyeye yük alacaktır. letıek haline gelmis. geçecektir. Isı en yüksek 8, en düya Galata Bankalar caddesi İstanbul Şubemiz holündeki alım sük 2 derece olaeaktır. * SuflAl teklif kutusuna atılması veya bu tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde gönderilmesi lâzundır. * EMNİYET DOKTOR MART 5 ŞEVVAL 20 3 Teklifler arasından şartlanmıza ve ihtiyacımıza en uygun olanları tercih edilecektir. * İNTÎZAM Alman banka soyguncusu için iki polis geldi Düşünce hürriyetimiz ve Paris'te bir tartışma 1 Prof. Reşad Kajmar Serbest Malî Müsavirlik Kanunu Tasarısı hakkında Yazan: Adnan Barlas (Hesap uztnanı) Açıklama, bir bakıroa, yapıtan isin hesabını vermek demek oldnguna g»re, bir isi sabsî sornmlnlnftu altında vapan Malî Müsavire böyle bır yetkinin verilmesinde, tasarıda öngörülen hizmetlerin yerine getirile. bilmesj bakıraından. ımıtlak bir sarnret vardır. BBvle bir yetki olmaksızm meslekten beklenen faydalann tabakknhnna imkân bninnmadıgi cibi. SÖT konnsn yetki, hic bir snretle baska mesleklerin sahalanna da tesmamaktadır. Kaldı ki. tasarıda çok dar tntnlan ve mesleçin temel onsurnnn teşkil eden bn yetki iddıa edildiginin aksine, Batı memleketlerinin bir coŞunda tam ve mutlak olarak mevcnttur. Tasan ile ıretlrilen en »nemli yenilik Teminll Malî Mfisavirİere tanınan tasdik yetkisıdır. Tasanya g3re, belirli bir süSerbest Malî MflsavİTlik va panlar. bir sınava tab mak snretivle. Yeminli Müşavir sıfatmı kazanacaklardır. Beyan tasdiki sadece bunlar tarafından yapılacaktır. Fil hakika tasanmn kapsamına eiren islerde kanunlan gere&ince. kamu idare ve kurnmUnna karsı bevanda bnlunmakla ödevll gerçek ve tüzel kisiler beyanlarının mnhtevasım Yeminli Malî Müsavirlere tasdik ettirdikleri takdirde, bn tasdik kamu Idaresinin yetkili memnrlarmca yapılan inceleme yerine kabnl edilecektir. Maliye Bakanlıgı tarafından hazırlaııan ve Millet Meclisinin Genel Kuruluna sevkedilerek öneelikle görüsülmesine karar verilen Serbest Mali ftlüçavirlik Kanunu Tasarısı, ber şeyden önce memleketimiade vücuduna sıddetle ibtiyac duya. lan bir mesleği »rganize etmesi bakımından özel bir önem taşımaktadır. İs bayatı ıle yakinen ilgisi balunanlar, bugött piyasada en fazla ibtiyaç duyulan elemanlann, bılhassa işletme iktisadî, muhasebe ve vergi konularında vuknt sabibi kimseler oldugnnu çok ıyi bilirler. İste, taaan, bn bilgilerle mficehhez olnp nalen belli bir nizama bağlı ve sorumlaluğa tâbi olmaksızın çalısan kalifiye elemanlan bir meslek disipUni içi. ne almakta ve daha bilgili ve tecrübelj elemanların yetişmesini mUmkün kılmaktadır. Serbest Malî Müsavirler kendi ünvan ve şahsî sorumlnluk. lan altında, bir serbest meslek icra eden tekniıyenler olnp, esas itibariyle tesebbüs ve isletmelerin mnhasebelerini knrmak. yönetmek, mali mevzuat. la ilgilj islerini düzenlemek, bu konnlarda Isttsari mahiyette mütalâa vermek, bilânço, beyanname ve rapor düzenlemek, mnhasebe, inceleme, tahlil, tasdik ve blürkisilik yapmak iş. leri ile nrracaklardır. MIMİılllllllılllllllıMllliMi V EFA T Yok. Mih. ERTUGRUL İLERİ'yi TEKLİF İSTEME İLANI Tranrformatör, Sayaç, Ölçii Aleti ve Şalter Alınacaktır KOÇTUĞ IŞLETMESİ SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basm3018/2374) [ Tarık Z. Kırbakan Oen, Saç re ZSbrevt aastalıklar Mütehassısı IsUklal Cad. Parmafckapı No. 66 Tel: 44 10 73 V. ı 6.27112.25| 15.37,18.05|19.35| 4.46 E. J12.23 6 22 1 BANKALAR CAODESİ. lUtFON 44 76 63 İ 9 56 70 9.34[12 0O| 1 . 3 0 1 0 42 • BOZKURTHAM KAT 5 GALATA : TELGRAF: KOÇTUĞ İSTANBUl : Reklâmcılık 769/2368 ; pıyordum, ıweet heart. Sonra Sırmayı kendisine çekti. Kollariyle sardı. Dndaklarını ağzına dayattı. Robert'in oksaması, Bpmesl bile beceriksiz, çocnkçaydı. Oysa Tom, ateşliyor sanki dobronduğiı yeri. Bakışlan büyuiayor insanı! Ogleye dogm, Sırma Tom'mn odasına taşındi. Robert'in yerine, Mister Bert rand'ın bir arkadaşı geçecekti. Ama Tom, ödediği aylık kiraya biraz daha ekllyerek, salonn kendisine alıkoymnştu. Gttzel kırmızı barı, rahat koltuklan, fonnika tnasalan, bütün o şık, modern, renkli eşyaylan bundan sonra yalnız Sırmayla İkisi knllanacak. O gece, Sırma yeni esvabını giydi. Sırtına beyaz kürkünü aldı. Hiltona, yemeğe gittiler. ömründe bn kadar sen, bu kadar mutlu olmamıştı! Bn tasarı ile orranize edilen meslejHn knnılnsnnn gerektlren sebepler. iktisadî kalkınma çabası içinde bnlnnan memleTeminli Malî Müsavirler bilketlmizin sartlanndan dogmak. hassa verıri beyannamelerinin tadır. Tasanmn en finemlj 5zel tasdiki snretiyle, gerek MaliveHklerinden biri. tasanda eös ye karsı bevanda bnlunmakla terilen Isler fizerinde meslek itıükellef vatandaşlar için. (temensuplan yaranna bir inhi. rekse bn beyanları kendi me*ar saglanması cihetine gidil. mnrlan vasıtasiyle kontrol etmemesidir. Gerçekten bugün mek zornnda bnlunan Malive piyasada bn isleri cesitli ünvan idaresi için büyük bir kolaylık lar altında yapmakta olan geniş saglıyaeaklsrdır. bir tfimre mevcnttnr. Bn rümBngün Devlet gelirlerinln büreyl jkfye ayırmak kabildir. yük blr kısmı, beyana dayanan Birineller, tasanmn gerektirvergilerle. »zellikle Gelir ve dlfi «artlan haiz olanlardır. Ba Knrnmlar V'ereileri ile karsısartlar kısaca hemen her meslanmaktadır. Bevana dayanan lek erbabında aranan bir takım vergiler mürakabe konnsnnda sahsî ve ahlâkî vasıflar ile, büyük güçlükier arzetmektedir. vüksek tahsildir. Bnnlar. tasan Bn mürakabayı sırf Maliye tes kannnlastıfrı zaman, knmlacak kllStına davsmarak yapmaya da ayırma komlsvonlanna basvnr imkSn yoktnr. tste Devlet tesmak suretiyle mesleğe katıla. kilStı ile yapılmasına İmkân caklardır. olmıyan ranrakaba Isinin, Batı Tasanmn serektlrdifi sartları memleketlerinde oldnfn gibi, haiz olmıranlar, Serbest Malî organize edilmiş blr meslejln Mfisavir ve Yeminli Malî Mü.. njensupUrmdan ,,f,ydalıp W k savir ımvanımn fcendnerîne ta. Z,r.,,^ ^nrnıâi^.ci modern snretiyle yürfitfllmesl, n S » , , nınmaoını istiyemlyeeekler ve Devlet anlayışıniD bir tçzahüfakat Kifatlarr kullamnamak rtfdur'.""*v'* sartivle, meslegin sahasma tiBeyan tasdikini, Noterin bir ren islerl serbestçe vapabiieceklrrdir. Tabiatiyle bu durnm belgeyi tasdik etmesi anlamından almamafc lâzımdır. Tasarıda olanlar. bu kanunla Malî da Malî Müsavirlerin yapacakMüsavirlere tanınan bir takım lan beyan tasdiki, beyan edilen yetkilerden faydalanamıyacakhnsnslann defter kayıtları, bellardır. geler ve mevznat karşısında Tasarımn dlger bir Szelliii doğrulnlunu tasdik şeklinde tade. kamn hizmeti niteligini ta nımlanmıştır. Şiyan meslegin mensnplarına, Memleketimizde vergi kaçakyaptıklan islerin tabiî lcabı çılıgimn defterler dışında yaolarak, idare mercflerinde ve pıldıgı ve bn şekli ile tasdikin sadece idarî vargı organları nezdinde foksiyonlannm çerce vergi kaçakçıhgını önlemek bakımından büyük ölçüde bir fayvesi içinde kalan islerle ilçili olmak Q»er, açılamada bnlnna da saglıyamıyacağı iddia edilbilme Imkânını tanımıs oima mektedir. sıdır. Bu iddiada bir gerçek payı Tasan ile getirilen açıklama bnlnnmakla beraber, normal yetkili iddia edildiJi ffibl tem bir incelemede Devletin yetkili *ile matnf veya temsille ileili inceleme elemanı ile Serbest »ayılabilecek bir selâhiyeti ta Malî Müşavir arasında materyel zammnn etmemektedir. bakımından bir fark olmadığını belirtmek lâzımdır. Esasen Tasanya çBre, fs sahiplerinin bunnn dışında Devlet Memuruhesaplannı Inceüven. bilânço na tanınan yetkiler dedektif bir ve beyannamelerini tanzim ve tasdik eden ve Islrrinin vürii takım tedbirlerden ibaret olup bunların mükellefin yardımcısı tülme<ii sırasında kendilerlne dummunda olan Serbest Malî yol gösteren Malî Müsavirler. Müsavirlere tanınması da diibir anlasmazhk halinde. sadece yaptıkları islerle iltilj olarak şünülemez. açıklamada bulnnabilecekler ve Mevcat şekli ile, tasdik için bn açıklama, esas itibarivle yapılan incelemelerin çavesı, teknik husnslara taalluk edemükellefin kusurnnn yaka'avıp cektir. trczlye etmek degil, natasmı tashih volu ile dogrn bfyanda Ayrıca bundan dâva ve miibulunmasını sağlamaktır. Tasdafaayı tazammnn etmivecpği diki bu açıdan ele almak ve de tasarıda sarahatle belirtil. mlstlr. degertemek lâzımdır. ^MmıımmııımııııııııiMiııımııııııuııııııııııııııiHHiııiMiııııııııımııiMiıım^ EL'UMHUKIYET'UI lefrikası: 45 yer bile yoktn bodrmndaki odada! Tflrefl ıııladı; bir daha nereye giyecektl o füzelim beyaz kürkünü? îeni diktirdifi lslemeli eıvabını, Iftme kazağını, dore pabnçlarını? Bundan son. ra kim götürecek onn Hiltonlara, geee knlttplerineî! Bir iki entarlsinl dolaptan aldı Askılarından çıkardı. Öyle de yorgnn, nyknsnz ki! ts yapacak hall yok. Dün gece, geç saatlere kadar rahat vermemisti Robert. Azgınlıfı üstündeydi. Tam dalv cak, gene başlıyor. Dolarlann hatırı olmasa, zor katlanırdı. Çekerdi yorganı başından aşağı, dönerdi öbfir tarafa! Ama, bnnca cSmertlige karsılık, aksilik etmek istememişti. îatmadan önce, Robert portföyünü açmış, içindekl paralardan. yolda lâzım olnr diye nfak bir bölümü kendisine ayırmış, gerisini bepsini Sırmaya vermisti. Küçük bir serret, âdeta! Yatafın üstüne otardn. Çantasındaki dolarlan teker teker savdı. AvTinuyordn bonlarla. Zengin bulayordu kendisini. Kapısına vnrnlnnca, birdeıı yerinden sıçradı. Paralarını yor ganm altına sakladı. Mister Bertrand'dı mntlaka. «Biz odayı baskasına kiraladık. Senin bnrada istn kalmadı. Ne dnruyorsnn. sit» divecekti. Fırlatırdı vallahi terliğini, adamın Uafasına! Sert <sprt. Ne var? diye bafirdı. Sörme, şekerira, jirebilir miyim? Tttrefi agzma geldi: Tom! Tom geri dSnmfis! Sinirden mi, levinçten mi, hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı. Tom, ono kollannın mrMina aldı: Zavallı darling, zavallı dar ling... Çok mn flzgflnıfln tatlımT... Bir daha gelmiyeeekgin sandım, Tom!... Sigara »ramaya gittim Tak sime kadar. Benimkiler bitmişti... Kızı kanapeye otnrttn. Mendiliyle gözlerinin yaşını sildi: Aglama, artık. Bak, yanındayım. Parmakların bnz gibi. Ver, ısıtayım onları. Dayan göğ süme iyice. Kalbin küçük bir kns gibi çırpınıyor elimin altın da . «Seni seviyorum, Sörme, dedi; çok, çok seviyonımj» Sırma, sitemli sitemli gBzlerini kaldırdı: Hayır, inanmıyorum. A*ıl sevdiğin başka birisi var. O uzun boylu kadın . Silvayı mı söylemek istivorsun? Yani öteki adıyla dişi panteri... Eliyle, sinek kovar gibi bir hareket yaptı: Pööööffü . Ama hep onunla bnlnsnyor sun. Roof'ta da. nzun gece beraber dans cttiniz . Erkek çöldü. Seni kıskandırmak için ya E E = E E E = E E z E = = Ş = = = E E = = E E E BAT OSCAB: PEOF. NTMBÜS'ÜN UACEBALABb Buruşuk örtülü divan gözlerınin önüne geliyor. Üstünde dikisler, döküntüler. . Dibinde, bir ıskemlede. büyük annesin den kalma Singer el makinesi; siyab sobada kaynıyan fasvlve tenceresi; tpek'in tekerlekli koltuğu; cilâsı çitmis hantal masa.. bütiin odayı kaplıyan vemek kokusu Mavi boncnklu rad\odan vayılan Zeki Mören' ın sarkısı Kaçacak, valnızra hasını dinliyecek başka ver yck. Her sev, herkes bir arada! Simdi, tepelerine bir de yeni belâ gelecekti: tpek'in çocuşu! tpek, doknz aylık. Dofnracak, nerdevse. Gece eündiiz viyaklıvan bır ynmnrcak çıkacak ortava. Gıcır gıcır araba sallamalar; ninniler; sandalvelerde knrnmaja asılmıs bezler; knsuntn. çiş, pislik. Ay... bayılacak! tçeride sesler dnydn. Lon'yla Mister Bertrand kalkmıslar. Sa bab karanlıgmda ayakta. bun. lar da! Tabiî: aksamlan tavnklar gibi erken yatıvorlar. Lon, oratfakta kahvaltı hazır lıyor. Mister Bertrand hole girdi; salonun önünden geçti; elindekı çöp tenekesini sokak kapısının dışarısına bıraktı. Dö nerken, de, sanki ters ters bak ti Sırmaya dogrn. Sirma hiç sevmezdi Mister Bertnard'ı. Ondan çeklnir, biraz da korkardı. Hırsla «Allah belâsını versin, herif » diye söylendi. Gitti, yatak odasına kapandı. Sersem sersem bakıyordu etrafına hic bir sev yapmadan. Bir kenarda, ayakkabılan dizilmiş sıra sıra. Kombinezonn, eteği. çoraplan, krokodil taklidi çantası, kanapenin köşesine atılmıs. Sahahlı£ı. yerde. Gecelik. bir havln, yatak çarsaflarının arasında. Tnvaletin üstünde şiseler. mi tüpleri. krem, pudra kntnlan, tarak. fırça Çekmeeeler, Inelk boneuk dolu. Nasıl toplıyacak bütün bunları?! Dolabın kapafını açtı: Mantolar. tayySrler, renk renk roplar... Bn kadar eşyayı koyacak xxvn Fran Prisch Siz beni dinleyin, Fraulein Aybar, dedi; iki üç tane ynmurta sarısı katm sütünüze. Seker, bir paket te vanilya. Ben sizden yaşlıyım, bn işleri de iyi bilirim: böyle sekersiz, yumnrtasız krema olmaz. Tesim çüldü: Bn, Türk nsnlü bir keremadır. «Mahallebi?, deriz adına. Yalnız süt. on. pirinç nnu nişastavla vapılır Sekerini son radan, üzerine ekeriz. Bira/ enlsuvuvla beraber . 5 = E E E E E E E E E E E E E E SahlU NAZÎMENADÎ Genel Yayın MfldflrD Cumhuhyet Sayısı 25 Kurus rorklya aartd Ux» Ki Urı Kr. SCEMUk ANRARA BOKOSÜ » AtarOrk BuJvan Ytmmi Ap, Telefon ı 13 n 44. LS M ML * t ECVET GÜREStN tslertnı flllen tdare eden SorumlD MOdürı 13 05 JO, 17 57 8S DOGü tLLERİ BÜKOSL s Pasa Uaballen $<>fta]l?pçl<t» Sokajf) No. I . CHysrbata» M c f o ı ı ı Vtm * EROL DALLI Gaıetemlze gondetilen yazılar kooolsun. Icorulrr»1D lade edllmez * riflnlardın mpsııliTft Itabu3 olnn» maz Abone vm llfln Islerl IÇIB ı»rrıo uetOne cAbnnn veya ttlSn S*»ru1«1»fcarrtînınknnmsm tSnmdır 19X0 ı • •yUk noo 160.00 8000 44.00 OÜNKT tLLERİ BOROSC : ( Arkası va^^ ™ ^iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııınijiııııııııııııııııııııııııııııtıııııiiiııııııııtııiMiifiııı^ııııiıiıııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııiiiıııııııııııı^^ BasaD Te Xayan CtTMHURIVari Matbaacllık T» Gurtoclllft I K 9. CsSalngln 9nkab No 394} ROcflloaat Meydam 6 M ı w Bazu AOANA Talofoe < «SM * Bn gazeett. BARTN AHLAK YA. SASINA n m u v ı eaahhm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog