Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

HİLMİ YÜCFBAŞ'm yeni çıkan 2 eseri: Bıitün Opheleriyle Halide Edip Borün CepheUriyl* Hüseyin Rahrai İki üstadımızın hayatlarmı, hususiyetlerini, eserlerinin tahlilini, ediplerimizin düşünoelerini, mülâkatlarını, hâtıralarını, seçme yazılarını alâkayla okuyacaksınız. Her kitap 5 lira. İNK1LÂP AKA KİTABEVİ umhuriyet NADt ATATÜRKLE KONUSMALAR Gazeteciîerin Atatürkle yapmış okluklari konuşmaları bir ciltte tophyan bu eser Varlık Yaymları arasmda ikinei defa basılmıştır. 2 Lira. J AHMFT HAŞİM Varhk Türk Kinsikleri serisinde Hasimin Hayatı ve Eseri. hazırlıyan: Yaşar Nabi, 5. Basılı». 2 Lira. İlâncülk: 8797/2370 40. yıl sayı 14221 Telgraf »• m e k t u p adr«ai: T e l e f o n l a r : 22 42 M C u m h u r i y e t İstanbul Post» K u t u s u : tstanbul N o 248 22 42 96 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 99 Perşembe 5 Mart 1964 Kıbrıs'a milletlerarası kuvvet gönderiliyor Johnson plânın kabulünden memnun, Menemencioğlu «kendimi gayet mesut hissediyorum» dedi. Türkiye arabulucu olarak Pakistanh M, ZafkuBah Hanı istiyor Birleşmiş Milletler 4 (a. a., A.P. Te Radyo) Kıbraa Milletlerarası bir barış kııv veti gönderilmesi hakkındaki tasan Güvenltk Kunseyinin bu akşamki oturumunda kabul edilmistir. Konseyin daimî olmıyan 5 üyesi (Norveç, Brezilya. Bolivya. Fildişi Sahili vo Fas) tarafından hazırlanan tasarıyı Güvenlik Konseyi üveleri oybirliçi ile tasdik etmişlerdir. Rusya, Fransa ve Çekoslovakya çekimser kalmışlardu. Türkiye saatiyle 17.30 da başlayan oturumda ilk sözü alan Sovyet delegesi Fedorenko, 5 li karar tasarısım «veto» etmiyeceğini söylemiş ve tasarının sadece Ada'ya milletlerarası barış kuvveti gönde rilmesi hakkındaki maddesi için cçekimser» kalacağını. öteki maci deler için lehte oy kullanacağım belirtmiçtir. Fedorenko. Sovye' Hükümetinin bu kararı Makarios'un isteklerine uygun olarak alriı^ t ••ı*ı ı ll ^ l n I s °zlerine ilâve etmiş ve şöyle demiştir: VAril|Ö[j IIHİİSİİOI ')) ' Kıbrıs Hükümetinin bazı aksaklıklarına rağmen tasarıyı iay. ® '• dalı buldugunu gözönünde tutarak destekleme karan verdik.» Ankara 4 (CnmhnriyetTeFedorenko Barış Kuvveti Kumandanınm Genel Sekretere karı lek») Basbakan Ismet Inösorumlu tutulmasının kâfi olmadı ğını ifade etmiş ve şunları söylenü'nün Batı Almanyada yamiştir: yınlanan Der Spiegel Dergi« Adaya gönderilecek barış kuvvetinin. bu kuvvete katılmiTan sinin Uluslararası Meseleler üyelere mali külfet yüklemiyeceğini ve barış kuvvetinin Adada k^Yazı Işleri Müdürü Sigfried sin olarak üç ay kalacağını bu süre sonunda itiraz hakkımmn mahKogelfrangi ile Derginin Orfuz tutulacağını bildiririz.» tadoğu muhabiri Rolf SchBundan sonra oylamaya geçilmiş ve tasan oybirligiyle kabui loss'a Kıbrıs konusunda 26 edilmistir. şubatta verdiği demeç ve ceDaha sonra söz alan Genel Sekreter UThant. .Kurvetin teskii vaplandırdığı sorular bugün (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) açıklanmıştır. înönü, »Türkiyenin gerekirse müdahale i1 hakkı vardır. Türk donanmasının tskenderuna gidişi. bütün dünyada müdahale edileceği kanaatini yaratmıştı. Bu hususta siz ne dersiniz?. sorusuna «u cevabı vermiştir: « Hareket hakkımız var < Hükümet sözcüsü Ali İhsan Göğiiş, kabul edilen ı dır. tcap ettiği zaman bu haJobnson'nn, nümayişçiler tarafından Atina rakak larında dolaştırılan 5 li tasarının görüşümüze uygun olduğunu belirtti reketi yapmak vazifemizdir. eski Türk fesi bnlanan Bu harekefi garantör devlet ı ı Ankara 4, (a.a.) Hükümet söz' S Barış kuvveti kuruluncay* lerle. NATO içindeki devletcüsü Turizm ve Tanıtma Bakanı kadar, geçecek zaman içinde, Türk | Ierle haberleşmiş olarak yapAli İhsan Göğüş, beş geçici üyenin, hükümetinin müdahale hakkı mak şıkkını tercih ediyoruz. Kıbrısla ilgili olarak hazırladıkları | mahfuz mudur? ' Daima bunu anyoruz. Diğer karar tasarısının, bugün Güvenlik; C Bn snali anoak Mskarios'a Arkan Sa. 7, Sü. 4 te Konseyinde kabul edilmesi dola sormak lâıım Barış kuvveti ge '• yısiyle, TTnited Press Internatio linceye kadar, kıtali dardoracak nal ve Reuter Ajansları muhabirtnı? lerinin konu hakkındaki soralarıni > S Barış kuvveti kuruluncaya ; jkadar, geçecek zaman için, Türk eevaplandırmıştır. \ donanması alârm durumunda kaSoru ve cevaplar şunlardır: 'lacak mı? S Karar tasarısmın Güvenlik Konseyinde kabulü hakkında, Türk Polis dün gece Galata Lüleci j hükümetinin görüşü nedir? basındadır. Hendek sokakta sahte ilâç yapan C Karar tasarısı Türk hükü«ebekenin faaliyette bulunduğu Atina 4 (özel mnhabirimizden) tenkid etmişlerdir. bır apartımanı basmıştır. Süley metinin görtişüne nygnndar. 8aAtınada bugün de Amerikan aleyh Ayrıca Rodos'ta beş bin kişinin man Yakut ile Hüseyin Güler'in vundDgnmnz tezi kapsamaktadır. tarı nümayişler yapılmış ve kala katıldığı Ingiltere. Amerika, Türmüştereken işletmekte oldukları «Adada. önce asayis ve sükunet» balık bir öğrenci grupu ellerinde kiye aleyhinde nümayişler olmuş. sahte ilâç fabrikasında Anadolu' demiştik ve bnnda da israr etmişbayraklar olduğu halde Kıbrısın fakat herhangi bir hâdise çıkmaile İstanbul piyasasına çıkarılmak tik. Güvenlik Konseyinin, emniyet Yunanistana ilhakı lehinde gösteri mıştır. üzere hazırlanmıs olan 30 bin lira ve asayisi, ilk halledilecek mesele lerde bulunmuşlardır. değerinde komprime halinde ilâç olarak görmesi, görüşümüzün bak Bilındigi gibi dün de Rodos'ta Arka arkaya devam eden nümabulunmuştur. Imalâthanedeki ma lılığının delilidir. yişlerin üçüncü gününde başlannS Kurulacak olan barış kuvvekineler sökülmüş, ilâçlara polis el 6 ncı Filo'nun Atina ve da bayrak ^asıyan bir papa zoldukoymuştur. Aynı gebekeye men tinde, Türk birliklerinin de buPire'ye yapacağı ziyaret ğu halde yürüyüş yapan Rum Orsup oldukları öğrenilen ve baskın lunması hususunda Türk hükümetodoks ilâhiyat öğrencileri Parliiptal edildi dan kısa bir SÜTP önce kaçmış olan ti israr edecek mi? mento binasının önüne gelmişleı Zeki Akan ile Koço'yu polis ara C Adadaki Türk birligi, baAmerikanın Akdenizde görevli. ve burada Yunan Milli Marşını mağa başlamıştır. rış knvvetine katılacaktır. Koramiral Gardner kumandasında «öylemişlerdir. ki 6. Filosuna mensup 11 harb geBugün öğleden sonra, Selânikte ^IIIIIIIIMIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ misi bugün Istanbula gelecektir. de dört bin kişinin katıldığı biı Öte yandan iiîonun bugün Atina mitingde, hatipler Kıbrısın Yur.anın Phaloran Körfezi ve Pireye nistanla birieşmesi lehinde bulunyapacağı ziyaret Yunan hüküme muşlar ve îngiliz birliklerinin Kıb tinin tavsiyesi üzerine geçici ola rıstan çekilmesini istedikten sonra (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) îngiliz Amerikan siyasetini de '*":••< Cüvenlik Konseyi dün akşam Ş*U harar tasarısım oybirliği ile habul etti 'Eğitim ödeneği9% verilmesi tekliii§ dün kabul edildiş Senalo'da bugün göraşiHeo^ olan g lefclife göre köy ilkotml rine 150, ilçe ve ilknfe da 100 er liralık öfettk vtntoek Ankara 4 (CnmhnriyetTefoka) Asli ilkokul oğr«tmenlerine «Eğitim ödeneği» verilmesici öngören kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Bütee ve Plân Komisyonlarınca kabul edilmistir. Yarın Cumhuriyet Senatosunda görüşülecek olan tasarının kabulü halinde i'köğretim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile cezaevi okullarında ve yetiştirme yurtlannda çahşan asli öğretmen. müdür ve yardımcılarından nülusu 2 binden az köy ve kasabalarda görevi olanlar 150, niHusu 2 binden yukarı ilçe ve illerde hi«net ita. edetıler 100 er lira eğitim ödeneği alacaklardır. Yedeksubay öğretmenlik yapanlar bu kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Tasarının geçici maddesine göre eğitim ödeneğinin, 1964 bütçe yılına mahsus olmak üzere yüıde 50 si ödenec*ktir. Başbakanm Der Spiegel dergisine mülâkat Kıbrıstaki Türk Birliği barış gücüne katılıyor ' tövdesi resmi Mİaoı alaraJk Aydemir ve Gürcan'ın c«zalan uygun bulundu Senato Adalet Komisyonu Denizin cezasını tasdik etmedi Sahte bir ilâç fabrikası basıldı Atina, Selânik ve Rodosta dün de nümayişler yapıldı Amerikan filostı bugün geliyor Rodos valisi, Başkonsolosluk binamızın iaşlanması dolayısİYİe özür diledi, Kıbrısia y^niden çarpışmalar oldu, iki Türk köylüsü Y l d ı Ankara, 4 (CumhurivetIVlelU) nato unumt h«y«*iod« goriişüle Cumhuriyet Senato^ıınun Ada cek, uyulduğu taMirde 20/21 Malet ve Anayasa Koraisvcnunon bu yıs sanıklan hakkmdaki karar günkü toplantısında 20/21 Mayu neticeye vanlmak üzere *ekr»r sanıklarından Talât Aydemir, Fet, Milîet Meclisi umuml heyetine hi Gürcan, Osman Oenız •• Erol sevkedilecelrtir. Dinçer hakkındaki idatn eezasının tasdiki hakkındaki doıya tetkik edilerek karara Daglanmı«tır. Komisyon, Talât Aydeajırie Fetht Gürcan hakkındaki idam karannın tasdikine, Osman Deniıle Erol Dinçer'in idam "ez»sının infaz •dıtcnemesine karar VMnriftir. arQ an Daha önce MıEet Maclisi umuAnkara 4 (CttmhuriyetTeleks) mî heyetinde Talftt Aydemir. Fetyapılan nümayişler sırasında Türk'hi Gürcan, Osman Deniz hakkıngıyabi tev Başkonsolosluğu binasına saldıran idaki ölüm cezası asdik edilmis, k ı f kararı vicahiye çevrilerek ceRum nümayişçiler, Konsolosluk Erol Dinçer hakkındaki Blöm cegönderilen 14 lerden çmek binamızı taşiamışlar, Başkan Johnjzasının ise yerine getirilmemeai Orhan Erkanlı'nın mevson'un bir kuklasını yakmışlar ve hakkında karar «Amerikanın Sesi» Radyo servisi mesı konusunda, Sorgu HâkımlıSenato karma kom'.syoounun bUjğince, Savcılığın mütaleasının alın S Arkası Sa. 7, Sü. 5 te kararı önücnüzdeki cünlerde Se jj ması kar«rlaştırılmış ve dosya Savcılığa gönderilmişti. Verilen bilgiye göre, Savcılık dosyayı incelemiş ve mevkufiyet halinin devamına lüzum olmadığı •^eklinde mütalea serdedılmi?Hr. Sorgu Hâkimliği de. Savcılığın gri' rüşüne uyarak, dosya mündericatına göre Orhan Krkanh'nın bihakkin tahliyeşine karar vermiş. 3 üncü Asliye Ceza Mahkemeşi tic bu karan tasdik etmisfir. Erhanh tahliye edUdi l doğrıı Ikili kümeleşmeye doğra çidiş Mecliste de elle tntulur taale gel Ş di. Zaten bunnn böyle oldu|a ve olacafı 1961 seçimlerinin ne : ticesinden belli idi. Mahallî seçimler gerçefi açıkça ortaya z koydu ve Meclisteki sandalyeler bu gerçefe göre kendiliğin | den düzenlenmeğe başladı. Genel seçimler yaklaştıkça. hiç 2 şüphe etmiyoruz. küoük partilerden ve bağımsıılardan büyük Z ölçüde A.P.'ye, bir miktar da C.H.P.'ye iltihaklar olacak ve : Urfada Saidi Nursî için Mevlit okutturan şahıs, belki dc sandalye sayılarında 1961'e göre snrprİTİi değişme ; Ier görülccektir. Z ibu defa da İmam Hatip Okulu öğrencilerine Yazdıklanmız kehanet değil. Türkiyenin siyasi ayırımı böyle. ~ öğretim yaparken yakalandı.. Ve bn ayınm ne Anayasa, ne sistemi degiştiren seçim kannn Z arap harfleriyle lariylc, hattâ ne de ihtilâlle deeişebiliyor. Cnmhnriyetten Sn ; Adana, 4 (Güney tlleri Merkeı Müftüsü Mustafa Savaıtan. Kaceki devrin ayrılıkları ve mücadeleleri hayli ynkarda kal ; makla beraber. tek partinin içinde bile nıahiyet değiştirerek ; Bürogn Telekg) Diyanet Is dirlili aydın gençler de şikâyetçi . devam etti. Serbest Fırka teerübesi bu ayrılıgın kitlelere ine ^ ieri Baskanhğından ziyade, Şam ı bulunmaktadırlar. bildiğini o zaman söstermisti. 1945 ten sonra iki partili sistem = radyosunun dinl yaymlarına bağ1 G»2«temizde bugünkO yaynıı totanman Kadirli Arkaeı Sa. 7, 8ü. 3 te zaten kopmaSa bazır blokların üzerine oturtnlda. Muvazene ; İ! bulunmasiyle yi saflamak için kurnlmasma calışılan veya knrulan paıiiler, kitle üzerinde etkili olamadıkları için, Meeliste birkaç i»n S dalye elde etmekten baska hiçbir varhk gösteremedller. : 27 Mayıs thtilâlinden sonra hem hloklann boğnşmaeını, hem Ş de Mecliste iktidarlann büvük çoğnnlu|a dayanıp blr yaMma Ş sultası kurmalarını önlemek için nispî sisteme gidildi. O fü ; nün bilinen havası içinde oy bölünnıeleri, grnplan, hiçbir Ş partinin çojunlnjn saslıvamıyacajı şekilde Ankaraya çetirdi. Ş Hattâ Meclisin tesekkül t a r a dolayısiyle. kuvvetli hükümet r mi. zayıf hükümet mi? tartısmalarının seçimden hemen sonra 2 çıktıfını ve ilk buhranlar sırasında nispî temsil sistemine hay = li bücnm edildieini hep hatırlanz. Ş Meclisteki sandalyelerin parcalanmıs olmasına ragmen, aslında Ş hn kurnluş suni idi. Nitekim bölünmüş Demokrat kitlenin oy S lariyle eelmiş olan partiler. bu oylan kendilerinde toplamak r rabasına ilk çünlerde eirHtüer. Daha dognwn ««çimlerden E önce Demokrat kitleyi kendisine cekmeğe mnvaffak olan A.P.' ; ye karşı diger küçük partiler müeadelelerini artırdılar. Bn Ş mücadele sadece «sahiplik» sınırlan içinde devam etti Te p«k Z normal netice olarak kücükler icin basarı saflamadı. Z Simdi baslıyan transferler, hasarı derecesi ilk çünlerden bilinen Z bir mücadelenin sonudur. Kitleler yine karşı karşıya otnnır ; ve birbirlerine yine disbiler hale çelnıişlerdir. eetirilmişler Ş dir. Kısacası. aradan steçen üç yıl liderler kadrosonnn, poli Z tikacı k&drosunun yctersizlisi vüzünden, dönüp dolaşıp bizi ; I aynı noktaya getirmistir. Tek fark. bucün «eçim sisteminin nispi olusu vc celecek seçîmlerdc kitle baskılannm aneak ba sislemle önlenebileceği iirnididir. Kadirli Muftüsü Şeker Bayramını Şaıtı radyosuna göre 1 gün önce yaptırttı . Kahyaoğiunun parasmı karısı ve babası alacak ÇOFLEK Doeerlerın arıMİMHiiHiııdn »oora, çöplar, sahtt yolundan denize dökülmeğe baslanmıştır (sağda). Anıa, çöplerin topUnmasma da tegir etmiş, şehrin muhteli£ yerleri, çöplük haline gelmifHT <Solda). Belediye yenideıı cöpleri denize döknteğe başladı Denize dökülen çöpler, Kumfeapı ve Yenikapı sahlüertode t«pk»cklar.. 9«p nob* dolayı imha edUemiy»o çöpler, dünden itibaren deniıe ddkiilmeye baslanmıştır. Denize ; dökülen çöpler Kumkapı ve Yenikapı sahillerinde toplanarak koku ynpmıçtır. Belediyenin Levent, Merdivenköy r e Topkapı dışında bulunan İdamından sonra Isviçre bankalannda 15ü bin Isvıçıe Iıangınııı bulunduğu açıkianan Üunva Kılıseler Bırlıği kapıcısmm kaatı'] Hasan Kahyaoğiunun eşı Hanıfe Kniıyaoğlu ile Hanıfenın babası Osman Dinçer dün 4. Aslıye HukuK Msh.kemesine müracaat edcrek veıa>et j ilâmını almak ıstemışierdıı. Idamına kadar bır sır olaıak kalan ve ancak idam eaılriıktptı Mnra ortaya çıkan bu paranın KHIT. aoğlu tarafından ne sckıifis' IPII m Arkası Sa. 7, Sü. S lc Ecvet GÜREStN 'llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIi: ,1i Knaiık .Manu/ AUŞVERİŞ marlıeclerindeki çöpler, iki sıkıştırümak ve üzeri ör tülmck suretiyle imha edilmektey di. Dozerlerin ikisinin de ârızalanması sebebiyle imha işlemi j'apıla mamakta, dağ gibi yükselen çöp ler yüzünden imha merkezlerine kamyonlar dahi yanaşamamakta dır. Bu sebeple. üç gündür evler den de çöp ahnamamıştır. Belediye dozerleri yaptırmak i? temiı, fakat eskilikleri ve yedek parçalan bulunmadığından dolav bu mümkün olmamıştır. Mali « • kıntt sebebiyle de yeni dozer al1 p.amadığı gibi, kiralık ile de tutu lamamaktadır. Evlerden şikâyetlerin artması ii zerine, bazı yerlerden çöpler alın Şchrimizde bir pavyonda şarkı mış v > denize dökülmüştür. Dozeı < • ivliyecek olan beynelmilel kira •buiunmadıgı takdirde, çöplerin de ' .ık kızlardan Mandy. gazinoda ça' nize dökülmesine devam edilecek , lışabiimesi için dün Emniyet Mü tir. ! dürlügüne gelmiş ve Pasaport Şu öte yandan Belrcüyenin. şrhir Desi Müdürü Mefut Beşgüldrn rnplerinin tnplanm a=ı ve ikamet ve çalışma iznı almıştır. dirümpsi için verdiS' i l â r l a r t(>fi Mandy'nin, Emnivct Müdürlüfiü n'rıi Enstermi.'î. bazı vahancı firms r,« geliş vf cidişini polisler de ya '»" müracaatta bulunmaya başla kuıdaa izlemi}lerdir, ^ irojstır. Mandy dün Emniyeiten çalışma izni aldı Kaatıı Bir berbcr tornavida ile ötdürüldü Kazısı 7 nci sahıfede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog