Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

40. yıl sayı 14220 r u m h u r i yet Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kuttısu: îstanbul No. 248 KtJRUCUSU: YUNUS NADÎ Telefonlar: 22 *2 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 50.000 DOLAR Büyük Amerikan rorriancîSı Ernest Hemingway. Amerikan edebiyatçıları arasında. ölümünden sonra daVıi. giVn aeçtikçe devlesen hir varsrdtr. Dünya edebivatın''; '•""yeni bir çığir açrmş olan bu usta yazarm büyük hikâyelerinden dördü bu kitapta yer almıştır. Havarla dolu bo hikâyeleri okuyanlar, HeminRway'in roman kadar Vıikâyede de essiz gücümi tasdik edeceklerdir Varlık Yayınlan arasında 2. baskısı yapılan kitabın fiyatı 2 liradır. İlâncılık: 8797/2337 Wtm Çarşambo 4 Mart 1964 Güvenlik Konseyi toplantısı bir giin daha geri bırakıldı Başkan Johnson'un açıkladığı dünyanm en kudretli jet avcı uçağı Lebit Yurdoğlu dün ziraatının temel olarak ele alınacağını söyledi Analiz devrinin bittiğini, sentez devrine geçildigini belirten Köy İşleri Bakanı mirasm bölünmesinde parçalanmanm önleneceğini de sözlerine ilâve etti Şehrimizde bulunan Köy tsleri Bakanı Dr. Lebit Yurdoğlu, dün sabah Vilâyette yapılan îstanbul lli Köy Kalkınma Komitesi top! lantısında sorulan bir soruya ce vap olarak: «Köy kalkınmasındaki kollektiviteden maksat, yeterli nakliye ile pazarlamayı temin ye' istihsali artırmaktır. Aile ziraati temel olarak ahnmakta ve bu birimı parçalamıyacak tedbirler düşünülmektedir. Mirasın bölünmesi bakımından da, parçalanmayı önliyecek araştırmalar yapılmakta Ankara. 3 (CnmhnriyetTedır. Mütehassıslar henüz bu konuleks) Gerici cereyanlarla daki raporlannı vermemişlerdir» miicadele konusunda Hüküdemiştir. metçe girisilen çalışmalara Köy İşleri Bakanı. Köy Kalkındevam edilmektedir. ma Komitesi üyeleri ile yaptığı seSon iki gün içinde bu ko minerde köylerin durumu hakkınnuda yapılan çahşmalar so fl da etrafh şekilde bilgi vertniş ve ! nucunda genelükle Nurculuk özetle ?urriBrı söylemi?tir : gibi fsmlİTetlerin siyasî bir «Türkiyedeki gizli i^»ızli|i yene cereyan mahiyeti aldığı hubilecek tek unsur; el sanatlarmı susunda fikir birligine varılgeliştirmektir. Pazarlama ve kredi mıstır Nurculuk ve diğer ıamevzuları halledildiği takdirde gi?Arkan Sa. 7, Sü. 2 de li işsizlik giderilebilir. Halen Tür1 kivedeki 35 bin köyden ancak 5.262 En avc* uçağı İngiltere Güvenlik Konseyinin jderhal karar vermesini istedi jUThant, İsveç ve Finlândiya'dan milletlerarası kuvvete Ikatılmalarını talep etti. Fransa5Tıtasarıya çekimser kalıyor SS Blrleşmiş Milletler (NewTork) S S . 3 (a.a.A.P. ve Radyo) Birleşmiş •== Milletler Güvenlik Konseyi, Kıb"• rıs'a uluslararası bir kuvvet gön' ri.riimt»;i ve arabulucu tâyini ~ hakkındaki 5 daimi olmıyan dev ]et tarafından (Norveç, Brezilya. ^'Fildişi Sahili, Bolivya ve Fas) == ;hazırlanan tasarıyı görüşmek üze= r e bugece saat 22.00 de topUnn»?. = fakat üyelerden hıçbırı konuşmak = ; üzere söz almadığından toplantı ~ ' yarma (bugüne) bırakılmıştır. Gü= = venîik Konseyi yarın Türkiye sa= = ati ile 17.30 da yeniden toplana^ ; caktır. Hashington, 3 « h e l ) 1959 yıhndanberi Amerikada "sır olarak saklanan ve Lockheed firması tarafmdan inşa edilen «ses» ten üç misli hızlı (saatte 3200 Km.), yüksek irtifa Hiikümet zararlı cereyanlarla mu'cadele konusvnda çalışmaya devatn ediyor ve uzun mesafe All av ^ ^ Güvenlik Konseyinin bu geceki eı uçağı hakkında geçen ^ŞŞ oturumunda üyelerden bazıları bu lerde Başkan Johnson'un ZZZ tasarı hakkında hükütnetlerinden yaptığı açıklama dünyada şş;! talimat beklediklerini bildirmiçler büyük bir sürpriz ve yan ^ ^ v e toplantınm bir gün daha geri kılar uyandırmıştır. = bırakümasını istemislerdir. Bu Böylece, bu avcı «çağı, ^ S A r k a f ı S a . 7, Sü l d e sinde «l tanatlan mevcuttur. Bu gelecekte New York ile nun dağılışı da şu şekildedir: 1374 2=: Paris arasını 2 saatten az = : halıcıhk, 2427 dokumacılık, 147 se = bir sürede katedecek bir = petçilik, 50 bıçak ve tabak, 76 çöm ^ = yolcu uçağımn doğuşunu : = : lek, desti. 593 demircilik, arabacı S= = (Arkası S». 7, Stt. 7 de) = lık, 58 değirmentaşı, 4 kuyumculuk 59 urgancılık. Yunan Basbakam A r k a s ı S a . 7. S ü . Sosyal ve sağlık hizmetlerinde çalışacak personel nöbetleşe olarak hizmet görecekler Ankara, 3 (Cnmhuriyet Teleks) geye bağlı hastane ve diğer sıhhi Sağlık hizmetlerinin sosyalleş kurumlar dahil). tirilmiş olduğu bölgelerde çalıştı 3 Sağlık Müdürlüğü bölümü, rılacak sağlık ve yardımcı sağhk (Müdürlüğe bağlı savaş başkanları Arkası Sa. 7, Sü. 5 te personelinin tâyin ve nakilleri hak kmdaki tüzük hazırlanmıştır. Yeni tüzükle sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde çalışacak olanların hizmeti nöbetleşe yapmaları ve âdil bir sistemle yer değiştirmeleri uygulanacaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğmca hazırlanan tüzüğe göre sosyalizasyonun tatbik edildiği böige lerd«ki sağlık hizmetleri böylece üç bölümde toplanmıştır. 1 Sağlık ocakları bölüroü (kendisine bağlı sağlık evleri dahil). 2 Sağlık bölgesi bölümü (bölLebit Turdo^lu dtm tertiplenen tuplantıda den) Burada çıkan aşırı solcu bir demeç veren Lefkoşeden «Ingı Hal suretinin, Türk Hükümetinin olayların başındanberi izlediği «güvengezetesine Makarios, ozei liz Amerikan Plânını kabul etliğin sağlanması» politikasına tamamen uyduğu ifade ediliyor. mem için Atınadan geçici Başba1 Ankara, ., (CumhurıyttTelfks) 3 kan Paraskevoplos ve îstanbuldan „.. .. . . : . , ,. , , . Guvenhk Konsevının beş geçici Patrık Athenagoras tan sık sık te .. *.. * 6 , , , , . ,, uyesı tarafından KıbrKta guven ı, s lefonlar ahvor, tazvıklere • • 1» • " •1 • 1 i ğin sağlanması konusunda sunubırakıhyorum» şeklinde iddialarlan hal sureti ,, , .. , . • rafından benimsenmistir. Yurtta ve Dünyada çıldırmamak ıçın evvelce geçırmıs * * Türkiyede yabancı serma olduğum acı tecrübelerle pişmiş Bilindiği üzere Türk hükümetin i n ye yatırımları yavaş geliolmam lâzımdı» demiştir. Kıbrıs konusunda iki temel şiyor. Makarios ayrıca Amerikalı Müs görüşü bulunmaktadır. Bunlardan tesar BalVün ziyaretlerinden de birincisi adadaki güvenliğin sağ • tş adamı diyor ki: «Sana * bahsetmiş, fakat o zaman bu hu lanması ve Türk cemaatinin hak 16 fabrika, y e n i yiciler, ıhracata yönelin.» susta Atina ile görüş birliğine va larının korunması, ıkincisi îse bu b e ğ e n m e d i ğ i İÇİn d ü n e k m e k * Şehirleşmede kâr enflâsramadığını ileri sürerek şunları i güvenliğîn sağlanmasından sonra, imal etmedi yonu ve «ÎME» maeazaları lâve etmiştir: adanın geleceğinin tâyininde fe•k 19S2 yılında turistler ne ir « Atinadan durumu bize naza deratif bir hal şeklinin kabul e J*«" 3, (Telefonla) Yeni fırelere gittiler. Arkası Sa. 7, Sü. 4 te ; (Arkası Sa. 7, Sü. 8 d n r l n vönetmeliğİDİ beyenroiyen 15 i * Çtıknrovada yapılan bir . ekmek fabrikasımn bugün ekmek anketin ilgi çekici sonoçimal etmemeleri vüzünden şehrin ları. + Holânda'da nitrojenli füb re tüketimi. nebilmek için bir müddet önce faa+ Ve başkaları. liyeti durdurulmuş olan kubbeli fmnlara un dağUmıssa da günlük ıihtiyacın 170 bin adet ekmek ol, masına mukabil öğleye kadar ancak 150 bin ekmek imal edilebil Arkası Sa. 7, Stt 1 de Kıbrıs'la ilgili 51i teklifi baskl 1 r?" ? hükümetimiz benimsiyor İzmirde Athenagoras YAZISIZ Papandreu Makârtot'a takdlmame gondardl Gaseteler < ,. ^ . ekmek EKONOMÎ sıkıntısı Ortacağa ıttı dönüyorux? Kadirli müftüsüne göre dünya yuvarlak değil Suikast dosyası bu hafta Sorgu Yargıçlığına veriliyor 5. sahifeye bakınız TürkeşveOzdağdünsorgu yargıçlığında ifade verdi Özdağ, Bayramda, Adalet ta, Adliyeye sevkleri ile Cuma namazında vaaz veren müftü. diinyanın yuvarlak olduğunu söyleyen öğretmenlere inanılmamasmı, bu okullara çocuk gönderilmemesini istedi Adana 3 (Güney Illeri Merktz Bürosu Teleks) «Dünyanın yuvarlak olduğunu söyliyen öğretmenlere inanmayın» diyen bir müf ı tü, öğrenci çocuklarla aileleri arasında mücadeleye sebep olmuştur. Cuma namazına giden cemaate vaazda bulunan Kadirli Müftüsü. bir Bakamna bir tebrik gönderdiğini ve aldığı cevap miş,ara öğretmenlere de hücum et «dünyanın yuvarlak olduğuBakanın ilgisi bulunmadjğını öğrendiğini açıkladı nu iddia eden öğretmenlere sakın inanmaym, çocuklarınızı bu fikird e o l a n Ankara 3, (ajı.) Türk Ceza' Alpaslan Türkeşie Muzaffer Özöğretmenlere göndermein Kanununun 146 ncı maddesinde be dağ, yanlafında Rilat Baykal ol >' * Şeklinde bir konuşma yapmıştır lirtilen suçu işlemek ve gizli ce duğu halde, saat 09 da Adliyeye. miyet kurmak iddiasiyle hak gelmişlerdir. Türkeş, saat 10.05 te Müftünün etkisi aitında kalan larında tahkikat açüan 14 lerden sorgu hâkimi tarafından kabul e veliler, evlerinde çocuklarına dünAlpaslan Türkeş ile Muzaffer Öz dilerek ifadesi ahnmıştır. Saat lO.yanm şeklini sormuş, yuvarlak ol1 d?ğ'ın, bugün sorgu hâkimliğince : 25 te sorgu hâkimliğinden çıkan | duğunu söyliyen çocuklarını bu fi Türkeş, kapının önünde kendisinı ı kirlerinden caydırmağa, bir kısmı ifadeleri ahnmıştır. bekliyen basın mensuplarının «C. da çocuklarını okula göndermemeK.M.P. ye gireceğiniz söyleniyor, ğe başlamışlardır. Bu durum karne dersiniz?» şeklindeki sorusunu, şısında Kadirli öğretmenleri, dün' «bütün siyasi partilerle temas h a i v " n m yuvarlak değil de düz ollindeyi?» diye cevaplandırmış ve dogunu iddia «d«rek halkı olumlu; ArkMi Sa. 7. Sü. 6 da (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Devlet Tiyatrosnnda oynanan Suikastçi piyesinin adı değişti ve «Polisler» oldu Sovyet Ticaret Ataşeliğinde mtmur olan A. Rimaçuk admdak'. şahıs bir süredenberi arkadaşlık etmek istediği bir assubaydan dur. saat 17 sıralarında askerî bazı sırları kendisîne vermesini istemiştir. Karaköyde cereyan eden bu kanuşma sırasmda assubay, tüccar olarak tanıdığı A. Rimaçuk'a, »sen Arkası Sa. 7. Sü. l d e Pa.şakapısı Cezaevinde ayaklanan mahkumların önlemek için danıda bekleyen elleri silâhh kaçmalarını jandarmalar Bir assubayımıza casusluk teklif eden bir Sovyet memuru yakalandı Ankara 3 (CnmhuriyetTeleks) Devlet Tiyatrosunun Üçüncü Tij yatro bölümünde bu gece promiı yeri yapılan ve adı önce «Suikast1 çi» olup sonradan «Polisler» şek; Ankara, 3 (CumhuriyetTelinde değiştirilen oyun finalde yul*ks) Suikast olaymın tahhalanmıştır. kikatına bugün de Ankara Bundan bir ay önce Devlet TiSavcıhğı tarafından devam yatroları Edebi Heyetince seçilen edilmiştir. Slowomir Mrozek'in «Suikastçi» • Dosya henüz ikmal edilmeisimli üç perdelik oyununun Üçün , diğinden ve Savcüık, bazı hucü Tiyatroda oynanması karaTİaşsusların derinleştirilmesine, tırılmış ve Mahir Canova rejisör genişletilmesine lüzum görolarak tâyin edilmiştir. düğünden ve bu arada tanıkFakat Başbakan înönü'ye yapılardan bazılannın ifadelerin , lan menfur suikast olayını takiben Mandy dünkü basın toplantısında de uyuşmazlıklar görüldüDevlet Tiyatrosu Genel Müdürü Arkan Sa. 7, Sü. « da Cüneyt Gökçer bu oyunu afişten kaldırmamış. sadece ismini «Polisler» olarak değiştirmiştir. Bu gece oyun ilk defa oynanmış ve son perde kapanırken bazı sevırciler tarafından yuhalanmıştır. Önceki şec e «söide» nl^aııhsl Vuhalayanlar tesbil ediiememiş oup. oyunun yarın oynanıp oynan Baron Cervallo ile birlikintyacağı bilinmemektedir. te tstanbula ge'.en soguk lngiliz. Öte yandan Başbakan İsmet İnö • l e r n S'cak kirahk kızı Mandy Rice nü bu gece tanınmış piyanistimiz; Davies, şarkı söyliyeceği lokalde îdil Biret'in Devlet Konser Salo • d u n bir basın toplantısı yapmıs ve nunda verdiği piyano resitalindp gazetecilerin muhtelif sorularını hazır bulunmuş ve genç sanatç'.yı r ^vaplanrlırnıştır Toplantıda £azelebTİk etmiştir. , ArkaM Sa. 7. Sü 2 de Mandy dün basın toplantısı yaptı Pasakapısı Cezaevinde 370 mahkutn ayaklandı Bazı mahkumlann ka çmaya teşebbüs etmeleri uzerıne başİayan isyan dün gece bastırıldt Zasuı 7 DCİ sahiltde Bir Rus şilepinin şüpheli davranışı Rus bandıralı «Türkmennef i lepinin, önceki gece sabaha kaiM. Kmall ile Burgaz arasmda demh • iediği ve bu arada beyaz bir teknenın yanaşıp meçhul bir şahsııı gemiye cıktığı iddia olurımuştu: Geceyarısmdan sonra Boğaza 2. rpn Türkmennel'in kaptanı kılavu' almak istemetnis ve rotayı, bildipini söylemistir. Gemi. Sarayburr.ıı önlerine geldiçi firaria ânî n)arak rotasını dpji^tirmi^. K'.nslı ile Buı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' Şehir Tiyatroları bilet fiatlarma zam yapıldı B. Meclisi, Şehir Tiyatroları bütçesini görüştü. Bir üye, İngilizce temsiller verilmesini istedi Belediye Meclisinin dünkü top bilet fiatlan da öSrenci 2.5 li.a. antısmda Şehir Tiyatroları bilet Kadıköy. Site ve Ypni Tîyafronun fiatlarına zam yapılmıştır. Zam. halk günlerinde 4. diger sü Fatih ve Üsküdar bölümleri için 7.5 liradır. 1 lira, diğer bölümler için de 2.5 Müzakereler ^ırasında bir üvrnin h'radır. î temsiller vçrilmcsi volnndaki teklifi reddpdilmistir. S;'hn<>Şehir Tiyatrolan bütçesinin müye konacak PFerlerin hir rdrbî hcakeresinden sonra kabul edilen vet tarafından seçilmp^i volurdavenı fıatlar Fatıh ve L s k u d a r bo • u; ıı.ı;« J . I I 1 KI l e k ı u dc musaıt karçılsnmi'; va lumlrri için ö j r e n c i : 25. h a l k : 5 gelecek toplantılarria elc ahnmasıl;ra, halk gunu 4 liradır. Tepebaşı, i na k a r a r verilmiştir. Erkaoiı evvelki gec» tevkıfınden »otua atiiı>ede üxda< ve Akku^oniu üe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog