Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

ıııııııııııııııııiHiııııııııııııııııiHiııuııııııııııııuınıııııııııııuıınııuııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıı Genç Milli Takımımız grup şampiyonu oldu Futbol taktmmm [Holândada Yugoslavyayı da 2 0 mağlup ettik \ Gollerimizi ilk devrede Tuncer ile Raşit attılar İlk 8 takım arasmda yer alan gençlerimiz kardöfinal icin İspanya iSe karşılaşacak Erdinç BAYBURT bildiriyor""] hötü neticeler üzerine... F. Bahce Kulübü Ba&kanı Dr. Yavuz Ismet Uluğ i | = Gençlerimiı F. Bahçede tedbirler alınacak Kokotoviç'e geniş yetki verilecek Dr. ismet Uluğ futbolcularla da bir konuşma yapacak. Amatörlere bu yıl daha fazla imkân verilecek Fenerbabçe Knlübünün günlerdenberi beklenen kongresi paıar günü yapıimış ve tahminlerin aksine sakin geçen kongrede eski Idare Heyeti yeniden seçilmiştir. Eski İdare Heyetinin tekrar işba§ında kalması Fenerbahçe çevrelerinde büyük rncmnanlnk uyandırmıs ve rauhalif muvafık birçok taraftar, Ba$kan Israet Cluğ'nn listesinin büyük ekseriyetle »eçilmesini çok iyi ksrşılamıştır. Bu arada idare Hevetinde görev alan eski milli atletlerden Eşref Aydının amatöf sporların »özcülügünü yapacagı haberi bilhassa amatör branşlardaki ıporcalan da fazlasiyle sevtndirtniştir. "bir' Kadaşımııa Dr. İsmet Uluğ, yenı çalısma programı ve ton durum hakkında su beyanatı vermiş Çetinkale giireş müsabakastnda Fatih Giires Kulübü birinci oldu Merhum K. Ma=tafa Çetinksle adıns Fatıh Giireş Kulübünde tertiplenen güreşlere muhtelif kuliiplere mensup 54 gürejçi katılraıjtır. Oldukça çekişmeh ve güjel geçen mü=abakalarda Katih Güreş kulübü 47 puvan alarak bınnci olmuştur. Kalabalık bir sîvirci kıtlesinin izledigi grekoromen stıldeki güreşlerde Küçük Mustafanın vakın arkadaşlanndan Vehbı Emre, Sadullah Çiftçioglu. t. Hakkı Vela ve bazı hakem arkariaslarının bulunmayıçı dikkatı çekmiîtir. 12İ saat devam eden müsabakalar »" ; nunda teknik netiesler söyledir: I Alkmaar (Holânda) U.E.F..V Zobundija Puljyan, Tokyo, Mtç Avrupa Jüniorlar Futbol Şampiyo Paviç, Stojanoviç, Miliç, Surduçki, nasının eleme grupunda ikinei kar Dzajiç. şıla;masım bugün mahalli saatle 8 grup birincisi belli olduktan 14 te Yugoslavya ile yapan Türk sonra kuralar çekildi. Takımımız m a ç t s n sonra *ahavı işçilerimizin o m u z l a n n d a t e r k e d e r l c r k e n s t a d d a y e r y e r Tfirk Jünior milli takımı bu maçı da 20 çarşamba günü kardöfinal için İsbayraklan dalgalanıyordn Fotoğraf: Telefoto ( C U M H U R Î Y E T A P ) kazanarak y a n finallere girmeye panya ile karjılasacsk. hak kazanmıatır. Grnp Ranıpiyonlan 15. dakikada Tuncer'in bir akı ı 8 grupta yapılan maçlarda grup nını »ol bekleri faulle durdurdu. («ampiyonlan şunlardır: Serbest vuruşu Selçuk yaptı bir ! Türkiye, spanya, Portekiz, Çeanda kanşan Yugoslav ceza «aha koslovakya, tngiltere. Avusturya, sı içindeki karambolda topu yaka Almanya ile Hollanda maçmın galıyan Tuncer yerden ve »ert bir llbi 5 inci grupun şampiyonunu ;utla Türk Takımının ilk layasını ortaya koyacaktır. çıkardı. (1 0) Elenen takımlar 29. dakikada Kâmil, Raşit, TunBueüne kadar yapılan karjılaşcer kombinezonu Yugoslav kalesi jiçin teh'.ikeli oldu. Tuncer'in Yu malar sonucunda Belçika. MacarisUuf'a uzattığı topu sol açık ortala tan, Lüksemburg, Yugoslavya, îYunanistan, Bulgaristan, jdı. Sağ bekleri Zamko uzaklaştır talya, i mak istedi ise de topu ceza sahası Fransa, ls=viçre. Serbest trlanria, üzerinde yakahyan Raşit sert bir Polonya, Şimali Irlanda ve Roşutla ikinei Türk golünü de yaptı. manya turnuvadan elenmişlerrür. Orhan Şeref Apak'ın beyanatı (20) Maçtan sonra gazetecilere beya39. dakikada Yugoslavların ceza Futbol Federasyonu sahası içinde kazandıklan «erbest nat veren vuru? kornerle sonuçlandı ve bu Başkanı Orhan Şeref Apak sunkorner atılırken hakem Obtiloviç l a n löylemiştir: « Takımımız verilen talimatı maçın bittigini bildiren düdüğünü çaldı. Böylece Türk Takımı Yu harftyen tatbik etti. Yugoslavya goslavları da 2 0 gibi kesin bir ile yaptığımız maç tam bir final sonuçl» yenerek grubunda birinei maçıydı bizim için. Onu da kazanmıs bulunuyoruz. Burada memleoldu. Türkiye: Erden Faruk, thsan •ketimizin propagandası için çalışıSelçuk, tsmail Yavuz Tuncer, Kâ yoruz. Hollanda'dan Hollandalıların kalbini kazanarak ayrılaeağız. mil, Faruk, Ra?it, Yusuf. Yugoslavya: Du.ıukoviç Zemko, Bu da bize yetecektir.» F. Bahçe kongresi Yazan: Doğan AKA <F. Bahçelller Cemlyetl Baskanı) Feoerbshçe kongresi pazar eünü alifünu* hava içinde geldi, geçti. Dışandaki güıel bavaya blr naıir« flbi Içerde de sâkin bir hava vardıKongre srlfeflinâ>ki heyecanlı beyanlar, tddlslı konns raalar yerini bermntad olgnn bir ıtikunete terk etmlş gibiydl. Kongreyi teskil eden 400 e ralan a ı â senede hlç degilse hn vegHe İle bir defa karşılaşmanın kıvancı içlndeydiler. Bn kabil t o p l a n h l a n te> raadi etiireeek bir loksle ne kadar ihtiyaçları vardı, ve tıunn ne derin bir iştiyak ve hasretle lıhar ediyorlardı. Saat 11 e kadar bn tenışma ve fcSruşme safhaaı deraro ettl. Bn hareket İçinde E;rnp temsileilerinin mnhite kendilerini daha lempatlk çösterme gsyreti g5ze çarpıvordn. Nlhayet kongre başladı Mutad yoklama y a n m saatten fazla ıfirdfi. Bn san ki bir nizamname mersaimi deçil. bir müsekkin tesirl ya pan v e bahar havası içinde âzâları rehavete sevk eden nir formalite idi. Birisi tdare HeyeH Baska mnın, digeri KongTe Basksnı nın talebi ile 2 defa saygı dnmşnnda bnlunuldnktan sonra gündeme geçildl. Artık kongre mutad ve yeknesak bir rntin içine girmisti. Faaliyet raporlarının, mali raporlann oknnmasını mütaakıp hatiplere sıra geldi. Fenerbabçenin kongre hatipleri değişmez Her kongrede bunlann tatlı konnşmalannı sıralannı bile bozmadan dinlemek mümkündür. Buna o kadar alışılmıçtır ki, artık iTe söylenecegi biie evvelden bilinir. Rbnere bazan bunları birer hatip değil, knrsü Hpn ders veren birer prote sör saygısivle dinier. Hatipler. ekseriya gerçekterden ziyade utnutnî dâvâların ızahtnı tercib ederler. ş sosyal. ekonomik, poti ıffiriİT biribirini takip eder. Bn hatiplerin içinde, rneslekleri icabı şöz sanatım o güniin psikolojisine nydnrmaVı ihmâl etmiyenler, sBzlerine, konçre riya^et divanına biiyiiU hir jest yaparak naşlar. divânı mest eder. Buni a isabet de ederler. çünkii ıirazdan. gerçeklere değil bi tabet sanatına uznn, süslü •ümleleri içersinde zaman ~oemesine tahammül göstermiyen kongre âzâsımn mütlahalesine mârnz kaltnca di vanm hemen himayesini evvelden saSlamış olnrlar. Nihayet bütün bu konnşraalar, sırasında güzei kelime v e cıimlelerden roeydana gelen süslü fikirler, kongrenin ııphzulen ibzal ettiği alkışlar îçinde soıı bnlnr. Fakat mevcut dertlere merbem ola cak bir hatip bosuna aranır. Runlan, hatiplerin isinıleri /:ikredilerek idare heveti baş kanının eevapları takip eder. Dilekler fa.slına gelinre. seçim yaklaşmıştır. Bn dilek ler her laman gündeme alı .ırkası Sa. 7, Sfı. 4 de Y AZ I SI Z Siyah Beyazlı takım Samsuna gidiyor rum, ki bu konusm.md. b.«n mensupları da hazır bulunacaklardır. Şunu söylemek isterim ki, takımımızm çalışmalan daha derli toplu bir hale gelecektir. Nedimin bu »ezon futbol oynamasına imk&n yoktur. Fakat Mustafadan sezon sonuna dogru faydalanacağımızı c Profesyonel umuyorum. Ayrıca bu yıl amatör j futbol takımımı sporlara eskisinden daha fazla ö j 52 kilo: Dursun Kılıç (Altınayı tın Teknik Direk nem vereceğimizi de müjdelemek 57 kilo: Sabahattin Erşuva ( H S ) törü Fikret Arıcan v e Teknik isterim. Her İdare Heyeti toplan. 63 kilo: Cevat Erdogan (A Ay) Heyet ile bir konuşm» yapaca tısına amatör branşlardan birinin 70 kilo: Vahap Pehlivan D.B.) | ğım. Daha sonra da Haysiyet Di idarecisini dinliyecek ve her tür78 kilo: Ali Ka^an (Güreş) • Geçen hafta sonunda Ankara ta günü saat 10.00 da uçakla Samsu vanı, murakıplar ve diğer tdare lü isteklerini cevaplandıracağız.» Antrenör Bukowy meselesine de 87 kilo: Gürbüz Lu ( D . Spor) kımları karşısında aidığı iki be na hareket edecektir Tak'.mın me Heveti i z a l a n ile birlikte otura97 kilo: Necdet Pçar (Altır.ay) raberlikle ıkj kıymetli puan kay neceri Sadri Usuuğlu bu maç hak ĞVğız, konuşacağız ve Teknik Ko|temas eden Ulug. Bukowy'ye, Makonuşmuştur: (Suat, i mitenin halli için çare anyacağız. I « « Futbol Federasyonuna Afır: Hamit Kaplan (D. Spor) j beden Beşı<taş 'utbol takımının kında şöyle birer teknik sorumluları, Sıyahbeyazlı Sabahattin ve Sanh'nın takımdakij Kanaatimce Teknik Menecer veŞmektup yollandığını söylemiş ve Müsabakalarda en teknik güreştakımın iddiasını Türkiye Kupa i yerlerini alamayışları bizim için! Teknik Komite iyi bir çahstıncı ve | devam etmiştir: « 1 haziranda çiye verilecek kupayı Ramazan ö z jbüyük kayıp olmuştur Kaybedüenj antrenör bulununcaya kadar çalış mukavelesi sona erecek olan Bubek (Altınav) kazanmıştır. Puan sında devam ettireceginı belırtmış lerdir. Fenerbahçeye antrenör ;iki puan ligtekı iddıalarımızı biraz malanna devam edeceklerdir. Bu kovvy'nin tasnifinde Fatih Güreş Kulübü 47 Fotogral: Tülây DtVÎTÇlOGLÜ Samsun Yolspor ile Türkiye H zayıflatmıstır. Ancak Ankara dep arada yetkileri kısılan antrenör olamaması için hiçbir sebep yokpuan ile birinci, Demirspor 435 ATLETLER 12 nisanda Yugos lavya'da yapılacak Balkan krosu puan ile ikinei, Altınav da 24,5 pu ginde hayati karsılaymasını oynı lasmanlarımızda puvan kavbetmez Kokotoviç'e de genis yetkiler vere tur. Şimdi biz ondan bir taahhüt yacak olan Beşiktaş futbol takımı sek lig şampiyonluğunda iddia sa ceğiz. Persembe günü iutbolcular mektubu bekliyoruz. Gelir gelmez için atletler her gün devamh ça lısmaktadırlar. Resimde atletler an ile üçüncü ge'mişlerdir. la da bir konuşma yapmak istiyo derhal mukaveleyi hazırlıyacağız.» kampa giderlerken.. 14 kisilik bir kadro halinde cuma ihibi olabiliriz Beşiktaş Türkiye Kupasma daha fazla önem verecek! Turgay'a bu ' akşama kadar izin verildi ı Galatasaray futbol takimı kap j tam Turgay, bu akşama kadar; kulübe gelmediği takdirde akşam toplanacak idare heyeti tarafından kulübün nizamnamesine ve profesyonellik talimatnamesine göre cezalandırılacaktır. Dün konu;tu£umuz Rüçhtn Adlı: «Kaptanın kendi kendine vermis olduğu bu yanhı karardan vazgeçeceğini ve kulüb* döneeeğini tahmin ediyorum» demiı ve t«kımın bulunduğu lcritik durumda | kulübünü bırakıp gitmesinin doğru olmadığım, kulübe dönmediği takdirde cezal müeyyidelerin tatbik edileceğini söylenniştir. EN SON NETICELER 1 (İlk devre: G. Tepe: 0 Ferlköy: 0) SPORTOTO'DA BU HAFTA DÜSÜNDÜKLERİMİZ Haftanın iki ihtlmalli ilk raaçı. Beraberllk kadar, Göztepenin galibiyetl de mümkün. SON DURUMLARI Geçen hafta gerek Feriköyün, gerekse Göztepenin kendi sahalannda aldıklan neticeler ve gösterdikleri form dnrumları bn ikj ihtimali mümkün kılmaktadır. Her iki rakîbin en lon formlan 8an • L&civertlileri Hacettepeliler karsmnda fantlı dnrnma getlrmektedir. Her iki rakibin ion fonn dnrumları Ferikfiy İle Haeettepeye esit şant tanımaktadır. Fenerbahçeli oynnenlann yorjnn almaları GSıtepe karfisındakl jmllbiyet iktimalini beraberllkle e«lt kılmaktadır. Ankarada oynanaeak bn maçta her bakımdan eşit olan Demlrapor ile tstanbnlspornn alacaklan netiee flçlü lhtimale dayanmaktadır. snnnn Ceza Heyetine verilmesine rafmen formo ve yedek oynnenlannın çoklngrı GaIatasarayı P.T.T. karmsında ürtün kıhyor. tki rakîbin son fonn dnrnmlan eşit sans tanıdığı kadar îstanbnlspenı P.T.T.'den biraı daha flstün kıfanaktodır. Galatasarayın ekaik kadron karfisında Oeminporlnlann tam takımla oynıyaeakla. nnı gSzSnfinde tntmak Itnmdır. Fonn dornmları tamamiyle egit, lım\rde oynanaeak ba maçın saha •• leyirci avantajı Demirsporlnlardadır. Her iki rakîbin son formlanna göre Ülkflsporlnlar Vefalılardan oldnkça üstün dnrnmdadırlar. Maçın Izmirde oynanmanna rağmen lımir Demirsporlnları İle Vefalılar eşit şansa malik bnlnnmaktadırlar. tki rakîbin en son formlan Ülküsporluları Beylerbeyi karşmnda figtün dnrnma getirmektedir. Iknıcı Lişrtn en kuvvetü şampiyon nam»etleriııden hirî olan Adana Demirsporlnlar için Bıırsa rta en ivi netiee beraberliktir. TAHMıN 02 1 0 10 012 2 02 20 01 1 02 1 0 Türkiye liginde Feriköy Göztepe Feriköy: 1 Gençlerbirliği: 2 Göztepe: 1 Hacettepe: 0 Fenerbahçe: 2 Karşıyaka: 0 Hacettepe: 0 Göztepe: 1 Fenköy: 1 Gençlerbirliği: 2 Hacettepe: 0 Göztepe: 1 Fenerbahçe: 2 Karşıyaka: 0 Göztepe: 1 Hacettepe: 0 Demirspor: 0 Beyoğluspor: 0 İstanbulspor: 2 Feriköy: 1 P.T.T.: 1 Karşıyaka: 0 Galatasaray: 1 Beşiktaş: 2 P.T.T.: 1 Karşıyaka: 0 İstanbulspor: 2 Feriköy: 1 Demirspor: 0 Beyoğluspor: 0 Galatasaray: 1 Besıktas: 2 İzmir D.Spor: 2 Karagümrük: 4 Beylerbeyi: 0 Şekerspor: 1 ülküspor: 0 Sarıyer: 0 Vefa: 0 Yesildirek: S îzmir D.Spor: 2 Karagümrük: 4 Vefa: 0 Veşildirek: 3 Ulküspor: U Sarıyer: 0 Beylerbeyi: 0 Spker^por' 1 Bursaspor: 0 Güneşsoor: 2 Adana D Spcr • 1 f îünp^suor • 0 2 3 4 (llk devre: H. Tep«: 1 Fener'nshçe: ^ Fenerbahçe Hacettepe Kendi aahasında Fenerbabçeliler Haeettepeye favori olarak görünmektedirler. (tlk devra: H. Tepe: 0 FerikBy: 0) Feriköy Hacettepe Geçen hafta iki raktbln lıtanbol ve lımirde aldıklan neticeler beraberliji en knvvetli ihtimal olarak ortaya eıkarmaktadır. Haftanın iki ihtimalll ikinei maçı. Fenerbabcenln (rallbiyeti kadar, beraberllk de mflmkün olan bir kar?ıla»ma. Haftanın üç ihtimalli tek karfilaşması. Tahminler bnrada birleşemiyor bir türlü . Fenerbahçe • Göztepe (Ilk devre: G. Tepe: 1 Fenerbahçe: 1) 5 6 7 8 9 10 11 UüMXA K t K O K T M t N l Kus haltercisi Zhabotinsky dünyanın cn kuvvetli adamı olarak ilâıı edilen halterci Yurı Vlassov'un reka runu kırması büyük hâdise olara« Sahul edilmıçtir. Resimde yenı re konmen 560 kilo ile dünya rekoru kırdıktan sonra görülüyor. Demirspor İstanbulspor ftlk devre: lst. Spor: 3 TaJnmlu Rpşlktış G. Sarsj Göztepe F. Bahçe A. Gücü İs. Spor D. Spor Altay F. Köy A. Ordn P.T.T. O. BlrU|i Beykos İz. Spor K. Taka H. Tep» K. Pasa B. Spm O. G. B. 26 İS 7 25 14 28 12 23 13 2« 12 Zl 19 27 10 8 7 10 6 7 9 1« M. A K.F K 4 39 15 37 15 4 39 15 35 15 5 32 24 35 21 2 37 11 34 12 7 3727 32 20 8 32 25 29 23 39 28 28 26 21 19 27 23 26 24 30 11 28 24 26 22 24 28 29 24 26 İJ 19 26 21 33 1* 16 25 20 30 15 2143 20 36 12 1830 19 31 13 1446 19 35 13 22 33 18 36 2. Türkiye ligi (llk devre: G. Saray: 1 FTT: 0) PTT Galatasaray Ankarada yapılacak bn maçta Galatasaray, P.T.T.'den daha janslı. (llk devre: lst. Spor: 0 PTT: 0) PTT İstanbulspor Haftanın iki ihtimalli üçüncü maçı. Beraberlik kadar Istanbnlsporlalann galibiyeti de mümkfin. Haftanın iki ihtimalli dördflneü maçı. Galatasarayın gallbiyeti kadar beraberlik ibtiraali de mevent btr karfilafm*.. Haftanın iki ihtimalli begincl maçı. Beraberlik kadar tzmir Demirsporlnlann fallbiyeti de gözönünde tntalmalıdır. Izmirde eynanacak ba maç'.j Ülkflsporlnlar Vefalılardan daha avantajlıdırlar. Demirspor Galatasaray (tlk devre: G. Saray: 1 Demlrspor: 0) (llk dcvrc: B. Beyl: 1 tzmlr Domlrspor: Ot " Izmir Demirspor Beylerbeyi Ülküspor Vefa o. a. J 8. Bpor İS 13 S A. D. 8. 16 12 Ç. td. T. 17 Sanyvr 22 B. Beyi 18 BmnajpoT 19 K. Gttm. 22 G. Spot 19 Vefa 18 3 ÜUcüspor 1» 4 T. Dlrek 2* 1 U. D. g. 17 Z İS B.M.A. V . V K 2 33 9 29 7 1 19 6 27 5 5 22 21 20 14 8 21 23 20 24 < 18 16 13 r. 7 19 21 19 13 10 28 28 18 26 9 28 2817 21 7 21 24 17 19 9 28 2817 21 10 22 27 16 24 11 20 3211 23 12 14 26 10 2« (llk devre: Vef»: î Ülküspor: 1) SPOR TOTO Ankara 30 SporToto'nun 32 nei haftasına ait ilk değerlendirme yapılmıs ve brüt •onnç su şekilde belli olrauştur: 13 maçı bllen çıkmamıştır. 12 maçı 5, 11 maçı 85 ve III maçı da 919 kişi doğru tahmin etmiştir. Kesin sonoç, yarın belli ola eaktır. İzmir Demirspor Vefa (llk devre: Vefa: 2 îzmir Demlrspor: 1) Haftanın İki ihtimalli altıneı maçı. Beraberlik lhtimali kadar Vefahlann galibiyeti de beklenebilir. Izmirde yapılacak maçta Üsküsporlnlar, Beylerbeyi karsısında favoridirler. 12 13 Ulküspor Beylcrbeyi Bursaspor Adana Demirspor rtpvrf ıtik drvrc B. Beyl: 2 Ülküsror 01 Bnrsada oynanacak bu karşılaşmada en kavvetli ihtimal beraberliktir. 'tlk ^.D Spor" 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog