Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

31 Mart 1964 CUMHURÎYET TEDt Bastarafı 1 inci sahifede Bakanı Sedat Çumralı hükümetin Baştarafı 1 inci sahiiede sinin 31 gün devam etmtti, bili Baştarafı 1 inci sabifede başlamış olsa idi, Kırıkhan'm gaParii 10, (AP • Radyo» Ruıltn hutuılarında görüslehni ye eski görüşünde ısrar etmesi üz»ıi biı değiliz. Olaylar bu durumu harc de füvan oyuna fidilmaıi b«k Göz hapsimiz altında olan Yılmaz yet iyi tanıdığımız dinamik ve ileri niden bildirmek için mehil istemiş ne müşkül durumda kalmıştır. Bu Aero Hot Hava Yollarının özel bir yaratmıştır. Bu olaylar bugünkü lenmektedir. Çetiner'in götürülüşünü izledik. \ ci savcısını, nerede oîursa bulacak, uçağı, bugün Moskovadan Paris'e ve hükümete 10 gün mehil veril görüş farkma. ne diyeceğini sor rejimin barıs ve refaha götürecek Lefkosedeki olay Bir ara resim çekerken, nurcunun ive ona durumu anlatacaktık.Fakat mişti. Hükümet bu mehil süresi duğumuz Adalet Bakanı Çumralı, 8.5 yerde, bir çıkmazt «evkettiğini orLefkoşe 30 (AJ>. • aoı. • Radyo) ton külçe altın getirmiştir. yakını olabileceğimi zanneden po • Reyhanh'da 10 gün içinde 14 Nurtaya koymuştur. Bu yalnız bizim Bir Birleşmlı Millctler IÖZCÜIÜ, bu Altınlar Fransız Mill! Bankasına içinde bir ilim heyeti ve bu mad «Söyliyecek birşeyim yok, görücu'nun birden basılması, bunları Dün yapılan Bahkçılar Cemiyeti lis Ekrem Aybars beni de yakala yıîdıımıştı. Sabahın 02 sine kadar fikrimiz değildlr. Uluslaraıası ka labah Kıbrulı Türklerle Rumlar yerleştirilmlstir. Ruslann ithal et denin toprak reformunu engelle. şünde ısrar »den hükümetin ben bul edilen bir sonuçtur. Güvenlik araıında Lefkosenin bir banliyö tikleri bugdayın karşıhğı için za yici hususlan olup olmadığını in de bir üyesiyim. Bu bakımdan Kongresinde, ctroU ile balık avla [dt. Fotoğraf çekemiyeceğimi söyle bekliyen arkadaşımız geri döndü.. konuşmam doğru olmaz. Ben mü yanlar kendilerini savur.muşlar ve Idi. Kendimi tanıttım. hüviyetimi jO gece beklediğimiz Konıeyinin vardıgı karardır. Bu lünde vuku bulan çatısmada ate? man zaman Avrupa piyasasına al celetmiştir. âyin yapılgörüşüne göre, zakereler sırasında kendi görüşü <Biz olmasak balık fiatları beş mis jibraz ettim de zor kurtuldum. Po ; mamıştı... da sadece bir netice olmakla kal altında kalan bir B. M. «skerinin tm levkedlp sattıkları bilinmekte tlim heyetinin line çıkar ve fakir fukara bahfa lis Aybars: »Senin, yakalanan bu toprak reformunu önleyici ve enmü sonuna kadar savundum» demayıp, bir karar ve bir liil mahi kendini korumak için ateı ettiğini dir. hasret kalır» demişlerdir. Trolcü şahsın resminı çekip, malum mec ' Gayet tehlikeli bir işti bu.. Ge. gelleyici hükümler taşımadığı be miştir. yetindjedir. Kıbnsta uluslararası söylemistir. lerle. bu usulün aleyhinde olanla '' mualarınızda (tşte bir nurcu karıCenin karanlığında Nurcu'ların tür lirtilmişti. Gerek b*lgeler bakıbir Barış Kuvvetinin varlığı ile Bu suretle Barış Gücünün resrın karşılıkh ve sert münakaşaları jdeşimizi daha yakaladılar. götürü i besine soktuğumuz arkadaş, geri mmdan, gerek?e millî toprakların bugün işlemez bir hale geldiği a men vazifeye başladığı cuma güAsi gençler yüzünden konşre. hayli elektrik'.i ; yorlar) dıye basmıyacağını nere . gelmiyebilirdi. Gözü riönmüşlerden zilliyetlikle iktisap edilebilmesi baçıkça beliren rejime yeni bir siya nünden bu yana ilk defa olarak bir bir hava içinde cereyan etmiştir jden bileyim» diyordu.. Haklı idi ibirinin, kendisinden şüphlenerek si fortnül bulmaya çalışacak ara B. M. askeri böyle bir hâdiseye ka Londra, S0 [>JI • AP.) tr.gil kımından 30 uncu maddenin taşı. ' tecavüzüne uğrıvabiiirdi. DakikaTrolle avlanmak yasak edilmiş [ tabii.. bulucunun tâyini ile tamamen is rışmış bulunmaktadır. terenin günev doğu bölgelerinden dığı anlamın yerir.de olduğunu da olduğu halde. bahk neslinin tüken j Ben. kendimi kurtarmıştım. fa | lar bir türlü ilerlemiyor, endişem pat edilmiştir. B. M, bu askerin yalnızca tngiliz îelen 1000 kadar «Kara sömlekü» belirten ilmi kurul bu görüşür.ü mesine yol açan bu usulün kongre i kat Yılmaz'ı nasıl kurtaracaktım?.. i gittikçe artıyordu. olduğunu bildirmekle iktifa etmiş, dün küçük Clayton sehrini Utilâ bir rapor halinde hükümete sun«Şerefli vazife» de açık açık savunulması hayretle !Yalnız bır tek şeye sevinivordum. ı Kırıkhan'm karanlık sokaklarınadını veya olayla ilgili teferruatı ?derek, kuzey sahüinde paskalya muştu. Hükümet de yukarıda be. Bu bakımdan bugünkü Kıbrıs |o da, Cetin 61 "''" nurcuları avlayıp dan birinde, bir birimize talimat lirtiğimiz gibi çeşitli görüşlerin Bakanlar Kurulunun almış oldu karsılanmıstır. rejimini bizim mesele haline ge açıklamamıştır. tatilini gecirmeve gelmiş olan ahali hazırlamıştık. laralarına gnmek için çantasmda Lvermiş, plânımızı ısığı altında bu maddeyi yeniden ğu karar gereğince sınır dışı edi!» Şafaktan evvel Yeşil Hattın böl arasında dehşet yaratmıştır. tirdiğimizi protesto etmenin nasıl i taşıdığı N'ur Risalelerini, bir hissi Bu sırada Çetiner'in ayrılırken ufak değisikl»rle tanzim etmiştir. cek olan Yunan Cvruk'ulann i!ri düğü banliyöde çatışmalar başlaAraklı'da belediye mümkün olabileceğine şaşıyoruz. Motoslkletle eelen âsi gençler kalbelvuku ile ben almış. kendi (Hakkını helâl et) sözü, kulağırr.da Omayın demeci Bundan başka Güvenlik Konse mıştır. kişinin bu aksam saat 20 de hudut seçimini CHP adayı jarabamda bırakmıştım. E5er, çan akisler yapıyordu. Ya bir şey olurYeşil Hattın üzerindeki ateş te sehre. şafak vakti. bir kaç erup Devlet Bakanı tbrahim Saffet dışı edilmelerı kararlaştırılmıştır yinin kararı lehinde oy kullanarak, hslinde girmîslerdir îlk kurban Omay, hükümet görüşü olarak. ta. Olimpik Hava Yollarına ait bir 'tada yapılan aramada bunlar da sa?.. Olmadı, olmadı ama, ben şeBarış Kuvvetinin gönderilmeîi ve atisi 40 dakika kadar sürmüştür. kazandı çıkşaydı o zaman Cetiner'i kur hirde o da sabahın 02 sin e kadar Bır B. M1 tebliğinde, B. M. su !an kendilerine natiha* vermeye sannın toprak reformu ile ilgili uçakla sınır dı^ı edilecek olan Tüsiyasî bir formül arayacak bir arabulucunun tâyinini kabul eden baylannın hâdise mahallini gez calısan bir ihtivardır Gencler a olarak ileri sürülen endişeleıin ye nel Meydanındaki Lümiyer fotoğ Araklı (Trabzon) 30 (a.a.) 17tarrr.ak zannerierim. eayet eüç ola türbe civannda ecel teri döktük. NOT: Yılmaz Çetiner ropörtaj Türkiyenin bu protestolarda bulun j dikleri ve ateşin kesilmesi için bir damı 7 metre viik^eklikteki bir rinde olmadığını açıklamıştır. raf mağazası sahibi Matheo Ka kasım 1963 eünü yapılan mahalli caktı! Ziya. basta Savcı Mehmet ması mümkün mü? Komşumuz Tür j anlaşma yapmaya muvaffak olduk köprüden asaSı atmı?lar. daha sotı Omny kanunun daha önce hükü loumeno ile tstiklâl Caddesinde seçimlerde Belediye Başkanlığına Doğan ile Sorau Yarsıcı Ertugru! görevini aldıktan sonra gazeteden ra bir kamp verine cirmişler, ca metten sevkedilen şekliyle yeni tuhafiyecilik kiyenin gerçek durumu bugünkü i ları bildirilmiştir. vapan Odiesseus seçilen CHP adayı Yusuf Çebi'nin joguz Fırat. diger yargıçlar. bütün ayrılmış, nerede bulnndujunu han Tebligde söyle denmektedir: haliyle takdir ederek anlayış gös••iırlar, «öküp. ^hflliv) dövmüşler hükümet görüşünde. bir değişik. Karv?tinos'dtır tki Yunan uvrıık ölümü dolayısiyle 29 mart pazar adliye mensuplan ve zabıta, mem çi isitnle seyahat ettifini biç blldir Yılmaz • Sulh kuvvetine mensup bir astereceğini samimi bir sekilde ümit dir. 500 kişlliif diSer bir erup plS lik bulunmadığının çahşmalar so lu ticaret adamının Türkiye aley günü yapılan yeni seçimi CHP a lekette bölücü faaliyetterde bulu memiştir. Ancak Cevdet nan NURCU'lar hakkında Reyhan adındakl bir nnrcunun yakalandıkere iki olayda ateş tevcih edildi ia eidio kabineleH yakmıslar. «ar> nunda bir kere daha ortaya çıktı hine çeşitü ve zararlı faaliyetleri dayı Yılmaz Çebi kazanmıştır. ederiz. h'da tam bir mücadeleye girişmiş ğı baberi gazetemize nlasıp, nesDevamlı bir gerginlik ve Türki ği vakit. asker kendini korumak dalye. ma<ta ve ellerine eecen her ğını söylemiştir. olduğundan sınır dışı edilmeleri rinden sonra, Gfiney llleri Merkez lerdi. yenin bir çıkarma yapması halin için ateş açmıştır. İki olayda ce seyi denlze atmıslar. arabalan deuygun görülmüştür. Adalet Bakanı konnsmnyor Otobüs kazası Bürosu Şefi Ozer Oztep yakalade maalesef kaçımlmaz olacak bir man 17 el ate? edilmiştir.» öt» yandan Cumhurbaşkanı ta Yedi kişilik ilk gruptan diğerlevirmisler. maS^Taların vltrinlerini Bastarafı I inci sabifede Biz de aynı mücadelenin içinde nan ba nnrcnnun Yılmaz Çetiner Hâdisede insanca zayiat olduğu kımuslardır. Bir ovur saionuna rafmdan veto edilen 33 üncü mad ri de birkaç gün içinde îstar.çatışma Yunanistan için çok üzücü idik... Bunun için. gerekü zabıt |oldn^nnn bildirmiştir. 35 yolcu bulunan otobüsün şoförü, olacaktır. Çünkü bir hücura halin yolunda haber verilmiş değildir. lar tutulup da, savcıya durumu siren rtiSer bir gruo, ellerine er I denin aleyhinde bulunan Adalet bu'u terkedeceklerdir. • kamyona çarpmamak için direkside müdafaa en şerefli bir vazife öte yandan Kanada donanmasına çeni kirm ^İ5kmü5 v» ancak bütür Öte yandan 2007 sayılı kînun yonu kırmış ve 100 metrelik uçuru anlatınca. aynı payede birleşrnis ı mensup «Bonaventure» uçak gemiKara suları dir. hükümleri gereğince haklarında iş icVilprf içtikten sonrs ?alonu terk ma yuvarlanmıştır. İlk anda yolcu oldugumuz için Çetiner hakkında ' Dünya kamu oyu önüne getirilmiş si bugün Maeosa limanına gelmiş Bastsrafı 1 İnci tahifede lem yapılanların sayisının da bir (Takipsizlik) kararı verildi. Böyleetmiştir. lardan Orman Müfettişi Hüseyin bulunan Kıbrıs problemi, adalet tir. Gemide 95 aubay ve er ile 54 hayli artacağı bildirilmiştir Bu kaydetmiş, 90 kisi mevkvf Avni Onarh. Mustafa Meydan. 6 'ce bir iki gün yatmaktan onu kur men geri ahndığını ve hürriyet prensipleri Kıbnsta zırhh araç ve 94 ton malzeme buşahısların da çalıstıkları yerlcrden «Dışişleri Bakanı hatasını anlamış aylık îrfan Yurtsever ile kimlik tarabildim. lunmaktadır. Beklenmedik bir taarnız karşıtatbik edildiği zaman mesut bir başka bazı işlerle de meşgul ololacak ki tasan komisyonca ele aleri tesbit edilemiyen 2 yolcu he*** Böylece Kanada taburunun kad •=ında 6nce tamamivle sa«ıran oo Samsun Cezaevinden kaçan ve dukları anlası'.rnıştır. hal çaresi bulacaktır. men ölmüşlerdir. DiÇer 30 yolcu Cetiner'i yolda götürülürken Iınmış ve müzakereleri tamamlaH», sonra civar kasabalardan tak hakkında gıyabi tevkif kararı buSadece her turlü dış müdahale rosu tamamîanmış olmaktadır. dan 3 ü koma halinde. 19 u ağır görmenizi isterdim Zira, Reyhanlı narak genel kurula sunulmustur. vive i'temiş vo Ssavis ancak ak lunan Sükrü Ağca ile kardeşi Idlerden masun tutulacak genç devSenato seçimlerinin nispî durumda. 8 i hafif yaralı olarak gençleri. ilçelerirde gerici faali Ancak komisyon. tasarının öncelik lette büyük Rum çoğunluğu ile «ama doŞrıı temin edilebilmistir. ris Ağca arasında bundan dört Murgul ve Borçka Hastanelerinde vette bulunan kimselerle mücade ve ivedilikle görüşülmesini talep küçük Türk azmlığı haklannın <)0 kisi tevkif «dilmis nlup beiedive gün önce vukua gelen silâhlı çar etmiştir. Kıbrıs konusu ortadadır. olması kabul edildi tedavi altına alınmıslardır. tam bir garanti altına alınması ile leye girişen ideaiistlerle işbirliği flnichanesi tasmaktadır. pışma il?ı çekici bir safhaya girYunanlıların suiniyeti herkesçe Bastarafı 1 inci sahifede bugün iki memleketi NATO ittiyapıyorlardı. Bir ara, resim çekerKüciik sehir. sahahın erkerı sa miştir. Telsiz Mahallesi 85/9 sokak. bilinmektedir» demiş ve tasarımn fakını ve genel olarak barışı tehki 2 nci madderıin oya sunulma«ın. ken şöyle bağırdıklan duyuluyor acele olarak görüşülmesini istemiş atlerinde saatte 160 kilometre sü j 17 sayıda oturan tdris ile Samsun likeye sokan bu büyük probleme du: rat vapabilen mo'ncikletlerin gü j Cezaevinden kaçan Sükrü. bir evdan önce Sami öztürk, kanunun 30 Kur'a sonucu tir. bir hal çaresi bulunabilecektir.» dolmuîtur. • Şunu. polislerin elinden alalım meseTesinden kavga etmişler. bir Hariran 1954. Ziya Altınoglu ise Söz alan Dışişleri Bakan Veküi Hükümet programının müzakere • Sanatseverler Kulübü» ne dün l^rİTi hem^n hep<unde ;birlerine ateş açmıslardır. Bu ara yaym tarihinden bir yıl sonra yü Bastarafı 1 inci sahifrde Ha bir güzel dövelim Herif galiba Yılmaz Akçal'a cevap bir baskın yapan polis, kumar oy rieri ceketler buiunmaktavdı. Xurcuların avukatı. Bak, çantası Erol ! da Sükrü, yaralanmış ve kaçmış rürlüSe eirmesi hakkında önerge jvul^Sabahattin Tanman (A. nayan îstanbulun tanınmış dört iş da var. Herif, polislerin yanında vererek tasannm hükümetçe geri Polis ancak köoekiertı vardı | tır. Idris kardeşinin kendisine ateş vermislerdir. anh.ıjl Bprı Turan (A. Her iki önerge oylanarak reddeadamını 14.220 lira ile yakalamıştır. miyle dur'i^^ hâkim ^labilmîstir ettiğine dair polise ihbarda bulun Sİderken bile. ha=;nrlan beresini alınması gibi bir durumun mevcut gündemde 'bir münhaN. Karşı «Sanat» kisvesi altında uzun zamuştur. Fakat dün üzerinde kur di'mistir. karmıyoT.. Havdi arkadaslar. olmadığını beürtmiş. Çofu Londralı Kanuıı teklifinin maddelerinin mandanberi zararlı işler yapmaya >talay ^ şun deliği bulunan kanlı bir göm Ihücum edip şu yobazı pataklıya j önemli konular bulunması bakıTevkif edilenler hakkında ileri lek polise verilmiştir. Şükrü ya kabulünden sonra Baskan teklifin mından, tasarıya bugüne kadar başlayan kulüpte kumar oynandıTurgut Göle (CJj^.) Kars: lım..» ğını haber alan Emniyet Ikinci Şu sürülen idriialar «uolise kar;ı eel ralandıktan sonra Mehmet Hazer (C^.P.1. KüKasımpaşada tiimü hakkında iki kisiy« söz vereMesleS'mizde biz buna alışıktık sıra gelmediğini kaydetmiş, «artık «hırsızlık». oturan be Birinci Kısım cKumar Masası» •mek», tyagmacılık». kızkardeşine gitmiş ve: cefini belirtmi; ve ilk olarak AP tahya: Osman Cevdet Erkut zaten! Fakat, eöz göre göre Çeti tasarının görüşülme zamanı gelDenizcilik Bankası kendi camia ekipi, saat 17.30 sularında başların «Ssayisi bozmak>. «sokaklarda sar '«Bu kanlı gömlefi polise ver Ben crupu adına söz alan Talât Asal (r K IT P y Kütahya: A. Ba ner'in dayak vemesini gönlüm ar mıştir. öncelik ve ivedilikle görüsında çalışan personelini taksitle da ekip şefi Zeki Arat olduğu hal hoş dolasmak» ve «halkın huzuru ' kendi yaramı kendim tedavi ede bu kanunur. bir siyasî partinin men Ka°ttintjzbeks (C.HJ.). Marzu etmiyordıı Bplki. giizel bir re şülmesni istiyeceğim» demiştir. Hacca göndermeye karar vermiştir. de kulüp merkezinin bulunduğu nu bozmak» tır Gençlerin böyle .ceğim ve sonra da kardeşimi öl faatine olduSunu bu bakımdan din: Abdülkerim Saraçoğlu sim olurdu röportai için... Ya, dovaptıklarına jdüreceğim» demiştir. Yapılan ih teklifin kanunİEsmasmı saslamak Bu kararın ahnmasma sebep ola Beyoğlu Alyon sokak Hanif apart bir hareketi neden (C.H.P^), MaHin: Kemal Ozu fazla kaçınrlarsa kendisini bir TİP. Sanyer ilçe başkanı giriştiklerini yoktur bardan sonra harekete geçen po için obstraksivona rak da 9 nisanda Hac seferine çı manı ikinci katına bir baskın yap dair herhangi bir bilei ral^jjTH.P.). Muş: thsan Ake Hastahaneve kadar götürmek Bastarafı 1 inci sahifede Tevkif edilenlorin büvük bir kıgkacak olan «Trabzon» vapuru bi mıştır. lis, yaralıyı Şişli Âbidei Hürriyet belirterek «muhalef?t iktidarın oy pola^t fC.H.P/ir^ Rize: Necip mecburiyetirtrle de kalacaktım. Fa rum üzerine 1. Kabil, ifadesinin ao makinası değildir. Mahalli seçimBaskında, kumar oynayan îstan Tninın Londralı oidukları ve keletlerinin o60 ınm satılmaması Caddesi 22 sayılı apartimanın kapı Damsoglu kat. genç'.erden niraz vaşlısı (Ol lınması için karakola divet edilmiş bul piyasasının tanınmış dört iş nar mahallelerden geldikleri an. cı odasında ele geçirmiştir. Yaralı lerde alınan sonuc CHP nin lehine gösterilmiştir. Cema.lettin Bı ma?... Revhanlı'nın Savcısı ile tir. Kanunun verdiji haklarını nın eski usullerle ve kızgın şişlerle tecelli etseydi. böyle bir teklifle Denizcilik Bankasımn dün öğle adamı M. R., Y. A., B. K. ve M. T. lasılmaktadir. sun: Eelhx, Sorgu Yargıcı. ona lâyık olacagı kullanarak normal grevlerine deyarasını dağlayıp tedaviye çalıştığı ortava cıkmazlardı» demiştir. den sonra bu kararı almasını mü Amerikan pokeri tâbir edilen SamsunjÇaJıit Tokgöz cezavı zaten vprecekler. Polisleri vam eden Singer Sanayii işçilerini Clayton Polis Müdürü, zarann görülmüştür. Yaralı llkyardım taakıp ilk olarak Şehir Hatları Iş «açık poker» oynarlarken suç âleti binlerce tngiliz CHP Grupu adına söz alan Şefik Samsun: bir nyrrrh^l. durumda bTrakmıyaliTn» kışkırtıp bazı hareketlere teşvik lirasmı aşmakta oyun kâğıtlan ve 14.220 lira ile ele Hastanesine yatırılmıştır. Polise Inan ise bu karunun Vıütün parti letmesl muhasebe servisinden yaşlı LâtiIAykut riedi de. bu fikirden caydılar. Esa etmek isteyen llyaı, polisln dâveolduğunu söylemiştir. vanlış bilgi verdikten sonra kaçan lerin menfaatine olduŞunu. Tem bir memur Deniz Yollarına müra geçirilmiştir. Sanıklar, olaydan son sen polisler durumu anlaymca ar tini kabul etmek iştememiş ve poZihni BetU caat ederek yerini ayırtmıştır. Mü ra suçlarını inkâr etmeye kalkış Gençlerin taskınlıklanna mâni Idrisin aranmasına başlanmıştır. silciler Meclisinde dahi nispi tem zi «üratle karakola sok lise hakaret etmiştir. Grevde, göolmak istiyen herkes dövülmüş ve Osman Hacibalofllu racaat eden personel bilet ve yamışlardır. silin favdalarını savundu*unu ifa muslardı. Fakat buna ragmen revli bulunan polisler tarafından Van: Faruk Işık (ba?ı>»ff), tak ücretlerini 8 ayda ödeyebilePolis, sanıklar hakkında kovuş önlerine çıkan her dükkSn istisdeyle sövle demiştir: Cıkar başmdaki bereyi». «Bozgun yakalanan îşçi Partisi Sanyer llnasız yağma edilmiştir. Yozgat: Neşet Çetintaş (M. ceklerdir. turmaya devam etmektedir. «Seçimlerd» amac. adaletin saÇF. Bahçe kongresi cu yobaz». «Defol git buradan ge çe Başkanmın ifadesi alınmış, daP.). ha sonra «tşçileri gayri kanunt ha Bas tarafı Spor sayfasında lanmasıdır. Anayasada öneörüldü rici» diye <esler geliyordu. şü üzere siyasi partiler siyasi ha reketlere teşvik ve polise hakanır, seçim sonuna kalan biyatm vazgeçilmez unsurudur. Bar Bazı gericiler ise. dükkânlann ret» suçlarından Kartal SavcılığıYENİ MELEK „ kes bir zavallı olarak berpartilere yaşama imkânı tanımıyan dan çıkıp eötürülmpkte o!an» Jfttr na verilmiştir. mntad anatnlur. gider. SeSINEMASINDA" ::"V* Kur'a nasıl çekildi ekseriyet u'ulümin kaldirılmasiTiı lcunun arka<:inrian« Sana kirnafe,,doçimler evvflden asulen kaistivoruz. Bu <:?":t*rn bizim siyasi Bastarafı I ıncı sahifede künamaz.. Cünkü volun Nür yoru • Hazırlanftn dosya v« greve katı rarlaştınlmıstır. Kongre ko lan işçilerden bazılannın tanık ola terbiyemizi geliştirecek ve siyasi Yine kur'ada kaybedenlerden dur» diyorlardı. Fakat. bunlann nnsmaları, tdare Heyeti rasulhun gerçeklesmesini sağlıyacak Turgut Göle ise arkadaşlanna savm (arkadaşımın taraftarları ol rak dinlenmesinden sonra llyas Kaporları ve cevapları, kongre bil tevkif edilmiş, cezaevine göntır.» «Kalbin atıyor mıı'ı dive sormak. masına ra5men!) anlasılan Rey derilmistir. evveli atesli heyanlar ba âkl (Peyton Plaoe) Kanun teklifinin tümünün oya tan kendisini alamamıştır. hanlı'da cok azalmıstı! beti deÇiştiremez. Reyler knl Renkli Sinemaskop filmi :: sunulmasından önce A.P.'liler 15 Asıl is, bir gün önceden basla. Bankamıı lıtanbul Şubesi Vezne ve Tahvilat Servislerinde Saat tam 15.15 te konuşmaya lanılır. netice evvelden takar 5 lira için kavga gördüğü büyük rağbet üze :; imzah bir önerge vererek. acık oylayım işlerinde çalıstınlmak üzere ortaokul veya Kıx Enstitüsü başlıyan Enver Aka, çogunlıığun mıştı. K'nkhan'da «Reyazıtı Besrnr ettirilmiş listenin kazan rine bir hafta daha gösteri • lama isteminde bulunmuslardır. FasUrafı 1 inci lahlfede tami» adlı bir Nurcu'nun türbesinmezunlanndan lüıumu kadar memur alınacaktır. ması şeklinde tecelli eder. lecektir. • ' Ancak. önergeyi veren A.P.'lilerin bulunduğunu, özel oturumu açtığı j rle sık sık nvirVr yanıldıSı haberi Jandarmalar tarafından bastmMemurin Kanununun 4 üncü maddesindekı sartlan haiz isYeni Idare Heyetine mnArtistleri: LANA TURNER t birleşim salonunda bulunmamala nı belirterek Kısa bir konuşma bi/e eelmfsti. Persembevi. cum»vs lan kavgada suçlu görüln 30 kisl teldilerin 30 yaşını doldurmamış olmalan ve erkeklenn askerlıvaffakivetler dileriz. TERRY MOORE | rı üzerine Baskan bu istemin yeri yapmıştır. Aka özetle şunları söy baglıvan gec*e arkadaşımızı Kı nezaret altma almmıştır. ginl yapmış bulunmalan lazımdjr. (Yapılacak ışin özelliğı ve sıSeanslar: 12 3 6 9 da î ne ;retirilemivece*iri ifade etmisse lemiştir: Ayrıca, Ofken köyünde de Ibranavın muadeletl dolayısiyle lisenin 2 veya daha yukan sınıflarınnkhanrisn öteieki hu (Tekke). . . , , . , , , . , T * de, imza sahipleri kulisten cagırı « Bu tarihi toplantıda ve açık da takıntılı olanlar seçme sınavına alınmıyacaktır.) ye göndermiş, araya koyduSu him adlı bir köylü dün gece yataALTIN FİTATLARI î l â n c ı h k : 9438 3450 'irak blrleşim salonuna alınmışlar re;imde son derece nazik ve güç gında uyurken meçhul şahıglar ta. 1 Seçme ıınavı 6 Nisan 1964 Pazartesı günü saat 9.30 da 30.3.1964 bir görev yapacağım. A.B.C şrup muz kimselerle kcrıriisirrien ha rafından mavzerle öldürülmüştür. dır. îstanbul Şubesi binasında yapılacaktır. ber bekliyordum Eger bir Syin Cumhuriyet 93609370 Bunun üzerine kanun teklifinin larmdan birini torbadan çekecetlgililer her iki olaym tahkikatı2 Seçme sınavına katılmak ıstıyenlerin 3 Nisan 1964 Cuma SOYADI TASHİHI Keçecl olan Reşat 1370013750 tiimü acık ova sunulmustur. Oyla ğim. Sonra da Cumhurbaşkanlığı na da el koymuşlar ve yürütmeye günü akşamına kadar Îstanbul Şubemız Müdürlüjüne lüzumlu 1025010350 Soyadımı Keçecloğlu clarak tashlh Hamlt konteniamndan bes kişinin kur'amaya 348 milletvekili Vatılmış. kactürdim. Azlz 93509400 başlamışlardır. belgeleri ile birlikte müracaatlan gerekmektedır. Vergi tasarıları Beş arkadaşımın nun teklifinin tümü 128 red. « ce sı çekilecektir 93509400 Doğan Keçecioğlu Fransız Su arkı yüzünden iki köy (Basın 4O09 A. 2130/3476) Baştaralı 1 inci ıshifede 24 A y a r külçe kimser oya karşı 214 oyla kabul isminin çıkmas, mukadderdır. 13201390 Cumhurtyet 3460 halkı kavga etti nmları gerçekleştirmek için konedilmiştir. Bunlar yeni bir seçim külfetiyle Kony» 30 (a.«.) Beysehirin Semuştur. Vergilerin ekonomik gökarşı karşıya kalacakiardır Beni vın ve Emek köylüleri arasında, mazur görmelerini istirham ede revleri yanında sosyal fonksiyonu su arkı yüzünden çıkan kavga soda vardır. Memleketteki gelir darim.» gılımının şeklini değiştirmeyi ön nunda, beşi ağır olmak üzere 11 Hazırlık gören tasanlar sosyal adaleti ger kişi yaralanmıştır. GOOD.7VEAR Jandarmadan verilen bilgide, iki Bundan sonra Başkan, seçim ha çekleştirecektir. Memleketimizde zırlıklarının yapılması için grup yergi kaçakçıhğı çok yaygındır. Be köy arasında yülardanberi devam edegelen ve bugüne kadar 4 kişinin lardan birer kişinin gelmesini is yannp.meli mükelleflerden almması ölümüne sebep olan su arkı yüzüngereken verginin ancak yüzde 25 i temiş ve bunlara. senatörlerin den, bugün iki köy halkı yeniden kur'ası kırmızı kadife torbayı tahsil edilebilmektedir. Bu bakım birbirine girmiştir. Cumhurbaşkanı kontenjanından dan tedbir alınması zorunludur.» Jandarma ekiplerince bastırılan tleri bir çBrüs gelen senatörlerin kur'ası için Kişisel düşüncelerini açıklamak kavga sonunda, Sevin köyü muhönceden hazırlanan mavi kadife Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve Hidroelektrik Santralamaciyle konuşan Kemal Sarıibra tarı Hasan Üçsoy tarafından batorbayı vermistir. şından ağır surette tabancayla yalar Dairesi Başkanhğı emrir.de çalıştırılmak üzere. askerliğini Kur'a torbalarını hazırlamakla himoğlu bu tasanlarla özellikle ralanan Ahmet Fırtına ile taş. soTürk köylüsünün bir lâboratuvar yapmış İngilizce bilir Mekina ve Elektrik Mühendisleriyle İneörevli A.P. den Mehmet Ünaldı, pa ve bıçakla yaralanan Hüseyin şaat Mühendisleri alınacaktır. Y.T.P. den Sabahattin Orhon ve içine konularak tecrübe alanı hali Yaşar, Mevlud Mavi, Hasan Dugu ne getirildiğini Kaldor'un aksi müTaliplere 10195 ve 6/1735 sayılı kararnameler gereğince C H P . den AIi Naci An yerlerini ve Ahmet Tavacı hastaneye kaldıyevrniye verilecektir. almırlar ve hazırlıklara başlamış taleasma rağmen köylünün bu tec rılmışlardır. ıübeden geçirileceğini belirterek, İsteklilerin şahsen veya dilekçe ile AnkaraUlusRüzgârh lardır. Sekiz kişi hakkında soruşturma «Köylünün vergi vermek istemedisokak, Çatal Handa Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar DaiHazırlıklann yapıldığı sırada ği seklinde ileri sürülen iddialar açılmıştır. Senato salonunda heyecan son doğru değildir. Tarım sektöründe resi Başkanlığına müracaatlan ilân olunur. haddini bulmuştu. Dinleyici lo baş vergisi alınması diğer bir deNurcular caları da hınca huıç dolmuştu. yimle hayvan veya ağaçların ver Bastarafı 1 inci sahifede (Basın 4481 A. 2363/3473) A.P. li Mehmet Cnaldı torbalan gilendirilmesi ileri bir görüşün e öte yandan Uluborlu ılçesınden birer birer içlerini dışan çıkara seridir» demiştir. thsan Gürpmarın matbaasında N'ur rak muayene ettikten sonra Sadi €Vergi tasanları milli tedbirler culuk propaeandası yaptıgı şikâKoças ve Suphj Karaman. tüple getirmektedir» diyerek konuşması yet edilmiştir. tş yerini âdeta hir M. S. B. 2 No.: lı S atınalma Komisyonu rin içine yerleştirilen isimleri tor na başlayan Zeynel Gündoğdu ise, dershane haline getiren thsan balara atmışlardır. memlekette gelişmekte olan sosya tevkif edilmiştir. Başk.dan ANKARA Bu hazırlığın tamamlanması 15 list hareketlerin servet düşmanlığı Nnrcnluk propagandası Kapalı zarf usulü ile 1.000.000 metre yazhk eğitim elbiselik dakika sürmüş ve saat 15.20 de yaratacak şekilde olduğunu ve bu yapıvormuş bez satın alınacaktır. Tahmin bedeli 6.500.000, lira olup geçicl torbalar Başkana teslim edilmıs çabaların Türkiyeyi bir sınıf mü Emniyet Birinci Şube Memurlateminatı 208.750 liradır İhalesi 941964 Persembe günü saat 11 tir. Saat 15.22 de ilk defa kırmızı cadelesine ittiğini belirtmiş ve ver rı dün Sirkecide bir fotoğrafçı dük de Komisyonda yapılacaktır. Nümune ve şartnameler her gün torbayı kâtiplerden Adil Ünlüye gi kaçakçılığının özellikle doktor kânına yaptıkları baskında. Saidi öğleden evvel komisyonda ve İstanbul Lv. Âmirliğinde görüleveren Başkan, ağzının açılmasınt ve avukatlar tarafından geniş ölçü Nursi'ye ait 11 kitap ele geçirmişistemiş ve ilk kur'a çekilmiştir. de yapıldığını ileri sürmüştür. bilir. Tamamı bir istekliye ihale sdilebileceği eibi 500000 metlerdir. Soğuksuda oturmakta olan Bu kur'a boş çıkmıştır. tkinci de. Şahıslar adına yapılan konuşma dükkân sahibi 34 yaşında Hasan reden asağı olmamak üzere ayrı ayn isteklilere de ihale edilefa çeküen kur'a da (boş) çıkmış, lardan sonra Başkan yeterli çoğun Büyükkemerîi'nin trenle gidip gebilir. snno"/) metresinin geçici teminatı 111250 liradır. Talipsaat 15.25 te çekilen kur'a da kfitip luğun bulunmadığını ileri sürerek. Iirken yolculara Saidi Kursiye ait lerin 2490 savıh Vanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları kur'anın (C) grupuna isabet etti yann saat 14 te toplanılmak üzere kitapları okumak suretiyle propateklif 'prflann, ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukaganda yaptığı iddia edilmektedir. gini bildirmiştir. Bu sırada kur'ayı birleşimi kapatmıştır. biünde komisjon başkanlığına vermeleri. Fosta ile gönderilekaybeden C.H.P. li senatörler elcek zarflardaki gecikmeler hiçbir surette ksbul edilmez. lerini sıralara vurarak yerlerinden fırlamışlar ve salonu terketmiş(54 Basın 3723/3477) lerdir. Kur'ada kaybeden A.P. liler ise müteessir ve ağır ağır sa£n mukavim kauçuk terkiplerinden yapılan londan aynlmışlardır. kalın sırtı ve kudretli dişleri ile Kontenjan M. S. B. Ankara ( 1 ) No. lu Sat. Al. Kom. Papandreu Rusya Paris'e altın gönderdi Tapulama Kanunu Yasak otan Reyhanhda yakalanan Nyrcu troVcüîüh savunuldu Yunan uyruklu 2 kişi bu akşam hudul dısı edilecek 1 Bir sabıkah, kardeşi ile diîello yaptı Kumar oynanan Sanatseverler Kuliibii» basıldı Denizcilik Bankası personelini taksitle Hacca gönderecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına MEMUR ALINACAK Peyton Aşkîarı i Türkyollan için biçilmiş kaftan MÜHENDIS ALINACAK Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: SUPER ROAD LUG Ağır yük yol ve arazi lastiği Tabii Limonit Satm Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs Işletme Müessesesinden: • SUPER ROAD LUG için yol ve arazi farketmez. Her çeşit dış darbeye göğüs geren 3T iplikli gövdesi ve bütün üstün GOODYEAR vasıfları ile SUPER ROAD LUG sizin için Baş. lığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve eeeiei teminatları yazılı (üç) kalem (yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde komisyonda ve îstanbul Levszım Âmirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karsıhğı Komisyon Başkanlığuıa vermeleri. Postada geciken mnkhıplar kabul edilmez. M. bedeli G. teminatı 1baI e Cinsi Miktarı Lira Krs. Lira Krs. Günü Saatl Karpuz 30 ( K Kılo) 27 000.00 Kt 2025 00 6/Nısan/1964 11.30 Kavun 3 \MI • ) U Hıyar 24 000 Kılo) 16.800.00 1260.00 7/Nisan/1964 11.00 (63 Basın 3732/3474) fazla kilometre, kazanç ve emniyet demektir. lu Usiiği GOODYEAR Bıyün girmtniı mcntntıniz ictbıdır GOOD/^EAR Üâncıiık 8872344T Müteakıben, Cumhurbaşkanhjı kontenjanından beş üyenin kur'ası çekilmiş ve kur'a torbalarını hazırlıyatı Sadi Koças ilk kur'ada kaybetmiştir. Daha >sonra kontenjandan diğer dört üye olarak Nevzat Şengel, Esat Çağa, Adil Ünlü (kâtip) Hidayet Aydıner'in isimleri okunmuştur. Bunlann yerlerine Cumhurbaşkanlığınca yeniieri seçilecektir. Kur'anın tamamlanmasmdan son a Başkan. varın toplanılmak üzere oturumu kapamıçtır. Senato Baskanı Enver \kx. Anaasanın geçici 19 uncu maddesine göre kendi adı kur'ada çıkmasına rağmen teçimi yenilenmiyncektir. 1 1 Müessesemiz ihtiyacı için 300 ton tabiî Limonit (kükürt temizleme toprağı) teklif alma usulü ile ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 ügililer şartnamesi esasları dahilinde hazırlıyacakları tekliflerini geçici teminatlan ile birlikte 10'4/1964 cuma günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne tevdi edecekîerdir. 3 Bu ise ait şartname, Müessesemiz Ticaret İşleri Müdürliiğünde görülebilir. 4 Postada vaki olacak eecikmeler nazarı itibare alınmaz. 5 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilcdiğine yapmakta serbesttir. (Basın 4608 A. 2439/3475)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog