Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURIYET 31 Mart 1964 Parlak projeksıyon Net ve doyurucu ses Fılm geçıştekı mükemmeliyet Sağlam mekanızma Kullanma kolaylığı Bol yedek parça Itınalı bakım Optık ve manyetik ses tertibatı ile SİNEMA MAKINESİ MODEL 1033 TRANSİSTORLU ÇANTA R&OYOSU Bu cazıp portatH radyoyu görmeyı, dınlemeyı ıhmal etmeyınız ! Emsalınden çok' daha ustun olup, böyOk bır radyonun mezıyetlerınl haızdır 4 dalga bandı, ton <ontrolu, >üksek çıkış gücü, buyuk oparior, ikı ıç anten ve munzam oparlör bağlantıları... Türk Isveç teknik ışbıriığının yeni bır •««ansıdır I RAKİPSİZDİR AmatörlerProtesyonel Slnemacılar • Okul • Hastane Askerı bırlıkler ve öenzerl müesseseler ıçın ıdeal makıne oiup. cereyan olmayan yerler Içln husus! Jeneratörö varöır TERTA sariıplerıne 1 mm 6 yerli ve yabancı yüzlerce ftlmımız tenzllath olarak kıralanmaktadu ŞlRKETı VE ŞUBELERI DAıMA EMRINİZDEDİR. GALATASARÛY YENİ CARŞI 40 ISTANBUL I E L 49 32 00 • 44 12 57 I.ANKAR» T E L . " 5 0 80 17 b3 4b IZMİR TEl. : 34802 35621 ADANA TEL : 1597 | | Basm Balosuna | \katilacak ünlüî t sanatkarlar E Bu yıl Basın Balosu'na GaŞ zetecıler Cemı>etının ozel dâE vetlısı olarak katılacak jabanZj cı artıstler gelmeye başlamıçE tır tlk olarak Alraan sanatçiM ™ Brur.o Hoffman gelmıştır. E Bruno Hoffman 18 yuzyılda E Avrupa sarajlannda buyuk ıl5 gı topıamış olan camdan Harp'ı E jenıden canlandırmış ve kendı S j a p t ı ğ ı âletı ıle dun>anın ı bır çok radyo, televızj on ve kon~ *er salonlarında \erdığı resı~ taılerde alkışlanmıştır Ozel âletı ıle çaldığı ha\ a = lar 18. yuzyılın romantık sa E ray baloları havasını canlan E d:rmaktadır E Baloya katılacak olan yaban ~ cı sanatkarlardan Israel'h fı Ç lıra ve televızyon yüdızı NA E MA HENDEL ve otekı artjst ~ ler bır kaç gune kadar çehrımı E ze geleceklerdır Bırleşık A ^ merıka Avrupa Hava Kuvvet ~ lerı caz bırlığının devamlı ola = rak çalacağı BASIN BALOSU ^ NA Alman, Polonya, îsrael =: Avusturya ve Bulgarıstanın ta E mnmış sahne fılım, televızyon E ve folklor yıldızlan GAZETE = CİLER CEMlYETÎ'mn ozel daS vetlısı olarak katılacaklardır E Alman unktçım Brano Hoffm an ve camdan yaptığı Harp'ı = (Basın 31173458 DE CARBON Amortisörleri Havalı TİNAK KOLLEKTİF ŞİRKETİ Nıcatibtj Cad., ArapoğUn Sok. 1418, Galata, Tel.: 44 40 04 Amjant ve çımentodan mamul ORALTT oluklu ve duı le\ halarımız, fabrıka bınaları, çatı, duvar, tavan kaplamalan \e plâ], otcl motel ınşaatları; bu>Tjk depo ve hangarlar çatıları ve hususi meskenler ıçın en ucuz, en çabuk kaplanabılen soguk ve sıcagı geçırmez. çurumez, paslanmaz ebedî bır ortu malzemesıdır Fabrıkamızda ısterulen mıktar hazır bulunur Broşurumuz, muhendısımız ve teknısvenlerımız emrınıze âraadedır Telefon Buro: 44 23 21 Fabrıka Kartal. 53 41 45 nâncıhk 94203446 Faal 24Ö83439 Etibank Genel Müdürlüğünden: (Kömür Naklettirilecek) 1 Murpul Bakır tşietmPmızın ıhtnacı 16 500 ton komür ("?r 20 j eks.k ve\a fazla taşmmasını talep hakkı Bankava aıt olmak kavdnle) vapurla Zonguldak'tan Hopa'va naklettınlecektır. 2 Bu nakhvata aıt şartnam» Ankarada Etıbank Gçnel Mudıırlu*u Satınalma Şubesı Mudııriuğunden, Istanbulda Etıbank Istanbul Alım Satım Şubesı Mııdnrluğunden ahnabılır 3 Istekhlenn 13 41964 eunu saat 16 00 va kadar teklıf mektuplarını, temınat mektubu ve%a makbuzu ıle bırhkte Genel Mürfurlucumuzde bulunacak şekıldp po^ta'amaları veya bu saate kadar Genel Mudurlugumuz Muhaberat Servısıne tevdı etnıelerı lâzımdır 4 Bankamız. ıhalpyı yapıp yapmamakta \e\a dıledığıne yapmakta serbesttır. 5 Postada vâkı gec.kmeler nazarı ıtıbare ahnmaz (Basm 4852 A 2616 3445') Aldım... Kullandım. Beğendim. TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder "JOB" ac<*< altın rengindedlr Ilâncılık 8769'3448 Öâncılık 91583454 YİRMİ DOKUZUNCU HAFTA SPOR TOTO İKRAMİYESİ KAZANANLARlN NAZARI ^DİKKATİNE Yırmıdokuzuncu hafta SporToto ıkramiyesi 6demelerfaı« devam edılmekte olup, başbayılığımıze bağlı bayılerden oynıyarak ıkramı\e kazanmış olanların 15 gun zarfında ılgılı şubelenmiz gişelerıne muracaatla ıkramıvelennı slmaları rıca olunur. Taşra bavıîeı nden oyTiıyanların ıkramiyeleri P.T.T. ve Ziraat Bankası vasıtasıyle adreslerıne Eondenlmıştır Turkıye Emlâk Kredı Bankası A.O. Istanbul Şubelerl (Basın 48463459) ANKARâ, mm ve ^XISEHIRde = t İstediğiniz yerde ESKİSEHÎR CİMENTOSU NAMA HENDEL tesKtn edılır ESMAŞ A Ş Kanatlı İş Hanı No 69 Tel 23001605 ESKIŞEH1R Cumhunyet 3444 .Tel. 2 2 7 8 7 2 Telg. NAMLISUCUK Ilâncılık 9423 3451 niııımııımıııııııııımıııifimımıııımımMiıııııımıııımıımıımıiiinn GLI Yatınm için çeşitli sahalar bulunabilir... Fakat yıllann emeği tasarruflarınız için en isabetli yatınm ne olabilir? Kuvvetli ve sağlam şirketlerin yüksek temettü getiren ve zamanla kıymeti artabilecek olan hisse senetleri, tasarrufları için yatınm sahası arıyanlara en isabetli yoldur. Bugüne kadar satılmış bulunan 100.000'den fazla Ereğli Hisse Senedine sahip vatandaşımız Ereğli'nin birer hissedarı olarak daha Fabrika tesisleri faaliyete geçmemiş olduğu haldebrüt 'o 6 temettü almaktadırlar. İşte bunlar, müşterek ve toplu yatınm faaltyetine katılmanın faydalannı gören ve paralarına, sağlam ve kârlı yatınm arıyan insanlardır. EHerindeki mahdut para ile, münferiden devamh gelir temin etmenin müşküllerini takdir eden bı şahıslar, ihtiyarlıklarında ve emekliliklerinde de vamlı gelir sağlamak, çocuklarının tahsil ve istıkbalini temin etmek, seyahat veya acil ihtiyaçlarını karşılamak ıçın demır ve çelik kadar sağlam olan EREĞLİ HİSSE SENETLERİNE sahip olmuşlardır. İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasına kayıtlı bulunan ve beheri 500 lira olan Ereğli Hisse Senetlerinden "alarak hayatta ender raslanan BU FIRSATTAN SİZ DE İSTIFADE EDİNİZ. Ereğli Hisse Senetleri bütün banka şubelerinde, İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında, Ankarada İzmır Caddesindeki Şirket Merkezi ile İstanbul Tünel Caddesi, Kut Han Kat 6'daki Şirket Bürosunda satılmaktadır. EREĞLİ DEMIR ve ÇELİK FABRIKALARI T A. Ş. Izmir Caddesi No. 18, Ankara Ereğlı «Hısse Senetlerinden satın almak suretıyle Ereğli Demır ve Çehk Fabrıkaları T. A Ş ne yatır'mda bulunmayı duşunuyorum Bu hususta kaf ı bır karar a madan once adresıme mufassal bılgı gondermenızı rıca ederım. Isım ve Sm/dflı: Meslek ;< Adres . .. . 3468)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog