Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

ı: 37 Mart 196i CinVTHTrRTTET BKS KADIN MODA KADIN NODA KADIN NODA KADIN MODA KADIN MODA KADIN MODA Idil Biret ile yârenlik Genç sanatçıya göre, erkek, kadından daha üstün değildir. Kadmlann çok kabiliyetleri var ama, kullanması nı bilmiyorlar. Bu mevsim... CARiTA MA0f?IC£ j Sevlmll blr Ihtlyarcık. Basmda yemenlsi, aırtında, knşagı göğsünün altında fiyong bağlanmış pazen entarisi, elinde bitmes tttkenmez örgfisü... ' Kızı ve damadı ile yemekten bahsediyornz. O, küçümsüyor. Şimdikiler de yemek ml? Et mi, yaf mı limdikller? Ne yemeklerin tadı var günümüzde, ne hayat düzeninin, ne Piyanoya ilk dokunuş nyknların. Gecede seksen kere nyanıyor belki. Temek dersen, Bir jtün, piyanoda rastgele bajbir kâse yogurt, bir tabak çorba. Her seyin en giizeli, en iyisi tığı bir tuaun adını söylüyorlar oyemeklerin tadı ile beraber yıllann ötesinde, Sakız'da kalmış. na. <La> diyorlar. Bir vakit tonra Sakız... Sakız'da uçsnz bncaksız bir çiftlik... Çiftligin yama ?{ şakacıktan soruyorlar. «Ya..» dieında baharlarla donanmış kocaman bir şeftali ağacı, ağacın di ffy yor Idil. Daha «la» diyemiyor ama binde saçlan dizlerine kadar inen bir genç kız. Bayırda sadece sesi tamam veriyor. O hafta yedi j Blrkae mevglmdir sfiregelen, kabartılmış, möbalâgalı ısçlan regeceleri açan bir acayip, güzel çiçekler sesin adlannı, öbür hafta yarım da!. Bvndan «onra knafürlerinlz aâde ve tabi! olacak. Gençler için Bir kokar idi çocnğnm, bir kokar idi... sçsleri belliyor Ve... Sanat yolcukâküller revaçta. Geee için saçlannızı yapma gül veya mnare yahnt Ama, yetmiş yıla yakın blr zaman geçmiş aradan. Sakız'dakl su yolculuguna çıkıyor o yasta, bu organza kurdelelerle süsliyfbfljrsiniı . ;/ o kocaman çiftlikten, o ılık bahar gecelerinden, o bolluktan gerikadarcıkla. Bir hafta geçmeden piEger saçlarınızı boyatıyorsanız, şn noktalara dikkat edin : ye bir bu güleç yüzlü ihliyarcıkla bir avuç hâtıra kalmış. yanoda dört beş sesli akorların it Renginiz çok solgiınga, taçınız İçin açık ları. kızıl, açık veya koya Mınl mırıl anlatıyor. Onnnla beraber gerilere, ocakların güadlannı bir çırpıda buluveriyor. kestane yahut »iyah rengi seçin. rfll gürül yandığı, bagdan, bostandan toplanan kütür kütür meyKüçücük parmaklar. başlıyor her' 1r Teninlz pembe Ise, bal rengi, ktzıl • knmral veya koyn kertane. vaların, sebzelerin tepeleme yıfıldıfı. etin, yagin, şekerin besaduyduğu melodiyi tekrarlamaya. f ^ Teniniz nötr ise kızıl sarı, parlak komral, perçemleri daha açık bını kimsenin bilmedigi o mntln günlere dönüyoruz. Çitlenbik Önce tek, sonra »ağ *lln ba.şparma' İ.AROCHE boyanmif bir kestane rengi size yaraşır. V agaçlarından çitlenbikler toplanıyor, gtizelce yıkanıp kfifelere ğı, aonra «ol parmaklar. Bir kon it Çok renkli isenlz, elldinizin parlaklığını nndre veya arjaot« blr Û doldumlnyor. Sonra konn komşn davet edilip, elbirligivle giile çertoyu, bir sonatı, bir dinleyişte, Gny Larahun'an ipek l&selerle kesUne İle bafifletin. oynıya çitlenbik yagı çıkarılmaya gidiliyor. Çitlenbik yagı ile plknpıveren Mfızası ile, artık, bir Srülmüş ve kristal taşlarla it Tenlnis mat ise, aarı Bzerine kızıl rflflelerdea mipnın, takaod> şen o yemeklerin tadı, çitlenbik yagı ile pişen o kurabiyelerin sürprlz, bir bilmece, bir harikadır' V.'bezenmis orjinal bir elblsesi. (evrekllği... Ne günler! nav sanlannı yahnt ılyah rengi teroih adln. Idil. Ve bütün müzik aeverlerin Degişik bir yemek yaparlarmış o zamanlar Sakız'da. Bakla 'h bildiği, ilk fantezilerini beş yasıntavası. Babçeden toplanan taze baklalar tuzln snda haslanır, son }2 da b«*telem«ye bajlıyacaktır. ra Iklşer üçer saplanndan tutularak bamsi gibi nn ve cn İle V, On yajında, Kempff gibi bir yy yapılan bir bnlamaca batırılır, nar gibi olnncava kadar kızartı > » büyük müzisyenin eşiliğinde Mo4) lırmış. Ostüne limon «ıkılarak yenirmis bn yemek. Sonra o keszart'ın «mi bemol majör konçerto» taneli et? Nasıl nnntnrsnn tadını? Kömür ateşinin üstüne konan runu çalarak, hayran bırakacaktır bir delikli teneke fizerine kestaneler dizilir, kebap edilir, kaynı / , bu büyük sanatçıyı. yan etin içine atılarak pamuk gibi olnncava kadar pişirilirmiş. finin koruyan ellen bu), roman... »eıinliyornm, ama yapmadan söyAma nerde o zamanki etler? Müzikten bir dünya Doıtoyevskl Hayranım Dostoyev» İemeyl sevmfyor.) Kadın çok ller Evvel zamanda idi hepsl çocngnm. Mi« sibi kokar idi dana klye. Naul anlatayım. (Tine elle liyor. Ne kadar ilerlemiş 1914 ten. tdll için anlıtılanları ne zaman / etleri. Haşlardın onları. Bir yandan nohudu ayıklar, bir çömledinlesem, bir düsünce feçerdi Içim ri konn?oyor. Elleri havada »on beri. . Frsnsada. ğe bosaltır, flstüne tülbent gerer bir kaşık da kül kordnn. Boşal Y»ni kuşağa güveniniz belli. den: Bajımın içlnde bir «sesler «nzlDğn çiziyor.)) tırdın kaynar snyn üstüne. Küllfl guda haşlanırdı nohntlar. Et, Beğenmediğiniz yönleri yok mu? Avrupa, Amerika, Türkiye... dünyatı» 11* doğmuş olmalıydı o. cSmlekte kaynar Idi. Teneere yojfidl o vakitler. Haşlanmıs noha r' Fazla değer veriyorlar paraya, Piyano hjjlarında ilk dolajan b« Dünyanın bir çok yerlerinde din do bir gflzel çalkar. dökerdin etin Sstune. Soğanı da keser, blr ', Gençlerdeki «bezginlik» t ne bek parmaklan, bilinmiyen dün • leyicilenniz oldu. Ne fark buldufincan yağla kavnrnr, katardın İçine. Sonra portakal gibi dillm < d«r«iniz? yası 11* bllcmedifi bir dünya ara nuz aralarında? dillm keserdin blr ayvayı. Dlzerdin etin flstiine. Az atetie kıldır y( Her sey kolay kolay ellerine »ında testen bajlır örmeje çahsı Hepıi bir. Dflnyanın neresinkıldır kaynar, pembe pembe olnrdn ayvalar. Sonra boşaltırdın (t yordu. V* bir foruya takılırdım: de olnrsanız olnnnz, dinleyleinin Terilmls de ondan... nohntln eti bir sahana, toplanırdın etrafına, bir «abandan yer !, Hobiniz var mıT Aeabı hâlâ daha müzikten bir dün blr ııoakhgı var, sahnede ılzi landin Ama gfizel Idl be çocngnm! h Çoook... yada mı yasıyordu? tdil Birete >o yor. Bazı dinleyiol (rüvensia... Slmdi? Şimdi yfirekler acısı. Kızı, patatesl haşlayıp, çig so (' ruyorum bunu. Insnmadan geliyor. Hele genç ol Meselâ? ganla galata yapıyor. thtiyarcık kflskün. Bn acayip, zevkslz şey >. dnnnz mo, hüsbütün Inanmıyor. | Meseli, er dekore etmek.. leri yiyecegine, kendi yemefini yer. Kendi yemefi ne? Bir kâse Seıler dayarım hep, dİTOT. Mobİ ra y a p m a k An»,, ben .ognk «alon .karşısınd», j '; *«•«•"»'•• yognrt, blr tabak çorba» Bntrüne yeter de artar bile. Nerde o S» gibi? „ . . , . . . eskl sofralar, nerde o rünlerin tadı? Melodller. B«Ilnfz melodller. çalmayı da teviyornm. Ona yen • ' Yapıyor musunuz bunları* Tapabillrim. Kafamda çok Evvel zamanda idi hepsi. Hatırlıyamadıgı, yaşı kadar eskl blr Dü;flnttnce farkına vanyomnı dny mek tevkl . (Şimdi bütün iradesi şeyler, var, diyor. (Ama o çok zamanda . Söz. kızı ve damadı ile grunün yemekierine, pünümüdnjamnn. Bir müziıyenden bel'bu ellerde.) le dökülünce, ibtiyareık kabngnna çekiliyor. Bu dünvava yabanki. BOtdn mitatayenler de dnyarlar' Kadınla «rkeğin eşitüğine ina «eyleri ele vermiyor.) Kime hayransınızT Hangi »aeı. Konnşmalanmız ninni verine geciyor ona. Hâtıralar e.<kl nethf rhalde, Benee, iki dflnys v»r, \ nıyor musunuz? natçıya? ^ Hgini kaybediyor. Çitlenbikler. çiçekll yamaclar, şeftali ağaçlan. diye açıklamaya, anlatmaya çalıp Elbette. Rahmaninov'a. Hiç bir plyanyknnnn cökmr^e haşlıyan agırlıgı altında, siliklesip nzaklaşıyor nistte onda bnldnçnmn bnlamıyobfr bir. Otnrdufn koltnkta eözlerinln ıtüzüldüğünü «öriivoram. rnm. Tenl blr gdrüş. En çok defer Aksam günesi yemenisinin oyalarında oynaşıyor. Kncagında bitverdigim de bn benim. meı tflkenmez Srgüsü... Kalkmaya davranırken : îstanbul.. l'vknnnz celdi sizin. dlyornro. Arkami7da kalan pencerenin perGfllümsüyor, elivle söyle bir hareket yapıyor, anlıyorömdesini çekiyor annesi. Der.iz dolduNerede o eski nykolar!.. ruyor gözlerimizi. Hep birden bir SEVDİĞİNİZ «hiii» çekiyoruz. Güneşte, uslu us < Ilk doktora gidişleri hstırlı • Hakları bakımından mı, kaRöportaj ••••. •••• .Torura. Ifneden Ilk korkularımı d». biliyetleri bakımından mı daha Ama. Ilk müıik, ilk piyano diye bir seyi, bsyır. Mözik, piyano... Ikisine de. Erkek daha iistün ber vakit vmrdt...» : • degildir. Başka başka yaratıktır • Idili dinliyorum. Narçiçeği elbi! ••••••••••»•••••••••••••••••••••> lar. O ayrı, o ayn. Kadın daha çok | gi . sesinin ıçinde incecîkti. îdil, ince I yor, müzik dünyası, realite dünya jçgüdficU. Ço jçgüdficU. Çok kabiliyetleri var cık «Model yapraklarmdan fırla «... Birinden öbiiröne kelayca gc kadıniarnı ama, bilmiyorlar kul Model a k l d fl « Birinden öbiiröne kelayca gc k d i b i l i l kl cık. mı$» a benzemiyordu hiç. Kendin çfyorum ben. lanmayı. Kadın daha dövüşgendir. den, kendiliğinden zarifti, modern«Evet, îdille konusurken »aşırtı Eninde, sonunda istediği olur. (Gü di. öyle lüyor) Ailede bile öyle degil mi, ( tıcı bir seyi farkediyorum: Aradaki fazeteci, gölgesinio »o tetikte, öyle kendini çevreliyen o baksanıza. Vncnt bakımından da ğukluğunu dağıtmak için: lay kırıntılarına bile açık bir dik kadın daha mükemmel. Knvvetll Peki... diyorum. yarı saka, »iz I kati var ki... (O pek ahşılmıs, »a rolleri var. fizı keçfetmediniz, ya başkaları? i natçı dslgınlığı. tam yabancısı.) ] Erfcefc Ç0Cuktnr biraz. öyle de Vakınlarınız nasıl keşfettiler si ! Eskiden, diyor. konserlerimin kalabilir. Bu da bir kabiliyet. Beş zı? etkisinde daha uzun bir zaman ka yaşında kız beş yaşında oglandan Yalnız degiliz »alonda. Yakınla lırdım. Şimdi, hemen realite dün jleridir. On altı yasındaki kıt da rımdan üçü var yanımızda. Bi yasına dönüyornm. (Sonra dfizelti On altı yasındaki oglandan... n annesi. yor) yarım gaat sonra filân. Ama neden dünya meşhurla. Anlatıyorlar, nasıl kesfettiklerini.| Ciizel sanatlar |rında rekor onlarda? diye fülüÜstünden yirmi yıl geçmis de olsa yorum. dinlemeye doyulmaz. Uzun bir kai Güzel janatlarda, müzikten Savunmak için ömekler anyor: nape varmıı, Idilcik gırtüstü ora başka en çok sevdiğinizî Edeblyatta, romanda mefhnr o k ya uzanır, basparmağını eme eme En î oknmayı ievlyorum. kadınlar var. «Emily Bronte» ye piyano, radyo dinlermiş. Dinlemez Bomandan çok, şiir. Kafiyeli şiir hayranım ben meaelft. «Wothertnf «e uyuyamazmış. Babaıı, takılır degil, »erbest »iir. Kafiyeli şiir Heights» ına onnn... Müzikte, (elleriyle anlatmaya çalışıyor) »ı kompozitör, şef eksik.. (Şef eksik mıj gelen misafirlere: Oooo!.. Bizirn kız mı? Büyük nırJı gibi gtliyor. (ldil'in ellerinin, diye tekrarlıyor.) Ama bir kngak hSnk» ellerinin) müıiji hatırla V ar yetişiyor. (îdil'In fflven doln müzisyen doğrusu bizim kız. tan kımıldanışlan var. Orkestra şe gözlerinde eeleceğe 4it blr vaad FRANK. | Neyyire KOÇER i F Z a m 70 yıldır tencereoin bajinda... Ocak başı sohbeti: Yrtm Sauıt Lanrent'ln beya* pamnkln pikeden bir eibisesi. Tand» modacının dekolte elbiseler İçin hanrladı£ı taşlı bir madalyonla «flslfl kolvrsi. Evvel zaman içinde Röportaj: Neclâ SeyhunJ Saçiarınız... lu uzanan bir bahar denizi IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItilllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllMJ: Birsey var tstanbnlda diyor. ~ ~[ Telefonu koyacak uygun bir yer mi arıyorsunuz evde?.. Yukarda gördüğünüz gıbı minik bir etajerden istifade edin. Hem yapılmatı kolay, hem de zarıf. Telefonun srkasına yıkanır cinsten tugla deaenli bir duvar kâğıdı çok yaraşır Bulımazsanız, duvarı yıkanıp »illnabilir bir boya il# badana edin. Üzerine tuğla desenlerini koyu renk blr boya ile çizmek işten bile değil. Duvann «ilinip temizlenir cinsten olması luzumlu adre? ve telefon numaralannı duvann üzerine yazmanıza yanyacak orijinal dekoratif bir süı oian bu adrejleri lstedijinrz zaman »iierek temızlıyebilirsiniz de... Evinizde telcfon tdil, dflnyanın hfç blr yerinde yok[S /^^V bn. Parisi sevmem. yazm sıcak. İŞ nkıeı. Kışın konserler, tiyatrolar, = ganat var ama.. Londra daba da = enteresan bence. ~ Istanbulu uzun aüre görmiı~ yenîerin bir çoğu dönünce geriliği! ni yadırgadıklannı söylüyorlar. Benim için hep o tstanhnl. j E E Parii de, Londra da Syle. Her yer ^ de evfmde gibfylm. Aynlıyortım iS diye biç bir şehri ne radırcanm = ne de nzakta oldnfnmn d l l r t n i E rflm. Hiç blr yerde nznn nron kal E n maktan boşlanmam. (Paris lc' S •8yledl|ini de açıkhyor) Pariste = fazla kaldımj ~ Yann yine Parig yolunda. Bir s ay, be» ay »onra, belki, baska mem ~ lekette, bajka sehlrde, tdil'in ıanatı{^ gibi, yıllan da dünyayı kucakla| = mak için yaradılmif. Gittiği yerde \ş «Bir Türk kızı> diyecekler. Bu yeter bls*. Aynlırken kucakladım ona. Hem »•vgi, hem taygı ile. nilllllllllllllimilllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ ~~" >S Z S ^ i* Tuz nerelerde | ise yarar [ bilir misinîz? I lyte t n v n çe^itlt faydala E nndan blr ka; tsnesl: 3 I I Gözler için: = RADYOSUNOAN OİNLEYİNİZ! rir. Muhafaza için: nO lçtne yüade be* • en nlspe E Hnde to» atılmış nı İle bao Ş y« y»pmak fSzleri dinlendl ~ E = çiçekJerin, mayda S ı o n taıelİgİnl mnhafaıa et 5 mek Ijtlyorsanıı bnnlan lç^ E ne blr avuç tnı atılmıs cn Içl = ne koyun. = Yumurtalar için: S E E E E E İ Tnmurtalann tazellğlni an E lamak İçin bunlan, için» UO = gram tnı atılmı» bir litre ra = içine koynn. Taze iseler ka E bın dibine çfikecek, bayatsa E lar yttzecektlr. E = Haiılar için: E E ~ E HaJılan temiılemek ve parlatmak lçin üzerlerine lri tns »erpln. Bir ıaat bırakıp fırçalayın. =' E Ş] = 5| | Temizlik için: Tanmıa, dibi tutmaf tene*. E relerl temiılemek için lçleri E ne tns koynn, bir ka; ıaat bı E rakın. Aynı uanlfl ponelen E tütön tablslanndaki yanık = lzlerİDİ çıkarmak için de tot S ;= bik edebllirslnlı. E Traoslstorla AGA çaota nodell 3310 7 translstorio, 2 dieditı • uzua, orta «e 2 kııa dalga • ellpHk opariSr • dahill ferit arteni. muruam opariör tertibab • 6 adet 1,5 rofüuk yuvarfsk kaitn fener pfll ile çalışır. • Cam takımları için: | | = r = E r E E = E ,~ Efer bardaklann veya cam E tabaklann İçine çok gıcak bir E se 7 koyaeaksanız bonlann E mnkavemetlni artırmak için E de tnzdan faydalanabilirslniı. E Bnnlan, içinde çok tnzln «o E Snk sn bulunan bir kap içine E koyon, hafif ateste kaynatın E ve aynı sn içinde soğnmaya = bırakm, E Radyosu liaayoıartn Tflrkiye DistribQt3rfl: Ağasıdır A. Ş 210 MODEL KİLİTLİ ( veys ÇEKME KİPI 250 MODEL KİLİTLİ KAPI 270 MODEL KİLİTLİ KAPI 270 MODEL PEDALU m GRÜNBERG T İ C A R E T Rızapaşa Yokuçu, liilâs Han, Istanbrj .Toptan satış ^ U Ç K E N . KOLLEKTİF^ŞİRKETİ ls:aniul • Isükiâl Cad. 3fl.Tel:444335.«4336. ^m^m^^^m^^ ÜânaLk 81093452 i ÜjJUJJJjJJJIJIJJIDJjJiJjjjlJ|j|jı flJlüH Faal 25053440
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog