Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Tîl YFT Sl Mart 1964 MMIIIIIIIIIIIiniinlllMIIIIIIIIIIIII Arkadaşını ölDme IIIIIIIIIIHIIIIIIIMMMIIIIIIIIIIIIt mahkum ettiğini ıııııııııııııttııi' C/IOM a»yıü msk Kayın Lebit Xort«tlm gtbi k*y Şt » Fshrl Onnrmal, Kadıkiy Ca donucd*, bm. m«mar ttanının 1 tedlgi meyva lçin aatı» müıa» kSy doiasmab, öfretmenln »vl basu adrestme rtoderllmoe dnkfldar Cad. 62'S den yaoyor. ramn muttali elarmk iki defs dcrtlerini Zaman zaman Kadıkfiy Hey desi vermek. iitemedifi lçin nl, alleaini förmell, va ve Sebze Halindeo ev Ibti \ermemek mretlyle hAHfi faye dinlemell, mutevan «ofrsauıda Sdenen bm p»nu>ın blrinin masberaber yemek yatnell, kSyde rafı lçinden çıkanlarsk adreti y««ı iein •»ndıkU toptao mey ye blzmet etmektedir aeabaT Sgretmenln hayst »artlannı bU rae ladeainl Sinop Peaiahaneaiva ahnm. 17JJ964 aalı fünü de Kont ellerini engesinde kılitle duncu yüzyıia gırmek halde öyleyje Bond'un f«ceye uz*r«yim Taksitli Egitim Ode zat fSnneH ki, ondas tonrs Sf nln 1S/UAM3 tarih ve 2M No. kadar vtktı rar demektı Bu ara gene »ynı şekllde meyva alm&k yıp basmı arkays atarak bir an Çok enteretan » retncn, öğretmenlik r* «jfitim Im m A b j n karşılıtinda taahürtedim ELabzımal, hald* bnlmneği istemlyoruz da kaçmaya tefebbüı •tmezdan YerdefcJ adam krendi tstnınl du tavanı tuzdu sonr» dondu v» d«lhfltlfl olarsk dllekç* 11* UteMeoeti hakkmda kenoşnuılıdu'. nao IMedive Zabıts m e m t m 6nce, klmıktekl bfitün kıılana iyunca hafıfçe kırmldamifU rene <ıc gozlerls Bond'ı baktı S Şanm da hattriatoa«k ye dlm, Cevap alamayme*, Sayın Mlllî Ejtltim Bakaaı ökdan bir mflsaade kftfıdı ahnam ıımlennı, iovıdlnrını T« mümkunkalriırdı ve çılgın ssbrt tem «Efitlm ödenekleri* nln ni rinde olnr; eğltim menmplan a Sinop PovtahanesfBİn 141/1964 «Azınm Sır Hılarr, aızm kunılizım geldığinl aSyledi. Beledl Kont, r.ezaketle aytj» kalkarak se adrejlerını ögrtnip bir y«r« kay raaında meydana (etirilen bn tarih ve tX layıh makbnn kar nı rfrafîrda aotaştırdı Yu?une ve lunuzun înguız gızlı »erviııyle bir san ayından ltlbaren taksltil olay* Zabtıa raemum, almak iai«hafıfçe «Jıldı ve Bond dıjan p detae ıyı olurdu rak Terilebileoefini bildlrdi. KA maddl açaram karsınnd» başla tıUtında t»a*hntlfl «larak ikincl b3*ın» taban<s kabza'lvle ?ur ıh?ıft « r ınıdır»» Ikarak «endı ^daıına dondu l l t u dlfiıa elma için mflaaade kifıögle \emegi çok ıofuk feçö n dSnen ügilileri Sfretmenler bir dllekçe İle de trtanbol Ozel nnn kesinlefmeden Sayın Bakamuylardı He»bfHi Fetf halderrti dı verdl, fakat bir tandık lhn«Bond hafıfçe gnldu ı m ı fuiaju jsının başına oturdu v« n* yapa îrma'nın dıvranıçındı bellrli bir ldar« MOdurlOfflne başvnrdnm knrt»r»nuvac»klardır. nın fn hnjuslar» dikkattnl eek Bakışları BorH'a flı«tıfi zamrn 8n nan ev ihtiyaoı lçin (aala oldn mek isterlm 4 Sayın ögretmen arksdaş (a da bngflne kadar pars iade ce h r ja'aîadı Sonrs ffozlen par nan bır ha\!ı kcrf ve zora!n çıktı c a j , n , duşunroeye kovuldu Dü gergınlık vardı ama Bond bunu ğını fcendm de bılıyordu ],uncelen ıster utemeı Campbell'e Ihıç anlamamazlıktan feldl Ta Ru funa, ihtlvaeı ve mfltsade veedllmedlti ribi errmp da veril1 D e n fioreti ve Sdenek me lanmın, Bakanın blz* bir lutnf ladı Hınltılı bir «e'le rip veremiyecetini aooak keo«Yok canım1 Bız gerçı >an re» donuyordu ama buna bir ton »erolarmk fnnaoafı 44 L. kflıur kn medL »eleti »rtada yokken bir ilkokvl [by ıie »Iılice randevulaşmayı b«• Hele «.ukfir Jaıre«» (ledi «Sov dtsinin takdir edebllecejfinl, ne ogretmeni ile orUoknl Bfrretmea fılio mes ;ere<*ı Çare^i2 uzuntulere cerdı mfluk «Etitim ödene^i» nl Sale «jnlara benım kım oldjğımu I m) « ılıız ama î'tıhbaraı reya iatenetn jidlp fikâyet »d« nl araaında valnıı maddl bakım vın öktenvm adreatne göndenı»*Yedek »ubay öğretÜnıver»al fhracat Sırketınd» çalı*bUeeeftmi aurlıyan bir »4a Ue dan 100 12S L. kadar bir fark lertnl bilhaaas rt«a ederim. tığımı »nyle B»n »öyledim ı m ı ••yUytrak, bir «aodık Umon V vardı. menlerln eğitlm *aı«am Bir tgrvtmeo inanmahlar tnanrlır, lunlan JaKendııl b»rmutat çalıatn* baiaçln rafiaaade \enneyl r«d etti. Son dnrvma |4r« bo tark fk mes Taan a$kına'» HU? Elim derken kolum da n«ıi\l« odaıına ç*kildlkt»n az aon KendUİ ile rSrflftOfflm Bele artmııtır. Şflyle W, haftada U Sonra Campbell'ia b«fi Hoflne ra Ruby d« f*ldl Oen« (Sılerden saat ek d e n «Inıtaa bir •rt»*kal dlye Zabıta tmlri beni nessket Bir yvia* Mkaj •|ı«taıea y». glttl dujtü ı Te kulaklardan uıak, banyoya ka•• anlavışla karfiladı. Haldekl Sjtretmenlnln ellne •rtaluu •pandılar Rubv'nin lri marl gözlaKont T»T»P yavs» bafim çrvireNmri Ç«vik, Beledlve Zabıta m e n ı n ile te> larak kedntlden aonra 430 L. f««AtkerUk va^felertni yedek ri ürkek ürkek bakiyordu rek Bond'a bıktı BfltSn yfizüue Erkek 8an*t KnstltBs« Mt**lefonla konaytn, fataıt elm«yB çeeektir. mbay Jğretmeo *Ur»k yapan meni Slnoptan yasıyor: estrtlfc «HieliT»t7 vaptıran? oîtfofa «Kuzum Hllary, aanl bir tuf tt mOtasde veren B e m t n ı , lim«öncekl darama {8r« İki SfretEyflp Raml Nahlyetl Tenl Ma bialer lçin, »fitim rananı elao an çok bellrrdi Tflyltr ftrptrüledın de bışın belâya firdi b6yna mflsaade vermemesinla nr. raen aranndaki ele geçen para haOede bnlnnan ve Eyflp Osel rsk blldirilen I aylık devTe i ci Mr rtlflnıserJîI*leT» nnı a da ötrenemedl. farlu 100 US L. iken, llkoknl tdare Gelir Şefllğinln «55 heMp kinei yıl •ODandadır. Ök yılı» «Btı sclsım tamror mıwuııuı. Sfr. • Ne demek lıyiyor»un?» Mevva. depo edlllp nznn tnöd ofretmenine verllecek 44 L. kü nnmaragmda nâmıma kayıtlı wt yaa dSnemind* tatil elnyer. Ve HıTsry» diye* «ordTi f •nr kmnşlak Sdenek 430 dan çı «Mi8i Bunt bizim «eolnle yalnız det laklanabllecek bir mal dekıymetli csmanlar deterlenlvor. karılırsa 386 L. (ibi buyük bir •anın 1963 yılı araıi verfiti tkin Bond basını hayır, d*rece*ine, • > olarak konu;mamızı yaıak etti de Şildlr. Gene, meyva, aatısi vesi tctedlrim, egltimin ilk yılın cl taksidini tapn lşlerimi takip (ark ortaya çıkar. Bu da iki e | i lefle yandan yana talladı. ArkaAcaba ;ev j ani acaba bir şevden kava vevs tevzie tabt bir mal da edea vekillm, ı»in çabnk çıkma zonans abnmsaıdır B4vle ottım mensubu arasında, maddi da»ını 8Iüme m«hkura »tHfıni bı|ml suphelendiler, dertlnT Yani bı de£ildır. Bll&klı flretlm ve satı sını temln için Evflp Gelir Şefli dngn Ukdlrde, E|1ttm Bakanh hakımdan bfiyfik bir baknzlık livordu ı n ı baaka n» yapaMllrdi* 'lıvorsun ıçte » aı teşvlk edllen bir maldır. Sogine 9 9.1963 tarih ve U6337/9937 jh S aylık maaf tntannı da ta>e nçurnrn yaratır. Campeli'e yardım etmeye h«ltakaklan doldnran aeyyar »atıeı savıb vezne mafcbura karçılı aarrnf etmiş aynea blıler S ay Ki7cağız kıpkirmızı ke^ilmlstl az Savın Bakana lesleniyosırsa kendıni d« #1» »*ımlt »lalar bn ıddiavı valanlar. tuıda Sdemii. Bn doramn bllme erken Mkerllflmlzi bitlrip ha. ma Bond onun endısesini yatıstırrnz: Eğıtlm ve öjretira yalnız cakh Halbuki «*rerf timdl hiç digimden ben de Sinop tş Banyata atümıs alaoagiz. dr Hal böyle olnnca, Haldekl haskrntın ve dı^er büvDk sehlrolmazs» ksndini buradan *»|, saka«ı vâsıtasıyle Ikıncl Ukrlt ver Dnnımn llgilllere fmz«t«nlz Beledive Zabıta memnrnna aa lerin oknllannd» değil, mem• Kat'ıyen oyle bir »ey değil Bu lim lrurtanp Blırfeld hakfcnd* e» tiyl 103.1963 tarihlnde gönder vasıtaılyle duynrm»yı leketin her tarafında fn hflcra tıı musaadeti vermemek yetki sabah konu?tugumuzda Kont badindıJH biltfvi Ma<estelertetn G*zdlm. Karsılığınâa EvDp Gelir bnldnm. k6selerinde Izienmeildlr. • verıldıgi i düjünülemez. Bn na da s zlenn aranııa fazla kari}li S»rvi«ın» ulaytırabilınektı Su mamamı sovledi Sukunetl bozuyor snda truan fll<Jn»Tini3 wanatrnaya musum, tedavınlz lçin lararhymı» sadece tirli »}an 007 olaralr +B«*filin» nüp harek"t etmeve meeburdn Rubv, «Irma nın işıdlr bu koca •HTC t«nTmTyorum K<mt Zrvalt domu» dıve ^ovlendi h «<i»n kenrHnd» rfHHl Te<H*ı darbelerin te«irfv!e ıok msçirfvor Bond da ona buradaM zindan gi b»«heTH Hpmen Wr bı havavs daha fazla dayanaiîiPekcan caı toplulugu 17 JO Ocak 20 10 GünCmüzün D'âklan 21 00 »acı 12 00 Kapanı? dmlsa lyJ olur Çok feef yacağını ptmeye karar verdıgını ISI4NBUL 15 58 AçUı» 16 00 Şarlnlardan başı 18 00 Köçük lllnlar 18 05 Ş^rkılar 21 15 Erglcan Ssydam da* »oyledı ve Pubv'nm ne raman î*ı7 M Açiııj Kn« hab«rter Tür çalıyor 1140 Şarkılar 22 00 blı demet 18 20 Dan» müzUl Rcklâm programlan 19 00 Hagiltereve doneceSını sordu Rubv geçldl İİ30 Dans 16 40 Türküler N înnap N T0 berler 19 25 Havm <ruromu küler 7 4S H»fif müzlk 8 00 Peklâmlır Krnt vumısak, Ideta tath btr 19 30 Şarkılar 19 50 Uvfcudan bunu ke'inlıkle bılmeroekle bera Haberler 8 13 Salon orkestra müzlgl 22 45 Hsber'er 22 55 fekçl 17 00 Kapanı? se<I» «Ys ümversal thracat Sir önce 19 55 TOrlrtller M10 ^ra melodlleri 23 00 Radyo »«n'an 8 "'0 Çe'ltU müıik 9 0C butıın kızlaın bır hafta on A NKAR A kefı hakkında ne biUyorsunu?*» (ber Panorama Î0 15 Şarkılar 20 55 fonl o'kestrası 2" 10 Çeşltll nvafune kadar doneceklerını ve ver ÇaTkılar 9 20 Küçuk konser dıve «.ordu «Bi"n m btı ismi btr 9.2T Açılif İJSO Gfinaytfm •» KOçflk ilânlar 21 00 Kua ha'berzlk 24 00 Kısa hab«lpr Kapa10 00 Kısa haberler Kapanıj lerınf ı enı ha^taların geleceÇım verden duymusluSum v»r fjibl, avın dlnleylcller 7 SO Sabah mü ler 21 02 Ozanlar ve •eclerl 12 00 A<,ılı$ Kısa haberler Sa ni) tahmın ednordu Jım*< lngiltere 5 lon orke«tralarından 12*0 Şarzlfl 7 45 S»rkı v» «az S 00 21 20 KU«lk Tiirk ınuıigl koroeu tna > 1<T*NBUI ÎL R\DYO9TJ ve donunce eorus^ceklerını vaade t kılar 12 jO Haflf müzlk 13 00 taatl « 1 5 js A c l ş • O ÇesltU dan' Haberler 8 10 Hava durmmı 22 00 T B M M SO ' • ValUhi bentm yokl» derek onun adresını aldı Sonra ! Habercr 13 15 Plâk dolabından orkes*raları 18 00 Dansa çagn S 19 Slzln lçin çalıvoruz B SO Bu Ylrmlncl yüzvılın müzlgl M 45 B^nd cebinden paketıni çıkardı Haberler 22 55 Op«ra albttmOn8 "0 Caz dünvasından 19 00 M( »abahın ç»rk.lan 9 00 Xapanı« 13 "!0 Şarkılar 13 50 Plâk do.obur ki7İarın da mııfa«>!a! Kim v hiç tıtr«niyen ellerle Wr aif>11 57 Açihg 12 00 Kısa haber den 23 40 Gec« y ı n ı m ı dofra Islındsp 14 15 Şarkılar 14 10 odller ülke«lnde gezl 19 S0 K0 ve adre«lennı ıstedı Kızlara bir ra vaVtı ler 12 Oî öğl« titlll lçin 1JJ5 24 00 Kapanı» kon«*r 50 00 Radvo Ü€ «îenfonlk müzlk 15 00 Kıs» ha çük cemıle olaTak «ovadlarınm tarıhçe KüçOk llânlar l î 30 Oyun havmANKARA tL XADTO§Ü Kort rehberler» bgfTTİ» bir t»«^lmanra 20 H Plaklar arasındc berler Kapanış 1 'smı ırceiemek ve bıre <fmı çı18 5' Açılı» 17 00 Daaa mflzlgl ret yapmca ıdaıııtıı raraliTi dı' 1" 00 Açılış Kısa haberler 20 45 Haflf müzlk 21 00 Gec* lan ve şarkılar 13 00 Haberler 'kanp hedıve etmek ı«tedıS'nı sov 1" 0S Haflf müzlk 17 15 TOrkü kon«CTl 2100 Çeşitll müzlk 13 10 Hava duramu 13 15 ögl« 18 00 Aksam koıuerl 19 00 »an ta^Hılar Carapbdl Bond'a 9 konseri 13 40 Şarfctlar 14 00 Haltf müzlk l»J0 Badyo 11» ledı Rubv'nin butun bu «ov'enen00 Knpam* ler 17 • O Karma fa«lı 17 5" ' aon bır defa oUrak. yaİTanr «İW Çeşltli ıoU»tler çe?lttl meledrer Tranauca 1» 45 Franauaa mttzlk lere inanmama?ı ıçın hiç bir »e Kua llal»r 18 00 Reklâmlar getSTVNBUL POLtS RADTOIO bakti, sonrt ban g&gıanün Brtün« 1430 Şarkılar 14 4» TMrOler J0 00 Senfonîk konser zl 00 CKııa dalg» 47 43 m ) çldl 1 Î 00 Haberlrr < Günlflk bep yoktu Arkada<!İannın wovad DU«k p m ı n 23 00 Mourfın Doa 10 5S Açı'ıs 11 00 Çarkılar MU 15 00 Kapanı» olavlar 19 10 Kltap «aatl 19 40 le.rını ve hatırlı\abıldı8' kadan j 1 16 57 Açılıç 1T09 KJ« hab«T Gtovannl opcrmnnra Sirkı'ar \o 5fl Kt"« llanlar z«»\\en ^enar 1 20 Plâk (lolabinBnr J ontr dosdoğra lfkenc« onın adrpsını Rond a hıldırch O da '0 00 Ddtıvsı a açi'sn pencere d»n 11 40 Turkflter Gözlde K» ler 17 0Î Şarkılar 17JJ Erol 33 00 Kaparıı» bfllyordu bunlaı bır parça tuvalet kâğıiı huvnunda dalma nın uzerıne not ettı t » • » • »'»••<4>•••»••••••••»••»•»•• »4»»»< • •• • pn rrndorn Alet ve metodlan kul« lanırHı Zaten perısan bir halde < gıbı şej lerle hiç bır ılgımız yok kapılnası 1 ğru degıldı rıra bur* v T*RIN Kaçı? Idsn ba«ını kurtarabılme«ı ıçın sılan TÜVSUI Campbell işkeneeve ne tur» «C^lei«e bu »oruyu lutfen sorul 'nırlennın detnır eıbı olma«ı sartkadar kaç gaat davanabüirdı* u Za\pllı CmpbU n k halınde Bond'un r» kada vskti kiîmıjtı1' mamıs {arzedın Sır Hılarv Bu h» • LEVENT «KoTkusuz Aglanlar» dı»e çok Isabımı bozdu. benım "imasa arkadajımn orpda ne »raRÜTA 448439 • «Yedı Sılâhsorler». Her »eyden »üphelenmeje basia d>4«nı derha! anlar ve o Ha Bond'u 8ARAT «Toto ve Kleopatra» dım Sukunetın bozulmasını hiç tanımazlıktan gelırdı Ama daha Kont, «Simdi Oflo rrrir* StTE 477762 «Yedı Sılâhıorler» 2i n varı suurrur. ferekcni yap«rlar» «91ı •.rrmem Sir Hilary îlm! deneme ' »ımdıden yarı ŞAN 48«792 «Agaçlar Ayakte ölür». haldevdı tskenceye fazla | • bu m«rak etm«yln, Slr l«r için «ukunwt ve mahremıjet TAN 480740 «Avrupanın Sıcak Geeelerl». da\anamı\ arak ve her şevı ıtıraf Hilary Ama bn mfl#wff F4TÎH 22071 Pazartetl tatil Her gun 11 da, slty «arttır Anlıvorsunuz > I . MEIJEK «Pevtor Âşık'an. Lı«an«ı olanların edecektı O ?aman da Bond un «on Paıar 15 30 d» «Tepeden tnm«» Çartamba maaİMef rlhniral altflat rttl Bcna TENt AR «Abtdık Gub'dık» «Anhyorum ve «ire verden | Telef 22 ?d 25 e muracaat'an azızım '«.aatı eplmı« olaraktı Ama havır 14 3U da Pazar 1 de •Çocuk Tiyatroau» 1 biraı lrın r»rlrt1n1z, defil alT Ça kadar hak v e m o r u m Y.TAKSlM «îbo Kız^r Pansıyonunda». • lışmamıza dtha fonrm derara ade Kont Ben de ıvmdl odama gıdıp | Blofelİ le trma Kizlann vanınria K^DIKÖY 3b()682 Per?embe tatıl Her gun YILDIZ 476342 «Ta>:ralı Kız» (T) ILANCII IK <«43 3447 • lim. bn işe devam edeyım Tam ondor hâdı^e ç karmak ı = terre7İerd hpr , 21 de Cumartesı Pazar 15 30 da «Ah Baba, ALEMDAR 223683 • «Mevhanecı» • \ ah Baba» ATSIJ (KGumruk) «Tığ Gıbı Delikanh». StTE 476947 Pazarteıl tatil Her füa U d« Bl'LVAR 213578 «Hızır Dede» «Evcı'ık Oyunu» KULÜP 227183 «Taralı Kız» (T) Yazan H Caetlllou • i ÖLDÜREN SIR 47 TEPEBAS1 442157 Pazar. Pazartefd, Ç«rMARMARA .Ma\ı Melek» IOLD1K S\Ğ* 4 şamba, Cuma laat 21 de, Pazar 1530 da «S«MELEK (Eyüp) 1 «Taşralı Kız», S • 1 Çat burada çat kapı «rkamn • zuan'ın îvl în^anı» Salı, Peraemb*, Cumar«Çam Sakızı» da fblr trmlzllk aracırın bllmece T tesı saat 21 de «Carmen» Operası RENK 211525 • «Bu Toprak Benimdlr». şpnlıne «rkjlmu? tarlfl) 2 Blr ^ ŞEK J23542 «Tajralı Kız» (T) \aiatigm m l ı olarak dünva üzerln 4 PsKÜPAR Cuma tatii Her gun aaat Jl da. Pa/ar l"ı30 ri» «îsvancılar» TBNİ 225891 • «Peyton Âsıklan». de gcçırdel süre tatlı arzu ve lstek • gcçırd'gl aüre antu TEM (B K5y) «Pekinde 55 Gun». 3 En küçük blr kıpırdanma hare • YENİ ROMEDl 440409 S»lı tatil Her f»ee: KADIKÖY • ketl blle \apnsk he\eil kalmamıs ^ 21 de «Küçük Şehır» Her fOn 16J0 r« Padurumdiki k kı«l blr harfln okunuşu # b fl k «Tepeden Înme» OPEBA 3808M «Tatrah Kız. (T) ı a r 1530 d a 4 Tprrlnin \e kol&cının Bik «ık • RKKS 340111 • «Anna Frank*ın Hitır* Deftorl» OPERA 115711 kullandıgı blr âlet. blr lddlavı Igpatıj t e s ı OZKN SeS6M • «Agaçlar Ayakta ölflr» dısmda her gece 2115 t . (Çarfamba, O> etmek lçin kullanılır 5 Gerçegi J BtNEMA a (KYah) «Amantıı Mfleadelt». marteıi Parar matlne 16 18 te) «Koçero» bellrten hal (rrllletlerarası blr tej$ 8ÜRBTTA 800881 «ölmeyen A»k» rim) 8 Blr çe=lt agzın vm<ı ala|4 446418 4407M • Pazartesl Sah 1» 8TTNAR 1 €jerry I«wi> Kgleniyor», 1 franjfa u«uldp hazırlanmif kavmak J 7 «Batı ^nadolu dojumlu 1 ldare J 1 «Satılık Knd»r>. \f Kleopatra» Çarşamba Persembe Cuma »efı» kareılıgı lkl *öz 8 «Kalbur 4 KTJLÜF ( B J a r i ) «CDAlt tb« Knltr PanıiİR ve 2115 te (Cumartesi 1530 ve 2115 teV dan ffetlr'» mana^ına bir emlr b l r ' i yonttnda». «Doktcr Kıkota ve Kadınlan» mu«lkl aracı 9 Eilne gpçlrlp sahlD • olarak bir «oru t»kısl jT A7AR J2S24K Gazanfer Orcan Gfltıfll Clkfl YUK\RID\V A?*fiIY\ |J ToplolnSn Her eece 21 15 te Matineler • Sonra: Hemen cevap veremıyecegım, de1 KuvvetU devletlerin uzak yer • Çar«.amba fhalk> Cumsrtesi (?)»renci) v» Wledn«r mtak Mfkta kapuını actı T» Herieonrt Ue Wledaer k*ran«n mtmaa» lerde kendl varartanna kull&ndıkPazar 16 15 te »Yenerbahçe KulObfl» jflmifltrdı. O «rada tasflf bir rttıgâr çık Herieflorfn otvrtnat* dSvet etti: «Bnrada di. Psriae gldip bır kaç gun kalacajım. Dö 1 lcrı dlj ar 2 Gelecek lçin beeledlmıştı Heıiconrt vakınlarda afak bır kSsk rahate* konvfunu. Tabü Ravob ile Er nusumde görüşuruz. V akta çu \ndreas HoBÜLVAR 214892 Pazartetf dışmda her gece | glmlz tatlı hülvalar grupu Arap yafordu. Wıedner etrsfı fönnflyor gibi Idı. hardt'a da mühim bir hiaae ayıracağım. fer teskılStı var ama Belki de Seıwald 21 15 te (Çar«amba enmarte«i, pazar matine DEVLBT TtYATROLABI t rım adasının bazı nemleketlerinde Herıcnort'a. «Eraın olnn dostnra, dtdi, is Pl&nlann aranmaaına ais de ıstirak ederıe ın SlOm&nden mes'ul olan bn teşekknldur 1915 te) «Kart Horo7» I erkekleruı başlarına glvdlklerlnden BÜTÜK TİYATRO 113831 • S v u * : 10X1 Salı fi\ devletlerı o fttzenin plftnlsn için yuı nlx lahmetlniı boşa gitmlyecektlr.» Bu garip Fakat Erama'nın tehdıt altında oldnğunn I 3 Blr esas maddeden artmış kırmtatil P erteai Te Cuma t\tmra *öp B«nl Kate» OORMEN 44973S Sjare 2115 Matıne Cu sanmıyorom. Esasen sızınle arkadaslıgi oelll, iki yüz mllyon oderler . tı bri g^z rengi 4 «Kcrkarak dehtekllf karsınnda Hericourt blr miıddet aesÇaı?amba «uare ve Pasar aıatzB*: «Siz« Oyle Pazar 15 te PiTarte«!İ tatıl «Sabsne nu şimdlkl halde korur. Ben bundan ılaet lçlnde kal'» anlamına blr emlr, ıta k»ldı... Gelivor«îa öyledir». Ptffamb* »• Camart««i zin kadar emin degülm (Arkası ar) «114% e parça kopar» kftrsıhgı blr çe«uare «Taîıhm Kndratl» Opar Pazar GENAR 493109 Pazartesi di'inda her aün klm 5 Yfinetlm lslertyle llglH « 2115 te (Matıne Cumartesi PazaT l"î te) suare «Uvman Güx«l» Ttalad Son defa lyl blr kararla Beyoglu cad1 • Bitmeven Aşk» Pazarte«ı 18 ve 2 15 te KtCÜK TÎVATRO 111141 • taa**: » J 0 Padeelnln arka «o3456789 «Havvanat Bahçe«» ve «CeDhede Pıknık» zdrteîi tatıl Pazar matin* M t»: «Topuzlu» kalü»nnda bulunurlarken ora Oî) A TİYATROSH 1111» •••* M d» PazarH4LK TtYATRO^Ü (Aksa'av) 212119 Cu dan kaldın'an te«ı tatıl •Dogum Gflnfl» ma hariç her ppce 21 15 te (Matine Çars™ müesse^elerden î « M SAHM* 1^7240 • Suar«: XX Pazartesi ba, Cumartesi Pazar 1615 t») «Ş p Spvdı» blrt (karma s<5z> • tatıl Pa?ar rratne 15 t« «Bitnriyen Bir Aşk» tSTANBÜL 4*2230 Suare 2115 M^tm» 7 «Komuta» rcTNCÜ TİYATRO U7M0 • 8utre » 3 0 nın dBrtte lkisl, ÇarsBmba Cumarte>:l Pazar 15 te »Üç Kı Pazartest tatıl Pazar aaatbM H U: «Blr Kogemllerln durak sive Blr Yatak» Her gun 1P 15 'e Munır öz 31 Mart 1925 tarih İİ Cumhuriyet'ten G*Idı» yerl 8 «Blrkul Topluhıîu «General Çopçatan» blrlnln berzerl Dtınkfl bnlmaeanuı K4.RACA 446686 Pazarte«1 dıs nda h?r e * <dflnva» »nUmı halledllmlf «ekll 1 MFYDAN SAHNFSİ rTBJO» . Çt»f«IBb« t*til ce 2130 da (Pazar matine 5 tei «Hımmetı na lkl »8z 9 Yenl »evdalılar çokH;r gece 21 15 te Asteğmaa Bymen» Salı, A'ınızle» İBk bdyle gezerler (karma aöz) köpersembe cuma 1815 ta: «Sfl Baftaa» Difer tOlOkle hiç blr llglsl bulunmavan blx • KENT OTÜNCULARI 449"36 Rer çun 18 eunler «Mavı Devriy»». durumda J de Pazartest 18 ve 21 15 te Carsamba tatıl HALRFVİ «)YUNCDl,Aia Çajfamba. Cn• «Mıras» Sah Cuma 15 te «Gülerek Gırin» marte«ı Pazar 2100 d f «4Sa7* Değra» J KÜÇÜK SHHNF (Gfilriz Sfirnrl Ensin CeıALTTVD4G 111199 PaMrttvl tatil. Suar*İE^an sahasında askerl bırlıklenmmn harekâtı hava aa r t " 'er 20 30 da «Mfrdrr»».. • zar) 495652 Pazartesi tatil Suare 21 15 te larmın kotulujhıne rağmen, muntazam bır şekılde nkışaf etmekA^KARA TÎYATROSO M M l • Smll tatil J (Cuma Curnarteıi, Pazar matıne 17 de) tpdır r> • arhakTr bn'gesndekı kıtaatımızm ılerı han âtmı on< Pazartesi Çar?amb« VJ* T« «141 ta, Pazar «> «Bülbülün Sesi» lempve çali'an ban çeteler haylı zayıat vermişlerdır Elâzıg bol15.30 ve 2115 te .ölft Çaaıla».. D İ H T runler J ORALOGLU 494938 Pazartesî tatil Her ge( eesmdekı kıtaatnnız \s« müh m bır mukavemete usramaksızın 1* ve 2115 t e : H ce 2115 te (Matine Çarsaraba 18 ve Cumar+e* İTlfAİltE: Beyoglu • 44 46 44 ılerlemektedır Uçaklanmız Silvan'ın 20 kılometre batısmda aı Pazar 15 te) ••Keresteei Tevfik Bey». Istanbnl • 21 42 22 Kadıköy • rastlad klan güvari ve Divadpden mürekkcr tahmınen 700 kı<=ı36 08 72 Üsküdar İ8 O 48 C Sinemalor hk âsı kuvvetini bombardıman etmışlerdır Bujuk za\ıat \eren lsmaıl Hakkı l'>ey Bakırköy 71 64 Sb Adalaı Her Nadolny asıler dagılrp 516ü 81 tstınye 63 50 20 * FOLİS IMUAI: tstanbul ?/4S0L • Rumca bir gazete kapatıldı AI.FMI \R 154138 mAm. Başanb bir sergi Beyoglu Tl 45 01 Anadolu ANK4RA 123431 • «Mrrl İstsnVnılda akşamları ınbsar eden ve bır Yunan garetesın1 Yakası 27 45U2 hıhhi tmdat ATL*S 440K3 ; «Yeşılhkler Üstunde». 124075 «BillAr KSfk«. den farkı olmnan rumca «Impr^ıvana» tjazptesı Takrırı Sukun MerlrPsetuJhattatın fHsttaHar Mekteb ) m =enel'k « r g s1 Be\ıglu *44y9a (•atıh 21 İ S ^ tmR 448439 «Yedi SılShşBrler» C:", \SI 122215 Feodi Tayfura dun acılmı^tır S«r£İde eskı hattatlardan Yshu ile Ş e ^ Ham Kanunura gore kapatılmıstır Ü<kurlar ifi 0"ı 36 t\Cl 484SP8 •Tajralı Ki7» (T) Y nd » Q dullah ın cserlerınden başka ha\atta olan baftatların eserı ed Gazi Alman Scfın kabul etti KERV^V 480423 «S» gıli» M Sch11 i21 flfi «Mıson Kaplan Terbıyecısı». * IKrN Demırvolldn ifi (>4 7S ver almaktadır Ismsıl Hakkı (Altırbe'ert H ıluı \e Hılım f\ON*K 4R2606 «Bu Tonrak Bemmdır» hO^ AK 12O750 «Arka Sokak» Alman\anın \ e n •spfırı Her Nadoln dun Çanka\ada R»ıı Hrf^rt^rprfsa ) ^2 itny (blrkeU) Bevlerın v a n levhalan Baha B*vm cıtt ışlen Sı.ıhı Muze Ma LÂLE '2 No lu Sıfre» KlNrvIt 13216^ «Çıljınlar Kıralı». .ııumlnır Gazı Mu^lafa K=ma] P5a Hazıetbrı taıafından kabul * I {.\H T H Y ( lermlnal) • LÜKS 440380 «Taaralı K z» (T) Ul\ »B bı] : ; duru Dr Hıkmet Beyın tâlıklen de sergıde teşhır olnnmaktadır «4 I W h Hrfva Alar ı ra 82 4t olunmuş \e wfır hazretl°rı ıtur.adnaııe^mı sjnmjşlaıdır Çevuetv. Nihal YEĞİNOBAU Belediye zabıta mUdürünün dikkatine! Iıtsan değil ajan Geceye kadar Banyoda randevu BULMACA Elvedo, kont KOTA Istcnbui'da 272 273 277 X i i Ankora'do İsyân sahasında askeri harekât inkişaf ediyor Lüzumiu Telefonlar Ankora'do •stanbul'do * VAPUK. U e n u y o i l a n , İSUİVC. > • • • • » • »^ 6 • • • • » » • • • » « • • » »»>»••»•» • • • • »» » » • » »» » • • • • > • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog