Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

31 Mart 1964 ÜC DI Kıbrısın manzarası HABE RLE R t üc buçuk vaşında imişim.. Bir çün Ihsaniyedeki evirnizden uzaklasmı1 şım (kaçmışım demi>oıbnrtan k&tfl haberier alrum).. Ailenin dostu olan ve o ;a$Ancborage (Alaak»), i» (AP yokolmuştur. madıgımıı blr fün geçmita bir çocuk ve o zaman için hayyor. Oeliştneler Makarios ».a,) Radyo Alaska bırbırı arBüyök med dalgaları tersftndsa «oknldagn bndından gelen şıddetii zelzelelerden Anchorage'in 150 mil güneydoğu li uzak bir nıesate teskil eden geWashtngton 30, (».a.) Dünya sonra bugun gunu enkaz toplamak sunda bulunan fünkfl meendan çıkarılamadığı Valdez şehrinde ne Csküdarda «Dutlu kahve» semisısının hissediliı bir sekiide dÜ3 la geçirmıştir. takdirde, Tflrklye, peginde koştn,olen 32 kışının ekserıyetmın denı tiııin «Saraçlar» içinde Saraç Semekte olması sokaktaki adam; her fn şn Iki an» bedefe ulagmak imAiaska tarıhının en büyuk facıa ze goçen liman tesıslerı ile bırjik yid efendinin evine gitmışim.. Bene kadar tedirgin ediyorsa da, b u ' g l o l a n y e r s a r s ı n t ı s ı n d a kânını tamatnen kaybedecekmiş şımdiye \te sulara gömüldükleri bıldirilmek nim aklımda kalan yetmiş senelik ış bul >okakta idim.. Vanıgibi gSrünmektedlr : durum bilim adamlan tarafından | k a d a r o i e n l e r l n s a y l s l ş ı m dılik tedır memnunıyetle karşUanmaktadır. j . y c t m i ş civannda» olarak bildırü Zelzelenın meydana getirdiğı bu mızda bakkal dükkânından eve 1 120,000 soydaşımıza can ve geldim. Kapıyı çaldım, açmadılar. a a mal emniyetl, refah, adalet ve eşit ,AI" karalan L. U . S a y e ^ , t ! f n l r ! m e k t e d l r Zelzelenın şıddetıne na yuk med dalgfalan. sadece Alaska Karşımızdaki e\e annemı sordum. lerin , .. .™ basması tehlikesi baklar. nin geciktiğinı belirterek.. sunları zaran can kaybı inanıîmıyacak de jsahıllerinı yıkmakla kalmayıp bm «¥ok» dediler. l'.en de annemın Seî 40 mil »temlzde, venl bir recede az olmuşsa da. yaptığı ha lerce mil uzaktakı Calıfornıa sasoylemektedirler: sar ve memleketın ıktısadi haya hillerinde bile en az 16 kısının olü yid efendinin evine gitmiş olduğuSovyet peykinta knmlmasının 5n« Güney Kutup bölgesinde buz tına vurdufu darbenin şıddetiağır lenraeüi. Tflrkler ikinel «nıf vamüne ve ha.ara sebep olmuştur. nu sandım. Belkı de evvelce oyle ların erimesi sonunda Birleşik A bir sekilde hissedilmeye başlanmışbir tandaglar haline getirildiklerı veya Zelzele bölgesınden 2000 mil u lâf geçmis idi. Çocuklnk tiu'.. merikayı çevreliyen Okyanusların tır. Kıbrısı terkettikleri takdirde. gezakta bulunan Oregon sahıiîerın Aldım haşımı.. Sırtımda bir kısaseviyesinden son 14 yıld» devamR«smi tnakamiar maddı zararın de de 10 kişi ölmüs, 16 kişi de kay cık hırka.. ve entari.. Ihsanıve. Paride en iyl ibtlmaUe. askeri ve ikh bir yükselme meydana gelmıs 350 milyon dolâr ulduğunu bıldirşakapiM, Doğancılar, Ahmedi'e tisadf destek Için Rnsyaya bakabolmuştur. tir. Bu yüzden Amerikanm Atlas mekteyse de, ozel kaynaklar bu' eak tarsfgız blr 01 ke kalaraktır. Dığer taraftan dun oğleden son caddesi, Tabutcular ıçinden Saraç1 Okyanusu sahilleri bir su basma nun daha fazla oldugunu ısrarla lardaki Seyid efendinin altı dukKıbrıs, nflfnsnn 'İ40 ını te«kil edera hissedıien şiddetlı bir yer sarsı ile karsı karşıya bulunuyordu. | belırtme"ktedirler. cek Rnm komflnistlerce idare nlun sıntjsından sonra emniyet makam ', kân olan evine gittim .. Güney ve Kuzey Kutup bölgele Valdez'de enkaz attından çıka Aaa! Sen neye gelditı? dedimasa bile, oniarın tesiri altında kaları yeni b'.r med dalgasın.n gelme | rinde eriyen buzlar deniz suyu1 nlan cesetlerin sayısı 32 yi bulmuş sı ihtimaline karşı Seıvartî halkını , ler. lacaktir. i nun bir kaç yüz metre yükselme tur. Şehır ağır tahrıbata uğramış şehri boşaltarak dağlık Annem burade degil mj? dftyerlere Baspiskopo», «Imdive kadar ov sine sebep olabilir. Tabii böyle bir bulunmaktadır. dim.. gdç ettırmiştir. nadıgı ber oynnda gralfp gelmistir şeyin olmasr için bir kaç yüz sene Baskan Johnson'un ozel temsılBeni verdiler, Seyid efendinin çıCuma günkü zelzele uzmanlar ta tnçiltertnin fayesinde Kibn« huh Paris 30, (a.a. A.P. Radyo) Fransız Komünist Partisi Hderi Thorez, Mer geçmeei gerekiyor. Isının düşmesi cisı felâket bolgesını dola?tıktan rafından 8 7 şıddetinde olarak kay i rağı îjevkinin kncağına eve gönranını flç rarantSrler alle«inin karşjsında buyük ümitlere kapıl sonr» bu sabah yardım gönderilkez Komitesinin bir toplantı sında vaptığı konuşmada, Başkan De Gaulle'ün dış mayalım. Bunu kontrol etmek bi mesinı temın etmek maksadiyie dedilmıç bulunmaktadır. Zelzele t derdiler.. Bu Seyid efendi Bektskontrolntıdan cıkararak Blrlesmis nın sıddetini hesap etmekte kullai şi idı. Çıragı Şevki de Bektaşi idi.. Mflletlere tasımutır. Tahminler siyasetinin bir çok esas noktasını desteklemiştir. zim elimizde dejildir. Eğer ısı tek Washington'a dönmuştür. nılan Richter ölçüsüne ghre s;mdı j Bunları sonra babam merbumdan bilâfına. konkoca Papandrenyn dü 7en"dim°"o"M"man"nı'esVlâ~sar« Thorez'în Komünist Parfisinin «L'HumeniteM tarafından , rar yükselmeye başlarsa bu yüz yı Veni tedbirler 5s men suyuna sokarak. fikirsiz. sahkadar kaydedılmıs en çıdrtetlı j e s M a f l g i b i e s n a f z ü m relerinin bahr, sonlarına dogru ciddi tehlike Amerikanın 49 uncu eyaleti olan nakledilen konnsmaüi, Fransu komiinisllerinin De Gaulle k»rsivetsi* blr knkla haline getimıi<»Jerle karşn'aşmamız mümkündür. Alaska felâket bolgesi oiarak ilân yer »arsıntısı 9.61 dir ve bu meszıları bazı tarikatlara intisap eder;ı, ikridara gelişindenberi ıdriştikleri sis<emli mahalefeti yutir. Kıbrmta Ise Rnmiann »avı ve Bununla beraber dünya devamlı edilmistır. Buna rağmen Başkanın kun olmayan bir bolgede vukubul lerdi. iyi mi olurdu, fena mı! ona maşatmış olduklannı açığa vurmaktadır. Tborez, özet olarak ate* tMönîfi&ilne dayanarak *idolarak seklini değiştiriyor. Bazı |temsilcim oiarak zelzele bolgesını mustur. biltnem. Ben geçmişe ait küçük junları sbylemlîtir: det hareketierİTİe Tflrklerin mnMegken ve ytyecek ııkıntım yerlerde toprak parçaları o kadar j gezen ve tahrıbatı gören McDerbir röportaj yapıyorum.. « Söylenildiği gibi De Gaulle' mott kavemrtlnf kırmutır. HalUıarırrta yükseliyor ki, suların yükse!mesi' . mevcut kanunun bu bölgeye Alaskada derhal basgdsteren Çırak aldı beni kncağına; Dolap ria. Ofivenlik Konsevlnln bizatibi ün zihninin köşesinde bazı fikir rise jldememesine sebep, Amerika bu bölgeler ıçin ciddi bir tehlike | yeterli derecede vardım yapmaga ve yiyecek problemlerinın hnlli sokagından yukarı çıkmaya baslaTHrkivenln alevhinde oimıvan ka leri olsa bile, Komünist Partisi, da bir Bafkan Yardımcısı olmamakâfı gelmiyeceğini ileri sürerek, çin çalısılmaktadır. dı. . Inadiye'den ayrılan yokuştan meydana getirmiyor.» rarını. Rnmlann çıkarlann* ny Komünist Çinı tanımasını tasvip sı ve aynca bu vıl yapılacak seyeni tedbirler alınmasmın gerek îçme suyu ancak karlar eritılip ««nraki küçük mezarlıgı geçer geçmn (ificerek farzds vnrnmtatıp nv etmektedir.» çiraler Bu hakımdan kanaat'.mce Damat «hayır» deyince tiğini söylemiştir. kaynatılarak elde edilebilmekte mez karşıdan babam merhnmnn pi'lstmavi haıtarrrmktadır. Thorez Fransa ve Komünist Çl De Gaulle Wa?hineton'a gelmeliMcDermott, Alaskanın ıktisaden dir. Kızıl Haç ve diger vardım te lalası Osman efendi karşımıza çıkdir B5y!e bir ziyaretin yaratacagelin ağlıyarak eve ayağa kalkabilmesi ıçin büyük yar şekküllen malzeme ve çiğ gıda az tı. Şevki beni ona teslim etti.. EGecen hafta icindr. ratetı karma nin Moskovada varılan kismi nükWaabington. 3 (a.a.) 0 dım yapıldıg] takdirde, en gz dort hğından halka günde ancak bir ve gittik ki.. bir vaveylâ.. ben kay. kansık olan Kıbns bnhranma iki leer denemeler va«a£ı antlaşması 5ı olunnlu ?onuçlar. protokol me ' Güney doğu Asyada bir tefdöndü kaçınmalarını selesinin ü tutulmalıdır.» aylık bir zamana ihtiyacı olduğu öğun yemek verebilmektedir. yenf tmsnr daha katılmıstır: Ba nı imzalamaktan bolnnca .. etrafı aramıslar.. konn tiş gezisine çıkmıs olan Ametenkid etmis. fakat De Gaulle'ün Söylentilere eöre. De Gaulle Peterboroogh (Kuzey Inglltere) " u sdylemiştır. ns Göefl ve arabalnrn . rika Savunma Bakanı McnaEmniyet makamlarınm emri ile komşnya sormnşlar., bnlamamışr 30, (a.a.) Peterborough kilisele Difer taraftan memleketlerine bütün içki Barıs GöcB. nizam ve asaylşin kuzey ve Güney Vietnam'da Kam müteveffa B'iskan Kennedy'ye bir mara, komünist Vietkong çeedilmiş, lar. . O zaman mevcnt olan açık rinden birinde kıyılan nikâh sıra derhal ve geniş çapta yardım edü bankalann da arsalardaki açık knyuları arastırborçiu oldugunu kabul ettesisinde Makariosnn Sntforma boçya ve Laos'un tarafsızlaîtırı)telerine karşı savaşı hızlanaç.Imas.na izin ve mıslar.. etrafa adamlar salmışlar» sında rahibin .bu kadını zevceli mesi için Kongreden ozel bir karilmemistir Johnson'a böyle civdirilmi* EOKA eşkivalsrından maları teklifini övmus ve bunun mekle birlikte dımıak amacivle Güney V i ğe kabul ediyor musunuz?» soru nun çıkarmak üzere Alaskalı senaPasakapısının içinde kaldınm tamir knrnlu güvenlik knvvetlerinln de Günev Digu A«va antlaşması teş bir taahhı'idü olmadıSmı ve dolaetnam'in 50.000 kışiyı daha eden Arnavut kaldırırocılar ben fcisik blr lülmle de olia. vardımcısı kilâtınm (SEATO) tasfjyesi ve yısiyle Johnmn'un önce Farise askere rtlacağını bugüc açık ! suna karşı damadın «hayır» deme törler de W»shingtona hareket etsi üzerine 19 yasındaki gelin mih mişlerdir kıhkta küçük bir çocnğnn oradsn haline «etirilmektedir. Çapnic/nla Vietnamın birİPvtirilmesi volonda gelme«:nı istem»ktedir lamıştır. B:r televizyon mürabın önünde tek basına kalmıstır. Anchorage'in 60 mil güneyinde yalnız basına geçtiğini söTİeyince Faore Moskovada nn dönyanın en mfikemmel asker ilk adım teşkil edebileceğini söylâkatında Mcnamara, Baskan «Hayır» cevabını verdikten sonra bulunan Sevvard sehrınde de tadeOsman efendiyi Seyid efendinin evl lerivle takviye edlldigi, dönvanın lemiştir. Bu arada sabık Fransız BaşbaGeneral Nuyen Han'm Güdâvetlilerin meraklı bakışlan al cs 2 ölü bulunmasına ra£roen, sehne göndermisler... Akşam üstü eve en tnflkemmel askerierinin eapnlkanı Faure, Moskovada Kruçef taDe Ganlle n ney Vietnam kuvvetlen mev 8 tında kiüseden dışarı çıkan damat rin is hayatının 'o95 ı felce uğragelen babama hâdiseyl haber verdi oniann emrinin altina eirme«l rîbi rafından kabul cdildikten sonra nlçin (rltmivonnıı»? cudunu 50.000 kişi arttırmak bu hareketi için blr açıklama yap tnıstır. Şehri Alaskanın ıçerilerıne ler. Bir tokat yedim.. Olayın akbir garabet, Kıhnstan haska bir öte vandan 1965 vılında yapıls ileri gelen Sovyet devlet adamla ! atnaciyle genel bir asker kav Stockbolrn. 30 (A.P.) Bir Itverde ne röriHmus. ne de Işltllml* eak Frsnsa Başkan seçimlerine [riyle görüşmelere devam etmekte' dına hazırlandığını ve Ame maktan kaçınmşıtır. Rahip dama bağlıyan ve memleketin başlıca veçli meteoroljist bugün yaptığı lımda en iyi kalan kısmı bnrasıdı gelinin kızgın akrabalarından demiryolu o!an hat bir ray ve vakonuşmada, Alaskadaki zelzele fedır. Büyük babamdan kalma hallr. rikanın haftada 1 milyon doSosyaîist Partisinin adayi olarak dir Faure'un ziyareti her ne kadar korumak için kendisi ile dısanya gon enkazından ıbaret hale gel lâketinin Sovyetlerin 1962 yılı a rap ve eski gelâmlık binasının arArabnlucu Toomloja lie, emelle katılacak olan Deferre. New York* «özel» olarak vasıflandırılmaktaylara yaklaşacak bir yardımla kadar gitmis, gelin ise ağlıyarak miştir. 1 mil uzunluğundaki lıman ğustosunda Novaya Zemlya bölge k > tarafındaki odasmda yüklfl£ün rine hizmet ettilSi sürete Kıbrısiı tan Pari«e hareket etmeden önce sa da sabık Baçbakanın Fransa a bu tesebbüsü finanse edeceğıeve donmüştür. olduğu gibi denıze çokmuştür. sinde yaptıklan atom denemelerin önftnde bir tokat yemistim. Ramlardan itibar gorecektir. 7adına müzakerelerde bulunduBunni söyîemi^tir. Mcnamara, «orulannı cevaplanCuma gecesi sabaha kar;ı şıddet den meydana gelmis bulundugunu A m a b n benimkine kaçmak deten Tnomioja'nın elinde. blr çBzüm dırarak protokol meselesı vüzün dan hiç kimsenin süphesi voktur Nehrunun sıhhati General Han'a karşı besledili bir zelzele ile »arsılan Alaska ileri siirmüstiir. kaybolmak denir. Küçük ço* * volonn TGrkler veva Rnmlardan ! den Washinçton'u riyaret etmek Siyast çevrelere göre Faure. sürmüştür. ği büyük itimattan bahsederKörfezinin butün sahilleri hemen düzeliyor birlne kabnle iebar edecek ne velOsterskaer lâboratuvarlarının se cnklarla mnkayyet olunmazsa soken, «General Nuyen Han jten kaçındıgı söylenen De Gaulle kova • Paris yakınlasma*iyle ıvnı manzarayı arzetmekki. ne de knvvet vardır. Yegâne bazı noktalar Szerinde durmakt8jfi Dr. Sven Svantesson Sovyet nük kakta giderken de kaybolur. Onnn son derece faal, muktedir, a ?un!an sövîemistır: silâbı iknadır. tnatçı Makariosn da « ÖSrendiSime göre. De Gaulle jdır. leer denemelerindeki sarçıntılar için analar babalar çocnklannı elkılh ve kararlı bir Baskan olerinden tutup gezdlrirler. Ama bn havalinde csnlandırdıjı Kıbrıstan Washir.gton\ı zivaret etmek iste' Hatırlanacagı gibi Faure, geçen diıini çılgınca alkışlayan temsilci Eyaletin merkezı 100,000 nüfuslu la Kanadada vuku bulan ver sarlarak hareket etmektedir» baska bir eHzflm yolnna ikna Inv mivormuş Başkan Johnson lere hastalığının günden güne iyi j Anchorage sehrinde sadece 12 ki»i jsıntılanmn titreşimlerj üzerinde yeni terbiye gistemine nymazmıs. demiştir. ise vıl Pekini ziyaret ederek Kızıl Çin Cymaz ama çocnk kaybolmaı . kânsız oMnfnns ?5re, Tnomloja bana. De Gaulle ile görüsmek is,ile Fransa arasındaki münasebetlebunlann leşmekte olduğunu ve tyakın za i ölmüstür. Fakat sehrın is merke yaptığı incelemelerde, eallp ihtimalle. bevbnde vere «a tediğini, aneak Fransaya gidemirinkurulmastnı sağlıyan temaslar 1985 yıhna kadar Güney Vi manda tamamen iyileseceğini tah1 »j e en iyi imar edilmiş semti ta hemen bemen birbirlerinin aynı V Şimdi gelelim ikinei bir sekilde man ve enerji kavbedecektlr. etnamdaki bütün Amerikan min ettiğini» söyledi. mamen bir enkaz yığını haline gel olduklannı meydana çıkarmıştır. çocuk kaybolmasına... Gazetelerde 7eceğini söyledi. Johnson'un Pa da bulunmugtu. personelinin çekileeeği konuDolayıslyle Tnomioja'nm ailında Svantesson bu yer sarsıntısının sık sık görülmeve başladı 7 arahkta bir felç geçirmi» bulu mis bulunmaktadır. sundaki plânın terkedilip terakil ve mantıfa nveun. fakat Rnmnnn Nehru, görevine yava« yavas: Kodiak Adasında da sadece Iî tamamen atom ınfılâklerinin bir kedilmediği sorusuna Mcn«lan tam mânasiyle tatmin etmlyebaslamışsa da daimi doktor neza kişi ölmvişse de. butün balıkçı fi neticesi olduöunu kesin bir sekil «Sevgili annenle ablanı kederden kurtarmak için evine dön, sana «nara, .terkedilrnedi» cevabıcek her tekllfl, Makarios tarahnretinde bulundurulmaktadır. i losu ve konserve imalithaneleri de iddia etmektedır. sefkatle kucağımız açıktır yavnı rermis ve şö'yfe demistir: dan gözü kapalı reddedilecektir. rum.» Tnomioja'nın emellerine hiımet et• Vietnama egitim amaciy Bn bir İlân.. Bir de 13 14 yaşınmiyeceîini aniar anlamaz. Makale yollanmıs olan personel, da çocnk resmi.. erkek olsun, ku rios Güvenlik Konseyini atlivarak görevi bitince eeri gelecektir olsun.. Birlesmis Milletler Genel RornlnBelki bunlardan bir kısmı bu Ne olacak glmdü. nnn kapısını çalaeak ve bir «self • Kruçef'in ziyareti arifesinde Budapeştede endlşe yıl biraz geeikeeek. diğerleri. Çocnfnn evde anasiyle, babaslydetermination» karan cıkanp *or> gelecek yıl içinde dönecekle, mektebiyle, hocasiyle hulâsa bibalıkla tatbike kalkısaraktır. Bndapeste. S0 (a.a. • Radyo) tadır. tir. risiyle arası iyi değil.. Bn MSnı Kıbrıstaki dnromnn lon manıa Sovyet Başbakanı Kruçefin Ma Kısa bir süre önce «devletin güMUşavir olarak ve Günev da görüyor.. caristanı ziyaretinin arifesinde. venligıni sarsıcı faaliyetlerinden • Vietnam tabur ve alaylann. rası kı<ara hudur. Geçmi^ olan eeri Vlan kaçarsam ne olaoak?» ctirilip düreltilemeı. Olmns bit dünya komüni«t harekpt^ tçindeki 3türü> tevkif edılen ve Stalin 5 ' da taktik ve «tratejik tav^iyeEnişteme giderim, rengeme gidemi«ler için dizimizi düvmenin. ce ideoloıik uvusmazlıŞın rittikçe va dülü kazanmış kimselerden Sanrim.. (yahut) arkadaşım Hüseyinin lerde bulunmakla gdrevli zalandmiaeak sommln aramanın vilmakta o'duS'jna dair snyienti dor N'agv. Macaristanda, Pekinin > evine giderim.. (yahnt) bir başka personel, komünist avaklanda anlamı yoktnr. Dâva heniî? kav ler dolaşmaktadıır. yolunu izlivecek veni bir komüyere giderim.. ararlar.. bnlamaza 9 Nisan Perşembeden itibaren beflilmi» defildir. Gerilemekte oi DoŞruluğunu tahkike lmkân bu nist partisi kurmaya teşebbüs et masının önü alınıncaya k lar» gszetelerde ilinla ça^ınrlar.. artık kabnllenmeli. ee lunamıyan haberlere g8re. Mos miştir. Son 10 gün içinde. Macar "iar Vietnamda kaîacaktır.» Dönerim eve. Hem sartlar degiMakarlos tarafından « • kova • Pelrin uyujmazhBı. münfe poüsinin, Nagv taraftan » olduğu sir; Istedifim olnr, hem de çazeteknTdnfn hnfflnkfl mecradan cıkar rit komünist partilere de *irayet bilinen yüzlerce kimseyi tevkif etde resraim çıkar.. arkadaşlsr aramanın carplerinl ce<ıaretle. eibirlisında meshur olurnm . etmiptir. Bunlar arasınd» Maearls tiâi veya sorguva çektiSi söylenfrirle ve rtratie arastırmaltvız. mektpdır Tevkifl»r «adece BudaTani böyle düsünecek çocnk bnAU«i haMe Tflrkirenin nSrı^apaSı tan Vomanlst partisj de bulunmak peşfeve inhisar efrnemis. poli? diBÜYÜK BİR KAYIP | : Isnmaz mı dersiniz? Hele bugtinkO diniotnatfk ve. «İTa«l karıplann tpğer şehirlprdeki Nagv taraftarlaçoeuklar arasında.. lâfisi pek eflc oiacaktir. nnı da vakalamıştır Beyşehlr eşmfından Hacı Ah(Müzikal Komedi) Vallahi oemiyet olarak da, sns met Bey Ue Emtne Hanımın Kayban 8ACLAMER Arnavntluk diplomatı baba olarak da biz çocnklanmızı Müzik: Sahneye koyant Yazan: oglu, Zerrln Alataç'm kıymetll Nagy tarafından hazırlanan kom iyi terbiye edemiyoruz.. Mes'ulieşl, Güher Arar. Tertm Seroran AREL HALDUN DORMEN TUBGUT ÖZAKMAN yetlerimizi Jyice Idrâk edemiyoplonun. bilha^a Knıçef'in ziyare•TiııınııııııııııııılıtıntiılTI""*"*^ ve Mlmar YaJçın Aistag'm barnz. Şefkat ve muhabbeti yanlış ti arifesınde Budapestedeki mer ba«. Kem«.l Alataş. Sahlre tlker, TEŞEKKÜR | tefsir ediyornz.. Ve pedagojide yılkezl otoriteleri «on derece endiseŞehibe Okuldan ve merhum Caracas. 30 (a.a.) Issız bir alendirdiginden Mehmet Alataç'm ağabeyilerl, lanmıa bir mfiraill^imiz var: çobahsedilmektedir. Pek âcU ve :nU?ktll durum d a dada yalnız basma vasayıp v»sıy« Nitekim Maear Komüni«:t Partisi Avukat Ismall Arar ve MUhencnk dövfilraez. En modern, en mümüdahale ederek hayatıml kurdls Engln Serozan'ın kayınpemıyacaSım denemek flzere Vene Merkez Komitesı geçen perşembe nevver e? ve genç annelerle göriltaran ve sonra da mlde amelıderlert. eskl Saglık Bakanlarınzuella «ahilleri vaVmında bir adagı'jnü oîağanü'tü bir toplantı yaşüyornm. Çocnklannı arasıra oktımı yaparak »enelerdlr lstirap dan guyorlar. Çocnk biç bir seyden va eiden Anton Van Der Water parak ıdeoloiik uvusmarlıSı ince=ııııtııııtıtlifiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııır veren mlde ülserlnden beni kur Dr. HULÛSt AK^TAŞ taran. Beyoflu Bejedlye Ha«akorkmazsa, başıboş bırakıhrsa.. onisimli eenç dön tam ramanırırîs lpmistir Bu arada. •knmplonun 29 '30 Mart gecesl vefat etmlştlr. npsi Operatflrü pe^ muhfcerpm dan ne beklenir. Kızını dövVeneztıella ?ahil •nubafazn teskilS ımeydana çıkarılmasından sonra» Cenazeii 31 Mart 1964 sah fünü mlyen, dizini döver. sörünfin her Op. Dr. NECATÎ Bilffere tının bir motörü tarsfından kuT işçi sınıflan ara«ında kurulan mi Pgle namazım mütsakıp HacıSnıınııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııS gün pismancılannı çörmfkteyiz. VP Harlclye Servlsl Şefl Op •anlmıjtır. li* kuvvetlerfnin de silâhtan tec; b»5Tâm Csrr.llnrien kalciırılarak Dr. AüO MUKBÎL ATAKAM's Ben mektep hocalığı yaptıgım rit odildiji lövlentiîeri bile baş1 A»rî TersrlıS? riefnpdliecektlr Anton Vai Der Water. altı gyOp Dr. Fanık Cagiar, Varkozizaman iki çocnk dövdüm.. ikisi de 'ık deneme jöre*1 için IceceV «u kentte doîasmaktadır. »b'T Op. Dr. Plnhaj Raytan's adam oldn.. Talebelerim şimdi beComhurtyrt S4«3 vu bulunrmvan «Kuslar adasi» nı a"rtca amellyat (Jnt) hazım s!11Başka bir habere gb're esk: Stabâncıhk 9443/3471 ni nerede gSrseler mnhabbetlerinl 'pmj rsdvn!rjn< fetklMerfml ya•seçmJstt Tedbırsizce tropiît güne lincilerden mevdana gelen Sandnr Izhar ederler. ian RBntgen MOtehassifl Dr • 'ine mam7 kalmaVtan ve lcece^ Nagv gnıpu, Budapestedeki bir Medeniyet dedigimiz acayip te^ıızaffpr Altınkök'e ve hastalı ; • bulamsmaVtan î u vöeudü susuz Arnavut diplomatın aracılığı ile jj.1 snm psnasında yakin aîâkaiart < lâkki o hale geldi ki bir ananın, kalan eene adam. nihayet bir avArnavutluk hiikümetivle tema? S iı f»ireemlven Dahlllyp Mütp adam olsun diye çocuğnn kıçına na ile fsaret vererek vsrdım i«te saglıyarak oara ve malzeme yardı ıS ha«si'>lan Dr Orhan Ayçs ve bir tokat atması barb3rlık olnyor mevi attıi edebilmistir Bu «arede. mı görmüstür Vasil Tasellari is E l">r Sallh Bizoglu'na ve «yrırp j ds, sonra iki kişinin birbirlerini Rariclye ServM aslftaniarma VP i 'ahil muhsfaz» teskiUtmm «Ma mindeki bu diplomat komplonun E bayıitıncava kadar yomrnklaması R^fhPmslrp Nezahat ria Fafıma» isfm?f tsMfjfve mot5 mevdana çıkanlmasmdan sonra. E blr tan'at, bir asil spor sayıhvor. h»ms!re Şalme Saha! rö, fsaretini gfirerek tam zanıa bundan 10 gün nnce Macanstandan Ş Hadi efendim ne derseniz deyiV"rtn fVkfl lle bfltOn emfi' nında adavs e:dip eenç Holanda sınır dısi edilmiştl. Z Ejniz. lnsan eskidikçe kıymetini kavffpcpn hartane per»nnel!ne ft'en* ''vi mnhakkak bir Biümderı kurtar teüpkkdr VP (Okranlanmı W21 beden bir «yaratık» oldu. Her ge•nıstır dtrmeyi blr borç bnirtm. E|Ç«n gün ve her geçen nesil bir evSAYINOOKTOR VE EC2ACILARA Artf CO5KTOTT! Z velkisinin hasretinı çekmektedir. Guarira TimBnrnda ha^taneve TEŞEKKÜR E Bn ne biçim tekâmül?. Galiba ikaldmlan Anton Van Der Water E Um, fen ilerledikçe, insanlar terakde so eJrsikHSî ve birinri dereeeKısa blr hastalığ: mütaakıp E'W yerine tedenni, tekâmül yerine 21.3.964 cumartes! günü genç de vaniklar te$hi» edilmlstir yajta blzleri büyük acıya gark • jtenakus ediyorlar.. Müsabedem ederek aramızdan ebedlyen ayZjbSyle.. Yarulıyorsam, beni isfisna rılan Esldşehir $eker Fabrtkaçı E hndndonn geçen hâdiseler aldatıPazaryeri Bölgp Sef Muavlnl TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR Ejyor demektir. O zaman bunların NECDET TOHUMCU = tahlillni yapmak ve müsahedermn KıymetH varhfımız, büyugflKıvmetlî alle bürüt0mü7 nun ha«talıgı ve cenaze töreZ yanlışlıfını ispat etmek benını gımOz Avultat Profe«8r nlnde btlyük lhtimam ve alâka E bi düşünmiyenlerin üstüııe dü<er. Alba.y Profesör Dr. FAtK SOMER'in gBstererı Esklşehlr Fabrlkası E Çünkfl ben tehlikeli bir mevkıde.VUSRET MUTLU'nun ebed! kaybl dolayıglyle cenaMüdtlrü. Zlraat Müdürü ve MuE yim.. ben bir yazarım.. ve vazılazeye ve eve gelen. çelenk gönobPdlvete lntlkall dolayısiyle avtnlne. dlgpr sube mOdUrleriE'rımı yüz binler okumaktadır. Kenderpn ve yazılarlyle acılanmızı büyük acımıza karşı yakın alâne, böiırp seflerlne ve dlğer Z dilerince fikirlerinde hidavet olanpavlasan muhteTem dostlanmıza kalannı eslrgemlTen do«t VP bUumum mensuplanna, çelepk l | l a r beni aydınlatmazlarsa vazifelesonsuz teçeklrUrlerlmlzl eunanı. meslekdaşlanna, baçta Sayır e5nder>'n teçekkOIlere, tedavlsi E?l Naıh Somer Cumhurbaskanımız ohnak tizeE rini yapmamıs olnrlar. Neden kaİçin bütün gayretleri narfeden ve Çocuklan re çelenk (rendermek lutfunds Esklşehlr Şeker Tabrlkası Hs«Elcar bn çocnklar, diye araştıran bulunan Sayın Devlet Rlcallnp. tahane»l doktorlanna ve per»c5 var mı?. % 6 Dextran solüsyonu Kuvvet Komutanlanna Gülhsneltne. Pazaryerindekl evlnde Cumhuriyet 34«« E' B. FELEK ne A8kert Tıp Akademlslnp, İlk tedavialne kosan inegBlörı Pnlversltelere ve Tıp kadlrçlna» Hrl doktoru İle Pazarrtne. Ankar» Tıp yerl doktoruna, Inegöl, PazarV EFA T VÜCUTTA?METABOUZE!EQJLeB.LeN PLAZMA HACMİ GENİŞLET.Cİ9İ Doktora Sınıfı veri ve dljier bBlgelerden eelen KAYIP bütün hastahane re tıp mengopdoütlarına. telgraf, telefonîa Rıfklye Hanhan. Refik vp. • 'PİYASAYA^VERİUMİŞT.R lanna Ankara KoleJIne ve AnMalîye Vekâletlnin 14 Harir?n acımızı payla?an asll duygulu Oktay Hanhan, zevel ve babs19fl3 günO cllt No. 028 sıra Nn kara IColei) Llse 3 J ve Llse 3 Insanlara avn, ayn. tesekktlre lan. Dlkllltaş tlkokuin öğrpt099 gerl ÎVî sayılı 42P dr. t ögrencllertne, muhtelif mOe=arımtz mânl oldugundan, mlnnıpnlertnden seselere ve dostlara, cenaze Z'î larhk permlol zayl oimu'tur. net ve fükran duygulanmızm : = BAİTİR merartmine istlrak eden akraba, E | Yenislni alacağımdan hükümsayın gazetenlz vasıtaFtyle <luŞAHAP HANHAN'm dist ve meslekdaçlanna, aynr? Z İ eözdur. ^tmıîmagın» rtea ederlz. TO Mart 1964 pazartest gün'J vetöreni bflyflk tltizllkle idar<E;l Celâlet Tohnmnı S'| AMERlKAN NEŞRtYAT fat ettlğlnl blldlrtrler. Cenazesi. eden Ankara Merkez KomutanKayınpederl' Muharrem Ejî BCROSU 31 Mart 1964 sah günt) fBugün). lı&na ve Traflk MOdflrrü&ürıP Bayar Beçlkta? Slnarpaça Camilnden en derln mlnnet ve teçeHrtlrİPri KarrJesleri: rust. VecmL 5 tlâncılık: 9440 Mf. öğle namazını mütaakıp kaldımlzl Bunanz. Sadan To>ı.aınrıı nlarak ebedt Istlrahatgâhms Dayılan: Kemal. Beslm. \ KAYIP Paeomu kaybettlm HUMTJTLTT ailest tevdl edllecelrtir. All. Nahit Tnhumrtı ,E| kümsüzdür. Barış Serln İüncihk »4353450 Cumhurtyet 34S4 Cumhurtyet S462 Cumhurlyat 3461 Cuzahuriyei 3441 Dünya gitgide soğuyor Yaralar sarıhyor Hddıse/er fiün adamlan, bu sayede denlzlerin karalan basması tehlikcsinin gecikeceğini belirterek memnuniyet ifade ediyorlar Alaskanın yeniden imarı Kaçan çocuklar.. için özel kanun ç karılacak Fransız komünisHeri, De Gaulle^n dış politifcasmı destekliyor Deferre Baskan De Gaulle'ün 9 Washington a gitmesini istedi Faure Moskovada Sovyet ileri gelenleriyle goröşmeler yapıyor Güney Vietnamda 50,000 kişi daha silâhlandırı lyor Sebep, Sovyel nükleer denemesiymiş Macaristanda Stalin târaftarı bir komplo hazırlığı yapılmış! tiyatrosu Issız bir ododo tek boşıno yaşamayı deneyen genç ölmekte iken kurtarıldı BUL I Yalnız 3 hafta ıçin vA R 4 * Bıletler Yarın Saat 10.30 da Satışa Çıkarılacaktır 200 TEMSÎL İ SAIIA\E ZÜĞÜRTLER SON HAFTA II,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog