Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ CUMHTTRİYET Sl Mart 1964 ıııı=ııııııııııi!iıııııııııııııtııııııııııııııııııınıııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııı£ıııı Koopeıatifçilik ticareti Batıda icat edilmis bütün marifetleri çok yüksek zekâmızla bir biçimine getirip rezil etmekteki ustalığımız söz götürmez, tartışılmaz ve inkâr edilmez Bugün o pek sâf Frenklerin, düşünüp tasınıp, kafalarını bunca sıkıntı\a sokop kestettikleri kooperatif denilen nesneyi Allahm izniyle ne hale getirdijimizi konusalım. Bilirsiniz, kooperatit denen şirket çeşit çeşit olur: Istıhsal kooperatifleri, istihlâk kooperatifleri, yapı kooperatifleri.. öncehkle vapı kooperatiflerinin sürümü ividir bizim memlekette .. tstihlâk ı c hele istihsal kooperatiflerine pek yüz verilmez de, ,vapı kooperatiflerı pek rafbet eörür. Niçin? Güzel bir sevdir de onun için mi? Havır Çok çesitli sebepleri var. Bu vapı kooperatiflprı savesinde. raten fevkalâde bir dafcılım oldn memlekette Bakıvorsanuz çadıriı ordugab gibi vanyana ve birhirine benziven küçük küçük binalar. Nedir bn? Bankacılar mahallesi.. Biraz daba jridivorsunuz. bn sefer baska knmastan bir mahalie daha: Bn ne? Hnknkçnlar maballesi.. Doktorlar mahallesi. snbavlar mahallesi. gareteciler mahallesi. Tekel memnrlan mahallesi. noterler mahallesi, kırtasiveciler mahallesi. makaracilar mahallesi. manifaturacılar mahallesi. teptancılar mahallrsı. perakendeciler mahallesi Böyle meslek erbabına eöre konmns mahalle mahalle blr sehrin rüıellitini düsünebiliyor mnsnnnz? Çok lyi olnyor. tstanbnlnn geleeegl pek oarlak! Ancak meselemiz bn defil. Vatandas ev sıkıntısı çekiyor. Ne vapmalı? Mesken kooperatiflerini desteklemeli.. öyle de olnyor. Gerçekten ciddl ve halls nlyetli klsller toplanıp kooperatifier knrnyorlar. Usnlü çereflnce Emlâk Bankasından kredi alıp başlannı sokacak blrer mfitevazı konnt sahibi olarorlar. tsin detrnsn bndnr. Bir de egrisl var Ubii . O da sn : Blrtakım açıkfBzler ve avantaeılar kooperatifçlllg* ticaret haline getirmislerdir. Bir ensesi kalın zat düsününfiz ki her kooperatifte eli vardır. Ankarada bir, tstanbnlda iki, tzmirde bir. . Bes • on yıl içinde beş alti kooperatife girip çıkarak ve oralardan sahiplendifi evleri ya satıp, ya da kiraya vererek kooperatif eliyle emlâk ticareti yapan kişilere ne demeli? Zekâsına bakrp tebrik mi etmeli? DehSnna bakıp parmak mı ısırmah? Hiç anlamadı&ımız blr nokta da kooperatifçilijin lüks konnt insaatı Için knllamlmasıdır. Bakıyorsnnnz bir kooperatif evi Ankaraam göbettnde 3tW llraya kiraya verlliyor. Şimdi tstanbnlda. Bofaım en pürel yerinde knralan kooperatifin hiktvesi dillere destsn Bn ko«peratifteki vnz kadar ortatın yfizde doksanı mal • mülk sahibi Zaten daha evvel nice kooperatiften ev sahibi olmnslar. Içlerinde sıra sıra apartmanlan. hanlan, hamamları olan lar var. Bir de kalk kooperatif knr, bankaya bas vnr ve az gelirli vatandası konnt sahibi yapmak için hareanması gereken paraları emlâk ticareti yolnna savnr .. B*yJe tesebbfislere girisenler daha çok hatırlı kişiler oldnklarmdan. Ankara cevrelerinde hızlı torpil çalıstırabiliyorlar. Ve kredi taleplerini vürutebilivorlar. tmar durnmlannı da teı elden istedikleri gîbi ayarlıyabiliyorlar. Bn konnda bize verilen bil»iler sasılacak gibidir. Mesken y»tırımı denen sev verimsiz sayıldıgına göre, hele devletin elindeki Imkinları bütünüylp sosval konnt insaatına yatırmak zornndayu: «avnı parsyla daha çok mesken» yapmak zornndayıı. Canı teHven vatandas bntrünkü kannnlanmıza göre lüks Insaata harcıvabllir ama yalnız kendi parasını Halkın bankalardaki tasarrnfann deÇil. Kooperatifler eliyle mesken ticareti bikâyesine son veremezsek. Plânlamamn konnt polltlkasını Snce devlet yürütemiyor dfr mektir. Ankaradaki çok hızlı torpillerin tesirlerine karsı koymak i«ttyeıt idarerflere lrulak verelim bira» .. Bogaz sırtlanndaki kâsSneier. kooperatifcilik ticaretinin ntanılacak âbideleri gibi yük =haberleri 31 Mart Vakası Trakyaya sefer yapan otobüslerın sehır dışına çıkarılması hakkırda alınan karardan sonra Bele dıye Topkapı dısındaki termınahn eksiklıklerinı îamamlamak ıçin ça lışmalan hızlandırmıştır. Terminal sshası en geç mayıs ayında hızmete gırmış olacaktır. Termınalın açılışı ile birlikte Sirkecide, Demırkapıda bıılunan otobüs yazıhanelen ıle kalkıs yerlerınin taalıvet gostermelerme izın verılmi vecek bu suretle Istanbul yakasındakı yollarda trafik tıkanıklık lan da kısmen olsun önlenecektır Terminal sahasında. 90 yazıhane yen bulunmaktadır. Yerler 1250 lira aylık ücret üzerinden 17 nısanda ihaleye çıkarılacak ve sehır ıçmde yazıhaneleri kapatılanlara ruchan hakki tanınacaktır. | BırYıldonumu | GÜNÜN KONULARli Hücum kıi'alan Yazan: Dr. Bilge Umar Hücnm Kıt'alan (S.A.1ar, Stnrm Abteilungen) Nazi Parti si içindeki özel bir knrnlnşnn adıdır. Işsiz giiçsüzlerden ibaret mevcndn 1934 bahannda ttç milyona yaklaşan bn özel kurnlnsnn gSrevl, Nasyonal SosyaIist doktrine yâni kendi doktrinlerine nymıyan görüsleri be nimsemiş partilerin \t diğer knrnmlann toplantılanna baskınlar yapmak, bn toplantılarda gürültu ve kavga çıkarmak, adam düvmek, ortalıgı harabeye çevirmekten; aynca, yahndi magaza ve konntlannı yakıp vıkmak ve talan etmekten ibaretti. «Kahverengi gömlekliler» de denen bn işsiz güçsüz çapnlcn gürnhnnnn başında, 30 Haziran 1934 «temizligi» sıraıında Hitler'in öldürttügü, hattâ bir Iddlaya gore kendi eliyle öldflrdügü Röhm adlı bir cinsî sapık bnlnnnyordn. Beethoven'In, Goethe'nin, Heine*nin, Schiller'in Almanyaaında büyük çılgınbgın ilk nöbetleri, bn çapnlcnlann sahneve çıkması ile kendini göstermiştir. Hukuk Fakültesi asiıtanlarından vey» imha etmek yaint bozmak, snçn, böylece işlenmlş bulunan snçlar içinde sadece birkaç »rnek teşkil eder. Aync» lşaret etmeli ki, bn snçlann bir kısmınm cezası, olaylann tasıdıgı özellik dolayısiyle (meselâ hakaretin alenî olması) yine kannnnn ilgili hflkttmleri gereğince, ağırlasmif bnlnnmaktadır. Bn büyük problemin hnknkî yönünü, hattâ ablâki bakımdan menfnr ve merdnt yönünü bir tarafa bırakıp, söz konnsn capnl olsylannı blzzat bn olayları hazırlıvanlann gözn ile mantık ölçüsüne vnrnnca dahi, ba vahim davranıslarla yurdumuznn hnznrnna ve gelecegine ne kadar ağır bir snikastin tertiplendiği apaçık görünür. Gerçekten, kaba kuvvetin bem de geldlgi yön malum olan kaba knvvetin darbesine marnz kalmıs olmak. simdiye kadarki her hâdisede, darbe vnrnlmak istenen kişilerin ve\a knrnmlann isine yaramıstır. Böylece, sabote edilen film veya piyeslere on binlerce liralıU Simdi, gelecegi çok gelismele masrafla elde edilemiyecek rekre eebe görttnen bnznrsnz Türlâm fa|Ianmıs; vüzfine karsı kiyemizde de bnns benzer nö \eva arkasından snclamalar ilebetler belirmis bnlnnnvor. Bun. ri sürülen. tartaklanan. taslaların iononcusn, Şehir Tiyatro nan, dövülen kimseler söhrete •undakl haskın olayıdır. «Yılan nlaşmış veya söhret yolnnda ların öcü» filmi dolayısiyle daha da ilerlemiş ve kamn oAnkara'da; yine bir tiyatro e ynnda sempati toplamıs bnlnnserl dolavısîyle Erdek'te Be maktadırlar. Hattâ. deferli kavazıttakl bir açık otnmmda ve rikatOrist Ali Ulvn'nin bir e*eözellikle Gültepedeki blr açılış rinde ince bir bnlnsla anlattıfı töreninde cıkarılan benzer o gibi, bn olavlardan en kârlı rilaylar bn vahim çelismenin dikan blzzat tel'in ve yok edilter tezahSrleridir. mek istenen komünizm akımıBn basıboznk kıt'aların neredır denebilir. Çünkü bn memlerde yetistirilmiş ve hangi zih lekette her ileri've, her ilericinivetteki kisilerden knrnln ol. ye ve hattâ devlette en serefli dngn. kimlerden yahnt hiç de mevkileri isgal etmis, anrak tilse hangi çevreierden emir al pek az ferde nasip olan derecedıklan ve pars sagdıkları, de de sevgi ve saygı kazanmış kiğismiyen metodlan; degil sa şilere kadar «komünist> ınçladece bn gibi tahripkâr kaba masıyla çamnr ntılması. bn siknvvet sebekelerinin kBkünü b! konniarm vabancısı olan kiknrntmakla görevli Devlet Gfi silerde bambaska fikirler nyanvenlik Kuvvetleri tarafından, dınr. hattâ günlük gazeteleri asgart Kısacası, vatandasın Anavabir ilei ile taklp etmis bütün vatandaşlar tarafından da bili sada ve hattâ onnn da flstunrienir. Bnna ragmen ynrdnmnzda ki temel hnknk prensiplerinde kavnagını bnlan hak ve hürritoplnm mes'elelerl flzerinde dü yetlerine yönetilmiş bn zorbasünen ve tonlnm mes'elelerinin avnı 7amand.i heplmlzin mese ca tecavüzlerin kesin olarak ve lesi oldnfunn idrak etmis bnin. ibret teşkil edecek snrette önlenmesi için veteri kadar geç nan kisilerin azlığı, söz konnsn olayların şlddetli blr kamn o kalınmıştır ve daha da gecikvnn reaksiyonn ile karşılasma mek, zaaf gostermekten çok daha başka türlfi bir davranış osına engel olmnştnr. Fakat hâl bövle olsa dahl, sadece ate«ll lur. silâhtan voksnn bn komitacılık» faallyetini önlemekle gBrevli ve t faitt mnk»e4r» *J)nl«a«Mt»Devlet I TEŞEKKÜR Güvenlîk Knvvetlerînin hare1 ketsizlifini maznr görmek ve : ya trösterebilmek imkinsızdır. rtp bulundngu safra kesesl arr.rGerçekten, bn baskın verme, : liyatını büyOk blr maharet ve Cerrahpaşa dövme, sBvme, cam çerçeve In hazakatle yapan dirme olavlarının kannn karsı Hastanesi Blrincl Cerrahl kllnlğl sında hiçbir mazereti olamas.: Prof Dr. HScam kıt'alarının, herkesin BEDtt GORBON tözü önünde vnknbnlan bn ceve «it hareketleri Ile Anayasanın Narkozltör Doç. Dr. 14 fincfl maddesindekl kisl do. SADt SUN knnulmazlıgı, 20 nci maddesindeki düsünce ve kanaat (ve BasMMtan Dr. AU Haydar Tasbnnların açıklanması) hürriye pınar. Basadıtan Dr. S*lçuk ti, 21 inci maddesindeki billm KanaUi. Dr. AUsddln Cebecl ve sanat hürriveti, 28 incl mad \'e yaUın alâka gösteren Profesör, Doçent, Basasiatan, aslstan desindeki toplantı hfirriveti ih. heldmlere. hastane Baçheklml. lâl edilmekte; avnca Tflrk Ce Beledlye kısmı mütehassıa dokza Kannnnnnn birçok maddele torlanna, eczacılarına, servli bashemçlresl Bedrlye Aysen, rine birden sykın dfişen bn davranıslarla, çesitli snçlar bir pansuınancı Tahsln ve bütlln arada islenmiş bnlnnmaktadır. personele tesekkür ve mlrmetlerimtzl runanz. Sözü edilen kannnnn 201 inci Ablalan ve E;i maddesinin iki yıla kadar hapisle cezalandırdıSı «ımnat ve. llâncılık: 9442 3465 va ticaret serbestHflni tahdlt veva men» snçn; 456 ncı madACI BİR KAYIP desinin bir yıla kadar haplıle cezalandırdığı «müesssir fill» sn Emekll Denlz Alb»yı Ze>Tiel çn; 480 incl maddesinin üç yıla Abldln Gellü'nün «sl. Yüksel kadar hapisle ceıalandırdıgı ve Medlh nblia'nün anneleri «hakaret» snçn (komünizm proMELİHA GÖLLÜ patrandası yapmak fiilinin isHakkın rahmetlne nadı snretiyle): 482 nci madde tur. Cenazesl 31 Martkavuşmuş1964 salı slnin üç ava kadar hapisle ce ^ünü Sgle naınazını mütaakıp. zalandırdığı sövme snçn; 516. Edlrnekapı alle kabrlstanına maddesinin bir yıla kadar ha defnedllecektlr. pisle cezalandırdığı başkasını NOT: Çelenk gonderilmemesl zarara ngratmak (malını tahrip rlca olunur. Cumhurlyet 3442 Yeni otobüs terminali mayısta faaliyete geçiyor Unkapanındaki üst çeçit hazırlıklan ilerledi Unkapanında yapılacak üst geçldın hazırllklan devam etmektedir tnşaata başlandığı laman tra fiğın aksamaması ıçin halen geçıcı sems yollannın düzenlenmesıne çalışılmaktadır Köpruye açılan servıs yolunun bordurlen bıtınlmıs ve tesvıyesme geçılmistir Bordoğan Kemenne açılan yolun da parkelen düsenmektedir. Proıesı tamamlanmış olan geçit, yapılan hesaplara göre 1.400.614 lı raya raalolacaktır înşaatm büyük lüğü dolayısiyle Beledive, önümüz deki gunlerde üst geçidin yapılma<ı ışıni ihaleye çıkaracaktır. t. E. T. T. îdaresi şoför sıkıntmsı çekiyor İET.T. tdaresi, seyyar tâmir ekıplenni daha verimli bir sekılde çalıştırnıak maksadı ıle motörlü ekıp arabası sayısını artırmaya karar vermiştır. Bunun ıçin yeniden kamyon ve kamyonet şolöru alınacaktır. Giris yevmiyeleri 15 lira 98 kurus olan soför adayları, îdaremn psıkoteknik laboratuarında muayeneye tâbi tutulacaklar ve yazılı bir ımtihan geçireceklerdir. tmtihanı kazanacaklara ayda 50 lira prim yılda iki maaş ikramiye ve 8 kurus kıdem zammı verilecek tir Okulumuzca tertip edilen seri konferanslardan uçüncüsü tarafından 31 Mart 1964 Salı günü saat 18.00 de okulun konferans salonunda ~~ ÖZEL Galatasaray Yüksek İktisat Ve Ticaret OKULU SERİ KONFERANSLARI . Prof. Dr. İSMETTÎİRİTLİ ~~~~ ~ Parçah buluthı ve sağnak .. ...yağışlı geçeeek Dogn Karadeniz bölgeslnin ıahil kesiraleri çok bnlntln ve taman zaman haflf yafmnrlu. Ankara, Çankm, Sivas illerlmiz ve çevreleri BSledcn sonra parçalı cok bnlntln ve mevzii saganak vagı*lı. diîer bölceler az bnlntln ve yer ver acık eeçecektlrHava sıcaklıklannda düne nazaran önrmli bir de^işiklik olmavaraktır. RiireSrlar nmnmiyetle deglsik vönlerden hafif olarak esecektir. 5RHRİMİZDE Şehnmizde hava. açık ve yağmunuz geçecektir. Isı. en yüksek 17 pnrtü"!Üko d^'ece n^caktir KALKINMA VE DEMOKRASİ konusu üzerinde verilecektır. Gırış serbesttir. Adres: Galatasaray İstiklâl O d 311 31 Mart 1325 (13 Nısan 1909) vakası dının siyasete tlet edılmesı ve bir irtıca olayının tipık hâkım olmuş, sıîâh depoları emirorneğıdır. 31 Mart olayı veya olaylan ma lerı altında kalmıştır. llmıye sınıhıyet ıtıbanyle Islâmcıük cereya fma mensup bir çok hoca harekete destek olmuşlardır nını soysuzlaştırmaya goturmus «Mekteplıler» bılhassa Harbiye olan bir gericilik hareketıdır. talebesı bu harekete hıç bır şekılHareketin Ittihat ve Terakkı ta de katılmamıstır. Yenı ve ilerici rafından veya ttrincı Abdülhamıdın olan her şey (Fırka kulüpleri, gatahrıkı ıle vücude getmldiğı kabul zete ve matbaalar) basılarak yağedilse bıle, bu hareket murtecı bir ma ve «şerıata aykırıdır» dıye tahkuruluş ve çevre tarafından be rıp edümıştir. Kıravatlar koparılnimsenmış ve aesteklenmıştır. mış kahvedeki resimler mdirilmış, Gerçekten vakadan sadece sekız hurrıyet şarkıları yasak olunmus, gün once beyannamesinı yayınla plâklar kınlmıştır. Açık saçıkhk mış olan Ittihadı Muhammedi Fır iddiası ıle kadınlar tehdit edilmış, kası Volkan basyazan ve partinın kadm dernekleri basılmıstır. Mekkurucularından Derviş Vahdetî'nın de katılması ile ışin aksiyon cephesını üzerine almıstır. Vani 31 Mart Vakası belli kısi ve ! çevrelerin tahrikı ıle başlamış olsa ' bıle, 67 Eylul olaylan gibi gafıl' başlatıcıların hesaplannı altüst etmış ve toplumun içinde dın ve ırıukaddesat ıstısmârcılığının ne kadar vahım ve elim tahribat yapabileceğıni ortaya koymustur. Vakadan kısa bir müddet önce Derviş Vahdeti ıdaresmdekı Volkan Gazetesı ve bu gazetede toplanmış olan «kadro» bu ırtıca hareketine mânevl gıdasını vermıs:ir. Volkancılar her seyden bnce Jön Türklerin ve Ittihatçılanr düşmanıdırlar. «Meşrutiyet şerıa:in muhafızı olmahdır. Meşrutıyeti kuran ordu tttihat ve Terakkıyi de ıslah etmeli. asker askerüğinı bümeli. siyaset alamndan çekilmelidır. Her çesit ıslahat hareketleri îslâm politikasına dayanmalıdır. Zira bu devlette fertleri bırbirıne bağhyan dindir.» Saidi Nursi de programı ıle Volkan'cılara katılmıştır. Bunların görüşlerini: Ittıhat ve Terakki ve Jon Türk düşmanlığı, orduya dayanan ve Batıdan sadece tekniğıni aUcak olan bir ıdarenin rŞeytanlar Meşrutiyeti» yerine geçmesı gibi noktalar etrafmda toplamak mümkündür. 31 Marta yaklasan günlerde Volkan, orduyu kıyama sevkeden yazılar yazmıstır. Asker hıç bir zaman Avrupadan frenkleşerek dönmüş dört tane sarhoş için askerlik etmemelidir. Zira bu kişiler vatanperver değildir. îste parola «asker, millet stzden bu dakikada hizmet bekliyor. Düsününüz, inanmız, yapmız.» (1) Vakadan sadece 10 gun önce tt j tihadı Muhammedi fırkasının dinî birtörenle açılacağı Volkan'da ilâı^ edilmiş» okunan mevlitten sonra' yüz bine yakın bir softaiar kortejı tekbirler getirerek ilerletneye başlamı», kortej Volkan idarehanesi önünde durarak Fırka resmen açılmıştır. Oysa bir gün önce aynı yerde ı Hürriyet sehitleri için okutulan , mevlit gayet sonük geçmişti. r Yazan: Dr. İsmet Giritli tepli ınsanlar birer duşman gdrulerek yaralanmış veya öldürülmüştur. Butün bunların adı da «çok şukur şerıatı kurtardık» olmuştur. Bunun uzenne Hereket Ordusu îstanbul üzerine yurumuş, 24 nisan 1909 tarihinde sehre girerek düzeni iade etmıs ve suçluların cezalan verılmıştır. Gerçek sudur kı: 31 Mart Vakası nereden ve kımden tahrik gormuş olursa olsun, başı bo; bırakılan gericilığin ve gerıcilerın ve bunlann tesırı altında kalabılen bir toplumun normal mahsulu ve neticesi olarak tarıhe geçmıştır. (1) T. Z. Tunaya, lılâmcılılc cereyanı, Ist. 1962, S. 128. HER YERDE KULLANABİLECEĞİNİZ RAOYO YATAK ODASINDA DllllllllllllllülllllllllliyiHllllll uıuıuııııııııııııııııuııııııiinıııııı BURODA Yılın 2nci çekilişinde II 1 Apartman Dalresl 1 KiŞ.ye 1 0 0 . 0 0 0 1225 KiŞiye 2 5 7 0 0 0 OSMANLI BANKASI üâncılık 91163455 31 Mart vakası Taşkışlaya yerleştirilmıs olan Dördüncü Avcı Tabunı erlerinm subaylannı kıslaya hapsettikten ve bir kısmını ağaçlara bağladıktan sonra. sabaha kar şı Sultanahmet meydanında top ] İanmalan ile baslamıştır. Meydanda toplanmış olan altı bin kisilik bir kalabalık siUh sesleri ile îsMART 31 ZtT.KADE 17 tanbul halkını uyandırmışlar ve hareketi Muhammedilerin Devlet prensipini bağırmak suretiyle ilân etmislerdir: «Şeriat isteriz!» Bu arada kışlalar ziyaret edilV | •> 4 4 1 2 13 15 Î2 18 « 2C flfi 3 58 mlş, bütün eratın bu olaya katılE ]11 12 5 « Q.20|12 00 1.33| 928 malan telkin olunmustur. Bazı iğfal edilmış askerler, subaylan üzerine ates bile etmekte, ölüm vakaları artmaktadır. Istanbulun uzerıne bir dehset ve anarşi çökmüştür. Sadrazam Hüseyin Hilmi Pasa ve , ZEREN SOVAK bütün Nâzırlar çekılmiş, Tevfık tle Pasa Sadarete getİTİlmiş, Padışah GÖKH\NERKMEN Hattı Hümayununda senat esaslaEvlendller rına bir kat daha dıkkat olunmasını bildirmistir. 30J5.19S4 31 Mart vakası iki hafta kadar sürmüs, bu sure zarfında Osmanh Curahuriyet 3443 başkentine neferler ve «alayhlar» ınııııjıııııııııiiiııııııııııııııııııııı 110220 Voll ıle çalışır Mamak. Kıbfis. Meteoroloii ıstasyonlarını buyük bır hassasıyetle a!ır 3 dalga bandlıdır, 5 rengı mevcut'ur PEŞIN FIATI TL. 4 5 0 , 8u hassas ve kullamşlı radyoyu butun PHILIPS bâyılennde tecrube edebılırsmız DUKKANDA PHILIPS PARANIZIN EN OEĞERLI KARŞILIĞI Reklâmcüık 1125^457 15 CUHBURtXEn*ln Tefrikan: BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY ^YLÂKLAR 45 46 AYLÂKLAR ATLÂKLAR 47 kalmıs, sinirli bir kız kimliğine erkenden giriverdi. Bununla rahata kavuşmnştn sanki, çatmak istediti zaman çatıyor, karsılık görünce de büviik bir üzüntüve kapılmıvordn. Mürsidenin içkiye alısması iste böyle bir ruh dnrnmn ırinde olmnstnr. Bir çnn köske, Leman Hanımın. vıllardanberi eörmediSı bir tevze tornnu selmisti. Leman Hanımla MSrside onon eelisine cok ^evindiler neredevse bay• a i edecpklerrti. Cflnka bn zivaret Erenkfivde•T kı konakta eskf nnntnlmn«i hikâvelerin tazei ' n m M ırin knlav kolav ele eeçmiven bir ve«ile idı Rnndan en cok da Mürside vararlana«»ktı: cünkfl annesinden dlnlevin dnrdnSn hiı<â«pleri rahat rahat tııdını cıkararak anlata"a£ı birini bnlmnvtıı Nitekim tevze tornnumın kücücülj bir sornstı üzerine önce Leman Hanım. arka<nndan Mürside. tarlhsel olavları canlandırmava ve iki kn«aSı içlne alan bir olavlar 7incirlnl hic atlamadan anlatmava hasladı<ar tkinrfi vakti idi. kahveden sonra bira çeUrilrti Riranın ıretirllmp'îi Leman Hanımın 'st(""i H7pritip olmnstn. Cünkii anlataeaklan hiUSvplprin iricp nravacafını düsiinpn kadın. dinlevicisıni her bakımdan rahat icindp hıılnndnrmanın. helki ovnstnrmanın dofrn olacaSını dü•îünmüstn. Bn diisiince Ue blra «iiselerinin hiri rrldi. hlri eittl ve tarfb sırası ilp anlatıldıgı ifin ancak SflkHi Pasanm Ikinci evlilifcine kadar rpiinebfldl Ovsa daha anlatılacaU bir vıfın olar vardı. Delikanlı. aksam vpmp*ine dofrn pvln kaiabaliklasmasi Ü7prinp vakasını bn iki kadından »ar zor knrtarahiidi vp cecelevin kaldıtı hüvBk blr odada. sadppp vprini vadırradıfr için dejil. bira vardımı ile dinlediŞi hikâyelerin bogncn etkisl ile kâbnslar preçlrdi, nyknsnnda var gücü ile ba|ırdı. Bn sesleri koca konakta yalnnc» Mürşide dnymnştn. Biradan sonra giıli gizli içtiği votkanın etkisi fle, ilk yattıf] taman derin bir nyknya dalan kız. birdenbire nyanmıs ve büyük teyze oglnnnn yattıgı odadan geldiğini hemen anladıfı o boSuk sesleri dnymnştn. Saatin kaç oldngnna bakmadan hemen yataktan atladı, karanlık koridorlardan avaklannm ncnna basıp yeçerek knzeninin yattığı odaya geldi, kapıyı yavasça açtı. Oda lifirî karanlıktı. Sarhos kafa ile Mürside, vatagın sağda mı, solda mı oldnÇnnn tınntmnsto. «Sese knlak vererek bnlnrnm» dıye düsündü ama, o sırada delikanlının snsacagı tntmnştn. Bnnnn flzerine Mürside dnvarlan voklava yoklava adamın yatağını aramava basladı ve bnldn. Ne yapacagmı bilmivordn. Niçin eelmistl orava? Efer yardım içinse, kapıvı vnrması. içeri çirdiçinde elektrifi yakması. seslenmesl çerekirdi. Bütfin bnnlan vapmadıiına eöre niveti ne idı? Dogmsn aranırsa. bnnnn np oldnSnnn kendisine sormaktan cekinmlstt. Mürsidp ve «anki düsünmed^n, ne vaparafmı bilmeden vürnvormnscasina. vataîı hnlnnca vorçanı açıp vavasca misafir delikanlının vanına nzanıverdi. O sırada fencin kâbnsları vine basİ3mıs olacak ki, teyze tornnn ütıladı. ofladi ve birdenbire: tmdat!.. Dlvp halhrrtı Mürsidp gercpkten eüç bir dnrnmdavdı «tmdat» ların. «knrtann!» lann arkası hir tiirlii jplmpU bilmivordn. Bnnlan dnvan nlur Ha odara rirmpvp kalkarsa Havır, artık ^Tür^ıdp hn vatakta vakalanacigindan detil. adamın ondan Unrtulmak için imdat istedijinin sanılacajından korknvordn. Bu korkn Ile, elinl nıatıp adamın ağzını kapadı. Misafir bir İki çırpındıktan tonra gözlerini açtı, ne olnp bittiğini karanlıkta bir süre anlayamadı. Ama kSbnstan knrtulmanın sevinci içinde, kadın koknsnnn da alınca ağzını kapatan eli ısırır gibi Sptü. Koynnndakinin kim oldngnnn anlamamıştı daba, belki de hizmetçilerden biridir diye dnşönmfistü. Mürşide: Bağtrma artık, dedi yavas sesle. Geçti mi sıkıntın? Geçti, dedi delikanlı ve Mürsideyi sesinden tanıdı. Dojnısn, yanındaki kadının hizmetçilerden biri defil de, Mürşide oldnğnnn anlayınca delikanlının biraı canı sıkılmıstı. Akşamki hikâyeleri, Leman Hanımın bırakıp Mürsidenin almasmı, biralan, bas dönmelerini, dnydngn sıkıntıları hatırladı. Çirkin bir kızdı koynnndakl . Ama oda karanlıktı ve gencin bn düsünceleri, az önce atlattıgı kâbnsnn son kınntılan imis sribi çarçabnk nctn çitti. Koynnnda bir kadın bnlarak birdpnbire nvanmanın verflifi sevinci hiçbir düsfince azaltamazdı artık «Demek vatakta. hele ortalık karanlık olnrsa, eüzet kadm çirkin kadın farkı kalmıyor» dive düsündü ve bir dfinva erüzeli ile vatıvormns duvçnsnna kadar vükseldi. Bövle bir dnvsnva seçmesinin sa£lam davanakları da vok dejildi hani. Mürsidenin vücndü. özellikle sögsü çersrin vp «rrtti. Çirkin dive bakıian nice kadının bövle nmulmi7 hazinplpr tasıdı&ı da bir eerçpkll Tstelik vataktski Miırsirtp. o <;nrat«i7. o mıvmıntı, o sinirli Mürside deffildi artık: sanki (Arkası var) PROF. NİMBUS1JN MACERALARI. AtatOrk Bulvan Ypnet Ap VENtSEHÎP Telefon ı 13 M 14, 13 os ro, Sayısı 25 Kuruş 13 09 M, 17 «1 83 Gmel Vayın MOdOıH TOrklya Harid • ECVET GÜREStN Ura Ki. Ura Kr. * DOCTJ ÜJJEKİ BOKOSn t r a n hılenaı nilro Idan «deo 1S0.00 r»tth Pssa Mahallf«l Scti,ıiBcia) T5.00 StaeUk Sorunüo MOdür: Sokagi No. S Dtyarbafcu 80.00 40XM Telefonı I0n VECDt KIZILDEMtR 44 00 13.00 8 aylık * * G O N K I İL1.KKİ nrKHSll ! Gazrtnntze fOnncrDeo yazüaı ko> KOçOksaai Meydsnı Cdlmr aanı Basan «re fayan oulrun konulm»*ın İade edllmes. ATJANA Telefon • 4550 CtTMHirRlYET Mıtbaacıllk n * * tianlardan enesuJlvei mbul olun Ouetectllk T. A. 5. CaCtlogla Ba gazete, BAS1N AHLAK YA. max Abnn» vt tıso ısl«i Içlo carBUkrrl Sokak No. »B41 SASINA oymsyı eaahhtli etmlstll bn ilfttln* (Abnnn »eys <1)>B 3*IVIKI» HıMının konmmo Iszınndır NAZİME NADÎ * Sanlb) Cumhuriyet ANKARA OUUSÜ >
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog