Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Kltaplığtnızda bulumnası gereken 5 kitap: BIHİÜNCN DtLtTLE MEVLÂNA HOSUELDÎN HALİL İBRAHİM teıılie^Liren: A. KADİK Genışietllmlş 3. baskı çıktl. 5 lira. (A Kadir'in şiirleri, çok az kaldı.) 3 lira. AS1L ADALET (Doğu. Batı şairlerlnden ç«vlrtler. A. Kadlrtn dlUyle.) 2 Ura. DORT PENCERE Hazırlıyan: A. Kadlr . A. Bezirci 3 lira. Posta pulu fcarşılığında gönderlllr. En az beç ödemeli istenmelldlr. KStapçılara jnizda 20 lndlrim yapılır. Pnsfa kntusn 58 Beyazıt. Istanbnl tLl (A Kadir'in Bon çilr kitabı) ARD'dan SEÇME ŞttRLER 2.5 Ur». Curahuriyet 3472 40. yıl sayı 14247 umhurİYet KURÜCUSU: rTJî^JS NADÎ Ctımhıınyel 2 i i/ y6 r# melîrup ndresı: Teletor.laj : 22 42 * Istanbul Posta K u t u s u : t s t a n b u l fCc ?46 2 2 « «7 İ2 42 98 22 VI • « f ¥ : > PROF DR ALİ fcü&RÜ gAVLJ I ÇOCUK Bu Kitup sebeu* iamaıuBOaiJ* lütıarer. 14 rnşın» «adaı olan çucuklarıc aeı nususta sag. lam ve teraıveıı BüyutulmMi ıçln râölı caızse. t a V ' i i a n ı ı m a ğ ı n s Kadaı sunııan sualiere cevap rprme tttrcır Kn Mjn ııenemeıeraen Danseaeıı o u Kl'.ap InrRivpo* aorı dela oasılıoış yuzOındm fazla satımıii o;rc<jü ycnıııKleı llâves;yie BEŞINC1 Oa^Kisı r.eçredıımlş^lr i| LÜfcS CliMJ 15 UrAÇllI IMvlLAP re 4KA KITABKV I.F.ftl Solı 31 Mnr 1964 'I (îîincılık 8798/3467) Senalo seçimlerinin nispi usulle yapılması Mecliste Oylamaya katılan 348 milletvekilinden (Soldan sağa) Nurullah Esat Sümer, Sırrı Atalay. Maeit Zeren, Turgut Göle Yenilenecek ilgili kura dnn çekildi 214 ü kabul, 128 i ret, 6 sı'Illiliiiiiiiliiiiıiııiiliiiliiinuiiıııiıl Ankara 30, (Cumhuriyet Teleks) Millçt Meciisinin bugünkü birleşiminde Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin nisbi temsil esasına ^öre yapılmasını öngören kanun eklifinin tümü oya sunularak kabul edilmiştir. Birleşim açıldıktan sonra Baş^an Nurettin Ok, açık oylamanın :ç tüzüğün 137 nci maddesinde belırtilen şekliyle yapılacağını ifade '•tmiştir. AP liler tarafından daha önce!en verilen bir önerge ile birinci maddenin açık oya konulması istenmiştir. Açık oylamanın iç tüzü. sün 137 nci maddesinde belirtilen • her milletvekilinin adı okunduktan sonra üyeler ayağa kalkmak suretiyle müsbet, menfi ya da çe. kimser beyanda bulunurlar» seki liyle yapılması üzerine AP liler j toplu olarak salonu terketmişler. dir. Kanun teklifinin birinci madde«inin oylamasına 232 kişi katılmış.: dört red ve 8 çekimser oya karşı madde 220 oyla kabul edilmiştir. Birinci madde Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin nisbi temsil esaMna göre yapılmasını öngörmekte. dir. Teklifin yayın tarihinden itıbaren yürürlüğe girmesi konusunda Arkası S«. 7. Sü. 5 de Arkadajunız Çetiner, yakalandıktan sonra Reyhanh Savcısı ile birlikte... çekimser oy kullandı. Seçimi yenilenecek iller arasında İstanbul da var | ReyhQnll(İQ NUFCU Nurcularuı içyüzünü inceliyen ve bir röportaj hazırlıyan ÇETİNER'i sokakta ileri gençler yuhalayıp tartaklamak istedi Özer ÖZTEP bildiriyor 1 arkadaşımız Yılmaz Çetiner idi ı Reyhan'a'da yakalanan 35 yaşlarında, çember sakalıı bir NURCU'yu kurtardım.. Evet, çünkü bu bir hakiki NURCU değil, 30 gündenberi Nurcular arasına sokulan. gazeteroiz yazarlarından Yılmaz Çetiner idi. Babasınin :smi olan Cevdet Yılmaz adiyle, taa Eskişehirden başlamak suretiyle, Güney bölgesine kadar gelmişti. Bütün arzumuz, zaman zaman katıldığı Nurcuların âyinin de bu defa onlarla birlikte yakalanması idi. Tam, bu atmosfere girdiğimiz zaman, genç bir Anadolu çocuğu olan uzatmalı Jandarma Çavuşu Mustafa Özbaş, arkadaşımızm oturduğu kahveye girmiş, onu sakalh ç«nt»l«" göröükten sonra şüphelenerek musallat olmuştu. Işte ne oldu ise 1 0 dakika arasmda oldu ve jandarmanm ihbarı üzerine kahveye gelen iki idealist polis, arkadaşımızı yakalayıp Savcıhğa götürdüler. Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Reyhaıılrdtt g^^a. nıırcıılarla giindeıı gii Polisin yakaladıjı bir NurcujH vobazUr ışe arkasından ortu Reyhanlk 38 (Oü j Biiroso * Tel Oıt reddedH'di; lÖZEt!) Kura eekilirkeıt senatörler lıüyük heyeeaıı ieinde idi Senato üyeleri kura sırasında birbirleri ile şakalaşıyor ve espriler yapıyorlardı Ankara 30, (CumhuriyetTeleks)l Aka divandaki yerini aldıktan son Cumhuriyet Senatosunda bugün ra, yoklama yapılacağını bildirmişöğleden sonra 26 dakikahk bir ötir. Bu sırada Senatörler devamlı zel oturum yapılmış ve Senato ü(surette birbirleriyle şakalaşarak yelerinin üçte birınin yeniienmesi (yüreklerinin atıp atmadığını) soriçın kur'a çekilmiştir. :muşlardır. Çekilen kur'ada C Grupuna isa, C H p B a ş k a n Yardımc.s. Sırr. bet eden 24 ilde haziranda yenıden; A t a I a v d a v e r i n i a I l r k e n a r k a d a 5 . Senator seçımı yapılacaktır. larına:«Eğer kur'a C grupuna Cumhurbaşkanhğı kontenjanın. ç ı k m a z s a B u ı v a r p a l a s t a z i y a fet dan seçilen 15 üyeden bes uyenın v e r e c e g i m , d i y e v a a d d ç buiunmu* de kur'ası çekilmiştir. > t u r ( K u r . a A 'talaya da isabet etSeçimin yenileneceği 24 il C C : mişti) grupundaki) şunlardır: Ağrı, A: masya, Antalya, Artvm, Bahkesir, ~ A r k s s ' S a '• Su. S da Bıtlis, Burdur, Çanakkale, Erzin• csn. Erzurum. Hakkâri, Hatay. Istanbul, Isparta. Kars, Kütahya. Mardin. Muş, Rize, Samsun, Siirt. Van, Yozgat. Kur'a çekiliyor Saat tam 15.00 de Baçkan Etıver Çekilen kurada kaybeden Senato üyelerinin listesi rı: Veysel VarriiT^n (A. \rr\Ti~yjv Mnrit Zeren a Mfhmpt llkA l vmui»n BBfiCHTa» rmakîaTı Kcnrtılprını dia Mavı Kose «dt v p n i m K.ıraat 4>ı.urur *rç üuphelı nareke*. M Erzurum: Nihat Pasi.nlı urum: Rahmi ŞanHaEkâri: (CH Hatay: Vehbı Aksoy Isparta: Suat Sergn anbul: Şfv 1 "'' ' ı 5 lira için bir köy halkı birbirine girdi 1 ölü, 8 ağır, 20 de hafif yaralı var e un yaprtan duaı^fitoaîraa IAryoo vt | | (ındao vaortsn »iBSiy» Yılmaz Çetiner'in yakalanışını bildiren bir kaç gazete kupü»ü Ali TurKer Cevdet Gebe Burdur: Hüseyin Otâ* P). Çanakkale: Ali r.H.P.1. Çanakkale: Hal t Sa rıka'ya Çf H ^ ' Erzincan: Fehmı Bayso^tCHB.). Erzurum : Nu^ettin Avnn'rj^ (V. (A. Başak îstanbul: Celil CevkeTToğlu (baEmiM7J Etbem MttıntifHn^l'i t.îtajıbul: T^jfat Ö tsîaaoul; Nurullah E)2ZJ ff " P Wt:lanhırÖzel Şahingirav fA.pV Itan Arkası Sa. Î.Nİii/6 da Ankara 30, (CumhuriyetTeleks) Bu yeni şekle göre. Meclisir. Türkiye tşçı Partısi Sarıyer İiçe Cumhurbaşkanı tarafından 33 ün kabul ettiği 100 dönüm de 50 dönüBafkanı tlyas Kabil, dün Kartal cü maddesi ve bununla üişkin bir me indirilerek bir orta yola sidil. Sulh Ceza Mahkemesi tarafmdan kaç fıkrası veto »dilen Tapulama miştir. Hükümet, bu çalışmasındd Kanunu yeni şekliyle Adalet Ko. tasarının ilk hali, Millet Meclisitevkif edilmiştir. Bir haftadan beri devam etmek misyonunda görüşülmeye başlan nin kabul ettiği şekli Cumhurbaşkanının veto v e tasarıyı inceüyen te olan Singer Sanayii Anonirn Şir nr.ıştır. ilim heyetinin görüşlerinin ışığı al. İlk şekli keti fabrikasındakı ışçi grevine gi den. Işçi Partısi llçe Başkanı îl Hükümet, tasarıyı sevkettiği za tında maddeyi eski görüşüne uyyas Kabil'in, yaptığı konuşmalarda man tapusuz gayrimenkullerdç şa. gun olarak yeniden tanzim etmîşiş^ıleri gayri kanuni hareketlere hitle ispat edilmek suretiyle zilli tir. Büvük tenkidlere yol açan 33 teşvik ettiği müşahade edilmiştir. yet olan kimsenin 20 dönümü kap;iincü madde, bilindiği gibi Cum. ! Gerek siyasi polis ve gerekse asa sıyan çok miktarını yeni şekle gö. hurbaşkanı tarafından veto edil AnKara 30 (Cumhurivet Teleks) re yış polisinin lesbit ettiği bu du 50 dönüm e çıkarmıs ve böylelik. miş. hükümet, kanununun veto edi Millet Meciisinin bugünkü bir Arkası S s . 7, Sü. 4 de le ilk gürüşünde ısrar etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü 8 de i leşiminde. hökümet tarafından haizırlanan vergi tasarılarının tıimü 'üzerindeki tnür.akerelere devam edilmiştir. îlk olarak Komisyon adına söz alan Şefik Inan. tasarıların reform mahiyetinde olduğunu. daha fazla kimseyi vergi mükellefi kılmakla Anayasada öngörülen vergideki genellik ilkesini gerçekleştireccğini ifade etmiştir. tnan özetie şunları söylemiştir: « Vergilerin iktisadi yönü vardır. Memleketin maddi ve mâne'vi gelişimini sağlamak içın vergi ahyoruz. Bu vergiler padişah sarayı yaptırmak için konulmamıs. yatı Arkası Sa. 7, Sü. 7 de T.I.P. Sanyer Iiçe Başkanı levkif edildi Tapulaıtta kanununda hüküntet ilk görüştinde ısrar ediyor Vergi reform tasarılarının görüşülmesine devam edildi Midyat 3fl. ( D o f u l l l e r i B ü r o m u z b i l d i r i y o r ) S a v u r ilçesine b a ğ l ı ! ^ Tesse k ö y ü n d e H a s a n Volkan'ın.J Hasan G ü l ş e n ' d e n 5 lira alacağınıj z^l istemesi y ü z ü n d e n köy h a l k ı ikiye ^ ^ a y r ı l a r a k t s ş . sopa v e silâhla bir.] IJZ= j birlerine girmişierdir. j ITT j Köy m e y d a n ı n d a k a d ı n v e çocukj ^ ^ l a n n d a katıldıkları kavgada Ha1 = lime Akıncı adh b i r kadın av tü Z=z feği ile öldürülmüş, 8 i ağır olmak, ^ üzere 20 kişi de muhtelif yerlerin, rien yaralanmıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de • • = : Cevdet Yılmaz veömer Yılmaz takma adlariyle bir aydır Nurculann faaliyetini ve geı i akımlan yerlerinde inceliyerek, gazetemiz için büyük bir röportaj serisi hazırlıyan Yılmaz Çetiner, yazılarında Cumhuriyet inançlarının nasıl sömürüldüğünü anlatacak. İnanç Sömiirücüleri Yakında CUMHIJRİYET'te I Müşkül durumda kalan Adalet Bakanı, «Söyliyecek bir şeyim yok, görüj. şünde ısrar eden Hükü metin ben de bir üyesiyim» dedi 100 metrelik uçuruma = , yuvarlanan otobüs Artvin 30 (Telefonla) Borçka ilçesi yakınlarmda meydana gelen ffei trafik kazasında. bir otobü11 100 metrelik uçuruma yuvarlanmıs. icerisinde bulunan yolculardan 5 i ölmüş, 22 si ağır olmak üzere 30 yolcu yaralanmıstır. Şoför Ali Kemal Altın idaref'.nAtina 30 (Özel muhabirimizden) teyid ettikten sonra Yugoslav Devdeki 8033(5 Trabzon •plâkalı otobüs. Trabzondan Artvine gelmekte iken Başbakan Papandreu bu akşam let Başkanı Tito'yu bir «barış haBorçka ilçesi yakınlarında aksi isi Yunan Parlâmentosunda hüküme varisi» olarak vasıflandırmıştır. Papandreu Türk Yunan münatikamette seyreden Cemal Aydın | tinin programmı okumuştur. ^ebetleri üzerinde şuniarı söyleyönetimindeki 08 AC 068 plâkalı | Papar.dreu, hükümetinin d.ş pokamyonla karşılaşmıştır. tçerisinde i litikası ile ilgili kısımda NATO'ya mıştir: Arkası Sa. 7. Sü. 6 da 'bagh bir politika takip edeceğini « Türkiye ile münasebetlerimize gelince: Son zamanlsrda samimi bir şekilde esef duyduğumuz pek çok anlaşmazhklar olmuştur. İki memleket arasmdaki dostluk I ve ittifak bağları her ikimiz için Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Jde yüksek menfaatier icab:dır. Bu Millet Meclisi bugün saat 14.00 bağların muhafazasi için taraflar de, Başkanvekillerinden Nurettin mümkün olan gayreti göstermeliOk'un başkanhğında toplanmıştır. dır. Gündem dıçı söz alan Rize milSon olarak Kıbns meselesi muletvekili Erol Yılmaz Akçal. 19fi2 nasebetlerimizi zedeiemiştir. Türyılında hazırlanmış olan kara sulakiye. Zurich ve Londra Antlaşmarımız hakkındaki kanun tasarısıı larını bizim bir mesele haline »eÖnlerine çıkan herkesi dövdüler, her dükkânı tirdiğimizi belirten protesto ve nın, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasındakî bir görüşmetenkidlerde bulunmuştur. Fakat bu yağma ettiler ve her otomobili devirdiler den sonra, Dışişleri Bakanımızın antlaşmaları mesele haline getiren talebı üzerine, komisyonca. Meclis Yazısı 7 nci sahifemizde Arkası Sa. 7, Sü. 1 de gündemine alınmış olmasma rağ Arkası Sa. 7. Sü 8 de 5ö » Papandreu .i d politikasım tenkid etti Karasularımızın genişlelilmesi tararısı acele olarak görüşülecek lürkiyenin Bir Birleşmiş Milletler askeri Kıbnsta ateş açtı Beklenmedik taanuz ingilterede motosikletli 1,000 âsi genç bir şehri ıstilâ etti Ispartada iki Nurcu daha tevkif edildi Isparta, 30 (Telefonla) Eşref Kırdal adında bir şahsm. ilkolgal çağmdaki çocuklara, devrim aley hinde ve Saidi Nursi lehinde sık sık konuşmalar, telkinler yaptığı ihbar edilmiştir. Yakalanan Eşref, ilk sorgusunda tevkif edilmiştir. Ayrıca evinde yapılan aramada da Saidi Nursinin kitapları ele geçirilmiştir. Arkası Sa. 7, Sü 8 de UA11AR GELDİ Dün de. önceki gün olduğu gibi hava çok güzel geçmiş vc sıcaklık 19 dereceye ksdar yükselmiştir Paltosu, pardesüsü ağır gelen ve sıcaktan bunalan İstanbullular ceket ve gömlekle do^^m'^'ar mesir<? yerlerine koşuşmuşlardır. Meteoroloji raporlarına gore, Marmara ve civarında yağmur saganak halinde yağacak. buna mukabil lsVanbuida havalar güzel ve ısı yine 20 derece civarınds ülacaktır. Resimdej baharın sembolu bir kuzu, cobanuı kucağında ^oıülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog