Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜN MAÇLAR VAB Bugün Holândada Yugoslavya ile çetin bir grup ftnali oynryacak olan gençlerimiz, HolSndalı senç kızlarla Siyah beyazlı takım gerek müdafaada gerek hücumda tatmin edici bir oyun gösteremedi. Hakeım Beşiktaş lehine olan bir penaltıyı vermedi Be$iktaş Ankaragüciine de ralralça puvan verdi: 0 0 Hakemler: All Tlmar 1. önercan • N Dorken. Beşiktaş: özcan • Erkan, Fehmi Tüksel, Süreyya, Kaya, Coçkun, Hüseyin, Gü | ven, K. Ahmet, Rabmi. Ankaragücü: Aydın B. Coşkun, tsmail • Necdet, Şeh mnz, K. Cosknn llhan, Turan, Hayri, Ertan, Candan. Maçın S ası: 1 Şehmuz, İ 2 Süreyya, 3 Kaya, 4 $ Ertanw. 5 Hayri. Başkent borozları D. Bahcede de öttü Gençlerimiz Yugoslavya ile grupbirincilîği için oynuyor Otoriteler taknnımıza daha fazla şans tanıyorlar Yugoslavlar kuvvetli adamlannı bugünkü maça sakladıklannı açıkladılar Takım sahaya Lüksemburg maçının kadrosu ile çıkacak Sabrl Klraz ümitU. Holândada bugün alacağımız bir beraberlik takımımıza finali oynama hakkı verecek Asaf AYÇIL Beşiktas puvan krizin» girdi tek rar. Siyahbeyazhlar nedecse Dolmabahçede rahat oynıyacaklan ve kazanacakları maçlan kötü bir oyun sonund* rakiplerine kaptırıveriyorlar. Dün de Besiktaı taraftarlan Dolmabahçeye takımının puan alması için dua eder gibi gittiler. Şampiyonluğa giden Besiktaş'ın bu giriişi hiç rie iyi değildi. Hele Ankaragücü daha oyunun başında rakibini larsınca bütün yüzler bir anda soldu. Fırsattan isFutoğraf: Tülay DİVİTÇİOĞLU tifade eden Ankaralılar ikinci büGOL YOK Besiktaş dün de Dolmabahçede kendi •eyirciti önünde 1 puvan daha kaybetti. Si yük rakibe de meydan okuyorlaryahbtyazh'lar bilhaısa ikinci devrede baskılı oynamaların» rağmen gol kaydedemediler. Re dı. Sonra müdafaa yapmadığı gibi ıtmda Coskun'un kaçırdığı fırıatlardan birısi görülüyor. rakibinin müdafaasınm iyi bir gününde olmadığım da anlamışlardı. Beşiktaş ilk 15 dakika raklbine boyun eğdi. Geride sadece Süreyyanın bütün toplara koşması ve tehlikeleri önlemesi de bir netice vermiyordu. Fakat 15 dakikadan sonra Beşiktaş oyunu denk bir hale getirmeye muvaffak oldu. 18. da= ^ i kikada Güven, ceza (ahasında su^=jtunu çekerken Çehmuı tarafından ^r:|düşürüldü. Hakem bu hareketi ne jtnkrfir etti, ne de tekdir. Ankara^ = i gücii 19. dakikada llhan vasıtasiyVgur (Sankamıs) 2 08.8, 4 ^^ile bir gol kaçırdı, 33. dakikada ise Mshmut Eroglu (Sarıkamı») Ertanm sıkı şutunu özcan elinden 2.19.5, 5 Zeki Şamiloğlu kaçırdı ve sonra tuttu. 34 ve 35. (Sankamıj) 2.21.1, 6 Os. dakikaİHrda Hüseyin ile Ahmetin man Yüce (Sankamıs) JJ1.7. >ıtıtlan hiçbir zaman diğerleri gibi tehlikeli olmadı. Devre bitti. Küçükler: 1 Turgut Şamiloğlu (SaSiyahbey»?.hlar ikinçi nkamıs) 228.1, 2 Doğan ilk'önce rakiplerini baskılan Çenkçi (Bitli») J.38.5, S Sana «larak tehîikeli olmaya basladı lih Kurdakul (Erzurum) 2.39.3 1ar. 47. dakikada Ahmetin sutu 4 Bekir Onuktav (Sanka S I tam fileleri bulurken Aydın korne mıs) 2.41.2, 5 Rervt Eren rss re çıksrmaya muvafjsk oldu, îakat (Bitlis) 2.593, 6 Remzi ~~ k^rnerden gelen topa Güven güBozkır (Erzurum) 4.47.7. ^ ?el bir kafa sutu yapıjttrdı, top Erdoğan ARlPlNAR ^ = tam kaleye girerken bu «efer ÇehBüyükler kombinasyon: Uludağ'dan bildiriyor 1 Bahattin Topal (Enu. S m u ı önledl 59 uneu dakikada Rah^ = minln faulünü Aydın tekrar ktırrum). Küçükler kombinasyon: STİ Besiktaş İVlnd derre hlkim or1 Turgut Şamlioğlu (Sa namasma rağTnen az daha mağnkamıs). ^SS lup oluyordu. Oyunun son dakikaMüsabakalardın sonra taat IS: sında Ertan 8 pasta yakaladığı tol«.30 da Büyük Otelin çamlı =^;p;ı özcan İle kartı karsıya kaldıftı pavyonunda Bursa Valisi ^rihalde havadan avuta attı. Maç da Fahrettin Akkutlu, Federas Z^ieolsüz berabere bitti. yon Baskanı Aıım Kurt, Nec mettin Erkan der*ce alan münabıklara »lkıçlar arasında mükâfatlannı v«rdller. Bir Türkiye şampiyonan daha bitti. Şimdl Kayak millt takımımıı 1719 nisan tarihlerinde Uludağ'da yapılıcak ve 5 yabancı milletin davet edildigi 8 lnci Beynelmilel Uludağ Kıyak Çampiyonası ~ Londra, M (özel) Italyadan BAHATTtN TOPAL na hazırlanacaktır. Uludağ' ^ ? sonra, futbolün beçiği îngilterede MIZAFFER DEMİRHAN dan karı ve kayağı sev«nlere =3: de bir doping skandah patlak ver(1964 Türkiye şampiyonu) (14 yılhk tahtını kaybetti) »e'.âmlar.. S S miştir. Geçen cumartesi günü oynanan Stok» City tpswich Town (91) maçı anormal bir ıkorla sonuçlanmış ve tpswich'll futbolculann çogu baygınlık geçirerek has tsneye kaldınlmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde îpswich'li futbol culann dopingli olduğu ve dopingin aksi tesiri yüzünden, 1962 yılının tngiltera tampiyonu lpswich'in hezimete uğradığı anlasılmıatır. | Erdinç BAYBURT bildiriyor Bgmond Anı Zee Yann (b« ci olacak rt çeyrek ftnalde I. gün) Yugoılavya ile II. Grup bi grup fallbi lla oynamak hakkına rindllği için kırfilasacak olan ıahlp olacaktır. Genç Milll Takımımız dfln vt buTngoılavlar knvvetlerlni blı» sün antrenör Sabrl Kiraı'ın neıaMkUdılar retinde ikl antrenman yaprBijtır. Yugoslav Takımının antrenorü Cumartesi günü oynanan Yugoa Milin Milaniç, bizimle yapacakavya Lüksemburg (30) maçı lan müsabakamn önemini gözöıı takip eden Gençlerimiz, Yugoajnüne getirerek, Lüksemburg karUlndaft 19, (Telefonla) avya ile yapacaklan karşılasma şuma esas takımı çıkarroamıstır. Türk kayakçıhgının 196394 lan ümitli görünmektedirler. Tür Kendisi ile gBruştOğum Yugoslav deki «n büyük mütabakası <iye «aati ile 18 de baslıyacak o takımının kaflle baskacı Kosta olan Türkiye Kayak ıtmpiSabri K1RAZ lan maçı Takımımız kazanır veya İTomaseviç, tTürkiye ile Yugoslavyonası bugün yapılan *la(Memnun antrenör) berabere kalırsa, grupunja birin'yanın aynı guruba düstne*i büyük lom müsabakası lle nihayetjtalihsizliktir. Çünkü her iki takım • lendi. Uludağ hem kar bajkalite itibariyl» ilk dort dereeeye kımmdan hem de hava bakıgireeek kudrettedin teklinde kornından kayakçilara bugün nusmuştur. Yugoslav takımında güleryüz göstermişti. Fatinte. y&şlan küçültülmü» futboltrular pe ile Eski mandıra arasıabulunmaktadır. da 70 e yakın renkli kapılan kayakçılar eski yıllara Takımımızda deglslklik Tek nispeten çok daha dikkatli, Antrenör Sabri Kiraz, Lfikaem. çok daha güzel geçtiler. burg'u 80 hezimete ugratan terŞamptyonsnın aon müsabajtlbi sahaya çıkaracagını bildinnisG. Birllği: 2 Feriköy: 1 kasında baştan beri Udeer tir. 1962 de Homanya'da tertipleolarak giden Muzaffer D«inen XV. Juniorlar Tumuvasmda Haluk SAN mirhan'ın 13 numaralı kapıfinalist olan Yugoslav takımını Gençlerbirliğl Beıiktaş karşıda düşerek «vantajını kay1 (Takımımız dördüncülük elde ettındaki muvaffakiyetini Feriköy b»tmesi onu kombinasyon. ti), Lüksemburg önünde »eyrettiği karşısınds da devam ettirdi. (21) da (yani umumi tasnifte) takımdan bir gömlek daha üstün Maçın başında »üratli bir futbol birincilikten düsürdü. bulan degerli antrenör. «Kazanoyneyan Feriköy, henüz 7. dakiBilhassa gençler bransınmak için oynıyaeağız» detniştir. kada galibiyete ulaştt. ünalın orda Bitlis, Sarıkamıs ve ETHollanda basını, Erdem Fatasına güzel bir kafa şutu yapıştızurumlu gençler çok ümıt ruk. îhsan Selçuk, îsmail, Yaraa Mahmut. Fenköye bir gol kaverdiler. Bu sene fazla göz i I vuz Tuncay Kâmil, Faruk, Ra»andırdı. Golden «onra bastıran • FerikBy AnkarsgHcü: do'durmayan ve ilgi görme2 sit, Yusuf tertibi ile sahaya çıkaGençlerbırliği 17. dakikada Tevfık diği belli olan Erzurum takı. Besiktaş G. Birliği: 0 cak takımımıza daha fazla sans vasıtasiyle beraberliğe yükseldikmının serefini dünkü birinciFeriköy G. Birliği: 2 tanımaktadır. ten sonra ılfc yannın son dakıkalik ve bugünkü şampiyonluBeşiktaş A. Gficfi: 0 aında yine Tevfik'in ayağından ga ga yükselen Bahattin Topal Demirspor B. Spor. 0 libiyete ulaşmasını bildi. Maçın kurtardı. Karsıyaka Hacettepe 1 İnter Bologna'yı İlk yarısı da 21 Gençlerbirliğinin Göıtepe PTT: l Büyükler: galibiyeti ile kapandıKar§ıyaka PTT * 2 1 mağlup etti 1 Bahattin Topal (Erıutkinci yanda ds ü«tün oyununu G. Tepe Hacettepe: 1 Roma 29, (özel) ttaiya liginin rum) 2.07.0, 2 Lütfü Uğur devam ettiren Kırmızısiyahlı taVefa Teşildirek: 2 (Sankamıs) 2.072, 3 Erdir.ç dev maçında Inter Bolognayı Bokım neticede sahadan galip ayrılGöneşspor Sarıyer: 2 logna'da 21 mağlup ederek lidermasını bildı. Şekerspor BnrsaspoT: 1 liğini korumuştur. Hakemler: Hakkı Gürüz, N. Gfineşspor Bursaspor: 1 Orhon. V. Atamer. G. Birlifi: Yüksel Cumali, Bur han Oral, îhsan Oktay, Faik • Orhan. Abduüsh. Tevfik, ZeynelFeriköy: Necdet Tuncer, Kaplan Erdinç, Aydoğan, îsmet • Mustafa, Turgay, Oral, Mahmut, Suat. Maçın 5 ası: 1 Yok, 3 Yok, Kenerbahçenın senelik kongresi | içinde mücadele etmek lüzutnunu ç 3 Oral, 4 Tevfik, 5 Aydodun Kadıköy Evlendirme dairesın hisseden ve düsünen idare heyetitan. tzmir 29, (Çetln Gdrel Bildirlynr) rie 396 âzanın iştirakiyle olgun bir j nin transfer yaptığını, durumun Alsancak Stadınria giinün ilk ma hava içinde yapümıştır. ! daha önce iyi olduğunu fakat son cında Karsıyaka PTT karşısında Muzaffer Şahinbaşın kongre | W gün içinde acı bir lafhaya girdibeklenmedik bir sekilde mağlubı oaşkanlık dıvanına seçilmesinden i Sini oyunculann devamlı olarak yet elde edince kendini tehlikelı bonra Rüştü Dağlaroğlu yıllık faai cezalandırılmaları, asker olmalan bölgede buldu Maçın tek golünü iivet raporunu okumaya başlamış! ve nihayet yorgun bulunmaları se33 dakikada Altan attı. tır. Raporda iik önce geçen sene ! bebiyle böyle bir durumun meydaHakemler. Rıfat Atakanı, N. Güfazla önem verilmiyen Kürek n» geldiği, Fenerbahçenin tam kaa Izrnir W, (Telefonls) Maçın nes, H. Eraydın. hariç amatör sporlardan bahse r° s " ile bir «ene içerisinde ancak İlk amndan itibaren üstün oyunladiliyor ve mazide alman başanlar yer alabildiği belirtiliyorPTT: Cavit. Nibat. Şflkrfl, Yılrı üe rakiplerini bunaltan Gözte roat, Yosnf. Zekai. Melih, Abdnl tekrarlanıyordu. Futbol zaman itipeiiler, iıkısık ve kademeH Hs lah. Mustafa. Ziva. Altan. bariyle ikiye bölünmüştü. Mart Tenkidler kısmında 8 ftza koile transfer ayına kadar olan za nuştu ve idare heyetine çeşitli yöncettepe coüdafaasını nihayet 74 Karşıvaka: Erdfnç, Necatl, SıdFotoğraf: Ibrahim KOSEOGLU m a n içerisinde esaslı transfer ya lerden çatıldı. Muhaliflerden Or dakikada ancak bir defa asabildi dık, Mnstafa Erol, Ibrabiro. GnMUSTAFA ÇBTİNKALE ADINA Merhum Mustafa Çetinkale p U a m a d l ğ l n l t a k ı m m z o r s a r t l a r a ı han Ergüder şubenin bir şirkpt ler, Nihadın jutuyls oyunun yegS nen, Ahmet, Vvral. Ergnn. Bnrne golünü vapan Göztepeliler sa han. adına tertiplenen GrekoRomen güres müsabakaları, Fatih Giires j t l n d a T ürkiye kupasmı aldığı be olmasının zamanı geldiğini, ilk hadan 10 galip aynldılar. Maçın 5 as'ı: 1 yok. 2 Al Kulürjünde yapılmıs ve oldukça ilîi toplıyan RÜreslerden elde edı lirtiliyor. TTansfer ayı ile kongre defa böyle güzel bir kongre gördü Hakemler Neıat Sener. H. Çak' tan. 3 Süsuf. 4 Abdnllah len hasılât, merhumun dul eşi ile iki çocuguna verilmiçtir. Resimde, zamaniDa kadar ise takımı daha ğünü belirterek kulübün dertlerin ! çok kuvvetlendirmek, saha dışı ve den bahsetti ve futbolculara do bu müsabakalardan bir enstantane eörülüyor. tırtna, N. Dinçer. Ca\it. kundu. Fenerbahçenin yetıştirdiğı Göztepe; AIi Sflmer, Ekreın şöhretlerden birisinin şimdiye kaSedat, S?abaha«in. trret Perdi dar Avrupaya antrenör kursuna Nihat. Yflcei. Gflrsel, Ceyhan gönderilmediği üzerinde durdu, esHacettepe: Bankin Yılmaı. Or. ki futbolculara temasla da «ağabeylerimiz bizden kaçi3or, kongreharj Tahsin. Aydın. OnoTgsi lere gelmiyor. onlan tekrar ara, Tamer. S»ml. Snphl. Stıphl, Erol. mıza alalım» dedi. Diğer delegeleri Maçın 5 ssı: 1 yok, t Ninat. idare heyetini hafif bir şekilde 3 Sedat. 4 Sflmer, 5 All. YAPSAM tenkid ettiler 6. Birliği Başkente namağlup dönüyor 3POR TOTP 1 Muzaffer Demirhan 14 yıllık unvanını Erzurumlu Bahattin Topal'a kaptırdı | Türkiye kayak şampiyonası dün Uludagda somıçlandı § 1 Doping yaptılar 1 ama tam 9 gol 1 yediler K. Yaka, PTTden hiç beklemediği bir sille yedi: 01 Fenerbahcede eski idare heyeti yine iş başında GöztepeM Hacettepe: 0 HEROEM TEYZE ACA6A? Fenerbahçenin dün tahminlerin aksine sâkin geçen kongre^inde Fotoğraf: İbrahim K.ÖSEOĞLU İ ÖĞ bir delege konnşurken... Ordu takımının idman maçı hâdiseli geçtl Adana, 29 (Çoban Ynrtçn bildiriyor) Ordu Takımı üe A. Demirspor arasmda bugün yapılan hususi karşılaçma Teksas tribününde askerlerle siviller arasmda nâhoş bazı hâdiselere sebep olmak fizere iken güclükle yatıçtırılabilmiştir. Oyunun 45. dakikasında Demirsporlu Yahyanın 58. dakikasında da Şenolun atUgı goller ile maç 11 berabere bıtmistir. SAN^ VER. AYlRMISTlM Anharada D» Spor ile E. Spor berabere: 00 Ankara 29, (AIİ ABALI bildiri'malan fayda vermedi ve karçı'.aşyor) Her haliyle durgun ve is!ma başladığı gibi 00 sona erdı. Seçimlerde idare heyeti ve aldılc teksiz Demirsporlular önünde Naci,! Hakemler: Muzaffer Sarvan lan oy miktarları şu şekildedir. Is başlıbaşına müdafaa kesilince dev N. Tansuk, C. Güvenli. met Uluğ 237, Müslim Bağcılar 234, re golsüz kapandı. , D. Spor: Doğan Erdoğan, HakKemal Atakul 231, Rüştü Dağlartkinci devred» de oyun ayni tem'kı Hüsnü, Hayrettin, Birol • Aboğlu 229. Halit Deringör 219, Eşref po ile devam ederken 67. dakika dürrezak, Yücel, Muzaffer, Fıkri, Aydın 217, Necmi Kurtuluş 211. Bü da totoculsrı ferahlatan ve Bey Timuçin. lent Gedeleç 209, Fahrı Işbay 207. oglusporluları kahreden kıvılcım| B . gpor: Sabri Mücahit, COTCIMurakıplar: Turan Akra 228, Keçak' ve sondü. Nacinin sebebiyet M a r u l i N a c i E r d o ğ a n Dımıtri, mal Ant 223, Adnan Ölçen 223. verdiği penaltı atışınria Fıkri to. Deveci, Avram, Güngör. Pan.n.it. Haysiyet Divanı: Hüsamettin Böke 229, Ömer Boncuk 240, Muzaf pu dircğe nişanlaymca maçın enj Maçın beş ası: 1 Yok, 2 Nafer Şahinoğlu 228, Enver Yakup önemli fırsatı heba oldu. Son da ci. 3 Corci, 4 Hayreltın, a kikalarda Demirsporlulann asılİMücaHit.' loğlu 220, Salih Dınçmen 227. ı SEÇtMLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog