Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

30 Mart 1961 CUluHURIYET YEDİ Haeı adayları Boğazda iki tanker çarpış tı Ataskm felâket bölgesi AP ve Yunan uyruklular Baatarafı 1 inci lahifede Adana •» <(Jtine> Illrri Merkez •nıştır ; tlk kafile Biirosu leleks) Hacca sıtmek ttıklşehir 29. (Telefonla) Şehü/erp şehpmi7e selen hacı adavi fcaflleleri ıle bir otobüa sirketı a rımızden ilk hacı adayı kafilesi rs«ınrt» nnlnjmazlık bijgöstermiî, bugün saat 10 da 14 arabaltk bir han «rtavları bu şirketten »ikâyet konvoy halinde yola çıktmstır. ci oltnuslardır. Adaylan 27 Martta sevkedecegiMilli Kütüphane ni taahhüt eden şirket, bu taahhüdünü v«rlne getirmemistir. Üç Bsştarafı 1 Inci sabifede günden beri burada bekleven abölümü, Ankara'nın en güdavlar bugün şirketin terminaline zel kültür ve sanat köçelerihücum etmişler, bunlardan biri ni teski) etmektedır. şirket sorumlulan hakkında a*ır Millî Kütüphanemiz. dış «özler sarfettigi için polise şikâgörünüsü ve ıç cephesıyle, yet olunmuştur. Batıdaki benzerlerine süratle vetismeğ* çalısmaktadır FiCadde ve sokakları dolduran hakir ürünlerimizle geçmişi bucı »daylannın durumu ile Emnivet güne. bugünü de avdın yaMödürö Bejir Yalcın ilgilenmekrınlara bağlıyacak olan bu tedlr. kültür kurumumuzun ikincı 32 otobüslük konvoy ek binası ancak btr merhaletskendernn 29. (Güney tllrri dır. Beş Yıllık Kalkınma PlâMerkez Bürosn • Teleks) 32 otonımızda Türk Millî Kütüpha büt içindeki 1600 hacı adayı bu «anesını asıl anıt binasına kabah tskenderun'dan CHveeSzü huvuşturmak da ver almıştır dut kapısına hareket etmistir Bu ıkıncı ek bınanın açıbşın32 otobüslük kafilede üç müftii. dan sonra hedefimiz, Milli ftcı ımam bulunmaktsdır Kütüphanenin anıt binasının Hacı adayları otobfîsü beğenmedi temelini atmak olacaktır Bu nun mutlulugu içinde Milli Urfa Z9, (Doğu tlleri Büromuz KüttJphanemfzin veni ek btbildiriyor) Bugün hareket etnasını, milletimize. aydın halmesı gereken 41 hacı adayı içın, kımıza ve gencHgimize ugurkonforJu otobüs göndereceğinı valu ve verimli olması dilejiydeden bir şirketin küçük ve eskı !e hizmete açıyorum.» bir otobüs göndermesi ınfiale seBundan sonra davetliler beb olmuştur. veni binavı eezmi'ilerdir. Gönderilen otobü<e hücum eden Jıaçı adayları güçlükle yatıştınl İLAN Türkiye Demir ve Celik İslelmeleri Genel MüdürlÜKİintJen: Karabükte İsletmelerimiz deposunda bulunan 63 kalem muhtellf hurda malzeme kapalı teklif almmak suretiyle satılacaktır. Bu işe ait muvakkat teminat miktan ş « p t " « m e ^ e gösterilr miştir. Istekliler bu işe şartname ve mukavele projesini. a) Karabükte İşletanelerimiz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, b) İstanbulda Galata Okçumusa caddesi Şair Esref «okak No. 7 de Bevaz Han kat 12. c) Ankarada Ziya Gökalp caddesi Yıldız Han kat 1 deki. Mümessilliklerimirdetı, d) Adana Samsun, Eskişehir, Bursa ve İzmirdeki Demir Şatıs Depomuz Şefliklerinden, «) İstanbul. AnJcara, İzmir, Kayseri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanhklarmdan, bedelsiz olarak alabilirler. îsteklilerin sartname ve mukavele projesine uygun olarak hanrhyacakları kapalı teklif mektuplannj muvakkat teminatları ile birlikte en eeç 13 nisan 1963 pazartesi eünü saat 18.00 e kadar Karabükte İşletmelerimiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak «eciknıeler nazarı itibara alınmaz. Genel Müdürlüğümüz artırma, eksiltme ve ihale kanununa tâbi olmayıp »atııı yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. (Baaın 4«49/3420) Bastsrafı 1 inci sahlfede tına kaymış, diğer gemınin mazot Askerlerin devriye dolk t l ğj 8 e h . mijtir. Dün dükkânlar kısa hazırlıklan şimbir tipleri ve yeni dolu kazan dairesi parçalandığı rin tam göbeğınde bazı buyjk D j. süre için açılmış, depremin stğa diden önlenmelidir. Türk hükümeiçin mazotlar denize dökülmeye başlamıstır. 10 ton kadar mazot de nalar, toprağın yarılratsıyl» , e r j n fola «avurdugu veya köşelerde yı tinin, y«ni hidiseler karşısında innize döküldükten sonra hazneyi dibine göçmüşlerdir. Bazı bin.ı a r ğınlar halinde topladıgı bakkaliye siyatifi ele almasını tavsiye ve tegüçlükle kapatmak mümlcün ola korkunç bir şekilde yanı eğilıh. matzemesi ^atıimıştır. Halka, her menni ederiz. Makarios hâla Eno. hastalığın sis diyor, Yunan Kıralı Kostantin bulunrnaktadır. hangi bir bu!;. 'ırıcı bilmiştiriçinjptlak vermemesı ve yayılması 1 Knosis diyor, bu duruma hukümet îlgililer çarpışmanın çok Tehlikeyi bert«r»f etmek iht çayet petrol yiiklü bunlann 'dinamitlenme.i dü,ünül.;, Tialı dolıyifiyle. Ugıraları v e , » l " a k seyirci kalmamahy.z . atlatıldığını, zasyonları kullanmaması bil ] Faruk Sükan. Birleşmış MilletKvangelosta bir ınfilâk vukubul rnektedir. ler Genel Sekreterinın ve Barıi muş olsa idı; Boğazın tekrar yeni Deprem raerkezınden 3.218 kilo j Kuvvetinin tarafsız davranıp davbir tehlike ile karşı karşıya gele metre ötede bulunan California' j ranmıyacaklarır.ın, Rauf Denktaş bileceğini ifade etmişlerdir. nın Crescent Citv sehrinde en az Penktaş ve iki Bakanın azli olayının hallı İki Vunan tankerı sabahleyin 10 kisinin lödügü 15 kijinin Baştaı^, ı inci sabifede ile ortaya çıkacağını da bildirmisv e gün ağardıktan sonra saat V ye bildirilraiçtir. ra. «Bununl» Syaber,. Türkiye,. Ma ! tir. Sükan ayni ..... .. . . zamanda Barış doğru Büyükdere önlerine çekilHalka. radvo ve helikopterîerle karios'un herh«igı bir yeni katlı Kuvvetlerinin Makariosa yardımcı miş ve her iki geminin süvarisi hakkında takibata geçilmistir. U »"kakta dolaşmaiannın tehlıkelı âm teşebbüsune'lteş, hazırlıkh bu olarak vazife görmesi konusunun man Baskanhgı, iki tankerin de Oİdugu ve evlerınde kalmaları tav lunmalı ve derhaH, •aıüdabale ede ' da endişe vericı olduğunu sözleri. seyrine mâni olmuş ve »efere çık!«'ye edilmiştir. Evleri yıkılan bilmelidir. şeklind* kornjşmustur. n« ilâve etmis, Türkiyedeki Yunan Denktaş. sohbetinde, uyruklu Rumlara karjı hükümetin roalarını menetmiîtir. |Wm*eler 14 derece so|uktan kopolitikasınm tam olarak desteklerunmak içın otomobillerinin ieine Milletler kuvvetinin A g öHer iki Yunan gemısının Boğazrevinin geçici olduğunu, u kuvvet diklerini belirterek: tHem memledakı manıa ağlarmdan gınp çakar s'.gınrmşlardır EleVfrik 'elleri '<op lerın çekılmesınden sonra TürkHr ketimizde otursunlar. h»m devlet ken kılavuz kaptan istememeleri tuğundan karanlığa eömülen sehle Rumlann tekrar karşı karçıy»!^^ a ı ey hine çalıssınlar. Bu olamaz Bu de îlgililer tarafından mânidar gb ri. !=adece otomobil farları ve ilk vardım ekiplerinin proiektörleri kalacaklarını. Barıs Kuvvetinin A l b a k ı m d a n Yunan uyruklu Rıımlarülmektedir. dada kaldığj sure boyunca, haber «ınVvurt dı?ına atılmasını dektek. Her iki kaptan. dün verdikleri aydinlatrraktsdır leçme, gezme hurriyetini. çalıema lıtoroe» seklinde konusmuştur. ifadede kabahati birbirlerinin üzer Kar snyn içivorlar ve yasama eraniyetını sağlaması \ < lerine atarak: Deprem bölgesindekı felâketze gerektiğın] belirttikten son»a, Mac Suç aranıyorıa onu biraz da tcra iflâs kanunu delerin bir çogu dün gece tnum ı karios'un hedeflerini anlatmıstır. siste aramak icap eder. Siı rüyet sıgı altmda küme küme toplanD«nkta», «Makarios çıkaracağı o B^tarafı 1 inci fahifede sahamızı görmemize mani oldu» 1 mıı durumdaydU.r. Bunlar kar. l * ? " ' karşıs.nda Turkiye'nin müdemislerdir. Gerek Evangelo$ ve dahale etmek imkânlannı araştır feshi konu^unda yeni hükümler eriterek suyunu içmektedirler. gerekse Panocean'da radar olmısıdığını, olaylardan önce Rusya, Yu getirilraiştir. Eskı kanundaki bazı 1.200 nüfuslu Valdez ?ehri dün n» rağmen çalıstırmadıkları tesbit nanistan, Arap memleketleri ve maddeler tasajıdan çıkarılmıs, ontahliye edilmiştir. Çok kimse a bırçok Afrika memleketınin deste l edilmistir. arın yerine çabuklaştırıcı ç rabalarıyla 188 kilometre ötedeki ğini ««ğladıgını» söylemiştir. hüküraler getirilniştir.» Gulkana'da kurulan kampa gitTaraflan protesto ettik Denktaş, bu arada, «Meydanı boa Daha sonra söz «lan Komisyon mintir. Valdez'in ticaret mahalesi bırakmamalı ve Meclisten tam Başkanı fsmail Hakkı Tekinel, ta Baslarafı 1 inci fabifede çıkan yangın yözünden kül olmuş yetki alan Hükumet bu vetkisini durumu Yunan Dısislen Bakanlıgısarının büyük emek sarfedilerek her an için kullanabılecek şekilde hazırlandığını. na bildirrois ve Yunan Hükümetini tur. ancak tasarıdaki Petrol depolanni havaya uçuran ı hazırlıklı olmalıdır» seklinde ko aksaklıkları Makarioı'un bu tutumundan habergidermek amaciyle Seward'daki büyük yangmın yal nuştuktan sonra, Makarios'un dun verilecek defiştirme önerg^Ierinin dar etmistir. ya siyaıetinde hiçbir basarı laglı tekrar komisyonda incelenmesinin Durum, aynca Ingillz ve Ameri nız nhtımda devam ettijjl bildirilyamadıgını belirtmijtır. 'zorunlu olduğunu ifade etmistir. kalılara da bilgi olarak sunulmu? mektedir. Haatahk ve aclık korkuıu ve bu devletlerin de dikkati çekilDepremin yarattıgı sok, heyecan miştir. BMtaratı 1 idv M bilede > e linir yatışmağa başlarken, has manda götürmesini teklif «tmiş: T i Terin dibine föçen ( n a ı a r dibi ö jtalık ve açhk korkusu başgöster • Böyleoe Makarios'un planlı ter KIBRIS'TA RUMLAR Baştarafı I ınci sahifede GriVM Kıbrıs bakkında konustn Atin», Î9 ( A P ) Kibrıslı Rumlara adanın bağımsızlığı içın beş yıl önderlilc yapan ve tngilizlere karsı çarpışan General George Grivas bugün: • Mücadeleye tek başımıza ba?ladık ve devam edeceğiz Bu sefer Yunan kardeslerimizin vardımına malik olacağız » deTiıstir. Öldürülen EOKA'cıIann hâtırası için yapılan merasimden az sonra Atina Tiyatrolarından bırınde Kıbrıs'h Rum bğrencılerin bir mitinginde konuşan Grivas Kıbrıs'ta hakıki hürrıyetin sağlanması gerekligini söylemiş. aksi takdirde • yeni fedak&rhklara hazırım» demiştir Arabuluco Birleşmis Milletler (New Tork) 29, (a.a., AP ve Radyo) Kıbns meselesıne bir siyasi çözüm şekli bulmakla gorev • lendırıien Finlândiyalı diplo2 mat Tuomioja. «arabuluculuk» J görevine fıilen başlamak üzej re bugün Nevv York'a gelecek52 yaşındakı dıplomat ve iktisatçı Tuomıoja, yarın Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant ve Birleşmış Milletler Genel Sekreterliğı Kurmay Başkanı Hintli Narasimhan ıle gorüşecektir. Narasimhan, arabulucu seyahatte ıken BırJeşmiş Milletler ıle Tuomioja arasındakı haberleşmeyi İdare edecektır. Arabulucu salı gunü, meseleyle doğrudan doğruya ilgih memleketlerin (Türkiye, Ingiltere ve Kıbnsın) Birlesmiş Milletlerdekı delegelerile konu şacak ve daha sonra arzu eden delegelerle de ayn ayrı görüşecektir. Tuomıoja muhtemelen çarşamba günü Kıbrısa ha reket eri"cektir. Bılindiğl gibl Tuomıoja arabuluculuğa tayin edilmeden bnce Cenevre'de UThant'Ja görüşmüş ve Stockholm'de, bu görev için herhal de uç aydan daha fazla bir süreye ihtiyacı olacağını söylemiştır Arabulucu, herhangi bir sonuç almak için hiç olmazsa beş veya altı ayın geçmesı gerekeceğini belirtmiştir. İşçi SigortaJarı Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğiinden: 1 Kurumumuz Süreyyapasa Sanatoryumu ihtiyacı bulunan 1 adet TomoRrafi (Planiftraf) cihazı kapalı teklif alma »uretivle satınalmacaktır. 2 Bu ise istirak etmek isteyen firmalar sartnamesi esajlarına göre hazırlayacaklan kapalı tekliflerini 21.4.1964 sah günü saat 17.00 ye kadar MüdürJüğümüze vermiş olacaklar veya en geç aynı saatte bulunacak jekilde posta iJe göndermiş olacaklardır. 3 Bu iş« ait fennî ve idarl şartname mesa! saatleri dahilinde bedelsiz olarak 1 No. lu Satmalm* Komisyonundan temin edilcbilir. 4 Kurumumuz artırma, eksiltme ve ihale kanununa tSbi olmadîgından mübayaayı yapıp yapmamakta veya dilediğinden yapmakta serbesttir. İSTANBUL SANAYİ ODÂSINDAN: 5590 sayılı Odalar Kanunu mueibînce mart ayı tonuna kadar ödenmeyen yıllüt aidatın % 50 fazlasiyle tediye«i gerekmektedir. Azamızın tamlı tahsile meydan hırakmamak üzere aidatını raırt ayı sonuna kadar ödemeleri rica elunur. (Basın 3584/3418) Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. Müdürlügündeıt: 6555 Kg. kurşun mühür ve 60760 Kg. pamuk ipliği ahnacaktır. Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Büromuzdan (Aşirefendi caddesi. Şeker Han) Genel Müdürlüğümüzden (Mıthatpaca caddesi No. 14 Ankara) almabilir Son teklif verme müddeti 6.4.1964 pazartesi günü saat 17,30 a kadardır. (Basın 4324 A. 2342/3414) (Basın 4113/3419) İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanhğmdan Fakülte blnalan ile müstemilâtının bakım koruma ve temizlik işlerini idare etmek üzere D. cetvelinde münhal 800 liralık bakım şefi kadrosuna bir tâyin yapılacaktır. Bu işleri yapabilecek olanJarın 20/4/1964 tarihine kadar Dekanlığa dilekçe ile müracaatlan rica olunur. (Basın 4822/3416) DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden. Toplay«cağımız Kurban derileri 6/Nisan/19S4 pazart«ji günü saat 14 te Kurum Genel Merkezinde açık artırma ile satılaeaktır. Şartnameler: Şubemizden, istanbul, İzmir, Burta, üs«k, Aydın, Denizli, Eskisehir, Konya, Çankırı ve Gerede subelerinde gorulebilir. (Basın: 4675 • A 2534) • 3425 İ • • • ! İnşaat Yaptırılacaktır \Türkiye Çimenlo Sanayii T.A.Ş. den: Gaıiantep çımento fabrikasının kuru sisteme tahvili inşaatı birım fiat esaiı ve kapalı zarf usulu ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Işitı keşif bedeli Geçici teminat Eksiltme tarihi 3.300.000, 112.750, 17.4.1964 Bu işe gıreceklerin bir taahhütte buna benzer en az TL. 2.500.000, hrahk bir işi başarı ile ikmâl etmiş olmalan şarttır. Jjteküler TL. 100, lira bedel mukabilinde înşaat Müdürlüğiınden alacakları eksiltme dosyasında yazılı esaslar dairesınde ve dosyada mevcut örneğe gore hazırhyacakları belge ve bilgileri 10.4.1964 tarihine kadar Şirkete verecek bu eksiltmeye girmeye mahsus bir fenni ehliyet belgesi talep edeceklerdir. Bu belgeyi alamıyanlar eksiltmeve giremezler. 5irk«t dilediğine ehliyet beigesi vermekte tamamen serbesttfr. Ozet şartn«m«dç yaeıh esasiara Borebu işin rnftteanhidlne, R»smi mü*s»e««ler*eB toplu halde* mübayaa edeceğr malzeme b'edeli Şirket tarafından ödenmek suretiyle teminat karşılığında ve ihale bedelinin »«10 unu geçmemek üzere avans tedive edilecektir. (Basın: 4708 A 2579) . 3424 Gaibe İhtarSuç: Bakava kalmak. Sanık: Hasan Hüseyin Dogan; Hamit oğlu 1930 D. lu Sivaı Divrifi ilcesi Avşarcık köyündfc^ aüfu*n kayıtlı .Yd. Sb. Öğ. adayı. " ^ • Yukarıda suçu ve açık kimliği yazüı « H i i r î ' Î İ Ğ y u 1964 j ü nüne kadar Sivas 59 uncu Tüm. Askerî Savcılığında hazır bulunmadığı veya bu süre içinde konutunu bildirmediği takdirde As. Mah. Kur. Yar. Usulü Kanununun 192'2. maddesi uyannca Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün mallarının haczedilec*ği ihtar olunur., Adrmn Üze ^ Askerî Savcı (140 Basın 4770/3422) GAYRIMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan : Dosya 1 Eminönü Turanlı sokağmda (Saraç İsak kam 732 ada 1 parsel sayılı 22 M2. miktarındaki masına karar \'erilmiştir. Mahcuz olan bu yerin borcu ahcıya aittir. No: 1963/604 mahallesinin) arsanın satıl75 lira taviz ,Kat. No. Ao 233 Sipral E! Duşlu Banyo Baterisi * Ustün kalite Kullanışta kolaylık Zerafet Türk ve Avrupâ Standartlarına uygunluk KALORİFER ve SİHHİ TESİSAT ARMATÜRLERİNDE markası "YÜKSEK EVSAF. ve EMNİYET. GARANTİSİDİR E.C.A PRES DÖKÜM SANAYİİ Ltd. Şti. Fabr; Maltıpı Kartal Tıfe 534377 Istınbul irtibat Biirosu T«l; 44 67 0 4 . 441512 Ankara irtibat Bürosu Tal; 120771 İUacıIik 8399/3*1* İMAK DUKUMU: 1.İ00 mikyaslı Çemberlitaş Lâleli imar plinında iskân sahasında kalmakta olup nizamî aydmlık sahası bırakıldıktan sonra tamamma 3.50 M. irtifada inşaat yapümasma müsaade edilmektedir. Bina bitişik nizamda, saçak parapet ise civarı gibi olacaktır. 2 Eminönü Saraç İsak mahallesinin Turanlı sokağında 732 ada 2 parsel sayılı 84 M2. miktarındaki arsanuı tamamj bir borçtan mahcuz iken satılmasına karar verilmiştir. Bu yerin 1050 lira tâvız borcu ahcıya aittir. İMAR DURUMU : 1/5000 mikyaslı nâzım plânda iskân sahasmda kalmakta olup nizamî aydmlık sahası bırakıldıktan sonra tamamında 12.50 M. irtifa, bitişik nizam, civarı gibi saçak parapette inşaat yapılmasına miifaade edürnektedir HER İKİ GAYRİMENKULÜN MEVKİİ EVSAFLARI VE DEĞERLERİ : Mezkur iki prça arsa Beyazıt Soğanada Turanlı caddesi üzerinde 20 kapı No. lı bahçeli kârgir evin bahçeaine bitiaik yan yana 1 ve 2 parsel sayılı arsadır. Arsalann arka tarafında komsunun pek yüksek set bahçe duvarı ile tahdit edilmij olup bunlardan 1. parsel sayıh arsanın »okak cephesi kadastro plânma göre vasati 6,75 m. ve arka cephesi vasati 4,25 m. ve sağ Uraf derinliği vasati 3,50 m. Sol taraf derinliğı hududu vasati 5,25 m. olduğu, 2 parsel sayılı arsanın kada»tro plânma göre sokak yüzü vasati 17,50 m., arka hududu vasati' 19 m., sağ taraf derinliği vasati 5.25 m. ve sol taraf derinliği hududu vasati 6 m. olduğu, arsalann civarı meskun olup sokak seviyesinde bulunduğu ve Hürriyet meydanına yaktn mesafede olduğu görülmüj ve anlaşılmıs,tır. 1 parsel sayılı arsanın tamamma 20.000.00 TL. 2 parsel sayılı araanın tamamına ise 85.000.00 TL. kıymet tahmin vc takdir edilmiş bulunulmakla: Karar dairesinde İstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde 4/5/1964 pazartesi günü saat 1011 arasında açık artırma usulü ile satılacağı, artırma şartnamesi memuriyetimizde herkesin görüp okuyabilmesi için 1963/604 dosya numarası tahtında 20/4/1964 tarihinden itibaren açık bulundurulacağı. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin % 7,5 ğu nispetinde pey akçesi veya milli bir bankamn teminat mektubunun iraesi gerektiği, ipoteic alacaklıları ile irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı işbu ilân tarihinden itibaren 15 giin içinde e\Takı müsbiteleri ile memuriyetimize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu siçili ile sabit olmadıkça paranın paylaştınlmasmdan hariç kalacakları gayrimenkul tâyin olunan zamanda üç defa nida olunduktan sonra en çok artırana ihale olunacağı, ancak artırılan bedel muhammen kıymetin % 75 $ini geçmezse en çok artıranın taahhüdü bâJci kalmak üzere on gün daha temditle mütesadif 14/5/1964 pcraembe günü ayni yer ve saatte yapılacak ikinci artırmada, paraya çevrilmesi ve paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak sartı ile en çok artırana ihale edileceği, böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılmayıp satiş talebinin düîürüleceği. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilecek müddet içinde ihale bedeli ve tellâliye rüsumunu vermezse ihale kararı feshedilerek kendinden önce en yüksek teklifte bulunan müsteri arzettiği bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz vej'a bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale edileceği, iki ihale arastndan doğacak fark ve geçen günlerin ^J 5 den hesaplanacak faiz ve diğer zaarrlar hükme hacet kalmaksızın ilk alıcıdan memuriyetimizce tahsil olunacağı. Artırmaya iştirak pdenlerin artırma şartnamesini okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunacakları, daha fazla malumat almak isteyenlerin 1963/604 numara ile memuriyetimize müracaat edilmesi ilân olunur. Askerliğini yapmış, fOrkçeyi re fraamcayTiyT bîîeoj 1 terciban tecrübeli, 30 jra^ını VEZNEOAR araıuyor Taleplerin d yazısı ile ve fransızca olarak ftercümeT hal ve talep edilen ücreü bildlrerek bir fotoğrafla birlikte N E S T L E P. K. 46 ŞlŞLMstanbul adresine yapılması Hâncjiık 9389/3408 GÖLCÜK DENİZ FABRİKALARI MÜTEDAVİL SERMAYE SAT. ALMA. KOMS. BAŞKANLIĞINDAN 7356 sayılı kanuna istinaden teklif isteme usulü ile muhtelif eb'atta cem'an (24S) ton eem; saçı satm alınacaktır. 2 Buna ait evsaf ve şartnameler, İstanbul Dz. Tek. Sat. Alma. Koms. Bşk. ile Gölcükteki komisyonumuzda görülebilir. 3 Muvakkat feminatı 1. Grup saçlar için (10525) TL. si, 2. Grup saçlar için (3800) TL. sı, 3. Gıup saçlar için (21051) TL. sıdu. 4 İhalesi 2 Nisan 1964 günü saat 15.0<J de Komisyonumuzda yapılacaktır. Tâliplerin teklif mektuplarının belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyonda bulundurulmalarını. Postada vâki gecikmeler, nazarı itıbare alınmaz. (Basın 4774/3423) 1 Galdıran Askerî Saiınalma Konisyon Başkanlığından: Aşağıda cins ve miktarı yazılı 10 ton sığır eti kapBİı zarl usulü ile satm alnıaraktır. Eksiltmesi 13 Nisan 1964 Pazartesi Bünü saat 15,00 tedir Buna ait şartname, Çaldıran Askeri Satınalma Komisyonunda eörülebilir. Cinsı MikUn Tabminı tBtarı Geçici feminatı Kilo Uram Lira Knruş Lira Kuruş Sıgır «ti İU U ü O 35 6'ÜU 2 ffiü (Basın 4194 A. 2248/3417) (Baaın 4787/3413)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog