Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SO Mart 1 CUMrTCRTTET •+»••»••••••••••< ••••»»»•••••••••••»••••»••»•» •••••)»••• 1 ,AfC/AlA MAMs KOMAAIOA DOLJIBI ZfMANbA kOfi^USP KOA/T&OL /HASAS ı ^ Otomatik olarak seyredeblleeek «Un L»«ia Lykea fUeplnin temsllî resmi ve sllepln otomatik leyrinl Ntglıyaeak «laa kvmanda âletlerinln teknedeki yerierinl gSıtertti kroki • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• » • • • » • • •»• • • • •»• • • • • • • • » •• • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • » •• • • •• • • »» • • • • »» • • • • • • • •• » • • • • • | Otomatik şekilde İ kumanda edilebilen harika bir gemi t l l a •• tekniğin lür'atl* tlerlemeaine paraîel olarak her |eyin otomatik çaiıçma«ını lağlıyan otomasyon sahasındaki başarılar da gittikçe gelişmekte ve yeni yeni sonuçlar elde edilroektedir. Bir çok sahadı başan il« uygulanmakta olan otcma*yon nihayet gemilerde de tat bik ediltneye baslanmıstır. Dah» emniyetli bir »eyir va penonelden tasarruf tağlamakta olan otomatik idara sistemi ilk defa olarak Birlesik Amerikada bir gemiya tatbik edilmektedir. New Orleans'daki gemi tez gahlarında kızaga konulan Lyket Lineı »irketine ait S/S Louiı Lykeı isimli silep. jnjaaU tamamlandıktan sonra tamamen otomatik bir >ekilde çalışacak ve teyredebilecektir. Seyir halindeki bir gemida devamlı olarak kontrol edilmed icap eden iki yer meveuttur. Bunlardan birincisi kaptan köprüsü, digeri ise makine daireaidir. Hâlen kul lanılmakta olan gemilerde bu iki noktada vardiya haünde akipler görev alır va bunlar dörder »aatlik sürelerle nöbet degistirirler. Bu suretl» makine dairesi va kaptan köprüsünde nöbet tutması icap eden 6 sardan 12 ekipe ihtiyaç vardır. Halbuki S/S Louiı Lykeı şilebi sefer halinde iken »adece biri kaptan köprüsünde diğeri İM makine dairesinde olmak üzera İki nöbetçiye ihtiyaç gö»tennektedlr. Geminin otomatik olarak V dareaini mümkün kılan »adec« İki kontrol m ı ı ı n lla bir dolaptır. Makina daira•inda nSbet tutacak olan tek nlıyen Snündekl kontrol ma•aaındaki dügmelcr v» kol Tazyikli oda v e kalb ciğer âleti îskoçyada, Glascow sehrinde, lliam Arthur Mackey, sehirdeki bü yet llim vt Teknolojı Kolejı, bı kalb anormallıklerinden mustarip tün kalb geli}m*]erini, çalısmala olojl mühendiillk departıoıam t» çocuklar üzennde tatbik edilmek i rını devamlı olarak. yardımeıla rafmdan, Glascow Royal lnfirmar\ te olan yeni ameliyat teknikleri riyle birlikte kontrol altında bu hastanesi için yeni imal operatörlerin, kalb araelıyatların lundurmaktadırlar. Bu çalışmalar, bulunan kalb akeiğer makinesı da çok üstün başanlarla dolu bir Glascow'da, müstakil olarak çah sayesinde, yeniden sıhhatlerini ka alanın eşıginde oalundjfiunu gösjşan, fakat birbirieriyle rekabet et zanmışlardır. Bu kalb • akciğeı o< termektedır. jmeleri bahis konusu olmıyan iki makineti, eskilerine nisbetle ç ) Yeni kalb ameliyatı tekniği Glasjkuvvetii kalb operatörîerj grupu daha üstün v« fevkalâde gelistiri! cow'un iki hüvük kalb hastanesinınun teşekkül etme?ini saSlamıs bu miş bulunan bir makinedir. modern ve gelistiriimiş ka!ı den biri olan Western înfirmary'de. lunmaktadır. Her iki hastanede | büyük bir başan ile geliştirilmek de kalb ameliyatlannı eelistirmek akeiğer makinesi, asağı yukan ı. tedir. Şimdiye ksdar. îngılteredeki için, çok kesıf çahsmslar yapılmak saatlik bir müddet için, ameliys muhtelif hastanelerde de hipoter ta olup. elde edilen her başanîı edilen hastanın kalb ve akciğerlf mia sdı verilen tekniji kullanmak sonuçtan. birbirlerinl haberdar e; rinin görevlerint üzerine almakta Gaz odasmda ameliyata hazırUnao bir kalb hastası ta idiler. Hipotermia, başarılı sc den hastane penoneli. bfivlelikle, »• böylelikle eperatör, büyük bir t çahştığı esnada, kanda herhangi'mn kanını değistirmek imklnını nuç ihtimallerini art^ran bir feknik jçalısmalanm ve basanlannı dah» ı rahathk ve hassasiyetle, kalb üzejtadır. olup, ameliyat esnasında vflcut da iüratlendirmek imkânını bul rinde istediği gibi çahsmalar yaPratik olarak, operatBrfln, bu bir donma veya bagkaca bir anorda bulabilcoekte, hultıa, ameliyat hararetini azaltma enasına dayan maktadırlar. valf degiştirme ameliyesi için, roaiiik'e de karşılaşabilir. Bu b« lar, çok daha bajarılı, mtikemmel pabilmektedir. Operatör, bu müdmslctadır. Kalb ameliyatlan bugün, baslı det zarfında, hastahkh valfı ç> normal olarak bir saatten fazla | kımdan, yeni makine ityesınde o'v» eraniyetli bir tarzda tatbik oSimdi, Giascow ve Amsterdam' ca üç tipte kalb hastalıklan, kon. | kartmak re yerine mekanik, yeni ı t m ı n ı thtiyaci yoktur. Ancak, jperatör, haıta için, hastane ban lunabilmektedir. Görüldüğü üzere, k da ilk defa olarak geliştirilmiş bu jenita! kalb hastalıgı veya dogus bir tane takmak imkânını bulmak |dcktor operatör, kaib iizerinde!I kasından kan getirtmek ve hasta yeni makine, operatörün bir nulunan özel bir tazyik odası. hipo tan o!ma bünye anormallikleriyle j ^ maralı yardımcın olup, hasta için termi tekniği ile müşterek olarak jigili hastalıklarda tatbik oîuim'ak Lş: de, birind derecfde emniyet kaykullanılmakta olup, operatörlere., t a d ! r A y r ] c a , daha sonra kazanıl * nağıiır. daha üstün ilerlemeler kaydetmek , valvüler hastalıklar, umumihususunda yardımcıdır ve istikbal m ı p e k geru. y a ş ı a r d a ort8ya ıçin de, büyük ümitler vaadetmek j ı ^ a r kalb t e d i r Kalb Akciğer mıkintlerinln, |da ve kalbe kan sevkeden koroner ^~jpek küçuk yastaki çoeuklar için, arterlerin ciaralmasiyle ilgili de'jeneratif kalb hastalıklannda da, ~ İfi7i>l olarak hazırlantnıı bulunmaHastaney» yeni yerlettirilmis yeni ameliyat gfstemleri, başan ^ ^ ıı ferekmektedir. Ancak, Glaseow bulunan tazyik odası, operatörle |il« tatbik edilmektedir. ***iım Western tnfirmary hasttnesinre, normal atmosfer tazyiki altın•~£]&e yapılan o)«ijenasyon tecrüb*]»da absorbe edilebilecek miktardan nnde. meveut modem ve feliştlçok daha fazla oksijenin, hastanro Bugün, en çok kalb ameliyatlan kanına enjekte edilebilmesi imkâ m n tatbik edildiği alan. bilhassa = £~jrilmiş kalb akcifier maklnesinin nını vermektedir. jvalvüler hastalıklar alanında olup. j = = ^ 3 kullanılmaıı imklnlan araatınk Tazyik odasmın. aym zamandalşimdiye kadar doktorlar. basit, bas Ş = ameliyat esnasında içerisine birjtayı rahat ettirici ve uzun yıüar = kalb • akeiğer makinesi »okulmak boyunca sıhhatini kazandıran, faa ^z ZZZ Oksijenasyon. bilhaasa blr tazyik ve böylelikle de hastanm kan ajliyette bulunmasını »ağlıyan teda S E ı odası içerisinde tatbik •dllmt«i kımınm kontrol edilmesini ıaj]a vi metodlan tatbik. etmekte idiler halinde, yalnız kalb akciğar haamak suretiyle, bazı valvüler opeFakat. elde edilen teknik geli? ~ : Ş tahklan için d e ^ , fakat, blr karasyonlar için de çok basarıh »o meler, Glascow'da ygpılan çalışma ^ ^ nuçlar »ağlıyacağı bildirilmekte lardan sonra, operatörlere, simdi ^ = ^ S l z a veya haatalık netieealnda rumt djr. j* kadar ameliyat edilebilmesi im ~ dünün herhangi bir yari Gl«cow »ehri, jimdiy» kadar, kinnz addedilen bir çok hastalık • = bir şakilda yaralanraı», la« bir çok an'anevl tıp terakkileriyle sekHlerinde, ameliyatın mümkün ^ ı m ı ı hala gelmit Idmaalarin kttrtatemayüz etmls olup, halen, §ehrin olabileceğini göstermistir. j ! ^ ^ = nlmsnında, gaz lehirlenmtltrind», iki büvük kaîb haütanesinin çalısAğır ve tehlikeli mitra! valfla. j Ş ^ malannı idare eden İH profesör, n hastalığından ıstırap çeken kalb | Z^: ZZ^ yeni doğmuı bebaklerdekl bojulSir Charles t!lingworth re WİIhastalıklan, Glascow'daki Kırali j = ^ ^ mı olaylannda, barbitflrat, uylru I=r illçlan tehirletım«l*rinde, korooar arterlal obıtrOkaiyonlaran t»daTİ= sinda da baaan il« UtMk otaaaUj = lac«ğl toabi Dr. Burch ve seyyar kliniği Kalb aııteHyatlarına tekniğin yardımı lar vasıtasiyle makir.eyi kontrol altında tutacak ve yukandan verilen kumandaya göre çahştırabilecektir. Bu arada teknisyen oturduğu yerden makinenin ıstediği yerini otomatik bir şekilde yağhyabilecektir. Aynı şekılde makinenin anormal çalısmakta o'.an veyahut da 4rızalanan bir yen kolaylıkla kontrol masasında görülebilecek ve anında müdahale imkâmna sahip olunabilineeektir. Kumanda köprüsünde nöbetçi olan gemici ise gene makine daıresindekinden çok daha ufak tipteki bir kontrol masası ile gemiyi »evkedebilecektir. Bu masanın blr Bıelligi de nöbetçi bulunan gemicinin veya kaptanm geminin istediği bir yerindeki hareketl yaptırabilmesidir. MeselA kaptan köprüsünden doğrudan doğruya makinenin yolu kesilebilmekte veya hızlandırılabilmektedir. Bu ise otomatik bir kayıt ve emir dağıtma dolabı «ayelinde temin edilebilmektedir. Kaptanın vereeeği emir dolap tarafmdan makine dairesindeki kumanda masasına gıtmekte bu da makinenin yolunu kesmektedir. Kumanda kutusu geminin herhangi bir yerinde yangın çıktıfı zaman da bunu kaptana haber vermekte ve onun etttrine gdrt müdahalede bulunmalan için gerekli aletlera Komut verebilmektedir. Gene bu kumanda dolabı sayesind» kaptan istediği zaman geminin demirini de aUbilmektedir. Aynı makine gtminln • • « vlr darteri ihtiyacını da ortadan kaldırmıstır. Çünkü kandlai verilen bütün komutlan v« gerainin hareketlerini kaydetmektedir. Daha fazla oksijen Bir çok insanın sakat kalmasııta şfi sebep olan artrit ile mücadele Küçük •»»•»»•••»( •»••••»•< Göxüne cam batarah hör olan bir çocuk gormeye başladt Artrit, injanlan en çok kötürümjmaı A. Burch tarafından iıletilan daha blr cok tatkiklarda bulunmak hale getiren bir haıtalıktır. Bu'bu »eyyar klinik, merkezi Mary. tadır. Seyyar llboratuvar 6.T metkadar cok insana musallat olan re.land Bethesda'da bulunao Ameri r« uzunlujunda blr römork'tan J insanlan «bediyen' lakat bırakan | kan Milli Artrit ve Metabolik Has baret olup, aym zamanda kendisiRusyanın bir şehrinde »okakta kliniğine yatınlmıstır. Uzun »ür«n baska hiç bir hastalık tajarmr a talıklar Emtltüsünün bir projeri ne yatıp kalkmak için bir yer olarak da hizmet gSrmektadir. Işık Dynamakta olan Zenya Voruşin i bir incelemeden »onra klinik uz dilemez. Xn tahripkSr va korkunç dir. va (tandard portatif röntfao ma, ımli bir çocuk kazara yere düş manlan çocuğa yeni bir ameliyat bir hastalık olan romatizmai art\Hnesi için «erekli elektrik takatiTIÜŞ ve bir cam parçası gözünü tekniği ile müdahale için ailesin rit rahatsızlığı, insan vücudünün [ni lağlamak üzere 3.000 Watt'hk yaralamıştı. den izin istemişler, yapılan ameiaıafsal noktalannın katılastnasını tlk müdahale yapıldıktan sonra liyat sonunda çocuğun sol gözü intaç eder Ta hasta kimsenin vü Sağhk ve ara?tlrma programlan j b i r j e neratörle da mücehheıdir.; îenya'nın bir şeyi olmadığı orta nün yeniden görmesini sağlamıs cüdünüVr hareket ettirmesi hallnde konuıunda Amerikada »ayyar a r a ç i B u römorkun içinda radyaayondan Ja çıkmış ve çocuk normai haya lardır. son derece azap verir. ; l a n n kullanılması yeni olmamasıjfcorunmak va röntgen Hliralarlni i ını vaşamaya başlamıştı Fakat a .. • , na rağmen, motörlü e&ıpler etmek Klinik ılgılileri göz sUıırlerinin i •adan zaman geçtikçe çocuğun cam Amerıkada bu haatah, » „. bulunan bir da dolabı »• îatan jol gözünün. görme kabilı zedelenmemiş olması sartı ile gör ğa karıı açılmış bulunan muazzam malannı muayyen cografik . flsç »işelarini muhafaıa .etı azalmaya başlamıs sonunda meyen bütün gözlerin müdahale bir kampanya, artrit arastırma ko lera Inhiıar ettirmektc »e bir l r nusunda »eyyır bir romora: Içine römork ıçıne ia kör olmuştur. , , tetkikleri ıımi"«jı u ı ı«g»ııı»T«ı « ile gün sşığına kavuşturulabilece nusunaa »eyyır Dir buralarda >ahra .., , . . . , » s»» " k Küçük Zenya'nın kör olması mu j ğini iien sürmekte ve bunun için yerle.tirüen lâboratuv.r ^ • : 1 " 7 ' kalan ^ L ^ VKllntK Sıro[," ^ ' h«1İDde. " " W ' b U " l â ^ hastalara ^ ' «" ., b bo oturtulmuf bu. 1 .. si ile en ücra köaelere kadar uzan k 1 ııtınde büyük üzüntü yaratmıs ve tatbik ettiklerı özel bir metodları ktdl C bulunmaktadn. Doktor Tho ^ » ™ "e a °»ktayd.lar. , j lunmaktadır. Petrol gazı da Dr. ;eıeuk Gelmgeltz göz hast8İıkları ,' buiundufiiıru hıiriirmekterlirler Halbuki Dr. Burch un ıv . y 8 r ı Burch'un çalısmalannda lon derae y , ^ boratuvarı olağanustü bir proje c e 6 n e m U n l O T n a m , k t t d , r H.yamahijatlni tasımaktadır. Kendiii, y flnemi haiz ilctlarin ıteriliz* a> mahall! »ağlık otoriteleri lla yakın | d U m M İ l ç i n 6 n e m taaıyan kaynar bir isbirliği yapmak »uretiyle, <e •uyn, modern mutfak fınm •• oderal birliğin hetnen hemen her fiı 111 yaıama odanının ısısı için | eyaletinin bütfln »ehir v« kanaba gereken yakıtı sağlamaktadır. lanna bu tesisi götflrmakta ve ekseri hallerde de hajta bulunan kimıenin evinin kapı afiğin* kadar aracım sokup parketmektedlr. T>r. Bureh, h»r y»ni hajtantn daSeyyar halde bulunan klinik, haa ha avral geçirdiji harhangi blr talara daha önc« yapılan tadarJden alınan sonuçlan tlyin «tmay» hastalık vaya acnaliyat elup olnaçahşmaktadır. Haıtalıklanndaki dığını itina il« kayd«d«r. Mfltaaseyir gerilemis midir, Onlann gSs kıban kendiai hastanın akrabalaterdiği ârazlar hafifletllmis mi rmın artrit, romatlzma, veya di. dir? Yeni bazı komplikasyonlar ğer mafsal rahatsızhklarından her meydana gelmiş midir? Dr. Burch hangi birinden mustarip bulunup :eza iklitn ile muhite talluk eden bulunmadığım arastınr ve ellerin, i ğer faktörler ve mıntakada has ayaklann ve boyun kısmınm rönt. j Bütün BOYA işlerinlzde mamullerini kuilanınız Daha.lylsl yoktur ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYÜ ISTANBUL îstanbuFun raerkezinden Bankamırla çalışarak bütUrv memlaketlaria Irtlbat kurmak imkanından faydaianınız. Bankamız.10 m«ml«kette Bubeleri ve dUnyenın her yerlndekJ mubabJıierile emrlnlzdedir. Dünyanıo dört bir yanına ıjte bzd wM anfett»tf*%t'A te IHOLANTSE BANK ÜNİ N V I GALATA: KARAKÖY PALAS İ S T A N B U U B A N K A HAN İlâncıhk 8947/3407 J Esas kontrol Efibank 6owl Midüriüğinden: (Kömür NaklettHlecek) vtin ısıeina kavusan Zanva va •melivaiı vonao uoeraİOC B«ufar taiıtmmııılu Satiymn 18.500 ton kSmttr (% 20 • M * rmy» fazla tafinııiMiııı talep hakkı Bankaya ait olmak iaydlyl») vapuria Zongnlcîak'tsn Hopa'ya naklettirilecektir. • 2 Bn nakliyata ait «artnaırM Ankarada Etibank Genel MüdürİUnmlık 8806/MM lüğtt Satmalma Şubed Müdürlüğünden, tstanbulda Etibank Istanbul A l m Satnn Şubeai Mudürlügünden alınabilir. Isteklilerin 13.4.1964 rönfl *aat 36.00 ya kadar teklif mektuo^ MOtamemizia talık derecesi ile ilgili olarak da genlerini çeker. Romatoid faktörl ^ glbi muayyen kan kısımlannın | Kanununa «öre tutmakta oldugu j lanru, terninat mektubu reya makbuzu il« birlikte Genel Mütetkiklerde bulunmaktadır. miktan üzerinde tetkiklerde bu [ defterler îrtanbulda Alaşehlrdekl dürlüŞümüzde bulunaeak gıekflde postelamajan veya bu saalunmak üzere kendisi kan nömu! îşletmeye nakll sırasında tren yolte kadar Genel Müdürlfigümöz Muhaberat Servisine tevdi etneleri de alır. | culugu esnamnda kaybedHmlstlr. îlân meleri lârnndır. Bu gezileri e«nasında Dr. Burch Münferit olarak yapılan muaye• " Bankamız. ihaleyi yarprp y*pmarnak"ta vaya dilediğine yaphedeni muayeneler yapmakta rönt neler aonunda tesbit edilen her' makta s»rbesrrir. g e n {ilimleri çekm?kte, kan test türlü anormpHikler ha^tanın mu( xw Yalçm H Palabıyık Postada yâki gecikm«ler nazsn iübar» almmaz. uarj yapmakta va buna momaAilıtat doktoruna bUdırilir. Comlınrtyak (414 Nasıl çalışılıyor ( B M B 4862 ^. 3616/5415)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog