Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CinVTHTTRtTET 30 Mart 1964 GEUSf GUZEU Bir Nihal YEĞİNOBALI Yazan: Hamdi Varoglu fetva Rn sknldA p»rslı a«üı«k M»temstlk Kvrtm »çılmiftır. Ba Bond. «Vallanı Benım aklımı haRuby'nın çok üzüleceginı «anknn Bsîraaavin Maıaffer Kaymıştı ama kız uykulu blr sesle: vadan çok | u «izin kıılar daŞıtıran tarafından vSnetllmekte T« Genç kız bir kshkaha atarak. 'Ziyanı yok» dedi. «Hiç tiyanı vok yor» diye hafifçe eülümsedi «Kuöfretmrnlifi de ylne aynı gahn zum ne ıjlen var onlann bura«Hiç de değil» diye cevap verdi Zaten bilivordum. hayal tarafından yapılmaktadır. Aynda? Su alerji meselegi nedir?» «Zaten me«ele bunda yal Tavuk ca Sgretmenlerâen blr kıcnu da Bond saatine baktı. tri. fosforlu lardan nefret ederdıra, ben Ta«Hepsinin bir baçka çesit alerbn knrslarda B^retmenllk yap. vnk etine !t»r«ı d» »1=İİT vsrdı rakamlar gece yarı~tnı gS?»eriyor iısi var Bu alerjüer o kadar kuvmaktadır. Kokıj«ıın» bile risvana'vmzdiTn. Ba du Rubv uyıımak ü?erevdt Ken vetü ki otılann hayatlannı doğro Bozuk plâklar örnegin, Mnıaffer K»yr»n*ın, disi de artık odasma gitse iyi o dürÜNt vaşamalarına, hattâ 1 bul» bamın WT tavuk vetifAlmanca öfretmenl •laa e«d 6* •malarına engel oluyor. Klinikte tirme ?{ft!işi v i H ı r TTv» n ba lurdu. Haldfln Ataç yanyor: bn meyandadır. Tsm o sırada yertn içinden, taŞvepveni hir tedavi usulü kullanı«.rtok «tstanbnl Radyosonn ve tl na na«ıl z'ndsn oltî'iSunu öfretmenlerin ayrıea «ylerde Rsdyosnnn daima dinlerim. Bn slz dö>flnfln... rWV»n Mr efln Ta banın altından i>lr verden kalın ! voruz. Simdiye kadar aldığım IOkendi 8£rencIIerine Bzel olarak vukçtılar Oiî?ete«inde bu kHni&in ton!u bir elekfrik HHnin ahenkli nuçlar da eayet basanlı oldu... meyanda, Dlskoiekin kontrolsvz ders verdlkleri de büinmekto dıyaneı tıâf./» ieviıaiorından, pabuç esKiie ilântnı p^rdflm Tavuk aleHM o çıniayısı duyuidu. Simdiii azizim Sir Hilary çahama nusuoda elbette şımdıkı lüfnndan mfitevellit, bozuk dir. Ba gibl dnrumlar» ençel islerinden daba cesaretli olduğu rinden, kaplumbaga kurulannYan uykuda olan kır, «Hay Al mira devaTB edelim.» lanlsnn î«viçre<1e bedavı tedavi olman ieap eden BaamaaTİnin plâklardan şikâyetçiyim! Meıçın, herhangı bir meıele hakkmda dan, mavi boncuklardan, oazarhk olablleceklerini, hstts haftada on lah c«zatım...» diye mınldandı. Bond masanın flzerine çarşaf bO fikri sorulduğu zaman «lbette da lardan bahıetmiyorum. knr Iflnl bizıat idare etmest seli; perşembe grBnft, tl Rad> «Nedtr kunim buT« doiar A» eep htrchlh alaeaklannı vflkiögÜTide klÇıtlar ıerd} ye te ha .alâhiyetle konusur, mütaliajı \ ve Lise MödnriJnfln de müssma yoannda, laat 19.30 19.45 aran, , b u 4 d e t ı e r d e n ç o k daha B e l k «Birim tedayi. G«ce yantı oldu, malan Konta anlatmaya başladı yanyordu. Ben de hemen mflrahadan ilerl erlden dc«tefi bfltfln akgam mflzifinde plâklar, 5 er m daha keıın olarak bildırirdi. !egİ£İ b i r a t a i ö l ü m ü l v , r d ı r . eaat ettim... Gerci bnrada havat her halde » nihayet Kont'un heyeeari TB memnunluğu nknl çevresinde ve ofrencl vell kere takıldıtıkırdadı Bir «elcevap oiur» ya da bir «elçok nkıeı ama do&rura alerjlml Eşeğini aağlam kazıga baji», leri arasmda öıflntfl ve hattâ en kaldırıldı! Knllanılan plSklara, artıyordu. cevap olmaz» dedi roiydi akac ••ahlden tedavi ettller. O kadsr kl sonra Allaha «manet «t deriz. diakateŞe, bakım gerekir. PTOJdl«e Ile takip ediimektedlr. Sirjauiar dururdu. «Harikulâde bir şey b taviık etinl dell gibi •enneye Şimdi zil te«i durmuı T« onun Hilary... Harikulade...» Sigorta prodüktörünün «»igortaj ötrencilerln not »eviyelerinln ramın, dfinyaca dinlendlji dügü Şımdı din ve dünya ;slerini bin yerini drramh, bir trrly» bir nnormalin çok altında olraasi ve nSlflrge, bu ?ibi ihrnalkâr jahısBond. Londradayken bellemif ol birinden ayırmış bulunduğumuı helâl mıdır, haram mıdırT» sualij Bond etrafındaki e*rar almı»h... Durmadan, ağır her velinin, çocuînna bn kurs lann, zaran memleketlmizedlr. dugu bazı ieyieri tekrarhyarak | için, Dıyanet Içleri Başkanhgi ne cevap vermeden evvel bu ec1 Riteide kovulrtuihınu hlssederek: ajır dSnen Wr yantilitBrOn hınlMüdürlüŞü. . . . , . f lara katılma imkSnını »aflıya tstanbnl Radyosa «Savanı havret bir »e«r. dnfru«n« tısını andiny^rdu. Ve bununla be bllei «atmava basladı. Blofeld o larak. kestırme bu suale, haklı o!dat yâdigân söz hatırlansaydı. hiç | tnzalı dünya ıle ilgilı bir cevap venne şüphesiz «elcevap helâldır» denimaması bn pudiseyl arlırroakta. nön, diskoteklerlndekl çılcan her kelimevı m I dlve mınldardi. «Şu Istrn meitele raber bir de metronom tıkırtısı nun,. a27indan j pllklan tesblt ederek, yenllerldır. . p u . ». J J * . muamelata taalluk ettığı içınılıp ıjin ıçınden çıkılabılırdı. sine Her «ev ivi, ho« acma duyuluyordu. ajjır. yeknaaak bir aankı vutuvordu Derken korido cevaplandırılması yetkimiz dışında , ., . . : , . Dnnımn Orman Genel Mfldflröfretmfnlçrin, çocnklan oknl ni almasını, pl5k bakımına eEşeğin bağlanması tavsiye edilen na«ıl k<vrj«sbiHrlz» Vtlabli tik...tak Hk . tak... Bu iki iadanır. run 8bör ucunda bir takım tfürül bulunmaktadır, yollu bir mukabetemennl 10»ü ile Elâzıf Orman Basmfliçinde yetistirmeleri, (rfiçlerinl hemraiyet vermesini, sağlam kazık, ver yüzünde »igorta tfller oldu ve avak patırtılariylp mek icin ya nrfanizda ya da bir araya *e!me*lnde ln§anı «âle ile yetinraiş. ve enerjilerin nonnal ders saat eder. dikkatini çekmenizl rlca duriatiinOn dlkkatleıine arzedr nın daha kelime halinde bile mev bu=ia hııhumsrmz Ilnm.» Hnlestiren âdeta uyusturan blr konusms «p'l?ri riteid» vgklastı. rim.» ler içinde kullanmalan eerek ederimj» Bu tereddüt bizde eskiden ben cut bulunmadığı zamandan kalRuhy h«vec»n ve blraı di sey Tardı Derken bir erkek ıe«i vardır. Meselâ faiz dinde haram ma bir »ağlam »igortadır. heyle, «Yani geeeleyta mlT» diye duyuldu Kontun f#«lyd1 bn; yai dır. Halbukı. bir zamanların Emya» fakat otoriter, hem okjıyan. ftsıldsdı. Kapı hız!a açıldı Blr a d a m , i v a l i E ytam Sandığı denilen aer'i «Basks çır« vsr mıT» Bond Mr m buyuran. yeknagak blr te« arkadan itilmiîçesine odanın orta müessesesı. elinde muhafaza ettiden ve onu kendlne rna doğru yuvarlandı ye yerde, ği yetim paralarını faiz karjıhğı T«ne tan» konusarak: çekH. «Hosums r1d!yor<run. Ttuby «Uykuya dalmak flrereüin» diyor yattı, kaldı. Kıvranıyordu. Reh i , ? l e tmek için, rehin olarak kıymetHem de çok hofmma du. «Gflzlerin kapah. nefeain dOı berlerden ikiçi eşikte belirmiştl. li eşya kabul eder, bu paralan öKız yavajç» « Ah> dedl ama k« fffln. ıroı kapaklann kursun (tibi önce Konta. sonra da Bond'a dog dünç olarak halka rerirdi. cmmadı. Hattl belH be»r«rfz b!r afır... Uykuva... Uykuya... Urkuya nı baktılar Bonri'u eörünee |aşırj Faizin haram sayıldıjı o tarihte, dursiamadan «onra kollannı erke dalıyorsun. Yatagın »Tİe rumusak mıj olduklan bellivdi ! bir yan dint müessesenin, tefecilik ğln boynvına doladı v» riudaklannı ye rabat ki! Yuvada bir Hvdv giKont sert bir ıe»ile ve Almanca i edebilmesi. akıüarı durduracak hâonun dudaklanna yerdi. diselerdendi. Derinine gidilmek bi «ıcacık. me§ut«un, tu anda. Min olarak: «Nedir bu?» diye sordu. Ruby, kıraiivet allesine akraba naeık, yıımuîacık blr şartiyle. Ama bunun ne oidugunu Jaımes olmak İ«t1ynrdtı... Ama kolayı bulunmustu. Belki Yakmda buradan aynlacak ve Bond biliyordu Damarlarındaki Sonra birden nktma bir »«T J«sevgili tavtıklannın arasına dBnelT""jde yine meşıhat makammdan bir butün kan çekilmis gibivdi lr> lerek irkildi: «Peki ama, «onra ceksin Tavuklann arasmda yasıfetva alınmış. faiz mal bedeline yerde. kan ve kara bulanmıs bir kapıyı içeriden nasil acarızS yacak ve treilteredeki tavuk nesll halde yatan adamı tanımıstı. Bu çevrilmiş, bir hilei şer'iye sayesinBond, «Merak etme, ben bu çe nl ı«lah edeoeksin Yaptıgın bu de faizciliSin haram tarafı ortadan kumral saçlar, bu uzun burun. bu kaldmlmıştı »it kapılan açinaüinı a«kerl!Vte «8 btlyük hizmet ıana ionsuz blr sivri çene bir meılekdaşa aitti rendlrn» diyereV pebindcn inee bir mutluluk verecek. Ama kuliandıPek küçük yaşımda, bir miras a. ı plâgtik çnbtık Rsbahleyln Şın metndlın kim«eye «flylemlye Zürih'teki 2. şubesinin 2 No. h meselesi için Eytam Sanriığma gitianı Shaun Campbell! kayaVlann tamir edildfffi cek«in Bu «enin «ırrın ol«r»k katigimiz zaman görmüştüm. e»zerken btı Inee. ya»»ı lacak. Sırnnı kim«eye, «ma kimOrada istiyeniere faizle para veWledner bir mfiddet f«uta ve dflfttndfl. Güneg benfiz batmamıştı. VViedner Ile Herlcourl adamı ıflzdü ve: Esasen bildisörmfls Y9 b!r * rebümek için, bir saat ahs verişı vali çam korasana kadar yürüdfller. Birden Jim bir çok şeyler var. Emma'nın benden Sonra fulömjeyerek devam etü: 8eiwsld cebine indirmlsti. «Bnnian kapiYarabbi. ne korkunç bir Arap j yapıhrdı tsin mekanızma«mı pek Wiedner sordu: «Bana yardım etmeyi kabnl sakluı yoktnr, dedi. Ya, demek size Hol Emma'yı «eviyordn. Onnnla bir »ene^en fazmn aralitindan »okiıp MHdi P n saçıydı bu. Bond'un tsviçreye ge j [y\ bilemıyorum ama, Eytam Saneder misiniz?» Hericonrt durdn: Ne gi vart'tan bahsetti. I;gal devletlerinin hepsi la »rkadaslık ettl. Ona her halde blr çok taraftan b»»hrdın mı. tatnam, kalişi Z Subevınden bile gizli tutulj dıgının bir memuru, para istiyene bl? Hiç, öyle bir iş ki bundan slzin ken nnan fiize plânlarını ele geçirmeğe afraşı seyler ıSjlemis, açılmıstır. Emms, Holvarfı Kontun sesi, ugul jmuştu. Her halde Campbell de j bir »aat uzatır. bir aldım sattım pı h di memleketiniz istif ade edeeek. Emma'nın vorlar. Eminim ki Holvart'ın muavini Sei da İyi tanıyordn. Bana kalırca lfin anabtı ! tiisü ve metronorn tıkırtısı v a v a 5 j a y n M r y o l d a n " B l o f e l d . i n i z i ü l e . wiegrdrindürü^r7.aaVin:"sat~uj bewald bn plânları bir araya getirebilecek n bn kadının elinde... aıeritıde tesiriniı büyük. Bana bazı itiraf yavs, narıüemi.. uzıklafmı; ve n n d e n y ü r ü m ü t ü v e , e v t t n l b i r d e l i b i r n e v i hokkabazlıkla ödünç (Arkau ar) larda bnlnnman İçin onn ikna edebilirsinlz.. kabiliyette idl. Ve bana yapmıştır, çfinkO nıhayet duyulmaz olmustu James tesadüf onları bu sabah, burada Paraya ve faize çevrilirdi. Alan da burada Fransıı ve Amerikalılarla temasta O «w« w*t on birde Bond yaBond rierin bir nefes aldı Vay y karsılastırmiftı Majestelerinin giı azı. satan da razıydı. idi. k taktan çıktı y« dı»an ıflKimi aldatırdık. bilmiyorum. MttıiMitı.L > llıraiMMMIIIIIIIIIMfMMinmmNtMnHHIMMniMfimNI»• l f mc fazla îflldu. Ruby"nin odannı bulup içe canına! tpnotizmayriı, bu! Ruby' li servisınde lüzumundan Fîarama helâl demekle haramlı••»•••»•••«>»•••••••••••••• »»»••••••••••••>*»«>•«> rt girdl. Odt k«r«nlılrtı aroa ya nin şuur altına isliven bu rnesaj gizlilik yapmanın tipik bir sonu*ı orradan kaldmvermenin kolatakta bir hışirh oldu ye Ruby"nin haftalar boyunca tekrar edile e cuydu. bu. yını buldugumuı o acaip hilecilık dile. kızın beynme ıvire kazılacak zor duyulan fınltın: Rehberlerden birı Almancayı Is z i h n i y e t i d e v r i n e bugünkü devn «Sen mirin, H i U r ^ diyt aor tı. Ve kız bu sesin dediklerini ka !av şıvesıyle konıışarak an'.atmaya hiç degilse «muamelata ara51nda yıtsız, sartsız yerine eetirecekti du. bafladı: LÂLE «2 N o i u Şifre.. aaîluk ettiîtıden gibi bir kaçaPeki ama, niçin? Niç:n? • «Ky«t, eanun» Bond yttafa jfittl LÜKS 440380 «Taşrah K ı » (T) «Vagonun arkasında bu!riuk. Ha1 Dünyanın bir numarah ttangste•• kııı kollın ı n t ı ı ı ı aldı. Ru ri Blofeld'in. gtizel tngiüz kızla ni kayakların füân kcnduSu üstü LEVENT «Gangsterin Savgüiıi». * byJnln dudaklan Uthydı, çok tat nnın alerjileriyle ne ilijiği olabı açık hölmede Donmus bir haldeyRÜYA 448439 • «Yedi Silahsorler». lı... Amı Wrtx »onr« James Bond Ilrdi? SARAY «Toto ve Kleopatra». • di ama çok dırpndı Bı? de çaresiz • viedanmin ««Kini basrhramaz h«le StTE 477762 «Yedi Silâhşörler». i r o r kullgniık (/prnde hüvjyet geldi r« dudaklgnnı onun saçlaFATİH 22071 Pazartesi tatil Her gun 21 de, ŞAN' 486792 «Hızır Dede». nnda dolastırartk; tRuby» diye Pazar 15.30 da «Yedind K5pek», Çarsamba TAN 480740 «Avrupanın Sıcak O«eelerl». • f i U n vnktu n<?i 6ıne bsk r a 14.30 da. Pazar 11 de «Çocuk Tiyatrosu» fıgıldadı. T. MELEK . «Peyton Asıklan». • Ertesl §abah, çalışma odasında b i r fntiliz turistıymiş. adı CampYENİ AR «Beyaz Esireler Kerranı*. «MmmmT» Lisansı olanlann • KADIKÖY 360682 Persembe tatil HeT gün Blofeld Bond'u, «iyi uyudunuı va. bell'mış Kulıihün namını duyup 21 de. Cumartesi, Pazar 15.30 da «Ah Baba, Î.TAKStîM «tbo Kızlar Panıiyonunda». • Telef: 22 30 25 e müracaatîan «Ruby, au lrlm meselegi. Hanl Sir Hilary?» diyerek karşıladı «Bu m e r ; = k etmis, erirmek ı~'emı«. Aza Vah Baba.. YILDIZ 476342 «Tasrah Kız. (T) Wlndsor'lar ve Albert. Maaleaef gün kar yağacaga benzer Tam \ olmıvanlann BİınmadıSırı duvun• SlTE 476947 Pazartesi tatil Her gün 21 de ALEMDAR 223683 • «Meyhaneci». hiç ümit yok, aevgilim* I l â n c ı h k : 9343 • 340.' YAR1N. çalıjma havasu Insanın akh dağıl| c a B'7|ic<> c rt n s a n d e ğ i l ajan «Kvcılık üyunu» AYSU (K.Gümriik) «Tıg Gibi Delikanll». • TEPEBAS1 44215^ Pazar. Pazartesl. ÇarBüLVAR 213578 «Hızır D*de». gOLDAN »AOA: ^ sarnba, Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da «SeKULÜP 227183 «Taşralı Kıı» (T) 1 Hav» savaş fllomurun «a hızlı • " zuan'ın tyı In«anı. Sah, Persembe, CumarMARMARA «Mavi Melek». glden araçlarmdar. ıkarms «5z). S ^ tesi saat 21 de «Carmen« üperası. MELEK (Eyup) 1 «Tairalı Kıı*, S Kıbrı» prrblemlnl çözmege yanya 4 CSKÜPAR Cuma tatil Her gün saat 21 de. «Çam Sakızı». cak olan klşi (karma s»r). 3 Blr;4> Pazaı Irı 30 da «tsyancılar» RENTt 211838 • «Bu Toprak Benimdir». kadın adı taze yetlşmişfidan)anYENİ KOMEDİ 440409 Salı tatil. Her gece: SIK 223542 «Tafralı Kıı» (T) 20.00 Faruk Aktl orkestrası 2Ü.20 lammadır, tersl blr yemlştlr. 4' î a i l t ı Aktür. VI İX; KHp^r.ış ler 17.OZ l s v e ç t e n mtizik 17 30 ISTANBUL 21 de «Küçük Şehir» Her gün 18.30 ve Pa• Blllmde yeniilkler 20.30 Şarkılar YENÎ 225892 .Peyton Aşıklan». Çe'.Tl'.lnce «birtnl bir yerden kovup 15.5S Açılı» IS^o Şarkılar' Netncesazdan Yegâh faslı 13.00 T30 Açılıs Kı»a haberler • Tür 20.50 Dlskotektfn »eçrr.eler çe Can zar 15.30 da • «Tepeden înme» çıkartmau nıânasına gellr. akıcı YEM (B.Köy) «Pekinde 58 Gün». L. Güneri 16.20 Çay Reklâm programlan 18.30 Kükfller 7.4S Haflf müzlk 8.00 2! .13 Küçfik knn«<?r 21 30 Kücrtlk maddelerden 5 ttalyan parası. •aatl 1(5.40 TUrküler: Ahmet SezKADIKÖY • AKSARAY KÜÇÜK OPERA 215722 • Pazarçük llânlar 18.35 Yurttan «esler Haberler 815 Saion orkeftr*lan koro 22.00 Reklâmlar jreçldl d Blr katiın adı (göntll yumusalîeln 17.00 Kapanı». 1900 Haberler 19.25 Hava dutesi dışında her gece 21.15 te (Çar«amba, CuOPERA 300821 «Tm#rtüı K«» (T) 8.30 Çeçltll mflzlk 9.00 Saz 22.30 Dan= müzlgi 22 4S Haberdofuran duygu • martesi, Pazar matine 18.15 te) «Koçero». rumu 19.30 Şarkılar 19.50 Uy } lıgını ve lncellğlnl REKS S60112 «Anna I'rank'ın Hltırm Defteri» e»erlerl ve «arkılar 9 30 Küçök ler 22 55 Ara melnrillerl 2?.on A \ K A R A kudan «nce 19 S5 tkl melodl t ar.lamına gellr), blr çeşit agzın yamıj ÖZEN 369994 «Tophan«li Oıman». kr.nser 10.00 Kısa haherler Geee knrwert 23.30 Cesitll muzlk clns hayvanlara [T ARENA 44*418 440704 Pazartesi, Salı 18 s 27 Açılıs S.30 Günayd'.n s^ÎOOO Vergi gaatl 20.10 Şarkılar ; sı. 7 Tersl blr Kaparıs. StNEMA 63 (K.Yah) «T»trah Kıı». 24 00 Kıpa haber'pr Kaparıç ve 21.15 te (Pazar 15.30 ve 21.15 te): «Sezar mufftllat o!an ha=talıktır. blr erkek ^ vın dlnlpyicller 7 J 0 Sabah mO 2030 Kfiçük konser 20.55 Kfl12 00 Açıiı? Kısa hsberler Sa8ÜRETYA S6O683 »ölıjıeytm A»k». İSTANBI'I ÎT. RADYOStl adı. 8 rÎFİm tak!» karşılıgı karma 4 ve Kleopatraı Çarsambs, Perfetnbe, Cuma ?igi 7.45 Orun havalan 8.00 Cük llSnlnr 21.00 Kı«a haberler 17.51 Açıl:« 18 00 Dans müzlğ) STJNAS 1 «J«nry L<rwU Igleıüyor*. 2 blr emlr. (V< ho; ve rUzel. 9 Asıl I 18 ve 21.15 te (Cumartesi 15.30 ve S1.18 te): Haberler 8.10 Hava durumu 21.02 Mlkrofnnda tlyatro 22.00 1Î.50 Rafif rr'trU 13.0(1 Haher 18.30 Caz plSklan 19.00 Mü 8.13 Sizln İçin ça'.ıyoruz 8.3P sülâJeye mrnsup ban Frarsiz kadın! «Satüık Kalar*. T.B.MM saatl 22 15 Caz ve caz«Doktor Kikota ve Kadmlan». ler 13.15 Pîâk doigbından rlkli daklkalar İS 30 Akşam mölanrın ünvant. j • Kadınların dtlryafi 9 00 Kapacılar 22.45 Haber'er 22.55 GeKTJlıÜP ( B A r r i ) «Ntnttılı. Bnlalım». AZAK 2?6î4S . Gaıanfer Oıean • Oflnfll Ü I H 1SJ0 Sarkılar 13 50 Rltm ve z i » 2000 Radyn İle tngUizoe nı». ^e.krn«eTİ 23.40 Gece y a n s ı n a TTIKARIDAN AŞAÖITA: melodl 14 15 T'lrMler 14.30 2(115 Plâklar arasında 20.45 H s • ToplnlnÇn • Pazartesi. sah, çarşaraba: »Muhdogru 24 00 Kapanı». 11.57 Açılış 1200 KiR» habçr1 Şehlr dı«ı ftaayif ve düzenl k<v Kflçflk knn»«r 1S.00 Kı«a haber flf m(tzik 21 00 Opera ve operptteşem Serseri». Diger gflrjîer: «tpekçi Merler 12.0J Ögle tatlll İçin 12.25 nımekla görev'.l kuvvet. 3 tBuz A N K 4 R A tL RADTOSU lerden 21.30 Gece krnaer! hum» (Pazar matine). KOçOk «ânlar 12J0 Beraber ve hallnden »u hallne gellr» anlamına 17.P" Açılıs Kıes haberler 23 00 ÇesltM mdzlk 54 00 Kspa1*57 Açıîı» 17.00 D«n« mOzlgl •olo sarkılar 13.00 Haberler Mr çeldm. kabul etmeylp gerl verBULVAR 214892 • Pazarte** diftnda her geee 1T.O5 fstanbu! Beledlves] Kon«erva. nıs. 18 00 Radyoda okul 18.25 Ak13.10 Hav* durumu .13.18 ö g l e me veya gSnderme harekett. S 21.15 te (Carsamba, etıraarteai, parar metrae tııan Halk Muslkrlsi toplulufu tSTANF>t.Tl POt.ts RAnTOSC s ı m kon?erl lfî.00 Caz müzlgl • konseri 13.40 Şarkılar 14.00 Gerçek hallne glrme l!l (çokluk m*17,ŞO Fanl topluluŞu 17 «7 Kıs» (Kısa rialea 47. 43 m.) 16.15 te): «Kart Horoı». 19 30 Radyo ile Almanca 19.48 OBVLBT TÎYATROLAJU 1 ö g l e d e n «nnra dan« 14.30 TurUye dalrelerlnce kull&mlan blr teilaniar 18.00 Reklâmlar eeçidl 10.5R AcıliS 11 00 Şarkilar: ZeAlmanca mtlzlk 20.00 20. yüzBÜTÜK TttATKO İMM Suare: 20.30. Sah * DORFftFN 449738 • Suare! »1.1», Mattna: O». rimdlr). 4 Tersl «llksel kabüelerde I!»oo Haberler GfinWk olaylar ki Mdrpn 11 .?.<"• Knnusraa küler 14.45 Şarküar 15.00 Ka yılın mOzl« 21.00 Csz 21J0 tatil. P.«rt«ıl v« Cuma nıar« «öp Benl Kate». • martesi, Pa^ar 18 te. Paıartesi tatil. «Saban* 1*^0 Vergl konuaman 19.40 11.25 Strrtlen sesler! C. Valente panış. Dans mOzlğl Î2.00 Üç yayında : haram olan eşya veya lnsan» mânaÇarşamba ruar» T» P a u r matine: «Slre öyle Zügflrtler» 3arkıl*r 19 5* Kısa «lanlar R. Madae 1140 Türidller: M H 16.S7'Açıh» 17.00 Kıt* haberMltün blr opera 23.00 Kspsni". : »ına kullanılan blr kellmedtr, dısanya lhraç ettltlml» baslıca yer «ltı flallfiıı öjia&kr». P*r»«raıb« v» Cumartesi GENAR 493109 PaaartMİ diBntda ber gun iervetlertoılzden blrt. B Eskl pO««Talİhin Kudrati» Op«ra(i. Pazar 21.15 te (Matine: Cumart««*l. Paatff İS te) : kü elblse ve pa»Ojnrymn GO*»1» Baleti. «Bitmeyen A|k». Patarteıi 18 v» S1.18 te ı 1 23456789 çavra, nota, bir Î «Hayvanat Bahçesi» ve «Cephade Pikuik». 3K TÎTATBO 11116» Suar«! » J 0 Pa* edat. 8 Sir i 1 larttMi tatil. Paaar matine 18 te: «Topuılu> JEM i 23 HALK TÎYATROSÜ (Akaaray) 1U11» • Cnrenk. ük çağlas ODA TtTATROSTJ 111199 . Saat 18 de Pazarma hariç, her gece 21.18 te (Marine: Çarsamnn etratı du! te«t tatil. cDoğuiB Ofinfl». varla çevrtlmlş ba, Cumartesi, Pazar 16.18 te): «Şrp Srrdi». n Y n TBNİ SAHNB 117140 • Suare: ÎOJO. Pazartesl • =ehri T Kl 7 a t>>< ı z1 0ç fSTANBFl, 442280 • Suare: 21JS. Matine: A t hir ve arame't, tatil. P u a r matine 15 te «Bltmlyen Bir Ask» s 1S Carsamba. Ctımartesi, Paıar 18 te: «Üç 1 1 C* 30 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'ten mlU! bayramlar 9 : R ÜCÜNCO TÎTATRO 117240 Suare: 20.30 şiye Blr Yatak». Her gün 18.18 te Mflnir özda meydanlara Pasartetd tatil. Pazar matine 15 te: «Bir Kokul TopluIuSu: «General Ç8pç«t«m». kurulur. 8 Dflnkfl bnlmneazui) • Tersl maddl ve hallfdllffil» |ekll i ^ KARACA 44*886 Paiarteat difmda h«T «jeOZEL TtYATROLAR : ya mAne^î tetirap duyma halldlr, M » re 21.S0 da (Pazar matrne 18 te): «Hrmraeti MWTDAN BAHNBSt 1TS200 • Çar«amb» tatil 4 Batı Anadr>hı b*lgemls hslkından ; ^[ Âllnlzle». • Her geee J1.15 te Astefmen Eymen» Sah, flkrin | ^ 9 « KENT OTÜNCTTLARI celdm 4v p«rf«nnb«, enma 18.15 te: «Sll Bastan» Dıîer den de, Pazarte«i 18 Te Î1JB fflzüer «Mavi DevTİye». : Şükrfl Ofuı İle Ali Ruhl Beylerin tsriklil Mahkemeslnde gö«GOlerek Girin> Sah r» Cmna 16 te: «Kal« HALJUSVİ OTTTNCtTLARI Çarjambs, Cu< ... | ^ bin Sesi» ve «Halkın O8«fl». rulmeVte olan muhakemeleri dun *ona «rmlî ve karar tefhim olunaaartad, Pasar 31.00 de: «Evin tei» ve «Bir mustur. Bu karara gr>re: tAli Ruhl'nln seferberli&i teshilp memur LUZUIHIU 4 KÜÇÜK 8AHNE (Ofllri» Mnrri • •ttfta O » > 1ar) 495432 Pacartesi tatil. Bnare 31.11 te bb trrttHrflrı rhn«r«!ık mertebesmln fldnei fcaHem««inde bir rötANKARA TtTAlSOtm 1HS11 • Salı tstil (Cuma, Cumarteai, Pa«ar mtrrine İT de) : PvaarlMt, Curfanba 18J8 v« 31.19 t«, Pazar b*ye mhip oldujn halde rmtanm selâmetine «ylnn bir yolda ha«Bülbfllun S«rrl». «? 18.90 •• J1J8 U: «Ö10 Çanlar» Diger gtinler reV»t etmif obnssı yflrönden Ceza KanunTinun 80 meı maddesînin 18 •« J1J5 te: «Olzll Ordn». tTFAİYE: Beyogluı 444844 • ORALOÛLU 494936 • PaMrtetH tatfl. H»e fe4 önefl bendlne r8r« 7 »ene. ŞfJkrO Oğurun d» g^rni bende g5re « ee 21.15 te (Matine: Çarşaraba 18 r* CvmarteIstanbul: 2142 23 Kadıköy 3 sene ksİpHpndllŞe» mshkuın olmu?lardır. 1 380872 Osküdar: 3808 49 • si, Pazar 15 te): »'»Teresteel Tevfl* Bey». Behzad Hâki Bey Ertujnıl Muhsin Bey Sinemalar Antakya ve tskenderun'un muhtariyetl ! Bakırköy: 7164 66 Adalat : • M. FranHln Bouülon'un Anlcara görüşmeleri, FVansa'nm An ği Azaria piyesın' temsil etmektedirler. 3 u topluluğu diğerindeaı 5160 81 tstinye: 83 80 20 « ALEMDAR 154136 1 «Şeyh Şâmil», 2 • ; * POLİS tMDAT: Istanbul 27 45IX • talya, İskendenm y* havallsine tam bir muhtariyet vereceği yoayırd tdebilmek için kendilerine t2 numarab Darülbedayiı de«Ask v Intikam». ! Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu { lunda sBvlentilere yol açınıştır. tngilizler tarafmdan çıkarılan bu mek lâzımdır. ANKARA 123432 • «Palonıa». Yakası: 27 45 02 Sıhhl tmdat: • ri8herlerln dofnıltık dereeesî heröz bUinmemektedir. Eğer bu haRamazan münasebetiyle yeni mesai saatleri BÜYÜK 124075 • «Arka Sokak». • j Beyoglu: 444998 Fatih : 21 1985 '* ber do&nı ise FVanss Içln Türk dosihj)t.unu karanmanın çok fayGÖLBAŞI 122215 • «Helal Olsun Ali Ağabey» Ramazan münasebetiyle bütün resmî dairelerde tatbik olui Usküdar: 36 05 36 « A T L A S 4H.ÜKİ5 «Bu Toprak Benimdlr». dah olaeaŞmı düsünmek serekir. fNCÎ 121986 • «Çılgm îhtiras». nacak yeni mesai saatleri ile Ilsili Bakanlar Kurulu kararı dün • I* IREN : Demiryollan: SS 04 75 | EMEK 448439 «Yedi Silâhşörler». KON'AK 120750 • «Dünyalar Hâkimi». Ferah Tiyatrosu temsilleri Istanbul Valiliğine tebliğ olunmuştur. ! (Havdarpasa) 22 30 79 (Sırked 1 4 (NCİ 4K4598 «Taşraîı Kız» (T) RENKLİ 132163 . «Çılgın Ihtiras». KERVAN 480423 • «Yabancı.. R. Mitchum Erfuğrııl Muhsin. Bchzst Hâki Beylerle arkadaşları ŞehzadeLuna eöre rpsmî dairelerrie cahşan momurlar saat 12.30 da je IÇAR : T.H Y (Termlnal) ULU9 «Eksodüs». KONAK 482606 • «Bu Toprak Benimdir». başındaki Ferah Tiyatrosunda Vefik Paşanm Moliere'den naklettimesaiye başlayacaklar vc saat 18 e kadar vazife eöreceklerdir. i 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 I* VA.PUR: Denızyollan: 4918 96 Sımnı kimseye vermiyeceksin Bir ligort» prodüktörünün, derdi maklı eevapla itin lçfaıd«o ni kimseye anlatamayınca, Diyanet mı yolu bulunmuş olmaıı gibl bir îsleri Bajkanhğına müracaat ede fark rar. Buna da ıflkürrek «ligorta helal mıdır, haram : Ama öte yandan, bu i(in için mıdır?» diye sordugunu siz de el|d»n daha kolay çıkmanm, aytu | ibet duymuşsunuzdur. Izamanda, tereddütleri kökünden Din isleriyle dünya işlerinin blri gileeek mahiyette bir fetva vermebinnden henüz ayrılmadıgı devir, n i n daha kolay sekli bulunabiiirlerde, buna benzer auallerin hate sorulduğu olurdu. Sigort», bizde p«k «Mkidea b«ri i vardır. O devirlerin •eyhu'lUlamlık kamı. dünva islerine kan;mak ko ! Evl»rin cephelerine asılan «va Adı ve sdresi m»hfnı blr oknyneumuı yaııyor: «Ankıra Bahoelievler Cnmhoriyet Liteglnde memna olma«ına rajmen Bjrelmenler t»rmfındsn Sfreneller* p»r»Iı »1»rak den yeıilmektcdlr. O n * . Öğretmenler oknllannda paralı ders verebılır nu: tfn: BM» raiT Akri halde, baıanmlılı nlspetlnin yök*ekll|inden ofretmenlerin ve oknl ldaretdnin te. ramln tntalması ieap etmes mlT OOnderileoek blr mflfettiı hakikl dnnımo ker an tesMt edeblllr. Arbk bü f i n l ı den verm* nsoldne bir MD verllmeli, ba konnda en «iddetli tedblrler» basvnnılmalıdır. Bn yaraya blr nefter vcnılmaaını, ba derde bir deva bnlnn. mannı Mllll Efltim Bakam Sayın tbrahim öktem'in hamleei «ahslyetlnden bekllyor ve ömlt ediyemsjı kaatilleri He micadele böyle mi olur? TunçeH'nin Konaklar kOyfinden bir oknynenmııı yanyor: «M yıl ırrel koyümürttn elvan gür ormanlar ve mflmblt topraklarla, bm gibi b«rrak snlar fışkıran pınarlarla bemll Idi. Bngfln ite dnrnm tndnr: Ormanın içinde bnlnnan öveçler v e Koılnea kSylerinin 3000 bası geeen kıl keçisi sflrflleri yıllardır Orman tdarecinin göıleri Bnflnde bn rflzellra orraanlan kemire kemire blr ç81 hallne getlrmisierdir. Bona engel olmaya çalısan Orman Mnhafaza me mmrlan ya tehdlt ya da çevredeki bazı kanallann marifetiyle baskı altında tntnlmaktadırlar. Bnrası ftdeta blr kannna kan>ı koyanlar dlyan haline gelmistir. Sebep l«e bnfiln vflrflrlflkte bnlnnan ve orman tahribatını önlemeyi iıtibdaf eden Orman Kannnn maalesef yflrfltfliemernektedir. Ancak Orman Mnba. faza memnrn ba koylerin davannı rflnün 24 «aatinde bekçi şrlbl beklerae belki önüne gecer. Kazadaklfiçorman meranrnnnn Işi yalnıı bn Ikl kSvfin davanna bekçilik etmek mldlrT Orman tdaresl niçln bfitün ImkSnlanyla ha orman katliSmına karşı koymnyor? Niçln baskı ve tehdit karşumda orman bakım memnr. lan hlmaye edllmlyor? Bir buvruk Bir tanıdık i Tonrı aşkına James! ipnotizma Karanlıkta Ruby BULNACA JBİHSM 123456789 KOTA Istanbul'da ı , ,,, , 272 273 277 T v» Ankara'da T i n1 İ /• = Sükrü Oğuz İle Ali Knhi maltkânı oldular Teletonlnr Ankara'da Istonbül'do »• • *•«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog