Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

30 Mart 1964 1İYET ÜÇ en bir çok ekonomik ve j kan Johnson, Cumhurbaskan Muaj sosyal işlerde devletin roevinlijH Makamı bos kaldıkça yurt j sulivet alroasını, yani bu Alitalia Hava Yollanna ait «Vıscount» uçağuun dışm» çıkmamayı kararlaştırams j isleri devletin yapmasını kesif sis yüzünden da£a çarptığı sanıhyor itır. Dısişleri Bakanhğı bu konuda faydalı bulmam. Hem deviet için, kongreye bir mektupla bilgi verhem fert ve cemiyet ıçin zararh KtvıabUnk» » , (»J».) «Cessna Nepoli 28 (a.a. ve AP) Alitalıa ;guna sıkı sıkıya kemeriyle bağlı miştir bulurura. Onun için beniro devlet180» tipi tek motörlü uçağıyl» bir Kongre fivelerinden kurulu bir | Hava Y o l l a n n . ait bir yolcu uçaibir .ckilde bulunmu.tur. Öte yançiligim muayyen sahalara inhisar dünya ttırun» çıkmış olan AmeriJhon.on1. Frans.z Devlet jBı. dün gece Vezüv Yanardağma j dan. bir zamaniar d . h . dogru.u eder. Devletin ticarete, spora. alel. kalı k«dra püot Jerrie Mock, dün Gaulle «rasmda bir çarparak parçalanm,* ve uçakta henuz bırsaç saat evvel c.mı vu âde endüstriye, hattâ bankacılıga, mı 8ğleden »onTi Kazablanka'ya gelİÎİİTOİOT H . » \ m h \ n r a \ r * " ö ' m « vap,lma.,n,n verinde nlajbulunan 4 ki5i Slmü.tür. 5 cutl.r. ..t olan m.san parçalarının hattâ bazı umumi hizmetlere sırişmiıtir. Dün labah Santa Maria'dan dallarında sallandık'an memesini tercih ederim. Ama U l K e i e r a e K a i l i a C a K e a ğ ] ö r u s ü n u neTİ 5 Ü r r n ö ş ve Di UçakU P..k.ly. tâtUm, Eeç.r|ag|açlar:n (Asor adalari) havalanan ve 5Sle. mek üzere Napoli'ye giden 40 yol gorülmüştür. meseleleri d<en sonra Kazablanka'ya inen BaColombo 29, (a.a. A.P. ve Radyo) Tarafsız ülkelerin beş gün süren hazırlık «isleri BakanlıS' bunun üzerine cu ve 5 kişilik de mürettebat bu Cçak, çok sıddetli bir yağmur şirodi böyle mânasız. abesgericılık, ,j u . ilericilik ?ibi lâflarla yan Mock, 19 martta doğdufu şehir 4 motörlü Viscount esnasında, ana yoldan 500 metre vasıflandırıvorlar. Münakaşaya çikonferansı sonunda dün aksam birbildiri yayımlanmış tır. Bu belgede tarafsız ül ^ * " " " * * " " ' " , , m a ı a P n K ^ olan Ohlo"nun Colütnbu» sehrinkadar ötede dağa çarparak parça risirseniz hakarft ediyorlar. Ilim iinden dağa keler devlet ve hükümet baskanlarının katüacağı konferansm ekim ayının ilk haf : a r i l r a e ; i m k â n \ 1 7 „„, b u h r a n l l ı r juçagmm ke.it den hareket etmişti. lanmıstır. Fakat arazinin çok sarp bir öfke ve delil bir küfür ve iftira . sanılmaktadırıhariç Birleşik Amerıkadan dısan I tasında Kahire'de toplanacağı doğrulanmaktadır. Evl! ve flç çoeuk armesi olan mahalüne derhal gonde olmssı ve çamurla kaplı bulun sekline girince artık o problemin çıktnak tasavvurunda olmadığını j Kaza Jerrie Mock, »eyahatinin amaçlan Devlet ve Hükümet Başkanian seviyesindeki bu kon \ projektörler ması dolayısiyle icurturma ekip çözülmesi şairin: belirtmijtir. | rilen özerind« «orulan bir soruya söyle ieri enkaza varmak ıçin dağın et | «Vus'at yine mi kaldı guzel feranstan önce. yine Kahiıe'de, tarihi, yapılacak istişareler luçağın enkazını aydmlatmıs, faöte yandan Başkan Johnson bueevap vermlştir: «Biraz oyalanroam rafından dolaşmaktan ve takriben i sonunda tesbit edilecek bir Dısişleri BakanUn Konferansı başka bahara» kat kesif sis yüzünden kuvvetli gün beklenmedik bir basın toplanve «jflnlük hayatımı degiştirmeın bes kilometrelik bir yol katetmek düzenlenecektir. jışıklara rağmen uça|ın arta kaDediji çibi başka bir «bahara» lcln kocam bu dflnya turunu tavtısı yapmış ve gazetecilerin soruten başka çare bulamamıslardır. : Bildirinin başlangıç kısmında, jlan parçalan etrafı nıspeten loş siye etti. Tatil dolayıslyle ben de larına cevap vermiştir. Bu üç kategori dışında kalatı Ceseîier sedyplere koyulmuş ve kalır. O baharın da ne zaman naheyetler Belgrad deklârasyonuna jbir yerde alev alev yanmaya dekabul ettim.» Hava »arflan elv». Jacksonville'deki çiftliSinde pasmemleketler arasında katılmak iscankurtaranlarla kamyonlann bu sıl gelecefi belli olmaı. bağlılıklarını ve bağlantısızlık povam etmiştir Bu arada yüzlerce I risli oldufu takdirde bugün Kakalya tatilini geçirmekte olan litikasınm müessiriyetine inançla tiyebilecekler de gözönünde tutulpolis, itfaiyeci ve sıhhiyeci ıslak lunduğu sahaya varmak için ekıp ! Şimdi înnanistandan bir örnek zablanka'dan hareket edecek olan Başkan Jhonson, yüksek ökçeli maktadır. ler çamurlara butanarak, uçurum ka küllerin nnı belirtmektedir. b,r Bayan Mock, sırasıyla Tunus. Ka«lizmesi ve genis bir kovlarj asarak ve sık ağaçhkîı koru i alaca^ım.. bana kızacaklar.. Kıbrıs Ikinci Tarafsızlar Konferansı için hire, Karasi, Bombay. Kalküta. lardan geçerek vürümek mecburi meselesi varken Ynnandan nümuhazırlık toplantısında dört maddeİ ne alınır mı? Ama neyliyeüm ki re, Habeş birlikleri dün ak giyinmis olan bayan Ranfun. Honolulu ve San Fransisyetinde kalmıjlardır. Jhomon'un çalışmıstır. den ibaret bir gündem taslagı ka hâdise orada cerevan etmis. sam üzeri, ynkan Ginba'daki co'y» uğnyacak v e yeniden Colum. da hazır bulunduğu basın toplan Cesetler tanınmayac*k derecede bul edilmistir. Buna göre ele alıne i Tnnanistan hiç değilse Atina, Dolo sınır karakoluna taarbus'a Irpeeektlr. Amerikalı havacı. P81KANALIST tısı çok samimi bir havı içinde yanmıs, kurbanların cak konular şunlardtr : hüviyetleri i Selânik gibi büyük şehirler bütün roz etmişlerdir. Difer tarafdünya turunu gaatte ortalama 200 Sinir Doktoru 1 Uluslararası durum hakkınderhal tesbit edilememiştir. Kursağlam, fakat eski binalannı yıktı. tan yine aynı kaynaktan, kilomelre süratl« tamamlıyaeağını da gene! eörüşme. tarma ekipieri. tamamen yanan enKEMAL KESKİNEL Üstfine kat kat apartımanlar yap. Debo Goryalle ve Inajoha'ummaktgdır. Fransa'mn yeni kazın içinden kurbanlann ceıetle2 Dünya barıs ve güvenliğinı tı.. ve mesken dâvasının halline haıtalaruu öğleden lonrı kada iki pündür devam eden rini «ncak hâdiseden birkaç «aat koruma ve takviye etme. uluslar bul eder. Beyoglu. doÇrn bfiyük adımlar attı.. savaşlann dün aksam kesllPekin Büyükelçisi sonra çıkarabilmişlerdir. Tel: 49 53 74 araşı meselelerrie olumlu akımla Onnn yanıbasında hangi bandiSI öjrenilmişlir. Dnrnmun P»ri» 28. <a.a.) Başkan De Ağaflardaki inssn parçalan nn ve yeni kuvvetlerin ilerlemesi ka lse bir banka. memleketin nezaketi ırbeblyle, Somall Cumhuriyet 3430 ! lümmln yerlerinde otel, motel yap3 Ekonomik kalkınma ve işbir Başkanı Abdörreşid Ali Şer Gaulle, ünlü bir iktisat uzmanı o Bir ceeet, enkazın içinde, koltuOliver Wormser'l mıs, b n n l i n on geneliŞine kiray» ligi. silâhsızlanmanın dünyanın emarke başşehirde bnlnnmı lan, diplomat Cezayir 29, (a.», ve A P ) Pekin'e Büyükelçi olarak tayin etkonomik kalkınmasına etkiierı vermis.. yan hükümet üyelerini derCezayir'deki Asya . Afrika miştir. Wormser, 1954 den beri DısBirieşmİ!! Milletler Ticaret v e Kal Böylece otel lştnin halline TST. Dayanışma Korrferansındaki işleri Bakanhğı tktisadt tşler Başkınma Konferansı. dım etmiş. davet etmiştir. Komünist Çin heyeti başka kanlığını yapmaktaydı. Hâlen CeLondra 89, (».a, AP) Londra 4 DiBer meseleler. Birkaç f « n evrel Franmıe»! YENt DELHt Irak Cumhur nevre'deki Dünya Ticaret ve Kalnı Bayan Kuo Çen dün yapyakınında Ruiflip'deki Amerikan Le Monde gaıetesi Almaoya, FranBilindiSi Cibl. tarafsız memleketbaşkanı Abdüsselâm El Arif, Hin kınma Konferanjına Fransa deletığı bir basın toplantısında, hava ÜS5Ü etrafınds nükleer silâh M. îtalya, tngiltere gibi Avrnp» distan'da yapacağı 5000 Km. lik se gesi olarak katılan Oliver WormSovyet heyetinin başkanı •leyhtarlannın dün yaptıklan nü lerin ilk konferansı bundan 5nce memleketlerinde meıken insaatınm yahatine başiamak üzere bugün ser, Brüksel'de yapılan Ortak Pa19fil vılıpris Rplsrarl'ria vapılmıstı Gafurov'un dünkü basın top^ LOSYON «• mayis sırasmda polig, 300 kişiyi tev bir küçük istatistigini vermişti. BiYeni Delhi'den hareket etmiştir. zar müzakerelerinde de Fransaj'i lantısına ceva'p vermiştir. Klmler katılacak? kif ermistir. OFTALMİK POMADr zi de elddi ş«kilde alâkadar eden Başkan Arif'in bu seyahftti dört temsil etmiştir. Bayan Kuo Çen demtştir ki: Plânlama Komitesi. Tarafsızlar Polis, üs etrafmda gayet »ıkı bir bir dâva dlye baktım. gün sürecektir «Sovyet heyetinin başkanı Konferansına katılacak memleketkordon yapmtş ve bu kordonu yaOrslard» resmi ıcktördn hissegi Gafurov, dün bir basın top!eri. şıı üekilde üç kategoriye ayır CEZATÎR Endonezya rıp össe giremiyen nüm«yiççller, yfizde Tİnniyi geçmiyor büyflk lantısı yaparak, Çin heyeti maktadır : Dısişleri Bakanı Dr. Snbanbunun üzerine yolun ortanna otuyfik horâsi sektöre bırakılıyor. V* hakkındaki ıftiraiannı taze1 196i yüında Belgrad'daki drio dün akşam Cezayir'e rarak, trafigi »aatlerce aksatmıstır. bonnn lçin kolaylıklar dBsünfllüledi, konferansm çalısmalaeelmlştir. Snbandrio, Baş j Poli», derhal harekete geçerek, konferan?a katılan memleketler, yer. IÜNGA rını tahrif etti ve Asya Af2 Afrika Birligi teçkiHtına üye kan Sukarno'dan Başkan Bin nömayiîçlleri yolun kenanna tall Banan yanı başında yalnıı Türrika dayanışmasını baltala34 memleket. Bella'ya bir mesaj «etirmlşGazrtemlz Askara »ımış veya sürüklemistir. Btrçok kiyede mevent l a n d ı t ı n m geoekenmağa uğraştı. Sovyet heyeti, tlr. Endonezya Dışişleri Ba3 Geçen yıl ocak ayında Ka muhablrlerlnden l a n hakkinda para eeıası kesilmisdo müessesesi dünyanın her yeAsya ve Afrika uluslarına, kanı hava alanında, Baskan HALÛK BE9EN hire'de vapılan Arap memleketletir. rinde başka başks lsimierle var. teslime ve bölünmeye giden 9 Bin Bella ile tkinci Asya • ri yüksek kademe konferansma kaNlçanlandılar Eskiden Tflrkiyede de rardı. ctene. yaniış bir yolu kabu! ettirAfrika Konferansı ve Taraftılan memlek»tler. tTmtr 29 Mart 1964 ke mahallesi» denirdi,. çflnkü gas mek için çalısıyor. Toprak nzlar Konferanın tasarıtan Hindistanda 2000 tenekeleriyle kaplarlardı.. Fransave sınır anlasmazlıklarının üzerinde KÖruşeeefrini löyleda bilhas»» Slmali Afrikads bvnMüslüman katledilmiş çözümünde kuvvete basvumiştir. Cumhuriye't 3431 Cumhuriyet 3435 lara BldonVHle derler. cTenek» rulmaması yolunda KnıçefKara?i 29, ( » j . ) Bugün PakisMKRAL BtNGÖL mfthallesl» demektir. in öne »ürdügü teklif aneak tan hükümeti tarafindan, geçenlerlle Bütün bunlar blrer aefsJet alâ. . emperyaliımin işine yarar. ALPAR8LAN ARITÜRK de Rourkeda'da vukubulsn kanşıkROMANYA MALI KİMYEVÎ MADDELER metl degil, düsflk blrer ekonomik «Sovyet heyeti, Birlefik A Ni^anlandılar hklarda 2.000 Müslüman öldürülzarnret al&metidlr. Bizde eıklden SANAYtE MAHSUS İNORGANİK MADDELER: merika, lngiltere ve Sovyetdüğünün tahmın edildiği HindisAnkara 29 3.19M bir gecekondn 1500 liraya çıkardı. Sodyumlu maddeler (soda külü, sud kostik, bikarbonat dösud, sodyum ler Birliği arasında imzalatan'a bildirilmiçtir. Şimdi tabii VI bin liraya çıkar. nan nükleer denemeleri yaflüosilikat), Kloridrik asit, Kireç kaymagı, Kalsiyum klorür, Bakır Bn bir «seviye» dir. Ve bnna gBre Pakistan Diîiîleri Bakanlıgı, bun saklama konusundaki Moskosülfat, İs karası Cumhuıiyet 343'^ bir mesken he»»bı yapm»k mflmdan bafka Wedpur'da da evvelce va «ntiaşmsiinın meziyetle, kündür.. Nitekim Fasta hnna yap500 müslüman öldürüldüğünü Hin. SANAYÎE MAHSÜS ORGANİK MADDELER: rini överek, bu antlasmayı mışlardı. Gözlerimiıle gördflk. distan Yüksek Komiserine verilen Ajeton, Metilen klorür, Organik sentez sanayiine mahsua mutavossıt Aaya Afrika Dayanısms Şimdi eelelim bize.. hâlâ ran. raporda hatırlatmaktadır. Ajnı maddeler (Fenol, salisilik asit, «entetik yağlı alkoller, anilin. kaproKonferansının bu döneminin ken ve inşaat pnlitikasını roünakaîamanda bu nevi çatısmaları önlelaktam). Sellüloz (karruş'tan ve reçineli). Terkibi muayyen ve gayribelgeleri arasına sokmaga <ta etmekteyiz. tmar Iskân Bakanyici »edbirlerin bir an önce ahnmuayyen klorürlü haşerat ilâçları (Diklordifenil Triklorelan ve çahjmaktaydı. Fakat bu de\\iy bir takım tasnifler yapmaktaması Hindistan'dan istenmiştir. neme başarısızlığa ugramışHeksaklorosikloheks&n esasında), Organik boyalar, Vernikler ve dır. Bnnlann bazılanna kredl ve. tır . BoyaJar, Butadien Stiren tip sentetik kauçuk, Plâstik maddeler recek, bazılanna verdirmlyecek.. Bayan Kuo Çen, öte yan(vinil poliklorür, polistiren; gözenekü aminoplast; fenoplast). ama dâva hSlâ nazariyat safhasınElhamra dan Sovyetlerin Hindistan'a da.. ve bn nazariyat safhagı en Mad«nt naftenatlar, Vazelinler ve Vazelinli yağlar. İSTANBUL i yaptığı yardımın, Sovyetler tehlikeli safhadır. Bir taraftan ÎLAÇ ÎMALÂTINA MAHSUS DADDE VE MAMULLER: Birligi'nin Komünist Çin'e vergi ve kannn yolnyla yeni inşaKOZMETİK VE FARFÜMERt MADDELERİ TİYATROSU muhalefetini belirtmekten at ve ffaynmenknle sermaye yatıSalisilik asit, Sodyum benzonat, Asetilosalisilik asit, AntibiyotiklerHER GÜN 6.15 d e | başka bir amaç gütmediğini rımı fi'len güçleştirilirken 5te yan. Bikarbonat dösud, GEROVİTAL H3, Eterli yağlar. ileri sürmüştür. dan bir mesken politikası takip MÜNİR ÖZKUL Tek İhracatçısı: Kuo Çen sözlerini söyle bjetmekte bariz tezadlar j ö z e çarpıtinnistir: yor.. Bnnları nazarî malumatı ekve Arkadaşlan CHIMIMPORT sik fakat hayatı boynnca tecrflbe «Emperyalizmin çesitli uEntreprise d"Etat du Commerce Exterieur ve ameli bilgi toplamıs bir mniuslara zorla kabul ettirdiği Bucarest Roumanie harrir olarak yazıyomm. antlaşmaları tamamiyle kal10, Bd. Republicri Boite postale 525 djrmak gerekir.» Tananigtanda çayrimenknl Insast SON 2 Haf ta Telepbone: 16 06 36 Te!ex: 215 kredilerinin hacmi büyük ve faizl (Basm 4528/3358) Gelecek Oyun Telegrammes: CHIMIMPORT Bucarest düsüktür. Dnydnfnma göre Ame. Çabtık biljji edinmek içm müracaat: ŞAŞKIN DİKTATÖR rikahlar yüzde %Z faizle nznn vaROMANYA TtCARET ATAŞELİĞt deli borç vermişler.. onlar da bnAMERİKAN LİSAN ve TİCARET DERSANESİ **# Taksiıru Sıraselviler Caddesi 143/147 nn emlâk kredisine yine az faiı ve Her gece 21.15 de 40 ıncı H i z m e t T ı 1 ı nznn vade i!e yatırmışlardır. Bir İttihadı Milll Sigorta Han Kat: 4 Çarşamba, Cumartesi, Pazar Yeni devre İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA, MUHAeski eve bir mimar geliyor; meselâ İ s t a n b u 1 Telefon: 44 82 61 1G 15.00 de SEBE, SPOR dersleri ile her Rün öğleye kadar devam eden Bnrayı bana ver, sana üç spar. İSTANBUL tıman dairesi veririm. diyor. r e 1! OKULA HAZIRLIK KURSLARI'na 2 Nisan 1964 tfünü baslana(Baaın 277S3426 daireli bir apartıman yapıyor. caktır. Kayıtlar yapılmaktadır. TİYATROSU Bonlan «atıyor. 12 aile mesken Adres: AJemdar caddesi 23 Sultanahmet. Tel: 22 17 37 sahlbi oİTiyor, eski evin tahlhl de ÜÇ KİŞİYE BİR malını hem kendine mesken hem nâneüık P202/3409' Reklâmcılık 1122/3428 de irat edinlyor, Bize gelince; maalesef Emlâk Kredi Kankası çok afcır bir bankadtr. Me«ken inşaaına ve alelfimnnt inıuat işine çok yardımı doknnmastnr; fakst çob pabatıdır; çflrürS devlettir. Size bir dostn. mnn Ipotekli borç hesap hfllâssnnın Tekunlannı nakledece^lm (Rakamlar ynvarlaktır). 958 ortasında borç 36,800 Beş »enede Sdenen 31,000 Beş sene Kjmmda kalan borç 20.0M SAYIN DOKTOR Halbnkl S8300 den 31,000 çıkınes 58M lir» kalmak l â n m iken 14.ÎO0 VE ECZAC1LARA Hr» fMİaairle 20,000 llra kalıyor. Bn 14^00 llrs falı ve mssraftir ki; b«« seneye bölersek, senede 2,840 llr* düşer. Tanl 6000 llranın 31S0 llr*«ı borenna, 2840 llran f»ic ve masrafa gldlvor, ki, bn vfizde 47 •der. Yani y a n y a n y a falı ve masraf demektir. Bn çok, ama çok agır bfr para. ahsverisidir. Bn, böy le nası] olnr? Orasını bilmem.. işte Emlâk Kredi Bankamnın hesabı ftnnmdedir. Bes senelik borç, öde • nen par*, kaJan borç meydanda. B ı m m naaıl Issh edllecejini bilemem. Bfldl^m bir şey varsa, b n mtn çok »ğır blr nlsbet oldn^ndnr. Beo de göyleyim: Dünyanın h i ç . bir yerlnde, bn nisbette mesken kredisi raevcnt değildir. Amerikalı kadın pilotun diinya turu devam ediyor DI AB E RL E R Bloklar dışındaki üçüncü kuvvet: Tarafsız ülkeler johnson. Kovboy | Hüzönlü Poskalyo totili yo cu u ç a Hddfseier \ 4 | 1961'de Belgratta Yapılan bu yılki toplanhya Tarafsız ülkeler Ziro toplantısı ekim ayında Kahire'de yapılacak g , y e z yv Yanardağma parçalandı, 45 kişi öldü e Devlel böyledir< Konferanstan sonra\^ Dunyadan Kısa Haberltf İngilterede nükleer silâh aleyhtarları dün niîmayiş yaptılar Çin Sovyet anlaşmazlığı Asya Afrika Konteransındada patlak verdı Sayın Doktor ve Eczaalara Kenacorf A Ecza Depolanna ve Eczanelere tevzi edilmiştir. e SOUIBB General Oöpçatan BÜTÜN DÜNYA vital Limon şekeri tadında 250 mgr. C vitamini ihtiva eden çiğnenebilir drajeler I?te devlet l§1 bövledir. Bunda kimsenin tsksirstı yokhiT. Devlet boyle isler. B. FELEK PİYASAYA \VERtLMlŞTtR KULLANIYOR ÇÜNKÜ OTOMATİK STKTC] KAZAHffl İÇİrtE SAKlAMrR KA2AN PASIANMAZ ÇELİKTİR PÜLSATÖR PERVANE KAYHATMA TESİRIİDİR • 3 , 5 k g . ÇAMAŞIRl 4 OAKİKADA YIKAR ÇOK İ Ş GÖRÜR AZ YER TUTAR V EF A T BBT T« Bayan Berç Ceıvecly«n ve evlâdı (Parls). Bay ve Bayan Bedrot Vartanyan ve evlâdı (Marsllya), B»y ve Bayan Onnlk Agzıkaryan re evlâdı, çok aevfrllı babalan, büyBkbabalan ve kaymbabalan Bay KtRKOR VARTANYAN'uı (Kemahlı eski kuru kahvecl) kıea blr hastalığı mütaakıp vefatım derln teessürle blldlrirler. Cenaze merasiml yarın sah 31 Mart 1964 ffünü eaat 14 te Beyoğlu Balıkpazar Cç Horan Knnenl klllspsinrlf lcra olunacaktır. tşbu ilSn humırt davetlye yertne kalmdlr. Cenaze Spırlfli tşlerl N. ŞABCIYAN Tel: GündOz 22 «5 84 Tel: G*>ce 71 57 17 Ûâncıhk: 9405 34C4 2 SENE GARANTİLİOİR ULASKÂRGAZİ CAD. 133 PANGALTI Ist. TEL: 4 7 4 4 3 0 uıııııı ııııııtıırıuıııııııııiiiııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııtifitıııııııııııııııiMHMiünrnııi'iı'. Öânedık »414/3410 TUNEL KARŞISI HOOVER MAĞAZASI KARAKÖY ist Rekllmeılık 1019/3421)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog