Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

tKf CUMHTJRÎYET 30 Mart 1964 Bir araşttralım... Eğience yerlerinde kontroller sıklaştırıldı Halkın eŞIence verlerinde normal sekilde pglenebilmesi için yapılan kontrollar sıklaştınlmıstır. Normal kontroilann dışinda Müdiirler Kurulu. devamlı olarak eğ'ence yerlerıni kontrol edecek, halk sikavetlerini verinde haTledecektir Belediye Baskan Yardımcısı Burhan Giineör'ün de katıidıSı dünkü kontroüar «ıra^ında 4 eğience yerini kapatma fi sına da para cezası uvgularmıjtır. Kontrolların daha tesirü olması için Beladive Baskan Yardıracısı •ES'enmekte olrl'iîunu? müesıesede, Müdürlerden kurulu kontrol heyeti bulmakta. sikâvetlerinUi beklemektedir» vazıiı kâ»ıtlar bastırarak eRlence verlerindeki masalara koymu$tur. Buna rağmen halktan hiç bir şikâyet alınamamıştır. I GÜNÜN KONULARI | 1 ir B Yıidönümü lllâlllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIMIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÛIII Cezayirli Gazi Hosan Pcşa Yazan: Elif NACI Efsanelerle dolu hayatı, ansiklopedilere çeşıtli v« mubalâğalı geçmi» bir denizcimizdır. Kuçucukken kendısıni esir alan Tekirdağlı Hacı Osman Ağamn çocuklarını dövmekie başhyan haşanlığı, ağzında yalın kıhç denızlerı kulaçlamak, hucum ettıği gemilerin tayfaları ile tek başına boguşmak, Cezayırden Ispanyaya kaçmak, tutuşturduğu gemâerden diğer gemilere atlamak gibi beşeri kudretlerin üstune çıkmak istiyen bir kahraman halinde uzayıp gider. Nihayet yaptırdığı Kalyoncu kışlasının koridorlarında yanında bağsız bir aslan gezdirerek etrafına dehşet jaçan bir Kaputanı Derya, 18 sene deniz «ıyasetUaİzj ıdare eden bir devlet adamı olarak tarihe geçer. Veziri âzamlığı da varsa da, pek kısa, dört ay kadar.. Onun için kimi idam edildi der, kimi ıntihar ettiğini yazar, kimi zengin oldujundan bahseder, kimi oldukten sonra parası çıkmamasına şaşar. Cezayirli oluşu da gençligınde Cezayir Yeniçerı ocagına girmiş olmasından dır. Yoksa yabancılann dediği gibi Balkanh da değıldır, Iranlı da. Daha doğrusu kesın olarak aydınlanmamış, karışıkça bir mazısı vardır. Ama muhakkak olan şey, şiddetlı olmasına rağmen, dürust, fedakâr, büyük hizmetler gdrmüş bir adam. Ona Palabıyık Hasan Paşa da derler. • Bazıları, münevver bir ınsan ulan Selım IH'ün bır an evvel padışarı olmasını kostekledıği ıçın Hüsan Pasanın bu hareketını hoş gormezier. Halbukı SeUmı vaktınden evvel tahta çıkarmak ıstıjen Haiıl Hamıd Paşanın gızlı tertıplerını haber alıp pnu oldurtmesı de Abduıhacr.ıd I'e olan sadakatınuendır. Kendınden evvelkıler gıbı \elıahdı hapbetmıyeıek ona ıyı bır tahsıl ve terbıye vermek lstemesı, kadın kıyafetleri hakkındaki fermanı ıle alay eden bır piyesın sarayda ve huzurunda carıyeler tarafından temsılını seyredecek Kadar tahammüi ve takdir gostermesı Abdülhamıd I'jn açık fıkirlı bir adam olduğunu gosterır sanırım. Bazı vesıkaiar da Hasan Paşanın hunkâra karşı çok kuvvetlı, cesur ve lıyakatlı bır vezir olduğunu gösterıyor. Kolesi Koka Yusuf Paşa'nın Sadarete geçmesını temın etmesı ve padişahın meseli hattı humayunlarmdan birinde açıkça «Paşayı gücendirmiyehm» demesi buna delil olabilır. (Başvekâlet Arşıvi No. 1145) özı kalesının sukutu ile yüreğıne ınerek vefat eden Abdülhamid I'den sonra tahta çıkan Se•tım Ul^.îfrttanaîıiHi engel olduğundan ötürü Hasan Paşayı ceı«J«*<Mr»ra4L, jf«rde onu daima taltif etmiş ve Vezıri Azamlığa kadar da getirmiş bulunuyor. Beyaz üzerine Selim III ün Hattı Humayununu okuyahm: «Sen ki Kapntanı derya şeeaat «iar Gazi Hasan Paşasın. Seni selâmı selSmet enoamı httsrevanem ile taltiften sonra bl inayetil melikül Müteal senl donanmayi Hümayunnm s e fineleri ve Bahreynde olan sevahil ve Cezayir üzerine Serasker ve Serdarı nusret medar nasbeyledim.» Bu vesıka, Nemçe ve Moskofla harbederek Kırımın tahlisıne himmet etmesini taltif için bir mucevher hançer gönderdiği hakkındadır. Topkapı Sarayı arsivi No. 14/8545.) «Sen ki Kapntanı derya v« Kaimmakamı Sadareti uzma Vezirim Hasan Paşaıun» dıye başhyan 1195 tarıhlı bır vesikadan da kendısınm o zaman Sadaret Kaymakamhğına tâyin edıldığini oğreniyoruz. Şöyle sona erer: «Memolü hümayuBumdan ziyade dikkat ve bezli vüsü takat eyleyesin. Huda lem yezel her kim ki niyeti hayriye ile dinü devletim hidmetine kıyam ve ikdam eder Ue dareyde mes'ut ve makbul eyleye âmin.» Gazi Hasan Paşanın denizcili| i tarihi romanlara konu olacak kadar geniş ve renklidır. Biz bu yazıda şımdiye kadar çok defa ele alınmış ve bihnen yı ğitliklerını tekrarlamadansa, yeni bazı vesıkalardan faydalanmağı ve servetı hakkındaki bazı tereddütlerı dağıtmağa yarıyacak bır kaç not ilâvesini tercıh ettik. ölümünden sonra Tersanedeki konağının şu meşhur ta; odasında çıkan eşya ve mücevherlerın kayıtlı olduğu defteri gözden geçirelim: (Topkapı Sarayı arşivi No. 9964) Bu eşya ve mucevheratın Hazinei hümayuna ahnması için bir hattı hümayun yazılmış, bir ferman çıkanlmış, Taş odada ne varsa getirmışler Enderuna. Bunların bır kısmı karısına iade edılmiş, bir kısmı da hazinede alıkonulmuş. ( P a şanın karısı ilk efendisı Osman ağamn k:zı Emine Hanımdır.) Bu deftere göre, süslü sılâhlar, murassa saatler, elmas, vakut, zümrütlü yüzükler, pırlantaiı mıneli yeşım kutulardan başka Kur'anlar. tanh kıtap•ları, denızcılığe aıt bır yığın durbun, harita, pergel takımı gıbı hendeseye ait bır çok alat ve edevat da vardır. Bilhassa saatlerin dıkkatı çekecek kadar fazla ve çeşıtlı oluşu bıze Paşanın bir saat merakhsı olduğunu da gbsteriyor. Bu eşya içınde (zümrüt nişanelı bır tanesı yekpâre inci subpa 4 adet) ki bunun Selim III un Kapudağlı tarafından yapılan otantik portresinde elin de görulen tesbıh olması ıJıtıraali vardır Bu kıymetli tesbit evsafına uygun olarak Hazine dairesinde teşhirde bulunduğu için daima görülebilir. Karısına iade edilen mücevherat içinde bilhassa kalyon resimlı bir göğüs iğnesi var ki Paşanın bunu kendi zevkine göre yaptırdığı kıymetli bir hediyesı olacak. Bu deftere göre Taş odada Hacı Ebubekir Ağanın tereke pahası diye 280 kuruşla, Sivaslı yamak Abdullahın 89 kuruş 15 paradan başka nakıt çjkmamış ise de konaktan Efideruna getirilen gümüs takımİarınıa kamllen Darakaneye verilerek paraya tahvil olunduğu buradaki kayıttan anlasılmakta dır. Sonra furasını da bilmek lazımdır ki, 1787 Ru» «eferine taraftar olmadığı halde harb masrafı olarak cebinden iki bin kese akçe vermiştir ki, bugünkü para ile beı milyon Türk lirasıdır. Gazi Hasan Paşa. •Ofvk blr havada tebdil gezerken 1790 senesl martının 30 onen günfl seksen yaşında oldngn halde hümmayi mnhrikadan vefat etmiş ve kendisinin insa ettirdifi Bekta«i tekkesine gömülmüştttr. Cevdet Pasa, Slflm haberini ya•arken; «Etrahnda, kendisinden korkanlar, memnnn ve müsterih oldnlar» der. Cilt: 4, sahife 3S2. Türkiyenin kaç köşe ve kaç bncak oldnğu iyice ortalığa çıkmağa başladı. Artık Ünivergite öjrencisinin kafasında bile memleketin dökfimü rakam rakam Sosyal ve iktisadi yapısı belli, çesitli kesimlerde yapılaeak isler beili, tutulması gereken yol belli... Aklıbasında cevreler neyin nasıl vapılması hakkında bir fikre coktan varmıslar. %çık açık «övlenemiyenler, samimî toplantılarda ortava dökölSvor. Devlet hizmetlerinin çesitli kesimterinde bulunanlar hem icindP hnlandnklan açmazlan biliyor, hem de carrcizlikten kivranıvorlar. Elhette bövlp devam etmivecek Bir milletin vönetimi bu kadar lâcka olnr • millrtin frrtlen de bu kadar eli kolu bağlı Oİnrsa isin icindp hüvök hir terstik var demektir. Oeçenlerde Beledivenîn rn vetkilı kisilerinden birivle konnfnvordnk Sö«. B»If>dive hirmetlerindr takıldı durdu. \vnı havan onda da rBrrtfim: RkniMikieri de. nedenleri de eayet lyi biliror fW*lik «orDmln mrvklde Fakst caresiz. Belrdfvevi tenkid «>tmek kolav öteden beri de kolay ol mostur Hir aMını autannı aramsdan sakafclann pislijinden başfmnp fmar hikâvrirrtnr kadar irtpiHCinİT rfbi vervansın edehilir«Iniz Kitns» dp kalkıp «izr hak«iT«ımı diTemeı. tsler o kadar basıhns. Bplpdivp o kadar vetp'<si»dir ki, her hücom, dısarıdan hakılriıgı raman hakli eöriinpCPktİT. Ancak kırk rıidan hpri vspılasrelen hücnnılar ne ise varamıstır? Hic! Bir kerp Beledivenin Minde bamt vok. Tani para vok. Bandan sonrasını knnıiKTnak hilp rarladır Miivonluk sehir•frin lılzınptlrri naraTla ırRrfilBr Paran da yatondselar. htmse« l e r verrrektrrrtfr Sehir yolgnnn hoTflklafnndan. pda maddeleri kontrolsıtzlnfrundan. lokantaiann pi«li|inden yakınan her fotanbntİB hir ttarra «Arlp dfinünmeildir : Sq snjzrtltn sehtrde otnr*n. sn rizelim fehirde kazanan in«anUr. nehir hlmrietlprtntn rflrfffmesf lelı» n* verivorlar? tstanhnld» arsa ve anartman «pekfilâ«rvonn ile milyonlar vuranJar. tstanhtılnn en efızel verlerinde kâsâneler knranlar, sehrin biımetierine nerle katıiıyorlar? Bo aorulann eevabı. Reledlye kBrdfiSümunfin de cevabıdır. t«te<«t1ınlz efhi at OTnattıtimtr ve hlehİT dl«1p1tm<ne katlamuak "rtemedifimiz tctanhnida T m m a k plbettp bedava olmaz. Eskiden Oersaadptmis hnrası Vı> Dprsaadettp vasıvanlar imtiyazlı kisiler sayı1ırlsrıni«. Askeriik bizmetinden hntmehriierini beri kılaesk kadar imtiyazlı bir ayn dSnya imis tstanbnl . Simdl !>ıler defifti. Anadoln Irtanbaia akıyor. Tüzde otnz be», kırfc ıreeekonda sehrf tstanhol Atna tene de Anadolndan C«k ynkanda Mr hayat diİTpri « D «orn1mn«tnr. Bo daTeyin jerpktirditi sehlr hizmptleri anpak paraTİ» Tarütülür. Belediye batçminin zavailı hali mpydanda. Hükümet bütcesi zaten açık Sstiine acık verİTor. MsnbnİK yardım ttnkâniartndan vokgnn ve Pli kolo baflı DevİPt habanın .. O«rİTP kalır kendf vatımızia kavrnlmak mecbnriyeti... Bir araatıralım bakaltm. pMrmrk lotediümlz asa klm. ne kstıyort Kfm ne katmiror? Tal.nr anaeıiık ve apartmancılık oynnlanndan «n aehirdp tieler karanıldı? G«riye rl*mek eerekmez. on onbp» TI! icindp Utanbolnn fmar dnnıniü Bntflne dönen dolaplar açık »çık srtava konsa HanraTi Konran eok ivi anlanz. Kapmna cSpefi oİTamıvan dareellrlf vatandag Belediyeyl k* pfikSröne tenkfd rdetrtine Relediyert bo hale dfl?flren temel «ebepleri arasttrmalıdır. TArkiye «İTatetfnin içlnde bnlnndflfn d o n m l a fftanbnl Reledirp«inin dnmmn blrbirine paraleldir. Ve aneak renl bir anlavm hfltfln Islpri ele aldıtı caman bn dflftüro çöziilecektir. Bir sehrin hi»met trskilitını araeilann. Imar madrabazlannın. arsacıların. apartmaneilann. kabzımaüann. dalavprecilrrin ellnde Btnn rfre eynncak edenler klmlerdir? önee onlan tanımak gerek . Bo sehrin nimetlerinden alablldi^ine Tnranlar. külfetlerine lıiç katlanmak Istemezlrrsp Belediyenfn (fün eeçtikçe çSzülmefine tasmamaliTii!. Koro «ıkı lenkid Ue bir işe yarasa Türkiyo «imdlye kadar ç«k(mı düzdirdi. Fakir ve Zengin Milletler Konferansı bir anlaşma ile Kıbrıs hldiselerl Yazan: diinyı fiyatlan nin heyecanı 23 yükseltilecektir. martta Cenevrede Prim zarureti oroplanan Ticaret tadan kalkacakve Gelijrne Konfetır. Ihracatçı devansının öreminı gizleraıştir. Bu toplantıya bın beş mjessır olmaktadır Bu yuzden .et.er fiyat farkını kendı çiftçileri yüz temsilcı ıle yüz yirmi üç ulus|ham madde memleketlerının dün yerine bır fona ödiyecîk!«rdir. Bu jardım katılmaktadır Bırleşmiş Milletler ya tıcaretindeki nisseleri son on fon gelişmemiş ülkelere sene zarfmda vüzde otuzdan için kullamlacaktır. üyesı olmıyan Almanya, tsviçre, beş Gelişmemiş memleketlerin ham Vietnam, Kore gibi devletler de yuzde yirmiye duşmüştür. bir maddeleri aynı şekilde bır kıymet sdz ve rey sahıbi olarak dâvet e Gelışmemiş ülkeler bajita dilmijlerdir Hıç ?üphe yok ki top yönden de ııkıntı ıçmdedirler Ih lendirmeye tâbi tutulacaktır. Bu lantı milletlerarası ekonomı tarl raç maddelerinin fiyatlanna Istik kıymetlendlrme üretici ülkelerle hinde en önemli olaydır. Konfeîrarsırlık hâkimdır. Birlejmıj Mil tüketici ülkelerin bir araya geldirans, zengin (gelışmiş) ülkelerle letlerin 1920 ile 1960 arasmda on gi bir toplantıda tesbit edilecekfakir (gelişmemiş) memleketleri sekız ıptidai madde üzerindeki bir tir. Fransız planı fiyat lcor.usunda ayrı iki grup halinde karşılaştır etüdü »eneden seneye fiyatlann sonsuz münakaşalan önlemek için maktadır Yüze yakın gelişmemiş vaaat! olarak yüzde on dört değiş ham madde fiyatlarında kıymetülke ilk defa olarak ?elismiş mem tiğini ortaya koymuştur. Bu değı lendirmenin gıda maddeleri fiyatleketleri ağır bir tazyik altında şikük çok kere vüzde otuza kadar larında yapılacak v'ükseltme niv bulundurmaktadır. Gehşmemijler yükselmektedir. Kazançları tütün, betinde olmasını *eklıf etroektedır milletlerarası ekonominin tatbika bakır. kahve gıbı bır çok ahvalde Aynı. zamanda, aşırı istihsall öntını kendl lehlerine çevirmeye ça bir veya ıkl maddeye inhisar e lemek üzere her madde için blr ko lijmaktadırlar. önümüzdeki «ene den memleketler bu degişiklikten ta tâyinini istemekteiir. memlelerde milletlerarası diplomasinin büvük z»rar görmektedir. Bu «e Fransızlar, gelişmemiş »anayi çarltı konferansın müspet ve men beple gelişrne planlarmı gerçekleş ketlerin gelişmeleri için kurmak mecburiy»tlnde oldukl.ınfl neticelerı etrahnda dönecektir tirememektedirler. tlk fikir be? sene evvel BirleşGelişmemis memleketler Konfe nı da düşünerek bu sanayiin teşmis Milletlerde diinya ticaretini ranstan ham madde fiyatlarını ye viki lüzumu üzerinde inTnııjlargeliştirmek konusundaki müzake niden kıymetlendırmeyi ve sene dır. Gelişmemis meml'îkrtlffin ıarelerde ortava çıktı. Sovvetler (ır! d en seneye fiyatlardaki değisiklı nayi mamullerinin ihracını kolaysattan i'tifade ederek Sark • Garp *' önlemeyi heklemektedirler Kah laştırmak üzere garp rievletl*rinin bunla'rı tercihli Ithile tAbl tutma tıcareti etrafınia bir toplantı iste ve fiyatlannın ^tabilizasyonu için de B ; rle?mis Milletler kana lan için teklifte Sul ınrnusl ırdır diler AmerikT grupu geliçmelerinı 1962 Bu plân garp memleketlerinın oğlıvacak bir çahşrna ileri sürdü liyle yapılan arlaşmayı bu konuGarp devletlerj ekonomik nje^ele da yapıcı bir mi^al olarak e^rmek !»elirle'nden b r k'siın'n çeli'm» lerin ekonomik tedbirlerle çözül tedirler. Hiç şüph» yok ki geli» miş memleketlere devri dempktır me«ı gerektiŞini savunarak politik memıs ülkelerin kazanclarını art. Birleşik Amerika dünva ham madbir hava içındp nptice alınaımva tıracak dünva ticaretinin istikra delerinm hemen varısmı t«tıhlâk cagını helirttiler Fakat iki «ene nnı sağlıvacak bir an'asma bütün ettiğı cıbetle en büvük vük ona evvel Birleşmiş Mılletler Asamb cihan için.favdalı jlacaktır Fakat düşmektedır Sonra Almınya, ve lesinde Relismemiş ölkelerin revi nazariyede makul ve kolav eörü înçıltere gplmektedır V.'ashinctnn ve Londra. Parisin növle br plân. llp seldi ve bu »uretle 23 mart len bu plSnm *atbıki güçtür gıda Hsm maddeler langi fiyat ü>e la ortaya çıkma^ıiı t»c.fk 19S4 knnferanjın toplanmasi mümmadde rmden kıymetlendirilecektir? Bu maddeleri, gerekse ham kün oldu. bakımntian Fran^anın liıöerlenne Gelijmemij ülkeler konferan>=a kıvmet'eMimpvi kin vpoacaktır'' nazaran daha kcndı nendine yeter hâkim olmak Için başlanpçta bü Serbest piya«a fiyat tatbik edümıyeoeğine göre fivatların tesbı olmasına atfetmektedırl'r. vük (fayret eösferdiler. Bu satırlann vazan earp devletleri tarafın tinde hangi kıstaslir carî olacakGarp devletlerı konferansta bu dan tarafsız bir şahıs olarak Kon tır? Fiyatlar vüksek seviyede tu taleplere karşı durumlarını tasrih ferans Genel SekreterHgine nam tulduğu takdirde üretici ülkeler etmış değıllerdır. Fak.ıt aleyhte istemiye kat'I bir. durum altiriUrı da bekzet Rösterilmlsti Pakat gelişme üretimlerini arttırmak ml» memleketler toplantınm or cekler midir? Meseli. tütün, kau lenemez Evvplâ «iv \%î hakın'"!»n eanizasyonuna ve «ündemine ta çuk, kahve gibi maddeleri yetıstı gelişmemiş memleketleri bir imfiyattan kân«ız!ık icınde ^ır^^.iTn^^lar Kimamiyle hîkin olabilmek için renler vüksek ve sabit kendi namreMeri Lİtin. Amerika favdalanıp milli gelir'.erini çoğalt tekim şımdiye kadar da iki taraflı mak için gayrete geçmiyerekler anlaşmalarla veya muh f e!if nillet Ekonomik Komisvonu Sekreteri midir? Arz ve talep arasında ser lerarası teşekküller t a m l i y l e yarRaul Prebi=rh'i tâvin ettirdler be^t piya^anın tanzim ettiğı denge dım edegelmişlerdir. Konferans Baskanlıgına Birleşik bozulunca artan mahsul ne olacak Arap Cumhurtvetinden Dr Kai«Son on beş sene zarfinda bu yar tır? Kimin bir maddeden ne sounl'nin ismlni İleri sürdüler Kon üreteceğini hangi makam tâyin e dım senede vasati üç nilvar dolaferansm esa» iılerini görecek olan ra balig olmuştur. Aynı 7ami.nda, 5 komisyon ba$kanlığmdan üçünün ı d e c e U i r ? Bugünkü serbest piyaıa Garbın sanayiı büyük mıkyasta f i v a t I İIe f e s b i t Arjantin. Yuen^Iavya ve Hlndistan edilecek fiyat ara genişlemıştır. Üretimleri artan sas l n d a k i arasında pavlaşmasmı ıağladılar farkı tüketici memleket nayi mamulleri için garp ievietleBu tartlar altında tertiplenen kon ler ödemeye razı olacaklar mıdır? ri yenı pazarlara muhtaçtırlar. Geferans, gelişmemiş memleketlerin Hangi nisbetlerde ödiyeceklerdir? lişmemis memleketlerin gellşme Bu suallerden anlaşılacağı veç yolundaki ihtiyaçları bu mamuller büyük dertlerini izliyecektir. Ham hıle gelişmemis memleketler dün için mükemmel bir mahreç teşkil madde fiyatlannın kıymetlendirilmesi çareleri^ j«j$tırac»k, gelis. etmelctedir. •mek için elzem finaı»smanı sağla lerine değıştırmek istemektedirler Ancak gelişmemlş. memîeketler Uı;afetini.ş»ü|B!ielerini ii brr> tarsftan siyaîT rîıülâiıazaİara, Ham madde fiyatlannın istikra nanse edecek şekılde plânlamak diğer taraftan. yeni pa^arlar ihtıgarp yacına dayanarak Garp .lcvletlerin n ve gelişmemiş ülkelerin ticaret kaygusundadırlar. Geliîmiş Jengeleri hakikaten milletleraram devletleri bedeli kendileri tarafın den yukarıda belirtilen şekilde önemli blr mesele olarak kendini dan ödenecek böyle bir plânlama jyenı finansman kayrnkları teromiya elbette kolaylıkla razı olamaz ne güvenirlerse hıssettirmektedir Kore harbindençok yanıhrlar ve jGarp, gerek siyasi. ıjerekse ekonoberi ham madde 'ivatlannda de lar. Yalnız De Gaulle, Asya Iıderliği ele geçirmek îmik maksatlarla ve hattâ <.o«volovamh bir slçalı» baçlamiştır Bu Afrikada kaygusunun hu vonde bir belirti jık ve insanî sebeplerle gel'sraesebeple gelişmemiş memleketler si olarak gelişmiş ülkeler Iehine miş memleketlere vardımda de^ınat ülkelerle ticaretlerinde senebir plân ileri sürmaştür. vam arzusundadır. Fakat şımdne de dört milvrm dolar açık vermekDe Gaulle plânı üç cephelidır. kadar tatbik edilen vardım «•î'tetedir. Bu gidijle 1370 de açığın mi yardımın kullanılmasını bır yırmı milvar dolara vükselecegi Fransa önce buğdav gibi gıda kavıtlara bagladığı halde Ashesaplanmaktadır Ham madde fi deleri piyasasmı dünya ölçüsünde çok vatlannın dü$me«ine Asya ve Af düzenlemeyı teklif etmektedir Gı ya ve Afrıkanın yeni Jevletlerınm | nkada açılan veni «ahaların fazla da maddelerinde Bırlçşık Amenka verimsız yatırımlara •npfıklan go hayat rünmektedir. Devlet bütçesinin he üretimi tesir ettigi çibi m»selâ pa gibi devletler çiftçıl.Tinın sevivejinı ıdame et'ir^Hılr.iek için men yarısına mal olan lüks saray, muğun yerine «entetık ıkamesıyle tüketimln azalması da nrim ödemektedirler Milletlerarası j lar, altın lcurnalı banyolar garp' ]kamu ovunda bu devletlerin yardıma lâyık olup olmadıkları husunda şüpheler uyandırmıstır. Yeni devletlere hâkım olan bir avuç idarecınin lüks ve gösteriş ihtiyacını karşılamak ıçin Garplılar ken di kaynaklarından fedakârlığm dei varmnda lüzum görmemeye başlaBugün suareden itibaren m i l mışlardır. Halbukı gelişmemvş TatİJ ve dinlendirici bir mevzu, agk ve gâhâne bir letler yardım konusunda Garbm komedi filmi... elinde bugün mevcut olan yarı Renkli İngilizce ' • kontrolü de kaldırarak yardım fınansmanına büsbütün hâkim olmak Ktemektedirler. (The Grass İs Greener) Konferansın «zengin» memleketGARY GRANT DEBORAH KEEK ROBERT lerle «fakir» ülkeler arasında bir MİTCHU>1 JEAN SİMMONS söz düellosundan ibaret kalmamaSeanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 sı bütün dünyanm menfaati icabıdır. özlü bir netice hem siyaı! iıtikrar, hem ekonomik bolluk yöÜâncılık 9417/3411 nünden zaruridir. L. . Nuri EREN T.H.Y. tdaresı geçen yıl açtığı satış ve trafık kurslarını bu yıl da devarn ettirmeye karar vermiştır Satış ve gelınn. terainınde bü yük rolü olan bu kurslarda ihtisas elemanı vetıçtirilecektir. T.H.Y kursun daha verimli olması ve yı netıce vermenı için bazı yenııkler vapacaktır. T. H. Y. bu yıl da satış ve trafik kursu açıyor Trafık ıdaresi tarafından dejijtirılmekte olan plâkalar, ekim ayı so nunda r.ihayete erecektir. önümüzdeki 7 ay zarfında plaka arını degiştırmeven vâsıtalann çaı;ma<ıriH ızm venlmıvecektir Plâkalar ekim sonuna kadar dcğiştirilecek SSKHRtMtZDE Şehrimizde bupün hava, açık ge çecek, rüzçârlar değişık yönlerden hafif olarak eeecektir En yüksek sıcaklık 13, en riüjük 8 derece ola•alçtır. MART 30 ZİLKADE 16 V. ] s 45 12 18 15 51H8.92j20 05| 4 01 1 31 E 111.14 > 2011200!" 1S?'" O Z E L ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Konf eransları Örel İktüadî ve Ticarf tlimler Yüksek Okulu 1964 konferansları ŞİSÜ. Halâskârgazi caddesindeki okul binası ikinci aınıf dershanesi nde, aşağıdaki Drograma göre verilecektir. Giriş "«•besttir. Konferansı veren Prot. Dr. Siile.vman Barda Ord. Prof. Dr. Ferlt Hakkı Saymen Uoç. Dr. Haydar Kazean Konferanım mevzno Taribi ve saati 1/IV/ 1964 Çarşamba ».30 6/IV/1964 Pazartesi H/IV/1964 Salı 28/IV/1964 Salı 30/IV/1964 Perşembe » » » » Paranın îktisadi Fonksiyonları Paranın Hukukl Yönü tjletmelerde Finınsm»n Metelesi Paranın Ticaret Hukukundaki Yeri Para Kıymetinin Değişmeleri KarjHindi Blftnço Türkiye'de Verfi Yükünün Gelişmeıi llesimU BHgi TÜRKİYENİN E N GÜZEL ve EŞSİZ ANSİKLOPEDİK DERGİSİ 19 uncu Sayısı Çıktı. Batej Reklâm 36/3433 Prof Dr. Hallt Remal Clbir Prof Dr. Ftridun özjür I Yeşillikler Üstünde Prof. Dr. Orhan Dikmen 4/V/1084 Pazartesi Cumhuriyet 3436 CUMHUKİYtrrin fefrlkası: 15 BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 42 AYLAKLAR AYLAKLAR 43 44 Leman Hanıma: AVLAKLAR Kelerımizdir biı o maskeleıin altında çirkin clrkin sırıtı.voruz Alınma bo »flzümden. Senın Kalbınt bilirim ne kada? temlt blr ınsan «Idutnna ınanırım Ama nasil vanlaeati belli «irnıvan ırtpallpr rHotrrmrnin rte blr komazlık, nır kacamaU nlrtnfnn» rnnnıvortım Beti birta•< nlavlarin icindp vovarlandım cm «üröldüm, •ılama hnkiim rivdlm v* bfltOn bo Tilla» Içindp bir giin htlp r«ha1 vflıtfl ertrmedim Basım•lan »fopnlprp nakamk blr »ana cekilmevı dü«»nmfivorom eenr de Birtakın» kStOlflkleT var. nnlann döfpltllmp^i ISzımdır Ben bogön vapahilpprHm lılerle ilgilenlyoram. Davot bey : HSI3 mıT dpdi. rttpkı dP rtldfl nnfro dlvp «nvlpndl. rasiandım artık... «ıırön tipnim rUnOm deHldir Boeiln venl In«anlar var nrtalıkta oniara bakalım. Aneak, vıno da «BvHvpvim k) bpnlm efrflp reelrdlkle'•itni. hugiinttnlpre rpnrlpre anlatmakta bir yarar amavnrnm nönii anlarlarm bnrünü daba ıvl pdpripr rtivp daoöniivonım Beiki boşona bir (imit »ma hfivle ne yapaeaknn .. Sonra kalkfilar. vapara binip karfira feçtller. hprnen hrmpn hic Uonnxmadan Brenk8T'« ffpldilpr GPÜ<Î O eeli"î Diindar hev honata verlesti. Ona hirinoi kattaki odalardan biri avnldı. Lfman hanımın Dfindar bevi kar»itanfi f«rc k t r n cnk klbarea oldn. Onon adıni koeanndan çok dnvmnstn. Simdi tamam oldnk. eksigimiz kalmadı, dedi. Ve daha o ıreceden Dündsr beyie çatısraaya başladı Oündar beT AbdüThamidi rerdlkçe: SizİD Meçmtiyetçiler pek mi lyi çıkiı aanki? dedi ona. Böyleee de Dündar beyi (üç dnrntnlara foktn. Aradan iki cün ya «reçmiş geçmemişti. Mür»ide bir akıam ««frada böyük blr pot kırdı. babasını da. anasını da dzdfi. DBndar beye : Sizin bu üstunüzdekinden başka elbiseniz yok mo? dlye sordn. Vok. dedi Oflndar bey rabatça. Evintı. e ı y a l a n m t fllânT Evirn de yok. esyalarım da yok kııım. Kıs dndak bflkerek : ö v l e ise takirsiniz siz. dedi. Evet kızim, fakirim. Davut beTİe Leman hanım onnn bn biçim konnsmalanna alısık oldoklan için aldırmadan dinlivorlardı. Dündar bey de onnn sornlannı eülpr vÜ7İe revaplandınyordu. Ama konn?ma bo kadarla hltmedi. Morside birdenblre : Fakirler bo sofrada otoramaı, stain yeriniz. aıaSidaki tasTiktır devlverdlO zamjn Davnt Bey, bütün Bmründe yapmadıih bir sey yaptı, kıxıntn snratma okkalı bir tokat attı. Leman Hanım, hem Mfirsidenln iByledi^t sfnöen, hem de kocasının attıŞi tokattan saskina dBnrflöstil. Ne yapacaÇını bilemedi. Milrntdeve relince onnn çirkln vüzü bftsbütiin cirklnlenmisti, e»»leri korkono korkunç parlıvordn Anauını. bahasını. Dflndar Beyi klnle niizdnkten snnra «nfra firtflnünü tottnğil çibt var rfcü IIP rektl asaeı. bütttn tabaklar. bardaklar karmakarısık verlere ynvarlandı, hepsinin fi^tüne basına vemekler. «nlar. rafcılar rlnki'M'i VP Iti7 ondan sonra konarah odadan cıktı çitti. Orada heklemekte olan bir hlzmetçı hemen ortalıSı topladı. Sofrada kiler üstlerini başlarını sildiler. Dündar Bey özür dilerim, dedi, ben lebep' oldam. Davnt Bey tokatı attıktan sonra eski ses•izliğine büriinnveraılfti. Tatlı tatlı kannna bakıyordn. Bn bakışta kansının tepkisini merak ettiğini gösteren bir sey vardı. Aile geleneklerine, asalete ve kınna gerçekten düşkün olan Leman Hanımın ne yapaeagı gerçekten de merak edilmeye degerdi. Kadın hlzmetçiye : Sofntyı knr, dedi. Kendi de ona yardım etti. O sırada ikinci çoenğana, Pakizeye gebe idi. Sofra yeniden knrnlup da üçü yerlerini alınca kadın: Ben sizden öıür dilerim, dedi Dündar Beye. Ve otnrdo, yemeğini yemeye başladı, içki de içiyordn. Kaç zamandır içki içtigim voktn, diyordn. Yemefin sonnna dofrn da Dündar Beye: Bn evde hosunnza gitmiven bir sey olnrsa, bnnnn tamlrini benden beklemeyin, tedbirini kendiniz alın, dedi. O geee kızını aramadı. Bn olay Mfirşideyi büsbütün deŞistirdi, herkese düşman etti. Hele Pakizenin dünyaya gelmesi ile Mürsidenln yabanilij^i büsbütün arttı. Alle hlkSyelerlne çBmülmüs, dostsnz, sevçisiz bir kiz olarak kaldı. Üstelik evdekiierin onnnla de «ünden güne azaldı. Pakize bütün sevve ilfîleri kendinde topladı. Böyleee Mür«idr. «okata adımını bile atmivan, annesinden BSTendltl aile hikâvelerinden ba^ka. bir sey bilmiyen, Stekiyle berikiyle nğrasır, didisir. evde (Arkan var) PROF. NtMBUS'ÜN MACERALARI: SahlM O«oel Vayın MOdüru NAZtME NADİ * CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş rurkıy» Hırld Ura Kr. Ura Kr Senellk I »yük 1 aylık 1SO.00 80.00 44.00 ECVET GÜREStN * Vw> t»l«rtnl Ü1İTO Idara adeıı SorumJu MOdur: A*KARA AUtürk Buiv»n A VENtSKHlB TeJaion 1 u 99 M, İS 01 U»H 17 5', »a tLJLKKİ fatih Pag» Mahnllesı s^tt, Sokagı No 8 Dtyarba ku ralefnoı * GÜNKir tLI.KKI Küçükmat Mna»nı E tfaru ADANA r»l»fnn ' İ VECDt İUZILDEMİR Gazpterclzc gondonlaB T«zllil ko. aulıun. konulm<ı<iD (»dt edllmaa. * riAnlsrdBD mesuıırvt rabul olun. tnaı Ahon« n uso 141*11 ufts tar. & nO ıAhnn« «rejt» ttlto imrdının kraınan Kzimdlr mtııııııııııınıııııııtım zliM Basan ve l a y a n CUMHURİYEI Matbaaeıllk *• Gazetrctllk T. A S. Cafalojlu Bu racat*. BASIN ARI.AK VA. BalİMVi Bekak No. 1941 SASINA aymıyı t» l"Mt "l'İM'M IMIIIUI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog