Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

V TİCARET HUKUKU Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı ANONİM ŞİBKETLER 3 Kitan KOLLEKTİF ve KOMANDİT ŞİRKETLER LİMİTED ŞİRKETLEB 2 Kitap İstanbulda MENTEŞ, Mühürdansade Hanı 432, Bahçekapı. Hmi Yayuılar Filiz, Ankarada Berkalp, Izmirde Kültür Kitabevlerinde. Cumhuriyet 3429 40. yıl sayı 14246 umhuriyet KURtJCÜSU: STUATJS NADİ Telgraf v« meirtup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefoniaı: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Alfred Wel»r ' ? FELSEFE TARİflİ Pazartesi 30 Mar! 1964 Çeviren: H. Vebbi ÖBALP Sağlarr. bir felseıe Urihi.. *KÎgiş» gerçet kültürün temelid*. Strasburg Ürifversite* nrofesörlerinden olan yazar, bu eserinde bize ilk çağ düsünüşünden, yeni çağdaki felşele rfoktrinlerinp kadar, insan zihnini kurealamıs olan büyük problemler; tanltrn.>ktsrl<r Bu problemlerin. içinde doğduktsrı yer ve zaman şartlanyla olan baâ'antılannı göstermesi bakımından da ayrı bir değer taşımaktadır. 3. Baskı 15 Lira. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık 87963403 Adalet Bakanının Cumhuriyete özel demeci Bakan. yetkililerden kurulu komîsyonun çalışmalara başladiğını bildirdi SOYGUNCUNL'N YAKALANIŞt Vukandaki resimler, Kanada'nın Toronto şehrinin ana caddesindcki «Canadian Imperial Bank» ın subesini soymak üzere gelen bir hırsız ile bir polisin mücadelesini göstermektedir. Soyguncu, polise ateş açmış, fakat polisi öldürmeğe muvaifak olamamıştır. Resimler, bankadaki gizli bir fotoğraf makinesi taraiından çe kilmiştir. i hareketleri önlemek kanun bazırlanıyor Evvelki gece sabaha kar?ı Boğazda çarpışan ıki Vunan tahkeri Meclis, Icra ve If lâs iasarısım ele aldı Tasan, alacakh, borçlu ve üçüncü şahıslann meşru menfaatlerini koruyucu hükümler getiriyor Çumralı, hazırhklan kısa zamanda tamamlanacak olan tasannm halk oyuna açıklanacağım belirtti Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) «Yargıtay Başsavcısı Ceza Daııe' Millet Meclisinin bugünkü birAnkara Hukuk leşiminde Icra ve Iflâs Kanunu Ta leri Başkanları, sarısının müzakeresine başlanmıj Fakültesi Ceza Pro/esörleri, llâhitır.jTasarının getirdiği yenilikler yat Fakültesi Profesörleri ve Bakurulu, konusunda açıklama yapmak ama kanhğımız yetkililerinden 'csyje' söz alan Adalet Bakanı Se komisyon, çalışmalarma devam etdat Çumralı, tasannm ticarî alan mektedir. Komisyon dün geç saat da yapılan tenkidleri karşıhyacak lere kadar çalışarak, memleket bü Ank»r» 29, (Cumhuri.yetTelek»)! «Memleket bütünlüğünü bozucu.: gerici akımlarla mücadele» içir. Adalet Bakanlığında kurulan komisyonun çalışmaları hakkında Adalet Bakanı Sedat Çumralı, bugün gazetemize şu özel demeci ver i îmistir: Boğaz halkı evvelki gece büyük bir tehlike daha geçirdi nıtelikte olduğunu, icra takipleri ttünlüğünü bozucu, gerici ve zararj nın uzamasını önliyeceğini belirt |lı akımların önlenmesi konusunda mıştir. alınması gereken tedbirleri görü? jj Çumralı, bu tasarının alacakh, müştür. Dünkü toplantıda «ynca j borçlu ve üçüncü şahıslann meşru bir alt komisyon kuruimuştur. Bu menfaatlerini koruyucu hükümler komisj'on, mevcut kanun maddelede getirdiğıni söyledikten sonr» rini gözden geçirecek v« önümüz3?etle şöyle demistir : deki hafta Ana Komısyona bir r». «lcra veznesine yatırılan par» por »unacaktır. Ana komisyon, alt iann veznedar tarafından kendi komisyonun vereceği bilginin ı?ı^ımmetine geçirilmesi halinde, dev ğı altında ikinci bir genel görüf!et birinci derecede sorumlu ola me yapacak ve bu konuda bir ka caktır. Sahte iflâsı önlemek için nun tasarısı hazırlayacaktır Haf ıcaret hayatından çekilenler, mal zırlayacağımız kanun tasarısım ya beyanında bulunmaya mecbur tu pacağımız bir basın toplantısı ile tulacaklardır. Ihale ve ihalenin Kamı: nvuns acıklıvarağız.» Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Biri petrol yüklü iki Yunan tankeri sis yüzünden çarpıştı Vedat ETENSEL Hunya ile daimi irtibat halinde bulunan Yunan bandıralı «Panocean» ve «Evangelos» isimli 2 koca tanker. evvelki gece yarısı saat ,03 te Karadeniz Boğazmdaki mania ağları önünde birbirlerînin üzerlerine bindirmişlerdirRusyadan aldığı petrolle Yunanistana doğru gelmekte olan 3975 gros tonlu Evangeios tankeri. kuvvetli sis ve rüyet sahasının zı :lıfı sebebiyle, yine Ruyanın Ode»a limanına benzin doldurmaya gi den 11800 tonluk büyük tonajdaki «Panocean. isimli tankerle çarpışmışlardır. Her iki geminin birbirlerinin uzerlerine bindirmesi büyük bir g.. rültü çıkartmış, Kavaklar le Saııyer semtinde oturan halk gece yarısı korku içinde yataklarından fırlıyarak sokağa çıkmışlardır. Çarpışmanın şiddetli ve kuvvetii oluşu sebebiyle her iki gemi çar pıstıktan sonra birbirlerinden uzun müddet ayrıiamamışlardır. Müsademede petrol yüklü Evangelos, sancak baş omuzluğundan Panocean ise sancak kıç omuzluğundan geniş yara almışlardır. Çarpışmada Evangelos'in baş demiri koparak mania ağlarının »!• I Arkan Sa. 7, Sü. 3 de Kılavuz kaptan istemiyen ve radariarı çalışmıyan tankerlerin ikisi de önemli yaralar aldı. Liman Başkanlığı, her iki gemiyi seferden menetti Sağır ve Dilsizler Federasyonu, türedi derneklerden şikâyetçi NL'MAYIŞLER Güney Koreli öğrenciler, Japonya ile Güm . Kore arasındaki siyasî münasebetlerin normalleştirilmesi için girişilen müzakereleri protesto etmek için bir haftadanberi devamlı olarak nümayişler yapmaktadırlar. Resimde. Japon aleyhtan nümayişçi öğrenciler, askerî birlikler tarafindan dağrtılmağa çalışılırken görülmektedir. Türkiye Sağır ve Dılsizler M.i:"ederasyonu Genel Sekreteri Sü"vman Gök, dün tertiplediği ba=m toplantısında, halkı istismar etmek için kurulan türedi derneklerden şikâyet etmiştir. Bu dernek lerin kendi makbuzlarını taklit ederek faaliyet sahalarını daralttıklarını öne süren Genel Sekreter. zabıtanm bunlarla mücadele et. mesi gerektiğini bildirmiştir. Kulağının duymamasına rağm^n. özel bir egifim sonucu güçlükle ve | genizden ge'.en bir sesle konuşmal ya muktedir olabilen Süleyman Gök, istismaroı dernekleri yönetenlerin •sahtekârlık» suçu ile mahkemeye verildiklerini bildirmiştir. Gazeteciler. Genel Sekretere sorularını ancak «dilsizce» bilen bir aracı vasıtasiyle vönetebilmişlerdir 1 Alaska Binalar yerin dibine göçtü, şehirler tahliye edildi, depremin husule getirdiği zarar 250 milyon dolar Anchorage (Alaska), 29 (a.a. AP I rında olduğunu tahmin ettiğini bilve Radyo) Alaska eyaletinde ' dirmiştir. Bununla beraber, ölü sadün vukubulan korkunç deprem; yısı hakkmdaki ilk tahminlerin olden sonra, yersarsıntısma mâruz kalan bölçe bugün Başkan Johnfon tarafından «felâket bölgesi» ilân edilmiş ve bütün federal hükümet kaynaklarının yardıma kosmalarını istemiştir. Anchorage, Seward, Valdez ve diger şehirlerde karlar altındaki enkazın tenoizlenmesi ve cesetlerin çtkarılması için çahşılmaktadır. Bu arada ilki kadar çiddetli olmamak1^ beraber. büyük sarsıntıyı takip 42 deprem daha eyaleti sars "felâket ilaıı edildi dukça mübalâğalı olduğu belirtilmektedir. Alaska'nın en büyük şehri olan 100,000 nüfuslu Anchorage, depremden en çok hasar gören mıntıkadır. Anchorage şehrinin tam or Ankara 29, (Cnmhuriyet.Teleks) tasında askerler devriye gezmekte, Adalet Partisi, Kıbns'ta Mı; karanlık bastıktan sonra bu mmkarios tarafından görevlerine son tıkaya kimsenin girmesine veya verilen iki Türk Bakanı ile Kıbns'a çıkmasma müsaade edilmemektesokulmıyan Rauf Denktaş'ın dudir. rumlarının i,a Haye Yüksek Ada Arkası Sa. 7. Sü. 4 d e let Divamna götürülmesini iste. AP. Yunan uyruklulara i karşıtaklp edilen hükümet politikosını destekliyor : Kanada birliklerine mensup askerler, Kıbnstaki karargâhlarına Birleşmiş Milletier bayrağını çekerierken... Çarpışan tankerlerin Tmalan (altta ve üstte) Denktaş, "yeni bir katliânıa karşı hazırlıkh olmalı,, dedi Türk Cemaal Lideri, Makarios'un devamlı açık verdiğini, Rusya, bazı Arap ve Afrika devletlerinin desteğini sağladığını söyledi r~ mava devam efmektedir. Alaska Valisi Wi]liam Egan, eya;Ş le' dahilindeki maddi hasarvn 250 = milvon dolâr (2.5 müyar lira) civa CHP îstanbul îl Kadın Kolu 1963 yılı kongresi dün Taksim Belediye Gazinosu salonlarında yapılmıştır. Basbakan Ismet Inönü ile Millî Savunma Bakanı flhami Sancar'ın da birer başan telgrafı gönderdik İpri kongreye 1 ilçeye 8 mensup 504 delege fcatılmıj ve fstanbul Kadın Kollannm 17 aylık faaliyeti açıklanmıştır. Törende hazır Lulunan Milli Eğitim Baksnı tbrahim öktem şöyle demistir r «Yurdumuzun en büyük ve en modern kütüphanesi olan Millî Kütüphanemizde bugün sayısı 450.000 cüdi geçen kitap, brosür ile değerli yazma pserlerden cekîlmiş 10.00(1 mikrof:lim, 1000 den fazla Dİâk ve ses bandı. 214 tablo ve 4 heykel yer almıştır. Kü Sıkı Yönetim Kumandanlıgı tarafından izin verilmediği içirı si Ş 'üphanenin mikrofilim ve fova^i konusmalann yapılamadığı E 'okopi tesiîleri valnız mem<onBrpr1e. s 7 alan hatiplerden e« E Ö <i tl Kadın Kolu Başkanı Seniha;E prnal Kuınbay. erkeli yetiştire E lin katiın oldufiunu söylemiş ve ~ oplumda Türk kadınına gereken = ' â i verilmedigini belirterek Ankara Millî İ Kütüphanesinin | G.H.P. li kadınlara 1 ek binası açıldı | İ Ankara, 29 (Cumhur'yet göre, erkekleri, Teleks) Millî Kütüphanenin ikinci ek binası bugün yefişfiren kadındır saat 18.00 de, vapılan bir törenle hizmete aılmıştır. l^miMiııııııııııııııııııııııııııımııiL; ~| mektedir. Bugün bu konnda düzenlenen bir basın toplantısında konuşan AP Genel Başkan Vekillerinden Paruk Sükan, her iki konunun da milletîerarası bir hukuk mcse!»si Ankara. 39 (CumhuriyetTeleks) olarak ortaya çıktığını belirtmiş Kıbrıs Türk Cemaati liderlerin ve bu meselelerin Milletîerarası den Rauf Denktas. bugün Milli Yüksek Adalet Divamna du.yurul Türk Talebe Birüğinde yaptığı bir ması gerektiğirii ileri sürmüştür. jsohbette,gençlere. <Papaz. devamSükan. Türk hükümetînin bu h açık veriyor. Türklerin ise siyasi olayı ayrıca. yeniden Güvenlikjalanda kaybett ;i hiçbir şey yok. Konseyine, ÎCATO Konseyine ve I Makarios'un bu sçıklarından zamaAvrupa Konseyine de en kısa za^nında faydalanalım» dedikten son Ark*sı Sa. 7. Sü. 6 da Arkası Sa. 7, Sü. 5 de Kıbrısta Rumlar bir Türk'ü yaraladılar Grivas Atina'da yaptığı bir konuşmada mücadeleye devam edileceğini açıkladı Lefkoşe 29, (AP) Birleşmiş Milletier Sulh KuTvetleri Karargâhı tarafından bugün bildirildiğine göre dün gece Kı'urıs'ta iki ateş açma olayı vukubulmuştur. Bu hâdiseler, B.M. Sulh Gücünün Kıbns'ta resmen vazifeye bafiadığı Cuma gününden bu yana kayderiilen ilk şiddet hareketleridir. İlk olay, Kuzeybatı Kıbns'ta olmuj, bir Türk yaralanarak kaHrlmıştır. B.M. K*rargâhı bu konuda daha faz la tafsilât vermemiştir. Diğer hâdise, adanm batı sahillerindeki Kouklia adlı karma köyde kaydedilmiş, Türklerle Rumlar karşılıklı ateç açmışlardır. Olaya B. M. emrindeki Ingiliz askerleri tnüdahale etmiştir. Tarraflar. dan herhangi bir kimsenin yaralandiğı hakkmda haber yok•ur. Arkası Sa. 7. Sü. 7 rir (Kıbrısta iki Türk Bakanının (görevlerineson verilmesini jsert bir şekilde protesto ettik Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) E | Makarios'un iki Türk Bakanının görevine son vermesi üzerine taraf üîkeler nezdmde protestoda bulu.Manyera'nın görevlerine son vermesini «Anayasa dışı tutum» olarak tanımlıyan Türk Hükümeti bu j konuda taraf devletlerin dikkatıni izüntülerini ifade etmiçtir. nuîmuştur. çpi<miştır. j Makarios'un. Kıbrıs'taki Tüık Bu maksatis ılk nUrak Atina j ^ j Bakanlarından Tarım Bakar.ı Faüii | Kuyükelçımı> Npdım Vpyscl tlkin. i Arkaii 5a 7, SÜ. 3 de nimillllllllllllllllllllinmimimiriSlpüiiimer ve SaClık Bakan. ve Yakındoğu ile Balkanla nn en büyük ve gelişmi' tp ^'^leridir. lXO kisilik mü7î^ f) «alnnn. veni jalpri vp sprc 7. Sn ?<!<> "•ketimizin deg:'. bütün Orta Hacı adayları otobüs şirketine hücum etti Şirketlerle adaylar arasında anlaşmazhk her yıl olduğu gibi yer yer yine başladı » îazısı 7 nci sahiteınude
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog