Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Prof. Dr. Ali Şükrü ŞAVLI Çocuk Hastalikları Mütehassım BUGÜNÜN MODERN Ç O C U K B A K I M I Bu kltap. geb^ük zamanmdan ltlbaren 1 4 yaçına kadar olan çnruklıno her hususta sağlam ve terbiyeli büyütülmefl lçin. tâblr calzse saçından tımai?ma kadar snnj^n «uallere cevap vcrmekterilr. En lon llerlemelercen bahseden bu kltap. Türkiyede dört defa basılmış, yüzbinden fazla satılmış, bircok yenlUkler llâvesiyle BEŞlNCt baskısı neşredllmlştir. LUks clltll 15 Iiradır. ÎNKILAP ve AKA KÎTABEVLERt llâncılık: 8793 2324 u m h u ri yet KURUCUSU: YUNUS NADİ B EYA GECELER,' Dostoyevski'nin en giize) kısa romanlarıt'dan biri olan Beyaz Gcceler bir genclik aşkmın romantik maceraMnı o büyük romancıya has bir RÜzeMikle yaşatır. Yazarın en çok sevilmiş eserlerinden olan bu kitabın Varlık Yayınlan arasında dördüncü baskısı gene 2 lira fiyatla çıkmı?tır. İlâncılık: 8797/2301 .'v 40. yıl soyı 14219 Telgraf r e mektup adreai: Cumhurıyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 3 Mcrl İ964 Gericilik hareketl erıne karşı mücadele açılıyor Bakanlar Kurulu toplantisina katılan Millî Emniyet Şefleri, gerici faaliyetler hakkında izahat verdiler Ankara ! . (Cnmhuriyet Teleks) Bakanlar Kurulu bugün Basbakan Ismet Inönü'nün başkanlıimda, ikisi sabah ve birisi de öğle. der. sonra oîmak üzere üç urun loplantı yaparak, yer yer başgös'eren gticilik hareketlerini vt bunlara karşı baslıyacak olan mü• adeienin esaslarını görüsmüştür. Bu münasebetle saat 10 da tsmet Arkası S». 7, Sü. S da Bakonlar Kurulu dün Oç uzuntoplantı yoptı Beşli tasarı GüvenUh Konsepi gündeminde Metni açıklanan karar sureti hakkında hiç bir delege söz almadığından, Güvenlik Konseyinin toplantısı bugüne tâlik edildi Rumlar, rehine olaıak iki Türkü daha kaçırdılar Birlesrai* Milletler (New Tork)! dığından çalışmalar yarın. Türki2, (a.a. AP Radyo) Güven ye saatiyle 22 ye tâlik edilmiştir. iik Konseyi, bugün gündeminde Güvenlik Konseyi Mılliyetçi Çin sjeçıci üyelerden beşı (Bolivya, Delegesi Lu Çhiehin riyasetinde Brezilya, Fildişi Sahilı, Fas ve açıldığı zaman, ilk sözü alan BreNorveç) tarafından sunulan bir zilya delegesi Bernardes, besü kakarar tasarısı o'.duğu halde top rar tasarısını okumuştur. Karar lanmış, fakat hiç kimse söz alma(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Adana4a evvelki cün yapılan vürüyüje katılan vatandaslardan bir kısmı Oğretmenler Federasyonu gerici davranışları protesto eden sert bir bildiri yayınladı Ankara, 2 (Cnmhnriyet Teleks) Türkiye öğretmen Dernekleri Milll Federasyonu Yürütme Kurulu bugün bir bildiri yayınlıyarak, Türkiyede lâiklik ilkesinin yerleşmesinde çaba gösteren Millt Eğitim Bakanı Ibrahim Öktem'in bu olumlu tutumunu bütün öğretmenlerin tasviple karsıladıklarını ifade etmislerdir. Bildiride, 27 Mayıs DevriArkan 8a. 7, Sfi. • d» Makarios tarafından kurulmakta olan ordu için yetıştirilen Rıunlar Papandreu, beşli tasarıyı kabul etmeleri için Kıbrıslı Rumlara baskı yapıyor İnönü, «Makarios NATO'ya tesir edecek olan bir politika izliyor» dedi Atina 2 (özcl muhabirimizden) Atina, Kıbrıs buhranı ile ilgili olarak yeni bir paniğe kapılmış bulunmaktadır. Bununla beraber en Atina 2 (özel muhabirimizden) kötümser yorumcular bile, önü Geçen hafta ameliyat edilen Kıral müzdeki 48 saat içinde Kıbrıs buh| p a u ; ı â n j d e n fenalaşarak bugün ranının bugünkü hâd safhasından ; komaya girmiştir. çıkarak yeni bir duraklama ve yag u akşam geç vakit Saraydan yatısma devresine girecegine inan p l ] a n b i r açıklamaya göre, Kıralın maktadır. sağlık durumu,ameliyat sonrası orBu cümleden olarak bugün öğle taya çıkan ihtilâtlar yüzünden gitden sonra Leffepse'den gelen Ma tikçe ağırlaşmaktadır. Ateşi nor ArkMTSik'i. Stf 41e | Arfcisı Sa. 7. Sfl. 5 te Noto Duruşmalarına devam edilen 26 nurcu mahkemede Saidi Nursiyi övdü Hâkim, sanıklara Pascal, Einstein gibi ilim adamlarını tanıyıp lanımadıklarım sorduğu zaman «hayır» tevabım aldı 1MI3 yılı arahk ayında Akıaıayda stajyer Dr. Mehmet Akay'ın evinde yakalanan 26 nurcunun durusmasına dün de 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunmuştur. Haklarında, lâikliğe aykırı olarak devletin içtimai, siyasî, hukuki temel nizamlannı, dini esas ve r.ançlara uydurmak amacı ıle cemiyet tesisi, tescil, tanzim, sevk ve ıdare etmek, böyle cemiyete girmek için yol göstermek suçun dan dâva açılmış olan 26 sanıktan 8 kişinin duruşmaya gelmedikleri görülmüştür. Diğer samklar Saidi Nursiyi ve onun kitaplan 11» ritalei nuru övmüşler, Saidi Nursinin büyük bir mütefekkir olduğunu, hattâ Peygambeıden lonra gelen son din adamı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sanıklar, daha sonra. Saidi Nursinin kitaplannı okumakla, felselî ve dinî bilgilerini artırdıklarını iddia etmişlerdir. Hâkim sanıklara Pascal, Einstein ve diğer büyük bilginleri tanıyıp tanımadıklarını sormuş, sanıkîar, bu şahısların isimlerini dahi duymadıklarım söylemişler Ankara, 2 (CumhnriyetTelekı) dir. •• Bundan bir süre önce yapılan Duruşma, diğer sanıkların da'C.K.M.P. genel kongresinde Dicelbi için başka bir güne bırakıl yarbakır delegesi Abdurrahman ml ?t"" Efem, Anayasanın teminatı altınAdana'da gerci bir vâiz d a bulunan medeni kanun ıle kohakkında »ornsturma açıldı nulan ve devrim kanunları içinde Adana 2. (Güney tlleri Merkez v e r a l a n Türkiyede nıkâh muame Bürosra Teleks) Şeyhoğlu Ca1 l e l e r i hakkındaki kanunda değımıınde yaptığı gerici ve şahsiyata l ş i k l i k y a p ı l a r a k n i k â h muamele>ikaçan konuşmalar yüzünden hak Arkası Sa. 7, Sü. 6 da kında Vilâyetçe soruşturma açılan vâiz Hamdi Coşkun, açığa alınmış bulunmaktadır. Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Kıral Paul komada İmam nikâhı isteyen CKMP'li delege hakkında takibata geçildi L YunanUtan NATO'ya ceph» «lıyor O«««teter i «KÜKREYEN FARE..» KarakÖydeki yeraltı geçidinin inşasına başiandı Karaköy meydanında yapılacak çarçüı yeraltı geçidinin inşasına dün sabahtan itibaren başlanmıştır. Geçidin tatnamı birbirini dik kesen biri 55 metre, diğeri 25 metre uzunluğunda iki yeraltı geçidin (Arkası Sa. 7, Sii. 7 de) .Mllllllllllllllllllllllll Bagımsız 9 senator ve milletvekili AP ye girdi Ankara, 2 (CumhnriyetTeleks) Bir süre önce partilerinden ayrılarak parlâmento çalışmalarına bagımsız olarak katılan eski Y.T P. li beş milletvekili ve 3 senator ile bir eski C.K.M.P. li senatör bu gün A.P. ye girmişlerdir. A.P. ye giren milletvekilleri ile senatörler şunlardır: Oumuşpala AP'ye eiren Senator ve milletvekilleri ile Halit Zarbun (Gümüşhane senatörü), Sabahattin Adah (Hatay «enatörül, Rasim Giray (Elâzığ se natörü), Güneri Sarısözen (Sivas milletvekili), Tahsin Türkay (Sivas milletvekili), Nizamettin Erkmen (Giresun milletvekili), Sadık Perinçek (Erzincan milletvekili), Ömer Faruk Saraç (Elâzığ milletvekili). Ayrıca ikinci karma hükümetin C.K.M.P. li Turizm ve Tanıtma Bakanı Celâl Tevfik Karasapan da bugün A.P. ye katılmıştır. Ankara 2, (CumhuriyetTeleks) 158 mily.on lirahk bir eksiklik buj Bugün A.P. Genel Merkezinde En geç mart ayının sonuna ka lunmaktadır. ! düzenlenen kokteylden önce par Arkası Sa. 7, Sü. 1 de dar kanunlaşması gereken Vergi ()te yandan, yürürlüğe giren Ge| reform ve zamlarını öngören tasa I i r l e r bütçesi 800 milyon lirayı arılar T. B. M. M. de büyük deği ş a n b a Z ı e k kaynaısları da kapsaşikliğe uğrarsa 1964 Mali yılı büt m ı n a almaktadır. Bu ek kaynaklar. çesinin uygulanmasında bazı güç T . B. M. M. Komisyonlarında bulüklerle karşılaşılacağını ve bu a ı u n a n Vergi reform ve Zam tasaAvmpada teşekkül eden bir rada memur maaşlarıaın ödenmej n ı a n ( jır. Görüldüğü üzere Biitçe yüksek basınç merkezi Bal. i.'inde aksakhklar doğabileceğini. [ v e Vergi tasarılarının kabul edilkanlar üzerinden Türkiyeye ıbeş yılhk kalkınma plânının ya; m j ş olduğu faraziyesine dayaırarak Bir çok çevrelerde crezalet» olado|rn kaymaya başladı tırıtnları tam olarak yapılamıyaca yürürlüğe girmiştir. rak vasıflandırılan «cinsel maceraAnkara 2, (CumhnriyetTef m ilgililer ileri sürmektedirler. j " B e l i r t i l d i g i n e g ö r e > S Ö I k o n u , u ları» sayesinde şöhrete kavuşan kileks) Önümüzdeki günlerralık kız Mandy Rice Davies, dün de yurdumuzda hava birkaç 1964 Mali yılı bütçesi dün yürürj Vergi relorm ve Zam tasarıları T. ; gece saat 20.50 de uçakla Paristen derece daha soğuyacaktır. iüğe girmiştir. Bütçenin GelirleriB. M. M. de kabul edilmer ya da. şehrimize gelmiştir. Sabık İngiltebölümünde, giderlerine nazaran. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te re Savunma Bakanı Profumo ile ! Avrupada teşekkül eden bir yüksek basınç merkezi bugünden itibaren Balkanlara doğru kaymaya başlamış olup bugün Türkiye de bunun tesiri altmda kalmiîtır. Bu sebeple Marmara ve batı Akdenız bölgeleri hariç diğer bütün bölgeler çok buIutlu geçmiş olup Karadeniz ve iç Marnmra bölgeleri karlı, diğer bölgeler yağıslı geçAnkara 2, (Cnmhuriyet • Teleks) kendilerine örjcü olmuştur. miştir. İpsala'dan yurda girdiği sırada Böylece saat 19.20 de Ankarada Arkası Sa. 7, Sü. 3 te hakkında Mamak (1) Numarah Yeni Mahalleye gelen Erkanlı İkinci Karma Hükümetin CKMPli Turizm Bakanı Karasapan da AP ye katılanlar arasında.. • 111111111 f 1111111111111 (I f 1111111111111111111111111111 !t Gericilik olaylanna karşı 1954 de Yozgat Yalisi olan Fevzi Hamurculu, Mesut Suna hakkında ilgililere bilgi verdi E E Z = E E E Z Z Z E Z : = E E Z Z E E E E = ; E = E E E E = = j = ; Z S E Gericilik hareketlerini önlemek için Hükümet tedbir bulmağa Z çalışıyor. Bn tedbirlerin neler olacağı hakkındaki haberler z henüz vâzıh değil. Ama öyle anlaşılıyor ki, yapılacak şey, ye E terli kabnl edilen kannnların aygnlanmasından ve uygnlayı E cılartn olaylan daha sıkı aekilde takibinden ibaret olacak. = Zaten isin esasına da bakarsanız, «isteroin bünyesi daha başka Z tedbirler almağa da pek mnsait defcil. Hele hangi parti olur E sa olsnn, içinde çerici hareketleri, faydalanmak amaciyle, E destekliyenler hattâ o biçim inançta olanlar bulnndukça, ye E terli görülmiyen ceza hükümlerini artırmak falan gibi yolla = r» gitmeğe imkân zaten yoktnr. E Kaldı ki, ceza bükümlerinin artınlması. nygnlams iyi yapılma E dıktan sonra da hiçbir deger ifade etmez. Meselâ bnRÜnkü E hükümler, e*er hareketlerin takibine önem verilse, yeter de = artar bile. Ama gerici ynvslan memlekette Sylesine kökleş = mis ve hareketler Sylesine organize hale jrelmiştir ki, Hükü ; met, mevcnt hükfimlerin müsamahasız nysnlanması, hareket E lerin pek sikı takip edümesi hnsnsnnda her «ün karar çıkar = «» yine de gericiliğin degil eerilemesi. selismesinl bile Snliye = bilecegimiz şüphelidir. Zira «ericiler. Müslnmanlık zırhına = bürünmüsler ve mucadelelerini tslâmivetin komnması adına E yaptıklan havasinı vicdanlarda yerlestirebilmislerdir. Bırakı E nız cahil vatandası. bn?ün aydmlar arasında dahi gericilije : karsı olmak dinsizlik anlamında kabfll edilebiliyor ve hare = Placerville (Amerika) 2, ( u . ketlerin karsısına çeçenlere kâfir. zındık tribi vasıflar çekinil z Radyo) California'nın Tahoe gömeden veriliyor. Aynca pelistirilen hava. eski deyimiyle miir E !ü civarına inmesi gerekirken kayteciliğin karşısında olaniara komünist dameasının vnrnlma = bolan «Constellation» tipi ve «Pasıdır. Nitekim. Mesnt Snna ifadesinde, înönfi'niin komünist ; radise Airlines» kumpanyasına ait o'dnğnna inandıSım söyliyebilmistir. E bir Amerikan uçağının içindeki 85 , Dumm bByle olnnca, bittabi olayların takibi hayli güçleşiyor. = kişiden ümıt kesilmiştir. özellikİe camideki vaazlar, takipçilerin inançlarına göre de = Uçak, Thaoe gölünü ziyarete geğerleniyor. Kaldı ki, ısten bfitün camileri, vaizlerin, imamla = len turistlerle doluydu. n n neler söylediklerini. neler vaptıklannı kontrole maddeten = Kaza, gene turistlerle dolu bir imkân yok. Velhasıl bir karısık ve çüç meseledir bn. = İngiliz uçağının înnsbruck civaŞimdi biliyornz tçislerl Bakanlıgı çizli tamimler yapacak, Ada = nnda düşmesinden 24 saat sonra let Bakanlıfı olaylann takibini ve gerieilere müsamaha edil : \ ukua gelmiştir. Innsbruck'taki famemesini savcılardan istiyecek. Emniyet Teşkilâtı kontrolü = nada 83 kisi can vermişti. sıklaştırmak için tedbirlcr almaSa çalışacak ve neticede bir z 'ki yerde belki bir fki olay mevdana çıkanlacak. Ama her = iriin kannnlara ç5re snç olan davranıslar. propagandalar. hem : de belki btı tamimleri alan ve takip etmeleri Rerekenlerin göz = leri nnünde devam edip cidecek E Bu sidiş nasil öıılenir ve bn oreanize ümmelçilik, »eriatçılık akı E mının karstsında neler vapılabilir? E Her halde meseleyi bir bütün olarak ele almak ve tedbîrlerını = de bir bütün olarak bulmak zornndayız. Belki eüçtür aroa = memleketi cıkmazdan knrtarmak için baska çare de yoktnr. Ankara 2, (Cumhnriyet Telek!) Suikast olayımn tahkikatına Ankara Savcılığınca bugün d« de. vam edilmiştir. Savcılık, 1954 »eçimleri sırasında Yozgat'ta Valilik görevinde bulunan ve emekli olduğu için îstanbulda ikamet etmekte bulunan Fevzi Hamurculu'nun da isteği uzerine ifadesini almıştır. Istanbulria oturmakta olan Fevzi Hamur. culu, suikast olayını gazetelerde okuyunca. Yozgatlı olan ve 1954 de kendiıine gelerek Çayıralan Te. kel memurluğuna atanmasım isti Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Vergi Reformu iasarıları T.B.M.M. de değişikliğe uğraısa bütçe açığı daha da bÜYÜyecek Yeni vergi tasarılarının aynen kabulu gerekiyor Havalar soğuyacak Parlâmentetfa partilerin sahip olduğu sandalya durumu yenWen degişti Ankara 2, (CnmhnrİT«tTeleks) Bu rabah Adalet Par tisi Genel merkezinde yapılan törenle AP ne geçen Senatör ve Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sandalyalann partilere gnre dağılış cetvelinde geniş degisikliklere sebep olmustur. AP ne yeni «Transfer» le Arkası Sa. 7, Sii. 6 da 24 saat içindeki 2. uçak kazasında da 85 kişi öldü Kirahk htx Mandy Rice Davies getdi kiralık kız Christine Keeler'in yarattığı seks ve güvenlik skandalında, bu iki kahramanı gölgede bırakarak aradan sivriliveren Mandy, Istanbulda bir gece kulübünde «konserler» verecektir. Arkası Sa. 7, Sü. 5 te O. Erkanlı, tevkif kararı vicahiye çevrilerek dün cezaevine gönderildı E 7ı • 1111 f ı [ 1111111111111 M 11111 Ecvet GÜREStN E ııııınııııııııııııımmıııııııııııııııımııı" Geml sefere çıkarken dümenin olmadığı anlaşıldı Ulııdağ gemisinin dümeni çalındı Sıkı Yönetim Mahkemesinin ver akrabası Kırşehir milletvekili (M. . Jiği tevkif kararma uyularak ya P.) Halil Özmen tarafından kars:kalanan 14'lerden Orbar. Erkanh, lanmak istenmişse de, polis o^oTU gece saat 19.30 da Edirne Em mobıli durmamıştır. Erkanlıyı Ad' niyet Müdürü Orhan Erdem tara liye binasında 14'lerden Fazıl A'<fından Ankara'ya getirilmiş ve koyunlu ile Muzaffer Özdağ karsorgusunu takiben nöbetçi mahke =ılamışlardır. :nccc tevkif olunmuştur. Orhan Erkanlı ?aat 20 de NöbctOrhan Erkan!ı Ertirnr Emniyet çi S'jlh Ceza Mahkeme"ine alır. Mudürunün refakatinric ve bir pn. m ı s ve (1* Nunaralı Mamak Sık lı? ntomobilinde İInnbuldan ha Yönptim Malıkempinin hakkındj rçkTtle Bı!ı.ı\a ^'İpıı* v e h n p " erdlgı ^ıvjSı 'pvk:f k a r a r ı ="•• t 1 nci uJıUede Boıu tıaiıgı puiıı otumobıU de (Arkası Sa. 7, Sİİ. 7 de) Maııdy ve «aışaalısı» diin geco Yesılköyde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog