Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE İŞ BANKASI Kiıltiır Yaıjınlan "Açıklamalı, Notlu, Turk Parası Kıymetını Koruma Mevzuatı ' serısınden Kambı\o Kontrolunun E>aslan 17 «avılı Karar 2L'sul Hu.aımlerı JIhraeat 4Sermave Hareketleıı 3 • Gorunmeyen Mu.rnıeleler Bedelsız Ithalat \azan Erhan Bener 1 atışicn Anıi Kıtabevı (Ist Vılayetı karşısı) 40. yıl süyı 14245 umhuriyet KURUCLSU: tfUNUS NADI relgraf ve mektup adresı. Cumhurıyet Istanbol Fosta Kutusu Istanbul No 246 TelefonJar . 2 2 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ROMAN daha ! DAPHNE DU MAURlER'n.n dunyaca meşhur, filme alınmış emsalsız romanı Çe\ıren \ahdet Guttpkın Pazcır 29 Mari 1964 GUVEN v A v ı N E v ı serısınde rf SIHESER ROMANUR „ ,, ÇlKtl. Alaska'da korkunç bir yer sarsıntısı oldu, 300 kişi öldü 4 dakika süren deprem dolayısiyle Pasifik kıyıları su baskınlarına maruz kaldı, Amerikanın batı kıyıları sellerin tehdidi altında bulunuyor Faırbanks \laska 28 (a.a., AP \e g IRadjo) Alaska d* bu «aba ı karsı korkunç bır deprem \uku bulmua \e 300 rfep fazla ınsan o mustur Avrıca vuzlerce ınsan n da varaJanrîığı bıldırılmektedır Ajrıca Alaska nın baslıca «ehı olan Anchorage ın en buvuk caci desı tamamıvle harabe\e donrru* tur 48 bın nufuslu olan bu sehrın dışarıvla haberlemesı kesılmısti'Şehrin Hav a alanı kullanılmaz haldedır Elemendorf Ha\a u«unıdekı bır hangar çokmuş ve han garda bu'unan uçaklar hasara uî ramıştır 'Kmerıkan Denız ku\\etlerı su oaskınmdan korktukları ıçın Kodıak Cıtv dekı Denız us«unu bo saltmağa karar \errnıstır Kıvılar da oturan halk vuksek tepelere | sıgmmaktadır Kodıak Cıtv dekı ,u=sun bır rıhtırrı anıden çokmus 'bır su deposu da aepremın sıdde fınden jlkılm ş*"ir Seattle Ünıversıtesındekı sısmologlar depremın merkezının a^ağı vukarı, Savvard j anmada=>mın kar sısında bulunan korfezde olduçu nu tahmın etmektedırler Sa\vard \arımadası Seattle ın 2800 kılometre kuzev batısında bulunmakta I Arkası Sa. 7 Su. 7 de Kanunen yasak işlerle meşgul olan 200 Yunan tebaası tesbit edildi Buıtların yaptıkları işleri baskalarma devretmemeleri için tedbir ahnıyor Selâhattm GULER Turkıvede ıkamet etmekte olan mektedır 200 un uzermde bulunan \e Turk vatandaslarına munhasır | d o " a n ı n ıncelenmesı onumuzdekı olan ıüerı \apmalan 2007 savılı bırkaç gun ıçmde bıt rı'eceK \e Kanun hukumlen geregınce vasak muhtemelen bu 200 kısımn de ılk larmıs olan iunatı ujrukluların |9 kısı gıbı ıslerırı terketmelerı ve dosvaiarının tetkıklen devam et Na devretmelerı ıçın kendılerıne teblıgat vapılacaktır Bıhndığı gıbı bunlardan 9 kiM 2007 savılı Kanunla sınıriandı rılmıs olan hok'annı astıısUr Turk v atandaslarına aı* ıslerı \ap mısıardır Yunan uvruklulann lstanbul'id biıhassa Tıcarel borsalarındd mu bajaacılık otel ve gazınolarla oun lara benzer >er erde sefgar^onluk j vaptıkları ogrenılmıs bulunmakta dır Istanbulda bu unan 9 bının L. zermdekı Yunan u>ruklunun han gı ıslerle ugrastıkıarı da ılgıhler tarafından ıncelenmektedır Tur kıvedekl Yunanl lar n Bakarlaı Kurulunun almı^ oldugu ka ardan sonra bazı dolambaçlı vollarla ı« lerını jakın akrabalaıına ve Tuk uvruklu Rumlara devıetmekte ol Jukları jolunda haberler alınmi1: tır Bılha^a bu ahs verı^le""in Noterıer va^ıtasn'e japıldıgı da ıddıa olunmustur Bu >ebeple Ivo terlere bu tıp ahs verı^ler u Arkası Sa 7 Su i de Te efoto (CLMHIRFİET Depremden en çok larar goren Anchorage sehrı 1964 > ılı içinde 59 bin telefon verilecek Ankara, 28 (CumhurıvetTeleks) LlasMrma Bascanı Ferıt Alpiv kender 24 500 u Istanbul 12 000 ı Ankara 7 000 ı Izmır % e 15 500 u çe Mtlı «ehırlerde olraak uzere top lam olarak 59 bm telefonun 1964 \ lında \erıleceğını bugun açıklam tır Arkası Sa. 7, Su 8 de Vergi reformları ile ilgili açık oturum MılH Gençhlc Tey kılatı tarafından duzefılenen «Vergı reformtan> kcnulu a çık otuıum dun «aat 14 te va pılmıstır Açık oturuma kd tılan Prof Reha Porov Prof Bedıı Fevzıoslu Prof Ismet Gırıtlı Doç Kenan Bu Jutoglu Tesk lat Genel Ba' kanı N Orhan Karatavlı ve Mahvecı Ozhan Eroğuz dev let gehrlerının arttırılma'ı ı cın venı »edbırler almanın lu zumu uzerınde konujmalrii vapmıslardır Bu arada Gı rıtlı «AÇIK bır mılvar lııa Arkası s a 7 su J dt Belirtildiğine göre, bu ielefonlann dağıiılmasından sonıa daha 89,490 müracaat açıkta kalacak Kıbıısta jeeolerden Ingılız bavraklau sokıılurken Doktorlar "tam destekliyorlar İstanbul Tabıp Odası Ba^koi 1 Doç Dr Cemal Öner ıle venı seçı len Y'onetım Kurulu uvelerı dun oır basın toplantısı vaparak Mı let Mechsınden nedılık ve once hkle çıkacak olan fulltıme (tam mesaı) kanun tasarısı tatbı^atınır ıntıkal dev resınde ıv 1 netıce vere cegı karaaîınde olduklarını, he kımlerm ve tesekkullerın kanunu de«tekledıklerını açıklamışlardır Fakır ve ucretlı ha=taların ıaiı rılmasi sıstemınde kanunun venı bır degı^ıklık getırmedıgını fakıı hastava herhangı bır VUK tahmı! etmedıgını belırten Başkan hekı Arkası Sa 7 Su 5 de Makarios iki lürk Bakamn görevlerine dun son verdi Türk Cemaat Meclisi, Denktaş'ın Kıbnsa sokulmamasını şiddetle protesto etti, Dr. Küçük, Inönü'ye bir telgraf göndererek Denktaş'ın Adaya donmesi hususunun sağlanmasını istedi.. Alpiskender dizel lokomotif sa^ısmııı olflıesfıııı ıı aeıklacls Ankara, 28 (Cumhum et Teleks) Ulaştırma Bakanı Ferıt Alpı^ kender bugun duzenledıgı bır ba ın toplantı^ında »ıkı vıla vakm bır suredır butun memleketı a san bır lokomotif aecukodusu oı fadan kalkarak onun verme mem ekete 21o0 bevgi" gucu takatınde »»a 7, s u 5 de Makarios'a göre barıs kuvveti yardımcı olmah Gvani «sivil halkm silâhtan tecridi Kıbrıs hukumctinin talebinc bajrhdır» dedı Lefkose 28 (a a. ve Radvo) Dun ogleden sonra bır ba sın toplantısı \ apan Hıntlı General Gvanı , kendısını u luslararası «Bans Ku\vet nın Kmrıs Hukurretıne karsı tu tumunun ne olacag n tam manasıvle behrtmeve» davet eden ı«rarlı sorular karşısın rla hırkaç defa kom ıta«ı al Arkası Sa 7 s u 3 de hükümete Lefkose, 28 (aj»., AP \e Rad^o) Turw Cemaat Meclısı olağanustu bır toplantı yaparak Rauf Denk taş ın Ada \a geldığı takdırde Rum hukumetı tarafından tevkıf edıleceğı jolundakı Rum kararını gorusmustur Cemaat Meclısının bu toplantı sında Makarios hukumetının bu gavrıme«ru davranı<:ının sıddetle protesto edı'me'U kararJa^t nJmi' Bırlesmıs Mılletler Genel feekrete rı ıle Ba<;bakan I=met lnonu\e Cemaat Meclısının gorusunu van^ıtan bır telgraf gonderılmı^tır Genel \rkası Sa. 7, Su. 1 de 60 yaşındaki ihtiyar 13 üncü eşinden bosanıvor Kev iı.uıİLcla \.kilnnaii Nu'iıı Adlıve>e gınuı ulurkeıı Keyhaıılı da geriei, nureularfaıııüeadele gündeıı güne artıyor Polısın vakaladığı bır Nıucu\u genr'er dovmek ıstedıler. \obazla r ise arkasmdan onu ovucu sozler so>lediler Kevhanlı İ8 (G.mev İllerı Mer l.ez Burosu Tele'^s) Dun ak am uzerı sehrımızde Ce\ det Yı maz adında 35 vaşlannda bır \ u r tu daha vakalanmıtır Son gunler de ılçemızip Nurc ıların sık sık vakalarma^ı karşiMnda tees^ür ı cınde olan ^ençler Nurcıınur1 a r asırdan bagırmi1; ve bır ara na endı^ını vakalıvan poi)= ve lan ciarmaların elınden alıp dovmek ıtemıslerd r Ancak polı ın guç durumda kalma^ını ı lemıven senı. \nkara, 28 (Cumhurıiet Teleks) ler bundan v azseçmı^lerdır Tanm Bakanlıgı te^kılatındd u B'ina lagmen çencler «Defol £i zun «urederbfrı vapılacagı c ovle burarian obdz» «Bd'=ındaKı K eıe nen genı> degı<=ıklıkler bugun ılk vı bıl" çıı.arm]v nr \t or j he jlarak Orman Genel Mudurlua. ııf 3°ncı> lnp > d 1 » »Bozguncu er nı alann lıliı ,vaderrelınde v^plan t a v n l e r l irmaktdn kend Td^lamı^tır Mavı Kose adı veı len Kıraatha Bununla ılgı ı olsrak uç Yuk'er nede oturur ve supheh hareketleı Orman Muhendm ta^radakı te«k dp bulunurken uzatmalı landama lata atarm «t Av tıı zamanda H ı 4rkası Sa 7 Sü. 4 de \rkasr Sa 7 Su 1 de 9 60 va^ında Rı'at Zaloglu bır h ı ' ta once evlenriıgı 13 ııncu karıı Hatıce den bosanmdk U7eıe mdhk<> meve ba^vurmu^tur Hatıce durusma sıra^ında geçıne •tıedıklerını belırtmı^, avrılmak ıecını tektarUmı^t t Rıfaf Zaloglu «Bır daha e\ len mevı denıvecek mı^ınız • «oru^unu • Kı^met^e» seklınoe cevaolanıir Merhum Kazım Sınası Kahve darlığının suni olduğu Kaza\ı vapan sofor ve kaıadan Kıırtulaıı kız ogrencı iddia ediliyor Kdhve fıatlarınm artacagı ^ak kında çıkarılan =a\ıalar uzenne bazı Tekei bajüerı kahve satma mava başlamıslardır Sunı olarak varatılan kahie darhğı hakkında konustueumuz ılgıhler. • Kahve stokunun kalmddığı haberı doğru degıldır Bazı ba>ıler Tekel maddelenne \apılacak zam mı bekledıler Kahve fıatma zam yapîlmadığına gore bayıler, elle ıındekı kahvelen satışa mutlaka çıkaracaklordır» demı«lerdır Dıger taraftan, kuru kahve satıcıiarı ıse munakasalann, zama Arkası Sa. 7 Su 6 da Öğrencî grupuna dalan kamyoıt 2 geıtç kızm ölümîine sebep oldu Yıldız \olunun dun fecı trafık kazalarmdan bırım daha sahne olmj^ ogrencı grupun çarpan bır \uk kamvonu Ortakov tlkoğretmen Okulundan ıkı ki7 ot. rencıj e çarparak oldurmu^tur Şf hırdekı dığer \edı trafık kaza'sır da olenlerın «a\ı^ı 3 \aralananld Irkası Sa 7 Su 3 de Tanm Bak aıi'iği kademeerınde değişiklikler yapılıyor Taık bâsınınır aegerlı =ımaların an Kazını Şına=ı Der^an da uzun 7amandanberı muptela bu undueu has'alıgından kur ulanm arak CJMaslak ve Ku^ak^ekmetede d j n ma gunu ak^amı Hakkın rahmetısece dort otel ba ı'mıs 20 kadın ne ka\u=mustur akalanmıstır Biıha««a genelevle Bırıncı Cıhan Haıbını muteakıp rın kaldır Ima^ından «onra burada 1918 de N Sadak, F R Atav ve çahsan kadmların ek^en":ırın =e Mı îsacı Karacan ıle bırlıkte Akhır diMndakı ve bılha<;^a sav f ıv e ;<am gazete^.nı kuıan Kâzım Şı Arkası Sa. 7 Su 6 da Arkası Sa. 7, bu. 7 dr Fuhuş yapılan 4 otel basıldı Kâzım Şinasi Dersan vefat efti Yıldız asfalimdan Beşiktaşa inmekfe olan 1kamyonun frenlerinin patlaması kazaya yo act Bir karı koca öncekavga sonra da ntihar ettHer Ilgililer soruşturmanın bitmediğini ve münakaşanın sebebini tesbit edemediklerini soylediler. Istanbul Unıversıtesı Talebe Bır lığının 15 ıncı genel kongre"!i dun Ba^kan Yuksel Burgutoğlunun vaptıgı açı«: konuşması Oe çah ma sma başlamıştır ı Burçutoglu Mja^î partılerm Ü nıversite çençlısı arasında kend' lerıne taraftar bulmak burada v»ı leşmek ve gelı«mek cavretmı me denoerı coaterdıkîerını unıver'i tenın adeta sıyasî partılerın bır mucadele saîınesı halıne geldığını Universite öğrencileri parîilerin aralarma girmelerinden sikâyetcî ıfade etmıs ve «Bj durjmun ne le r e mal oldugLnu hangı çıkarcı ve ıstısmarcı zıhnıvetlenn beslen dığ hakkında burada uzun bov lı s oz edecek deâılız» dem'5tlr Burgutoglunun acıs konusm ı «ından «onra, kongre oa Cetm Kavra çoğunlukla tır Daha sonra deleeeler toplu r larak tstanbul Ln ver^ıtesı bahce bindekı Ataturk anıtma ve Turan Arkası Sa. 7, Su 6 da Meclis yeni kira kanununu basladı \nkara, 28 (Cumhunıet Telelîs Mılıet Meclısının bu^unku hır (e>,ımınde daha once alınan bır ka tar gereğınce bına kıralar hakkın dakı kanun tasariMnın muzakere vıne geçılmeden once Sanaj ı Ba^anı Muammer Eıten Baskanlık Dıvanına «Kucuk Esnaf ve Sanat , karlar Kjnun T^anı» nın once Arkası ba. 7, t>u. 4 dc Frcnlerı patlayan kam^oıı Kaatıl Turgut Isık (solda), Gazıantep, İ8 (Gunev İllerı Merkez Burosu Teleks) Bırbııle rnle munaka^a eden «an kocd dan oırı zeı ıçerek dıgerı de ta banca ıle ınfıhar ederek olmufler dır tslahıve ılçemızın Kırıkçalı ko vunden Yasar Kavukla karı<=ı Av «e Kavuk dun gece saat 03 sırala ıında bılmmıven bır sebepfen doUjı munakasa etmıslerdır Bu ara Tabancah ve bıçaklı kaat da Av=e zehır ıçerek ıntıhaı etmıs tır Esının o'dugunu goren Ya^ar Zaman zaman Bevoğlu semt.nm da tabanca=ını sakagına davjmı* huzurunu kaçıran ıkı azılı sabıkahnın uç gece once Tarlabası Çuve ate c ederek ıntıhdr etrrıstır Olav çevrede eenı« vankılar va kur «okakta vaptık'an sılahlı du ratmı^ olava el kovan ılgıhler he ello cınavetle sonuçlanmıştır nuz sorusturmalarını bıtıremedık Bır kumarhaneden çıkan ve Çu 'O lerı ıçın mıın^ka anın sebebini tes kjr soknKfa Î O lıra ıçın munaka bıt edemenıışlerclıı. şa eden Turgut IÇIK ıle Ramazan maktul Ramazan \ukse] (sagda) Sokak ortasındakf diiello cinayetle nihayete erdi il, olaydan sonra kaçtı. Yuksel bıcak ve taojnca ıle hır bırlerıne saldırmışlardır Sabahi karşı saat 6 sıralarında vukuı geIen kanh olav sıra^ında Turgut, rakıbını once tabanca ıle varalaTII , daha =onra da h rsını alamaMnca yerde kıvranmakta olan Ra Arkası fea. 7.feu.Z de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog