Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

PROF. DR. ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI aaetalıtları MUtehaesısı CUCUK BTJGTJNTJN MODERBi $ ÇOCDK BAKIMI ltlbaren l t < yaşıtıa Kadar oian çocuilarm ber bususts aagt Uffl ve terbryell büyütülmeö lçlB, tablr ealzıe,' •açından r.ırnağma kadar sonılan nnllere cerap) »ermefctedlr En son lleriemeierden batueden bu fcltaı». Türıuyede dort defa basılmıj, yüzblnden ıszTs mtılmış btrçok yenllüler UftTeelyle BEŞTNCÎ neşredllmlştlr. Lüks clıtll 15 llradır. I.NKILAP ve AKA KTTABEVLKRÎ ( î l â n c ı h k : 8798/3356D Bu Ki'ap. gebeUK »«nnanınatn 40. yıl sayı 14244 u m h u ri yet KURUCUSÜ: FUNUS NADİ Telgrti v raektup adresı. Cumhurıyet tnanbul Fosta Kurusu Istanbul Ko 243 Telefonlaı: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Fl n'Fi'rı bıııkamnaragıım ıkı kitap 81 d t M N UİLİVLb IM fc V L A .N A &",» e*ılmış uçjncu oak çı»'i Meviaaâaan ellı ıjilr A KAUIB ın dıllvie ede ctjaıimıza K.azandırıldı Haan AJi Vucel BU feıtap tçın. benlm başucu kıtabımdır demlçtlr 5 llra * Eurrıje ln"an'.k a A saırl LLUAFDdarj Hazıriaan A KAD1R A bEİIRCI (Ç^vırenpr sabaTaıtlr E\ubugiu Cah t feı^kı Orran Velı A Kadır Aeirr Bezırcı Can TUCEI Ckta\ Rlfatj 3 l ra Pos'a p u l j Kgrşılıgı Eonderuır En az 5 RI T SD otiemelı ısteneblllr Kıtapçılara jüfcde 20 tndlr'm vamlır P05U kutusu 58 Bejazıt. istanbuJ M.ÇME StlRLER Cumartesi 28 Mart 1964 Millî Güvenlik Kurulu |Yurt x l* L* ı ı x Toplatttıdan sonra Mıllı Guvenlık Kurulu bugun Basbakan Ismet Inonu'nun başkan. lıgında saat 10 da toplanmıstır Üç saat kadar aevam eden kurul çalış rraian hakkında hıç bır açıklama vjpılmamı« hukum=t sozcu^u Alı lhsan Goğuş ıse «Kurul gundemın <ie bulunan ıç ve dış guvenhk mel selelerını goru«mustur • deme^le yetınmıstır Toplantıva G=nel Kurmav Ba« kanı Orgeneral Cev det Sunav Ku rul Genel Sekreterı Korgenera' 1 Hef»t Üleenalp Kara Ku\vetlen, Komutanı Orgeneral Alı Ko^kıner Denız Kuvvetlerı Komutam Ora mıral Nerdet Uran <e Ha\a Ku\ vptlerı Komutanı Ors°neral lrfan| Tansel ı!e Dışışlerı Bakanlığı Ge. nel Sekreterı Fuat Ba\ ramo* u ve butun Bakanlar katılmi'îlardır Tnplantıdan sonra kendılernle konustuSumuz bazı Bakanlar. hırl *rkası Sa 7 Su ? de a ş k a n ğ l ^ | yapılmıyarak s = Bunlardaıl2ilnlIl d ışına Onemll Oir toplatltl yaptl|İSimieri aÇ.kiand,lVergisi deâiştiriliyoı hiç bir açıklama y urtdl b x luyruklu 7 kışımnl 9 lllda blrinInlse31 Tarifelerde yer alan |je n m a c |j e n i n q^m^ ac î n m ^ s ' bin lira vergi borcu olduğu tesbit edildi. = Selâhattin GÜLER ic ve27, (Cumhurı\etTeleks> konularııun ele ahndığı belirtildi 1 dış emniyet Ankara Yurt dışına çıkarılacak o ^ ^ Ian Yunan uvruklu 7 kı^ıden ^ = Ankara 37, (Cumhun\etTeleks) dır Bıhnoıgı uzere bu vergi oto2 sının \urt dısında oldukla Gumıuk Tanfe Kanununda ver lann kıjmetlerı uzerınden alm. rı ogrenıimış ve dığer 5 kışı aian 1100 maddede onemll değışık maktadır \e teblıgat >apılmıstır Fa lıklerı ongoren karun ta^ari'inın Gumruk Malıve \e Tıcaret Ba ka f bunlardan bırının de Ga Mıllet Mechsı Geçıcı Vergi Reform kanlan ıl« Devlet Planlama Teşkıata Malne Şubesıne 3182) Arkası Sa. 7, Su. 7 de Komı«\onundakı muzakeresı cnu ıra borcu bulundugundan muzdekı gunlerde tamamlanacaK ımdıhk \urt dışına çıkarıl ması duıdurulmu«tur «Spekulasyon» a .ol Yunan u\rukluların 195e dmacı ıle çok gızlı tutulan tasarı ıinda Turkıje ale\hıre fa da ver alar bellı başlı d°gısıklık. lıvet gosteren ELENİKÎ E ler arssında otomobıl ve kamvon \OStS (Yunan Bırhğn Celardan alınan gumruk resmındekı mıvetıne baölı bulundukları aıtıs'ır Otomobıllerde vuzde 40 4rkası Sa 7, Su. 1 de olan gumruk resmı vuzde 75 r Yapılan değişikliklerde yerii S sanayiin horunması göıetUiyor Parlâmentoda bu hafta A. P., giiç kazanmaya çalışıyor Haf tanın portresi: Ankara, 27 (CumhumetTeleks) Eskı A P lı mılletvekıllerınden Sınan Bosna ıle Cavıt Oral, A P Haf tanın olayı: Temsılcıler Mechsınm »Yuvaja donus» çağırısma uvarak bu sabah •\dalet Partı^ıne gırmıslerdır Son ıkı katılmavla A P nın Mıllet Mec 1 «ınde uv e adedı 163 e çıkmı^tır Temsılcıler Meclı^ınm «vuvava Meclis Dısisleri K o m ^ o n u donuş» çagırısının muhletı >arın Baskanı. Denktas'ın Ada^a sksam <ona precektır O ZE T C.H P ve katılanlar sokulmaması kararını da Ankara, 27 (Cumhurıvft TeIek«0 hukuka aykırı buluvor 4 bagımsız mılletv eıcılıv le bır Ankara 27 (CumhurnetTeleks) "•pnator bugun C H P ve gırmıçler Mıllet Meclıı Dısıslen Kom •= onu Baskanı Kocaelı milletvekili Ankara 27, (CnmhumetTelek<;) Guış b e v a n n a m e e ı ı C H P Gf \ihat Erım Kıbrı^ta Bırleşmı<. nel Başkanı Inonu tarafından ım Yunanlıların Imrcz \e Bozca (Soldan sağa) ust sıra Elerıthcre Vıhssarıos \dj sseus Karjstınos Dıınıtıı Madıanos. Alt sıra Nıko sda uzerınde bazı emeller ıçın te Mılletler barış kuvvetının ıse baş zalanan >=enator ve mılletvekılle'ı Orlando, Matheos Kaloumenos, Dımitıi Manikas (halen yurt dışında) febbuslerde bulunmalarmı dıkkadolavısıvle gazetemıze ozel sunlardır te alan Hukumet bu konuda bazı bır demeç vermıstır Necmı Onten (Çoıutn mıltedbırlerm «hnması içın çahîmaErım n demecı şovledır Arkası Sa. 7. Sü 8 da Aradaki hududun Türk lsra baîlamıştır • mart tarıhlı Guvenık Konse4 ve Yunan birlikleri ta M kararında barış kuvvetıne ılk Son cunlerde, bu Adalarda bulu^an Yunan azınlığının bazı ga^rafmdan korunacaçı iki gorev olarak Adada kanun ve nı rnn*t)fculler almaları nüfuslarını zamı koruma^ı gorevı verılmıştır Federal Hukumet »rtırma vonünde çaba gostermeleKıbrı>;ta kanun anavasadır Lefkose 27 ( AP a a. Rad n papazların bazı dıni gunlerde Bundan dolavı anavasavı per \o) Kıbr 'lı Turkler Bır sanki Yunanıstanda ımışcesıne to\a";.zca çığnemış olan ve bugune le^mış Jlılle*ler araoulucurenler duzenlemelerı tesbıt edılkadar bu volda mat eden Rumları suna adanın ıkı a% rı Federal mı^tır rıav ete davet etme~ı HukumeTP »aksımı ve arada I anavasava Bu pıbı teşebbuslen gozonunde hatta zorlaması gerekır kı hududun Turk ve Yunan bulunduran hukumet bazı karar Rauf Denktaın adava sokulmak Bırlıklen tarafından koıun 5 olması, lar alarak bunları uvgulama\a ması şeklınde bır plan tektenme\ı«ı ana\asanın açıt.ça ve iki gün üstüste oturumlarda kavgalar Seçmıştır Hukumetın aldığı bu lıf etmeve hazırlanmaktadır • bır ıhlaııdtr Medenıvet dunva u dinleyici localarımn dolmasına sebep oldu tedbirler arasında, bu Adalarda lar Arkası *a 7 Su h da Turk çoğunluğunu artıracak bır Uı haber alan Tuık kavAnkara, 27 (CnmharıyetTelek*) ı«kan polıtıkasmın uvgulanroa'sı naklarının bıldırdıgıne gore Mıllet Meclısının bugunku bırlepapazların dınî faalıvetlerının kıLefkose 27 (AP *JL. • Radvo) Turklerın teklı* edecekle.ı şımmde Cumhurıyet Senatosu sesıtlanması gıbı hususların \er alefkoşe ^akınlarındakı kamp ifbolunme hattı doğj kıvısm çımlerınm nıspî temsıl esaaına godığı «ızan haberler arasındadır ınde ougun sabahın ıl». îMkları dakı Farmagusta sahıl şeh1e japılmasmı ongoren kanun tek'e bıılıkte du\ulan boru seslerm rınden başlavıp Lefkosenın lıfının maddelerının muzakeresıne en sonra baslavan bu\uk oır fa ıçınden geçmekte ve tamas.eçtlmesı, bır gun once A P 'hler 'net, dert ı K brısta Bırıesmı^ tarafından verılen onerge uzenne Arkası Sa 7, Sfi 1 d e Arkası Sa 7 Sıi t te jçık ova sunulmuştur. Bırlesımın açıldığı sırada voklamava 307 kışı katılmasına ragmen u\lama sırasında 216 kışı oy kullanmıs ve yeterlı çoğunluk sağlaAnkara 27 (a.a.) Ulastırma Ba lamadığı ıçın Başkan bırleşıme sakanı Ferıt Alpıskender vann saat at 15 30 a kadar ara vermıstır. 10 30 da bır basın toplantı=ı vaoı A P ',ıler j o k l a m a d a bulunmalarak Bakanhk çalışmaları hakkın ıına ragmen, dun olduğu gıbı, buda bılgı verecektır Bakan bu ari »jn de ovlamava katılmamışlardır da General Elektrık fırmas'ına 10') Mıllet Meclısının dun ve oncekı Makarios tarafından Kibnsa sokulmıyacağı mılvon dolar (vak'asık olarak I ı,unku bırlesımlerı sırasında samılvar lıra) karsılıgı «ıoarı« edı! ionda kavga çıkması uzerıne dınbildirilen Denktaş, durumu UThant'a bildirdi mıs bulunan 40 lokomotıfe aıt mıı levıcı locaları bugun meraklı vakavpV ftaslannı ızah edecektır tandaşlarla tamamen dolu bulunBuna aıt anlasma ımralaimi' Ee Ankara, 27 (aa. ) Makarıos ta sma şu detnecı vermıstır maktaydı formalıteler n ıktialnrlpn *on afından adava sosulmn acagı bıl «Makano"s un benı adava ,okma Saat 15 30 da bırleşım t e k ı a r atıl Sa 7 Su fi da dıktan sonra, onerge açık ova =u(Telefoto CUMHURtYiT A P ı •Iırılen Kıbrıs Turk Cemaatı Lı mak vetkiM yoktur Devlet ale\ tnulmu= ov'amava 228 kısı ka'ılVluslararası barıs kuvvetıne mensap bir Kanadalı subav Lefkosede derı Rauf Denktaş bu husu>;la ıl h ne suç ıMed ğım ıcın adava don Idığı anlas.ldıcından kanun trklıfı «Yesıl Hat» uzerınde tngıliz snbavından kumandavı teslim alırken gılı olarak bugun Anadolu Ajan dugum takdırde, benı *ev k f etroek nın m a d d e l e n n ' n muzakere^'re ee le tehdıt edıvorlar Masunıvet^rr çılebılmıştır Daha sonra kann vardır Bu kaldırılmadan tevkıf e teklıfının ıvedılıkle goruşjlme«ı demezler EOKA'cı Içıslerı Bakanı ıvonu'=undaKi onergede n a n o , a Yorgacıs, bunu benden m bılır vunularak kabjl eiılmı=tır Ne kadar acavıptır kı, DU EOKA Z hnı Betıl ve 25 arkadaşınm gp c Bakan uç av danberı Turklen tırdıgı kanun teklıfının bınncl olduren, Turk evlerını v akan Run madde^ı, Senato seçımlerının rpıllardan hıç bır kım'evı tevkıf et letvekılı «eçımınde o'ri IÎÜ " î b ı memıs, bılâkıs, bunları sevk ve ı Ankara 27 (Cnmhnrivet.Telek*) Arkası Sa 7 Sü 3 te dare etmıştır. Turklere karşı şah n k ı r ı yıl Ifnmhnrivpt.TpİPk";) 27 • > * Geçen Hac amacıvla vur* Feci kaza kopan bir asansör kablosunun Sachsen kömür madeninde 1000 =î çapulcu ordusunu ıdare etmekle di'ina giden vatanda'lanmızın «e•vahatlerinı orsarıızp »dpn bazı «P metre derinlikte çalışan işçilerin üzerine düşmesi sonucunda vuku buldu oğunen kaatıl Nıco Samon Atı na ıle Kıbrıs arasında mekık dovshat acentelerinın d"= «evshs^ goz narcamalan vercrom nripmempV (Yazısmı 7 nci sahifemizde bulacaksınız) kumaktadır. Bunlara 7, Sü.yjman (Arkası Sa. S de) ifin baç vurduklsı tprtıplerın bıı iJun şehrımızm butun ^emtlennvıl da tekrarlanm?«ms m'vdan BEKLÎ1OR BeUiıve Te de 18 55 ıle 19 05 aidsındd 10 dak •^prrnemek uzerp Malr e Bakanlı mızlık tşlerı kadrosunun kıka suren genel bır elektıık ceıcŞınca bazı tedbirler alınraı^ tulun favetsızhgı sebebıv 5 c enırae vam kesılme'i olmujtu Umr^ııı maktadır çop toplama faa'^etı tam ve Adapazarı ıle Balıkesn Sdi Ru arada özellıkle Hac volculu bır şekılde vurııtu'empm^kte var ve Kırıkkale hatlarında gccıcı Pıına cıkan otobüMenn cecec^klerı dır Bu «ebeple î ıi*vetlı.r clarak mevdana gelen arıza dolavıT > ınavhin Cilve!»n7iı ve Tibiî hugun geçtıkçe artmakta'I Ke snle şehır havatı felce usramı dut kapılaruıda Malıve Mı fetti*^ımde Tratık Mudurlnğunun tır Arıza kısa «utc ıçerısınde cıl»ri ve Gelir konfrolorlerindpn kubır sokağa ^ d L . ğ u «Park derılmıs ve «ehre cerevan vei"n 300 kişiden 146 sı g reve iştirak ediyor rulıi ekipler faalıvete geçmış bu. vapılmaz» levhasının altında hatlar normal çah^mava na^lamışVınmaktadır oark vapan çopl<r s""uluıoı tır Ârızanın spbpbı hcnuz tesbıt Mücahit BEŞER edılememıstır Madenlş Sendıkasının Kartal ıçın grevın ılk gunu «başarısız» Maltepesınde kurulu Smger Dıkış geçmıstır MakınaJan Fabrıkasında ılân ettı Işverenın toplu soz^eşme muza ğı cgrev» dun saat 9 dan ıtıbaren kerelenne katılmak ıstememesı ve |başlamıştır. AnAk, ısçılerden bır bazı sosjal hakları vermemekte dıçoğu bu harekete katılmadıkları renmesı dolavısıvle gınşılen greve Beledıve «ehır «îokaklarınm çop1 ^ 300 kadar memur, ışçı ve mustahluk halme selmeMnı önlemek ea ' IİAİIkilrafla Iftfl TEİrlf riemden sadece 146 sı katılmıştır ve«ıvle dunden ıtıbaren venı bır DOIÇIRaUd IUU I IIIR îsveremn grev başlamadan once temızhk kamrjanyası açmı«tır Alı Tevkif edilen kesık baş knl cina^eti faili Nesat Tu. . . 00 ısçı ald.ğı bıldırılmektedır. nan karara gore sokaklara her ne ran Sultanahmet Cezaevınde 3 savıh hucrevc kondu Grev a an ı s ı i e r dun sabah Sekılde olur<ra olsun çop atan şahı^lardan S lıra para cezası alma5 Ka«ımpasada ı^lenen cına\etiı kumu Ha«an Kahvao^lu k j p i ' ı ! ** ™ # P # caktır Ancak kararin 'kı bır çes e o ğip uzerı Fabrıkanm kapısındn Charleroı 27, (a a. ve AP) toplanarak çrhsmakta devam eden faıh Ne^at Turan Sultanahmel mıs ve ıdam sehpaMnr burarlan kıldp takıbi ıçın veterh bır konÇok du^uncelı olduju Belçıka da Chaıleorı nolge;ındekı , s c ı l e r alevhınde te7ahuratta bu Cezaevının 2 «a\ıl' hucresınde sıtmı^tır trol kadrcu bulunmadıgından k3 Turk komır ısçılerı srevı eıttık lurmu=;lardır Hatırlanacağı gıbı mahkeme hu^uruna {.ıkacağı gunu ve zaman zam?n ajladığı ^e Bır rar zamanla «phrp tp«mıl edılucek kadın ıçın elımı kana bııladırü. Gfrlcll'ge karşı ]c&atlB hizıılaaıjor Gazettleı jçe ^a^ ılmaktadır Dıın 40 kiM olan hır sure once fabrıkada <,apılrfr> bpklempktedır tır. Bu hucreve son olarak ıdam nıan 1 Arkası s a . 1, b u i te jgrevcı Turk madrncılctının «avısı grev ovltma^ r\a 280 kısı katılmı İAZ1SIZ Arkası Sa. 7, SU. 7 de Arkası ba. 7, Su. 7 de ' Arkası ba. 7, bu. 5 le Yunaıtlılar şimdi de İtnroz ve Bozcaadays göz diktiler Erime göre Barış Kuvveti tesirli hareket edemezse tutumumuz değişecek Türhlerin Tuomiojaya sunacahlart plun hazır kamvoniardan aiman vuzd» 30 îuk Baçımsızlardan uç milleheergı ıse vuzâe 60 a çıkarılmakta kili \e uc senator, CHP \e, iki milletvekili ise AP ye girdi AP ve C H P'ye iltihaklar 0. Orhan Bilen Müzakereler kesilemiyecek KORİDOR 5 inci sahifemizde Barış Kuvveti dün sabah göreve başladı Isveç ve Fin Birlikleri öncüleri Kıbrısa geldiler Meclis, Senato Seçimleri ile ilgili kanun tasarısını görüşmeye devam etti Türk Yunan Ingiliz Ortak Kumandanlığı dağıldı. Rumlar AlaYimızı Barış Gücüne istemİYorlar 40 lokomotif ihalesine ait anlaşma imzalandı Oenktaş "Adaya girmek en tabiî hakkımdsr,, dedi Nac seferlerinde vergi kaçakçılığını önlemek îçin bazı Almanya'daki bir maden işçisi öldü ledbiri.r *»»'»« /vrî/fiM/i(/ri 5 lürk Şehrimizde elektrikler dün 10 dakika için kesıldi Singer fabrikası işciierî dün sabah greve başladı Yere cöp atan 5 Hra ödeyecek Koatilin eşi ile anne ve babasının dün tekrar ifadelerine boşvuruidu işcisı grfiv yapıyor yP «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog