Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

ILİM ve Ü M İ T Jean Perrin Mıllî Eğıtım Bakanlığmca yayımlanan bilim eserleri sen«:ınde, unlü Fransız âbml Jean Pemn'm İLİM ve ÜMÎT adlı eseri Çikmıştır. Değerlı Fransız devlet adamı Leon Blum' un onsozunu de ıhtıva eden bu eser Avni Yakalıoğlu'nun bıljnlı ve tıtız kalemınden, dılıns^e çevnlmiştır. Bakanhk yavmevlerıvle butun kıtapçılarda 700 kuruş fıv.atla sstılmaktadır (Basın 3074) 3301 ) umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NADİ , *lfred Weber F E F S E F E T A R İ H İ 40. yıl sayı 14243 Telgraf ve racktup adresı: Cumhunyet Istanbul Posta Kutuöu İ=tanbul No 245 Telefonlaı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 4 > H < 9 Cuma 27 Mar" 1964 CPMI?», H ^clıbı LRALP Sağlarr ijır Ifelsefe tanhı bılgısı gerçel kulturun •emehd.r Strasbure Unnersıtesı >rofe<=orlerınden olan \azar bu eserınde bız<? ılk ca5 dusnıw%ünden \enı çağdakı felrlp Hoktrırlerınc kadar msan zıhnını alamı* olan buvuk problemlen tanıtto r Bn problemlenn. içınde dogdukı?rı \er \e zaman sartiarıvla olan bağlantılarmı s»osterme«i bakımından da ayn bır despr taşırraktadır 3 Baskı 15 Lıra REMZI KITABEVI Mecliste yine kavgalar oldu, mebuslar yumruklaştı Tapulama Kanununun BağımsızYıianiıoğiuAPCHP VetO e d İ k n maddeSİ anlaşmazlığ. için arabulucu Yeni vergi kanun tasarılaırı de ele alıııaıııaılı Sigara fiatında (ayarlama Subay, 27 Mayıs, Birinci sigaralarına zam; Bahar Çamlıca ve bira ucretleriade indirim yapddı Yuceler bugun 4nksra, 26 (CnrahnrıyetTeleks) Bakanı Mehmet Bazı sıgaraların fıyatları indı Bakanhkta yaptığı basın toplanrılmış, bazılarına zam yapılmı$tır tı«ında ıçıklamıştır Bakan, geçen vıl yap lan avarBıra fıvatlan r>e ındır:lmıştır Bu ArkMi Sa. 7. Su. 2 de 1eğ'?ıkhkleri Gumruk ve Tekel Bakanlar Kurulunda yeniden kaleme alındı Ankara 26, (Cumhurıvet Teleks) Bakanlar Kurulu bugun Basbakan Yardımcısı Kemal Satınn başkanhğında saat 9 dan 12 30 a kada^ % aptığı toplantıda çesıtlı konula n muzakere ederek bazı ka rarlar almıstır Kurul once Cumhurbaşkanı Cemal Gur'el'ın veto ettığı Tapulama Kanunu hakkında dunku oturumda Bakanlar sevıvesmde kurulan komısyonun ılım he vetı ıle bırlıkte hazırladıgı taslak hakkında venlen bıl5ivi dınledıkten sonra tapu lama kanununun v eto edılen maddesıne <on şeklını ver mı«;tır Daha sonra ıhraca'm artı rılma"=ı \e vak'aşan tunzm mevsırnı dolavısıvle alınması gereken tedbırlerı goruşmuş tjr Bu konuda bır açıklama vapan hukumet sozcusu ve Tunzm Bakanı Alı îhsan Goğus şunlan sovlemıştır' • Bakanlar Kurulu ıhracatı gehştırme ımkânlannın artı rılması ve turızmın ana me «elelerı uzennde durmustur Gorev ve yetkılen bakımın dan tunzm ıle ı'gUı Bakan lar'n bu akşamdan ıhbaren devamlı top'antı yapma«ı ve almma^ı gereken tedbirlen Bakanlar sevıvesınde turızm koordına^von kurulunun ala ca*ı kararların tatbıkıne «ur atlp başlanacaktir » olarak Ankara, 26 (Cumhurıyet . Teleks) Bugun saat 14 te toplanan Mıllet Meclısmın bırleşımınde Senato seçımlennm nıspı usule gor» vapılması hakkmdakı kanun teklıfının ertelenmesı konusundakı oner genın açık oviaması vapılmıs ancak veterlı oy çogunluğu sağlanı madığı ıçın Başkan «aat 15 30 a kadar oturuma ara vermıştır Bırleşım açıldığı Mrada voklama^a 321 m.'letvekılı katıldığı gu rulmesıne rağmen bu kanun teklıfımn ertelenme«ı konusundakı onergenın o\lanmasına 222 kısı ıştırak etmış 200 red 18 muspet, 4 çekımser ov kullanılmıştır Yoklaman'n yapumasını takıben oyl« nan onergeve AP lıler oy kullanmamışlar ve bu suretîe hem bu kti nun tekhfının ve hem de av sonuna kadar çıkması ıstenen Vergı ta «arılarının goruşulmesıne AP tılenn bu taktığınden dolayı ımkân bu Junamamıştır .l . ! ün eşebbüse .. geçt Salon birden karışıyor Oturum saat 15 30 da tekrar aç Idıktan sonra Mu et Mecli'i odala rından bırınde \ P ve CHP temsılcıîen me«elelerın «anla\ış ve kar deşlık» havaiı ıçmde halledılebılme^ını sağlama amacı ıle muzak^relerde bulundukları sırada Mıllet Meclı^mde AP lıler ve CHP h ler bırbırlenne gırmışler, bu arada dovulenler \e tartaklananlar o'muştur Yarm »abahtdn tıbaren tatramlı fıyatlar fovledr Maddenın Eskı ieni Adı Fıvatı Fıvatı Knruş Kuruş Üçuncu sıga a«ı 35 45 90 ıc o 27 Mavı» 90 85 Bırıncı 100 85 Subay 100 85 Astsubav "P 150 Yaka 30 125 Bahar Ayarlamaya göre yeni sigara fiatlan Maddenın Adı Çamlıca » Bafra tutun Tathsert > Beşıncı • Bıra (şışelı) Bıra (şışelı kuçuk luk«) Bıra (fıçılı) 225 65 65 60 150 150 280 T H Y tarifeleri yeni baştan düzenleniyor Vedat ETENSEL oık edılecek olan ındırmeli ve Eskı Yeni Fnatı Fıvatı Knruş Knrus 200 75 75 70 125 125 230 î Turk Hava Yollar, jenı tatbık edecegı j a z programının hazırhklarını bıtırmıştır Yeni \ a i tarıfesınde bır çok yenılıkler japılmıs, bazı alanlarm tamıratı bıtmedığı ıçın tarıfeye konrr.amış, yolcusu fazla, Işlek hatlar da takvıye edılmıştır Geçen yıl tamıratına başlanan ve bır yıl geçme«ıne ragmen hâlâ uçuş pıstın.n ıkmal edılmemesı «ebebıyle Af Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Ayasofya Müzesindeki tarihî bir kapınııt kaplaması calındı Iki asırlık tarihe sahip olan ve zaman ve nasıl çalındığı Nısan avının ılk gunlerınde A Zıra 15 asırdanberı butun dün yasofya Muzesının tunç kaph ta %a mılletlerın n dıkkat nazarları rıht kapılannı tamir ıçin îtalya nın uzennde olduğu ^yasofvanr dan gelecek uzmanlar bır de baBızanstan buvuk Fatıh'e Fatıhten kacıklar kı dpğerı tahmın dahı zamanımıza ın*ıkal eden meşhın edılemıyen kapılardan bırını he şırış kapiMnın uzerındekl kapla men betnen kaphyan tarihî tunç malar yerınden sokulmek suretn kaplama yok oluvermış Adamlar le çalnmıştır sasırıp kalacaklar ve tarıhî eserle^vasofvadakı değerlı ve tarıh n korumaktakı maha"etımıze hay eserleri tam r etmek ve temızle ran olacaklar her halde Sa. 7. Su S de) £ 1 1 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıın llllllımınımım , 111 1 ı Senato seçımlerımn nıspı tem=ıl e«a«ına gore japılma'i hakkında kı kanun tekhfının ertelenmesı konusundakı onergenın o\lanmasm da AP lılerın oilamaja katılmnarak \eterlı çoğunluğun «ağlanama maiı uzerıne CHP 'ıler ha^ta olan Gazıantep mıııetvekılı Osman Or nan Bılenı arkddaslarının kollar arasında Meclıse getırmışlerdır Felçlı olan ve arkadaşlannın vardımı ıle guçlukle vuru>ebılen Os man Orhan Bılen, ovunu kullanır lcen CHP lıler ^endısını a\akta al kıjlamışlardır Bu sırada \ennde oturmakta olar AP mılletvekıh \zız Zevtınoğlu CHP lılere hıta ben «Sızı bu halde mı gorecek değer biçilemiyen tunç kaplamaların ne tık""» şekl nde bafırmıştır CHP lıler de Zej tınoglunun ba Arkası Sa 7. Sü 1 de belli değil, olay İnterpole de bildirildi Kıbrıs; Barış Kııui'li bucpiıı göreı alıyor j Kıbrıs için ileri sürdüğü bir tekiif Bern 26, (a.a ozel) Haf talık «Dıe %Veltwoche» gazetesı, Fransanın Kıbrıs polı tıkasına daır Parıs ten alarak \aMnladığı b r haberde Ge ne^al de Gaulle'un gızh r r planından bahsetmektedır Gazete dıvor kı «Elvsee've jakın çevreler den bıldırıldığıne gore Bır leşmıs Mılletler Te^ılâtın n Kıbrısta sukünu sağla/ımı vacağ na ınanan de Gaulıe bızzat kendı dıplomatık \a sıtalarıvle Kıbrıs meselesırı çozmeve karar vermıstır De Gaulle un bu davranısının başta gelen sebebı olarak Fransanın Doğu Akdenız bol gesınde senıden eskı nufu 7unu elde etmek ıstemesı gosterılmektedır Harbın sonunda Suri3e \e Lubnanı Arkavi Sa 7 Sıifida TURİZM Hakıki bır turızra cennetı MUGLA • 200 dolarla 40 gun Avrup» Yunan Dışişleri Bakanı 'Türkiye bir müdahale de bulunursa iki ülke arasında harb çıkar,, dedi Lefkoşe, 26 (a a ve Radvo) vatan 't unani'tanın» a'a^ınddkı nl Kıbrıslı Rumlar bu vıl Kıbrısm mez baglaıdan bahsedılmıs faka" bagımsızlığının jıldonumunu çok eskı ENOSİS ıddıalanndan hıç soz wnuit bır şekılde kutlanrşlardır açılmamıştır Anane halvne gelmış bulunan gu Yapılan konuşmalann buvuk bır rultulu resmıgeçıtler ve eglenceler kısmında Kıbrıs ın tam bır bagım sız'ık ıçmde ıstedıgı ıdare şeklını bu vıl vapılmamıstır Adadakı gergınhğı gozonunde eçebılecek duruma gelmesı tetulunduran Makarıo« b j vıl kutmernı edılerek kapalı bır şekıldt larna torenınm sadece kılı^Slerde ENOStS ın gerçekle^mesı temennı kı avınleraen ıbaret kalmasına ka Arkası Sa. 7. S ü 4 te > rar vermış bulunmar,tadır Bundan oncekı yıldonum'erınde her evı ve dukkanı su'lemekte olan Yunan bavraklan dun pek se> rek olarak gorulmuştur Kılısedekı avını Makarıos bızzat ıdare etmı«tır Her zaman dolu olan bu kılıse de dun hemen hemen varıvanvT boş bulunmaktavdı Kılıselerde j a p lan konuşmalarda Kıbns ıle cana MADRİT Turizmden anladıklarımız ve anlıyamadıklanmız \e Kısa Turizm Haberleri Bugün 5 inci sa^'famızda Doğu Almanyalı mühendis Boğazda şilepten denize atlıyarak hürriyeti secti Donanmaya mensup bir sahil devriyesi tarafmdan denizden kurtarıla n genç baygınhk geçirdi Selâhattin GULER 'USUUZ, notları Gurultıınun aslı Z Gömluyor kı A.P., aslında \ergı kannnlarının değıl, sıvası par ; ^ tîler kannn tasarısıvle. Senato seçırolerını mspi temsıl esasına ; ^ bağlıvan tasarının uzerındedır. Ve butun faalıyet ba noktaiar = Z da teksif edılmıştır. Gercı olavların kavmak kısmında \ereı ; ksnnnlan var. ama Adalet Partısı ıçın daha once de belırt ; meğe çalıstıfımız çıbı altta ratan eerek selecek seçımler ve Ş îterekse vakın transferlerle ıleılı kabnl edılen. partilerın venı » bır duzene çırmesı \e Senato «eçımlerının nıspî nsulle vapıl Z masıdır. E Nıtekim sÖTİe bövle ıki aydanberı bn me«ele etrafında koridor ; pazarlıklan devam edıvor ıdı \t dun bnnların bir kısmı, ke z Tunç plakası çalınan kapının narından kosesınden Meclı<; kursusunde açıklanmıstır. Z resmının çekllmesıne Muze Takın funleri ılçılendırmesı hakıtnından Senato seçımleri me Muduru müsaade etmemls»elesi SİTasi Partıler Kannnnndan da bnçun içın daha önem z tir. Yukarıda; hâlen son ceIldlr. = maat verınde bnlnnan kapı Zıra A.P.'nin hesabı sndnr : = nın bos kalan ven sorülmekSenato geçimleri çotnnlnk sistemine före yapıldı&ı takdirde = tedir. Mfize görevhsının ısa hayli nfalmı? olan kucök partilerin ovlan Adalet Partisine = ret ettigi demir parmaklık Kasımpaşada bır evde ışlenen cı .ar mevdana çıkmı^tır Iteçecek, dolavnivlp venileme secimlerinde A.P., sandalye sa ; lar, asıl kapının nnündeki najetın faılı Neşat Turanın tevkıf 1 Cmavet sırasırda Kaatıl Z Ttsını Senatoda mntlak coJnnTnfu «aglıvacak kadar artırabi ; demir kapı, bastıfı verdekı edıldıkten sonra kımse ıle gomş N'esat'ın karısı Sevım evdevdı Ço r Iecektir. Avrıca cojnnlnk sıstemi küçfik partilere fimit kapı Ş | tahtalar da kapının çıkarıl turulmemesı konusunda da karar'cuğunun hastarefe varalı olarak Z »mı tamamen kapadıîı icın «secımlere kadar en sanslı «Brulen = ması için kazılan cnknrnn ü alınmıstır Korkunç cınavetle ılgı |bulunduğundan kendısının de ha= Z partiye doîrn bir akımın ha«IıvacaSi eün eibi asikârdır. Z zerine Srtfilen tahtalardır. li olarak dun yaptığımız soruştur |tanede kaldığını soylı,en Sevımın E tste BnemH nokta bnrada E5er Senato «ecimleri nispî esasa pö ; j mada bazı yeni ve ılgı çekıcı ola> bu bevanı hastane ılgılılen tara E re vanılırsa va kendme etivenen kııcük parti <enat5rlen A P. Z I Sevımın . fından yalanUnmış ~ Te eitmevıp kaderlpnnı hpkliTecekler vahut iki hüvök partı ; hıç bır gece hastanede kalmadığı = aravnda hfilnnecekler Cıınkıi C H P'nin en arından alacagi r.ı bevan etmışlerdır Bu duruma E vuzde 40 ov nısni tpm«ı!de Srnatova havli »enatör setirebı gore Sevım cınavetın ışlendığı E lecektir. Senatoda \ P 'nın «andalvesi faıla oldn|n k'". n e E | gece evde ıdı ve cinayeti gormusE kadar iltihak olnrsa kâr da o kadar artmıs oVnr. Ş tUr E Senato seçimlenndeki «istem deîisikliSinin flerde iktidar bakı ^ < Arkası Sa. 7, SO. I de) E mmdan da Snemı inkâr edilemez. Her ne kadar Millet Mec = E lısınden çıkmıs hir tasanvı Senato"nnn deÇi<stirmek veva red z Z detmek hakkı smırlı ise de ve her ne kadar Meeli* Urar ettigi z E takdirde bir kanun bn Mefe nvcnn olarak eıkabiliMe de z E Senato müzakereleri ve kararları valnıı karnn ovn üıerinde = Tevkîf edilen polislerin derha] işine son verildi E etki vapmakla kalmaz a»nı ramanda ve daha Rnemlı olaral ; | 1 parlâmentoda fren eörevıni îfa eder. Bn hakımdan Senatoda = j Kendılerme ma'i poh * =USJ ve ga a a gıdrn Celâl Gunduz Tun mntlak çoînningn saîTıvan partinin. Mecliste Tavıf co5nnln£3 z rerek Sırkecıdc oti \edek pa cav Mıhrıoelu Nıhat Erler ve Fah çacıîıgı vapan Rıfnt Mıtranının ma rı Çotuk deftprlerı knntrol da davansa. parlâmento icinde knvvetli olabileeegı bir vâkıa tki'i hakıki polı gazasına gıder=k ru«vet a dıkiar' i"=tpmı«Ierdır = dır. Sımdı C H.P'nin hemen hemen iki katına vakın sandal E veve sahip olan A P hesaba eSre 1> 50 kisivi dah» kendi ta " ıddıa olunan ıki jandama a'ssııba olan ve kımhk'prmı magaza «ahı «anık'ar, 100 lır E rafına cekebilirse «Tabıî» ler de dahil. Senatoda mntlak ço VI ıle tkı Dolıs memuru djn 7 bıne gn";*pren Z SnnlnSn elde edehılecektir Sulh Ce7a Mahkmesıne verılmi'; n ^' et almı^larriır Arkası Sa 7 Sü 6 da a E Xvrıca. kazanma ihtimalınin fazîalıSı hem partive dısardan da lerdır Dordu dp «ıv 1 n'aral M E akmı eelistirecek hem de teskılât «eçılme fimidiyle tatmin edılecektir. t<rte butun hn he«iaplar Adalet Partisi knrmav hevoti tarafından vapılırkcn köçük partilerin de destejıvle nıspî temsil sistemının kahniti ıhtimalinin belırmesı. nrtalıeı hattâ partinin ırmı flahı k»n*rmıi \r transfer faaliveti bir denhire dnraklamıstır »ımdı 4nkaradan vavılan trurultuler çarsıva nvmıvan evdeki he «aplarin eürıiltülerıdır kı. bir bakıma *dalt Partılıler bnn da haksiz da savılmazlar. E *»ps,.|p hir «alıp da Kaçan mı"» mrselesıdir ve dığer partıler Se natovn kaçırmamakta kararlıdırlar. Kesik başkol cinayeti ilgi çekici bir safhaya giriyor Edırne 26, (a.a.) BulganstanWalker Şırketıne aıt olan gemı dan jurdumuza s ğınanlar ara«ına den sık, sık ıltıcalarm vukua gel bır \ enısı daha katılm ş ve 27 \ a\nkara 26, (Cumhur\\tt Teleks) mesı ve bu ıltıcalarm da tama şmda gerç bır Bulgar oncekı £e Başbakan tsmet Inonu, j arın men Boğazlarda olması sebehıvle c e Lalapaşa nın Hamza Beyll koçıkacak clan Akıs dergısm olav *ırasmda şılepte çok • kı ted i U ^akınlarında Turkıjeje lltı^a = de >aMnlanacak bır \azısında bır'er alınmış bulundugu anlaşıl etmıştır Kıbns olavlanr. ve Turk Yunan mıştır Çunku George Brajmong j Ş ı m d l h k „ „ , , a ç l k U n m a , a n m u J mana>;ebet1'>ıını mcelemekte Yu bordadan kendını denize atması ıle' nanh arın 15 majıs 1919 da tzmırejgemının kupeştelermde sılahlı tav t e c 1 ' »"'«anstandakı renme daba çıkıp Anadoluvu ı«gal etmek ıste falar gorunmuş ve hemen bır «anı' a z ^a tahammul enemedı<:ınden Arkası Sa. 7, Su. 7 de ' 4rkası Sa. 7, Su. 7 de ITurkıveve sıjındıgm sovlerr =t ] r Başbakan înönii, t Türk Yunan münosebetieri ile ilgili bir yozı yayınladı Dun sabah saat 10 60 da Boğazdan transıt geçerek Ru«:a\a gıt mekte olan Dogu Alman bandıraıi Gesellschaft şı epı ıle se^ahat eden \e Yuksek Muhenoıs olduğu soylenen 26 ja^ında George Braj1 •nong admda bır genç Anadolu Kavağı onlerınde denize atlıjarak Turkıyeye ıltıca etmıstır Bir Bulgar genci de Lalapaşadan bize iltica etti 1OO lira rüşvot alaıı 2 as su hay ile 2 poiis dün tevkif edildi Serbest bırakılan sanıklar hakkında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi Tiyotro olayı samklannm duruşmasına dün başlandı = Oünya Ticaıei ve Kalkırmo Konferansında = Ecret ^ımmıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııımıııııııııııımıııııııının' i 1 Ortak Pazar üyeleri ve Amerika [ | gelfşmekte olan memleketlere îiyardım tekiif lerini acıkladslar S lincll Şehır Tıvatro'u TeppDdş, bolumunde oynanan «Sezjan ın tj, ı In^anı» adlı pıves^e, koTıunıznı pıolagandası vapıldıgını ıİEn «^uıeıek, eçen pazar gunu, bazı oavlaıın (.ıkraasina sebep oldu^laıı ıd lıa lunaT 13 «anık hakknJakı kov J^ turma dun tamam anmıştır Geç vakıt mahkemeve ven rn Tuprdk Mecmua>=ı sahıbı llhan E»emen Darendelıoğlu Gıda tş S niıkası Bakanı Ahmet Mu< u faen iı«amn Genol Sekrelerı Pır \lı Demır«el, ogretmen Mehmet Re^at \kıı A' ukat \r«lan Ton<,ubH ı \\ukat Oguz Özbck, «taj\pr ci^Vr Vahap Gunal Bo^Vddaoâlu O' %an tbar ıle Askfiı Tıbbıv oarrnıılerınden Alı Ozel, tıfan Sava. \tetin Benlı Mahmut Cshar tıvatı >a e=en ^evretmek j?ere Ei'tıkIrrını belııtmi'ilerdır Bj aıvdd eTHP knmunı?m proyssandası \a p 1riıE.ıruılerı suren «amklar çık=ın a^ lara karısmarlıklannı ı fp I ı ' p r n olavları ı I *m (Arkası Sa. 7, Sü 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog