Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

fl. Gücii diin F. Bahçeyi yendi veeledi: 2Devre 1 0 bitti Golleri Ertan ile Turan attılar t STAD: 19 Mayıs (Ankar a) f SEYÎRCİ: 30.000 den fazla 4 HAKEMLER: Mustafa Gerçeker, Burhan Trak, Ö2 han Özkan l ANKARAGÜCÜ: Aydın B. Coşkun. Halim Necdet, •j Şehmuz, K. Coşkun İlhan, Turan, Hayri, Ertan, Ankarada, 19 Mayıs stadındaki Türkiye Kupası maçında £ l FENERBAHÇE: Hazım Atillâ, Özcan Şeref, Özer, l Hüseyin Ogün, Birol, Şenol, Şelim, Aydın Candan ALİ ABALI YAZIYOR Ankar» Z5, (CnmhnriyetTeleks)'Candan Ertan paslasmasında solMoralman lyl olmıyan ayni laman dan hüruma kalkan Ankaragücü da da iyi bir futbol oynıyamıyan r.eticeye ulaştı. Ertan'ın avut çizFenerbahçe bngün 19 Mayıa Sta gi?inden çevirdiği topu Turan sol dında Ankaragücüne 2 0 yenile vole ile Fenerbahçe ağlanna takrek Türkiye Kupasından elendi. tı. 20.. Istanbnl'nn Sarı Ucivertli'Ieri H d a k i k a d a Selim'in ortasma nin kötü oyununa karşı Ankara Ş e n o l k a f a v u r a r a l c g 0 , a t t l y s a d a nın Sanlâcivertlileri RÜzel. »"" hakem bunu ohayt olarak iptâl etlasmalı blr fntbol çıkararak eali ,, biyeti ve tnr atlamayı hakkettiler. , . . Maç.n cereyan, , M a ç ?" 2 j " An K ara E ucunun galı19 Mavı. Stadını dolduran 3 0 : b l y e l ' l l e b l t t l Fenerbahçe TürkiGENÇ MİLLÎ TAK1MIMIZ SABKİ KİRAZLA HALKI SELÂMLARKEN Telefoto CUMHURÎYET (T.H.A.) Ankara tstanbul binden fazla seyirci bu gece âde ye Kupasından elenmis oldu. SATILMITAN GOL Fenerbahçe ikinci devrede Şenolun kafa ta bir final karşılaşması seyretti. şutundan bir gol kazandıysa da hakem ofsayd kararı vererek iptal Karşıhklı akınlarla ve çok sürat T ü r k i y e etti. Resimde Şenol kafaya çıkarken görülüyor. li geçen maçın ilk devresinde Ankaragüçlüler hâkim oynadılar ve m a ç l a n n i n sayısız gol fırsatı elde ettüerse de ancak bunun bir tanesini değerlen Ankara, 25 (CnmbnriyetTelekj) direbildirler. Fenerbahçenin basia Türkiye Kupasrnın çift elemeli dığı oyunda Ankaragücü haf hat 4 üncu tur karşılaşmalarının tarihtından kesılen top Hayri Ertan leri şöyledir: paslasmasıyla Fenerbahçe ceza sa Beşiktaş Samsun Yolspor (5 nihasına indirildi. Ertan'm 25 metre san samsunda, 15 nisan Samsunda), den dokunduğu top, köseden ağlaGalatasaray PTT (22 nisan tsra takıldı. Candan soldan favul tanbul, 5 mayıs Ankara). yaptığından hakem bünu saymadı. 5 inci dakikada Candan'ın soldan avut çizgisine kadar götürdüğü topu burada yaptıgı orta sonunda Ertan, kafa ile ağlara gönderdi (10) j 15 inci dakikada Necdet'ln uzakVoolendam, 23 (Telefonla) U. 18.00 de Lüksemburg ile yapacak. bugün hafif bir çalııma t a n "™rdugu sutta Hâzlm, tehlı; E.F.A. tarafından tertiplenen AvTakımımız yapmayı münasip gördük. Ender'in \*e?[ a n c a k k°™erle önliyebildi. 17 j ACABA rupa Genç Takımlar ŞampiyonasınGenç Millî Takımınm bu maça durumu hakkında kesin bir karara n c i dakikada Fenerbahçelıler sağBUNLAR da Genç İIilll Takımımız ilk ma şöyle çıkacaktır : varamadık. Yann sabah bu futbol. j h « o l l u i k i kornerden faydalanaçını yann (bugün) Türkiye saatiyle •Erdem • Faruk, thsan • Selçuk, cuyu münferit bir tecrübeye tâbi i rnaıdılar. 21 inci dakikada Şenol'un DOĞRU MU? Ismail, Yavuz Ender KSmil, Fa tutacağım. Eğer maç çıkarabilecek 8 Pas'an çektiği zayıf vurusu kajeruk, Raşit, Yuıuf.» kudreti gösterebüirse, takımda ye ciye çarpıp kurtuldu. 25 inci daki Erol ile Ender'in halen hafif «a rini alacak, aksi halde Tuncer sag |kada Aydın Selim'in ayağına yataAMKASA Blnblr «nekl* yapıkathklan var. rak topu aldı açık oynıyacaktır> demiştir. Un Ankara Tö»m« haTuıonu dus STAD: Dolmabahçe Devre 10 iona erdi. Takımın muhtemel tertibinde yer Perşembe günü yapılacak Türkigörenler hamtler loarlslnd* kajHAKEMLER: Bedri Çakır, \ îkinci devreye Fenerbahçe hıralan Enderin perşembe günü oyna ye Lüksemburg genç milll takım Z. özcan, V. Knrtnlns. A mıalaKur. Çunkü harusun » B * dumaması yerine Tuncer'in takımda maçını, Belçika Federasyonuna baS lı ba;ladı ise de forvet istenilen FERİKÖT: Needet Tnn f rarlannds an mlyop ldareetuln blyer alması mümkün görülmektedir lı bir hakem ybnetecektir. Milli randımanı veremiyordu. 48 neı daeer, Kaplan Aydojtan, AbU gOrebuecegl 4 muaatm çatlak Bu konuda takım antrenörü Sab Takımın kaptanlığı Raşit'e veril kikada Birol altı pasdan topu hamet, lsmet Mastafa, Tdrvaya dikti. 54. dakika dolarken husule gelmlftlr. Y&ptn. raptıran rı Kiraz, «Dün akşamki yorgunluk miftir. fay, Erjun, Mahtnnt, Rıd ( Te meeul olanJann bu konuda naran. f aü btr açıklımada bulunaoaUan AORDU: Mümin Nehir, i merakla beklenmektedlr. Genel Yazman Ömer l Tılmaı Aykut, Sedat, Me J Asım Aksoy bu konuda : lih • Selim. Mustafa, öıer, BOMA Bsrada oynanan v« j bir açıklama yaptı : Muzaffer, Erkatı. MTK'nın attıgı t«k folle Fen«rbah. Türk Dıl Kurumu Genel Yazmacenlo elenmeaİBe Mbep olan kaıpUfmadan wmra İUijın guetele nı Ömer Asım Aksoy, Kurumun Asaf AYÇIL rl spor mlzalu rütunlann» ın baıpor terimleri işine bir de onemle ebert vermlslerfllr: cTürklertn maç | ğildiğini belirtmis, sözlük haIçln (önderdlklerl müjahit (Slnyor j Z ırlatılmakta olduğunu büdirmiş • Son haftalarda form düsüklflgü maçın aneak Uclnct d e m . tir. Aachen, 25 (öıel) Besikta* ka9000 D.M. (27.000 TL.) verebilecek hklı maç da yapabüeceklerini be gösteren Feriköy, dünkfl knpa ma ttn.» özcanı transferden önce yan etmişlerdir. çında Altınordnyn bileğinin hakkı Sözlük tamamlanınca, yetkili ki lecisi milli oyuncu Özcan Arkoç'un lerini, Durum katiyet kesbedar etmez ile yendi. tlk yarıda hüenm, ikintBTAHBUL F«n<rt>abÇ« Kulfl sılere tunularak düşünceleri alına pazar günü tstanbulda yapılan kar Aachen'e davet edeceklerini, ayrı> sılaşmada çıkardığı harika oyuna ca Beşiktaş kulübü isterse kar?ı [îstanbula bildirilecektir. ci yanda İse mfldafa oynayan kır bO ldara heretl, bundan 10 cün ka caktır. daı «rrel Macar tjıtrenSr Bukowl mızıbeyazh takımın gallblyetinde Spor terimleri »özlüğü hazırlan burada spor gazeteleri genıı yer i Needetin güzel oyann bfiyük rol dıktan sonra, gazetelerin spor yet vermislerdir. 22 oyuncunun en iyi si olarak gösterilen Arkoç'un trans oynamıstır. Altınordn l»e ikinci Bu söz« raSmen; 1dan he kilileriyle Türk Dil Kurumu te feri ile ilgilenen Alamania Aachen vanda tamamen tek kale oynamayotl üj«lerlnden blrlsl yatınm y»r rim kolu başkanı, Istanbulda ve takımı idarecileri bugün transfeı sına rağmen yakaladıfı fırsatlan (toloğrat: Tulay Dl V il'( r İUGLU znak lçln haberl lkl gsaeteye ula$ ya Ankarada bir toplantı yapacakdeğerlendiremediğinden knpdan eturniftır. Bu konuyu 10 gündür tır. Basm Dil Ödülü yönetmeliğin bedelini açıklamıslardır. YEGÂNE GOL Altınordu dünkü maçta 27 nci dakikada bu Teklif bllen re (kendisl de aOz verdlgı de yazı, haber ve başlıklarla ilgili lenmiştir. golle elendi. Kalecinin hikim olamadığı topu Mustafa ağlara yolladı. lçln) yazmaysn blr muh&blrunlz« Alamania idarecileri, Yugoslav ldare heyetl Uyelermden blrlsl «Bu. olan maddelerin spor yazı, başlık ların kedi kalecisi Bearanın yeMaçın eerayanı nu yapttnın nâmug anlayifi bu ka ve haberlerini de kapsadığı açıkrine alacakları Ozcan'a 9000 D.M Termlştlr. lanmıştır. Denk kuvvetlerin mücadelesi ha (27.000 lira), Beşiktaş Kulübüne de linde geçen maçın ilk yarısınd» Fe riköyün gol aradığı .gb'zt çarpıyordu. Bilhassa iki açığı vasıtasiyle Serbest Güreş : akına gecen kıımızı beyazlı takımı Altınordu defansı durdururken güçlük çekiyordu. 27 nci dakikada Rıdvanın soldan yaptığı orta, falso aldı vt sağ tarafa açıldı, topa hâkim olan Mustafa, yerden çek tiği ıutla topu direjfin içine vurRoma, 25 (özel) îtalyanm Sadurarak Altınordu kalesin* loktu vona »ehrinde yapılan serbest gü1 0. Golden ionra Altınordu 34 res mi!l! karşıla$masmda Rusya. üncü dskikada Selim vasıtasiyle Italyayı 5 1 mağlup etmiştir. 1 bir gol attıyıa da hakem bu folfl Erdoğan ARIPINAR talya takımınm yegâne galibiyetiofsayt karan ile iptal etti. Altın ni 78 kiloda güresen Benedettı Bn hafta birisi biz.lere, dl|eri spor tegküâtma ait Ud konu ordulu oyunculann itirazları kaErcan TTJRCAN E kazanmış, 52 kiloda Fabra ve 97 nzerinde dnrmamıı ferekecek . ran değistirmedi v* ilk yan 1 0 keyi 13 yaamdaki Süleyrnan E kiloda Bulgarelli he, çetin rakipE tstanbnl llkbahar at yanşlaFeriköyün lehina kaptndı. *.*• Akdı ile alkişlandıfrını .. = leri ile berabere kalmaya muvaf^ nnın ikinci haftası da ftçm Ş perşembe, cnmartesi ve pazar Pazar rtnü Şiikranın Sflley E fak oltnuşlardir. BugiiB, vnrdnmnzda vaTulanan fazetelerin topln ÖrajIkinei yanda Altınordu tan E günleri yapılan yanşlarla geçman Akdı ile daha İyi kostn E lan 3 milyonu bulmaz. Bu toplamm % 70 sni İstanbulda yayınmen oyuna hakimdi. Izmirlilerin 5 <i. Sevirci ve hasilat yönünden, Snnn, Rakkaseye roesafenln nlanan büyük gazeteler kapsarlar. Bn büyük gazetelerin her gün geliçtirdikleri akınlır Kırmızıtıe E Clay'm rakipleri Ş bn faktörlerin aılıgı dolayısiyzak eeldiÇinl gördük... tam SPOR sahüeleri vardır. Bu sahifeleri bütün yurt sporuna yazlı takımın müd«faasının canlı 5 le zevksiz geçen perşembe yaHaftanın atları: 1 Hürrioyunu yüzünden »emere veremlayırmak, her spor dalından bahsetmek eerekir. Futbol denilinNew Tork, K (a.a.) Ameri~ rıslanndan sonra enmartesi ve yethatnn, z UearÎ6, S yordu. 75 inci ve 78 inci daki kan ağır siklet boks ;ampiyonlace bütün Türkiyedeki takımlar, amatör lâfı edilince bütün E bilhassa pazar yanşlan havaOyvar iarda Erkanın iki gollük şutunu nndan eski dünya çampiyonu amatörler ve amatör tesekküllerden bahisaçmak doğru olur. E nın çuzelliğinin de tesiriyle Haftamn jokeyleri: 1 Reçelen Necdet Feriköyü iki muhak (Floyd Paterson, Cleveland WilFakat; üzülerek görürüzki: Oknyvcnsa bütün ynrtta olan bu E hipodroma gelen büyflk bir kasnl Altınbaş (Akçün ile), t kak golden kurtardı. Oyunun ıon liams, Doug Jones ve Eddie Ma2 labahk tarafından izlendi. gaaeteler yalnu ve yalnu İstanbnlon gpor olaylanna eğilir onRahmi özdeniz (Çello ile), 3 dakikaları Feriköyün azimll müchen) dün New Yorkboks komisE fteyecanı bakımmdan rBzel lan kocaman kocaman verirler. Ankaranm ve İzmirin adı çok Ayknt Ancı (Albey ile). dafaası vc Altmordunun baakısı yonunda, dünya ağır siklet çaenE ve mücadeleli yanşlan enmarJOKET KLÂSMAN1 nadir geçer, diğer illerinki lae Bektajinin camiye gitmesiyle 1 altında oynandı. Dakikalar takdik E teai eöna geyrettik. Bilhassa l.ci 2.Cİ 3.cü Puvan = piyonu unvanı için Cassius Clay dogrn oranbdrr. Bayramdan.. Bayrama. ÖZCAN Son haftalarda formunun zirvesine çıkan milli takı icabı vakit geçirme ilt geçti ve karşılaşacak boksörü seçmek ü= « neı koşndak! (Oyvar, Snna, maç da 10 Feriköyün galibiyeti Aıbnda biz büyük gazetelere Avnıpada (MUM Gazeteler) zere bir eleme turnuvası düzenle[ mımızın bir numaralı kalecisi Ozcan Arkoç Almanyadan yapılan tekE Rasfele) müeadelesi. Oyvann 41 M. Çılgın mek hususunda anlaştıklannı bil lifi bakaiım nasıl karjılayacak? Resimde kıymetli kaleci aon Galata ila sona erdi. Böylece Altınordu derler. Bn yayın organlan bfitün yurtla Ugilenmeii, yerine ve E birineiligivle biterken. yanş«9 R. özdeniz dirmişlerdir. E 'everler bn »enenln en çekişdnnnnuna cöre her spora, her ilin kulübüne eğilmelidir. saray maçında sakatlık geçirirken hakem Helmut Frits ile görülüyor. Türkiye Kupasından elenmis oldu. Z4 T. Atçı 20 Bu toprağı sevip A\rupadan önce Anadoluyu geıenler; meli kosnsnnn seyrediyorlar A. Arıcı E ve «Oyvar bir möddet daha S. Harman«por yönünden de vasi ve münbit olmasına rağmen; nekadar >( 13 3 1 S s* 'ilernez» diyorlardı. başı bakımsız olduğunn, teçkilâtm nasıl pas içinde bulunduğunu BUGÜNKt TAHMtN tlkbahar at yanslannın ikinüzülerek görebilirler. Ben spor basını olarak PELE'den önce ci E haftasma eöz attıgımız ıaMehmetlerle ilgilenmemiz gerektiği; ancak görevimizin o za1. KOŞU: Favori: Übeyyan, E man persembe sriinfl haftanın man lerefll olabileeeği kanısmdaynn. Plâse: Şükran, Sürpriz: Ş ilk koşnsnnnn «C» gmpnnnn Matra • Zennube NE NOT ETTı • *• E iyi atı Sebafın rahat aldı&ını. «.KOŞU: Favori: özbek, raSb hlç biribirinden ayn yapümıs fakat ruğlalan damları S Sükranırt neden eeç hOcnm etHEBDEM? kibi: Beşbıçaklı, Sürpriz: E t'Snl aniamadıgımızı (ki bn at müsterek binalar gördünüz mü? Tabii (Evet) demek imkânsız. Zıpzıp E oazar cönfl birinci oldn), KeFakat bizim Beden Terbiyesi Genel Müdüriüğü maalesef böy3. KOŞU: Favori: Cihangir, = ridanm blr varıs daha kazanırle. Bir Federasyonun as bajkanı diğerinde üye birinin başPlâse : Midilli Sokolay, ~ ken formda oldnSnnn jfBsterSürpriz: Bircan kanı; öbüründe sekreter, daha başka birinin üyesi diğerinin E difini. Oyvann anadan karde4. KOSU: Favori: Gabrielle teknik komitesinde... E »' olan ümnrnn ivi bir tay olPlâse: Bonjur Miçiko, SürAdam kıtlığından mı? Hayır. Maas azlı^ından. dufnnn. 6 atin katıldı&ı 4 finpriz: Lucky Girl «Ahmet'e ek görev verclim» zihniyeti (tarihin sejrini deE cü vanşta 3 atlık Tüeelav ekii5. KOŞU: Favori: Gabrielle, ği§|irecek REFORMCULARIN) gölgesinde rahat etmekle ve E risinin ikilİTe eirmemesivle Plâse: Sun Shine King. gelişip biiyümekle meşeul... E mfaterek bahiste bomhanın Sürpriz: Günaydın Efendiler. Atalar denıis ki: eiki karpuz bir koltuğa sığ natladıfını... 6. KOSU: Favori: Şehla. raki bi: Ayloş E Cnmartesi efinö «Ocar 2S» nın 9) maz....ı Sizin koltuklarınız onca darki biri bile büyük geliyor. ) Bırakın bu kavruk kalmii 7. KOŞTJ: Favori: Albey, Plâ »A» m ı p n n d a da rahat yarıs karpuzları da bu ülkenin sporuna se: Lider • Akın. Sürprı? S kaıanabiiecctini. azak ara ile umtıtla hakan tarlanın sahibi hiç olmazsa her karpuza bir hirlnei eplpn CiaVıriPİlenin Joadam bakıyor diye teselli bulsun... Millî Takımımız bugün Lüksemburg ile oynuyor Gençlerimiz maçın favorisi Hakem Belçikalı ERDİNÇ BAYBURT BİLDİRİYOR fl Türk Dil Kurumu spor terimleri söz üğü hozırfıyor Feriköy Altınorduyu yenip, tur atladı: 1 0 • •»^»^».•^ Izmirlilere maçı kalecinin hatası kaybettirdi • Alamania Aachen kaleci Ozcan'ı almağa karar \erdi At yarışlarındon notlar RUSYA: 5 | Cumartesi 6 ncı yarış İ 10 numarayı haketti İTALYÂ: 1 Pelemi? Mehmetmi? koltuk ve karpuzlar HERDEM TEYZE • ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog