Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Mart 1964 YEDÎ (Baştarafı 1 inei sahifede) Istanbul halkını dehfet» veren kalaycılık yap»n llhan Çolaktır. jJcenanna bıraktıgını »öyleyen kaatil Kaklaıalı I ıııcı » a l ı ı l e d t ve müzakeresini lıteye hyan kasırga bir dakika sürmüş ve Kısa boylu çukur çepeli açık ye i hemen oraya götürülmüs, ceset par çalrşamsz hale gefirm* ceğı degiştirme önergelerinin ana bu «n icerisînde Mahmudiy» Makesik bas ve parçalanmıs insan hallesinin batı, Bahçe Mahallesinin ye Kinıenın hakkı yuktur» şeklın hatları bilhassa zirai kazançlarda doğu, Hamidiye Mahallesinin orta, vücudunun kimligi dün gece saba sil gözlü kaatil. tüyler ürperten ci|çalannı bizzat kendisi göıtermışkekelemeye ıtir. Poli» bu «rada kaatilın esi Seüf saıfettığı cürale üzerine, Feyzı maktu vergi tarhı, roakable teş Usroaniye Mahallesinin batı kesim ha karşı tesbit edilmiş. kısa bir nayetini anlatırken ÜCIU ıle Başkan Mekki Keskin ara rail maddesi, re'sen vergi tikdir lerinde büyük tahribat yapmiftır. süre sonra da kaatil yaka.la.nmis başlamı», konuşmasını sık, «ık kesjvim diğer adı Anakızı da karasında da tartışma cereyan etmiş, komisyonlarının kaldırılması nok Mahmudiye Mahallesinde birçok tır. Cinayeti isleyen 27 yaşında mek zorunda kalmıştır. «O pis ruh • kola getirtmişti. Hiç bir teyden C.H.P.'liler Mekki Keskin'in hare t«larında toplanmaktadır. CKMP, •vlerin çatıiarını, tavanlariyle bir» evli üç çocuk babası plâstik fab lu bir «damdı. Bunu haketmiîti. haberi olmayan Sevira, korkunç BastaraD ı ıncı sahifede keti karşısında protestoda bulun maktu vergi tarhımn yerinde ol llkte uçuran kasırga, büyük narenrikasında çalışan ve aslen Trab Baskasmın nâmusuna göz dikmiş olayı duyunca kocasımn üzerme defildir, aksine tslâmlıfı dejenere etmeğe çalısan birtakım satükürmüş: muşlardır. Feyzioğlu, ay sonuna madığı. vergilerde makabline teş ciye ve çam ağaçlarını kökünden zon îkizdere bucağmdan Nesat ti. Ben hayatımda tavuk biie kes yürütnüş ve yüzüne pıklann arkasından keşanlann sayısı artmaktadır. kadar vergi kanunlan çıkmadığı Turan öldürdüğü 25 yasındaki mis »dam değildim Eğer ben onu «Sen bu canavarlığı naııl yaparsökmüş, çardak evleri yıkıp götürAçık konuşalım; takdîrde tnönünün istifa edeceğini mil hususunun hukuka aykınhk teş müştür. genç ise, öz kızkardeşinin oğlu, öldürmeaeydim, o beni öldürecek sın» diye havkırmıştır. Bn akımlarls plâtonik ve göstermelik mücadele yapılmaz. Cahil Kesin sebep söylemesi üzerine A.P.'lilerin bu kil ettiği, vergilerin ilânından hiç ve çok sevdiğim karıma sahip çıYine Mahmudiye Mahallesinde ve fanatik vatandaş, bildirilerle veya üçbeş nurcuyu yakala : Kaatilin cinayeti ışlemesindeki taktiğe başvurduklarmı ve kanun bir fayda sa*]anmıyacağı, motorikacaktı. Nitekim bunun için de sokakta bulunan bir kamyon, 50 raakla kandırılmaktan knrtarılamaz. : ların çıkmamasına çalışıp iktidara ne ve gaza zarn yapılmaması gerek Tiyatro o gece teşebbüse geçti Ikimız de hakiki sebep ki'skançlık olarak or metre mesafede başka bir evin avDemokratik sistemde yalnız hükümet deçil. düzenin kuvvet aldı : gelmek hazırlığında bulunduklan tigi görüşündedir. Baştaran I inci sabifede ısarhoştuk. Cinayeti işledıkten son taya çıkmış bulunmaktadır. Anlusunda bulunmuştur. Bahçe Mağı müesseseler, toplnmu ters yöne sürüklemek çabasını gös j cak biri 16, diğeri 7 yıl önce Trab nı söylemiştir. Aynea. bütçe carl harcamaların hallesindeki atarabalan da bulunterenlerin karşısına dikilirler, kitlelerin arasına girerek, y* j ğini belirtmekte ve esenn başkah ra korkudan ben de oayılmışım. zondan tstanbula gelen kaatil ile Yeterlik önergesinin kabulünü da yapılacak tasarruf ve iktisadi duklan yerden 50 • 100 metre karamanını, müellifin temsil sonun' Geceyi hemen onun cansız yattığı; hut bu akımların etkisini önliyecek yayınlan vatandaşa ilete » mütaakıp, Tekinel'in önergesi oy devlet teşekküllerinin rantabl çajdar bir mesafeye sürüklenmiştır. rek onları uvarrnaga çalışırlar. { da söylettıği gibi, çözüm yolunuodadâ baygm olarak geçırdim ve imaktulün daha önce bir geçmişlen lanmış ve 156'ya karşı 206 oyla red lısmasi suretiyle gelir artışı saeKasırga yüzünden yine bu semtBatılı isleyiş budur ve yine Batıda düzenin ileriligi, önce onun | herkesin düşünmesi lâzım geldiaocak sabah kendime gelebHdim. bulunup bulunmadığı araştırılmak dedilmiştir. Sabri Vardarhnın, Bi lanmasmın da en doğru yol cldutadır. Kansını çok seven kaatilin demiştir. lerde. binalann kiremitlerinin uçtemel müesseselerinin bu işleyiş içinde bulunmasından gelir. • gır.ı açıklamaKtadır. na Kiraları Kanun Tasansı i!e tconun elinden gitmesinden ve ken ğu belirtilmektedir. ması ve pencere camlarının kırılBiflanfiç ve ««nuç ra ve fflâs Kanun Tasansının cuEcvet GÜREStN j Mahiyeti böylece özetlenebilecek j disinden daha yakışıklı bulunan ması dolayısiyle bütün sokaklar, martesi ve pazar günleri görüşülAP nin hazırladıgı yeni teklif cam ve kiremit parçalariyle dolNOT: 23 mart tarihli ve • Meclısteki Trafik. başhklı yazımızda f olan bu eserde. komünizm propa Cmitsiz gözlerle etrafında topla yeğenine kaptırmasından korktuigandası yapılnıış değildir. Bu mesi teklifi ise, 2 red oya karşı ek lerde ise, tanmsal kazançlarda uy muştur. Rıfat Öçten'in C.H.P.'ne girme eğilimi söylentılerınden bahset j nan kalabalığa bakarak konuşma ğu ıçin vücudunu ortadan kaldır»eriyetle kabul edilmiştir. gulanan işletme büvüklügü ölçürr.iştik. Rifat öçten, bu söylentilerin gerçekle ilgisi bulunma | sına devam eden adam: «GeçtigiJmak üzere öldürdügü ve daha sonFırıncılar Derneği tarafından kutemyiz eden sınıf mücadelesi yoDaha sonra Cumhuriyet Senato lerinden sarfınazar edilmesi. dığını ve ilerısi için de böyle bir ihtimalin olmadıgını bildır J miz hafta persembe günü cglum ra da parçaladığı anlaşılmıştır. rulmuş olan birer ton ağırlığmdaluyla ve cebren bir sınıfın diğer su »eçimlerinin nispî temsi! esası tu vergi usulünün kaldınlması. ki ekmek kulübeleri uçmuş ve pami?tir. Açıklarız. • • • bir sınıf üzerinde tahakkümünü te Muharrem gazocağı parlaması so Kaatilin karısı Sevim şunları söy^•na göre yapılmasını öngören ka vergilerin makabline teşmil edii ramparça olmuştur. sis etmeğe müteveccih teşvik ve nunda yaralanmıs ve karım Sevim lemiştir: «llhan ile bundan birkaç nun teklifinin ertelenmesi konu memesi. vergilerin ilinından vazMahalle sakinleri gürültü üzeripropaganda unsuru yoktur. Dinın le birlikte hastaneye yatırınıştım. sene önce sarkıntılıktan kocamla sundaki önergenin oylaması yapıl eeçilmesi istenmekte. bina ve buh ne sokaklara fırlayınca, gördükleri ; Imuayyen istemleri ile içtima! düCumartesi günü Kasımpaşada ye kavga etmısti. Fakat son zamnnmıs ve oylamada yeterli oy çoğun ran vergilerine yapılan zam roümanzara yüzünden, gün ağannca'z'en ıçındekı ahlâkın, çelışme ha ğenim tlhanı kolacıda ıçkı içerken larda onun hiç bir şeyi yoktu KoluSunun şaSlanamaması vüzünden kerrerlik doSurduğundan reform ya kadar korku içinde kalmışlarjlinde bulunduğunu belırtmek ve gördüm Kapıya çıkıp beni çağır camın bu isi nasıl yaptığına hâlâ Baskan birleşimi kapatmıstır Bu eetirmediği belirtilmektedir. dır. Birçok yaralının bulundugu Bastaratı 1 ıncı sahlfede çük sermayelerle büyük ışlerın b a j d l n ölçüieri içinde kalmaK şartıy dı. tçki içmemiii söyledi. Dertli ol şasıyorum.» konudakî önergenin oylamasına Vergi muafiyetlerinin yerinde söylenmektedir. Kasırga güney ve çinde imâl edılen gıda maddeleri şarılmasını saglayacak ve kontrol ı e i y i l n , a n b u l m a n ı n p e k g ü ç v e duğumu eve gideceğimı söyledim. Bir b»»arı •A.PIiler vine katılmamışlardır güneybatı istikametinden esnuştir. Ovlamaya 217 kisi iştirak etmıs. olduğunu, fakat tatbikatın uygun Şehrin birçok yerlerinde demir e nin etiketlerıne şöyle bir göz atmekanizmasının çalışmasını da komüşkül hale girmiş bulunduğunu tsrar etti. Kolacıda içtikten sonra; I 5 t a r ı b u | E m n i y e t Müdürü Haybeürten AP liler. iaylaştıracaktır. ifade etmek, komünizm propagan' Arslanın meyhanesmde de lçtııt. . d a r özkın, dün polis yazarlarına önerge hakkında 200 kişi red. 14vürümediğini lektrik direklen yere kadar bükül mak meseieyı ortaya koymakta«Cinayetin ki*i rflüspet oy kullanmış. 3 kisi de pederşahi aile sisteminin kabul e müştür. Askeri kışlanın bir kısmı. dır. Imalâthane adreslerının yüzDördüncü maddeyi izah için bin dasmın mümeyyiz vasıflarından Ben eve gideceğimi söyliyerek ay şu bilgiyi vermiştir: rıldım. Arkama tükılmıstı. Eve gel çözülmesi bir başandır. Ancak Uçekimser kalmıştır. Millet Meclisi dildigi Türkiyede 63 metrekarelik zarar gören bina/ar arasındadır. de 75 i. îstanbul Belediyesi hudut lerce misal vermek mümkündür. birini de teşkil eden dini tahrip ölçüyü az bulduklannı da ileri memesi için yalvardım. Çünkü ka tanbulda her zaman adam öldürü vann saaf 1 ten ifibaren foplana4 ları dısındaki semtleri göstermek iEnteresan olduğu için yumurta ile gayretine delâlet etmez.» rıma göz koyrous, bu »ebepje de rak '••'iısmaisnns rtpvam edpcektir sürmektedirler. tedir. Bunun da mânâsı kesindir: ! ligili bir misâl seçilmiştir. Yuöteyandan polis, pazar gecesi mahallede dedikodu almı» yiirü lür. Fakat son olay hepimizi üzYunan Hükümeti A.P. ve C.K.M.P.. tasarıların müştü. Çünkü Istanbul halkı ve .Gıda maddeleri imâl safhasmda murta kelimesi yerine konacak her meydana gelen olaylarla ilgili olaAP nin itirazlan meyanında. ga Bastaratı 1 Inri sahitede sıhhî kontrol d.şında defistirilmesini istiyor l d d k l k t hangi bi gıda mddesinin adı ile '» ve mazota zam vapılmaması ka.makta h g i bir gıda maddesinin ad, ile. rak soruşturmay. devam etmek.e T ' ^ m d a n bo^.nmik ıdn iki semt sakinleri bu cinayet çözüle k şturmaya devam etmekte önce karımdan boşanmak için Ankara 25. (CumhnriyetTeleks) •ıususu da yer almaktadır. r,ü« münasebetiyle Kıbrıs'ta dümemiş olsaydı bozulmuş olan humisali tekrarlamak imkân dahilin^ dir. Dün de, eserde rolü bulunan ay ayn kaldım sonra araya girenır Vergı reform ta«arılarının Milzenlenen bir törende konuşan Yu dır.» d d de dlr sanatkârların tanık olarak ifadele lerin sayesinde barışmıştık. tlhan zurlan devaro edecekti. Bir taraf İmâl «afhasının kontrol dısmda CKMP ve AP tarafından hazır nan Alayı Komutanı Psarakis bir let Meclisindeki fiörüşmeleri «ıratan polis olav verinde tahkikat ya ri alınmıştır. eve kadar geldi İki şişe de şarap parken kaatilin de diğer taraftan zayıflatmak Tüzüğün yeaınci bölümünün 204 sında. gerek AP eerek CKMP ta anan deeişiklik önergeleri tasarı takim hamâsi sözler söyledikten kalması mücadeleyi üncü maddesi, yumurtadan bahset r almıştı. Zorla eve girdi. tçmeğe polisle alay edermışcesıne ceset rafından değiştirme nnergeleri %e arın görüjiümesi sırasında yeri sonra «Bayrağımızın ve Krallığı tadır. Bir gıda maddesinin bozuk mektedir. Maddedeki târife göre başladı. Tekrar evden gitmesini parçalannı atmaya devam etmesi,, Geri cereyanlar anlaşılmaktadır. îe'ldikce Baskanlıga verilecek ve mızm etrafında toplanarak ezelden luğu, satışa çıkarıldığı anda tesbit içmege mahsus yumurtadaki hava edilse biie ımâl yerinin belediye sı söyledim. (Burası benim evim bir halkın değil bizim de huzurumuÖ5rend:ğimİ7p Enre CKMP nin •nÜ7akpre=i saflanacaktır. beri Yunan olan Kıbns ve K Bastarafı I ıncı sabifede yere gitmem) diye direndi. Aranırları dışmda kalması Belediye boşluğunun 5 milimetreyi, tâze yu Epir gibi topraklarımızı kurtar nin elirı koljnu isejrak tan.nan bu gibi kimefenn fa m ı z d / m ü n a k a s a ç l k t ı . Köşede du zu bozuyordu. Bu konuda başarı bağlamaktadır. murtadaki hava boşluğunun sağlayanlar mükâfatlandırılacakmak için sonuna kadar mücadele Belediyenin vapabileceğı tek şey 10 milimetreyi geçmerr.esı lâzım alıyetlerını tesbı tederek,. T. C ran kalaycı örsünü kapıp üzerime I ı j , edeceğimize söz verelim» demiş ve bozuk gıda maddesini ıptâl etmek dır. Hava boşluğu yüksekliğinir, j Kanununda ve vicdan hürriyeti yürüdü: (Seni öldüreyim de bu iş a r ( l r bu konuşması Kıbrıs'taki Rum ve hazırlayacağı. tahkikat evrakını milimetrik olarak ölçülmesini bir kanununda bulunan maddelerin Dün cinayetin işlendiği Kulaksız bitsin) dedi. BoğuşmadB örsü eliRadyosunca yayınlanmıştır. Barutçu Onbaşı sokak 22 sayılı evdâvâ açılmak üzere Savcılığa ver tarafa bırakahm. Acaba hava boş t/u suçJarı cezalandırmaya ve taiştira salladım ve kafa, d e bir tatbikat yapılmış. kaatil akfcir Bu sözler üzerine Atina Büyük mektir. Faraza Karstan getirilen luğu, tavuk sahibinin yumurtayı kibe yeter mahıyette olup olmadı de yapılmış, kaatil akmektir. Faraza Karstan geti Bastarafı 1 Inci sahifede Kıbrıstaki Türk alayının geçH Cansız yere yıgılıp W,Karn geç . a a , , . , w . Adliyeye „.„•!. şam „„ saatlerde AWI°;.V» verilde bavılmısım. Ertesı elçımız Ilkin, Yunan Dışişleri Ba! b i r k a s a r p e yninnin bozuk çıkma satışa çıkarışına kadar mı 10 miâinı tesbite Jcarar verdik. Boşluk den önce Kıbns buhranı hakkın e Lefkoşe arasında, yol boyunea kan:na bugün çert bir ikazda busı halinde Belediye, perakendecı, limetreye yükselmiştir yoksa, ta lar tesbit edıldikten sonra süratle çün karım ve çocuğumu ziyarete miş ve nöbetçi 7 nci Sulh Ceza <*akt fikirlerini açıklamaktan kakd surette kazılmış mevzilerı lunmuştur. toptancı ve Karstakı imâlcinin ifa vuk sahibi noımal zamanında yu bir kanun tasarısı hazırlıyarak Mec gittim. Saat 4 ie eve döndüğüm Yargıçlıgında ifadesini mütaakıp çınnnş, «Bir şey «öviemek içın 'ardır. öte yandan Kıbrıs'la ilgili hü delerini tesbit etmek zorundadır. Bunun için An zaman cesedı parçalayıp ortadan tevkif edilmiştir. Aynca kaatil hak ,d0 vakit erken; fakat eörevimin ol tnönü'nfin deraecl kümetlere de, Kıbns anlaşma'.an Yetkisi kendi smırlannı aşmayan bu degışıkhk olmuştur. Acabaıkara Hukuk Fakültesi Ceza Huku kaldırmaya karar verdim Bıçakla kında ihtilattan men kararı alınthıkça çüç oldugtınu bilivorum> mıştır. Ankara, 25 (CnmhnriyetTeleks) uyarınca tarafsız olması gereken Belediye, Karstaki peynir imâlci toptancı normal yumurtayı satmış ku P r o f e ^ r . e r ı , i Varg.tay B a ş ^ ^ e Tanınmaroası demi? ve şunları söylemiştir: Bajbakan îsmet tn^n'i'nun biı bir komutanın bu sözleri ayrıca sinin ifadesini nasıl alabilir? 1 1 bU g İ b ! d â da hava boşıuğu müşteri bekler S S 1 de burnunu üst dudağ.m ve U I ^ ^ / ; v « Diyebilirim ki veni görevim ^ P. muhab'rine verdipi 8ze) müDışişleri Bakanlığımızca duyurulT ' tetkık? *™ m e , e u l olan bi"'J" ıle ,m de anlaş.lacagı g.bı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan ken bakkalda mı yükselmiştir. Mi 1959 da Laos'ta aldıgımdan daha Skat, bugün açiklanmijtır Muh» muştur. T d i 8 e r kkı ıs s, m l laar rl lnn,, kk ee i i H m .. P aa rr cc aa ııaarr l l i i bilg>l«den H m P n n c l v e S e v I m yedıncı daıreleri reısleri, s a g a s o U d a ğ ı t t ] r a Bütün bunlan î îl l hh a n lığı. gıda maddelerinin «istihsal, zah tarafını bir yana bırakırsak | çetin olacaktır. Bununla beraber ">irin Başbakan snrduŞıı " arasında bazı hadıı bir toplantı tertip Ne hiç uyumadım. K k ! Korkunç seler imâl, ihzar, veznedilme ve amba bu misâl' suçlunun nasıl' ortadan edilmiştir.' * Bu toplantıya ilgili em ' sonııç hakknda ıvimser olrnalıyım oazılan ve bunlara «ldığı cevap " ' " ••' " ' " " ' ' • " " ' ' ?at d a b u sebepCM.P. kaybolduğunu göstermektedir. Her şeyler aklıroa gelıyordu. Karım ve lerle korkunç cinayeti işlemiştir. lâjlama safhalarınn kontrolü beBu hevecanlı görevi yerine eetir »r «Syleriir: Bastarafı 1 inci sahifede lediyelere yükledikten sonra hiç üç esnaf da mahkemeye verilmek niyet makamları lemsilcileri de ka çocuklanm burada olduğu için de mem için Fin hüküme*i han' altı tılacaklardır.» S. Oenis mikvasta çarpışm; pılması suretiyle Senato seçimlerikaçamadım. bir koordinasyon çalışması yapma te, fakat. hangisinin yumurtadaki avlık izin verdi. Daha önce Kibrı lursa. Türkiye müd3h<!İ<î edecf>r nin geriye bırakılması konusundahava boşluğunun 10 milimtreyi geç Adalet Bakanı bundan sonra ele Polis üçgenden çıktı mış, yurt çapında bir murakabe sa gıtmedim. fakar Türk.ive ve Yu Nurcular nidir? ki fikirleri görüsmüş ve Anayasada teskilâtı kurmamıştır. llgililer pek mesine sebep olduğu ortaya Ç'ka ahnan diğer konular hakkında da Korkunç cinayetin esrannı çörgitmiştim » izahat vermiş. sunları söylemiş mek için Kulaksız. Zincirlikuyu ve C. 'Blrlesmi» Milletler karsi bu konuda bir değişiklik yapılma muhtemeldir ki böyle bir teşkilâ nlmadığından mahkemeler bir ad Bastarafı 1 Incı sahifede Tuomioja yeni görevine «10 güTiızda. Kararı var. Kıbn? idaTecl masına karar vermiştir. Toplantı tir: Kasımpaşa üçgeni içinde kalan ve Ceza Mahkemeji tevkif et • tın var olduğunu iddia edecekler lî hataya düşmemek gayesiyle be ne kadar» başhyabil^celini açıkla leri katliâm tehdidi ile biz<i müca hakkında C.H.P Basın Sözcüsü «Bundan ba«ka, Adalet Bakanlıibu üçgene «Uğursuz Üçgen> adını mistir. Sanıklar, Sultanahmet dir. Belki vardır fakat kâğıt üze raet kararı almaktadırlar. mıstır. "iele etmekten baışka bir çare karşı Sadrettin Çanga şu açıklamayı yap rinde kalmıştır. Ceza ve Tevkifevine göndeMisâlleri her gıda maddesi için ' İ l n d » üç ayn komisvon daha kulveren polis. dün gece sabaha karsı Bazı şahsî ijlerini hal için Stoc •md» bıra!rmıvor/ar. Nn«I bfr ka mışttr : rilmişlerdir. sıralamak mümkündür. Bir gıda rulmak üzeredir. Bunlardan birilelde ettiği delülerden önce tlhan «Anayasada tadilât yapılarak Se Su hususun da belirtilmesinde maddesindeki bozukluk veya hile; T.C.K. ile Ceza Mahkemeleri Usu Çolak'm kimligini tesbit etmiş ve kholme gitmekte olan arabulucu "ar vermek lâzim geldiğini aka Tevkif edilenler, YenicamiPazar günü New York'ta Birles ^mik olarak »öylivebilir mlslniz? nato üyelerinln üçte birinin iki fayda olduğu kanaatindeyiz: Şeh imâlci, toptancı ve perakendeci a !ü Kanunu, suçlu çocuklar konu üçgenden çıkmıstır. Maktulün elle de müeızinlik yapan Abmet rin mimari görünüşünü daha öneır. rasında tâbiri amiyânesi ile kayna Isu ve çocuk mahkemeleri kurul rindeki asit yanıkları ve tırnak amiş Milletler Merkezinde Dünya 'lk yapılacak i? Kıbr": idarecilp yılda bir yenilenmesi hükmünün Ziya öztürk. seyyar gazete Teskilâtı yöneticileriyle görüşme ''nin tutumunu doCnı bir «urette kaldırılması hususunun Meclisteki li gören ilgililer, birçok belediyeyi makta ve halk da bu maddeîeri i m a ! I nakkındaki kanun tasarılan ralarındakı kirlerin bir kalaycıya satıcuı Hali» Şenel ve Yeninı hazırlayacrıklardır. cami kapısmda esaru, takke, ler yaptıktan sonra gelecek çar •>ütün dünya efkânna mal etraek hususi görüşmeler sırasında konu imar bakımmdan Istanbul Beledi yemektedir. ait olduju ortaya konduktan sonra ı sokmu?lartesbih satan Abdullah Nal • şamba Kıbrıs'ta olacaktır. Arabu 'ir. Bötön dünya eflrârTna Irarçı sulmakta oldugu haber alınması yesi kontrolü altına Istanbulda satılan gıda madde Infaz sistemimiz yeni ba«tan göz ve kimlik bu sekilde tesbit edildik j cı ile Kâzım Sertoğollandır lucu eşini de beraber götüreceği 'Idukları, meydan o*u»»n vari üzerine C.H.P Genel Idare Kurulu dır da, halkın sağlığını tehdit e lerindeki bozukluk ve hileleri ön den geçirilerek günün şartlarına ten sonra yakınlannın sorgııva çeetleri herkes tarafıodan Mlinirse ve Millet Meclisi ve Cumhuriyet den korkunç bir oyuna seyirci bı lemek Türkivenin gıda durujnunu uygun bir hale getirilecektir. Bun* kilme5İner,J>fcflanmış saai 02 30 da., ni söylemiştir. * SanşkJann.eylerinde ve saŞenatosy[ Grup Yönetim Kurulları rakıirnislaröır. Evvettti yll, halk "enele hsHoltmur. ~ "•' • <{ Finlandiyalı diplomat, Başpiskol k d k i Ba 4 B t yet da garp memleketleri mevzuatı da Neşat'Türhan Kasımpaşa kâra'kolu , tıs yerlerinde arama yapan birleşik olarak toplanarak konuyu tehdit 7 etüğj ıçin Beledi düzeltmek demektir. siyast.polis, aralarında Risaa«.i;eWnlmıştir. Kesik kafanın foi | poJ'Makarios ve diğer Kıbnslı i S. Barıs Wrligin# K'.hrtsta" bsj incelemiştir.7 Sonuçta Anayafada kileri sınırlı Belediyelefc*BV bir «««İBÜnde tutulacaktır. lei Nur da bulunan Nurcu • darecilerden hiçbirini tanımadığı "'51 temin etmek için lüzumu ha tadilât yapılmaya tesebbüs edilme ye sınırlan dısında olmasına rağ ] j k t e T ü r k i v e C 3 p l n d a f a a liyet gös! Hâlen Meclis eündeminde bulu toğrafı ile karşılaşan Neşat fotoğ î lukla ılgih 25 kıUp ve 41 ganı, Türkçe veya Ruroca bilmedigi linde kuvvet kujlanma yetkisi ve mesine ve Senato seçimlerinin vak men kapatılan bir memba. Bele t e r e c e k b i r s l h h , m u r a k a b ( . t e ş k i i â | n a n lcra ve lflâ Kanunu ile Kira rafı görünce gözleri büyümüş ve zeteyi müsadere etmiştir. ni, Adayı hiç görmediğini söyle rilmeli midir? Mew!S 'teş etmeli tinde yapılmasına karar verilmiş diyenin başına büyük ışler çıkar tı kurularak kontrolün imâl s a f h a j K a n u n u v e kat mulkıyeti hakkın bir saat kadar resmi hareketsiz mış ve mesele Danıştaya kadar Siyasi polis, bu konudaki miş ve demiştir ki: «Cenevrede midirler? sından başlatılması ve tüketime daki kanun tasarılarının bir an ön olarak seyretmiftir Tahkikatı yatir.» aksetmiştir. çalışmalanna devam etmekteGenel Sekreter UThant'la yaptıkadar zincirleme olarak devamı, ce kanunlaşması için büyük ihtiyaç pan Ikinci Sub».Müdürii ve CinaC. Ingiliz askerleri şimdiye dir. Dini, siyasete âlet ettikyet Masası dedektifleri. Neşatı yan ğım görüşmelerden sonra, görevi kadar çarpıçma yerlerine gittiler. Yetkililer, gıda maddelerindeki özel sektörün. gıda maddeleri sa duvulmaktadır. İskenderun leri veya vicdan ve toplan min teferruatını da bilırjedigini Hiç atss ıçmıyarak lsi halletmeye şekilde Hâkimler ve Savcılar Kanunu larına alarak eve götürmüşlerdir bozukluğun sebeplerini 4 madde nayiine yat:nm yapacak Bastarafı 1 ıncı sabifede ma hürriyetini ihlâl ettikleri söyledi. Kendisiyle sadece esas çahftılar. Bundan tabfarîyle hep teşviki, Belediye mahkemelerinin l l e mahkumların cezalannin infa Evde yapılan arama sırasında cina de özetlemektedirler: ve zaman zaman toplanarak hatları konuştuk. Ancak sizlere Törkler zarar gördu. Su balnmdan şı Türk harb filosu ile limandan kurulması, halka sağlık terbiye?i n sırasında ve infazdan sonraki ?ette kullanılan örs. maktule aif 1 Satıcılann ve halkın sağlık Nureulukla ilgili eserler obunların mahiyetini anlatamam.» zarar g3ruyorlar: Rumlar ne yaaynlmışlardır. Arsus açıklarına kan l k l i i lekelerinin görülmehallerini gözönünde tutarak. bun selbie ve k hllrii ööü öül gelen Donanma. Incirlik, Diyarba konusunda yeter derecede bilgi verilmesi • ve mevcut nizamname larm yararlı bir hale getırilmesı i cinayetin bir anda çözülmesine kuduklan tesbit edilen kimnin yumurta misâlinde olduğu giparlarsa yapsınlar kendilerine mu kır. Konya ve Malatya üslerinden sahibi olmaması. Gyani Lefkosede seler, kısa zamanda savcılıteferruattan kurtanlarak ceza ıçin hazırlanmıs bulunan Patronaj yardım etmiştir. dahale edilmiyeceğin) bildikleringa tPslını edileceklerdir. Lefkoşe, 25 (Samim Pekter bil tîen. te$vik edilmls olıvorlar Sim kalkan F84 iet uçaklanmızın tak 2 Hile yapma ve açıktan pa lann şiddetlendirilmesi ile müm Kanunu tasansı Adalet Komisyo, Sabun çuvalına sarılı son parçadiriyor) Kıbnstaki barısı koru dl bu haîden kurtulmak fçln tngi viyesi altında sahile yaklaşmış ve ra kazanma arzusunun galip gel kün olabilecektir. nunda müzakere edilmektedir.> 'yı Dolapderede bir arsanın duvanma kuvveti kumandanhğına geti lizlerle beraber bari'îi tornvacak bu arada açıktaki gemilerden at mesi. lıyan gerillacılarımız sahillere çıkrilmış olan Hintli General Prem bir milletlerarası stuvvetin ndays 3 Gıda maddeleri imâlindeki mış ve buralara tahrip kahbı yerSingh Gyani bugün Cenevreden mesleki başıbozjkluk ve küçük l ?elmesini istedik. Birleş leştirerek patlatmışlardır. Gerilla firmalann çokluğu, Lefkoşeye dönmüştür. cıların sahile gelişleri ve aynhşlaGeneral Gyani. Cenevrede Bir mis Milletîer ku^retlcrinin Snce n. mevzilenmiş olan mukabil bir4 Mevzuatın yetersizliği ve leşmiş Milletler Genel Sekreteri emniyeti tpmin etmel»ri ?ar»tı; ve lik tarafından eörülememistir. bu yüzden deüllerin tam olarak UThant ıle görüştügünü söylerniş zararidir. Bunu temin etmek için Tatbikatta subav eşleriyle kala toplanamaması. ve löyle demijtir: «UThant du ateş dahil her vasıtayı kullanma bahk bir halk toplulugu da bulunlan zaruridir. Basın, ilk iki madde üzerinde rum hakkında açıklama vaptı, taS. Türkivenin müdahalede bu muş. harekâtı çıkarma sahasına ya devamlı şekilde durmaktadır. Falimat verdi, kendi görüş noktasmı kın bir tepeden izlemislerdir. kat bugünkü duruma göre üzerinbelirttl ve benim görüşleriml din lunmasınm Türkiye ile Yunanis7. Kolordu Komutanı General 963/719 T. tan arasında harbe sebep olacağıledi.» Nüzhet Bulcs. bu tathikatls ilgili de durulması greken hususlar diğer maddelerdir. Hintli General, barış kuvveti h* nı zannediyor musunuz? Dördüncü kat: Çekme kat olup 3. kattaki sahanhktan mozaolarak şu açıklamada bulunmuştur Birinci derecede ipotek olup satılmasına karar verilen KaC. Bu, tamamiyle YunanlılaNüfusun ve buna paralel olarak rekâtta bulunacak nale geldiğı zaik basamaklı demir parmaklık korkuluklu merdivenle çıkılır. Ze«Bugün vıllık egitim programladıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi eski 35, yeni 77/2 nn takdirine kalmıştır. Beraber rınm bir icabı olarak bir çıkarms tüketimin artma«ı karşısında gıda man kumandanlık görevine fiilen mini çini döşeli sahanlıkta livabolu alaturka heli ve yanyana kapı sayılı ve tapunun 417 ada 78 parselinde kayıtlı 274JS0 M2 r Kıbns üzerinde anlaşmalar yap tatbikatı vapılmaktaciır Tatbikatın \ 5anayiinde büyük tesislerin kurul baslıvacaŞını ifade tmistir. 2 oda ve önde zemini çini döşeli etrafı ve üzerı camekânlı teras miktarlı kârgir beş dükkânı olan kârgir apartman vasıfh gayritık, biz bu anla^malann çizdiği gayesi, Kara. Deniz ve Hava birlik ması, kooperatif ve iki tarafında camekânlı biri çamaşırlık digeri camekânlı bir veva şirketlere Barış Knvvetinin görevine menkulün tamamı 2004 sayılı lcra ve Iflâs K. nun hükümleri daiyolda hareket ediyoruz, Kıbns Jodası olup gaynmenkul kirgir doframa kısımlan yağlı boyalı, resinde ve açık artırma suretiyle Kadıköy lcra Dairesi lalonunbaslama tarihi bugün belli olacak daresiyle münakaşamız bu yüzden lerimizin müstereken e§itim!erini dogru gidilmesi zaruridir. Bu kükapıları buzlu camlı, tavanlan kartonpiyerli, çatı üzeri alafrangelistirmek vp üclü muhabere sifda paraya çevrilecektir. Öte yandan Kıbns'ta banşı sağ dir. ga kiremitle örtülü olup içerde elektrik. «u, havagazı ve kaloritemlerini denemektir.» Gayrimenknle ait tapn kaydı: Kadıköy tapu iicil muhafızlılamakla görevli Uluslararası BaS. Müdahale hakknda kesın Özel sektör fer tesisatı mevcuttur. 3. çekme katta borçlu oturmaktadır. ğının 16/5/1963 tarih ve 2166 No.lu tapu tezkereıinde: Ipotekli rış Kuvveti Komutanı General bir cevap alamadım. Ba^bakan bu t Gayrimenknlün hududn ve sahası: Tapu kaydı ve kadastro Bastaratı ı ıncı cahifede gayrimenkul Tuğlacıbaşı Mahallesinin Bağdat Caddesinde yeni Gyani'nin bir sözcüsü, bugün yap nu lutfederler mi? çapı gibi olup tamamı 274.50 M2 arsanın 140 M2 sine bina, 50 M2ralını dikkate almak «uretiyle be77/2 kapı 417 ada 78 parsel sayılı 274.50 M2 miktannda kârgir beş tığı bir ba>«n toplantısında, Bir C. öyle bir fıal içindeyiz ki, sine kömürlük kalorifer binaları inşa edildiği anlaşılmıştır. lediye sınırJan dısında tesbit edidükkânı olan apartman olup tamamı Cafer oğlu Ahmet Muamleşmiş Milletler Kuvvetlerinin ha Türfeirenin müdafiRİe '?kkı v?ri, I lecek bu «sanayı arsaları» nin tamer Aksoley uhdesinde kayıtlıdır. GayrimenkBlün kıymeti: Bulundugu mevki ve vazıyeti hazırekâta başlama tarihi konusunda d:r. Bu. bir müeyyideiir. Punun ; puları da pürüzsüz bir sekilde alıra«ı ve imar durumu ve inşa tarzı ve emsaline nazaran halihazır Gayrimenknle ait imar dannnn: îmar Müdürlüğünün 12/5/ yarın kesin bir karara varabüe karşısında enternasvnnal tfibi'ler ? cılara verilecektir. piyasaya göre emlâk alım satım rayici ile gayrimenkulün kıyme1963 tarih ve 2818 No.lu imar çapında: Gayrimenkulün bulunduceğini açıklamıştır. kararlaştınlmıstır ve bıına ümıt tine müessir bilumum evsaf gözönünde tutularak 274.50 M2 den Her sanayi arsası 10 • 20 fabrikağu mahal 1/500 mikyash Kızıltoprak • Usküdar imar plânında Lisans aranıyor. i nın yapılmasına imkân verecektir. Sözcü, Birleşmiş Milletler Kuv bağlanmıştır. Ben bu •imıdi nıhaibaret bulunan gayrimenkulün tamammın 400.000 (Dört yüz bin) blok inçaat 12.50 M. bina yüksekliği, 1 m. arka bahçe mesafesi vetinin kontrolüne girecek bölge yete kadar mııhafa7a etmek ve des Tel: 47 61 66 ; Bu arsalarm yerini tesbit etmek, ' lira kıymete mütehammildir. bırakılmak suretiyle insaat yapılacağı, imar dururau arsa olarak lerin henüz tesbit ediltnediğini söz teklemek isterim. Bunu söylemek su, enerji ve yol getirmek üzere Satıg şartlan • Satışın yapılacağı yer, gfiu ve s»at: 4/5/1964 verilmis olduğu anlaşılmıştır. lerine eklemiş ve General Gyani istiyorum. ayrıca bir kurum kurulacaktır. Uâncılık 93263268 Gayrimenknlün evgafı: Dosya arasmda bulunan 26/6/1963 ta Pazartesi günü saat 11 12 arasında Kadıköy tcra Dairesi salonunnin yakında Makarios ve Dr. Küda yapılacak 1 inci açık artırmasmda tellâl tarafından üç defa rihli ehlivukuf raporunda ipotekli gayrimenkul Kızıltoprak çarçük'le görüşeceğini söylemiştir. bağmldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak bu artırsısında Bağdat Caddesi üzerinde altmda bina derinliğince pasaj Bununla beraber Birleşmiş Milmadı gayrimenkulün muhammen kıymetinin #/o75 ini bulması ve bulunan ve 5 dükkanh 77 taj kapı No.lu Aksoley isimli kârgir letler Kıbrıs Barış Gücüne katılasatı» istiyenin alaeağına rüçhan lı diğer bir alacakh bulundugu apartmandır. Dükkânlann cepheleri camekin vitrinli, zeminleri cak Fin ve îsveçli müfrezelerin j mozaik çini döseli olduğu, 77/B No.lu dükkftn sağ tarafta olup ar takdirde bu alacak miktarlannın ve aynca satış masrafı İle paöncü birliklerinin perşembe günü ranm paylaştırılma masraflannın ^eçmesi şarttır. Böyle bir bekasında kârgir bölmeli imalâthane mahalli mevcut olduğu, içeadaya varmalan ve Uluslararası delle talip çıkmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki ride muhallebici Ratan ve Yusuf ayda 250 lira il* kiracı oldukKuvvetin hafta sonunda fiilen gökaltnak şartiyle, artırma on gün daha temdit ve onuncu gün olan lan gibi pasaja nazaran sol taraftaki 77/A No.lu dükkânda ayda revine baslamasının beklenildiği 14/5/1964 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde tellâl tara150 lira icarla emlâk komisyoncugu Ne?et kiracı olduğu ve pasaj bugün yetkili bir Birleşmiş Milletdahiline çift kanatlı camekânlı demir kapıdan girilir. Zemini çi fından üç defa bağmldıktan sonra en çok artırana ihalesi yapıler kaynağından 8|renilmiştir. ni döşeli pasajda sol tarafta sıra ile 77/C No.lu dükkânda ayda lır. Talip çıkmazsa ihale yapılmaz ve satı? talebi düşer. Işbu 100 lira icarla kunduracı Minas ve yanındaki 77/D NoJu dükkângayrimenkule ait açık artırma şartnamesi ilân tarihinden itibaLefkosede fsaliyet da ayda 125 lira icarla buz dolabı tamircisi Ahmet kiracı olduğu ren 963/719 T. sayılı dosya nurnarası ile Kadıköy lcra Dairesinde Türk işçileri Lefkoşenin kuzey ve puajın nihayetinden camekânlı kapı ile arka bthçe ıralığına herkesin görebilmesi için açıktır. Artırmaya iştirak için gayribatısında takriben 300 metre uzungeçilir. Burada beton iki kömürlük ve kalorifer dairesi ve helimeckulün muhammen kıymetinin */Ü7,5 U nispetinde pey akçesi luğunda ve 17 metre genişliğinde «ı vardır. veya millt bir bankanın teminat mektubunun tevdii sarttır Telbir beton jerit inşa etmektedirler lâliye rüsumu ile ihale pulu bedeli vs satıştan sonra doğacak bilBirinei kat: Pasaj Içerisinden mozaik basamaklı demir parIngiliz kaynaklan bunun bir iniş cümle mssrafîar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve varsa vakıf maklık korkuluklu merdivenle çıkılır. Zemini çini döşeli sahanpisti olduğunu söylemektedirler. ve icare bedelleri «atıs bedelinden ödenir. Gösterilen günde ar lıktt 1 No.lu daire bulundugu ve mezkur dairede zemini çini döBuna karsılık Kıbnslı Türkler tırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini, ehlivukuf raporuşell sahanlık da kapı yanmda içinde gömme dolabı bulunan yapının sadece bir mülteci köyünu, imar durumunu, tapu kayıt ömeğini okumuş ve bunları kaufak bir oda içerisinden kapı ile geçilir içinde gömme gardrobu nün temelleri olduğunu ifade e^ bul etmiş, lüzumlu malumatı almıs ad ve itibar olunurlar. İpobulunan diğer bir oda bulundugu, sahanhktan camekânh kapı mişlerdir. tek sahibi alacakhlarla irtifak hakkına sahip olanlar bu gayriile geçilir. Bir holde sokak üzerinde salon ve salamanje ve içeLefkoşeden 12 kilorr.etre mesafemenkul üzerindeki idriialarını işbu ilân tarihinden itibaren 15 risinde şöminesi bulundugu ve yine holden camekânlı kapı ile de, Lefkoşe • Gîrne şosesi üzeringün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirşeçilir zemini çini döşeli mermer sabit tezgâhlı eviyeli ait ve de olan inşaat, mahall! Kıbnslı meleri icap eder Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıküst dolaplı camekân davlumbazlı mutfak ve ufak bir oda ve yine Türklerin kontrolündeki bölgenin ça paraların paylaştırılmasından hariç kalırlar. Gayrimenkul kenholden camekânlı kapı ile geçilir zemini çini döşeli arahkta serdahilindedir. disine ihale olunan kimse derhal veya verilen mehil içinde satıs vis kapısı ve gömrae dolap ve zemini çini döşeü fayans duvarlı Şerit veya pi«t Girne dağlannın bedelini ödemezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel lâvabolu alafranga küvetli gömme banyo ve arkada önünde baleteklerine doğru uzanmaktadır en yüksek teklifte bulunan kimse alrnağa razı olursa ona, razı konu bulunan bir odası mevcuttur. înşaat yerine kamyonlarla taş çeolmaz veya bulunamazsa hem»n 7 eün müddetle artırmaya çıkaIkînci kat: Birinci kattaki sahanhktan mozaik basamaklı merkiln.ektedir. însaat yerinde av tü nlıp en çok artırsna ihnle edilir tki ihale arasındaki fark ve riivenle çıkılır. Zemini çini döşeli sahanlıkta 2 No.lu daire mevfeği ve çaprazlama bir lişeklik ta [ | geçen günlenn "hi ten hesap edılecek faizi ve diğer zar*lar aycut olup, mezkur riaire 1. kat dairesinin aynı olduğu, bu iki daisıyan sivil bir Türk nöbet tut • nca hüfcme haret kalmaksızın memııriyetlmizce ilk ahcıdan tahDaire fiatlan: 40,000 ilâ 60,000 lira arasındadır. rede^borçlunun ogulları Metin ve Melib oturmaktadır. oıaktadır. Etrafta işçi çadırları | sil edilir. Taliplerin. daha fazla malumat almak ıstivenlerin 963/ Cçünea kat: Ikinci kattaki sahanhktan mozaik basamskh deMüracaat ve adrcs: AKSARAY Selçuk Sultan camii yam kuruludur. * 719 T. sayılı dosyasına müracaatleri ilân olunur. 24/3/1964 mir parmaklık korkuluklu merdivenle çıkıhr. Zemini çini rfoGirne şosesi Türklerin sıkıca tah «eli sahanhkta 3 No.lu riaire bulundugu, mezkur daire 1. kattaHaydar Tılraaz SELÇUK PALAS kim ettikleri Girne geçidine uzanki dairenin aynı olrtnffu, Kadıköy lera M. M. maktadır. Bu geçidin hemen kuze yine düşen St. Hilariyon şatosu Rtklimcthk 10S7/32S7 bir kale haline. getirilmistir. (Basın: 4549/3260) Miİlet Meclisinde Mersinde fırtına Yalnız katıunla olur mu? Cinayetin faili Meselelerimiz Arahuîmcu a t M 1 h i s e l e r GÂYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANÎ Kadıköy İcra Memıırluğundaıı ! KOTA SIRA No 68 38 19 20 Tapu senetleri derhal verilir KALORİFERLİ SELÇUK PA LA S Apartımanları'mn Mahdut Miktarda Kaiân D A İ R E LE R I Y A R I S I P E Ş İN larısı Ay Taksitle SATILMAKTADIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog