Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALTT CUMHURÎYET 26 Mart 1964 Claudia Cardinaie, Bita Harworth, John Wayne ile birlikte sirk artistlerinin hayatmı anlatan filiminde ıııııııı 3 ı ııııifiııııı ıııııııı ıııııııııııııııı Roraanm on İMı küometre ı aıagın ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı i f ı § aa, ıki katlı bir *>v. Büyük bir «Hayır, Hollyvood'da Güzel yıldız, «Bir bahçe ortasmda bir tv. Daha doğkalmam» rusu bir küçük jato. Ne?e şatosu. î?te cevabı: I gün eğer bir erkeğe Bırinci kat pene«relerinden binnı Mutlu bır tesaduf taühı geti I7zak dejhlim ki a*ktan. Sevide güzel bir kız saçlanru fırçalıevet dersem ölüme rir aj'ağınıza kadar, diyor genç yıl vornm, evet, seviyornm ben. Her yor. Simsiyah saçlannı. dız. YakalarMnız talıhı ve başarı ya?ta cevdim, fakat, çokluk, bnnu kadar olacaktır» Bu kara kehribar «açh kız dünıile ılk adımı atarsınız. Ama bu benden başka bilen olmadı Belki yenın en beğenüetı ftlim yıldızla'daha ılk adımdır. Geç artıstlerın de sevdiğim insan asKı benimle diyor. nndan Claudia Cardınale'dır. Holdramı jurada; kendılerıne yıldız, paylaşmaya degmtdığı için, Askta lywood ona güzel bir ad koydu: hayatının şartları venlır verılmez jyanılmaya hakkımtz yoktnr Ben, «İtalyanm gülusu.» artık bir yıîdız oidukianna ınanı bir gün bir erkege evet dersem Bugünlerde, bir yından Paris oyorlsr. Oysa sıhırlı bır değnek vu'tanı diyeceğira ve bir kere olacak nun cPembe Panter» ım kahkaharuju ile enşılemıvecek bır şey bn. Bu adam valnız bir kaç yıllık larla seyrediyor, bır yandan «Mıvarsa o da sanattır.» saadetin erkeği olmıvacak, çocnklano. Koma, Napoh, Torino, büyuk Hollywood, durup dınlenmeden larımın da babası olacak. Bir Ç O îtalyan sehirlerı hep birden onun altın kopuklenm uzatıyor Clau cuk için, anne manto defiftirir giRagazza Kız» mı alktşlıvorlar dıa'ya. Fakat o: bi koca degistirmez. A?k, saadet, Ve Batı Avrupa, onun, «Ksyıtsız Gidip orada bir filim çevir çok çetin şevlerdir. Ben de her valar» ını bekliyor heyecanla. meyi çok istivornra. Komedi olur kit çetin şeyleri «evmişimdir. A». Temmuzdan ıtibarcn, uç milyasa dafaa ivi. Ama Hollywood'da kı vannsıı saman alevlerine, başra mal olan, üç saat gürecek, yenı bır fılmi, New York'la birlikte, bu tün dünya ba*kentlerinde oynıyacak. Lizne Brigitte'in djfinda, Claudia kadar milletlerarası ün salmıs bir yıldız, belkl de. gösterilemeT öyle ıken bu dünya olçüsundeVi sanatçı üstüne pek »z ?ey bilinıyor. Çünkü, bugüne kadar hiç bir filım yıldızı kendi iç dünyatmı Bu sirk pahaçosu da Claudia kadar kıskançhkla gizlefC.C.ı» den başkası değil memiştir. tnsgnı asıl çeken ds iş için ufak memur babasının nelere te bu «gizli Claudia». katlanmış olduğunu unutmuyor. Her çön hrr laat kendi dfin tlk gunden, kazancını ailesınin yo yamı çizlemek için «ava?ina1rtaytm. luna harcıyor. Onun bütün «odivor Claudia. Bazı arti«tlerin 5 rumluluklan. butun yükü artık zel yaşayışını bılmiyen yok Ben Claudia'nın ınce omuzlannda. Sece bir eehennetndir bdyle havat. kîz kişıye bakıyor. Cennette yaşamak için dünyamı Kendınden bir yaş küçük, daha kendıme sakhyorum.» ıncecık bır kızkardeşi var. Tam Romada bahar erken başladı bu yıldız olmak için yaratılmı? bır yıl Claudia Cardınale de. orada, tıp Fakat Claudia onun fılım hatatilde. Satecuğunun penceresinde vatına atılmasına izın vermiyor. kı o pınl pınl görünüşüne bak O izın vermeyınce de hayır demek mavınız. Sere serpe dolaşıyor ta jVok. Erkek kardeşlerinın büyüğü tilde. Ayaklannda zeytin yesili on »ekızınde. Bır çok prodüktörler bir kadife pantalon, sırtında kum I tekhfler yağdınnca Claudı» ona rengi bir caket Şatocuğundan u. da, gizlice, hayır dedı. zakta. «E*kı köv evi» nde sonba Filim havatmda bir C»rdin»Ie | harda butıin ailesi ile buraya yer ,yeter. Ksrdejim elektronik mfltaen leşecek. disi olmalı. Aile. . î«te Claudia'nın hayatın ' Claudia'nın bu sozü üstüne akar' daki en buyük kuvvetlerden biri. sular dururdu. En kuçük kardeji Kaiabahk ve bsrbinne son dereee nin zaten resme, heykele büyük bağh bir aile bu Tunustan Roma bir kabilıyeti var. «Küçuk Miehael j ya goç etti Claudia onun başı, ru Ange» dıye takılıvorlar. Hele bü| yukanne ile buyukbaba bir ftlem. hu, yaşıyan kuvveti. C C. nin hayat hıkâyesi bir kaç Bıri yetmi? beş yaçında, öbürü ı I satıra sıŞdırılabılir: Tunusta iken sekseninde. bır çüzellik varışmasını kazanınca Onlan Tunnstan feçen ya« %t > Claudia. sınerna dunvası kendreini kapıp tirttim, dıye anlatıyor benımsivor. Birden ün salıyor, par Hava alanmda ben karşıiadım. Bü ' lıvor ve para pejınden geliyor a lyükannem çok heyecanlı idi. Hayı dım adım. Ama. daha yirmi yaşla Iran.hayran baktı goğe: «Allahım! nn ıçınde şohrete erıjen genç Roma goğu» dedı zavallı. , kız, dort çocujjunu yaşatabümek • Claudia'nın ikınci kuvveti: M » Claudia Cardinale aşka inanmıyor t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı T T T t ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ^ ' i i f f ı t ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı t ı ı t tıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m i f ı m ı ı ı t ı ı ı ı ı i f ı ı ı ı ı ı en j y i bahar temennüerimizle. İHcJcko (BEYOuLU) Faal 2098 32İ3 Ceyhan Belediye Başkanlığından 1 1962 modelınden aşağı olmamak üzere 185 beygır gücünde 6 tonluk ve benzinle müteharnk motorla mucehhez GMC marka bır adet kamyon alınacaktır 2 Muhammen bedeli 51.000 00 lira olup muvakkat teminatı 3800 00 hradır 3 Bu ışe aıt şartname her gıin mesaî saatlerınde Fen İşlerı Mudurluğünde gorulebileceğı gıbi bedelsiz olarak da temın edılebılir 4 İhale kapalı zarf usulü ile 8'4/1964 çarşamba gunü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5 Teklif mektuplannın en geç 8/4/1964 çarşamba günü aaat 12 00 de Belediye Başkanhğında bulundurulması garttır. Postadaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. (Basın 4456/3246) M.S.B. Ankara ( I ) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: AsaŞıda cinsi. miktan muhammen bedfl ve eeçici teminatlan varılı bır kalpm vivecek maddesinm kapalı zarfla eks.ltmelerı hizalarındakı eim ve saatlerde vapılaraktır. Evsaf ve şartname!îi mesaî saatlennde Komısyonda ve İ«tanbul Levazım Âmirliğinde gorulebılir. İsteklılerin kanunî şekılde hazırbvacaklan trklıf mektuplannı ihale saatlnden bir saat evvelme kadar makbıız karşılıgı Komisvon Ba^kanlıema vermeleri Postada Becıken mektuDİar kabul edilrrpz Tamamı bır istekhye ihale edılebileceğı gıbi (135) ve (45) tonluk partiler halınde ayn avrı isteklılere dp ihale ed.iebilır. (135) tonıın geçıd teminatı (44.125) lira (45) tonun ise geciH t»minatı H7 250) hradır Clnıl Mıktarı 180 Ton M. bedeli Lira Krç. 1350ÜO0 00 <'• temınatı Lira Krş. 54 250 00 I h a I• günü »aatı 11 Yüksek Tahsil Gençliğine T»vuk etı Z/Nlsan/1964 (Üniversife ve Yüksek Okullar) açık olmak üzere yapılacak ödâllii yarışmaya aif esaslar Madde 1 Ödüllü yanşmanın Vonusu: «Turkiyede Onçlik Kızılay TeşkUâtının kurulus ve hizmetleTt nasd olmah» dır. Madde 2 Müsabakaya Iştirak edecekler kendilerine verilen dokümantasyonda mevcut bilgi ve prensiplSr ç«rçevesi içerisinde kendi terlerini Mvunacaklardır. Madde 3 Bu yanşmaya katılmak isteyenlere müracaatlarında gereklı dokümantas>on verilecektir. Madde 4 Bu hususta hazırlanacak kompozısyonlar norma\ eb'attaki 30 daktilo sahifeaini geçmiyecektir. Madde 5 Kompozisyonlar 15.5.1964 cuma günü akçamına kadar Kızılay Genel Merkerine tevdi edilmiş olaeaktır. Madde 6 Kızılayca seçilecek bir jüri tarafından kıymetlendirileceic tezler için birinciden beşinciye kadar aşağıda yazuı mıktarlarda ödül verilecektir. 1 nciye 1000. lira 2 neiye 750 lira 3 ncüye 500. lira 4 ncüye (Mansiyon olarak) 125. lirm 5 nciye (Mansiyon olarak) 125. lira Madde 7 Ödül kazanan tezlerin telif ve nejır hakkı (tekf ucreb öderuneksizin) Kızüaya ait olacaktır. Cumhuriyet 3285 (41 Basm 3499/3242) Tarım Bakanlığmdan : Müfettiş Muavini Alınacaktır. 1 Bakanlı5ınıi7 Teftıs Kuruluna Zıraat. Vefprıner ve Orman Fakültelerı veva bunların Mıllî Eîıtım Bakanlıgmca tasriık edıl mış vabancı memleketlerdekı muadıllerınrien me?un olanlar ara sından sınavla Zıraat Yükîek Muhenrii1;! Veterıner, Hekım ve Orman Yııksek Muhpndısi Miıfettis Muavını ahnacaktır. 2 Bırıncı tnaddede vazılı Fakıılteler mP7imlarından sınava katılmak ıstevenler, sınava gırebılme sartları ile, lu?umlu bel gelerı. «ınavın konularını ve dıfipr lurumlu mâlumatı tller Tek nık Zıraat. Vetenner Mudurlukterı ılp Ormar Ba=nıüdurluk ve Işletme Müdurlüklprınden. Ankararia Tanm Bakanlıâı Teftış Ku nılu Başkanlı5ından alınacak Bro^ıiî'ripn oSrpnebıhrİpr. 3 Ya7ilı sınavlar Anksrarla Tpftu Kurılu Raçkanlısınca E"« terileeek mnhaide 4/6'19fi4 pprspmbe gunu öŞleden evvel ve «onra yapılacaktır ( 4 îmtıhana eıreceklpr 4'S/1W4 jıınu mp'üi bıtımı olan «a • t 17 ve ksdar Tarım Bakan!ı£ı Teftış Kurulıı Ra'îkanhSına dılekçe ile mürarast pdereklerdır Dılekçeve «arıh ıkamptgâh adresı yazılacak ve Broş'irde behrtılen beleeler eklenecektır (Basın 4203 A 223'3244) Gayrimenkul Satış Ilânı İSTAXBUL F3VTVİYET SANDIGINDAN: Dosya No: 19K01365 Nezihe Tşın ile Fahriye Apanay H 2379 hesap numaralı borç senedıyle Sandığımız Kadıkov Şubesındpn istıkraz ett;kleri paraya mukabil; Karta!. Yenıkarye mahallesi Kılavıu Çsyırı sokağında yenı: 114, 533 kapı numaralı seneden tarla mahallen arsanm tamammı Sandığımıza muşterek borçlu ve muteselsil kefıl sıfatiyle birinci derecede ipotek etmıslerdı. Tapu kayıt suretınde ısbu gayrimenkul, Yenıkarye Kılavuzçayırı mev kiinde 42 ada, 60 parsel savılı Ö98 00 M2 mıktarındakı tarla olup, tamamı Nezihe Işm ile Fahriye Apanay adına kayitlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotckli bulunduğu beyan edihniştir. Muhammin raporuna gore, işbu gayrimenkul 398.00 M2. mıktarında arsadır. Borçlular hakkında yapılan kanunl tâkip üzerine 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre vukarıda evsafı \diüı gayrımenkulün tamarrn bırbuçuk av müddetle açık artırma\a konmusrur Satış tapu sicil kavdına göre vapılmaktadır Artırmaya ffirmek istevenler bunları ve herkese acık bulunan tapu sidl kayıtlarını tetkik ederek satılıea cıkinlan isbu gayrımenlcul hakkmda herşeyi ö&renmis ad ve telâkki olunur Artırmaya ginnek isteyenler (875) lira pev akçesi veva Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icap eder Birikmiş bütün vergilerle Belediye ve tellâlive rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâviz bedeli ile ıpoteklerin terkin harcı borçluya; ihale pulu ve tapu tescll harcı ile varîa serefıve boreu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 4'4'1964 tanhinden itibaren açık bulundurulacaktır. Bırinci açık artırma 14'5'1964 perşembe günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Emnıvet Sandığında saat 14 den 15 e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesi icap eden gayrimenktıl mükellefivetivle Sandık alacağını tamamen geçmlş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranm taahhüdü bâki kalmak şartivle 29'5'1964 cuma günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artrrmada eayrimenkul en çok artıranın üstüne btrakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit obnıyan alâkadarlar ve irt:fak hakkı sahiplerinin bu haklarmı hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün Içinde evrâkı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildİTmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kahrlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1960/1365 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müirtcaat ermeleri Iüzumu ilân olunur. (Basın 4527/3258) Ceyhan Belediye Başkanlığından 1' En az 50 beygir gfieunde Dizel motorla mficehh«t, Operatör mahalli kapalı, 2745 mm uztmlııkta greyder bıçağı, 1830 mm uzırnlukta buldozer bıçağı ve Scarifier tertibaünı haiz 1 adet bakım greyderı alınacaktu, 2 Muhammen bedeli 95.000.00 lira olup muvakkat teminatı 6000 00 liradır. 3 Bu işe ait şartname her gün meeal MatleYinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gihi bedeltfat olarak da temin edılebılir. 4 İhale kapah zarf usulü Üe 8/4/1964 çarşamba günü •aat 16.00 da Belediye Eneümeni huzurunda yapılaeaktır. 5 Teklif mekruplarmm en geç 8/4/1964 çarşamba günü saat 12 00 de Belediye Başkanhğında bulundurubnası »arttır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara ahnmaz. (Ba«n 4454/3245) , Claudia Cardinale'yi son filminde Rita Hayworthun kızı rolünde seyredeceğiz Claodia Cardinale kalmak, bir seri filim çevirmek... dönmelerine tereih ettira. Eğer ys Asla. Zaten o eski Hollvwood ef nn biri ile evlenecefcimi sövlersem sanesi öldü artık. Küllennden, çok anlavınız ki «Claudia Cardinale 5daha gevimli bir Hollvwood doğ lene kadar «öreeek bir hayata basdn. tspanyada, Fransada, ltalvada lıyor.» «kamp kuran bir Hollywood. Bir • çençlejme kürü gibi, buna ihtiyacı da vardı Bana gelince, çok güzel bir teklif bn. Dünyada en sevdi| ğim şeydir »evah»t,> Bır peri masalı gibi başlıyan ve efsanelejen mesleki Claudia'yı dun yanın dört bir yamna çekse de, dayanılmaz bir çekim tutbu onu yeryüzünde hep aynı coktaya don dürecekt;r. Romanın Panolisınde bahçelerın sonundaki sessiz, gu neşh bır yere Claude Cardınale'in birdenbire dunj'ava un saİTnanın sarhoşluğu ıçinde olacağı dusunulen CMudia'nır., tıpkı aile sorumluluğu ve MOmeasill. bag! gıbi ınanılmaz bır yonü daha var: Aska olan gprçek ınancı Tahtakale. Cedit Han J7 Boylesıne guzel. boylesıne arzuIstanbul • Tel.. 22 89 28 lanan, umutlarla dolu, goz kamaştıran bır gelecek vâdeden b:r gpnç isanatçı nasıl olu,or da hâlâ aşkFaal 2100/3252 1tan, ınandığı aşktan uzak? MÜHENDİS ALINACAK Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlügünden: Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daıresi Başkanlığı emrinde çalıstırılmak üzere, askerlığini yapmış İngılızce bilir Makina ve Elektrik Mühendısleriyle Inşaat Muhendısleri alınacaktır. Taliplere 10195 ve 6/1735 sayılı karamameler gereğince yevmıye verilecektir. İsteklilenn şahsen veya dilekçe ile AnkaraUlusRüzgârh sokak. Çatal Handa Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dalresı Başkanlığına müracaatlan ilân olunur. (BaaiD 4481 A, 2363/3248) *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog