Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Mart 1964 CTTMHURtYETf Hâdıse yaratan piyes: ŞEHİR ItSATROSUNDA «YeBRECUT VE SANAT1 1898 de ı Yazan: ni bir oyunu ve oyuncu'arı ıçinde Almanya'da Augsburg şehrınde oynanılan tlyatro cıtmnm alışıdoğan ve gımdı eserlen butun Ba | lagelmı» repertuanna dayamiarak, tı ulkelennde ve Amenkada oy . ranmakta olan Bertolt Breeht,| yani eskiye bakılarak pesm yarılk sıddetli tepinvı «ölu Er» adlı I gıyla değerlendırmenın ve elestir turkusunu yazdıktan onbeş yıl ı riMiıııııııımııııııifiııııımııııııT menin taatah bır yol olabileceg m nolo sonra Hıtler'den gordu Brecht ılk ' 8 ve epılog gıbı unsurlar, b a n , Şehır Tiyatrosundaki bu~ yeTıj atro sanat turlenrun en çetreftlıdir. j | tıvatro e«erlerını 1920 vılına doğ «Karagoz» ve orta oyunu» nda da I n , o y u n hatırlattı Yazaria aktor, daha dogrusu, yararla ahne araru. demokrasi jolunda olan V llkel bıçırrlerde az çok vardır «s»zuan'ın Ivı însanı.nm gerek V nnda pavlasılır Ovsa bu ıkılı vapının bır nanvanın duşunce ve sanat oz Bjnlara satır ve ınımık unsurlan lSahn»ve konuşu ve geekse oynad a uçuncu kanadı olarak se>ırcı de vardır Yazar, B rluguçagında yazmntı Hıt er ın katılmaktadır Bu tekmk araç. !„,,, p e s l n T a r g l | a r l a duşunenlen sahne (rejısor, aktor dekorcu) ve seyırcl uçluıktıdara gelmesıvle kultjr alanın ! a n n halkın ve genı? sevırcı kıt|sasırtacak k a t j a r tlgı çekıcı ve balunui lyıce an'a$tıgı yerlerde, tlyatro sanatı da vavınevlerı re«amlar vazar lesının uzerınde kuvvetlı ve inan ? a r j, ,^, jj e s a klıvaym temsıle daha bır gelısır, verımh olur Turk Tıyatrosu, lar uzerınde vapılan ba»kı Brech* e d ! n c ı r o ' J dusunulecek olursa, şnmeden önc» ıçrmde bır güventstanbjl se. ırcısınden her zaman ılgı ve destek , dıkundu 1933 te Reıchstag vangı B r e c h t ' ' n de bu >oldan nalka ya s l l I j k v a r d l ç u n fcü ş e hır Tıyatk l n oln gormuştur Ondokuzuncu yuzyılın ıkıncı yarv n nın erte*ı gunu Becht Alnanve "a>a ulaştıgı goulmekte rOsu'njn Shakespeare çeleneSı dvsınria saray ve çevresını asmıyan îstanbui tedan avnldı ve sırasıjla Dararaar sında bır taraftan başanlı veva vırcısı yuzyil sonlanna doğru genıslemis, 1908 ka îsveç Fınlanıi va Fransa In «SEZU*.N"IN İYİ tNSANl» Bu basansız çevırıİT ve verlı pıyç* Mesrutıyetıvle de ber s mf halk bvatroyla HgıEiltere ve B Amerıka dan sonra pıvesın tasıdıgı ana terra lar «lyı ler ovnarken, bır taraftan da eıhz lenmege başlamıştır l^vıçreve geçtı Dunvaca tanınma1 lık, ınsaniarı sevrrels ve baskaları vavan ve olunv>uz ovunlara da Meşnıtıyet ve Mutgreke yıllan fsUnbul'unun da daha çok I9s4 rie Parıs te U 'na vararlı o'mafc çahşrraıt'a mut ver verdıgı görulmustu da tıyatro sevırcıs.nı ıkı grupta toplıyabilinz Ojun, 1955 de Munıh Tiyatrosunda lu«lararası Tıyatro Festıvalınde luluğa varma* çabaMnı goster Son perdelerım ovnamakta olan Tuluat ve MeBu sebeple bu çatı altında sevo^rnnan eserlenyle başlamıştır mek>tır lodram'a gıden «Temaşaperveran» henuz eogunrettıSımiz çağdai vazarlar çerçeluktadır Melodram ve Tutuat «heyetl temsilıve«inde (J Arouılh T Wıil!ams ye» lennın cınavetlı, acıkh, gulünçlü, kantolu, Durenmatt P Ustınov ve *u anda sazlı, canbazlı programlan, esnaf, memur ve hatırma gelnrm enlerle bırlıkte) er hanımlan kansımı genıs bır seyırcıyı bu rtüzenlı ve devamlı bır repertuaT sahnelere çekmektedır Kapılarında marjlaı ve saŞlanamadıSı (çın bırdenbıre Brekantolar çalan, sahnelennde her çesıt görtenye rht ovnarrak cesaretmı go'teen yer veren bu topluluklar, tıyatro anlayurı çok tıyatronun bu çabasında basan ilkel ve genel kültünl pek «ınırlı olan g«ni» eosteremıveceğm sanmıştım Oyçevreler içın «hos vakıt geçinlen oyalama yersa. «Sezuan'ın fvı fnsanı»nın mileri» ozellıgını surdurmektedır zan«enı ve ovunculann basarısı Fakat bu tıyatroların yamsıra, gerçek tiyatbu suphemı haks z çıka'dı Basta roculuk yolunda da ılk adımlar atılmakta, yeni genç voretıci Beklân Algan'm an. venı topluluklar kurulmaktadır BunJar.n çoğu lavıslı ve bıleılı sahneve kovuçukısa omurludür Tek bir gec« perdeslnl açtıknu ve Ameıkalı mısafır ».anatçı tan sonra dagılıverenler. çogunluktadır Hemen Pavıd Pur'Vv"ın dekorlannı ovdağılmıyanlar da ancak arada sırada oynıyaYazan : Hal dun TANER •nek eerek Ba'rol «Shen Te» ve bıîmekte ve pek pek bırkaç ay ayakta kalmaksmca ÇOCJSU «Shuı Ta» ç.ft rotadır Ne var kı Mutareke tstanbul'unda bu I jnu n\mvan değerli aktri' AvlS Almaryada ve Alrnanca konjju latıcı, 6zet!e\ıcı voruTila\ eı, jtedurura vavaş vavas degısmeğe başlar îstanbui < ulkelerde kı»ılığı eser ne levıcı korolar prolcg ve ep 'ogMgan evvelce «Fızıkçıler» dekı lan se>ır'ısı gerçek tıvatrovu geürme çabalarıyla r ovuij ıle «eçî'd ?! °ecen vılın «en len epik tn atro teorıtı uze ınde lar Yunan <omedva'annda vaıailgilenmektedır O yıllann Şehıadebatı tıyatc roları bu gelıjmevı ıvice gostenr ıvı aktrıs» uivmıia bu «ef"r al oldum ola«na "nemle duulan Ber rın tutumunu du>;unce ını vansıtın bır çerçeve ek'°di ^ucu «Wan» to t Brecht 1 rfı«. dıınva daha çok tan paraoa^e 1»' Ortaçağ tnatroFerah Tivatroda «Sabık Darulbedayi »af rolunu ovnıvan 7ıhn Rona euç bır SJ ^on \ıllarda tanıma\a ba'lartz suniakı m\« erelpr mora'ıte >r, natkarlan», «Ertugrul Muhsm ve arkadaslajn», Elısabeth komDO7i«vonu melorirama kaç Bırdenbıre moda olusu denebı'ır kı jesuıt tnatrojndakı «Sahır Op»retı» ovnamabtadır 5ark TivatroNaşid'in defterlnden bir yaprak matian ba«arıvl» canlanrlırmakta 19S4 Mıllet erarası Par s Tjatro tıjatrosundakı bazı ozelh'kler ç»r«.uida Komık Hasan Efendı, Mıllet Tı>alro»untur 1920 • 1926 Ş«h»adıba«4 yıllan, Turk r>ır Ertuğrııl Bı'da Mete Sezer Festıvalınder «onrava rastlar Bu $> rrevdanlannda panaMrlarda «ov da Komık Naşıt Bev tem«ıller vermektedır ro tanhi İçın çok onemli bir donemeçtkr. ve Kavhan Y Idızoglu «uçlusu» fe'tıvale unlu «Berııner Ensemble» lentn Morıta'lar Baerke] Gesang Sark ve Mıllet tıyatrolarınır programlan : Turk Tıyatrosuoun ku» j»îmiıi blr y nSezuan'm Ivi insanı» Mılâno nun Pıcıotcj tıvaimsu •..jhıu.iiuie isevırcınm iljn dozunu arthnrken trupu ile katıhp «Y gıt Ana» ve lar, tbretcı jarkılar bu arada saŞamram Hanımın ka^tola^ı Nasıt Beyın kuvartise Istanbul'da Üyatro MTİrcltınin Mhne M n Va denılebilir . Bu pljesın tıvatro sanatma ge Bavan Yans'da Samıve Hün ve «Kafkas Tebeşır Da resı» eserlerini yılabihr tolaı Bevar Ruı kadın'arının gureslen, Camtını benimsemege baçlaması da ancak bir yanm Kendi devımiyle' «Her yeni dO tırdıgı vemlıSı ıvıce anlıvabılmek bazlar, Nel Kule'i Esrart, Demırhane MudürÖ ovnatan Brecht bırden gunun 1 Brecht gerek Çın tiyatrosundan, \uzvıldır Merour, varhklı esnaf, aydınlar îsFatma Andaç ve boylece ıdamı oldu Bu'un şuncenın ozgur hava içinde ince \e elestırehılmek ıçın, once antık hayranlıklan gerek Avrupa t vatro tanhınden ve Kırmızı Kedı Me.hanesı Cınavetı gibi melotanbuî'un «arav dışı iîk tfyatro seyircııldir lenmesi gerektıgını» belırttnekte klâ<ık ve çagdas tıjatronun bılınaidıgı bu unsurları bır ssıtem hadramlarla vukludur kapıdaki bando gune» ba Ikendine ve trupuna çektı Bunlar bajlangıçU Tuluat, Melodram, piyeı, ıger «anatçılar pne^ın tem ve «Ben sanatm yeni fikirler ge me«ı ve örnegın Sophokles Shatarken başlajıp Uk kantocu çıkıncava kadar Epık Tıvatrosunun line »oktu operet ara«ında pek bir aynrn yapmamıalardır po*.unu ve ihengını «ajflsdılar E Brechfın tııp, bunlan dah» loylu kılacağı kespeare Molıere, Gıraudoux, A saatler «aatı çalar tıvatrocultrın devımıjle sahne teknıgım ılkın Pucator'dan,' Brecht'm Epık tıvstrosu bovleKomık Naşıt beyın el yazısiyle tuttuğu blr not «antrak» vapıp «Temaşaperveran» ı çagmr la ınananlardanım» demektedır n o u i l h Beckett lonesco ve dıger «enn rahat sovlenıjınde ve anl» Volksbulhne'nın bu ınkılâpçı re c e ^ramatık tıvatro gelenegınden defrermde bu tıp îstanbu! seyırcıîerinln adtan ka\betme\ışınde Adalet Yem bır jSık alısıifnarrı? blr tarz ı e n y I f B r e c ht arasnda bır bag ve raını hern îekıl, hem OÎ bakımından »v 1 Şark ve Mıllet tıvatrntar nın gıns verlerı renkvardır Bu adlar Nasit bevin devamlı müstenCiracoı ve T«oman Akture''ın çe jısorunden ve bllhassa orun vep nîmü bulunu>or' li kartelâlar bavraklar, kâğıttan fenerlerle bır Sophokle? legetıren nice nnatcj (Lorca Kafka köpru len, sureklı «Temasapeneran efendrer» Idlr kıyaIama japıl vınleri rol oynamaktadır Mehmet venı bir sahne ve dekor teknığı nn donanma Rece<!i gibı şenlık içındedir Ferah TlPıcasso. Stravlnski ve d gerlerı )ı ,./, , , , ' L , Amma, aralarından blr kismı Sahlr'e, Muhsin'e s , . . anlasılmamakUn otu ma«.ı ; , J Ovunu Lbir defa sey Abut un duzenledığı mu'ik de ku le «unduğu .oSretıcı ovunlar» ın, n u ' h lShakespeareMerin tıvatro«u 0, 9 , .* .gerektır vstrosunda ıie «Muh«ın ve arkadaşlan» îbsen baslangıçta , , Darulbedavı'e da gitmektedir Adlartian bir kaî »armıyordu Tıvatro kader. *'' ~» . vargıva • laklarda • var ııı> uvgun bır \T bırakmak dan »ldıfın, ırvîemekte sanırsani|i l i retmekle dogru » hır (Bır Halk Duşmanı) «5trırdberg (Cehennern) ru yadırjranmıçlardır çını vazıyorutn • vanlı? yoktur Brecht, PıscBtoruıı c fil savunmamah tersıne ılım taritr mak auc^ıır' Leorıdef And'iyef (thtılaı) Molı*re (Yorgakl Brecht «.anat gucunun ilk kav Pehlıvan Refet, Kavalah Hüseyin b«r, J*a»Itıvatrosunda 1 3 vılını k«dır ço ^»^ îoeukl»rına kader dıve bır Q3 Dandını) Vedat Nedım Tor (îssızler) i oynamaknagım, Max Reınhardt, Pıscator tırmacı Agop un bıraderı, Kasap Şukni, Çartjgunu kendinın sahne\e ko\duğul' e T buluumadıjını. tadece ınsantadır «Sabık Darulbedavı »anatkârları» HaIar Iı patiskıcı ffeset, Fırıneı Şevkı U«ta,«Hamamcı cıbı ustalann yanınd» çahşrr.ak'a bu «nlavısta 14 pıye. yaıdı Bu «, t»r*fından mevdan. gelmıs, lıd Fahrı (Ba>kuş) Reşat" Vun (Hançer), tbŞakır, Mısırcar$\sında fepetçi Sabn. Kasketç buldu En olgun meyvasını da |rad« John Gav ın mev«hur Dılenci bundan otflrü de gene insanlar t»nirreftk Ahmet Nurı (Sekumcı) lerle basan Yenrgnt, kömurru Vevsel, oduncu Yovakim, sı• Kuçük Organon» adlı kitabınd» op«Taıını «Ikı paralık opera. adı r«ft"^»n degiîtırllebılecek blr Ukazanmaktadır Cemal Sahır'in Kalman (Çarnemacı Kadrı Hacı Muhıddmzâde K&zım, KJ77 madde ıle teonk olarak belirt lie entıngını hiç degıstırmeksızm, k l m »»rtlar. dummlar oldugunu das Fur^tın) Lehar (Şen Dul) operetlen gıtrukahveci Mehmet, Hacıbekir kalfası Rıdvan tıSı «Epık Tıyatro» turfl konusun =adece epık teknıge adapte ederek °i^meli^T Bunîarı degıstıebıl tıkçe daha genış ııgı toplamaktadır Ferah'm arpacı Halıs, Eczacı Esad, Etern Pertev Eeza da verdı M.Z yılhk br aradan sonra piya»a, m e k 'f1n d « e v v e I S b u durumlan kapısında ne allı moriu kartelâ'ar, ne donanDeposu Safi, kaöumaJ Cemıl bey yorgancı Alı Gelenege davanan dramatık, fa ,1 .umtM ve bu operamn bu ye o I « t a n bulmamak her (runkü akıma bayraklan vardır, o gecekı ovunu bıldtsekercl AIİ Muhiddın dâvavekıll Sadi Rıza tahst (kaderci) turun «ksme, «n m haliyle her vanda buvuk başa1'1" «Ijşkanlıgmdan »ilkinmek geren ağırbafh ıkı va da uç afıs asüıdır Fakat Kczaeı Asaf Evlıvazâde Vureddın Ij Banka<:ı tı ültızyonut, Umt ve epik turuD rektir Brecht'e enre tlvatro lste daha gunes batarken ıkıncı ba'kon doluvermıjn kazanması Brechfin ve arkadakttıbı Re$ad bev, Zınçal Şırketi Müduru Ceunlu tetnaıleılennden «ayıhr O tır Bınncı balkon ıkı kat localar, büyuk aalon sı kompozıtor Kurt Weil'ın adını »evlrrtde l«ı tenkıd fuvrono ayın vat tnr Dr Zıya bey, Bıtpazannda terzl Artın yunlannda antık trajedyalardaki da kısa «urede dolrruştur öğrencıler, ünıv«»v Sehm Nusret, komisyoncu Arap Kmin büsbütün yaymaya yaradı 193S dırd'fı vaHttir ki varifeslni yapprolog, epıloe ve koro'lırı da r»ıtmış olacaktır «ite gençlen avdmhk duşunceh kijıler otekı1964 sezonu fstanbul lahnelennln on binte Hltler ıktıdara geçınce bir çok lanır Oyun e«nasmda aksıyonun lere benzemıjen bu bambaşka tıyatrolarla ilgılerce yuzbınlere» teyıreisi 1924 yıllan Na$ıt Mman ajdını gıbi Brecht de kur» Bunu basarabtlmek Için Epik tlvç olavlar zincınnin bırdenbjre lenmekte benımsemektedırler Gerçı bunların yatro, dratnatık tıratrodan farklı bev ve Dıreklerarası aevireilennden ne degısık tulusu kaçısta buldu 1 d jrması ve oyun kahramanının sayısı azdır Blr ovun ancak bır gece afıste kaaraçlarla çalıjmahdır Bir kere ve. avn GideceiH tepluluğu, gorecefi ovunu onVıhayet vazarın yı'lardır «evırcıye donerek yazann fiknnı labıimektedir Amma, baslangıç olarak umut ceden bılebılenler çogunlukt» 1984 lstanbul*unbekledıgi mutlu gÜBİ*"*'3'""1' v a k a ) I e «vırci arasın ve anatema'yı "soz, jıır veya tur verıcıdir On yıl sonra îstanbui Şehır Tıyatrolda b l r da var'ıklı 1 adaraı, ojtrencı, ücıverslteh, Isçı5 geldı Kansı aktris Helen We» c i n l n b rne^afe kovdugu Için seyir. lunun perdesını her gece açabılmesı, bu taglam ku ıle «dırekt» olarak iletnuesl, • ler tıyatroya gidıvor Kuçumsenmlyecek bır bırhkte Brecht derhal\ a»ım«ızlıSını saelama bakv ıgl'le ıglle bırhktt Brecht derhal çekırdegın vetıştırdıSı «evırnlerle kabıl pık Hyatronun ve Brecht'ın en «t gelısme Berlln. gelerek .Berlıner E n . j m l n d a n b ' J kılı ozelhSıdır tjte, prolog, mtv Fransadakı temsılıncle Mıchele Nadal «Sb«nte> rolunde semble. tıyatrosunu kurdu Önce, d l r Dr.matik tıvatro sahnede bır jürgun yıllannda uzerınde bol bol vak'a canlandırmakta idı Epik tldüsunüp pekleştırdıgı Epık Tiyat vatro ise bıze bir vak'a anlataeak ro teonsmi 77 madde ıçında özet tır Dramatik tivatroda tahneler lliyen meshur «Küçıik Organon» u birbinne zinc rlidir Epik tivatnv nu yavınladı Sonra buna uyguıı da bagrnsızdırlar Dramatik tiyatblr çalısma programı kurdu Sa ro telkinle çalışır epik tivatro bel. geler tunar Biri kalbe, duvjruya, llllllUllilllıillllllllllIIUIIIIIIllllllllllllllllllilllllillllllllllllllir.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll de Dogu Almanvanın detil Al. ibÜTÜ kafaya Blrlndsi manca konusulan mefnleketlenn 1 P «MflHlr. ien isOdatl. aktor v* rejis6rlenni,| B e v n d v l • l h r i "« H n e l t a m onu bu trans Paul Dessau, Han< Eısler gibı a*ç* " ha nde u>andırıp on« 1 me mjzıs.enien Theo Otto, Cas » n lride b l r par Neher gibi en jyı dekoratSrI«vl ri tophvarak 7 yıl boynnca onlara »««"latır BSvlece bagmsu v. ğ •ııımı.ı.mmımıııııımıı f ııııııııııııııııııııııııınııııurttuırıııınıııııı > ıiMiırıııııııııııııııi! rejlaârlük, hocalık agabeylik etti htlr kalmasını, tenkid junrunu uSeyircl Mılletlerarası Tlyatro Enıtianlatmı^tırj» öbür eserlerivle birhkte «PuntHla yanık tutmasmı paglar tjsu tarafından 3 yıldan berl Yarın kutlanacak «III Dünve Uşagı», «KsfktM Tebefir Daire birlncide vak'anın tçinde, ikincide duzenlenmekte olan «Dünya Tl vm Günü» munasebetıyl* de «i» gıbi son pıveslenni ve bu ara. dı?mdad'r Epik tlyatro, »eyirel, bilhassa vatro Gunu» yarın bu enstltuye dunyaca tamnmıı ikl tıyatro da Lenz'den Gorki den adapte et. sahne aynlıgı »uurunu uye memleketlerde kuüanacak adamı Sır Laurence Olıvier tığı eserlen de burada uıun ve ti. «Verfremdungseffekt» lerle, seyirtır Bu enstıtuye Turkıye de uye ile Jean Louı» Barrault, Mıl CİTİ »ahnedek' ovuna kapılmaktan tız provalardan «onra vnattı bulunmaktadır ve milletlerara letleraram Tıyatro Enstıtusu uzaklastıran «t abancılajtırma eîBertolt Brecht 14 ağustos 195« sı Tlvatro Enstıtusu Turkıve adına beraberce şu konujmajı Mesell her lle aS lar da bır kalb rahatsulıjmdan öldü ^ ' ^ ! . !\I1111 Merkezl ıkı vıl İçinde de yapmielardır «tıg mız bır ç e Vasıyetı gereğınce penceresınin, rr" ^ bu gune gereken önemi venniı StR L. OLtVÎER: olaSanhktan kurtanp karşısındakı «Dorotheen» kabnstaî'] s e v ! bulunuvordu Bu yıl da bu koGöstenvle ilfili aanatlar nmda tug'a bır duvann önüne çok h a T r e t T e ilgi uvandırmak için unu uzerınde onemle durulacakIflnde nllletlenrssı nitelıge zak ve acavip bir memlekette jreba«ıt bır meımr* fSmOldtl tır en çok tiyatronnn (htivacı çimek, hâdiselerın akısını kılBrecht'ın dusmanlan onun pl çük, Vesik »ahnelerle «ık «,ık yer Geçenlerde vefat eden Jean var. Bsle ile müzık, kendileveslennm konusunu nasıl şuradan deSısitrmelerl ile, aktorlenn sevir 11 mart !%„ gunu \a rinf hlsiettirmeden nnırları buradan Grimmelhausen'den çe» rilere hltaplarlvle, »arkıîarla, moaşabillrler; g3ze bıtap et•iitlı folklorlardan devsirmıjse tıp noleglarla bile bile keslp durdurmek gfb) bir kolaylıfı olroakı övleee Epık tivatro fikrinl de mak gibi «n» ragmen, tiyatro kelimeÇin'den aktardıgını Iddia ederler Ierden knnÜBr. Ba kellmele Bıraz kabaca ıfade edılmis oU Epik tiyatro aktorfl Kıral Lear rin eogn da inaiçi, bovnn tf> makla beraber bu ıkı iddit da yan olmamalı. Kıral Leari yaaamamamez, bagunsısdır; bastu bir lıı degıldır Nı+ekırn Brecht de hiç lı, sadece Kıral Leari ovnamalıdile çevrılmek isteninc* dı bır zamsn bunun aksmi loyleme dır Tonu Mr kazan anlatan bır renirler; lordar, çetindır tanığm ıfade^inden farkitı olmaJean Cocteaa mlştır çevrilmelen, hatU Imkânlıdır ıııdir. tşte bu yflzden biı miı memleketlerde doltsşKaldı ki, epık ve anti illözyoniıt, . , , ,, Brecht kkendi v ü r e k H M r Br h e n d İ Milletleraran Tiystro Enati mak yeter. Oralarda tiyatrounsurlar tek tek, d.gın.k ol.rak . *? \ " " ' lar 1 tfistt'nfl »elâmlamalıyız, knt nnn nasıl milletleraraıı bir Istanbal Tıyatrosu sanatçUarı «3 Kışıje Bır Yatak, ın provasında Avrup. tıy.trosund. d. yok degll ° « İ * **L"1?*"™"11 *erç*kUri kanaatindedır lamalıvı», pfinkfl birb/rine vsrlık oldngnna gSruyornm. di Yunan tragedyalanndakl, ant«soatt, lon }«Unbul Oysa 8te vandan düjroanlan, a. turuna*girmif bulunnyorlar. Bu »ykın fibl sSrSnen «ditnya 8ofokleı, Zesmi, 8h»ke»nun tavunduSu şevin yanm asır. ton turlar, ayru zamanda turna h«tiyatroan» kelimelerinin anPeare, Moliere gibi kl&sik dır tekrarlma tekrarlana vagmu zırlıklannı da t«fkil «dacek. Iamlannı gerçekleştirmek ler olsnn, C*mmedl> dell'arrun vuitarıdan asagı dogru vagmagibi tatlı blr hayale kapılte olnm, rsısrlar, oynneaArena'da: n kabilınden bevlık ve orta mah tnıştır. Iar, «yatro «vdamlan bütün YENİ BİR SAHNE bir gerçek halıne geldıgıni, yflı*ek Dr. Klkota ve dttnyanın malı olan bir tek J L. BARRAULT: alanın sornmln kişilerıdır. Devlet Tiyatroau Genel M u d ü n H l l k b»h'i"e gelince, bunun da an Dofmsn, ba ikJ kelime Kadınlan» Bnnnn da «ebebi ju: Tiyatluğunce. Ankaramn içinde 300 bini e » k T«n vanye dpgru oidufunu bana pek övle aykırı görünPariste uzun yıllar aflttt ka!»n roda ıSzle bareket arasın nüfusu sinesıne çekmiş Altındag l £ 6 n M *•»" vOrekîi bırinin isterse müyor, levgilı Olivier. Bada, tormekle dnyrnak araAlmanv» reıımtnde de avnı «L« Signe de Klkota» adlı müzlklı semtmde venı bır «ahne açıhvor nnn bSyle oldnfnna anla»Arlnuı Hıller nnda süreklilik çöıümü vok Dunya Tıvatrolar Gunu olan 27 şe<ılde tenkid edı'ecek çelismeler komedının temtıline basladı Ro mak içın. «vabancı» dedıjıgibidir Bizim sanatımızın oılan «1 Dun.a Tlvatro Gunu» martta perdesını açacak ALTIN buîunahıleeegnı halbukı onun bu ger Ferdınandin yazdıgı va baatecı her çeyden önce mağnetık nde şo\ le demıstı DAG DEVLET TİYVTROSU, şeh'na hiç yana$madı(ını hatırlatıyor Georges Auric'ın muzigım yaptığı blr nltellfı vardır. Talnız « Dunyadakı anlaşmazrımizdekı yedınci tahne olacak lar Dedıjım gıbı esk denberı de korcedıde Pekçan Kojar, Lll* Bel tBıle knlak defil, Steki dnlıkların ço£a dıl ayrılıgınAltındağ Tıyatrosu perdesini Na vam eden bu tertıjjmaJar »ımdl o kiı, Bılga Şen, Aysel Dınmeı, Alp öyken Turker Tekm ve Erhan vnl»r da etki altında kahrdan. dıl engelınden azar Tızım Kurşunlu'nun uç perdelik nun ölflmO 11* kesilecek »07dan Gokgücü rol almaktadırlar. lar. Tiystroda g3ı bskar jatro ışte hn anlsymarlıkla«MEBDÎVEN» ojunu ile açacak degildir Besteci George» Aunç, tnuzık an*, (Bren, karşılayan go Asuraan Korad'ın aahney* uygula rı ba eneell ortadan kaldıHereks onun vilreklijıji veya fflstür, kafa en sonra andığı eserde başlıca rollerı AIİ Cen yürekiızııgl flîerırde ıstedıjını dü bandUrını Arena Tlyatroauna ozel ran ganattır. Bütün tnilletlar. Ba sanatta şlir vardır, gıx Çelenk, Tekm Akmansov, Er sünmekte serbesttır Bazılan ken surette gonderraıstır O>unun, Pa|pr Dfinva Tıvstro Gfinfl sa çünkü hep dnynlar* bitap gun Uçucu Erol Aksov ve î»urhan dı gorus ve tevkine gore hattâ te rıs tekı temsıllennde şohretlı »a veiınde ortak deSerlerin, eder. Turlö tıvatro bıçımlelenfinlıhlerın farkına v«v Damcıoğlu pavlasıvorlar zmi ve e^erlerinı de begenmıvebı natçı Bernaud Gravey ın o\nadığı n sınırlan yeçtıji zaman, rır bırlıkte bart$ ıçın çalıs lır Ama, butun bunlara rağmen başrolu Arena da Pekcan Koşaı valnız kelime içındekı fıkır manın gerçek tadını çıka*ıyatro v» dramaturji meselelerı BÜYÜK TİYATRO'da uzerınde bu kadar kafa voran tı geçici bir sönükluje uğrar, rır.» İstanbıiı "^ıjatrosu'ı.da. araa kelımenın kendısı, 0 17 mart 1963 gunu kutlanan j>atronun her kolu uzerınde e«k! « YENİ ESER akla fidcn lokma, butun 0 «II Dunva Tıyatro Gunu»nde geleneklen bovleMne dıdıklnen büvüia, sıhırli gücünü ka\ Arthur Mıller'ın sozlerı ıse şun Ankara'da Buvuk Tıv a*o da onları vukuflu bır tenkıdin «uzge betmez Kelımeler otesın lardı i bır esenn son hazırlıkları ık cınrien seçıriıkten sona vepvenı tstanbul Tı atm«u rlun eeceri?n den Brecbt'ın Clandel ın « îşin çarıbı ?n kl dun ma' edılmek uzere .JÜL SEZ^^λ ve varatıcı t=kl flerle gunumuz tı ınharen t\ Kışne Sır yjfsk» ad l zakdogn tıvatrncnnnn >a lanip pol'tiks alanında krOvunu Cunev» Gnkçer ^Hhne e vatr^sıına bo\le«ıne taze ufuklar !ı 1 perrie'ık \ pnı bır komcrlıve da Shakespeare ın cnç,knn sın olarak param psrca ol uvguluvor Ovnvanlar ı«» ^ah \p açar BrerM ır bu a attırıcı şıl' bd«ladi Yu^uf Sururı nın adap'e t çuçlerı karşılasır butun ın dufu btr devırde nanat beAlalm Savaş Bd;sır HaUk Kı.r pn» «svçı duvnarrsk kenHin' oı pttıgı ve Alı Sururı nın <dhnp\e 1 sanlann eoŞuslerıne çarpir • tİTatTt» R vsrlıtınm eve * S ı Bavkal Saran BOZK ııt Ku ı e n [ , r a ı l i n plmden »p m»? ' kovdu«u ovuırfa Ntanhul Tıvalro. frine »irer. Oln ıpr rensellik oldnâııno uç CfŞKUi Kara Tugay Akture ( («TiirU Thatrosu» dergısın =ırun tum sanatçdarı rol almakÇığdem Sehsık. den almmıstır.) 'tauinar. ' Lâle Belkıs ıle Pekcan Kosar «Dr Kıkota 1e Kadınlar» oyununda Sezumı ın iyi insanı Selmi ANDAK TÜRK TİYATROSUNDA DUNBUGUN Bnrhan Arpad istanbul'un tiyatro seyircileri Bertolt Brecht ve epik tiyatro 3 . Dünya Tiyalro günü b ugündünyadakutlanıyor istanbul sahnelerinde yeni oyunlar başladı ANKARADA:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog