Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMîrrRfTET 26 Mart 1964 Tracy iyileşmek istemiyor ki Çymhuriyet' Belediye UgiHlerlne JOkurlarddnj u.: aydın bir kjubn elarak bm hale D. Kamizıa. rmdyolanmıs, bir kı nanl gelebllIzvinzsT •ını baanımu çaba •arfedednrDflvtfl|ünas geridllk ae«ra •mn, yeni knaakların yetiamesinD: açtl: mnodan kurtulmıya çaiifin. ön de çok Boemll rolü olan okol [«Noeh dört gözle bekliyecegim» jrestnl bir kurul oldugunu biliyoroe art düşüseeleri kafanndan, kitaplantnıı bir turlfi Oımanlı«Sadece Blofeld'ın Iıviçre'de ol diye cevap vermîsti. du. «Aziz dostum, fimdi ırtık herse duğu bilinıyor. Elimizde belirli O gecekı jevişmeleri bir geee •onra peçeyi yüzunüzdeo atın. csdan kartalamamiftır. OgretLutfen, aize bngflnkü Jğrenlmi men arkadaalanmıza bn kona71 biliyorsunuz. Bana yardım eder bir sdres yok.» evvelkinden ne kadar daha başntıi gaglıysn vatsna bir şeyler ya cok önem verilmesini rica etmısinizT Bu kızı kurtarenak ister Ama bu kadan James B o n d a j k . n e k . d a r daha satnimî v e tat J «. borçln oldntnnnzn, ilk Sdevini tigimizde biıe, okul kitapiarınmisinizT Tek ümidim rizde. Ona vetti de arttı bile. Damarlanndaa l ıhâ Peçeli Dr. Hanıma lin yıllsrca, anrlsrca geri kal daki Osmanlıca »özcük boUngnbir gaye verin. Hayatma yeniden ki kan jimdi vepyenl birn n d a ' h y d ı ! J a m e s kızm daha »imdiden EnJtltü ?ehrin kenâri m Vi l l 1 heyeJames kızm daha »imdiden rinden b i r i n d e K :raliçe Viktorya mı» halkımın nyannak oldağn nu göateriyorlar. «Bnnlar varbır mâna gelsin. Yasaınssı için blr canla tutuşmuştu. lyılesmeye başladığını •ezmis ve , o k a f l n d a w k i b i r y a p l v d l B u n u Açık Mektup içi rahat etmişti. : fören Bondun bütün heyecajıı sön nn düşünfln. Msddi haatalıkları ken bizim çılifmslanmız pek az gebep olsun. Ne olur. yapm bunu «Tesekkür ederim. MarcAnge Tracy'yi tekrar görmeyi çok ir f<7! ijubat 1964 taribll Cumhn defü, minevî yaralan iyllestir fayda aaflar» diyorlar ve blr ço Böyle Yâni kısacası, ona tur yapıp o Bu kadarı şimdilik yeter bize. tstivordu ama bunun için vaktin he zini bulacagını •arvrr.ak budalalık riyet gazetesinde Sayın Güven raeye; Türkiyenin aydın, uyanık nunla evlenmenizl tstiyorum. Ev viçrede güvendiğimiz dostlanmız nüz erken oldugunu biliyordu. a » i l i , k m i , ! Herifin türk'ün Irfa Valislnden naklen kadınlanna gerioi g9rünü»üntt» ğn da ne yazık kl eski alı«kanlılendifiniz gfln size ladeee sshsını. var. Bize yardım ederler.» »nlattıgj «l rfada bir Iç Haata le rtrdüfönüz lekeyl temlıle gı terkedemiyorlar. özellikle şu za ait olmak üzere, tam bir mil. Bk tdlİmOt |«dında bile meymenet yoktu. lıkları Mfltehassııı Dr. peçeyle meye çalısın. Otmanbea söıefikler çok geçiyo altın »terlin T«rmeyl vftdedt Bond'a gösterdikleri odadaki ma geziyor» fatırlarını okadugum yorunn.» Atatürk devtimlerine bağlı o yor: Millet, vatan, mlllf, medeTam 0 »ırada pantalon cebindeki j Janın bajında gençten bir adam zaman, bayret, nefret ve tiksin lan bisler, aapık dfifflnee ve ÎW ay »onra, Londra. James nlyet, havza, nehir, kellme, mSJames Bond 8fkeyl«, «Saçmah Bond evinden çıkraıs, Genel Mer sinkrafon. bipbip, diye linyal ver oturuyordu. Onu gBrünce ayağa tl duydnnı. davranışlan olan kimaeleri • nmeye baçladı. Bond arabasını hız kalkarak ilerledi ve elini uzattı: ycrsunuzi» diye parladı. «Kıııruı kezdeki büro«una (ritmekteydi. OPeçeli Dr. Hanım alze aeılenl fatlan ne olnrta olnn vatant naaebet, harb, iıtiklSl, vilSyet, İa «ürerek köşeyi döndü v« ilk «Ho» geldiniz, komutanım.» ruhen haıtal Tedaviye Ihtiyaeı tomobilini agır agır sürerken kasa, nabjye, meaelâ, mital, dayorum: mızda gSrmek Utemlyeras. var, onun, benimle evlenmeğe de. Blofeld'in fjviçredeki yerini hâlâ rmtladığı umuml telefon kulübe Sonra gene yerin» oturup Bond'a yöıiinüıfl kimden ve nlçio Mektuplan •saygılanmla» di ir, »It, kesif, fest, matbaa, faysine girdi. Sinkrafon merkeze bağ da oturmannı isaret etti vı bir £il Hem bnrfm erletrnıeğe hlç nl.Sğrenememij olduklanna hayıflaverilmi» olan dotya alıp açtı. Bn derbederlik yetisraiyonnnş •aklıyorsnnnzT Açık alınla g« ye bitirmek tdettendlr, ama ci da... gibl. yetim olmadıgl fibl riztn paranı nıyordu. A}an 2 hviçre gizli ser lı bütün ajanlara yepyeni bir tletti. Cep aaati bü • önce lizin içinizi rahat ettir: gibl aon ıcnelerde bilbassa Fa (erniyeeek bangi ınçnnns var? ze gaygıya llyık oloncaya kadar ıa da ihtİTicınj vok.» Bn ltibarl»: viainln bir zayif noktasını bulsun yiik'öŞünde DİS?tik bir radyo ah mek istiyorum, komutannn. Bunun tih, Aksaray ve eivan semtler En az 20 yıllık bir öğrenim g5 böyle diyemlyecegijn. Sonra MareAnre'ın rSıIerrnde. da bu adreti cgrerebilsin diye cısı. Merkezden verilen on be? mil bir gizli servis işi oldugunu bili1 MiUİ Eğitlm Bakanhginea deki binaların cephelerl sarıdan ren, bn ögrenimini Atatflrk taEn büyük arzam «Crfa'da peki kedere daha faıla dayanamıya bekllyorlardı Gerçi Blofeld ele alabili yorum. Askerlifimi ben de htihyesile, eivit mavisine, eflâtnn yesinde, Atatürk'ün bizlere ta çeyle gezeo Dr. yoktnr» yalsn den kitaplan seçilirken bn yörv rak yumuşadı: «Traey'yl ktırtar geçirdigi atomlu •rilâhlarla Fransa uzunlugundakl dalgaları sinyalini baratta yapmı«tım. Onun için du dan kırmızıya, penbeye kadar nıdığı haklar sayesinde, Cumhn lanmasının tarafınızdan gBnde den de gerekli titlıllfin göstemavi tahii isterdim. Harikulade ve tneiltere hukümetlerini haraca yordu. Sinkrafonunun tabiatta mevcnt renklerle gelişi riyet sayesinde yapan siz. Ata rilmi? olmasını kısa zamanda rilmeıi, duyan ajan. merkezden acele ol« rumu anlıyorum. Konujtuklanmıbir kıj bu. Ama »u anda ne ben. kesmekteydi ama bu, Isviçre katürk'e. devrimlere nasıl karşıt almaktır. güzel boyanmaya veya süslenrak arandıSmı anlıyor ve hemen zın tamamen eızlı kalacağından ene de baska bir erkek on« yardıın nunlanna göre cürüm sayıllnıyorolabiliyorsunuz? t Oknllara blr genelge ile, min olabilirsiniz. Bir Oğretmen» meye başlanmıstır. Ru arada bir merkeze telefon ediyordu. edemez. önce tyileşınefi, kendlne du. Tfirkçe kelimelerin (özellikle yn Çevrenizi aydınlatacak, nyarabinanın her katının ayrı ve taer pelmesi şart. îsviçreMeki kHnlkler. Jame* Bond"un içlnden kaç kere Bond merkezin santralına, «007». «Zaten biz de ijlerimizl devlet Okul kitaplanmızda kanda nraladıfim kelimelerin katta mevcut balkonların çpşit cak, gericilerle &avasacak bir in rf'i birine, en iyisine yatınn ono. ler MareAnee ile haberleşmek diyerek kendini bildirdi. Onu hejsırn gibi gizli tutmasını biliriz. Tfirkçelerini) knllanmajfa önem li renklere boyandı^ı da görü san olmanız cerekirken, geri dümen kendi odajma bagladılar T« i Bizim işimizde de gizlilik »arttır. osmanhca G*>cmiş1 unuteun. içindeki yaralar eelmisti. Ama Tracy'nfn bahsint verilnıesinin dnynrnlm&sını ssylüyor. Beledivemiz basaramıya sünnsün sembolü olan umacı, pekapsnsm. Yeniden hayat» dftnsün. tazelemekten çekiniyordu. Kalbi lefona sekreteri cevap verdi Bu. Meselâ işlerimizden biri. yeni asil; eagı Dllimizl anlaslırrnak lçin T. gilanmla teklif ediyonım. mevzularİ3 ugrasacak çesini nasıl yüzünüze takahilir. Mary Goodnight admda ver.i blr lik payesi verilen kimseler İçin Ondan sonra.. Ondsn lonrasım on nin o kSşeiini henüz deşmeye nlkızdı.Seker gibivdi ve çok akıllıyünvan ve arma bulmaktır. Bazan dan sonra dfl yeti yoktu. Daha bunun vakti gel dı. Simdi Bond'a: da birisi çıkar, nesli tükenmiş »»••*»•«•••«•••••••••«•••• •••••••1 memliti. «Derhal Armalar ve Onvanlar nılan bir asilzadenin »oyundan gel Tracy fle beraber bulunduklan Enrtitüsüne gidip Sable Basiüsk' dijini iddia eder ve bizim bunu Taaan: H CastUloo Adam içini çekti: «Anhyorum, ikind ve son gece çok sâkin re le gBrilçeceksin» diye talimat ver ispat etmemizi diler Bu iddialarÖLDUREN SIR 42 dostum. Ama ıu anda Tereaa iyll rahat eeçmistl. Çok eski iki dost.di. «Galiba Bedlama dair bir bildan kimi gerçektir: kimi değilleçmek İstemiyor kil Bu İ«te2i o çok eski iki Jsık jribi başbaşa ye dikleri varmıj». dir. Züppelik. hırs. sonradan gör. na ancak »iz a»ıİ!y.bilr»iniz... [ mek yemişlerdi. Bond Kıza «iş» iCBedlam) Blofeld'in «ifre i« melik ve özentilik... Biz çok zaSıtndi ıtat dokuı. Onu alıp ak$am cabı fneiltereve dfinmek miydi Bond içinde veni bir heyeman insanlann bu vönleriyle karyemejine gBtürür müsünüz? Ko. ?ı karşiya peliriz. Dı?andan 0 kaduyar8k: nujun ortunla, ümit Terin. Omit j olduSıınu, fsVat gene Avrupaya • övle mi?» dive eülümjedi «öv dar vakur ve şatafatlı gnrünen Gnve o zaman verin ki iyilesmek, yeniden hay« '< görmek istedieini sBvlemi» leyse hemen »eferber oluyorum van nahiplerinden bir çngunun iç ta dönmek brtesin* ' vüzii bambaskadır Ama bizler Elveda, Goodnight.» Bond tamlmiyetle, «Tabll.» dedi : M. Tracy onun bu teklifinl kabul Mary Goodnight'in tyafifçe güle[burada, bu iç yüzlerine dair büetmisti. Sonra kendilijinden. bir «ZevkMr bu benira içln. Ama ya \ kOrfl rek telefonu kapadiSını duvan fdiklerimizi kenriimİTP »aklanz.» rın »abah erkenden îneiltere'ye | kliniîe kapanıp dinlenme Bond arabasına döndü tvice medonmem gerekiyor. Ondan ırnra fvapmaya karar verd^&iri «Bvlpmi»i. Son zsmanlıtrda cok dsSdaBalı raklanmıştı. Armalar ve Ünvanlar aını ılz «evir alahillr mi'iniz?» Enstitflpune dair Tazla bir bildigi James Bond, «Bırbirimize güveMarcAng» belU etmeden gözle bir hayat *ürdüSünü. blr sinir kri yoktu. Sadece burasının eski aüc nebilecegimızden hîç siiphem yok» olduffıınu bfliyordu. y rlnl ail«p»k. «Aiabüirim. dottum.ıi «nin tarihçelerini lnceleyîp semalannı dedi. «Ben de size Blofeld denilen diye e«T«p Tgrdl. «Alınm... Hoj' Kendini toparlamaya c»1ı*aeak re çlzen, yeni ünvan sahlbi olanlar bu adamın dünyanın en büyük görün b*nl... Uzun çarerizlikler; Janes'i beVMvecekti. «Acaba Noe] den «onrm bana öyle blr Omit ver rsmanı bulujup kayak vapabilir :çln armalar ihdaı eden ve çeşitli ganesteri oldugunu söylemek isteDnvarlarda vaktlyle tatoda mlıaflr edllOrada kendini Tadea Wledner karşıladı giden yela ySnelttl ve çok jreçmeden şatodinit Irl! Ama ya ben «ize nasıl miviz?» diye «ormuşru. Bond da, saray tBrenlerini düzenliyen yarı rim.» «Biliyorum » nun avlnsnna gelmiş oldu. Avlunnn etrafın ve: «Kocam özür diliyor. Demin lnnsbmk mlş olan Hollenıen ve Habsbnrg'lann yaglıbir Mnnett» bulunabilirim?> • Sizinki gibi bir kurulun böyle da altı kemerli bir bina vardı. Daha ileride tan telefon ederek kendisini istediler. Fran boya resimlerl vardı. Kadının elblaesi de Jam«a Bond detninden b'eri dü ! bir canavarla ne ilişiği olabilir? de çam aiaçları eörülüyordn. Hericonrt, te sız işşal knvvetleri karar.^âhına jfitti. hâlS kendlne çok yakışıyordn. Hericonrt, birden ?ünmekt« olduğu şeyi açıBa Tur. M. S. B. 2 No.: lı S atınalma Komisyonu Anjatın lutfen.» * reddJU etmeksizin aU kattaki salona girdi. . da celmedi. dedi. Hericourt, genç kadına kadına ne aöyllyeeegtnl saaırdı. Tadea dedu: uzun uznn baktı. Bu mnızzam salonnn ortâ vam etffyorda: «HerhaKe artık pek geeikSable B»»tlwk önündelcî dosyaBaşk.dan ANKARA «Bana çok bflytlk bir yardımda mez, Şaioyn naaıl bnldnonı? Ben baaan bn sında ne £Üzel daruyortja! dari bir mektup çıkarartfc «Bu bulunabillrslniz. Ernnt Stavro Blo. koca blnada kendimi pek yalnıs hiıaedlyoKapah z*xt uaulfi fle 1.000.000 metre yazlüc eSithn elbiselik mektubu haziranria almıştık> defeld lıminl duynjuşi'jjunuz varrum. (Arkan var) b«z satın alınaeakbr. Tahmin bedeli 8.500.000, lira olup geçici di. «Zünh'teki gavet itibarh ve dır, herhalde. Bu adam hayatta ünlü bir avukatın vazıhaneiinden mıdır. defll mldirT Hayattayıa ne teminatı 208.750 liradır thalesd 941964 Perşembe günü saat 11 îeliyor. Dinleyin. lutfen.» de Komisyonda yBpılaeaktır. NOmune ve jartnameler her gün » »• • • • • • • • • • • •• »• •» • • • • • • • • • • • » •* • rededlr re B.MI bulunabillr, bunu Sonra genç adam mektubu okuöğleden ewc] komisyonda ve îstanbul Lv. Âmirliğinde görüleoSrenraek lgtiyorum.» maya başladı: biUr. Tamamı blr lstekllye ÜıJe edilebilecegi eibi 500000 met«Efendiler, reden sıagı olmajnak özere .yn .yn isteklilere de ihale edıleSize bu mektubu defterli müvek \ bUlr. 500(100 metreainin geçid teminatî 111550 Uradır. TalipMaroAagt/m yflzfl «lındi blrv LÂLE »2 N o i u Şifre». kilim Ernest Stavro Blofeld adına lerin 2490 sayüı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları den dejigmlş, »ofuk, zallm ve LÜKS 440380 «Taşralı Kıa. (T) yazıyorum Bu bey kendisinin mTiyafrolar teklif arfiannı İhale ».tlnden bir saat evvel makbuz mukahınçh bir haydat y<lxu olup çikLEVENT «Gölgedeki Adam». hnda Kont Balthazar de Bleuville bilinde Jcomlgyon bagkanlığına vermeleri. Fosta ile gönderilemı;*]. Dcmia o kx!ar neacık baRÜYA 448439 «Yedi SllfthşörlaT». Dİduğunu iddia etmektedir Kenkan o gftzlar tlmdi iki karanlık cek tauflardaki gecikmeler hlçblr »urette kabul edilmez. SARAY «Toto ve Kleopatra». disinin dedığine göre asil bir »ov buz parçaıını andmyordu. Dudak. FATİH 22071 Pazarteal tatil. Her gun 21 de, StTK 477762 «Yedi Silâh»örler». olan Bleuville'ler Fransız thtilâli l.n Tirhcı Wr nntıjla «r.landı. ŞAN 486792 • «Meyhaneci» T. Yiğlt Pazar 15 30 da «Yedınci Köpek», Çarşamba (54 Basm 3723/3243) 5 l r a s ı n d a F r ) l n s a d a n Ataanyaya «Blof«ld T» 8p*ctr«... C.tiMluk, TAN 4S0740 «Avrupanın Sıeak Geceleri». 1430 da. Pazar 11 de cÇocuk Tiyatrosu» Ijkaçarak Blofeld adı altında gizcürfim T» inükam mdlkaı. Evet, Y.MELEK «Peyton Âşıklan». KADIRÖÎ SBO682 Persembe tatil Her gün lenmişler. Sonra da 1850 yıllanndmtum. Blofald hayattadır r» YENİ AR «Beyaz Esireler Kervanı». 21 ae Cumartesı, Pazar 15 30 da cÇınÇın» jda Polonyava göç etmişler. Mü ! Speetra'yi y«nid«B canlandırmak. Y. TAKSÎM «Genç Kızlar Pansiyonu». SİTE 476947 Pazartesi tatil Her gün 21 de vekkilim şimdi bu gerçekleri hutstediğirıiz yerde tadır. D«ha bir tflr* one» b»nlm YILDIZ 478342 «Taşralı Kız» (T) • Evcılık Oyunu» kuk yoluyla ispat etmeyi istemek üç tan* ad.mımı rflfrctl* kmndv. ALEMDAR «Yasaun Aşk». TEPEBAS1 44215"» Pazar, Pazartesl, Çartedir. Bu işi üzerinize aldığınızı rıp kendlne scktlj AYSU (K.Gümrük) «Tıg Gibi Delikanlı». şamba, Cuma saat 21 de. Pazar 15.30 da «Sebildirirseniz, sizin «eçeceğiniz bİT BCLVAR «Tophanell Osman». MarcoAnge m ı u o n flzerlndekl tealim edillr. ESMAŞ A.Ş. Kanatlı U Haıu No. 69 zuan'ın tyi tnsanı». Sah, Perşembe, Cumarbankada hesabınıza bin tterlin yaKULÜP 227183 «Taşrah Kız» (T) tek «iyah telefonu aldı •« k u . bir tesı saat 21 de «Carmen» Operagı. Tel: 23001605 ESKİŞEHİR tınlacaktır.» tOLDAN 8AÖA: MARMARA «Mavi Melek». konuıma yaptı. Socra t«lefonu yeÜSKÜDAR Cuma tatil Her gün aaat « de. Cumhuriyet 3250 I Blr küçücük fıçıcık Içindedlr MELEK CEyüp) 1 «Taşrah Kız», 2 TARIN: Mümkfin mü? tursucuk rine koyarak •lerlnl SrOr dil»r gL Pazar 1530 da «tsvancılar» (turinçgllerden blrtnin «Çam Sakızı». rENt KOMEDt 440409 Salı tatil. Her geee: bllmec* hHlnde »öylenlşl), aldım blr RENK 211525 «Bu Toprak Benimdir». tane ke«tlm bln tane (blr yemlşln 21 de «Küçük Şehir» Her gün 18.30 ve Pabllmece »ekllnde BBylenlşl) ŞIK 223542 «Taşrah Kız» (T) zar 15 30 da: «Tepeden tnme». j O»t ve alt dönencelerden ekvaAKSARAY KÜÇÜK OPERA 215722 Suare YENt 225892 • »Peyton Asıkları». tora eeen rüzgârlar (çoğül). 3 Cum 21.15. Pazartesi hariç. her (tece, CTiınarteBİ, YENÎ (B.Köy) «Pekinde 55 Gün». hurlyetln llâniyle blrllkte Padlsahpazar ve çarsamba 1815 te matinede •GeneKADIKÖY : lıgı "ve onu d» kaldırdık. 4 Denlz ral Çöpçatan». OPERA 360821 «Taşrah Kız» (T) avlanmasında kullanılan araçlardan, GOvenir ve arkadaşlan 17 30 19.40 Şarkılar 1&.58 Kısa llânlar '.200 Kapanış. ARENA 446418 • 440704 Sah hariç. her gün I S T A N B U L REKS 350112 «Anna Frank'ın Hâtıra Defteri» Kruçefln ötekl adı. 5 YugoslavTa30.00 KkoDooıl *• tlearet dünyaoıız 15.58 Açılış 16.00 Sarkılar: Ay Ocak baçı 18.00 Reklâm program18 ve 21.15 te «Sezar ve Kleopatra». (Cumarda blr ?ehlr, kışın onu çok ararız da ÖZEN 369994 «Tophaneli Osman». 7.30 Açıln • Ku* babarlar O J0.15 Radyo promenad crke«tra nur Akın G. Tecer 16.20 Dans lan 18.00 Haberler 19.25 Hava yazın kendlslnden u8*nınz. 6 Belli tesi. pazar matine 15.30 da) SİNEMA 63 (K.Yalı) «Çıplak Prenses». yun havalan T4S Baflf mflzlk n 30.30 H«ftf mflslk » 40 Şar mflzlrl 16.40 Türkfller: N. Tü durumu 19.30 ŞarkllaT 19.50 ve «JörOnUr durumda, çevrlllnee btr AZAK ?!6Î4« • Gaıanfer öıean G«nnl ülkfl S 00 Haberla 8.15 P.fif mflzlk kıl*r 11.00 Radyo ttyatroau fekçl N. tnnap 17.00 Kapanı?. Uykudan Bnee U.55 KUçflk 11inSÜREYYA 380682 «Mavi Melek». gajn olur. 7 «Duzlneden İki ekslk lar » 0 0 Dln . Ahlâk üzerlne Toplnluîn Pazarteal, salı, çarşamba: «Muhgeçldl îz.SO 8.30 Salon orkettralan İM 27.OO ReklâmUr STJNAR 1 «Jerry Lewis Eğleniyor», 2 A N K A R A bagunuz vtlâyet» karfüıgı lkl »öz.• konuçma 20.10 $arkılar 20.30 Ssrkılar 9 JO kflçük kon»er Aldemaro Romero orkestran tesem Serseri». Diğer fönler: cîpekçl Mer«Satılık Kızlar». g Ayakkabı toputunun dörtte lklsL M.45 Haberler ÎÎ.55 Ar» me!t>B.27 Açı!l« 6.30 GUnaydın «a Vergl refonr.u 20.55 Küçük HAn10.00 Kı»a haberler Kapanif. hum» fPazar matine). KTTLÜP (B.Beyi) «Neşemizi Bulalım». e«klden «avaşlarda kullanılan blr çelar 21.00 Kııa habeTİer 21.01 12 00 Açüıs Kısa haberler M dllert 23.0C G « « kon»ert yın dlnleyic'.ler 7.30 Sabah müBTJIVAR 214892 Pazarteet dısında her gece çlt agır «ll&hın blr clnsln» bu ad velon nrkeetralan U.30 Şarkilar Z3.30 OcsltU mOzlk 14.00 Klsa rlgl 7.45 Saz eeerlert 8.00 Ha Radyo »anatçılan blr arada 22.00 21.15 te (Cargamba, curnarteıi, p.z.r raatln» rtllnM (eıkl dUde dag anlamına feUr). berler 8.10 Hava durumu 8.15 T.BM.M >Mtl 22 15 MOırik dfln12.50 Haflf müzlk 13.00 Haberl«r baberler Kapanı*. 9 Avrupanıa kuzeylnde oturan mil 16.15 te): «Kart Horo»». Slzüı İçln çahyoruz 8.30 Ev ks yas 22 45 Haberler 22.55 Gece 13 15 Radyo »rmoni snuzikan tSTANBTJL İL RADTOİTJ letletden blrt. blr çeslt tasıtın Ozekon§«rl Î3.40 Gece yansına dogDORMBN 449738 • Suare: 11.15, Matfaıe: C» 13.30 Sarkılar 13.50 ElvU Pre*l«y, 17.58 Açüı» 18.00 Dann ça8n dınınm lıteklerl 9 00 Kapanif. rtnde yürOyOp glttlâl teymırtni, Pazar 15 te. Pazartert tatil. «Şahane Rplen Shsplro. Mtchael London v« 18.30 Plâklar aramnda 19.00 11.57 Açılı» 12.01 ögle tatül ra 24 00 Kapanış. YUKARIDAN A5AÖIYA: İçln 12.Î5 KOçuk llânlar 12.3C ANKARA ÎL RADTOSTJ Adnm Tatth M.35 Saz e»erîert Stlon orke«trslanndaa 19.30 Zütflrtler». 1 Yer altınd» babamın b«sı fbJr 1B.5T Açılış 17.00 Dans mflriftl 14.30 Konser raatl 15.00 Kısa BaJe müzltl ÎO 00 Pltklar aramn ŞarlnLar ve rürküler 13.00 HaDEVLET TÎYATROLARI : OENAR 493109 Çarsamb. hariç, her gfln çeslt »ebzenln bllmeee »ekllnde tarthaberler Kapanif. da Î0.30 Haflf mflzlk Iİ.OO berler 13 10 Hava duruınu 18.00 Sevllen klâslk melodller 18 ve 31.15 te: «H»yr«n»t Bahçesi» ve «CepBÜYÜK TÎYATRO 113832 • Suare: 20 30 balı tt), «Methet:» «nlamına bdr emlr. 17 00 Açılı» Kısa hab#rl«r Ge«e konserl 13.00 ÇefMU m n . 13.15 ögle konsert 1S.4O Şarkılar 19.00 Haflf müılk 19.30 Hadyo fle hede Plknik». tatil. P.ertesi ve Cuma suare «öp fienı Kate> J tDtSgme geçlrecek deUgl m*rr14.00 Cefltll «ollstler. çeçltll melo Almanca 19.43 Almanca mflzlk 1T.PS Hftflf mflzlk 17.15 ŞartaUr zlk S4 00 Kapanış. cut degll» karsılıgı lkl »5*. 3 Bir GRTTp 8 (GenAr'da) Ç.ramnb* 18 Te 11.15 Çarsamba suare ve Pazar matine: «Sİ7.» rtvie dUer 14.30 Şarkılar 14.45 Tflr 20.00 Akşam konserl 21 00 Her 17 30 Ünlver?lte koro»u 17.57 tSTAKBUI. POLİ8 RADTOStJ te: cDenize Giden Athlar» T» «Can»r AnaGeliyorsa öyledir». Perşembe ve Cumarte;ı Olkeden mOzlk 21.30 Dan» mö elçü. ün. 4 VezlnU kaflyell ««er KIM llânlar lt.00 ReMâmlar ge1058 Açılıs 11.00 Şarkılar: Se kfller 15.00 Kapanı» yazan, «hangl 1» v« meslektedlrT» an. mn Silâhlan» 16.37 Açılıg 17.00 K ı u haber zlgl M.00 G*e« konjert 13.00 tuare: «Talihin Kudreti» OperaM. Pazar cicii IP00 Haberler GflnlOk vtm Tanürek 11M P!4k dolabınUmına blr »onı edatı. 8 Çok hoş olaylar 19 S0 Vergl konuçma»! dan 11.40 TflrkCler: N. Tok»Bx ler 17.01 Şarkılar 17.18 Ya»«r Kapanış. HALK TtTATROSTJ (Ak«H*y) H H » • Cnsuare: »Uyuyan Güzel» Balesi. ve lezıetll, elblm. hariç, her (ece 21.15 t« (Matbıe: Ç.TşamKÜÇÜK TÎYATRO 111169 • Suare: 20.3U H a senln koUannın I 234867 89 b», Cumartesl, Pazar 18J5 t i ) : «Şıp Serdl». zartesl tatil. Pazar matine 15 te: «Topuzlu. uç tarafmm iç Ilrflol^i tSTANBtTL 442230 • Suare: S1J5, Matine: ODA TÎTATROSt) 111169 Saat 18 de Pazar • kısroı. 6 TerÇarsamba, Com.rterl, Pazar 15 te: «Oç Kltesi tatil. «Doğum Günü». sl tkalannda siye Bir Yatak». Her gün 18.15 te Mflnir özTESİ SAHNE 117240 • Snare: 20^0 Pazartesı sac yok» anlakul Toplulugu: «Oeneral Çftpçatan». mma lkl «öztatil. Pazar matine 15 te «Bitmiyen Bu A?k. KARACA 448666 • Suarelerd» r» pazar madür. 1 Sonuç. ÜÇÜNCÜ TtYATRO 117240 Suare ?"3n lar (çoful). » tlne 15 te Muaramer Karace.: •Lâhmacun Pazartesi tatil. Pazar matine 15 te: «Bır KoGOzel »anat, bü Cumhuriyetl». miaer Geldi». 26 Mart 1925 tarihli Cumhuriyet'ten yük reklâm lev Dflnkfl talmaeanın SAAT S OTÜNLAR1 • TcrrMd Büfe ToplutaÖZEL TtYATROLAR : hası. 9 Blr halledlfanlş şekll İV • <Koçero>. Her gun 18 de, pazartesi 18 v« MEYDAN SAHNESÎ 175200 • Çarsamha fattl rlns Orta A«ya öküzü. 21J0 da. Her gece 21.15 te Asteğmen Eymen. Salı KENT OTTJNCT7LARI 448788 HeT gün II perşembe, cuma 18.15 te: «Sil Baştan. Dıger de, Pazartesi 18 ve 21.18 t». Çarsamba tatil. günler «Mavl Devriye». «Gfllerek Girin». Salı re Cuma 18 t«: «KalHALKEVt OYÜNCTTLARI Çarçamba, Cu binSesi» ve «Halkrn OSzu». martesl, Pazar 21i» de: «Evin fçi» ve «Bîr Istiklâl Mahkemesi tarafmdan istenilen sahitlerin geç gönderilKvlenme». KÜÇÜK SAHNE (Gfllriı Sftnri . Kngta O » mesi yüzünden İstiklal Mahkemesine verilen Adana Valîsi Hilmi ANKARA TÎYATROSU 124511 Salı tatil tar) 495652 • Pazartesi tatil. Salı, Çarsamba Beyin 1leri silrdüfrö mazeret kabul olunmamış ve kendisi 250 lira 21.15 te: «Bütün Kadmlar Gfizeldir». PersemPazartetd, Çarşamba 18.15 ve 21.15 te Pazat * tTFAİYE: Beyogluı 44*8 44 para cezasma çarptınlmıştır. be, Cuma 21.15 te, C.ertesi, Pazar 17 v» 21.15 1630 ve 21.15 te: «Ö10 Çanlar» Diğeı günleı tstanbui: 2142 22 Kadıköy t te: «Bülbölün Sesi». (Salı ve Cuma 17 de 18 re 21 İS te: «Gizli Ordu». 360873 Oskudar: 38 09 45 Ramazan sahursuz tutulan oruçla başladı öğrenciye). Bakırköy: 7164 60 Adaiaı : Bueün ramazanm ikind gtinüdür. Şehrimizin uzak semtlerinORALOGLU 494935 • Pazartesi tatil Her ge5160 81 tstinye: 83 80 20 de oturanlar ramaranırı başladıgını pek geç haher alahüdiklerinden ce 21.15 te fMatine" Çarşamba 18 ve Cumarte* POLtS tMDAT: tstanbui 27 45 0b npk çok kisi sahur yemeden oruç tutmak zorunda kalmıslardır. si, Pazaı 15 tel: .Keresteci Tevfik Bey». Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu îstanbul Müftüsü Fehmi Efendi rtu konuda ?unlan söylemiştir: Müftü Fehmi Efendi Mr. Baldwin Yakası: 27 45 U2 Sıhhl tmdat: ALEMDAR 154136 1 «Şeyh Şâmıl», 2 • « Evimde, bir heyet halinde ramazan symin doîıışunu bekBeyogJu: 44 49 B8 FaUh: 21 19 9!> «Aşk ve întikam». tir. Bu arada diğer kıymettar müze eşyası da İstanbula gönderileledik fakat hilâlin ESrünüsö kabil olamadı. Saat 2,5 ta Ayasofya Osküdar: S6 05 36 A.VKARA 123432 «Paloma». cek ve Top';anı Sarayında teşhir olunacaktır. meYkerine dâvet edildim. Dijânet Tşieri Rivasetinin teiprafmdan BÜYÜK 124075 • «Arka Sokak». • * IKEN : Demlryoüan: 38 04 7b ramszanin seldi&ini öğrendim. Polis vasıtası ile çehre ramazan haGÖLBAŞI 122215 • «Helâl Olsun Aii AJabeyı î ATLAS 4)i(835 <B\ı Toprak Benimdir». (Havrtarpaşa) 22 3U 79 (Sırkeri! İnsriliz siyasetinde deçişiklik beri du'Timldu/» KMEK 44B3',9 «Ycdı Sılâh^orler». tN'Cl 121986 «Ç^gın thtiras». <• * 1<VAK : İ H Y Clermlnal) Son zamanlaiTİB İngiltpıpnin dı? «i\3'=ntindp büyük bır değiMukaddes Emanetlpr İstanbula naklpdilivor tNCl 4H459H • .Tsşraiı Kız. (T) KONAK 120750 • «Dünvalar Hâkımu. • 44(R!!t« Hava A l a n ı : 73 8V 40 şiklik «oıünmektedir İngiliz Başvekili Mr. Baldsvaı, Fransayı KFRVAN 4W423 «r^rı?li Banker». RENKLİ 132163 «Çılgın Ihriras». * Şimdiye kadar Ankarada mıhafaza edilmektp olan Emanetî * V A F I ' K : D e n i / v o l l a i T 4<J İ «t M KONAK 4fc2fin6 • «Bu Toprak Benimdir». CLCS «Eksodüs». • bırakıp Almanyaya yaklaşmaktadır. MUbareke (Mukaddes Emanetler) yakında İstanbula Nöbetçı M 44 02 07 Ş e h ı ı U a t lan; 44 4233 H U H > ••• • • » » » • • • • • • • • »»•• • • »» » • • • • / • • • • • » » • • •••• • • • • • • • •»» » • • •»•• • • • <• • • • Bir milyon aliın Slerlin E n J t l t ü rid b ? e h r i n i d k e n â r i K o l u r d u S a b l e B Çeviren: Nihal YEĞİNOBALI Hman güldütmeyin bizi Orhan Çanka yauyor: Belediyenln, aokakl.nn rt Shengini M|lamak için bnndan böyle insa edilecek bina yüksekliklerinin sokak geni^likleri İle orantılı olmmaınjı dikkat edecegini gszetelerd* oknyonea gitlmekteo kendimi alamadım Dünyanın ziyneti bn gflıel şebir, sahillerinde insuına müsaade edilen ıckiı katlı blnalarla ve en büyük caddelerinde bile lütçü çeteleai fibi biri yaya kaldınmına tasmıa, yanındaki iki metre geri çekilmif .psrtunanlarla, ayrıc» yedi katlı bir binanın yanındaki insaata bea.kattan faıla mfisaade verilmemeıl gibl anlaşılmas kararlarla maalesef kifi derecede perisan blr uale «okolmuştnr ve bo atul almaa hatalar dnrmadan devam etmektedir. yerde şehri Apokury» maakars«ına benıeten ve en gtiıel eaddeleri bile Seyyar At Cambazhanesi renklerine çeviren bn mtmari rezaletin önüne geçse müspet ve masrafsız bir lş yapmıs olnr kanaatindeyim. Saygılanmia. Züppeler ve özentiler J «. m ı h â l l 1 Bir hotırlayış Umit Bir ipucu i" Evet Istanbul'da ANKARA, BURSA ve ESKIŞEHIR'de ESKÎŞEHİR ÇİMENTOSU Ankara'do * . Adana Valis: Hilmi Bey para cezasma çarptırıldı f Lüzumlu Telefonfar Ankaro'da X istanbuf'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog