Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

26 Mart 1964 CUMHTTRÎYFr ÜÇ DI AB E RL E R Dünya Ticaret ve Katktnma Konferanstnda... Geri kalmış memleketlerin Batı Avrupaya DÜNYADA yetişmeleri için 80200 yıl lâzım t BtJGîİJN Arabulucu Tuomioja Fikrini açıklamadan önce ele aldığı meseleyi bütün veçheleri ile inceden inceye tetkik eden.hesaplı, tecrübeli bir diplomat, politikacı Btrleşmiî Mılletler Genel Sekreteri üThant tarafından Rıbrıs uynşmazlıgına arabnlncu olarak seçılen Fınlandnalı diplomat Sakarı Tuomioja (okunnşu Toumıova'dır), 1911 yılında Orta Finlandıvadaki Tampere sanarı şebrınde dünvava gelmiştır. 1943 yılında sıva=et hayatıra atılan Tuomioja. avnı yü Fınlandıya Parlamentosunun Mahye Kumısvonu Sekreter'ı ğı gorevıne atanTiıı;, 1944 de Mahve Bakanı Yard mcıs; ol rnuş ve bır kae av sonra da F'nlandısa Bankası Mudurluğune getırılrnl?tır Tuomıoıa 1950 vılına kadar Fın BanKası Mudurluğu gorevinde bulunduktan sonra, Cumhurbaşkam Urho Kekkonen tarafından Ticaret Bakan hğı gorevıne getır.lmiî bunu takıp edon yıllar çesıth Bakan lıkların başında bulunmuş ve bu arada Fın • Sovyet ticaret antlaşmasının muzake'elenn de onemlı bır rol ovnamn'ır Tuomıoja 1953 54 vılında altı a\ Fın Başbakan ı|ı bır a rada ıkı defa D sıslerı Ba«an ı5ı ve a v c a Ma'ıve Bakan l.ğı yapmış f ır Tuom'Tia 1956 \.lında «ağcı «^aTnrrhng» partısı tarafından Başkan adavı gostenlmış ve seçımlerde. Kekkonen ve Sos%al Demokrat adav Fagerhclm dan sonra en fazla ov toplamıştır Seç'mlen takıp eden vıl, Bırleşmış Mılletler Avrupa EKonoınık Komıs\oru Genel S»kreter ıSı gore\me atanan Tuomıcja, 3 \ıl kaldıSı bu ço revde ıken Bırleşmış Mılletter Gerel Sekreten Dag Hammar«kjoeld ın ozel temsıiciM olarak ıkı de'a Lao^'a gıtmıştır Basanlı ve durüst 1«59 da komunı«tlerle sağcılar arasındakl ıç harb dolayısıyle penşan hale aelen Lt>os'a, durumu ıncele\ıp ne gıDI bır yardım vapıiabıleceğınl ıncelemek uzere gonder.lmı*. tır Laos'a 1561 de le mu'evef fa HammarNkjoeld jn ozel tem SKci'i olarak gonderılmıştır Sıvasi çevrelere gore U TTant, FnlandıvaT n en duru*t ve en başarıîı dıolomatlanrdan öırı kabul edilen Tuo•njoja M bn\ le onemlı bır go reve seçmek'e, «on derece ısabeth har=>ket etmıştır Tuomıcıa memieket'nde hıç oır parf'.\'e ılgısı olmad ğını sovlemektedır Gorulduğu gıbı Tuomioja ıç ve dış sıvasette havlı tecrube sahıbı btr \onetıcıdır Halen l%0 vılında tâvın edıldığı F n a n d n a n m Stockio.m Bü>ukelçıhgını deruhte etmektedır 195î 957 arasında da Fıniandıyanın Londra Buyukelçılığını yapiııstır Dıplomatık çevreler, Tuomioja, «çots ıvı duşunulmuş, fmr'r.ı açıklamadan once ele aldığı meseleM ınceden ınceve butjn veçheleri ile tetkik eden hehaoh bır politikacı ve dıplomat» olarau Eahsetmektedırler. Beynelmilel Portreler çıkan So jferansında okunan Birleşmış Milletler raporunda, gelismekte olan ulkelerın, batı f |^ Cenevrede ça Avrupa ulkelerinin bugunku hayat seviyesıne yetışmel eri için 80 200 yü arasında lısmalanna devam eden Dünya Ticaret ve Kalkın. bır zamana ihtiyaçları olduğu belirtilmektedır tna Konferansında da karsılaşıl1,500 delegenin katıldığı Birleşmig Milletler Ticaret ve Kal , mıstır. Daha ilk gunlerde, uç av kınma Konferansı pazartesi gunu CenevTede başlamıştır Kon ' ras. fakır ve zengin mılletler »radesurecek mfizakerelerin Batılılar, ferans bugnn saat 11.30 da toplanarak Sekreter Raul Prebiscch' «ndata «ıtnzlıjjın l l a " ' h a y e Komünıst Blok ve çoğa tarafsıı o. . . . < . „ , . . u > ıvam edemıyecegını belirterek lan geri kalmıs (ılkeler arasında nanraporunu duıiemıştır. Konferansa sunulmak Batınm nazırlaın Birlesmiş Milletler raporunda IMğunun le u^ere kalkıncerevan edecegi anlasılmaktadır. halınde memleketle I nıış ulkeleri, gelişmekte olaıı ulkelere geJLrlerıni ticaret yolu rın çoğu ıçm ne kredı verılmesı ' Dev konferansa. Bırleşmis Mıl, üe artırnıaları için yardımda bulunmavs dâvet edılmektedır. nın, ne de dığer mal! yardımlarm | letlerin 113 üyesinden basks. çesıt. Bu raporda yıllık kalkınma hızının 1970 e kadar juzde 4.4 den dunva ticaret dengesızlığıne katı lı sebeplerle dunva te$kılâtına gıryuzde 5 e yukseltilmesi teklif edılmektedır. tnemig 10 ülkenin temsılcılerı de bır hal çareeı teşkJİ etmedığını bu katılmakt&dır. Kısıl Çin dâvet e Cenevre Ticaret ve Kalkınma tun dun>a bılır » ve Amerıka Dışışlen Bakanı Yar Ortak Pazarın altı üyeıı »dına dıtmemistir. Fakat Pekınin konfe Konferansı şımdıve kadar bu koGeorge Ball tarafından soz alan Belçıka Dış Ticaret Bakaransa alınması Komfinistlerce tek. nuda yapılan en buvuk konferans d'tncısı okunan bu mesajinda Johnson şun nı Bragseur ham madde fıyatlarılıf edilecek ve Fransa tarafından tır devteklenecektir. Aneak bahse ko Konferansta eie ahrrtnası gere lan soylemektedır nın sabıtleştırılmesı lehınde konu na teklıfın senarvosnnun ne şekıl ken en onemlı mesele konferanıın «Çağımızın en buyuk gorevı, ık l~ğ~ak"~~ konfransa katılan bu de ortava cıkaeağı henüz meçhul başkanı barış ve hurnyet MISITII Abdul Munım tısadı refahı !e bu prensıpı dur. Sızan haberlere gBre, Komü. Kaysunı farafınrian < ^ozlerla be dünyasının butun uluslarına ulaşu faydalı bır yonde nıstVer, «bütün dünya ülkelerini Titırmaktır Butun uluslar, bu go (a drm"VÛlm^Xcaktîr/Temı f tar * caret ve Kalkınma Konferansına revın yerıne getırılmesınde başaıı' katılmava dâvet eden bir karar •»ağlavaeak usullerı bulmak uzere tasarısı sunmayı düsünmektedirCenevrede toplanmı?lardır Ameler. Böyle bir forntül savesinde sanka halkı ve hukumetı adına, bu dere Pekinm degil, Doço Alman. buvuk ortak gorevde elımızden ge ya Kuzev Kore ve Knzev Vietnaen ışbırlığınde bulunacağımızt mın hepsinın birdeıı dâvet edilmetaahhut ederım » Iim tstcmek mömkün olaraktır. Raporlar. mahtıralar Komünistlerın tasarısının bir ka Öte \andan, hep«ı de Bakan olan rar haline gelmesi, Batılılar için lelegasvon temsılcılerı, sır» ile ra dehsetli bır sivısî darbe ttskil e por ve muhtıralarını lunmaya bajdecektir. Zira bövlece, Batılılarca lamışlardır tanınmıvan Kınl Çinin ve Rusva Kolombıva Ticaret Bakan1 Lletarafından jrani sekilde raevdana eetirilen kokla reilmlerin Rirles mis Milletlere kabulü volu sonuns kadar açılraış olacaktır. NATO*va dahil Fransamn Kınl Çini desteklemesinin. özellikle tarafsız. ulkeler ÜTerinde varatacafı tesirin hiivük nlacagı söphesııdir. Fakat buna raÇmen, senarvosn ne gekilde hazırlanırsa hazırlansın, Wa«htngton 25, (a.a.) ÜzennKınl Çinin öâvet eâiltnesmi önde Başkan Kennedv'nın resmı bueören bir karar tasansı konferans. ISaşhan juunson lunan gumuş yanm dolarlann teta basit ekseriveti saglavamıyacadavule çıkanlması Amerıkada bu £a benzemektedir. Birlegmis Mîllırtümıştır letlere üve olmadıklan halde kon c Dunva nufusunun üçte biri, vuk bır tehacume yol aç/mıştır feransa dâvet edilen 10 ulkenin gehrlerı butun dunyadakının beş Bu madenı psralara sahıp olmak hrpsinin de Kızıl Çine alevhtar te bırı kadar olan az gehşmış ul ı«teven Amerıkalılar dun geceden bnlnnması, bn g5rflşü dogrnlamak ielerde yaşıvor Bu ulkelerın sefa ıtıbaren Hazıne Bakanlığmın onun tadır. letı dunya banjı ıçın buyuk bır de uzun kuyruklar meyd»n« getır mıştır. Amsci zenrln ve faklr filkeler a. tehlıkedır » rasındakl ncnrnmn kapatmak olan Konferansm başlıca amacı sana İlk merhalede yırmı altı milyon konferansta, tarafsızlarla Komö yıleşmış ulkelere gelıjme yolun adet gumuş varım dolâr butun ni<tler arasında bir çatısmanın çık dakı ulkeler ara^ında gıttıkçe ar Amerıkada tedavule çıkarılmaktatnası da beklenmektedir. Komünist tan mesafeyı kapatma çarelermı dır Yıl sonuna kadar 65 mılvon 1er konferansın Batılılar tarafın araştırmaktadır adet daha pıvasava surulecektır dan Dofu Blokn ile tiearete konan Johnson'un mesajı ««nn'î engeller» In tasfivesine ö. nem ve Uneelik vermesini istemek Amerıka Başkanı Johnson, kontedirler. Halhnkl geri kalmış ulke feransa gonderdığı mesajda, Ameler konferansın «kendflerinln» ol rıksnın, konferansın «buyuk goreAcînna Inanmakta, çaiısmalann vı»nde elınden ge'en ıçbirhğını ya «nginlerin faHrlere verecrkleri pacağını bıldırnujtır. Yeni Delhi z5, (A.F.) Resmi tek taraflı ticareti ve iktisadî ta. Kavıp Pasomu kaybettım Hu. kaynaklar tarafından açıklsndıgıvizlere İnhlsar ettfrilmesini «avnnna gore, Hındıstanla Pakntan ara kumsuzdur maktadırlar. sınd anlaşmazlık mevzuu olan Kes Feriha Tetkin mır eyaletının başkentı Srınagann Haıtn olan Batılılarm, geri kal. Üskudar Turk Kıı Kolejı 80 kılometre batısmda. Utı'de vemis fllkelerin kalkınmasına ne seCumhunyet 3263 nı bır hudut çarpışması olmuş, 24 kilde yardım edlleceji hnsnsvnda Pakıstanlı oldurulmuştur Iki grnpa avnlmıs bnlnnmalarıdır. Re«mî makamlar, Pakıstanlılann Groplann 5nderli*inı \merika ile KATfP Astsubay huvıyetımı «ateşkes» hattını aşarak Hınt taOrtak Pazar vapmaktadır Batılı. kaybsttım. Hukumsuzdur Ersev Bayrak rafına geçtıklennı ıddıa etmıjlerlann konferansın baslıca konnları dır Cumhumet 3251 ÖTerincIe fnfisterek bir siyaset henimsivemerais olmalannın. geri kalmıs fllkelerin hâmisi poznnda ki Rnsva tarafından bir havll is«smar edileceH mnhakkaktır. Ken disl Iktisadf eiiclflkler içinde olan Rntva, geri kalmıs Slkelere var. Mersın esraf'ndan merhum Hacı Fahn Guram'nın d"n tesenbflslerinin Batılı kapitarefıkası Mahmut ömer Selâmı, merhum Kemâl Gulistler tarafından ftniendigini iddia ranı. merhuTie Emine Varat, merhume Lutfıye Saltık, ftmektedfrler Rniva. geri kalmıs Nazıre Sabah Fatma Kaplancah, Dume Guneren KıfllkelerSen daha fazla ithalSt vamet Guranı nın annelen Abdulvahap Zekerıva, Ahmet. pahilmek ictn. Batılı ftlkelerin ken Abdulkadır merhum Rıfat Guranı'lerın jengelen; Ferdîsinden daha farla mal almalanhan. Melıha, Selma, Nevın Guranı'lerın, Haşım Sabah, m sart kosmaktadır. Sadı Kaplancah, Kemal Guneren. Alı Besım Guram'nın Mflreffeh Batılılar hastalık. fa kavınvalıdelerı klrlik ve aclık ceken Olkeier kar Salihatı nisvandan Ktsında b*n ahlSki e5revler vük lenmlslerdfr. Rnnlardan kacınmak Hihar kavbettirir ve Batımn pren»iplerine thanet anlamını tasır. Anrak Batılılar bahse konn eö. Hanımefendı 25'3'1964 çarşarnba gunu Hakkın rahmetırevlerinf, daihnık ve rekabet zihne kavuşmuştur Cenazesı 26'3'1964 perşembe gunu ogle nivetinin *flrfikledi?1 vollardan denamazını mutaakıp Şısh cemıınden kaldırılarak Zın8ü Shenkll hir l« birliçi halinde cırlıkuru aıle kabrıstanma defnedılecektir ^erine getlrilmeiidfrler. Akmi hal Mevlâ rahmet eyleye dp. Rnsvadan çok fistön oldokları AİLESt bn konferantan. ssvılmakla hitmez favdalar saflıvacakiarı verde, za rarfı çıkabilirler. Cumhunyet 327 Kavhan Cenevre Konferansı Cenevreye bir mesaj gönderen Johnson, «Çağımızm en büyük görevi, iktisadî J refahı barış ve hürriyet dünyasının bütün uluslarına ulaştıtmaktır» diyor j ve Soğuk Harb Cenevre 25, (a.a. Radyo) 123 ulkenin katıldığı Ticaret ve Kalkınma Kon i LL\H kısmet ederse, yahında verçı reformu olacak va' O olurken vergıje daır degıl de verçı kırtasıjesıne daır luzumsuz gorduçumuz bazı «evrak» \e «ıslem» terın kal • dırılmasını Vlalıve Bakanı be\efendı ile bılcumle akrabaı mesaisınden ve parlamento raalıve ko.mısvonn sajın uvelerınden ıstırbam ederım.. çunKu anladığıma sore, bu zatların pek azı bızım eıbi bır gelır bevannamesı doldurmak feliketıne ugramamıslardır. C çrasa ı lar her gun renı bır kulfet ile zaI ten canı burnuna çelmıs olan vergı mukellefını bır kat daha ezıp verçı vazıfesıne karsı ısjankâr ol, malarına vol açtnazlar. Reform olurken A ı Gazeteve geldığım sırada kapıda elıme buvukçe bır zart \erdıler. Açtım.. sımdıve kadar sordugum ve gormedıçım bır renk sekıl ve bovda bır suru bos vergi J kağıUan ile bır mektup. Mektup • tan su satırları beraber okavalım: « Sıze, mameje aıt bırkaç parça bevanname, ta«arruf bonosu, servet bejanı, ga\nmenkul sermaye ıradı, menkul sermaje ıradl, serbe^t meslek bıldınmı, ortaklıga aıt oıldırı ve bu sene ılâve olarak >eşıl renkh bılgı fışı ve^aıre daha var ama, zarf almaz aıve ıçıne koymadım Allah aşkına, junlara bır bakınız Sız de bunları bılırsınız Her zaman yazarsınız. Fakat bızım malıyecıler bu \azılan okumazlar. Ben, oldukça, okumuş yazmıj bır kamseyım, fakat bu sıze gonderdığım kâğıtlardan hıçbır şey anlıvamadım Benım gıbı belkl bınleTce, belkı on bınlerce mu kellef mevcuttur Buna hıç kımsenın şuphesı olma'in Bu kâğıtlarda ımtıhan sualı gıbı sualler var Bılırsenız geçersınız Bılmezsenız haydı ceza Bugun bu beyanname)er serbest hesap uzmanlarını bıle saşırtıjor ve hatta malıyede bulunan herhangı bır şeie gosterımz, katıyen bunları do^duramazlar. Çunku doldurmasmı bılmezler Ya zık değıl mı bu mıllete'' Hele Anadoluda bunlann ıçmden kım^enm çıkamadığını ışıtmektevız Bu ışı yaptırmak ıçın defterlerını ahp Ankara ve tstanbula gelerek haftalarca otellerde kalan kım^eler mevcut olduğunu arkadaşlanmdan oğrenı\orum » Imzasının ve hüvivetinin saklanmasını ıstiven mektup sahibı, bn vergı hesaplarının ve asnllerınin basıtleşmesını ıstıvor. Haklıdır. bin kere haklıdır. Onn sade vergi verenler de£ıl, vergıvı toplıvan vergi daırelerı. bn kâfeıtları alacak, kontrol edecek. vergı memurlan da can ve gonulden ıstivor. Çunku, hakikaten çok anormal, esas^ıı ve luzumsuz kırtasıvecıh|e bo&nlan verçı islennı bn halivle kon. trol etmek de ımkân dabihnde değildir. 'Bnna ne memur yetışır, ne zaman» Mnhtereırf Felftl STelen Beyefendi! . ^ Vergi Isl ve vergi formıliteleri yeni bır dert değildir. Fakat, her yeni Bakan, bnna bir iskence vap. rağı daha ilâve etmektedır. Nite kim, son gunlerde bir de bildirl fl?i adiyle yesıl renkte bır kâğıdın doldnrnlması için, mükellefleri tazvık edivorlar. Ben beyannamemi goturdugdm zaman, bn yeşil kâğıttan haberim yokta. Çünkü Bakanlığınız bnna, martm haftasında icat etmiş ve yollamış. Bn yeşil kâgıda, beyannamenin pembe renkli kapagında veya içinde yazılı olan rakamlar geçirüecek. Na lüznmn var? Malum deftiU Bn yesll kâğıdın hangi kannn maddesine dayanarak istendigini sordnm; çünkü geçen »eneler ba vesika yoktn. Yeni blı hvknm de çıkmadı., bana eevap veremediler; ama, ben bilirim ki; mahtetem vekâletlnis kannnda olan ve olmıyan bir takıra vazifeleri zaten vuklü olan mdkelleflerin çökmüs omnzlsnna ve gırtlağına kadar kâgıt dervatında boğnlmnş, vergi dairelerinin zavallı memvrlanmn dertli baslanna araaıra yıkarlar, Tapaanu bir tflria, yapmaganu Wr tftrM... Kennedy'nin resmi bulunan madenî paralar kapsşılıyor Hintliler diin 24 Pakistanlıyı öldürdu V EFA T HACI LÂTİFE GÜRANİ E (D Zırı hepimiı kiracılığın n« d«mk oldvğuntı bılırıı Hele aybaşında «vsahiUoin Inptnıtı tilim battığı ı ı m ı n ... düşünun n« kadar tor »*y.. i t l * bülün bunlardan Irurtulmanın y«gâfltt çanti Ilraat Bankaonda 10 Nisana kadar hesap •çttrmaktır Unotm» yınız T E Ş E K K Ü R Aile bOTügllmOı e«lm habamız. bavDk babamız ve »kTabamız Manlfatura Kosti MARKOĞLTTnun eenaze törenlne blzzat jelen. celenk gönder*>n, Hayır eemlvptlerlne bsSıjta bulunan, telefon ve telgrafla tazlvette bulunan bdtOn dost YP tanıdıklanmııa teçekkürümOzün ula«tınlmamna savın garetenizln • tavas<utlaTinı rica Cumhurlvet 3262 Sağlam ve Beyaz Dişler için BMI bn yeıll Mtjıdı doldnrmaatam ne olnr? diye »ordnm. V»T«1Tİ alaoaytn; omjr var, dodller, Veldl beyefaodi! SİTO, Httkumet« httnnetiın ve kendi tath canıraa uıcalıamelinı olmasavdı, yeşil kâfıdi venniyeoek, vergiyi banka•a jattnp gSndereeektinv. baka. hm nrahterem vekaletiniı hakkımda a» mnamele yapacaktı?. Yap • m*ywn, Allahaskına! Hem sire yank. b«m bizcu Turkiyede bn beyannameleri hakkivle doldnraeak reym bunları hakkiyle tetkik edeblleoek kaç kisi bnlnrsttnnz? Bi», fisden mevcnt nsnlü basitlestlrmenlzi hakh olarak bekler. ken, aksine daha da cetrefilleşti • rildiginl görerek me'yus olnyornz. Aeaba bn işlerle vazifeli mnhterem arkadaslannıı içinde bir verbeyannameai vermiş veya tetkik etmiş kimse yok mndnr? Slza bir dost olarak areedivornm. Vergi nsnlleri ve formalite leri iktidanmızın ve takatimiıin hndndnnn geçmistir. Onun için şu reform kannnları çıkarken, bari bn nsnlleri de daha ameli ve dahs basit şekle soknnnı. Bn, ssde bir malî başan degil, daha ziyade millî ve medenî bir borçtnr. B. FELEK 0 İlânMİık: 9173/3256 3? Kaloriferli ve şahane manzaralı apartman dairesi AKBANK İKRAMİYE ÇEKİLİSİ AKBANK T.A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜGÜ 27 Mart cuma eunu saat 10 da Beyoğlu htiklâl caddesi Dormen TiyatroMmda Bankamızın 19C4 yılı 1. d ikramiye çekilişi, dâ\etli muşteriler ve Noter hurunında yapılacaktır Sayın müsterilerimızin bilgılerı rica olunur. T.C.ZİRAAT BAMKASI vaiırnıa îarıtıı io nısan (Basın 4083 3259) (Basın 4528 3270) Reklâmcüık 1086/3266
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog