Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tKİ CUMHTTRÎYET 26 Mart 1964 IIMIIIIIIMMİİIIIIIIIIIIIIIIII fll|=ftlf lllllllllllllllflf IMlIIMIIllf IIM IIII|IIIlllIIIllIIIIIlMIIIMIIIIIMIII11IIIllllIIMlllMlllMIIIIiri1TTT1lli=MM İbnkçıbaşı Ferde açıldı. Bir adam : Ülmaz böyle sey... diye bağırdı. îomnıgunu uzatmıştı ileri, afzı köpürüyordn, gözleri çakraak çakmak, bnrnnndan soluyordu. Bir başkası sakin, sordu : Ne olmaz? Duymamış gibiydi: Olmaı! Bo iş boyle yârümez, batıyornz . diye tekrartadı. öteki : Tedbir düsünelim, dedi. Plân uygulanamıyor, Bütce açık, enflâsyon tehlikesi varAgzı köpüren : Olmaz böyle şey... dedi. Vergi reformu yapalım, diye söylendi öteki. Vergi kaçakCilığı almış yürümüş Vergilerı aeıklıyalım.. tç finansmanı saglıyamazsak dış vardımdan nmut yek. Ve bir milyara yakın »çıgımıı var Olmaz böyle sey... dedi agzı köpüren. Memleket baUyar! Afalar. bflyük çîftlik «ahipleri, hiç vergi vertniyorlar... diye sızlandı öteki. Tüzde seksen beş fakir çiftçiyi vergi dısı bırakır da geriye kalan vüzde on beş zengin çiftciden yizde on nispetinde vergi alırsak, plân yatırımlannı aksatmayız tıiç ol Olmaz böyle şey!.. Memleket batıyor. öteki tekrar düşündü : T«pr»k reformunu yaptnak zorundayız, diye konnftn. Her yıl bir milyar ten toprak kayboluvor, vatan çölleşiyor, toprak insanlan besliyemeyince köylü sehre akın ediyor, geeekondnlar çoğaldıkça çojalıyor.. Olmaz bSyle şey... diye homurdaodı beriki. Mitlî Eftitim berbat fmamHatip Oknllarmdan bazı 8greacil«rde Atatürk dusmanhgı almış yflrümüş... Milli EfitbBde kJklfl bir ıslahat... Olmaz büyle şey... diye homnrdandı beriki. Bankalar eür dnrnmda. Kredi artısları enflâsyonen baskılar yapıyorlar. Bankalar arasmdaki sert yanş, işleri çıkmazlara s«kay*r. Ciddf tedbirler dibronsek . Olmaz b8yle şey... diye tıomnrdandı berikî. Hımzlıihn ve Hazlne »ovgnnnnun 5nüne geçmek için ihalelerf •çtklryalım. Şn beznk yoln kim yapıyor? Ş« oknlu an yıldan berl bltirip derlete teslim etmiyen kim? Bnnları araştıralım!. Olmaı böyle şey... diye homnrdandı beriki. Memleket batıyor! tktisadi deviet teşekküllerinin reorganizasvonu meselesi? Bn tesekkfiller klme hizmet eder? 3480 fayılı Kannnla knmlmnş •e deviet parasım bazı kişilerin emrine vermis teşekküller ne Memde? Şunları bir araştırıp yolona sokmaya çalışsak.» Olmaz böyle şey... diye homurdandı beriki. Memleket ba! Kıbnı dftvan çıkmazda... Halkı tahrik etmesek, elblrliğiyle «Mrra yoilan arasak, saglam bir tezin çerreıinde milleti birleştfcrmefe ealışsak... Olmaı bSyle şey... diye homnrdandı beriki. Memleket batryor! PeM... Memleket batıyor! Nasıl knrtaracafız memleketi? A(n tekrar köpfirdO adamın... Bnrnnndan solndn. Takkeslnl düıeltip. ibrigini salladı : Tlyatro basanz. diye homnrdandı. Kahrolsun komünlzm dlyc bafınnz. Sanatk&r korkntnrnz, adam döveriz, tekbir getiririı, Ittemezflk diye baginrız!.. Işıklar föndU. Perde kapandı. Bitmiştl komedl... | GÜNÜN KONULARI | DÜSÜNCELER iııırıııııııııııııııııııııııuıınııunıııııııııııımMiııııımııııııııuıııııılıııııııııııııııııııııııuııııııuııııEıııı îlk hacı kafilesi dün uçakla gitti Hacca gidecek olan 56 kışıiik jilk kafile dün uçakla Ciddeye hareket etrr.iştir. Uçak ve deniz yolunu tercih eden hacı namzetleri birkaç günden beri T.HY. ile Denizcilik Bankası gişelerine hücum etmışletdir. Dün akşama kadar 11 uçakta yer rezerve eden hacı namzetlerir.in sayısı 600 kişiyi bulmuştur. Genel Müdür Sami Şehbenderier. bu yıl Hacı seferlerinden 9 ili 10 milyon lira gelir sağlanacafcını kuvvetle tahmin ettiğini söylemiştir. Uçaklarm bır kısroı Adanadan. bir kısmı ise Istanbuldan hareket edecektir Vergi Reformu 1 Vergi kanunlarının Mecliste kabuî edilip edilmiyece» ğı meselesi günün konusudur. Klâsik görüşe göre; vergi umumi ihtiyaçları karşılamak üzere devletin vatandaşlardan mali gücüne göre aldıSı nisse oUrak tarif edilmektedir 1961 Anayasası «Vergi ödevi» başlığını taşıyan 61 inci dde^inde şu hükmü jevketmi»tin cHerkes kamu giderlerini kar»ılamak üzere. msll gücüne göre. vergi ödemekle vrükümlüdür Vergi resim ve harçlar ve benzeri maII yükiimler ancak kanunla konulur.» Klasik görüş taraftan G Jeze'nin dedıği gibi: Amme masraflan olduğuna pöre onlan karşılamak zsruridir Bu itibarl» vergi fertlerden siyasl bir topluluğun üyesi olmalanndan dolayı kamu hİEtnetlerini karşılamak için kanunla tesbit olunan kaidelere göre alınan paralardır. Deviet müesseseleri ve siyası ikfidar Yazan: General KENAN ESENGİN Zonguldak milletvekili rine girdik, memleket bir o Demokrasilerde deviet esas lnş halindedir. Böyle zamanlarolarak siyasi iktidarlarla değil da müesseselerin daha iyi işlemüesseselerin suurla işleme»iy mesine iktidarlann daha kud. le varhğını kornr ve otoritesiretli davranmasma ihtiyaç var ni devam ettirebilir. Siya*i ikdır. Dalgalanmalar menfi un tidarlar da hükflmet etme yet surlann yıkıcı faaliyetleri an kilerini kuilamrlar ve kamu iş cak bnnunla Snlenebilir. Bnnun lerini görmekle mükellef olan aksi »narşi olur. Anarşi ise degörevlilerin ijlerini en iyi bir mokrasinin en büyük düşmanışekilde yapmaları için kararlar, dır. Düşmanın kuvvetlenmesine emirler verir, tedbirler alır ve imkân verici davrauıslara karsı devletin vasıflanm yaşatmak vaktinde ve en ciddi tedbirleri bakımından gereginde cebir bialmak siyasî iktidann kaçınıl le knllanırlar. Böylece müessese maz vazifesidir. lerin normal işlemesini gaglarHerkesçe bilinen ba gerçek lar. ler. kaç yıldır nedcn yürümü Siyasi iktidar kudretinden fe yor? Biz, bu noktaya nereden dakârlık yapmayan, ono en fay ve niçin geldik? Diger faktörler dalı yönde kullanmasını bilen bir yana, bunun temel sebebini devletin balini ve gelecegini gon üç yılhk bükümetlerin >umutlu kılmak zorunda olan bir ruluşlarında görmek roümkün • güçtftr. îeni Anayasamızm esdür. 1961 seçimlerinden sonra prisi de bndur. Bn amaela birbir ihtilâl sonrası devrinin ö • çok yeni deviet müesseselerinin zelliklerine göre bukümetler kurulmasını da sağlamıştır. kuramadık, berkes her seyi vapar fikri ve bir takım parti ıci Fakat çekinmeden töyliyebilidüşünceler açısından hareket riz ki; Bnce siyasi partiler bu etmeler buna engel olmuştur. Anayasanın kavramına gireroeOysa böyle intlkal devirlerın mişferdir. Sonra çeşitli tebepde şahsiyetlerin büyük onemi ler yüzünden ne e»ki ve ne de vardır. Ancak bununla güvenli bu yeni deviet müesseseleri i?le bir deviet düzenı içinde her $e memektedirler. Hnzurrozlnklar, yin yatağına girebileceği düşüotoritesizlikler, baçı boş davranülebilirdi. Fakat böyle olmanışlar, itibarnzlıklar ve deviet dığı için bir çok nlayları öncevarlıgının iyi dnyulmatnası da den sezmek, görmeu ve s c e ^ ' i buradao geliyor. tedbirleri vaktinde almak kudMevcut müegseseler gerçek soreti gösterilememiştir. lşııı tu rnm dnyçnsu içinde çalıçmıyorhafı, bütün bu olaylar olup bilar. Siyasi iktidarlar da onlan tince de sanki bir trafik kazası çalıştırmak. isletmek kudretini olmuş gibi bir çok kişiler bır • gösteremiyorlar. Nahiye Müdübirlerine geçmiş olsun demişler ründen Anayasa Mahkemesine ve yerlerinde rahatça otnrmujkadar ber idare âmiri vt müessese bir hoş görürlük. bir lardır. dervislik tevekkülü İçine dalBa durnm ve çeşitli olaylara mış. mevcut kanunları yürütkarşı gösterilen zayıf tepkiler, mek yolunda bir gayret göster yetersiz tedbirler menfi unsurları gittikçe şımartmış, yıkıcı dikleri görülmemektedir. Bn propagandalar açığa vurulmuş, nereden ğeliyor? Vazife anlayıMeclis kürsiisünden köy hahvesından mı, particilik dösüncesine kadar şisirilen intikam duy lerinden mi, yetkisini knllanma guları. parti softalıgı mevcut sını bilmemekten mi, ihmalden kanunları hiçe saymalar ve nıil mi? Nereden gelirse gelsin bir lî varlıgımıza saldırışlar bungerçek varsa o da bnnlar devlann meclislerde teşvik ve bi letin yasaması için gerekli olan maye jörmeleri ve bütün bu icraatta bulunmayorlar. Kanunolaylann etkisi sonunda Başba ları tatbik etmiyorlar. islemiyor kanlıgın önflnde güpegündüz lar. Siyasi iktidarlar da çok ketabancanın patlaması. re bnnlan kendi hallerine bırakıyor. Bunun sonn nereye giBu mesele küçumsenemez, hoş der?görülemez. Bn olay, bir (Mesut Suna) meselesi olarak kaCç yıldan beri memleketin çe patılamaz. Bnnun kökü çok sitli bSlgelerinde birçok kanun derinlerdedir. Bu derinlikte dısı. kanunlaru Rarsı sapık ve gericilik, fimmetçüik, parti yıkıcı olaylar olmuştur. Bunlar softalıgının geliştirdigi aşada ihmal gösteren kaç idare âmi ğılık propaganda ve telkinler ri, kaç savcı Bakanlık emrine Meclis kürsiisünden milli tari • alınmıs, kaç «ornmln kişi etneknimize karşı yapılan saldınşlar liye ayrılmutır? ve yine meclislerin bu davranış Dünyanın hangi memleketinları teşvik ve himaye etmeleri de ve hangi rejiminde vazifesini yatmaktajJır. £5u derinlikte^velâyıkiyle yapıasyan, ihmal, gevjimi ye Anayasayı kendisıne şeklik ve acz gösteren idare âmi kalkan yapan, fakat onlarî talıri veya müessese baskaru yerinrip etmek için her çeşıt faaJi • de bırakılır ve hoş görülür. yetten çekinmiyen mentaatçi po Siyasi iktidann vazifesi bir ta litikacılann karanlık ruhn da, raftan hizmet etmek ise, diger saklıdır. Bizce önemli olan butaraftan da devletin kudretini, dnr. Uzerinde ciddiyetle dnrulvarlıfını geregi gibi yasatmak ması gerekmektedir. ve müesseselerin ahenkli Işleme Herkesin beklediği deviet mii lerini sağlamaktır. Bn bakımesseselerinia işlemesi ve iktidadan mevcut kannnları en iyi nn bnnlan işletecek tedbirleri gekliyle tatbik ettirir ve gerealması, kudretini göstermesidir. kirse daha başka kannnlar da Memleketi, bir Ortaçağ zihnigetirmeyi ihmal etmez. yetine götürmek istiyen knvvet Aoayasaya ve mevcnt kannnlere karşı siyasi partiler bir dar lara karsı birçok snç işlenir, silık, bir ilkel davranış içinde yasi partiler bnnlara karşı olan kayıts» kalmaktadırlar. Çok sloganlarla propaganda yaparkere de bunların teşvikçisi ve lar, ilgili kişi ve muesseseler buyardımcısı olmaktadırlar. Siyana göz ynmar ve bahanelerle me sî iktidarlar gücünü iyi kullan seleyi örtbas etmeye çalışırlar, masını bllmelidir. Toplumun bu zihniyet çittikce yayılır, siher zaman otoriteye ihtiyacı yasi iktidarlar da onlan hoş gö vardır, bunn ister. Deviet ida rfirler. gerekli tedbirleri almaz resi, bir takım nazari kurallarlarsa sonoç ne olnr? Bnrada dev la günlük işleri çevirme kudrelet ve rejimin varlıfını devamh tinin üstünde vasıflı kişi ve taolarak korumak mümkün olabi aliyetlere ihtiyaç gösterir. Bülir mi? Bu gibi davranışlarla sitün düzeni bozulmuş, litlerı cöyasi partiler ve iktidarlar bir ta zülmüş bir devirde buna daha raftan kendilerini inkâr etmekçok lüznm vardır. Normal bır te, di$er taraftan demokratik ortamda yasamıyoruz. Devletin rejimin temeline dinamit, koyvarlıgım, memleketin en uzak maktadırlar köşesinde tier zamankıtıden daDenebilir ki, nzun yıllardan ha kuvvetli duyurmali ?ornn beri lürüp gelen anormal idaredavız. Muesseseler buna gnre, lerin tasallntn ve keyfi tasarçahsmah ve iktidar keMn ola • rnfları yüzünden muesseseler rak bunu sa^laınak için hıc hir sarsılmış ve henüz bnnon mo tedbirden geri kalmamalıdır. ral etkileri devam ediyor. FaSommu, yetkisi ve vazifesı bukat biz, bir ihtilâl geçirdik, bir nu gerektirmektcdir Anayasa ile yeni bir intik3İ dev lirUlllllMMMMinilMIMılll Yazan: Dr. İsmet Giritli az gelişmij ülkeler, vergiye tâbi tutulmamış olan gelirlerini vergilendirmelı: suretiyle. vergi yoluyla milll gelirlerini • / « 20 oranında yükselttikleri tak. dirde, bu memleketlerin eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizrr.etlerin başarılması yanında, makul bir ekonomik kalkmma hızını sağhyacak yatmmlar için gerekli raalî kaynağı da elde etmış olacaklarıDt haklı olarak söylemektedir. Türk gelir vergisi sisteminde bu güne kadar dikkati çeken iki önemli eksiklik; tarım kazançlannin vergi dışı kalması ve vergi kaybına karşı etkili bir denetleme mekanizmatı kurulmamtf olması idi. Bahis konusu tasanlar sanunlaş tığı takdirde Türkiyede mevcut üç mil}ron çiftçi ailesinden vergiye tâbi olan on sekiz bin mükellef sayısı 60 bine yükselecektir. Böylece büyük kitlevi teçkil eden küçük çiftçiler evvelce olduğu gibi yine vergi dışı bırakılacaktır. Vergi kayıplarını önlemek için düsünülen yeni tedbirler ise; ortalama kâr haddi ve gider esasının yeniden düzenlenmesi ile, vergilerin, Japonya, Yunanlstan ve Skan dinav memleketlerinde oldu|u gibi. ilân edilmesi müessesesidir. Bu itibarla tasanlarda yer alan bu hükümlerin bir mukavemet we m'jhalefet uyandırmasınm «rasyonel» bir nedenini bulmak bizim için güçtür. Kanaatimizce bu konuda uzun vâdeli olarak alınacak tedbir «ver gi ödeme ödevinin de yine Anayasada yer alan Millî Savunma ödevi kadar kutsal bir ödev oldugu görüşünün eğitim yolu ile vatan daçin kafasına verleştirilmesi. bav ka bır deyimlr «verej ödeme juur ve ^orumluluğu» nun vatandasa aşılanmasıdır Aksi takdirde «dev. let malı deniz. vemiyen domuz» zihniyetinden ve zararlanndan kur tulmaya imkân voktur. n Bir çok az gelişmiî ülkede olduğu gibi, mernleketimizde de bu konuda ötedenberi unutulan önem M nokta şudur: Vergi politikası sadece malî veya «iyasi mülâhazalarla belli bir zümrenin leh veya aleyhine olsrak para almaktan ziyade, memleketin bir bütün halinde sosyal ve ekonomik gelişmesini içine almakta, yani vergıiendirme dururnunun ekonomik hayatta yankılarının gözetilnıesini zorunlu kılmaktadır Kanser Savaş Haftast dolaymyle konferanslar verilecek Nisan ayının ilk haftası, bütün dünyada kanserio halka tacıtılma sı, korunma »oHannın Bğretilmesi ve erken teşhısjn. öneminin belirtilmesi için «Kanser Savaş Hnftası» olarak tertiplenmiştir. Bu münasebetle Okullarda da kanserden korunmak için konferpnslar verilecek ve afişler ssılacakt:r. 70 kişilik İyi niyet Ticaret hey'eti jfeldi Canada'nın \Van Couver Ticaret Oduına mensup 70 kişilik iyi niyet heyeti jehrimize gelmiştir. M. Anderson'un başkanhğında gelen kafileden seçiten 3 kişi. dün Ticaret Odatına e'derek Bahçet Osmanağaoğlu ile bir müddet görüşmüçtür. Ticaret heyeti bu akşam Cansdava dönecetrtir. Göz tedavisinde son çelişmeler Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği Ba?asistanlarından Dr. Celâi Erçıkan, incelemelerde bulunmak üzere Münih'e gitmiştir. Dr. Erçıkan, göz tedaviindeki son gelifmeleri tetkik edecektir. 5 MİLYONLUK ÇEKİLİŞLER SERİSİ DEVAM EDİYOR büyük yaz çekilişinde Gerçekten vergi toplumdan sa2anan madcl! veya mânevl tstifadelerin umumt bir karîilıîinı teskil ettiB'ıne göre, vergiden maksat: cemiyetin ifa ettiği çeşitli ve bir çok hizmeflerin karşilıgının eminidir Işte bu noktadan hare! tşte bunun içindir ki: Kalkmma ketle verRi «medeniyet için ödeJ literatüründe kifayetsiz vergi adifiimiz bir bedel» olarak kabul e. lındıjı veya dozu kaçınldığı takdilmiştir Ekonomik hayata tnü dirde bu durumun. az gelismi» dahalevi kaçınilma; bir zaruret o memleketlerin; istihsal tasarruf arak kabu! eden modern deviet Ive yatırımlan üzerindeki olurriFuz refab devletı» telâkkijine eöre t, etkileri dolayuiyle ekonomik gee artık versüer. «arlece idarenin lişmeyi büsbütün durdurduğuna ma^raflannt sağlnma vasıtası de ijaret edilmiîtir. Sll. avnı ramanda ve bilhassa so= Vergi politikasımn geçen yüzyıal ve ekonomik hava^a müdaha! !ın A.B.D. nin Yüksek Mahkemesi esinin ve bu havatı düzenlemesl! Başkanı Marshal'in deyimiyle bir (1) M Duverger. tnstitutions nin bir aracirtn (IV «tahrip etme iktidarı» olarak kul Financieres, Paris 1956 p. 2 • 3. Bu itibarla vergi politikaeımn lanılma»ji yerine tasarrufların ve maçları: Hükümetir ihtiyaç duy kazançlann ekonomik alanlara ak dujhı gelirleri sajlamak, vergi yü tarılmasında ve yatırımların döT E Ş E K K Ü R künü kişüerin vergi ödeme güç vİ2 getirecek konuîar üzerine çeerine uygun olarak dagıtmak yaj kilmesi yönünde istimalinin az ge. Hastahğı esnasında sıcak alânında. çeşitli mal ve hirmetlerin lışmiş memleketlerin kalkınmalakalarını eslrgemlyen Sayın üretimini arzulanan seviyede tut n bakımından çok olumlu sonuçProf. Dr. Ekrem Serif EgelL mak ve nihayet istenen üretirn se lar verdiğinl denemeler ve müçaProf Dr. Reçad Garan, Prof. Dr. Muhterem G6kmen. Prof. viyesine ulaşmak için üretim et hedeler göstermiştir. Dr. Slyami Ersek ile Italyan kenleri arzını yüksek tutmak gibi tktitaden kalkınma gayretı içinHastanesl Doktor ve Hemçlreoktalardır. de bulunan memleketiınizde; ne lerlne, cenaze torenlne lştlrak Ünlü iktisatçı Arthur Lewis: yaptığımızı, ne yapmamız lâzım lutfunda bulunan. çelenk gönderen, Hayır Cemlyetine tebergeldiğini bilmek zorundayız. Esarüde bulunan, telgraf ve meksen bu sebepledir ki plânh ve tupla büyük actmızı paylajan programlı bir devreye girmiç budojtalnna lunuyoruz. Kalkmma plânımırda Dr. Giuseppe VİOLt belirtilen yatınmların yapılabilmesi için lüzumlu gelir kaynaklaallecl en dertn teşekkürlertnl sunar. rımıza sahip olmamız lâzımdır. Bu kaynaklann bafinda ise vergile» Cumhurlyet 3261 rin geldiğine füphe yoktur. Yıîın 2nci 1 Apartman Dairesi 1 KİŞiye 1 0 0 . 0 0 0 1225 <iŞye 2 5 7 0 0 0 OSMANLI BANKASI tâncdık: 9116/3257 19 M»yıı Spor ve Gençlik Bayramı hazırılklarına geçen haftamn baıından beri Milll Eğitim ve bütün okullarda başlanmıştır. Spor ve Gençlik Bayramının bu yıl daha cizip ve güzel olması İçin gösterilere bazı yenilikler ilâve edilmistir. 19 Mayıs hazırlıklan başladı Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor Trakya bölgeıi parçalı bnlotln, diğer bölgeler çok bnlntln ve yağtnnrln, Akdeniz ve Güneydogn Anadola bölgelerl yer yer gökgfirültülü, saganak yatışlı, istidlâl sflresi sonlanna dojrn Eçe kıyıları parçalı bDİatln geçe cek. Hava sıeaklıkları düne nazaran Dofn Karadenlz, Dogn ve Güneydoğn Anadoln bSlgelerinde değişmiyecek, diğer bBlgeler de biraz azalaeaktır. Rttzgârlar Batı Karadenlı, Marmara re Egede Knıey yönlerden erta knv vette zaman zaman knvvetll, Dogn Karadenizde Güney TC Dofn ySnlerden kuvvetli, diger bBlgeler de Kozey ve Dofn y6n lerden hafif, yer yer orta knvvette esecektlrSEHRİMtZDE Şehrimizde hava bugün kapalı ve zaman zaman yağışlı geçecektir. Isı en yüksek 8, en düşük ise 4 derece olacaktır. BAY OSCAR: PROF. NÎMBUS'UN MACERALARI: MART 26 ZİLKADE 12 Sahlbi 1 V. 1 5.52|12.19;i5.S0[18^8|20.0O| 4.09 9.42 NAZİME NADİ Cî«n«l Yajın Mudürtl Cumhunyet Sayısı 25 Kuruş 13.00 40.00 2J.O0 Atattlrk Telefon ANKAKA YKNİSKHİB t 12 Jî u. l î O W. v Bmvaj' Y T K Ap ECVET GÜRESİN * (flertnl fllleo Wır« eden Sorumju MOdOr; '• G«7rt«mlze gondfrtlen TtzHnı kooulrun. konulmasm lad« «lllm*«. * tiAnlardan nne«uiir?T ıcarnıl nlunmn Abon» n llâD lfli«rı ıclr tarhn a«tün» fAbnne» rmjt «Ilan Tflrkly* Harld Llr» Kr. Ura Kr. 1M.O0 8000 44.00 DOOU ILLKKİ r a n h i> "** M.hnlle Sokajı No S DiTnrh>.Kıı Talpfnn: lOfil * * 13 01 M. 17 51 88 Keşldeye iştlrak için tasarrullarınızı en geç 30 Mayıs tarihine kadar İŞ Bankasına yatırınız. PARANIZIN... İSTİKBALİNİZİN EMNİYfellÛİR i"aal 21U3/3254 «AylakUr» romammızı bugün koyamadık. okuyucularımızdan öîür dileriz. Orman Biter Çöl başlar. Boş «raziyı BÖaçlayınız. lyı Ahlâk Deruejı Özür EROL DALLI SeneUk 6 aylık 3 «ynk * CUMBUKJYÜ.1 MatbaaclllB ve GazctectJtk T A Ş. CagaloglU Ralktrvı Sotuk No Basao »e Xayan KUçOktnsi Mfyflnnt tdlrn. a an) AUANA r^lPfoD ı 4550 SAStNA uymay) oashhU' etmıstlı Eu gazete. BASİN AHLAK YA GPNKV tl.ı.KKl K P K I I M I ^r^11"'1 ^»¥*1ının lc^nmHFi ISEimfiır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog