Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN daha ! DAPHNE DU MAURlERnin dünyaca meşhur, filme alınrmş emsalsiz romanı Çevıren: Vahdet Gültekın GÛ^EN »HESER ROMANUR Çlktl. v A Y ı N E v ı serisinde 40. yıl sayı 14242 umhuriyet KURUCUSU: FÜNUS NADİ Teleraf re mektup adresı. Cumhunyet Istarbui Posta Kutusu ltanbul No 246 TelefonJaı : 22 42 90 22 «2 96 22 42 97 22 42 98 22 42 « ı b u k i n u | tkı kiup Bl ( i t !NÜN UİLİÜLE M fc V L A N A Genlşletılmı? uçuncu oasKı çıktı Merlâna dan ellı şiır. A KADIR'ın d'ljyle edeöij'stmııza kazandınldı Hasan Alı ¥ucW bu kltsp lçın. benım başucu fcitabımdır, demt|tir.. '"5 Iır» • SfcÇML SllRLER V Hurrı>et m anlı^ asK şalıı ELUARD dan Hazırman A K.ADIR . A BEZIKCJ ıÇevırenler Sabaüauıc Evubug u, Cahlt Sıtkı Orhan Veii A Kadır, Asıtr Bezırcı, Can rucel. Oktav Rifat ı 3 lıra Posta pulu saı7ılığı gonderılir En az £ Kıtap odrmelı tstenebılır Kltapçılara >uzde 20 Indırım yapı'ır Posta kutusu SS Be.vazıt, lstanbul Perşembe 26 Mari 1964 Millet Meclisinde CHP'lile ile AP'liler yine çatıştılar Bir AP milletvekilinin önergesî görüşülürken r \ çıkan gürültüler sırasında karşılıkh ağır sözler söylendi. neticede önerge 206 oyla reddedilcü Bağımsız 3 senatör CHP ye 2 senatör ise ÂP ye kaydoldu eri cereyanlarla mücadele için yeni tedbirler alınıyor Sedat Çumralı, bir komisyon kurulduğunu, Vicdan Hürriyeti Kanununun boşlukları tesbit edilerek, süratle bir tasarı hazırlanacağını ifade etti pllllllllllillllir lllllllllllllllllllüi Ank8r"" <c*et™ek'> Adalet Bakam açıkladt Ankara, Î5 (CumhuriyetTeUkj) »nuşan Sadık Muftuoğlundan sonra s:lmış mılletı ekıllerı bınbırlerım Mıllet Meclısının bugunku otu soz alan Coşkun Kırca (CHP) nın ağır «ozler sarfetmısler, vekdlğer rumunda, lcra ve Iflâs Kanunu ıle A P'lilerı ıtham etmesı, reform taI lerının uzerıne \urumuslerdır. Bı Bına Kıraları hakkındakı Kanun sanlarının kanunlasma'inı gecık arada. A P 'lı Nerıman Ağaoğlu tasarılarının haftanın pazartesı ve tırdıklennı sovlemesı ve «Yasama nun kursude konusan Feyzıoğlu cuma gunlerı gorusulmesı konu organının çalısmasını ak«atmay<ı nun uzerıne vurumek ıstedıği go sunda A P mılletvekılı Ismaıl Hak kımsenın hakkı voktur» demesi, ılk rulmustur kı Tekınel tarafından verılen oner munakaşalara \ol açmıstır Bılâ Arkası Sa 7, Sü. X de Sedat Çumralı genın goruşulmesı sert tartışma hare konuşan lh<=an Ataov'e CHP lara. kavgalara yol açmıstır. hlerın «Demagog» dıve bağırmala Kursu satasması şeklınde başlı n, Ataov'un ıse cevaben «Benım jan munakaşaların mılletvekılle ismım Demagog olsa^ dı adım Fe^ rıne sıravetı ve A P lıler ıle CHP zıoğlu olurdu» demesi, gurultulerı Ankara 25. (Cumhurıvet lıler arasında ağır sozler sarfedıl riaha da artırmıştır. Teleks» Bır sure once mesı sonunda doğan elektnklı ha B u s l r a d a kenctısıne sataşılan YTP den aynlarak parlâmen va, mutedıl mılletvekıi:erının ve Turhan Feyzıoğlu kursuve gelmıs , , , , . , .„ , .„., , . . . to çalışmalarına bağımsız oıdare âmırlennın gavretı sonunda v e A P.'yı ıtham edıcı bır konuş YuKSek S e ç i m KurUİU, DOŞ m i l l e t v e k l l n k l e r i lÇin Ankaradakı Nurculuk ola>larak katılan Tokat Senatöru vatıstırılabılmıştır. m a ya pmağa baslamıştır. FeyzıpğIarı soruşturmasma olüzutn olmadığını bildirdi == ]arak şehrımızde de paralelbır Osman Hacı Baloğlu ile Er Tekınel'ın onergesı lehınde ko1 lunun konusması gurultulerle kegenjş zurum Senatöru Rahmi Sana u Ankara, 25 (CumhurijetTeleks) = çalısma gosteren sıyasi polıs lan, bugun A P ye gırmışler Bu sabah saat 10 30 da Genel S Starafından 4 gun once vakadır. Başkan Ismet Inonunun başkanlı S lanan Nureular, haklarındaHer ıkı senatorun partıye [\ Sında toplanan C H P Merkez tda r ş ş kı soruşturmalar tamamlangırıj beyannamelerı Genel re Kurulu ıle Mıllet Meclısı Grup ' dıkça mahkemeve verılmekteBaşkan Ragıp Gumuşpala taVonetım Kurulu ve Cumhurıvet ^ S dırler. rafından imzalanmıştır Senatosu Yonetım Kurulu uvelerı ş ş Bu cumleden olarak 4 gun öte yandan îsparta Senatomevcut Anai.asada bır tadılât ya ru Suat Seren. Denızlı Sena(Arkası Sa. 7. Su 3 de) f\ töru Cahit Akvar ve lzmır Senatoni Enıs Kansu da CHP ve gırmışlerdır CHP, Senato seçiıtıleriıtin| geri bırakılmasına karşı 1 F a Sehrimixde 4 nurcu daha tevkif edildi 3 once yakalanan 4 Nurcu, önceıcı gece nobetçı mahkeme tarafından tevkif edıimışlerdır. Savcıhk tarafından vicdan ve toplanma hurrıjetını ıh lâl ettıklerı ıddıası ıle mahkemeje verılen sanıkları nobetçı buîunan Altıncı Sulh Arkası Sa. 7. Sü. X de lunda, ılgılı daıreler başkanlarının ıştiraklerı ıle «gerı cereyanlar» konusunda yapılan gorusmeler uzerıne Adalet Bakanhğı harekete geçmıj ve bır komisyon teş kıl ederek, bu hususta slınması ön ı gorulen tedbırleri tesbıte ba«Ia^ = mıştır. = Adalet Bakanı Sedat Çumralı bu z=: munasebetle çu açıklamayı yap^ mıştır: = T «Son zamanlarda faalıyetlerıni ^ ^ bır hayh artırmış bulunan ve mem ş r leketin muhtelıf yerlerınde dın kıs ^ vesıne burunerek bu yolda tahrık ler vapan şahıslar goze çarpmaktadır. Avnı zaırranda «Nurcu» ola = Arkası Sa. 7. Sü. 6 da ^ Bir dalcilca süren kasırga Mersinde dehşete yol açiı Merıın, 25 (Güney Illerl Merke* Burosn • Telekü) Bugun sabah,karsı saat 04.40 ta Mersın'de ha'k korku ve dehşet ıçınde bırakan bu yuk bir kasırga olmu?tur. Şım^ çakması ve gök gurlemesı ıle bas (Ark»sı Sa. 7, Su 3 de) Polis dün piyesin oynandığı tiyatroda herhangi bir olaya meydan vermemek için sıkı tedbirler aldı Sıkıyönetim dün piyesin oynanmasma izin verdi "Sezuan'ın Yaratan Piyes Hâdise Ûzel Sektöre hazine arazisinden fabrika için yer verilecek Ankara 25, (Cumburıyet leleks) ÖzeJ. «ektorun karşılaştığı guç • luklerden bırı oıan sana>ı bolgele rı konusunda Malı>e Bakanlığınca hazırlanan bır kanun tasarısı ıle hazıne arsalarından 10 20 fabrika lık «sanayı arsaları» nın satışına ımkân venlecektır. Bılındlğl uzere, ozeı sektorun >a tnıtn yspacağı alanlarda arsa fı aHarının vuksek olması, buna kar *ılık ucuz arsalarda ıse su, enerjı ve yol durumunun ıyı olmama'i bu sektorun yatırımlarını buyuk olçude engellemektedır Bes yıllık kalkmma plânında on porulen bolgeler araM denklık ku Arkası Sa. 7, Sü 4 te Arabulucu Tuomioja, «ışım oldukça güç olacak» dedi İnönü, «Rumlar katliâm tehdidi ile bizi müdahaleden başka bir çare karşısında bırakmıyorlar» dedi Bertold Brecht'ın olavlara sebep lavısıjle vermiştır. , Basın Savcısı Oğuz Barutoğlu o an «Sezuan'ın l>ı în«anı» adlı Dun gece takrıben yuzde 80 ını tarafından verılmış olan bılırkışı e^erı, Sıkıyonetım Kumandanlığı,oğrencılerın teşkıl ettığı seyircıler, raporunda ozetle şoyle denılmekte n.n musaadesı uzerıne dun gece oyuncuları ve pıvesı dakıkalarca dır : >eniden sahneye konulmuştur alkışlamıslardır Normal bır şekıl « Eser asıl anlamı ıtıbarıyle Sıkıyonetım Kumandanlığı. ese, de sona eren piyesin fınalınde se toplum ıçınde dının ıstek ve emır nn venıden sahneve konması hak vırcıler, sanatçılara çıçek atmışlar1 ı e n, ıçtımaî muesseseler, hukuk kındakı ıznı, bılırkışı raporunda dır. Çîçeklerle dolan sahnenın o v e ahlâk, ıktısadi duzen, jasalar e«erde komunizm propagandası ya nune çıkan oyuncular da, alkışlar e toplumsal muhtelıf meselelerın Tt efoto CLMHLRIYET ( A P ) pılmadığının belırtılmıs olması do arasında seyırtılere karşılık ola v temlerı arasında gehşmeler bu15 Kıbrıs meselesinde sivasî arabnlucu tâvın edılen Fınlândı>alı SaUarı Tuomioja (sajdal Cenorede rak çıçek vermıslerdır lunduğunu, bu sebep dolavısıvle Genel Sekreter UThant ile goru«ürken, soldaki sahıs UThant'ın ozel Kıbrıs temsilcısi Spınelli'dir Sıkıyonetım ve polıs goreviılerı ınsanın ne vapacağrm <;aşırdığını, Irfİl DIICl 1/nlİ IUII Rİrpf VUII yenı bır olaja me.vdan verılmeme butun bu çelışmelerı kaldıracak sı ıçın eserın oynandığı tiyatroda bır çozum volu bulmak ıcap ettıtedbır almıstır. | Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Mılletlerarası şohrete sahıp sanatçımız Idıl Bıret, evvelkı gun Valı Nıjazı Akı'nın yetkısmı kullanması ıle Parıse gıdebılmıstır Kambno muamele'îindekı bır eksıklık dolayısıyle polıs, Idıl Bıret'ın yurt dısına çıkmasına ızın vermemış bunun uzerıne Idıl Bıret Vall Akı'ya telefon ederek dururnu anlatmıs \e uçağm hareketıne 5 dakıka bulunduğunu soylemıstır Akı derhal pasaport polısıne emır \ermış ve evraka: «Valı Nı> azı Akı'nın emrı ıle yurt dısına çıkarılmıstır» kaydı konulduktan sonra Idıl Bıret 10 45 te Parıse muteveccıhen jola çıkmıştır iyi insonı,, • 3 üncü Oiinya Tiyatro gnnn ve üığer tiyatro faaberleri ile yazıları Bertolt Brecht ve epik tiyatro Türkler Kıbrısta bir iniş pisti mi inşa ediyorlar? izniyle Paris'e gidebildi Bugün 5 inci sahifemizde Neler yiyoruz: Saglık Bakanlığı ile Belediye arasında irtibat sağlanamıyor ? Orhan ERİNÇ fstanbul, Turkıyenın bır tuketım merkezıdır. Yurdun dort bır tarafında uretılen gıda maddelerl Istanbula sevk edılmekte ve Istan oul Beledıyesı hudutları ıçınde sa tısa çıkanlmaktadır. Bu durum karşısıpda, ıtıraz etmek gerekır kı lstanbul Beledıyesıne yapılan hucumlarda bıraz ınsafsızhk bulun,maktadır Vatandaş sağlığını kcru ma gayesını guden tenkıtlerde kul Manılan en ağır sozler bıle yerındedır. Fakat hedef yanlış seçılmck jtedır. Aslında elaekı mevzuata ve ıtstanbulun ozel durumuna core tenkıtlere Saglık ve Sosval Ydidım Bakaniığı teşkılatının hedef alınması gerekmektedır. tstanoul ll sınırları ıçınde tam 15 beledıve bulunmaktadır Cunla nn jetkı ve kontrol sahalaıı da bıhndığı gıbı s.nırlıdır. Bır beledı ye sınırı ıçındekı gıda maddesı uıe tımının, dığeı beledneler tarafın dan kontrolu ınkânsızdır ve tunlardan yalnız bırı (kı o da Iitanbul Beledıve^ıdır) sıhhî muı.ıkabe te^kılâtına ^ahıptır. lstanbul ı Arkası Sa 7. Su 4 te 'IIMIMMIMIIIIIII lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU Yalnız kanunla olur mu? \dalet Bakanının acıkladığına göre, vicdan bürriyetiyle ilgilı kannndaki açık kapılar kapanaeak ve bu kanun daha iyi isler hale getirilecek.. lurkıyede artık alısılmıstır ki, birtakım akımlar, hele çericı akımların, yasaklavıcı hükumlerde ne kadar değisiklik yapılırsa yapılsın ve açık kapıları kapamak ıcın ınce eleyıp sık dokuyarak. ne kadar veni hükümler çetirilırse «etirilsin, yıne de önüne jreçmek mümkün olamamaktadır ve olamamıstır Zıra bu bır kanun meselesi oldnSu kadar. o kanunun veya ka nunların uveulanması meselesidir ve avgulavıcı kadrolarla akımlar arasındaki münasebetler. daha baska bir devimle kadroların uvsulamadaki anlayıslan meselesidir. Avrıca bu vesıt akımlar icin kanunlar ne kadar ıterı nlursa olsun. e|er memlekette düzenin temel •nuesseseleri kurulmamıssa yahut kurulnıus olanlar eörevlerini vapmazlar. vapamaılarsa, o zaman vine netiee ahnmaz. Tıpkı bueün gerici akırnlann çalka ladıft memleketimiz sıbi.. (nrkıvedr Atatürk devrimlerinî savunan dernekler var. Bunla nn ıçinde büvük rnöesseseler olarak gençlik dernekleri, öj retmen birlik ve federasvonları var. Zaman zaman. olavlaı karsısında toplanırlar. bildiriler vavınlavıp eericı hareketlen tel'in ederler. Yahut en ileri olarak gosteriler tertiplerler Kütiir» bu hıkâve 34 çun sürer ve kendi kendine onntulnr «ider. Karsı hareket sırasında sinmis eibi çörünen ters akim lan vürütenler. hevecanlı davranısların gabun köpü&ii misalı <USı?acagını. hattâ çesitli baskılarİ3 hızlanan kanun uvgnla malarının birkaç çünlük ömrü oldngunu savet ivi bilirler Ne olnr sonra? Repimizin büdiei çibi. vine hareketler piıli veya açık devam eder ve hele nvsulavıcılar tâviz voluna sap mıslarsa. gelecek için hazırlık!ar orçanizasvon bakımındar daha saSlam esaslara haglanır. Yıllardanberi bunun bövlf devam ettiğini ve halen de devam etmekte oldugunu eörrnü süzdiir ve görmektevız. Ama avnı zamanda eorüvomz ki, ile ri müesseselerin ve derneklerın bıldırılerine raümen ?erıcı akımın hiTi .vavaslami'nıs. aksine artmıs. hattâ tıvalrolar' basacak. sanatkârları B'iimle tchdit edecek. bir ovunu dnrdu racak hale eelmistir Yıne eörıivnruz kı. Nnrculuk akımı bıi hin tedbirlere, heyecanlı karsı e8«terılere raSmen gçrilemi'' Cenevre, Î5 (aa.. A.P. Radvo) Bırleşmıs Mılletler Genel Sekreterı UThant Fınli dıplomat Sakarı Tuomıoja'vı Kıbnsa sıvasi ( konularda arabulucu olarak tâyın ettığını resmen lân etmiştır. Tuomıoja'nın tâyını hususunda Turkıve, Yunanıstan tngıltere hukümetlenyle Kıbrıs Turk ve Rum cemaatlerının muvafakatlerını aldığını bıldıren UThant, halen Fınlandıvanın tsveç Buvükelçısı bulunan diplomatın bu hafta sonIskenderun, 25 (Özer Öztep bıllanna doğru i«tişare ıçm New York a gıdeceğmı ve muhtemelen dırivor) Kıarıstakı EOKA teşkıkurulusunun yıldonumu jelecek hafta ortâlarında Kıbnsta iatının olan bugun, 25 parçadan muteşekJolacağını soylemıştır. kıl Turk harb fılosu, vağmur altınKıbnsa arabulucu olarak tâyın da buyuk bır çıkartma tatbikatı edılen Tuomıoja, ışlerını tasfıve 3 apmıstır =tmek ıçın Stockholm'e haıeketın Kara, Denız ve Hava Kuvvetlen Arkası Sa. 7, Sü. 1 de nm mustereken kat.ıdıkları «Atıi la Çıkarma Tatbikatı» basarıh ge< nustır Bu arada, ılk defa olaraK Pentomık Tumen Komutanı Gene ral Muzaffer Heper, kaıargâhn! bırhkte bu tatbikatı denızden ıri< Harb Fılomuzun iskenderundaki tatbikatı dün nihayete erdi Yunan Hükümeline ikazda bulunduk E Ankara 25. (ComhurivetTeleks) "TVtb'ıkat''sırasında çok kısa U SjAtına Bjvukelçımız Nedım Vevsel Z ı d m a n l ç l n d e tam techızatlı bır a Sİtlkın bugun Yunanıstan Dışıslen l a v A r s u s ] l e i s k e n d e r u n a r a M n = ıBakanhğımn dıkkatini Kıbrıstakı d a b u l u n a n Haramıdere mevkııne ; JYunan Alavı Komutanının sozlerı çıkaıışlardır Bu arada, sahilde on 5 (ne çekmıştır ceden mevzılendırilmiş bulunan ^ Yunanistamn «Bağımsızlık Gü mukavemet bırlıkleri gerı çekıl: (Arkası Sa. 7, Sü 3 de) m e k zorunda kalmıslardır. DUD Ş * gece saat 01 de gemilere bmdırılImiş olan askerlerımız, sabaha kar(Arkası fa. 7, Su 3 de) Kaatil Nesat Turan Kıskandıği karısı Maktul İlhan 5 Yunanlıya dün lebligal yapıldı Ecvet GÜRESİN *rka«ı *a 7 Sfi i te Sphrımızde bulunan ve yurt dıfina çıkarılmalarına karar verılen Yunan u>ruklu 7 kısıden be'=ıne teblıgat vapılmıs ve 7 gün muhlet vprilmıstır Yunan uyruklu ılk şahı^ pazaı gunu yurt d:«ı edılecektır Polı« >urt dısı edıleceklerın ; I jsiTilerını açılamamıMır. Yurr dı^ı S'edılecek sjhı=ların kanuna avkırı ; hareketleıde bulunduklan tesbit Beyneltnilel portreler Ttfomsoja Arabulucu 3. sahifede Kaafilin kıskançhk yüzünden kız kardeşinin oğlu Uhan Çolak'ı öldürerek parçaladığı anlaşıldı Selâhattin GÜLER Kesik bas kol cinayetiıtîn faili Neşat Turan dün yakalandı (Yazısıoı 7 nci sahifemizde bulaeaksmız) 60 işçi yedikleri yemekten zehirlendi Evup Sılahtarağadakı Demır Dokum Fabnkasında jedıklerı vemekten zehırlendıklerı tahmın edılen 60 ın uzenndekı ı=çı hastane\e kaldırılmıstır. ?0n rien fazla ı^çının çahrtı;ı jfabrıkdd^ pııas» makarna ve tahındcn mutesekkıl aksam vemeklennı vıven ı«cılerden bazılarmda Thırlcnme alametı gorulmu^tur Bunun uzenne Samatva Nısanta^ ^e Eiup l=çt Sıgoıfaiarı Hasranelermp kalriınlanfiO»an fazla ı,çıdfi 28 ının riurumu ağır gorulhdstancje vatırılmijlaı! " . H I I f l l l l l l l l l l l l i l l H l l i m t l I H I I I l l I I I H I I ' Ü I I I I I I I I I I I I I I I I H l l l l l III»III11111111".
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog