Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir ROMAN daha ! DAPHNE DU MAURlER'nin dünyaca meşhur, fîlme alınmış emsalsiz romanı Çevıren: Vahdet Gültekın V*"NI vjj s n i d Çlktl. es e n 40. yıl sayt 14241 u m h u ri yet KURÜCUSU: STJNUS NADİ ve mektup adresı. Cumhurıyet Istanbul Posta Kırtusu Istanbul No 246 Teiefoniaj . 2 2 42 90 22 42 96 22 42 9? 22 42 «8 22 42 99 PROF. DR. ALİ ŞUKRU Bu Kıtap gebelık zaruanınctau ıtlbaren 1 4 ve^'ns kadar olan çocukların ber Dususta sag an ve terbıveii büyjtulm^st lçin, tabir caız^e af ıncan Mrnagına kadar sorulan suallere cevap rermekteöir En son llerlemeleraen bahsedcn bu kitap T>ıLı\ede doıT^defa ba>nlmış vjzblnden fnzla '»tılmış, bırçotf* ^enılikler tlâvesıvle BEŞINC1 oa'kk. sı neîrecil raıştir L ıks dltll 15 llradır INKII.AP ve AKA KIT1BGVLERI ÇOCUK vocui Hattalıkiarı BLGUNLN MODER» BAKİMİ Çaışamba 25 Mcn 1964 Ilâncılık 8798 3216 Bir Rıtm dergisinin ileri göre: usya Turkıyeye karşı ettiği takdirde çıkacak savaşın Türk 1 rına yayılacağım bildirdiği ileri sürülüyor l İyi İnsanı „ if EKONOMI Yurtta ve Dünyada Sovjet Amenkan iktısadî >arışması >f. Ihracatta vergı ıadesınde takıp edılecek usnl *. Tnrızm endustrısı * Akdenız ulkelennde ze\ tinvağı ıstıhsalı :jc Başkentten haberler * \vın ekonomık gosterge leri * Para pıvassm * Haftahk altın flatlan H Resmî Gazetede « geçen bafta. narekâfa geçmeyi vaadetmişlve oynanmasında hiç ^ dahale l ^ i l İ piyesigördü sakmca bulmadı 0Iay M0Iet MecBsİBde d e 5. sahifeye bakınız edildi = Sıkıyonetım tarafmdan asajıs mulâhazasıyle durdurulan ve afışten ındırılen Brecht'ın «Sezuan'ın f\ı lnsanı> pıvesı dun saat 15 te S ^ Tepebaşı Tıyatrosunda tekrar bı ZZZ lırk,ışıve gosterılmıştır Ord Prof ^ ^ Sulhı Donmezer Prof Cemal Tu ^ = Kın, Doçent Ayhan önder Basın ZZZ Savcısı Oğuz Barutoğlu ve Beledı ZZZ \e Başkan Yardımcm Kadn tlk "~~ a\ dan muteşekkıl bılırkışı heve ^ tınden baska musahıt olarak Sıkı \onetım Komutanlığından altı var ZZZ Vedat ETENSEL Eiç lubay da pıyeM seyretmışler ZZZ dır = Denızcıhk Bankası, Boğazda bır Eser saat 17 45 te tamamlanmış ve = n e v j ^ 1 " " v a z l l e » gorecek olan Dundan sonra mudur oda<ında top = v e B«»8«in ıkı yakasını bırleştıreanan bılırkışı hevetı kendı a r a l a = c e k l r t l b a t "k^lelerı kurmava ka. ında saat 18 50 >e kadar suren bır = = ">r vermıştır Boğazm her ıkı ya •oplantı vapmıstır. = = kasmda tesbıt edılecek karşılıklı Saat 18 55 te basına yapılan açık Z = ıskeleler arasında vapur seferlerı Arkası Sa. 7, Sü 4 te = Arkan Sa, 1, Sft. S te Kıbrıslı Rumlar arasında Makarios'un tedhişçiliğini tasvip etmiyenler artıyor Dr. Kuçıik, «Yorjjacis'in iddialanna cevap vererek Banş Gücünun Rum polisleri ile işbirliği yapmasını beklemek doğru olmıvacaktır» dedi Leıkose 24, (ajı. A. P. \e Kadyo) Rum toplumu ara. •'nda Makarıos, Yorgacıs ve Nıkos Samson uçlusunun gınştıklerı katlıâra faalıvetını tasvip etmıven kımselenn art <ığı gorulmektedr 22 Mart pa /ar gunu Magosa'nın Mılya koyunde, cıvar beş Rum ko. vunden gelen kımselenn de Katıldığı, buyük bir mıtmg apılmıştır Bu mıtıngte bu gunku Kıbrıs Rum ıdarecı lerıne, ozellıkle Makarıos ve Arkası Sa. 7, Sfi. 7 de Lefkose 24 (a.a.) Kıbrıs Rum makamları, Turkıyenın Kıbrısa mu dahalesı halınde Sovyet Başbakanı Kruçef'ın Turkıyeje karşı askerı harekâta geçme vâdınde bulundu guna daır haberlerı yorumlamak tan kaçınmaktadırlar Öte yandan haftalık bir Rum aer gısıne gore, Kruçef Makanos'a «çok gizlı» kaydı ıle gonderdığı 24 mart tanhlı notada Turkıvenın Kıbrısa mudahalesı halınde Moskovanın her turlu vasıtavla Kıbrısın vardımına koşacağını ve bu vuzden çıkacak bir savasın Adava ın hısar etmıyerek Turk topraklarına \avılacağını bıldırmıstır Aynı notada Kruçef'ın Makarıo« a hıç bır şarta bağlı olmaksmn her turlu malî yardıma hazır oldugunu bıldırdığı sovlenmektedır Notanın muhteva<îi Kıbrıs huku metı tarafmdan açıklanmamıssa Arkası Sa. 7, Sü. 3 te | Boğazda Köprü yerine irtıbat iskelelerinin tesisi istendi Türk Harb Filosuna dün gece alârtn verildi tskendernn 24 (öıer öztep bıldırıyor) Lımanımızda bulunan Turk Harb Fılosu ıle Kara Bırlık lerıne bugun saat 19 da yenıden «alârm» verılmıstır... „ . «Alirm» uzerıne Denız ve Kara Kuvvetlerı varın «abah (bu sabah) • a t 10 da ılk defa olarak bır çı =a kartma tatbıkatı vapacaklardır Tatbıkat bu gece saat 23 ten ıtı Arkssı Sa. 7, Sü. 7 de jEsnaf için 100 milyon lira jhacminde bir fon ayrılıyor BILIRKIŞILER TIYATRODA (Soldan saga doğru) Basın Savcısı Oğuz Barutoğlu, Beledıye Başkan vekıh Kadri nkay, Doçent Avhan Onder, Ord Prof. SuJhı Donmezer ve Prof Cemal Tukm dun Tepebaşı Tıyatrosunda kaldırılmış olan pıyesı seyredıyorlar. * ==| Fonun 50 milyon lirası İşçi Sigortalan, geri =g kalanı da A. İ. D. tarafmdan karşılanacak Romanyalı genç bir karı koca bize iltica etti Mülteciler, «Biz, şimdi esas gayemize ulaştık. Seyahate çıkmamızın maksadı da bu idi» dediler Selâhattin GÜLER Yıllık izinlenni geçırmek ıçın'dığım goren genıı suvansı, olayı Rus bandırah 2500 gros tonluk ince Rus, sonra da Rumen konso«Armenıa> gemısıyle hmanımız losluğuna bıldırmıstır Bırkaç gun dan transıt olarak geçmekte once vukua geJen olajın kahraoian Romanyalı genç bır karı ko manlan bılâhare Beyoğlu bolgeLrfkoşe, 24 (ajı.) Kıbrıs Yuk ca bıze ıltıca etmıştır. Gemıden çı mdekı karakollardan bırıne gıde kıp sehrı gezen elektrık teknısje rek kendılennm multecı olarak k> ie«. Mahkemesının Başkanı Kana nı îoan Petre Mıssaıl ıle 22 yaşın bul edılmelerım ıstemışlerdır da'lı Hâkım Wılson, 21 mart tan dakl Aleksandrıan Velıanovıç ge Genç karıkocanın ıltıcaları kara hınde Makarios'un Adalet Baka mılerının hareketınden bır saat kol tarafmdan sıvası polıse du\ı nına gonderdığı bır mektupta 1 once dığer arkadaşlarından aynl rulmustur Velıanovıç ıle eşı loan nısan tarıhınden ıtlbaren gorevın den ayrılacağını bıldırmıstır Ka mışlar ve ızlerını kaybetmışler muhafaza altına ahnmıştır. dıeerı n a l ^ a ' 1 hâkım ıstıfasına sebep ola dır. Bıri elektrık teknısvenı rak dort aydan berı yuksek mah Teknısyen ıle genç esının âonme Arkası Sa. 7, Sö. î de keme faalıvetını durdurmuş oldu ğu halde Rum hâkımlere maaş o.ııııııtııımıııııııııımıııııııımmıııımıırııı ııııııiıııııı ıııııııııj dendığı halde Turk hâkımlere odeme vapılmamış olmasını goster mektedır Kıbrıs Yuksek Nahkeme Başkanı Alican, vergi reform tasarılarım tenkid etti Bu kanun tasarısınm zam getireceğini söyliyen Alican oy konusunda grupunun serbest bırakıldığını sözlerine ilâve etti lunun, vesurprız notları = Z Z = = Ş Z Z Z ~ Z Z Z = = Z = Z Ş = = = Z Z Z Z r Z Bu hafta vergi tasarılarının göruşülduğu hafta olacak ve Ankara = haylı hareketli giinler geçırecek. Sımdi herkesin merak ettiçi cihet bn tasarıların Meclisten çı kıp çıkmıyaeağıdır. Zira eğer çıkmazsa. Inönü çekıleceğını Z ve bir daha da hükümet knrmıyaeagını sitvlemıstır. öte yan dan A.P. Temsilcıler Meclisi eski karannı çerı alarak. erken Z seçim sartı nlmadan, iktidar çörevinin kabnl edılebıleceiını Z bildırmistır. îlk bakışta iç politikaya hareket getıren ve hukfi = metin değiseceği, yahnt defı'smesi ıhtimalı oldnjn ıntıbaını varatan bn karşılıklı. poker ovnnn misâli davranıslar aslında klfisik taktiklerdir. ÇfinkS taraza vergı tasanlan çıkmayıp ta hükümet düsse, gelecek iktidar butçenin denklı jini «ağlıvabilmek içfaı va enfiâsvon vapacak. ya Meclisten «eçmis 19S4 proçramını deÇistirip vatırımları kısaeak, yabnt ta gelir saflamak flzere, belki bnefinkülerden kaynak olarak başka fakat yine de vatandasa verei vnklevici tasa rılan getirecek. Mart başmda vürürlöîe çirmis olan bfitçe nin ıeabıdır bn. Bueün AJ»., hem vergi tasanlanna karsı dnrnvor, hem de tn BnB çeknirse hnkümeti knranz divor. tnönü istifa ettiSi tak dırde elbette bir hükümet knrnlacak ve Adalet Partisi san daly» sayısını aritınp, kfiçük partileri de ortak ederse ikti dar» geleeek. Geleeek ama, va sonrası? • mılvar lirava ihtiyaci olan devlet. bütcesini na^ıl denklestıre cek Bn is sadece hükfimet knranz demekie olmaz ki Runn A.P. bilmiyor mn' Tntnmnna ve çidısine bakarsak partı takti^inde basanlı görflnen knrmav bevetinin. iktidar nâsıp oldnfn takdirde, neticevi tahmin etmemesine imkân voktnr. Ama 5yle samyomz ki, onlar avnı zamanda Basba kanın, tasanlar çıkmazsa istifa edecefi hakkındakı sözlerı nin aslında CB.P. ve onn desteklivenlerin safianm sıkıstır mak flzere söylendiü kanaatindedirler Gercekten bn kana at yalnıg A.P. çevrelerinde de£il C.HP li veva tarafsıı vatandaslar arasında da vavpındır. Ve bir vandan iktidann sa hıp oldngn sandalya savısımn hecabma. 5te vandan, tasarı lar komisvonlarda nasıl olsa knsa benzedi^i için, sfipheli oy lann lehte knllanılaeafi ihtimaline davanmaktadır. "ılhakiks kaba hesapla tS4 kisilik AJ*. ve C.KJM.P. ve M.P oylan katıldıfı takdirde kırmızı ov vekfinn Î O fl jeçmek O tedir. Ancak bafımsızların desteklediîi ve T.T.P. den de ov lann büvfik kısmını toplıvacak olan hfikümetin dnrnmnnnn karsı taraftan layıf oldn^nnn sövlemek mümkün de$ildir Ve az farkla da olsa tasanlann Meclisten geçmesi ihtimalı fazladır. 1 Kesik baş kol cinayetinin ! esran dün de çözülemedi Ankara, 24 (Cumhurıyet Teleks) Bugunku bırleşımde tasarıların Mıllet Meclısının bugunku bır , tumu hakkında soz alan AP mılleşımınde Ankara mılletvektlıj letvekıh Ihsan Gursan, yenı kaBurhan Apavdınm joklama ve nı| nunların mahıyetını genış bır şeapların tesbıtı vonunden ıç tuzuk kılde ınceledıkten sonra Turkıyeuvgulamaması ıle ılgılı oner^esı nin gerçek anlamı ıle vergı reforhakkmdakı başkanlık dıvanı ka munun gelır vergısı sıstemının kararının oylanmasından sonra vergı bul edıltnesıyle japıldığını ıfade reform tasarılarının muza/vTesıne etmıştır devam edılmıştır. Gursan daha sonra Hukumetın tlk olarak 193 sayılı Gelır Ver hazırladığı yenı tasarı'arın eleştır gısı Kanununun bazı madde ve fık mesını vaptıktan «onra partı adına ralarının değıştırılmfsı ıle bu ka tenkıdlerı şovle ozetlemıştır nuna bazı hukumler eKİeıımesı ko 1 jAsgari vergı usulu, gelır nusundakı kanun tasarı^ının nıu?a vergısının dajandığı temel ılkelekeresıne başlanmıştır re uymamaktadır i Bır vergı mukellefıne kendı bevanı dışında vergı tarhına mes ret olacak bır matrahın tesbıt e^ılebılmesı doğru değıldır 3 Gelir vergısınde vapılan deaısıklıkle vergıvı geçmışe de teşmıl etmek memleket gerçeklerı ba Cesedin parçaları, atleti ve külotu bulundu kımından vanhstır 4 Mukellefın vereceğı vergı Kesık baş cınajetının uçuncu parçalar halıne getırıldıkten son mıktarını açıklamak gehrlenn gızgununde polıs, bazı yem dehller ra, Buyuk Pıyale Kulaksız ve A 'ılığı ılkesıne avkındır Bu zararlı ciaha ele geçırmış bulunmaktadır ğaçkopru uçgenı arasındakı saha Arkası Sa. 7 Sıı 6 da Başı govdesınden ayrılan, kolları >a atılan kımlıgı meçhul gçncın bacakları ve vucut kısmı ajrı ayn Arkası Sa. 7, Su. 7 de istifasım verdi M.P., A.P. ile iş birliği yapmıyor Ankara 24, (Cnmhurıvet Teleks) Hukumetın istifa <ı veja duşurulmesı halınde MP nin AP ıle bırlıkte hukumet kurma hususunda son aunlerde yapılan haberlerle ılgüı olarak MP Genel Bdşkan Vekilı Husejın Ataman bugun partı adına bır açıklama vaparak bu nususun vârıt olmadığını ıfade etmıştır. Ataman'ın açıklamasında şoyle denılmektedır: « Mevcut hukumetın ı»tıfası veya duşurulmesı halınde AP ve dığer bazı partı Ankara 24 (CumhurıvetTeleks) dı verılmesını sağlamak amacı ıla Toplamı 1 5 mılyonu bulan ve 100 milyon lıralık bır fon kuruiı^tıhsal varatan kuçuk esnafa kre ması ıçın teşebbuse geçılmıştır. Bu fonun 50 milyon lirası İşçi Sıgortalarından «aglanacak, gerı kalan 50 milyon lıran da A. I. D. nin karjıhk paralar fonundan alınacaktlr. A. I. D. yetfalılerı ıle vapılan ılk temaslarda kendılennin 30 milyon lıra verebıleceğı oğrenılmıs, fakat hukumet bu mık tann 50 milyon lıraya tsmamlanmasını ıstemıstır. Geçen yıl Halk Bankası emnne verılen 12 milyon hra boylece bu yıl 100 milyon lıraya çıkanlmakta ve aynca bır fon h«tline getınlmektedır. Bu fondan, aneak ıstıksal yapan kuçuk sanatkârlar yararlansbılecek ve aralartoda kooperatıfleşms ve bırleşmelen sağlanmak suretıyle ana sanayı kollarına yardımcı ımalât kollannda gelhpne yolu açmış olacaktır Soz konusu fonun önümüzdeki gunlerde kurulman dır. lerle yenı hukumetı kurma huıusunda MP nin mutabakata vardığı yolunda çıkan haberler tamamen asılsızdır. Partimızle adı geçen partıler arasında venı hukumet kunna hususunda her hangı bır gorüjme dahı cereyan etmemiftır. Yenı bır hukumetın kurulması gibı bır vaııyet hâsıl olduğu ve partiAnkara 24 (CnmhunyetTeleks) mız de goreve dâvet edıldığı 21 Şubat gunu Basbakan l^tnet takdirde evvelce mıllet« açık tnonu'ye yapılan suıkast teşebbulanan goruj, kanaat ve ?art su ıle ılgılı olarak Gordes'te bir lanmızın ısığı altında me ( partı toplantısında sarfettığl tözıele>ı gdruşerek bır karara lerden dolayı hakkında takıbata vsracagımız tabıîdır » geçilen Adalet Partisi Genel Sek Ariuun Sa. 7, Sü. 6 da SSersan'ın dokvnulmazlığıiHiı kaldırılmasına dair dosya T.B.M.M ne Maliye Bakanı 1963 Bütçesinin sonuclarına dair dün bilgi verdi Ankara, 24 (CmnhurıvetTelekM 1963 jılı butçe^ının uygulam nefcelen hakkında Malıve Bakam Ferıt Melen bugun aşağıdakı açık lamavı yapmıstır« 29 şubat 1964 tarıhınde sona eren 1963 butçe vıhnın tatbıkatma aıt ılk netıceler tesbıt edılmış bu lunmaktadır Arkası Sa. 7. Sa. 8 de Dört jet uçağımız bırı duştu, uçu e şehirde yuzlerce ben^eri bulunan g.da m.ddetı i a t .lan dukkanla.dan b.ri Yalnız bunun bı r fark. daha var. Çopçu de sankı bozuk pd« maddes, yapanlarla bırlıknu5 g l b l tori.r, uzerlerıne supuruyor necbari iniş yaptı Baudırmm 24, (Telefonla) Bu gun saat 13 te Konya 3 Hava us«unden şehrımız 6 Hava Ana ]et ussune gelmekte olan F86 tıpı 4 adet :et uçağı Erdek ılçesımn Şahınburgaz kov u uzerıne geldık lennde 4 u bırden henuz anlaşılamıvan bır sebepten arızalanmıslardır Uçaklardan bırı ârızaîandığı anda pılotu teğmen Metın Ikız'ın uçagı parasutle terkctmesı sonunda denıze duşmu<;, pılot ıse Şah nMırga/ kovu a<,ıklarında ncaç larda takıh ıla ^k KO\1UIT tara Arkaıı ba. 7, bU. i te i Neler yiyoruz: Ş Valnız bn tahminde bnlunnrken bir noktavı gozden nzak tntz mamak çerek. E£er hukumetı desteklıven bağımsızlar tam Z kadro ıle ova katılmazlar. C.H P. liler ovlama sırasında Z her zamanki gibı Meclıste bnlnnmazlar ve Y.T.P. den de ; tahmin edılen savıda ov celmezse o zaman tasanlann sur ~ prızıni beklemek doern olnr. Bozuk gıda maddelerinin saiışı deıam ediyor (Yazısmı 7 nci & ahifcıııiz;de Orhan KHINT | 'utııııımıııııııııııııııiHuıiHiınıııııııııııı Ecvet GÜREStN ıııııııııııııııııııııııııııııı" • KIBRISTA MILLETLEKARAS1 BAR1Ş KUVVETI..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog