Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK YARIŞ Turkıye Oğretmenleı Bankası, merrüeket kulturune hızmet gajesıyle, oğretmenler ve oğrencıler arasında odullu (Şur hıkâye ve masal) yarışmaları tertıplemıştır. Mıllî Eğıtım Mudurluklerınden ve şubelerımızden broşur ısteyınız. TÜRKİYE OĞRETMENLER BANKASI Ctunhurı.vet 3134 40. yıl sayı 14240 u m hy ri yet KURÜCUSU: ITJMJS NADİ ve mektup adresı: CumJhurtyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No 245 T e l e t o n l a ı : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 21 42 99 FELSEFE Alired Neber TAttİHİ ft Çeviren: H Vehbı ERAIİ« . Sağlaır bır felsete tarıhı bılşısfT gerşît Vulturun temehd.r Strasburs unlyerâlesı profpçörlerınden olan vazar, bu eserınde bıze ılk çag dusunuşunden, venı çağdBkr^l«ete doktrınlenne kadar, msan zıhnını kurralsmıs olan buvuk prohlemler tanıtıaktsrhr Bıı problemlenn icınde doğduklart vpr ve 7aman şartlarıvla olan baötanlılarırn gnstermesı bakımından da ayn bır H&er tajımaktadtr 3 Baskı 15 Lıra REMZ! KITABFVI Salı 24 Mari 1964 Tepebaşı Tiyatrosu olayının tahkikatı derinleştiriliyor I Grfirse! dün Çankayada Gümttşpala ile gör üştfi A.P. liderinin arzusu ile vukübulan göriisme hakkında resmî açıklama yapılmadı, Gürsel umumî konuları görüştük dedi Ankara 23. (CumhurıvetTeleks) Cumhurba^kanı Gemal Gursel bugjn AP Genp] Baskan Ragip Gumu^palavı kabuJ ederek kendı sı le bır sure gorusmu«tur Gonı1me arzusu AP Genel Başkanı *aıa fından vukubu rouştur Her hangı bır resmı açıkUma d pılmamış olmakla oeraber gerek Gur«el ve gerekse Gumuspala po rusmelerin «Iç ve dıs konula^da jmumı memleket meselelerı u?erınde cerevan e'tıgını» açıklamı^ lardır Gurselın sozlerı Cumhuroaşkanı Cemal Gur e saat 15 45 de Çanka\a kc;kuiden gunluk genntısını vapmak uzere avrılırken gazetecılerın <oru an n a cevaben Gumuspala ıle »umu mı memleket mese elen uzerınde gorutugunu> «ovlemıstır Gursel, bu goruşme ıle ı gı ı çe ş.tlı sorulara verdıgı cevaplardd e?cumle vovle demijtır « Rafıp Gumu«pala ıle ı^tegı u?erme umumı memleK.e* mese Arkası Sa. 7, Su 4 te cSezuan'ın İyi İnsanı» piyesi geçici olarak tatil edildi; dün de bazı üniversiteliler mukabil hareketler yaptı Istanbul Şehır Tnatrolan Tep raşı Bolumunde o\nanan Bertonl bncht'ın «Sezuan ın 1yı Insan ı^ımlı eserde komunızm propagan da\ı olup o'madığı volunda bır de fa daha karara varıhncava kadaı ı enı olavların onlenme=ı amacıyl, \ un tatıf edılmıstır Bu munase ıetıe dun gecekı tennsıle bılet almıs sejırcjler Tjvatro Mudurluğu arafından verılen bır kararla bı et paralanm gerı almışlar ve>a bıle'lerını ba<ka bır tı\atronun bı f' ıle degıstırmıslerdır Konu ıle ılgılı olarak Şehır Tı atroları Muduru Dedeoglu, eserde bır komunızm propagandası .olup >lmadığı volunda bır şev sojhıe mneceğını belırtmış ancak, 1958 nhnda Istanbul Sorgu Hâkımlığı im 958 163 esas sau ııe eserde «bır pvomunızm propagandası mevcut ılmadığı» volunda bır karar al<n dığına ısaret etmıstır Öte vandan • lavlar uzenne Istanbul Ba«ın Arkası Sa 7 Sü 4 te Parlâmentodaki sandalya sayısı A.P. lehinde gelişiyor lv\elkı fece hadıse cıkaran •ençlrrı protesıo eden u/mersıtelılerın dun Tepebası Tıyatrosunun kapısına astıkları pankartları okuran meraklılar Taassup ve hurafeler bertaraf edilerek, aydm din personeli saYisınm çoğaiiılması hedef iuiuluyor \nkara 23, (CnrnburıvetTeleks) Devlet Bakanı Ibrahırn Saffet O^ ^ mav, Dıvanet l=lerı Baçkanlığı Ku S Z "L,Iuç ve Gorev'er, hakkındakı karun tasaısının bugun Turk\e Bırv j k Mıllet Meclısıne verıldıgını açıklamıstır Arkası Sa 7, Su. 1 de Omay Diyanet îsleri Teşkilât Kanunu tasarısını dün acıkladı Ankara 33 (Cumhurıvrt Teleks) A P Temsılcıler Mecl'sının aldıgı karardan ^onra, daha onte A P der a\riımış olup da bagım'u bulunan bazı mılletvekıllen \e senatorlerın A P >e don meve ba^Iamasıvle sandal>e adedı bakımından parlamen f o ıçınde A P lehıne bır mu vazenenın basgosterdığı go rulmentedır Kararı takıben 4 mıl etvekılı ve 2 senatorun rerhal A P ve donmeleı v Ic parlamentoda bashca ıkı par tı olan A P ve C H P nın Arkası Sa. 7 Su. b da JSahne sanatkârları |büyük üzüntü içinde1 Üniversiteliler, «Sezuan'ın Ivı İnsanı» pıvesının ovuncularından Beklan Algan (solda) ile Şirın Devrrae (Mİdan ıkıneı) •buketler \enrlerken Illllllllllllllllllll Kesik baş kol cînayeti f a i l i ve maktulünün hüviyeti tesbit edilemedi Polis bir gazete üzerinde bulduğu üç islm üzerinden tahkikatını ilerletiyor Bes numara gaz lambasının avdınl^tıgı >erde bı^ ınsan kafası duruyordu Sağ gozu korkudan ıjıce açılmış sol gozu ıse hafıf kapanmış ve kan'anmıştı Bu ıkı • Şehır Tıjatrosu Tepebaşı S S bolumunde o\nanmakta olan r z : Bertold Grecht'ın «Sezuan'ın * Ivı în«anı> temsı edılırken 7 gerıcı bır grup tarafmdan çı karılan muessıf hidısenın XŞ tepkılerı genış sekılde devam a n etmektedır. *~~ Dun Tıjatroda bulunan ve ^~ ou pıveste rol almış veva ^ a.mam ş bırços «anatçı de rın uzuntulennı bel "tmısler Cençier de goz, ınsana dehşet \en\ordu Ikı polıs memurunun arasmda getırı len orta vaşlı bır kadın once gaz iâmbasına baktı sonra kanh bası gorunce acı ve ınanılmaz bır çığ lık koparıp polıslerın kolları arasına jığılıp kaldı. Saat gecenm yatskenderun, 23 (Gunev lllen Menmet Doğan ın ılçemızde nur rısını çoktan geçmıştı Kadının fer vatları Altav bayırınm gerısınd°kı Merkez Buroso Teleks) Savcı cu ara açtığı sa\ aş her gun gelış^ mekte % boîgedekı nurcular, \a e evlerden sabaha kadar devam etvas v av aş kanunun pençeyne duş tı mektedır Son olarak da C K a Istanbul cına\et masası, son j ı l d ndakı bır nurcu, savcılığa mu lann en korkunç \e en hunhar cı racaat ederek kendısının (Sa»dı navetlerınden bırı ıle daha karşı Vjrsının a'kerı) olduğuna soyleVrfada ask vuzunden kbv roevda karşıya kalmıştı. Dedektıfler etıamıj kendısıne (bır âv e* nazıl oV' nında yapılan tabanealı duelloda fı araştırmava basladılar Kı«a bır duğunu) '.lerı surmu^ tev kıfını fs bır ıhtıvar oldu sure sonra Altav bayırtndan ZınCerrahpa f a da Kadırı Ta^iKat tPmışt r Adana 23, (Gunev lllerı Merkez cırhkuvu Sokağına ınen kısmında Borosu Teleks) Ikı kardeş ara ve çop mahalh olarak kullanılan kurarak faalıvet go^termekten sa Kendı avağı ıle Savcı Mehmet Mndakı geçım«ızlık dun aksam cı \erde ıkı kol ve ıkı bacak buldu nii Şevh Ibrahım Tas esı serıfe Dogan'ın ».arsisına gelen nurcu Cemal Özkabas Rıza Tuncelı ve r le demrştır navetie sonuçlanmıstır Ayjıldız lar > Matbaası sahıplerınd' n Abuzer A v Cına^et, Kasimpaşanın Bujuıt Alı Önemh dun Savcılığa getjrıl «Nurcuları tevkif etmekle butun vıldız'ın 20 vaşındakı oğlu Ahmet Pıvale semtıne hemen va\ılmış mıslerdır San kların her cuma , a l e b e l e n m I e h m d e n a l d ı n l z H ı ç ıle 26 yasındakı agabe\sı Mehme» bazı şuphelı kımseler sorguya çe av,n duzenled.kler. muska vaza b l n a r h k d e r s ] e r e l m e z o l d u ] a r arasında devam edegelen geçımsız kılmev e baslanmıştır ra K murıtlerınden para topladık B e n d e g e ç I r n , m ı n e l l e s a ğ h j a c a . Iık, Ahmedın k«ndısınden 6 ya« lar, ,ddıa edılmektedır Son defa ğ „., b l l e m e z o ] d u m B a r ] b e md e KESİK BAŞ bu>uk olan ağabe\ «ını cadde orta para toplama vuzunden Serıfe Tas t . , k l f e d l n d e k u r t u ] a w m , «ında bıçaklajıp oldurmesıjle son lstanbulun Harlemı j akınların ve A ı önemh arasında çıkan Sorusturma vapan ve baz. kımbulmuştur da ışlenen korkunç cınavetın faılı im.nakasa karakola mtıkal edınce e e r l n l t a d e l e r ı n ı alan «avcılık. hakkında kesın bır ıpucu ele geçıOlajı mutaakıp kaçan kardes so.or ve Teknık OkHl mezunu ol C uma Kurnaz adh 30 vaşlanndakı rılememıştır Kesiıt bas kahveden kaatıiı Ahrnet, bir akrabasının dugunu belırten sakall. A'ı Önem g e n c ] n h a k l k a ( e n n u r c u l a r u z e . e\ınde vakalanmış ve Savcıhğa çıkıp evıne gece saat 0 30 da gıt tarıkat. aç.klamışt.r Arkas, S a , S u ,d a mekte olan Ahmet Namazcı adm U te=hm edılmıştır Sanıklardan Ibrahım Tas ıle e, da bır genç taraiından gorulmuşAhmet cînayeti aralarındakı şıdSulh toprak tretuvarında şı Serıfe, Xobetçı Beşıncı detlı geçimsizlik vuzunden ısledı jtur. Yolun Ceza t»v ed.mışHinı sovlemi'î «Bana da hajat lâ duran kesık basın etrafına toplan Arkası Sa 7 Su. 7 de zımdı demıştır İskenderunda 10 13 nurcu tevkif edildi flflfHllâ ^9 dır Kendılernm rollerını o\ ^ namaktan başka vaptıldarı bır şev olmadıgı halde bu = »*TI temavullu kışıler tara ^ = Tepeoaşı Tıvatrosunda fmdan «Butun bu sanatçıla ZSZ n^tkte olaa AJman asülı Amerıkan rın kafası kesılmelı», «Pı« SS vazarı Bertold Brecht ın •Sezuan'ın komunıstler» Bunu burada S l\ı İnsanı »ısıtnh pıvesını dın avaşatma\ız» gıbı sozlerle ug levhtan buiarak oncekı gece tıvatradıkları hakaret ve tecavuz ^ Ş roda hadıseler çıkaran bır grup karşısında şu sozıerı sovle ^ Ş gerıcının haıesetı sanatsever ve mışlerdır avdın gençler arasında uruntu ya Arkası Sa. 7, Sü. 3 te = j r a tmıştır ^^ı Dun saat 1» 30 da bır grup genç ellerınde buketler olduğu halde r. Tepebaşı Tıvatrosuna gelerek pı vesın artıstlerıne ve reıısorune B M Barış Kuvvett Rumlann rıkıp, yı)rtl*I Oaztvlrut kovüne dün hareket ctti. GawM»r FAZISIZ duvdukları uzuntuvu bıldırmışler 2 ' 9 P | | | H l K * v e jtendılenne buketlen vermışler Saidi Nursi'nin askeri olduğunu söyliyen biri de Savcıhğa başvurarak tevkifini istedi Bir genç, geçimsizlik yiizünden ağabeyint bıcakla öldürdü dır Gençlere hıtaben kısa bır kon ısna vapan pıve>ın reıısoru Bek lan ^ıgan sozlerıne dun gecekı o a\ı anlatmaKİa baslamış ve b j ^erıcılerın vuksek sesle «mılle • dınsız vapnorsunuz Duşunurle ı r ı ve sız sanatkâr'arı oldüreceğız Bu mues^ese vakı mahdır» dıve Jd^ırdıklarını nail&tmı» ve bunla rın taımamıvle organıze edılmış bır gjp olduğunu <o\lem ş'ır Finli diplomai Tuomioja'yı arabulucu olarak kabul ettik Konstantin Atinantn Kıbrıs siyasetini açıhladı Makarios ile Yunan hükümeiide UThant'ın teklifini müspet karşıladı; Ingiltere düşüntiyor Bir kadirî «şeyhi» ile eşi tevkif edildi Amerikaya giden kazaklar yurda dönmek istiyor Cııidjtl ıııa^aM poİMİtrı, tenevre23, ( a a . . l P Radvo) lucu oıarak Turkıve, 'iunanıstan, Bırle^mıs Mılletler Genel Sekreterı Irgıltere ve Makarios a te*.hf etl. Thant Kıorısta arabulucu olarak mıs bulunmaktadır Tek ıf, Ankara goıe\ lend.rmeM du^jndugu Fınlan v e Atına taraiından rnuspet karşıdnal d plomat ^okorı Tuomıoja ıle laimıstır Makarios ı«e Tuomıojaı < i dakıka suren bır goru;me J ap n n arabuluculugunu kabu' edebıW rriîtır U Thant avnı zaraanda Ba lecegını açıklamı^tır Londra tekrıs Kuvvetı Komutanı Gvanı ıle de hfı ıncelemeve devam etmetedıkr goı u>raustur •\nkaranin cevabı vakında Genel Medenı memleketlerde sevırTucmıoia UThant n davetı u Sekretere resmen bıldırılecektır cı bır oyunu begenmıvebılır, zerıne ougun Stockholm den Ce Bundan oncelerı üe Bırlesmi' yuhalavabılır, battâ sahneve nevreve gelmiçtır Mılletler ıçın çalısmıs bulunan Bu oteberi atıldı^ı dahi çok çö U Thant Bırleşmıs Mılletler Tı vukelçı Tuomıo a muteveffa Ge rulmustur. Vıhavet bo ovunun caret ve Kalkınma Konferansı mu nel Sekreter Dag Hammerskıold bızzat tıvatro ıdaresı tarafın nasebetıvle Cenev rede bulunmak tarafmdan 1959 vılında bır ıç savadan beğenılmedıjı ıçın kaldıtadır sın esığınde bulunan Laos a gonderılmasına vol açar Zıra eser ^? Ogrenıldıg ne gorp Fınlandıval rılmıstı Tuomıoja a' rıca 1 5 den Atına, 23 (A.P. a.a . Rad , tntmamıstır. Fakat dunvanın dıplomat tarafların tasvıbıne ıntı 1960 a kadar Bırlesmı Mılletler vo) Yunanıstanın 23 vajın 'j vıne hur memleketlerınden hıç Av rupa Ekonomık Komısvonanun zaren gorevı kabul etmıstır dakı yenı ve genç Kırah bırınde tntmus, daıma se>ırcı Genel Sekretere vakın çevrelere sekreterı gorevnde bulunmu"; 1060 Konstantin bugun Parlamen bulan ovunlara karsı gtrısılen Arkası Sa. 7, Su. 8 de •oda yaptığı ılk konuşmada, gore U Thant Tuomıojavı arabutertıplı ve çırkın eosterılere, Kıbns buhıanı konusunda Yu dejıl valnız asavısı koramakla nanistan polıtıkasinın banşçı sorevlı makamlar tarafmdan olduğunu, ancak fcur taarruz musaade edılmemesı, hattâ •a ınde bır savunma tutumu ı bnnlar dojrndan dojrava vatakıp edıleceğmı snvlemıştır tandasın tepkısıvle karsılanır Kıral cMılletımızın tumu ve netıeede tertıp çırkın bir Kıorıstak r Rumlann guçluk olav olarak geçer gıder. 'lerını ve mucadelelerını pav Hnr olmıvan memleketlerde laşmaktadır Onları tam ma meselâ Demır Perde çensinde, navıvle desfeklemekteyız» de fasıst ulkelerde ıse zaten makmıştır sada uvçnn oyunlar oynatıldıParlamento huzuruna ılk ğı içın boTİe olaylar pek god=fa çıkan ve gorevını ana rulmez. \asava uvgun olarak yurute Brecht'ın Sovvet Rusva ve Bandırma 23, (Telefonla) B r Selâhattin GULER ceğıne daır yemın eden gtnç bılcumle Dernır Perde nemle^ure once Manyas ılçesınden AmeIstanbul Emnıjet Mudurluğunde ıç»nde 7 Yunan ujruklunun sınır Kıral şunları sovlemıstlr ketlerıvle Ispanvada vasak ıkava goç eden 2 U Ortodoa.» Ka5 Yanan ujruklularla ılgılı olarak aiji edıleceğı kesınnkle oğrenılmı> edılen ovunu evvelkı aksam « Kom=u Turkne ıle dos /ak aı e=ı, tekrıı Turkıveve donboyle bır tertıple karsılasmıs ele annan dosyaların tetkık ve tır Henuz ısımlerı gızlı tutulan luk ve ıttıfa^ın muhafaza^ı <i •rek ıstemektedır tasnıflenne devam olunmaktadır bu şahısların muhtelif tanhlerde ve asarıs m^ilâhazasıvle temsıl musterek bır menfaat teskıl Kazaklar ManvdS Beleaıve Başişledikleri anlaşıl sovlendıjıne gore venı bir em B J arada onumuzdekı bır kaç gun ceşıtlı ».uçlar = tmeKtedır tste bu muşteıek ..anma jazdıkları mektupta, Amemıştır îçıslen Bakanlığı kararı ıle re kadar durdnrnlmns. Arkası Sa. 7, Su 6 da ıkanın vasanacak ver oîmadığm., vurt dışma "çıkarılacaic olan Yu Peki ara a lutfen sovleyınız; vobanliK vaptıklarını ve teh.rar nan ujrukıular ıçın ılgılılere on bu memlekette tıvatrolar, faem Manjasin ıcojlerme jerleşmek ıs oılgı verılmış bulunmaktadır de beledıyenın resmî tıvatrola»edıklerını bıldırmışlerdır Öte rının ovunları bir takım belirlı vandan Ru 3 \a\a giden 1100 Kazak Ote vandan zıyaret sebebıyle Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Srupların davranıslarına $öre Turkıyeye gelmış, fakat burado mı ddzenlenecek? vabancı uvrukluların japabılecek Bnçıin Brecht in pivesi, yarın en ıslerı gosteren 2007 savılı kaShakespeare, obürçun belki de \nkara 23, (Cumhnrivet.Teleks) nun hukumlerı dısına çı^arak çe Teessurle haber aldığımıza gore Sofokles Izmır A P milletvekili Şması ışıtlı >ollardan ış sahıbı olan 9 Yu Turkıvede v erem savasıgın oncu Her vonden gelebilecek mak 0=;ma ıle ^ıhat Kursat ne'ir volu nan uvruklu ıçın de ıslem yapıl lennden Istanbul Unıver^ıtesı G o satlı davranıslar eser ovunları ıle suç ıslıven basın mensuplarıfu<; Hdstalıklan Kuısusu Dırektn ve butun sanat hareketierını mn affedılmesını ongoren bır ka maktadır Bu Yunan uvrukluların ru Pıof fh>an Rıfat Sabar Hun Ankara 23 (CumhurıvetTeleks) da henuz ı=ımlerı açıklanmamıstır duzenlemeve kalkarsa o 731nın nun tekhfı hazırlamıs'aıdır Rjs>anın ^meııkan 6 Fılo^unun saat 17 de evmdc cccırdısı bır kslb 1 Sınır dışı edıleceklerle 2007 sa knzı «onucunda vefat etmı^tır ne ":ahnelerımi7 ıcın pıves ne I^tanbulu ?ıvaıetı koruunda Tur* Kanur feklıfının ger»kçesınde sergılenecek tablo ne vavınla ' ılı kanun hukumlerı riısına ı,ık Hukumetıne v>rdıgı muhtırava fıkır adttm'ırının kanaat ve dusun \rKI3 vılında Fıl'berie doğan vp narak roman bulabıhrız dola D =i'!p r ı Bakdr :qmca seiP^lı cecelerınden oturu hap«e atılmaları mı« olan Vunan uyrukluların av ^ni 1 * do^t cevıesınde «în^an Rıf^t» vısıvlc ne de vpni fıUır. an hazu dnmaktadır r n \na a^avanın 20 v e 22 madde rıca Turkıse ale^hıne rie senıs fas I n f anılan Ih^an Kıfat Sabsr bır mahut ^evrclenn dc Kır hafta once Ru^\ H ıın Bu uk İFrmderi «hcrkc>ın Hu'jnc» ve lıvet so^erdıklerı anla.ılnıi'ti' Is • ıre Gulhane Hı tanesınde Ba=»ı hu tı=ı Rııo.' IrfH'ıpfian D «ıvleı mnîat huınvetınr «^lıp olma<ı» sahıbı Yunan uvruklulara hfmon jıstanlı^. \3pn1 s Maresal VP\ 71 Bdkoi ı F ' ( ı ı ı jl ın r1.• r t ajkııı u.dusa belııtılmek ''»n ıle olan ıIiMkltnnı krmelt Çakrnak T nzrl lırkîmfı^ındr bv'• ttaır. Anvijı sa 7, .>u b da >jı ıçın tebhgat japılataktır. Arkası sa, 1, s>ü. a de Nereye? Yunan uyruklu yedi şahıs sınır dışı ediliyor Isimleri gizli tutulan bu şahısların muhtelif tarihlerde çaşitli suçlar işledikleri bildiriliyor «Altıncı Filonun ziyareti normaldir İki AP milletvekili basın suçluları için af islediler Praf. Dr. İhsan Rifat Sabar dün vefat efti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog