Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN daha ! DAPHNE DU MAURlER'nin dünyaca •Kshur, filme aJınmış emsalsiz romanı Çeviren: Vahdet Gultekin 40. yıl sayı 14239 umhuriyet KURÜCUSU: CTJNUS NADİ Telgraf v mektup «dresi: Ctımhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No 246 TeJefoniar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TÜRKİYE İŞ BANKASk 1 . Kambiyn Kontrohınnn Esaslffh Kültür Yayınlan /A »Açıklamalı, Notlu, Türk Parası K^metini Koruma Mevzuatı" serisiadeıy' Pazmtesi 23 Mor» 1964 • 17 sayılı karar ^ 2 Us:?l Hültömleıi :\ jhraeat 4 Sermaye Hareketleri 5 Görünmeven Mjıameleler • Bedelsiz ıthalât Yaun: Erhan Benef $t),$Yen:h.n\\ Kitabevi (Ist. Vilâyetî karjısı) Kıbrıslı Rumlor asıl goyelerinin ilhak olduğunu saklamıyor Makarios'un özel doktoru «Enosis bütün Rumlann idealidir» dedi; Kanada Birlikleri Lefkoşe dışmda devriye olarak dolaştılar Lefkoşe 22, (**• • AP ve Radyo) Adanm diğer kesimlerinde du Dün gece Lefkoşe dolaylarmda rum sâkin olmakla beraber birkaç Trakona mevkiinde yanm saat su gün önce şiddetli çarpısmalann ce ren bir çarpışma olmuşsa da Inreyan ettiği Çamlıköyde gerginlik Kİliz «skerl makamlarının araeıiı hüküm sürmektedir. ğı Üe çarpışma büyümeden ateşin Son Kanada askerleri kesilmesi sağlanmıştır. öte yandan Birlesmi? Milletingiliz karargâhından iki taraf ier Bans Kuvveti emrine verilen «rasında vukubulan çarpışmalar 22 nci Kıraliyet piyade alayına da hiç bir zayiat verilmediğı bil bağlı taburun son birlikleri dün dirilmekte. bu haber Rum çevreöğleden sonra uçaklarla Kıbrısa lerince de teyit edilmektedir. hareket etmiştir Son iki uçak, öğ Arkası Sa. 7, Sfl. 3 te Gericiler Tepebaşı Tiyatrosunu bastılar Oyunu yarıda kesen, afişleri yakan,etrafa hakaret eden ve cam kıran nümayişçiler sanatkârlara tecavüze kalkıştılar Brecht'in bir piyesi oyııatıldığı iein İstanbul Şehir Tiyatrolan Tepebaşı Bölümunde sahneye konulan Bertold Brehfin «Sezuan'ın lyi însanı» isimli dün geceki temsüinde alona giren gerici bazı kimseler pıyesin ve yazarının komünist olduğunu iddia ederek, afişleri yırtSivil ve resmı Emnivcl mensupları, nümayişcileri dağıtmağa mışlar. sanatkârlara tecavüze yelçalısırlarken ıtenmişler, canı kırmışlardır. I Dün sabahtan itibaren beşer alitışar gruplar halinde tiyatro gişe ! sınden aiınan biletler Idarenin dik katini çekmiş ve her ihtimale kar şı polis ve Eraniyet makamları du rumdan haberdar edilerek, biletle rin daha ar sayıda «atışına başlan mıştır. Itkenderan 22, (Giiney Illeri Akşam saat 9 da perdesini açaı. Merkeı Büroıa Teleks) S kitiyatro, piyesi oynamağa başlamıve ilk perde hâdisesiz bir şekildr çilik Kıbrısh bir Türk ailesi mofakat suni olarak yaratılan gürul torlâ Iskenderuna gelmeği başartü ve öksürük sesîeri arasında o\mışlardır. nanarak kapanmıştır. Eşinın, Kıbrnta ancak Rum ke«ıraindeki haıtahanede tedavi ediPerdenin kapanmasından sonra lebilecek bir hastahğa tutulması, salonda bulunanların büyük bir buna da izin verilmeraesi karsık:smı fuayeye çıkmış ve bu halde Nadir DAYI sında aile reısı, üç çocuğunu da dıkkati çekmiştir. Fuayede toplaalarak Magoja'da bulunan, Suriye Amerikan harb gemilerinin Is kırı olduğunu ileri sürerek Hükü nar. büyük kısmı kılıksız kimseler. bandıralı »Abdülkerim» motoruna tanbula her gelişinde huzursuzluk metimize bir nota vermiştir. piyesin aleyhinde konusmağa, yabinmiş ve Igkenderuna gelmiştir. duyan Sovyet Hükümeti, bu ziya • Ruslar, bilhassa geçen hafta li?annı ve tiyatro idaresini suçlamağa baflamışlardır. Bu arada ErtuğKıbnsh Türk aile Ankaraya git retlerin Montreu* Anlaşmasına ay Arkası Sa. 7, Sü. 2 de rul Muhsine, kendisi orada olmaırüştir. dığı halde, sözle hakaretler savrulDün gece saat 00.30 da Kasımpa mujtur. şa Zincirlikuyu Caddesinde 380 sa Arkası Sa. 7, Sü. 1 de îyılı evin birkaç metre ilerisinde bir İıuan bası bulunmuştur. Kediler tırafından kemirilmekte olan insan başını gören semt sakinlerinden barıları durumu polise ihbar etmişlerdir. Civar.da yapılan jrımı tırasındk iki kol ve iki bacak daha bulunAnkarada tahkikatı yürütulmekmuştur. Parçalanmıs olarak bulu te olan Nurculuk olayîarı ile ilgilı r.an kafa, kol ve bacaklar muha olarak fehrimizde çahşmalarda bufaza altına alınmıştır. Parçalanıms lunan siyasi poli«, dün akşam 3 cesetin vücudu henüz bulunama nurcuyu nezaret altına almıştır. mıştır. Bir cinayet olduğu ihtima Bu kişilerin Risalei Nur ve buna Arkası Sa. 7, Sü. 7 de benzer kitapları el altından sattıkları tesbit edilmiştir. Tahkikata devam edilmektedir. ailesi motorla iskenderuna sığındı Kıbfisİilr Törk Rusya 6. (ilonun istanbula gelişini proteslo ediyor Parçalanmış bir ceset bulundu Ruslann, bu konuda hükümetimize tevdi ettiği nolaya bugünlerde cevap verileceği bildiriliyor Şehrimizde 3 AP nurcu yakalandı Olayın eleba^ılanndan biri muhjıbirlrrle konnşurken Temsildler Medisi erken seçim kararından vazgeçti Çahşmalan sona eren Temsilciler Meclisi bir bildlri yayınlıyarak devamsız AP li Milletvekili ve Senatörlerin cezalandırılacağını açıkladı Ankara, 22 (CnmhnriyetTeleks) 1964 tarihine kadar muracaat etme Adalet Partisı Temsilciler Mec leri, Senato ve miîletvekili seçimi ısi iki gün süren toplantısını bu mevzuatmda değişiklikler yapılgun tamamlamış ve çalışmalarının masına aıt muhteiif kanun teklifsonunda bir bildiri yayınlamıştır. leri üzerinde titizlikle durulmagl Dört maddeden ibaret bulunan ve demokratik rejimin emniyetl» hildiride, bir süre önce partiden yerleşmesine engel olmayı derpiş istifa yolu ile ayrılmış bulunan eden hükümlerin parlâmentoda önniilletvekilleriyle senatörlerden ye lenmesi yolunda gerekli tedbirleniden partiye girmek üzere mü rin alınmasına karar verildigi beür racaat edecek olanların partiye alı tilmektedir. nabilecekleri ve bunların 28 mart ArkMi Sa. 7, Sü. 7 de Gaziviranda, Türklere karjı bazuka ile Jİej edeıı Kıımlar tlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIM Kâğıthanedeki gecekondularda ı.turanlar, dün gecekondu bölgelerini dolaşan Imar ve Iskân Bakanı Celâlettin Uzer'e Istanbuldaki g > <. ekondulardan yüzde 80 inde kiraıların oturduğunu söylemişlerdir. Beraberinde Vali Niyazi Akı ve Bakanlık mensupları oiduğu haidf once Gültepe'ye giden Bakan. Gül Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Gecekonduların % 80 i kirada f5? trafık üşümesin diye Taksim Atatürk heykeline paltosunu giydirdi Küçükçekmecede bir trafik kazası sonunda 4 kişi öldü Bir kamyonla çarpışan taksinin yolcularından ikisi de ağır yaralandı Kıbrıs olaylan bir yandan gelişednrgnn, Türkiye iç politikasında Atatürk'ün üşümesine gönlü raiki partili sisteme doğrn gidisin hızlandığı şörülüyor. öyle ı\ olmıyan bir sarhoş evvelki geKüçükçekmece Avcılar köyü cisahif emizde bulacağınız sanıyoruz ki, belki genel seçimlerden çok daha evvel Meclis, ce paltosunu Taksimdeki Cumhu. arında meydana gelen trafik kakonular: iki büyük teşekkülün çarpıştıfı 1960 öncesi Meclisine benziriyet Anıtmda bulunan Atatürk iasmda bir taksi kajnyon altına giyeeek.. • l'ıay çalısmaları için 1leri neykelinin üzerine örtmüştür. rerek hurdahaş olmuç, içerisinrie A.P. son karariyle, bir zamanlar sadece kendilerini kurtarmak sörülen bir teklif. bulunan 4 kişi ölmüş, 2 kişi de ağır 41 yaşında olan ve marangozluk' için partiden istifa etmiş bağımsızlan almakta acele gösteri• Ilmin hâlâ çözemedifı yaralanmıştır. vapan Arif Arslan, saat 1 sırala[ yor. Ba hafta içinde artan 4 sandalyeden sonra, önümüzdeki meçhnl: Meteoritler. nnda Uii şişe bira içtikten sonra! Saat 15 sıralannda Trakya istiHacıhüsrev mahallesinde silâh aranırken günlerde birkaç kişinin daha partiye dönmesi beklenebilir. Bn • Snda ve her türlü arazide Arkası Sa. 7. Sü. 8 de j kametinde ilerliyen îsmet Sökmen arada meselâ, Inönü'nün yeraefinde bnlnnmıyan Cavit Oral gidebilen araç. idaresindeki 57500 plâkah taksi. ile Akif tyidoğanın eski partilerine girmesi hiç de sürpriz •k Londra'nın nçan caddeLondra Asfaltının Avcılar köyü sayılmıyacaktır. Oral ve tyidoğandan başka henüz bekleme leri. civarında 09AE480 plâkah Veli Kay! devresinde bulunan ve gelecek seçimlerin ihtimalî hesapları • Kibrit çöpünden çıkan iguıuz idaresindeki kamyonu sollaüzerinde çalısan birkaç milletvekili daha var. Talnız bnnların filmler. ! yıp hızla geçen Joseph Engelend tntnmu hakkında şimdiden bir şey söylenemez. Zira A.P., es• Başağnsı tedavi edilebij idaresindeki RP 6164 Hoîânda plâkiden ayrılmısları veya kendine yakın görünenleri partiye lir. kalı araba ile âni olarak karşılaşdavet ederken. C.H.P.'liler de bos duruyor degüdir. Nitekim, • * Parabol şeklinde telsiz anmıjtır. Turistin arabasına çarpan belki hayret edilecek ama, eski Ulaştırma Bakanı Rifat öç : tenlcri. [taksi, bilâhare muvazenesini kayten'in Halk Partisine [irme egiliminde oldağnna söyliyenler : • Gelecegin süpersonık ubederek ve hızını alamıyarak kamçoktnr. : çaklan. jyona bindirmis ve altına girerek ; Kanaatimizce. siyasi trafigin kesafeti asıl mayıs içinde kendini ; 5. sahifemi7p hakınız. | hurdahaş olmuştur. • fösterecek. 2 mayısta toplanaeak olan Y.TJ, genel konjrresin j j <Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) i : den sonra. bn konrrenin totnmnna gBre, gerek A.P. ve gerek : : se C.H.P.'ve akın artabilir. i Selâhattin GÜLER î Halen 13 ilde teskilâtı ayakta durabilen Y.T.P., eger delegelerini • Evler birbirinin üzerine aban kak öteden bir dığer kapıdan ko : toplıyabilirse. genel kongrede kendisine bir yön vermeye ça j nış. Dar sokakları pis, kaygan. laylıkla çıkabilirsiniz. Bir odanır ; lı^arak. Alican ve arkadasları son bir hamle olarak, T.T.P.'nin I \ğaçlara tırmanan kedilerin bile içinde irili ufaklı 1015 kişi ilc î daha sosyal proçramlı parti haline getirilmesine gsfyret : iurmadığı sokaklarda Istanbul karşılaşmanız işten bile değildiı ; sarfedecekler Bn gayretleri. mevcndn hayll azalan T.T.P. : ın en korkulu, en tehlikeli insan. burada. Sokakların kokusu mu, ev E Grupnnda destekliyenler de yok değil. Ancak. acaba sosyal \ ları yaşıyor ve dolaşabiliyorlar. lere, yoksa evlerin mi sokaklar;ı • vitaminlerle. parti ranlandınlabilecek mi? Görünüşe bakılırsa j Atatürk heykeline paltosunu Evler Köstebek yuvası misâli. Bir 5in*niş belli değil. Koku içerde ve ; bir mncize olmadıiı takdirde. hastamızı ne Alican ve arka : giydiren marangoz kapıdan girdiniz mi, bir kaç todısarda aynıdır. Amonyak kokaı j daslarının knvvet ijneleri. hattâ ne de F. K. Gökay'ın psiko : Esmer insanlar görürsünz buradn : lojik tedavi metodn kurtarabilir. Onnn içln diyornz ki, ma | ; vıstan sonra siyasi trafik artacak ve A.P.'ye yakın T.T.P/liler \ Dişileri daha 14 yaşından itiba \ kendilerini berhalde bu çatı altına atmafa çalışaeaklardır. \ ren hamiledirler. Çalışan hemer \ Ama yalnız A.P. deçil. bngün T.T.P. içinde C.H.P.'ye yakın : hep kadınlardır. Gündüz işe çıka: : nlanlar hulundneu çibi. pnlitikadan ümitlerini kesmişler de ; lar. lyi iş getirmediler mi dayal: vardır. IMeselâ Prof. Gökay ve tarattarlannın Halk Partisine \ yerler kocalanndan. Erkekleri he Z yakın oldnkları bilinmektedir. Alican ve arkadasları ise, ejfer : men hep kahvededir gündüzleri : tedavi başan kazanmazsa, politikadan çekilmeleri beklenme : Dünyadaki argo ve küfür lügat : lidir. : îarının en zengini buradadır. Er; Hfılâsa. hasta adam T.T.P.'nin mirası ve bn mirasın paylaıılma j keklerin mevzti kavgalarını, ka : sındaki mücadele, önümüzdeki çünlerin sivaai bavasına başka : Milli Eğitim Bakanı tbrahim san ayı sonuna kadar da kanunla dınları sokak, sokak gece yarıla : bir renU Eptirecek ve böylece iktidann kaderi de aiınan payın ; nna kadar devam ettirirler. Bu E hüviikltifiine eöre tâyin edilecekür. i Öktem dün sabah TMTF ve MTTB sacağını umuyorum» demiştir. vöneticileri ile bir toplantı yapaj Bu arada bir soru üzerine Tek farpıstna sokak kapılarmdan iler] ; »lamafih T.T.P.'nin dnrnma yanmda C.K.M.P. de pek parlak • rak iki talebe tesekkülünün bir niker Okullarındaki boykota da gitmezse de zaman zaman etekîc Ş torilnmiivor. Şimdilik sessizce devam eden iç möcadeleyi ejer Z j !eşt:rilme5İ konusunu görüşmüs temas eden ökfem. boykotun doâ rini sıvıyan mahallenin anaçlsr: : Alnarvlan Türkeş taraftarlan kazanırga ki bn ihtimal çok ru bir hareket olmadığmı ifade e tsvalar ve maşalarla birbirlcrin' İ knvvetlidir O zaman Bölükhasının eski partisinden, Mec = zi tür. =aldırırlar. r Msteki transfer faaliyetine katılacaklar iki ana partinin san = Bakan. iki talebe tesekkülünün derek Tekniker Okullarındaki dekayıtlarınm birieştinlmesini saglıyacak kanun vamMz oğrencilerin AralarınHa yabancı kim^e b»\. 5 dalvp sayısını biraz daha detiştireeeklerdir. Nitekim hazır = Z lıklar simdiden başlamı<tır bile... Z tasarısınm halen Bakanlar Kurui silineceğini ve bu hususıın bir ta namaz. Hemen mahallerien sırı:ı îunda görüşülme'" oldugunu be: mimle okul idaresine hildirildisinı tiıçı edilir. Polis bile buradan bı | Ecvet GÜREStN \ lirterek: »Tasarı önümüzdçkı siin 5Özlerine ilavp plmi«tir. suçluyu 2'jçlükle alır. Mahaüeclf *llltIIIIII(MlllllllllllllfUJlHlffnrilltlfIIl!fllllflllffllMllllllllllllltlllMIIK lerde Meclise »evk edilecektir. Nii (Arkaaı Sa. 7, Sd. « de) ı Arkaıı Sa. 7, SU 4 te Foüs arabalaruun farUrınuı ıjıgı aitında Hacıhüsrev mahaUesınin çocuklarj ilim ve Hayat Kanunsuz yaşıyanların mekanı Hacı Hüsrev mahallesi basıldı Bu mahallede bulunan kadınlann çoğu hâmiledir; çünkü kanundan ancak bu yolla kaçabilîrler Tekniker okulları boykotuna katılan bütün öğreıtcileriıt ckul kayıtları silinecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog