Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK YARIS Türkiye Öğretmenler Bankası, memleket kültürüne hizmet gayesiyle, öğretmenler ve öğrenciler arasında öcîüllü (Şiir. hikâye ve masal) yarışmaları tertiplemiştir. Millî Eğitim Müdürlüklerinden ve şubelerim.'zden broşür isteviniz. TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI Cumhuriyet 3100 40. yıl sayı 14238 umhuriyet Kl'RUCCSü: YUNTS NADİ Cumhurıyet 22 42 96 Telgraf ve mektup adresi: Telefonlar: 22 42 »0 tstanbıt! Fosta Kutusu: İstanbul No. 24S 22 42 S7 22 42 98 22 42 99 SÜMERB^NK Mnrinos. Hereke. Deflerdar ka'ltfı ve erkçk kıımaşlart •• ' ' ' ÇOK r * UCUZ fiatla IÇILLERDE Sultanhamam İş Bankası yaııı foo. 53 Tel: 22 55 43 Reklâmcıhk: 104» ,I Pazar 22 Mart 1964 Gaziviranda. zırhlı araba ile Türkleıin barikatlan.nı vkan Fîmu'aı Birleşmiş Milletler BarışKuvveü Gaziviran köyüne dün harehet etti Gaziviran ve Çamlıköydeki 6 şehidin Lefkede yapılan cenaze törenine 4,000 Tiirk katıldf Lefkoşe 21 (a.a. • A.P. ve Radyo) Kıbnsta bugün en önemh ola\ BırleşmU Milletler Barış Kuvvetinın Adaya gelişindenberi ilk defi olarak. bu kuvvete aıt bir konvoyun Gaziviran köyüne doğru gitme sidir. Kanadalı Fransızlardan meydana gelen, mavi bere giyen vc Birleşmiş Milletler bayrağı taş.yan bu konvoy, bu sabah Lefkoseden Girne'ye uzanar. dağlık bclgeyi dolaşmıstır. tki askeri «G.M.C.» dp:, meydana pelen konvoy Girne'ye uğradıktan sonra bat;ya, şon gür: lerde Rumlar i'.e Türkler arasında şiddetli çarpışmaiarın cereyan ettiği Gaziviran köyüne yol almıstır. Yol üzerinde bulunan köylerin halkı, Birleşmiş Milletler BarıKuvvetinin geçişini gördüğü vakir askerleri tereddütle selâmlamaktaydılar. Öte yandan birbırinden uzak ve tskendernn, 21 (Giinev llleri Merkez BürosuTeleks) Kıbrıs münferit bir kaç olay hariç olmak taki son olayiar üzerine dün tek üzere Kıbnsta durum dün ve burar Kıbns açıklar.nda tatbikata gün sâkin geçmiş, ancak evvelkı Sün batıda Gaziviran ve Çamhköv çıkan Türk harb filosu, gece geç d e v u k u bulan şiddetli çarpışma saatlerde limanımıza dönmüştür ı a r m akabinde. Türklerle Rumlar Iskenderundaki olagar.üsîü ted. arasında gerginlik tehlike'i seviyebırler bugün de devam etmiş ve sini muhafaza etmiştir. harb filomuzdaki subay ve erlenn Kıbrıs Rum poliM Kıbnslı b:r çehre çıkmalarına izin verilmp. R u m çobanının Dikomo adlı Rum miitir. . . Arkası Sa. 7. Sü 4 4e APtemsilcileri kabine kurnta konusunuelealdı Şimdiki hükümet clüşürülmek içîn îcap ederse zorlanacak İttcnü, ÂP nin hükümet kurma hazırlığı için: "AHah tasa vermesiıt iyi olur inşallah99 dedi Bu sırada înönü, evinden aynlırken, kendisiyle konu san gazetecilerin «AP, Hükümeti çekilmeye mecbur etmek ve yenı Hükümet kurmak istiyor, siz ne dersiniz» sorusuna: «Meviâ, başka ta<a vermesin, iyi olur inşal tah» cevabını vermiştır. Înönü, kırk dakikalık ge 7İntisini bitirdikten sonra, Arkası Sa. 7. Sü. 7 de I. Dünçalışmalarınabaşlıyan Harb filomuz İskenderuna döndii Asya Aîrika Dayanışma Grupundan Kıbns için "gönüllü,, istenecekmis Rumlar, İngiliz üslerinin kaidırılmasını da talep edecekler KIBRIS'LI TÜRK ve Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks) j AP Temsilciler Meclisı bugun Genel Başkan Gümuspala'nın başkanlığında toplanarak gündemin Je bulunah önemü meseielerı görusmeye başlamıştır. Bugün ele alınan meselelerin er. onemlısı, gundemde şu şekilde yer almıştır: « Üç aralık 1963 tarihinde Tem si'.ciler Meclisimizce karara bağla narak haziranda umumi seçımlere gidilmek şartiyle Adalet Partisinir: başkanlığında bir hükümet kurul Kerpiç duvarların arkasında iptidaî silâhlarla kendilerini korunıaya çalışan Türkler ması veya milli bir koalisyona gi Ankara. 21 (Cumhuriyet dilmesi hakkında verilmiş olan ka Teleks) Başbakan Ismet rarın bugünkü şartlar içerisinde tekrar müzakeresi.» înönü bugün. Meclise getireceği tedbırlerîe ilgili tasarıGundemde yer alan diğer bir lann, Mecüs tarafından da madde de. partiden istifa etmı? bu kabulünü bekledığini ifade lunan milletvekili ve senatörleretmiştir. den, partiye dönmek için müracaat edenler hakkında bir karar a • Înönü, saat 11.50 de evinlınması meselesidir. den çıkmış ve günlük gezintısinı yapmak üzere Çankaya Gundemde ayrıca, senato seçımCumhurbaşkanlığı Köşküne ierı hakkında parlâmentoda çeşith gitmiştir. partiler arasında ortaya çıkan te' mayütler fîe şfttıâfye kadar MecliLefka;e, !1 (A.P. a.a. Radro) se verilmiş olan Seçim Kanununu Önümüzdeki hafta Cezayirde tâdil tekliflerinin müzakeresi de top'.anacak Asya • Afrika dayanış. yer almaktadır. Görüşraeler ma grupuna Kıbns delegesi sııatiyle katılacak olan Dr. Vassos LiBugünkü toplantıda önce, daha olup, «arides bugün, Kıbnsın toprak bü evvel AP den istifa etmij tünlüğü herhangı bir dış müdaha da tekrar partiye dönmek arzusu • lenin tehdidi altında kaldığı tak nu gösteren veya bu yolda müradirde, Adaya silâh ve gönüllü gön caatta bulunan milletvekili ve sedermesi için Konferanstan talep natörlerin durumları gorüşülmü? • tür. re bulunacağmt söylemiştir. Hükümet Kurma konusu Lisarides. Cezayire hareket etme A P. Temsilciler Meclisinde buden evvel Lefkoçe hava alanmda verildiğı takdırde yaptığı basın toplantıvmda, As ^ün. «Görev ya . Afrika grupu daimî sekreter AP.'nin «Hükümet Kurma» konuliğinin, bö'.vle bir durum karşısın <u da uzun göriişmelere konu olAnkara, 21 (CumhuriyetTeleks) üye memleket'ere Kıbrısa yar muştur Sö« alan üyeler BaşbakaU4 u> e nıemıejteuere rviorısa yar Arkası Sa. 7, Sü, 7 de r.ın son günierde. vergi kanunları Başbakan İ5met tncnunün baKIBRISLI RUM. Arkası Sa. 7, Sü, 7 de ı Meclisten Tam çıkmadiğı takdirde ğımsız senatör ve milletvekilleriyI görevı :ade edecegine dair beyan le, C.H.P. yöneticilerine dün gece Arkası Sa. 7, Sü. 1 de evinde verdiği z:yafer saat 22 30 a İki bağımsız Başbakanın dâvetine icabet etmedi Cavit Oral ve Akif İyidoğan, İnönü'nün evinde verdiği yemeğe katılmadı kadar samim; bır hava ıçınde geçmıştir. Bu yemekte, bağımsız senatöı ve mıüetvekillerı, C.H.P grup başkanvekilleri. grup yönetım surulu üyelerı ile C.H.P ye yenı gıren =enatör ve mUletvekıIlerı hazn bu Arkası Sa 7, Sü i de Diyanet işleri Başkanlığı Sigortanın horam mı, helâl mi olduğuna cevap veremedi Bir si^orta prodüktörü durumu, müftülerden aldığı çeşitli cevaplar karşısmda Diyanet İşleri Başkanhğına sormak zorunda kalmıştı rüz kalınca mahailî müftülüklere müracaat ederek, s:gortanın bu gibi şeylerle bir bağtantısı clmad:ğı nı büdirmiş ve bu gibi konularda halkı aydınlatmalannı rica etmiş fakat aidığı acayip cevaplar üzerine bu defa Diyanet fşleri Başkaniığına müracaat etrniş, sigortanm haram raı, helâl mı? olduğunu sormustur. Diyanet İşleri Başkanl'.ğı, dıiek çeye aşagıdaki cevabı vermiştir: «Tarih, 21 mart 1963, sayı: 664C Arkası Sa. 7 Sü. 3 te l'l Hac ziyafetinde 70 kişi zehirlendi Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) Ankaranın Delıce ıleesinde Haıra ııidecek olan iki kişirin verdiklpri î O kişilik ziyafette 70 kisi zehirO ienerek tedavi altına alınmıstır Delice ilçesinin Çelikli köyünden Hacca gidecek olan iki hatı namzedi geleneklere uyarak hu aece koyde 500 kışılik bir ziyafct tertiplemislerriır. Ziyafetten sonıı 500 misafirden 70 inde zehirlenme afâmetleri görülmüş ve durıımrian Kaymakam ile Ankara Valisi haberdar edilmiştır. Ankara Valisı Enver Kuray yanına Safilık Mürlü rü ve bir sağlık ekipini alar.ik Arkası Sa 7 Sü. h da Ankara, 21 (CumburiyetTeleks) Bir sigorta prodüktörü, karşıJaştığı bır müşküle kesin cevap olmak üzere, «sigortanın haram mı helâl mı?» olduğunu sorduğu, Diyanet Işleri Başkanlığmdan oiumlu bir cevap alamamıştır. Vurdun bir çok yerlerini dolaşan sıgorta prodüktörü. her gittiği yer | de, sigortanın haram rm, helâl |mı? olduğu yolunda sorulara maI Oa?iriran savası cereyan edeıkeıı bir okulda toplanarak âkibetlerini bekleyen Türk kadın ve çocukları £ı 111 f 11111 • r ı ı • • 1111111 ııııııııı; \ Majeslelerinin seryisi Rusyadan Sevffilerle dünyavT hevecandan heyecana sürükledi. Dr. NO En iyi macera romanı olarak kabul ediliyor. = = = İ E = Adonada bir kadına, kocasının î gözlerî önünde bindikleri vasıtanın yolcuları tecovüz etti | 3Iütecavizlerden birini civarda bulunan ve olayı duyduktan sonra derhal harekete geçen Vrali, bizzat vakaladı Adanaya geimeste olan «îçel 2327ü. plâkalı jipin şoförü Ayhan Turhan jiöbayı Gülnar'ın Giündere raev<r.nde durdurmuş, ıçerde bulunan •'<: yolcusunun da yardımı ile b: ,ak çekip. jiptekı bir kan • kocav ışağı indirmiştir. Ikı kişi, adamı •'j'crken, şoför de kocasının gov .en önüjıde kadına tecavüz etmıur. Sorgu Yargıçlığı, suikast faillerinin ifadelerini alacak Majesfelerinin gizli servisi Fleming'in En ilgi çekici, en he = Uiuslararası tanınmış genç Türr yecanlı romanı. S piyanisti tdil Biret, Amerikanır ünlü Boulanger müzik armagan \ Mersin, 21 (üüney llleri Merke* î Bürosu bildiriyor) Anamurdan Idii Biret Boulanger j müzik armağanını kazandı Ankara, 21 (CumhnriyetTeleks) Ankara Savcıhğınca soruşturmaM ikmal ediîerek ilk tahkikat j açılması talebiyle Ankara Sorgu ı Yargıçhğına sevkedilen Başbakan tr.önüye yap'.Ian suikast teçebbü«ü. dosyası bugün Birinci Scrgu ; Yargıçlığına gelmiştir. Adana, 21 (Güney llleri Merkez ram Ali Şekerliel iie üsmaniye'önümüzdeki hafta içinde Birin Bürosu • Teleks) Adana bölge nin Rızaiye mahallesinden 16 ysci Sorgu Yargıcı önce beş sanığı cezaevince yıîın dokuzuncu n:k£ «:ndaki F arasında kıyılmıştır. celbederek ifadelerini alacak ve Dört çiftin nikâhlarını, Cezaev:h;nda iki tutuklu birden evlenmiş mü'eakıben de Ankaradaki tanıkve yakınlarınm sevinç gözyaşlavı ne giden Adana Evlendirme meları dinliyecektir. Kayseride buarasında tahliye edilerek yuvslari;' muru Nedim Gümüştekin ki.vmı». .'u.nan tanıkların ifadeleri de Kayna dönmüşlerdir. Nîkâhlardan tn tarafların tamkhklarını ise Cezasri Sorgu Yargıçlığırsca al.nacakri. Osmaniyenin Hacıosmanh ma evi müdürü Hüseyin Haydaroğlu ile muhasebecisi Orhan üğuşluk hallesinden 18 yaşındaki Ahmet lik tahkikat ikmal edildikten Arkası Sa. 7, Sü 1 de ;onra Birinci Sorgu Yargıçlığı A Bayar ile 17 yaşındaki B arasınBaletŞirceza Mahkemesinde dâva aça da, diğeri ise Karataş'ın mez köyünden 25 yaşındaki Bay"aktır. Adana Cezaeviııde 2 nikâh daha kıyıldı Kaçırdıklan kızlarla evlenen tutuklular, hürriyetlerine de kavuştular... HAVALAR üCZELIl'OR Bır kaç gündenberi soğuk gıden hava, dün yeniden ısı derecesinin artması ile düzelmiştir. Halkın bir kısmı palto ve pardesülerıni ç:karıp ceketle gezerken bir kismı da tstanbuîun havasına güvenemediğinden buna teşebbüs bi!e etmemişlerdir. Resimde, arkadaslarmın oyununa katılmak için paîtosunu çıkaran bir çocuk görü'.üyor. İstanbul Operası devlefe devredilec?k Milli Egitim Bakanı Dr thrahim Öktem, istanbul Belediye Tivatroları ile Kon^ervatuar ve Operanın devlete devri konu?unla pren^ip anlaşmasına vanidığını =övlemiştir. Dün saat 9 da tstanbul Beledıve Saravında Belediye Başkanı Hasim îşcan. Opera Tivatro ve Konservatuar Müdürlerı iie v»ptı§ı Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Bir caddeye 21 in lira trafiği aksattı Parasız kalan bir gencin, bankaya çirmekte olan veznedarm elinden kaptığı paralar, ayaçının tasa takılması ile elinden gritti Bankalar Caddesinde yerlere «açılan yüzlük, beşyüzlük ve binlik banknotlar evvelki akşam trafiği kısa bir süre için aksatmıştır Olay, Balat Değırmen Fabrikası veznedarı Abraham Kasapvanın elinde [ bulunan ve Osmanh Banks^ıns ya i dokuz BUGÜN [ 4. Sahifemizde | lllllllllllllllllllllllll Samsun, 21 (Telefonla) Şehrimiz polısi tarafından ele geçiri • nın 1964 yılı ödülünü k;3^anmıstıı Olayı müta&kıp sanıklar kaçmür lerek tevkif olunan Nurcuların sa600 dolarhk bir ödülü kazanm! iarsa da, o sırada civarda bulunaı Siverek, 21 (Gnnev tlleri Merkez ! lanan Emr.i, *Ben cahil kaldım. oâ yısı 9 a yükrelmıştir. önceki gün Boğazda bir gece âlemı 18 bin nlduğur.u genç sanatçı dün Bo? V'alı Lütfi Hacıoâlu'nun varcımı.\ BÜrosu bildiriyor) BiürJi köyün ! u m u n d a b e n i m g l b j o I r n a ; m l , s t e . Ankaralı tüccar, Kale mahalle>indeki bir evde Sa tırmak üzere şötürriügü 21 bin li ı lıraya malolan > Jen 27 yaşlarındakı Euını Sefkath. ton Massachusetts'dEn kenduine ic Ayhan Turhan yakalanmış v parasının oteldeki kadınlar tara;ii Nursi'nin risalelerıni okurker ranın Krriofian Yıldırım tarafınrian " , ,„ ' ı mıvorum. Soz geçıremedım. cahu göndcrilen re=mi bir yazıdan öğ tevkif edilmıştır Di£er ıki şahsır kspılmast i'p haslamıstır Ankara , fınrian çalındiiını jdriia ederek pov hüviyetlerinin tesbıtme çaiışılma. • kula g:tmek istemiyen 1 yaşların v;ıka!anan fi Kurcudan başka. bu dan geMikt^n «=onrs nara^i7 kfllan lise müraraat ptrnistir Bir hafta U • ı renmiçtir. . < tadır. IIIIIİÎ dakı üvev oğlu tbrahım Oymak'ı . ka.'aragına öimesı rtaha ıvı» dem;, gün de 3 itişı ele gcçirilmıştiî. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arkası Sa. 7, Sü. 3 ie I Arhasj Sa, 7, Sü. 5 te uyurken boğup öldürmüştür. Yaka iir. ımr.ı tevkif edılnıiştir. Okula gitmek istemiyen Nurcu yakalandı oğiunu boğarak öldürdü Bir tüccarın 18 bin lirası yok oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog