Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye liginde şampiyonluk heyecanı ve düşme tehlikesi geçirenlerin mücadelesi j D. Bahçede ilk maç Ist. S por ile Feriköy arasında, Ankarada Demirspor ile İ : Izrnirspor, Hacettepe ile Altınordu karşılaşıyorla r. 2. Türkiye ligindeki tek j : maç, Sarıyer ile Altındağ arasında yapılacak j Türkiye birincı ve ikincı liglerıne bugün tstanbul ve Ankarada devam edılecektır. I. TÜRKtTE LİGİ ÎSTANBULDA tstanbalspor Feriköy Dolmabahçe «tadında günün ilk maç'.nı saat 13.30 da tstanbulspor j ile Feriköy yapacaklardır. Ligin ilk devresinde ve 17.11.1963 de Feriköy, lstanbulsporu 2 • 1 yenmişti. Fenerbahçe . Karsıyaka Dolmsbahçe stadında günün t kinci ksrsılaşması saat 15.00 de Fenerbahçe ile Karsıyaka arasında oynanacaktır. tzmirde 24.11.1963 tarihinde iki rakip 0 0 berabere kalmışlardır. ANKARADA Demirspor tzmirspor 19 Mayıs stadında ilk maç Demirspor ile tzmirspor arasında yapılacaktır. îzmirde 13.10.1963 de iki rakip 0 0 berabere kalmıslardı. Nazmi BARİ Hacettepe Altınordn (Milli takımın gedikllsl) 19 Mayıs stadında günün ikincı ve son maçı Hacettepe ile Altınordu aıasında oynanacaktır. tzmirde Altınordu Hacettepeyi 13.10.1963 de 2 1 yenmisti. H. TÜRKtTE LÎGt ÎSTANBULDA Sanyer • Altındağ NewYork W ( ö ı e l ) Spor Urihlerinde îstanbuld» Arjantinli Seref stadında Sanyer ile Altınler ile karşılasacak tenis milll ta dağ karşılaşacaklardır Ankarada kım namzetleri sehrimiıde kampa Altındağ, Sanyeri 22 12.1963 de | »lmmıçlar ve çalışmaları basl*mış 1 0 venmi^'ı. ' lardır. Hftlen kampta Nazmi Barı ile Ziya örenli bulunmaktadır. Kampa Engin Balaş ile Behbut Ce. vanşirin katılmasından sonra çalısmBİar daha hızlandınlaeaktır. Yorgun Fenerbahçe K.Yaka ile oynuyor * , • Romadan yorgun ve uzüntülü geldüer, bugun D. Bahçede çetin bir rakip ile lic içi» ka»şılasae«kl«r 5ö*S53!?5SS3*PS*353i3*S3?^^ tehlikesi içinde IIIB > llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll AH ABALI Ankara, M (Telefonla) Hukümet tarafından aeele olarak M?clisten çıkanlmak üzere sevkedılen tnali kanunlar meyanında (mali tevzi) ye ait hüküm olduğu gıbı kanunlaştığı takdirde Turkıyeri? valiliklere bağlı olarak çalısan Beden Terbiyesl Bölge Müdürlukleri kapılannı kapamak, saha ve tesitlerini kendi hallerıne bırakmak mecburiyttind» kalacaklar. dır. Billndiği gibi eölgelerin bütçele ri yaptıklan maç hasılâtları ile belediyelerden yüzde 4, özel ıdarelerden yüzde 2 »ldıkları hisseler« göre tesbit edilmekte ve malıyenin kpntrolu olmadan harcama yapılmaktadır. Hattâ lstanbul. An kara ve îzmir gibi büyük sehırlerimjzde belediye ve özel ıdarcler bu hisseleri zamamnda Hdiyemediklerinden biriken bu borçlar i çin daiml »nlasmazlık süriip gıtmektedir. Hazırlanan yeni tasarılara gme Maliye Bakanlığı, özel idare ve belediyelerin kanunen ödemekle olduklan hisseleri yan yarıya indirmeyi teklif etmistir. Komısyonda da kabul edilen bu teklif e gö' re 67 ilin bölge müdürlüklerinin bütçesi 10 milyon civtnnda olacak tır. Geçen yıl bu rakam 24 milyon lir» civannda idl. Belirtildiğine gör« ilgililer taha ve tesis masrafltnnın (ki bölge bütçelerinin yüzde 80 inini teşkil eder) totoya yükleraek hedefini gütmektedirler. Saha v« tesislerin masraflannın totoya yüklenmesi halinde böylelikl» gayeden uzak. l»»ıl«cak ve bir kısım programa alınan ycni tesisler» d* başlanamıyseılrtır. BÜYÜK MAÇA 2 G. Saray antrenörü Coşkun "ah Talâtı oynatabilseydik,, diyor Besiktasta Sabahadditıiıt oynaraası şüpheli, idareciler onun yerine Muhittini oynatacaklar Türkiye Kupasında Galatasaray ile li?in çetin maçlanndan hirini oynıyaeak olan Beşiktaş Futbol Taktmı dün bütün vakitleriııi kampta istirabatla geçirmıştir. Siyah Beyazlı takımın kampında sessizliğin hâkim oldugu ve oyuncularm bepsinvn büyük maçın havasına girmiş olduŞu görülmüstür. Kadroda bulunan uk sakat eleman Sabahattinin tedavisi ile meşgnl , olunmuşsa da, bn oyuncunun t dizindeki şislik hâlâ inmemiv | tir. Bu sabah son bir deneme| ye tutulacak olan Sabahattinin î oynayıp oynıyamıyacagı ancak ; bu denemcden sonra belli ola| caktır. Sabahattinin oynaraayı• sı halinde bn oyuncunun ye\ rine Muhittin oymyacaktır ki, Mnhittinin oynaması sansı faıladır. şündürürUeıı bir de baf oyuncusanon eksikliğinin duyulmaHI Galatasaraylıları pazar gün kü maç için h*m hücumda, hem de müdafaasa endiseye düşürmektedir. Bu arada takımın başantrenörü Coşkun özarı şunları sövlemektedir: «Tıl mazın ayağındaki ârızayı pek düsünmüvoruz. Zira furvet oyuncularımız hcm formda hrm de fazladır. Fakat Talât gibi bir oyuncunun eksikliğini her zaman duymaktayız ve pazar günkü mühim maçta da Talâtın olmavışının hüyük za rarını görcceğiz Takımda düsnndüğümüz drçısiklik belki Talâtın eksikliğini biraz gide recek amma bn oyuncunun ek sikUgi bizim için çok seyler ifade etmektedir.» J j j | 5 Tenis millî takımı kampa girdi Beşiktaşhlar kampta vakitlerini denizi seyretmekle ve yürüyüs. yapmakla gcçiriyorlar fctugr.il: TUlây DİVITÇİOGLU İ Ağır kamyon şoförü olan ve 450 lira ile 6 | İ kişilik ailesim geçmdiren milli kayakçı 1 Muzaffer Demirhan oğlunu da (iyi bir kayakçı yapmak istiyor Talovada kampta bnlnnan : Gatatasaray futbol takımı önceki gün Gölcükte Denizgücü JIIMIılinillllllllllMIIIIIIIMItllllllllllllllllllltllllUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIML ile hazırlık maçı yaptı|ı için Toto ya yedek maçlar \ dün yalmz kro» ve biraz da J ; konııldu 1 den fazla New îork 18, (özel) Spor ta: yürümekle yetinmiştlr. Sabah j rihİBİn en büyük stmalannı tesbit kııponla toto oynama • yürüyüş yapan futbolcalar öj•tmek için simdiye kadar raütaad: leden sonra da haflf bir gezintahdidi 10 kolondan dit anketler yapılmıstır. Bu anketti yapmışlardır. lerin en «ıhhatlİBİni, dünyanın en fazla oynamamak Haf sıkıntısı çekiliyor Belediye Başkanı Hâşim İşcan ile görüşen Federasbüyük basın tesekkülü. New York • Talâtın Ordn takımı kampışartiyle kaldmldı yon Başkanı Jerfi Fıratlı D. Bahçe ile Teşrikiye Gazeteciler Cemiyeti düzenlemişİ na alınması ile Galatasaraylı tir. Bes bin spor otoritesinin katılarasındaki araziye pisti n yapılacajnnı açıkladı • teknik yöneticiler takım teskidığı bu büyük ve ilgi çekict ankeE Ankara 20 (Cumhuriyet Teleks) { linde haf sıkıntısı çekmektedir tin neticeleri dün açıklanmıştır. X Bir süreden beri SporToto yö ler. lstanbul Belediye Başkanı Hâsim [7iılarlarsa bundan ttpyekun iay^ netmeliğinde değiştirilecek husus«Ringler'in Attilisı» olarak söhBu arada Yılmazın da sakat İşçan'ın bundan bir müddet önce I dalanırız» demiştir. = lar hakkındakı çalışmalar netice t lığı idarecileri fazlasiyle düret yapan, eski mesbur ağır sikleı gazetemize verdiği özel demeç üze i Ajanlık, okullar arası kroı ligin dünya şampiyonlanndan Jack lenmiş ve tesbit edilmıştir. Yönet [rıne kendisi ile görüçen Atletizm den sonra bu yaz (Okullar Yaı Lı Dempsey, bütün zamanlann 1 nuE meliktekı bu rlcgışiklikler İ£İn ha ^ Federasyonu Başkanı Jerfi Fırat gi) adı altında bir lig dah« ihdas maralı ıporcusu «eçilmistir. îrlanE.zırlanan tasarı, ılgıli yerlerden gej h, Istanbulu müstakil bir atletizm :etmistir, 17 lisenin 10 ar kişilik ta dah bir baba ile Kızılderili bir a= 'çip Resmi Gazetede yayınlandık B u g Ü n pistine kavuşturmak için ilk müs kımlarl* katılkcaiı bu müsabaka nadan dünyaya gelen Jack Demp= tan sonra tatbık edilecektir. Muhlar, pistte (100 m., 400 m, 1500 m. pet adımı atmıştır. t«y, 4 temmuı 1919 tarihinde, 115 ^temelen önümüzdeki sezonda tat a t H Içcan, Federasyuna iki yer gös j^^lOO m. güll», uıun, yüksek »tkiloluk dünya sgmpiyonu Jess Wilbik edilebıleçek yeni hükümler jtermiş Federasyon, bu yerlerden üama) dallannd» yapılacaktır. Haf lard'ı 3. ravundda naiavt ederek özetle ve sırayla şöyledir: 1. KOŞU: Favori: Übeyyan, Plâse Dolmabahçe Stadı ile Tesvikiye ;ta içinde olacak bu lıg, bilâhar» or taht'a çıkmıs ve 7,5 yıl ringlerde Yönetim Kıırulu, eskiden oldu Neriman, Sürpru: Göktan arasında kalan arsayı musaıt bul1 taokullan da kapsayacaktır. domine etmistir. gu gibi 5 kışiden teşkil edilmisve 2. KOŞU: Favori: Nasibim muştur Yak:nda bu saha üzerine Neşriyat Muzaffer Demirhan esi ve çocukları ile Gumüşhanenın Sdısardan seçilecek bir üvenin Jut 3. KOŞU: Favori: Taçmah.l, Plâ »usmr. » o . . DU ™ n . u « Atletizm konusunda yurdumuzda karlı caddelerinde .. = • bol fpH.r^vnnnn,, trtlifi ön ofederasyonunca teklifi öngö se: Nasip Ugap.Sürpriz: Yiğit kurulacak ola •»!«•««' P l s t ' ' e se: Nasip Ugap. Sürpr Yiğıt = hn. S n ilk defa. direktif kitabı halinde Eirülmüştür. Ayrıca bu kurulun gö 4. KOŞU: Favori: Velade, rakibi: tesıslerınm projesı halk oyuna a jdörder formalık cep kitaplan yaçıklanacaktır. 1 ~ revi, 3 yıldan iki yıla indirilmiş '"" .... . jyınlanacaktır. Teksleri Tevfik Bö 5. KOŞU: Favori: My Ûbsession. = jtir. Ajanlık calısıyor • . „ „ Piâse: Mistinguetto, Sürpriz: 3 i Oynanmıyan maçların yerine JERFİ FIRATLI tstanbul Atletizm Ajanlığı, Fe nör Maryal Kolariç kaleme alacak Rakkase 3 geçroek üzere kuponlara yedek (Gayesi pist yapmak) derasyonun tesisler konusundakı K. B. E maçlar ilâve edilecektir. öte yan 6. KOŞU: Rasgele, Plâse: Nafiz çalışmasına paralel olarak gayret E dan kuponlarda boş maç bırakılKaraali, Sürpriz: Urha göstermektedir. Vefa Stadı »tle» ~ dığı takdirde kuponlann hüküm 7. KOŞU: Favori: Dumanali, Sür tizm pistinin tamamlanması ile Ş|süz olduğuna dair madde ise kal priz: Albey okullara ve gençliğt yeni bir )m dırılmıştır. Kuponda boş sıra bı 8. KOŞU: Favori: Tsçmahal,. . kân doğacagını belirten Ajan 1 E'rakıldığı taktirde bundan böyle se: Berkem Birgül, Surpm: ~ ' ~' «Okullar kendi İmK 4 m r t n T e k i l E yanlış oynanmışcasına muamele Dorureis kânlariyle ufak çapta tesisler hagörecektir. Yedek maçlar ise iptâl olunan maçların yerine sıra ile = ikâme olunacaktır. M ın»ı«*t«tntı>t»iM*ııı ı m > « M t n ı ı ı ı ı ı ı t t t * t ı t t n ı n ı t t « t ı t t t t t m ı > t t i t t t ı t t ı t ı ı ı t ı t ı t ı ı ı m « f t > « « » • « * * E; Birden fazla kuponla Toto oyna 2 ma yasağı kaldırılmıstır. Ancak. Şj birden fazlarToto oynama halinde = oynanan kolon sayısı 10 dan fazla olduğu takdirde bütün kuponlar Devamlı yağan yağtnur, şehir stadını göle çevirdi S; iptâl edilecek. birer kolondan 10 ayn kupon doldurulması halinde Adana, 20 (Güney tlleri Merkez Bürosn Teleks) Türk Suriye ise değerlendirme yapılacaktır. ordu takımları arasında pazar güS; Yedek maçlar dahil derece, onnü yapılacak Dünya Kupası grupdan aşağı düşerse hâsılat ikiye DSrt çoeugnndan o|ln Müm Gümüşhane «Daglar De Röportaj: Şefik ÖZTÜRR lar eleme karşılaşmasmın heyecabölünerek 10 dan aşağıdaki iki ta* ve kızı Bircan anneleriylisi» ünvanını alaa «nilli kanı artmaktadır. Ancak devamlı a derece arasında pay edilecektir le gelmislerdi. Dünya eenç takımlar çampnoyakçı Mazaffer Demlrhan'a g8 CumhurtyeUn Gümüshane muhabiri yağan yağmur şehir stadı . .... , , j>asına katılacak eenç ŞjlO ve daha yukarıdakt dereceler Gâmfişhane Bayındırlık Mfl re kayak calıçtınlacaklar 11 nı bir gol halıne get.rdıg.nden, bu ! t a k ı m ı m l z . g ü n ü s a a t 18 30 d a çilmeli. Benee, en iyi çalısma d&rlttğnnde ağır kamyon sofö Ş eskiden olduğu gibi dağıtılacaktır. 12 yaslarından büyük olraamagun her ıkı takımiB d. çahsmaM j j ^ g ., e î e h r l m ı z d e b l r h a z ı r . sahası Zifana dagıdır, kayak. TÜ oldnğiınn biliyordnm Koguçleşmıştır. Italyadan donen Şe | h k m ,. = lı. y a p s o n r a H o U n d ; çılanmı» orada vetiştiTilmeli. nuşmalarımız arasında geçim Demirhan ıtnnsbruck) tan nol, Bıro ve Ozcan husu.ı b ^ a ; ^ i d e c e k t i r , T e s b i t e d i l e n ^ f ^ e kaygıları sÖ7ü"" '•!>" »ndıçın. Her zaman kar "nevcut. Hero döndükten sonra doğu sampilışmaya tabı tutulacaklardır. KaT|"u euı,j j ; r . dan maasını «ordnm. (DSrt yüz daha iyi kaymaya alıştıraeak şılaşmayı idare edecek olan Ital ! Başkan: Orh»n Şeref Apak, idavonası yanşlanna katılmak elli Hra) maa« airt'*ım ve bnhiT dafi. Sonra s yan Futbol Federasyonundan beyüzere Sarık»"iı<!3 eitniı» bfl reci: A. Rıza Ertuğ, antrenör: Sab tünka dnrnmda dört çocnkln n da oidnkça acalmalı. nelmilel hakem Camborot» jehriLizbon 29 Vatanî vazifesini tcp yuzden ^viııde bir »kwm kari Kiraz, doktor: Selâhattin Akel, bir aileyi bn paranın ne deremizde beklenmektedir. çu olarak yapmakta olan, BenfiSorn Kayakçıların labilmiısti Bu seferki varıja ce geçindirebileceğini de artık Ordu Takımımıı bu maca muh hakem: Faruk Talu, futbolcular: ca'nm Mozambik'li siyahi yüdızı KAMPTALAR Balkan Kros Şampiyonasuıa katılacak kros Tilmesi »izce nasıi banımım da beraber m bizim tabmin edebilecefimizi Eusebio, 21 inci haita maçlanndan takımımızın tesbiti için milli atletizm takımı kampa alınmıştiT. Re temelen su kadrosu ile çıkacıktır: ı Erdem, } ' Mete, Mehmet,i 5Sami, " " ' " • a m • FaCevap AntrenBrlttfe bafDomirhan'la söyledi. simde yarın Ayazağada yapılacak Türkiye Kros Şampiyonasına ka 'Necmi Altan, özcan Oral, Yıl1 ka ' " "• ö e l C u * . «mau, laEi sonra, 19 golle gol listesinin ba simde yarın Ayazağada yapılacak Türkiye Kros Şampiyonasına lamak ıstiyornm. KayaSa ça. cnlugn irin ntohfls dınm, Talât Güven, Ayhan, Ş« l ' Us Iş 'l . . E F wd " t; T " n cs euJ ' K â m l 1 ' F a r u k " a 12 ^llllHimilllllllllllllllllllllllll lllllltr! 5inda bulunmaktadır. lıştmlacak kimselcr U tılacak milli atletler görülmektedir. Y u f nlt. aramırda »pro rrnol, Birol, Uğur.. lR t yaslanndaki cocnklardan bfi 5 şeklinde so konnsmalar yflk olmiyapait. HenBı 10 ya S smda olan oüitm Mümtaıı iyi S Sorn Olimpiyndsı »atılan bir kayakçı olarak vetistire» C millî kayak ekinimf<'n derecetitn. Ben çocaklan calıştırı z celeri hakkında filcrinn: nedir? yornm. Bfiyükleri bn ise îok E Cevap BBtOn milİPt'erin mak dogrn deŞil. E kayak ekipieri (tnnçbmck) a Bnnlan konnsnrken San 2 üc ay 5nceden eîtmîslerdi. OOİeiNE ÇIZGİLIDİR kamıt kayak yolcnlnSnna bir 2 rada nznn nztın caliîrnalar an Bnee cıkablltneti içln oto 2 vapmışlar. Biz i^e tridin hebflifl beblemektc «»hırızlanı 2 men yanslar" 'tatıHık. Bnnnn yordn. Onn seçirmeye ge 2 deTeeelere hayll teslri olda. len çocnklan da <ksine ntobfts 2 Bnnnnla beraber ben ellinci biraz daha çeciksr djvorlardı E olnrsam îyi derece yapmış sayılınm. diyoTdnm. Halhnki 32 Bn bekleyişte biraı da aile E nci oldnm. Tahminimden çok vi durnmdan hahiK açtık. ~ daha iyi bir hasan. On hes yıldır nillî kayak 2 ekipimizde yer »IdıSım belirt 2 Sofn ^ Mernlpkptinıizdr katiktrn snnn «öz v\«ına eeldi 2 yagın daha iyi çelisebilmesi Otuz iki yaşında oldu;unn sö> = için ne yapmalı? lcrken de: E Cevap Çaltsmalanmız da Taş geçiyor mu hanım der 2 ha sistemli nlmatı Sonra ças iısma verlrrimî» "faah ı n <• «Î11? di\p takıtHl. « ;> Ordu taktmı futbolculan Adana Sehir Stadı önünde TaiIlIlllllIIIIIIIllIfllIIllIIIIIlllllIlllllIlllllIIIIIIlIMlIllllllllllIIIIlIIIBIIIIIim Jack Dempsey 1 numaralı sporcu secildi SporToto yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı UGUR KOKEN (Talâttan baska o d« yok) Galatasaray Müstakil atletizm pisti için saha tesbit edildi Türkiye Suriye maçı yarın | Şenol ile Birol özel bir çalışmaya tâbi tutulacak Gettç takımın Holânda kafilesi tesbit edildi Hem asker, hem gol kıralı HERDEM TEYZE 1 7 B»Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog