Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

21 Mart 1954 Öktem CÜMHURÎTET YEDt Donanma M Baştamb 1 Inei «abilede Bastaratı I ıncı sahifede lugumuzun. gundiden mükemmel çirmi? ve ilgililerden izahat almış Sa9tsra4ı 1 meı satoî«e#e TürV.rerın tüfefclen öe, köyti çepeçfiröro şekâllerine Mflanması fay Sftstaraîı t ıncı sanirede çevrelcrınoe genel olarak «Çok *cı tır. Dün Kıbrısta Gazıvıran köyün laşmışlardır. Bu arada saldırgan' ç e v r e saran Rum mevziterine cebir ihtar> olaıak yorutnlanmış, de çarpışrnalar olmus, netıcrcie R [ dslı görülen meseleleri, Bakanhğı «Sayın Inönü, son günlerde her bazuka, «ıakineli tüfek, r vermeğe çahşmıştır. u m a r ı mız tesbit etmtştir Elc shnan tf vesile il» Sne sürdügü hükümet Grup içinde farklı düşüncelere yol ateşkes aniasması vapılmıştır. Bu. h a v a n topundan başka, ellerine Ingiliz. Türk ve Yunan Orduları ten çekilme baskısını sağlamak açmıştır. ler arasında: ü hcrhangı bir çarpışma haberii h h b h b lü m n devriyeleri kad:ngeçirdifileri pş şefcilde geçirdifileri bir turlü m n mj^tereK d e y TC Belirtildığıne göre CHP üyeleR 1 Okallarnı bcr ySnden eeU« ıstedigimiz sistemin icabı ile uyî l gelmemiştir. îlsilıiçri devamlı ola. çözülenıiytn, birkaç îngıliz zırhlı j i a r l a çocukları tahlıye için Rumî Baştarab 1 taei nnde Parlamentoya, Grupa ve K o l r s k Uyanycr, lüzutnlu gördiı«üm«z |otomobiIİT»i de kullanmışlardır. lardan iki sefer mösaade a y melerinde kullamlmak üzere bir !un gönnemekteyim. iki sefeT mösaade almaya tutBmon bir politikanın feabı «lman imktasts. JUra Myle bir Bn töeta. yerleştinnek istedigi mısyoniara karsı bir Ugısıznk g » , tedbirlen bildırivoruz. Sırlesmiş: EOR.Valann Gazıvıran ve Çam c a ] 1 Ş mışlarcfır. î l k seferınde Rum fon tesisl ve buna devlet ijtiraU•ynaklığı degil. Güvenlik Konseyinin knrt dlplomatlan, ZanG S k t i UThant ddt miz demokratik sistemi înönünün ru'mekte hukumet sorumiuit.su Milletler Genell Sekreteri U T h t h k ö y e k a r ş l a g l r silâhlarla saldır iar'bu'tatebı kati surette reddetsorumluluşu M i l l t l nin katılm»sı imkânlan n u a l a «ibar maxe9a.l1 akello bile yntrnas. " v e l d d ı a U ° i ? r * k o r t a y a nezdinde devamlı te<=ebbüs!erde bu a ı k l a r l h a b e r l Lefkoseye gelir gel m l ş i e r d i r . Sonra tngilizler. tahli 2 Genç kabilîyetlerden 6ğre» davranışı ile geriye götürmek istiyormusnz kanaatrm yaytnaktajj"1» meseleler atarı CHP vönetıcı lunmaktay.z. , Hedef sadece, Ankara ile New Xork arasındaki bagın knrnlama î öm üyesı vetiştirilmesi. geçiHnesı ratımkön em e 2 l n g ü i z s i l â h h K uvv.etlerı Ko v6 h a h n o e masıdır. Zaten Kıbrıs olaylannın basından berl bn kopuklnk | jlennın. bu meselelere karşı uvele Toplantıda bulunan Inönü. An m u t a n l General Carver bir helı m l n b ı r yol hazırlamak maksadiy 3 Şirket sermayelerinin, ge dir. rımn gerektıfı ugiyı gostermeme karada bulunan Kıbrısh lıderler kopterle vaka yerine gıtmiş lar antıp darnyor. Meseİft Londra müzakereierinde Dışişlert | ni? Slfüde halk iftiraki fle kuvvetve 1 C ı Kıbrısh Rumların a|ır yıgmak Ben şahsen dış politikanın arIsı, uzun sareden ben hükünnetin , le görüfmiiçtür Bakanmın gSrflsrnelerden eekilmesiyle, Hükümetin aldıgı k » j lendirilmesi, ç*rpışmanu) durdurulması husu yaptiklan kdyün kuzey tarafnnda ettiti şu nizik devrede iç politibulunduran çoğunluğunu elınde rar arasmdaki sasırtıcı te«at gibi, yine meselâ tskenderund» ? sunda müdaftalede bjlunmuştur | fc,sa sürelı bir «ateskes» «olaş4 Dniversiteler, resmt okul kada hfikim olan huzursuzluk içinCHP yönetıcılerını, grup yönetici çıkartma hanrhklannın son safhava çeldifci. Hfitditnetrn »fltngilız Generalımn Gazıvırana ya ması temiTi etm:s!erdır lar, meslekt tesekkuller ve i? a sayrn Başbakanın artık bu düErkin lerinı dolayısij'le partiyı müşkul dahale karannı llân ettiih nralarda radyonım. Kıbnstaki dnbahleyın varmasına ragnıen Rum , Kıbrıslı Rumlar. Türk mücahıtlanlan ile işbirligi ve dayanışma meni ve düzeni htdeline götürmek rnmn rfll rtlistan cfistermeve caiısması eibi . duruma sokmaktadır. ^ Ka«t»ratı ı ıncı «ahifed* lar ancak. saat 12 ıle 16 arasırıda. lennın aılelerının Kıbrıs Rum Ponııı organize edilraesi hususlan iktidar ve kudretini kendinde his Bu konuda Başbakan tsmet Lno ha)'.pdileceginı bildirmiçtir teklıflerının gorusülebılmefi ıçın , lisırte teshm edıîmelerını ısterlerBnnlar kopnklugn eösteren bazı örnekler. Ama öyle Smekler ki, setmediğinin bir öelıî! addetmekte yer altnaktadır. nü'nün dırektifı ıle; ılgısızlığe i Dısısfen Battanı. ba?rn ateşin kesılmesını kabul etmışler ı ken. yeni emirler vermişlerdir. ne îçerde vatandasın. ne de dısarıda pusnva yatanş olanlann Çahjmalar, kalkınma plânımızm yim. devamsızlıga bır çare bulmak ıçın larına UThanfm banş pöcu. , k ] t a J > a t a r a s l n d a bırİTürkler bu taleplere ehemmiyet çözünden kaçıyor. r a k a konuya ilişkin, yurdun lnsan güAsıl acı olan tarafı ds dolaylı ! Ç ahşa r Grup vönetım kuruUarıjüe ılgil, sartlannın Türk hükümeMilyonlara sırtını dayamış Rnm propaçandası karsısında bteim î eu ihtiyacı ile ilgili esaslanna ve yollardan biz Türkk l l t ve d e v ı görüş bırlığıne varılmamış ve sırt vermemışlerdır. lld b T ü milleti d i m n a ldıgı karar, dunkü ortak grup'ti bulundugunu ııarında resmj üniformaiı bullkokulun dışında sinsice gizletek silâhımız haklılık ve kararlılıktır. Efer koordinasyon ek> | tavsiyelerine mnvazi olarak geliş letinin Inönüsür var olamıyacagı toplantısmda her ne kadar cnay' a r m d a p o lıs res nkliği vüzünden bu silâhı da kavbedersek, aldi(ımr< mesafeyi | tirilecek ve deram ettirilecektir hissinin yayılmak istendigi neti lanmışsa da mına karşıt olan ü\"e fakat bazı hususlarm rötıış v 8 p ı l ; l u M n R u m m<itarekeyı. nenler tehlikeli bir ateş açmışlar bildirmişrif bıtımmden yarım saat once boz've bu arada içerdekı ıhtiyar kayakında hfizünle seyredebiliri». Biraz dikkat Ifitfen... | Şunu hatırlatmak isteriın ki; eğicesi çıkmaktadır kı bu da bizim ı rin bulunması, CHP içinde bazı e Bakanın kansatine çörç Amcriksn. ' m u s | a r d ı r Idınlar ıkı van'a sallanarak inlemış tim sahası, ticaret alanı defildir.» için çok korkunçturçatlaklıklara sebep olmaktadır. Kanada ve tngilız hükümetlen de Ecvet GÜREStN • Bîr Tftrk köy« ateşe weriWi lerdır. Kollarında bağırlarma sıOğuz, vergı zamları hakkinda Nitekım alınan kararları. parti husaslann tJeÇistinlm*xirıi fsti• B, r söjcu. Ayıos Epıpamos adl.lfoca bastiklatı yaVrulannı taşıyan li düşüncelerini de şu şekılde açıkla sıplinı içmde gormeyen ve bunun , yeoeklerdir. Turk köydndekı bütün evlenn tıu S nneler ağlamışlar. küçük çocukmıştır. Anayasaya da aykın olduğunu sa Kıbnsm gelecegi l l t ilgıli ola | bah vahmak'a olduğunu söyle ||a la fcızlar korkuya ve şaşkınlığa Bastarah 1 ıncı sahitede sa r DOKTOR tiler dikkati çekmektedir. î ALTIN FİYATLARI « Bidayette bütçenın tertıp ve vunanlann hıslerine tercumon °rak sorulan sorulara cevaben Fe m ı S tır. Ayios Epîpan'os, Kalohoriîj Pire Kıbrıs Hayfa arasında tanziminde hükümete düşen b a z ı ; l a n mılictve«T!ının. daha 6nce de ndun Cema! Erkm «önömü^de o'nun cüneyındedir İ 10.3.1964 Kadmlar okul binasında topla•yda dört sefer yapan Yunan fe vazifel^r olduğu kanaatindeyiz. Hü ;î'*P tl « 1 fconus?»alar yüzunden Grup fevkalâde cetın ve müskül fcır j Bu konuda daha fazla tafsılât 95209230 • Cumhuriyet nırken beraberlerinde battaniyeHa r ribotu dün Limasol limanına yüz kümet açıklarını kapatabilmek i 5 siyet Divamna sevkinm ı>t«j devre var Millet olarak daha u verilmemiştir. 13«0013630 t)en. Ssç ve Zâhrcvi ; Ret&t ler, tencereler ve tavalar getırmış10200ıraoo : den fazla Yunanlı erkek yolcu ve çin teskılâtı yönünden israfa m ü . ı ^ • Hamit zun aylar Kıbrıs dâvasinm müş. Hastalıklat Mütehassın Öte yandan dun akşam geç lerse de, karanlık basarken çocukla 92509300 fazla miktarda eşya çıkarmıştır. ; Aziz jkülâtını taşıyacatız Kıbnsin sta atlerde EOKA'cı çeteler Lefkeye n içm tstıklfiı Cad HarmaKKapı teveccib davramşlar yüzünden Q ( e hazırladıklan yemekler, 92309300 [ Napolyon yandan «Hoşnutsuz!ar»ın bır tüsü ile ılgih göriismeler sirasında Ibaglı Kurapa köyündekı Ba yolculann ve esyanın Hmana köfclü bır takım tedb.rler almak TürkleNo W Tel • M 10 73 bir şey taşıyatnadıklanndan, f 24 Ayar külçe 13501352 ; çıkışı sıraanda EOKA'cılsr gerıis dayanagı da verjn reform tasanFederasyon fikn üzerinde ısrat ınn evlerıni atese verrmşlerdir. ! ı ve kıfayetsız kalmıştır Pa.lâmenToda muza.ere" ölçüde tertibat almışlardır. Bu araCumhuriyet S05'J edeceğiz» demıştır. koyün yanışı t«.«adyfen oradan j öte yandan savısı az Türk ernaklara kavusabılırdı s.rasında dahd onceden tesbit edi da yolculann pasaport muayenesigeçmekte olan Amenkan, Ingılız i|r e |ji er> kerpiç evrenn ve köy bina Bu hususta hükümetin bir dav len grup sözcülerinden gayrı hıç ne tâbi tutulmaması ve esyanın ve Batı Alman »elevizyon m u h a ' , a n m n e t r a f i ı n d a a r a d a b i r görügümrükten geçmemesi dikkati çek ranışını müşahdde edemedik. Bu kimsenın söz anmaması ve belırtbirlerı tarafırian görülmuş ve n e r c k g e h ^ g ^ , a t e ç etmişlernu da vaktiyle ıfade etmıştim memesi yolunna alınan karsrdır. mijtir. yangın fılme alınmıştır dir. zira Rumlar her istikametten Bunun yanında herkesin bıldığı Inonü, Bagmsız nMlletvekilterme lyi haber alan ka>naklar, feriTürk fcadra ve ç«c«klar ates açmış diirumdavdı. botla gelen yolculann Yunanlı po üzennde tnünakaşa kabul etmez j v«»«k vcrtfi Dün Ga^ıvıranda Türk mücahıtTSrekHT parçaiayrcı salm«1er nüllü gruplanndan birine mensup vergı zıyaları karsısında hükümet ' Ankara 2» (Cwnh*riyetTel«fcs> lerle EüKA'cılar kıvasıva dfiğüsür Fabrikamız işçilerine verümek üzere 15001800 kalorilik • oldupunu ve sandıklann içinde de ler uzun yıllardan ben kendılerı' Başbakan Ismet lnonü bu gece ba30 kadar îngıliz askeri, dün bütun erken. T^ırk kadıftlarla eocjıklar 21 Bakan ve milletvekillerine *bojTinca ilkokulda barınan günde vasati 230 adet Komanya (Sandoviçi teklif almak sure • silâh ve cephane bulunduğunu ile ne düşen vazifelerı yapmamışlar , Waskinırtfln M. (aot.) Dürı^a adeta reh.neler g ı M muşkul dndır 'vinde özel bir yemek vermiştir. cadın ı s çocugunu nrutiyle vantınlacaktır. | ri sürmüslerdir. rvafaîa edip fcorumaya çalıştnışlar Böylece bırçuk verg. zıyalan se]. 1 ° ö . n ü e k s " i s ı n i bağımsulann Aftr Sıkiet Boks Sampiyonu Cas. rumda kalmiîlard.r. Bu husustaki sartname Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde • çoeuk koyun dır Bu sabah Gaziviran sokaklaan bebıyle kaynaklarınm mahrumi teşkil ettigt mıüetvekillerinı saat riu Clay fM. A l M n .Gerekîi ss a n . olup tetkiküe tâliplerin en geç 31 mart 1964 günü akşamına ka| 20 de evinde yemeye davet etmış lan haiz olmadıgı. ıcin ask*re a »uyuk bmasında. ılkokuld. nrKİaki barikatlatın kaidmlması V E FAT yet meydana çıkmıştır Bunlar bir dar tekliflerini Fabrika Müdürlüğüne yapmalan Üân olunur. | burada saatlerce ka uzerıne Rum çetecıler çekilmişler ve bu özel yemek saat 23 e kadar l.nnnyacağ, bugvın resmen açtklan 1 a n m ı î 1 » r ^ burada saatle taraftan ciddi olarak ele alınmı^ Sütüde Akayın eşl, thsan palı kalarak. etrafta kurşunlar dır. sürmüsfür. mıytır. buna rağmen olân tatbıkatı ıçın Cumhuriyet 3050 Akay. Mine özkan ve Erdll duımadan vızıldayıp yağrnur gibi ı Yemekte. son ve dıs siyasi Oîdu Bakanlığımn açıklan.asıAkayMn babası, ntnat Cenglz'yenı gelirlere venı kaynaklara ıh olaylar bir sohbet havası içinde yağarken, ağlasıp Tannya dua et j tlkokulda bulunan kadınlarla ço ,„„„ MtlMIIIHIIIMMHIIlHHHI |UIIMII>imil1T • na göre. Clay (beden ve bilgi) In kardeçl, Dr. Sevll Akay ile cukların bu sabah binadan çıkma tiyaç var idıv^e süphesiz bunların TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. j Dr. Salt Akayın amca=ı, Dr. teminı de bir idare için kaçınılma7 i testlennde basarı sağlıyamamışları yürekler carçalayıcı bir sahne Fazıl Cengiz. Yusuf Cenglz. tır. Clay'in bi!haS«a matematik KOKA çapulculan. kadınlarla ço teşkil etmiştır. Kadınlar port^ka! cukIan t a h h v e e t m e k UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : | Necdet Cengiz. MünlT Kemal zaruretlerdır Ve bu umumi görüş testintîe basarı gö^eremediği s ö y ! ıstiyen tnbahçelerı içinde kayıp kocalannı ler karsısında yenı vergileri ele Akay, Burhan Akav vp Sadiye Sigara fiati lenmektedır gihzlere müsaade vermemişler. ve oğullarını aramaya 721.431,19 Hra Keşıf bedellı Bankamıı Göztepe ıkramiye apart İ başlamışAkavlıiıın dayısı, Mellha AraJırsak sözculenmizin de ifade et •ı müracaatlartnı rertdetmışlerdir. tnanlan ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. l lardır Her yeni cesedin bulunma man'ın enlstest Göks«v Akay tıği gibı büyük bir kısmıyla vergı Ankara, 2» (C««hanyetTe!ekst Teklif verme müddeti 4 Nısan 1964 cumartesı günü saat 13.00 • J İle Httawt özkan'ın kaympedeFakat her şeye rağmen Ingiliz [ s i y l e ç ı ği,içi a r , g | a ş m a i a r ve hay ıhdası vergı artmtması ve kısmen Gümruk ve Tekel Bakanı Mehri, Emekil Hava Generall Arlf kadardır. Bu tarihten sonra gelen mektuplar kabul edilmiyecek | paraşütçülerı kadınlarla çocukla feırışlar gökiere yükselmiştir. TEŞEKKÜR de reformist huriyetindeki bu tek met Yüceler bugün gazetermze verHlkmet Erkus'un dünürü. Nerı okula gotürüp emnıvet altına ~ . > .,. , . „ Ur. I B u lıfler karsısın'ia ayn ayn düşün diğı bir demeçte, «sigara fiatlann, , , . ı " u arada Ircıhzler Lefkoşenın vin Ozkan ile tdem Akay"ın Ailomizin kıvnftl; hüyiığü Bu ışe ıit ihale dosyası her gün iş saatlerinde Inşaat Müdür | almayi kararlastırmıslar ve bına « , , . , . ... . . . . da, harmanlarına göre, bır değişık' .' , . J kılometre kadar otesınde, batı O dedes) mek zarureti kendihğinden meyda lügümüzde tetkık edılebilir. | yı savunma emnnı almıstardır. Pa, , h 4 1 1 . . . .. . . . . ŞAZİYE TANKUT'un ük yapılacağını» açıklamıştır. E>^eV'i BftsVr,7^çoîos ., ., „, , • , ... sahıllerınde, kıme aıt olduğu tesna çıkmaktadır. tstekJilenn 36 071.56 hra teminat akçesı veya aynı değerde • raşutçulere. Kıbnslı Rumlar tu . . . „, . ^ ,, . . . Yüceler, sigaraların az, ya da çok İ vefatı doiayısiyle blzzat cena, ,. . ' bıt eaılerrtiven fîuldozerlerm bazı KÂMtT, Mt^TVfTAZ Bu tasanlann bir kısmı vergi ve tüketilmelerı şeklınde bir ayırım muteber bir banka teminat mektubu vermeien şarttır. • ze&lne iPttrak eden, bu acılı Ifeklerını, h.va n toplann, v . b . | w | m y l k m a k t a olduğunu bildirrımini artırmak ve adaletli bir üzennden değişiklik yapılmasınm AKAY thaleye iştirak edeceklenn Y Mimar veya Y.Mühendis ol i günümüzde blzlerl zlyarete gpzukalannı okul bınasma yonelttık 20 Mart 1964 cumaffünuHak vergi sisteminı uygulama bakımın düşünülmediğini malan veya bir Y Mimar yahut Y Mühendisle teşriki rnesai et : len, telgraf \e telefonla taıibelirttikten sottleri tatfdırde derhal ateye mukab« hafta çarpıçmalara sahne kın rahmetlne kavusmustur. yette bulunan akraba. dost ve dan kabul edilebilirse de bir kısra sunlan söylemiştir : meleri, en az bu degerde bir inşaatı yapmış olduklanna dair ib ; le etmeleri empedilmıçtir Beş In olan Ktimadla yangın çıktığı ve ge Cenazesl bugtJnkfl 21 Mart IV«4 komsulanmıza görtermiş oldvıkmınin memleket ekonomisı yönün raz edeceklen belgelerle tnsaat Müdürlügümüzden yeterlik bel i asken. ökulun etrafını sar«Bugün bazı sıgaraLanmızm harceleyın bir el a'eş edildiği bildiril cumartesl jtflnü lklrtdl namartngesi almalan sarttır. | den faaliyetlerı artırmak bakımın manları. diğer bir ifadeyle kahte } lan yakın alâkalarından dolayı mış ve siper ka/ "ak «Bren» maki dan eonra KadıkOydekl Osman. mektedır. • ayn ayn cevap vermeğe büBankamız 2490 sayılı Kanuna tâbi olmayıp. ihaleyi yapıp yap | neli tüfekleriyle her ıhtimale kardan büyük kitlelenn hayet pahaj len yüksek olduğu halde fiatları J yük ucımız mâr.l olduğundan aja Camilnden k^ldinlarak Kamamakta ve i?i diledigine vermekte serbesttir. t şı nazır dııi'.ımrliı bekletnıştir. racaahmettekl alle meı»rlıeın» lılığına yol açraasi yönünden üze düsük, buna karşılık bazı sıgaraiaalemn tetekkürlerlmlzl «rz tnpilizlcrin çahalsn defnedllecekiir. edonz. rınde çalışması ve düzeltilmesi rm da kalıtelen düşük olduğu hal(Reklâmcıhk: 1037/3042* Kıbnslı Rumların yaylım AÎLESÎ TANKUT, ECKMtŞ. AKINAL i gerektiği kanaatindeyim. Bunlar de fiatları yüksektir. Bakanlığımusu, • sağlanmazsa bu vergiler üzerinde ca bu konuda revizyon çalışmalan Anclcri ! ağaçlann arasmdan geçertk GÜZEL MOBtLTA, KIYMETL! BtBLO, HALI VE Cumhuriyet 3051 de müspet neticeye ulasılacağı ka yapılmaktadır. Kalıte, yani harma(Reklâmcıhk: 1036) "037 I rada veya burada evlere ısabet et 3 l 1 l t € S l AVtZELERLE ZENGlN EŞTA nın lyıliğıne göre fıatlara yenı bir mış, köyün ucundaki Kıbnslı naatinde degilim.» TOPLANTI düzen verilecektır. Kalitelerı yükMemleketimİ7in tanınmı? sanatCHP Grmpanan karan sek, fıatian düsük olan sigaraların Fen Tatblkat Okulu Muhabere Böcıları Ekrem Reşit Rey, Cemal Ankarâ M (C«mh«riveiTe!eks) Alpiskender lümü Mezunlan Yardımlaşma Derfiatlarında belırii bir oranda yükDr. Ziyaettin Maktav ] Reşıt Rey, Samıme Hanım ve Se CHP nin dühkö ortak grup toptaetî. Uk genel kurul toplantısmı a3/MART/I964^PAZAR gflnö SAAT, 10 da ^ seltme, buna karşılık harmanları tBfstarafı ı inci sahifede) mine ^geşojıun aTınelferi olan ve Murun ttagaı , • (4 NUan 1964 cumartesl güou »aat 15 lanUsında «metnleketin amımluiu düşük, (iatları yüksek olan sigaraCA OOmöşsnya Caddesl N«. 29. DiUrara Ap. Fethîye ('"'oyla.rnaoıu. dağıljşı açık4annvatpıı>^ evvelftî gün vefaf eden * ~ | f*« P T t Genel MUdüriOâü kantin sa gunu «nce CHP kanadma* yükle | Hactahklan ^ . .•'. indirme yapılaeaktır. Çaa r d a l s e D»ire: 7 (Park O t e r k a r s ı ^ d a ) ^ ' lonunda yapacaktır. ancak bazı CHP li ve CKMP ü • Reşit ftey'in cerıazesı dün torenle vr yen Geneî Baskanı, Başbakan ts1 Iışmalanmınn sonuçları önümüzMOBİLÎALAR: Bronz motiflerle tfzvın edilmıj tekmili peBabası eski Sayın üyelerln tesrlflert rica olu met Inönü'nün ler ile 56 kadar AP li. soruştur toprağa verilmiştir. Aıt» Vent Sırârjid konuşması, CHP deki günlerde kamu oyuna açıklalesenk ve gül agacmdan mamul 9 parça vemek odası takımı, nur. ı1 ma açüması lehinde AP, YTP bir Gümrükîer Nazırı merhura MusMütetMMisı nacaktır.» Fransız Louıs XV. yaldızıı, minyon ve tertemiz kumaşlariyle İDARE HEYETİ <' kısım CHP liler de Bakan hakkııı tafa Bey ve eşi eski edebiyatç) ve Takum Keteppaşa C 6/1 Cumhuriyet 3040 Tekel Bakanı aynca, bira fiatla r salon takımı, aynca lru?tüyii yastıkh rahat salon takımı ve çift Ahmet (' i da soruşturmanın açılmamast için Dahiliye Nazırı merhum Kamyonlar nnda bir ındirimin düşünüldüğünü koltuklar; Vernis Martin Epok ve H. Martin lmzalı bombe camlı j ^^•»•»•*^^^>^^^^^ l o y kullanmışlardır Reşıt Rey idi. Bastarafı 1 incl sahifede sözlerine eklemiştir. jaheser bir vftrin; ampir komod: yaldızh orta masası; Mercier • yonlar da çehır dışına çıkarılacik Paris 2 kisilik bir karyola. Aynca Fransız üs!ubu bir yatak odası İ ı • öteyandan, Tekel Bakanhğından 76.02.15 tır. PORSELKN: Saka, Viyana. Capo di Monte ve Çin mavi be i t İ sızan haberlere göre, fiatları yük76.93 ya» ve Kanton biblo sekerlik, duvar tabaklan, kâse, vazolar v.s.. $ehre giriş saati dışında. Trak| seltilecek sigaralar arasında «Su73.13 Dünyanın DEGERLİ SAtR ESTA: 12 ser kollu 2 adet fevkalâde Frarv. | yadan gelecek kamyonlar Topka ] bay» sigarası da bulunmaktadır. Pozisyonlannda tahsisi sıt bronz aplik, Bohem 12 kollu eşine ender raslanır avize: aynpı haricinde Anadoludan gelecek' îlgililer bu ?igaranm harmanınm olanlann her ca bronz ve lalik avizeler. Horasan, Tebriz ve eski Kayseri halı I Çok iyi olduğunu, ancak fiatının da lstanbulda : 44 81 49 . ve tecradeler; îngiliz çay takımı; çatal bıçak takımları: Blender yerinde S bu,undugunu belırt ffl , Ş le, Ankarada : 12 86 02 Kluazone vaıo ve şekerİikler, Bohem kapaklı kaseler ve sürahıTelefonlanna müracaatlan tercih ler; Bakara, kesme ve renkli Morer kristali meyvahk. sekeriik rıca olunur pay tabaklan ve vazolar: gayet güzel tablo ve minyatürler; deedilen mlr para kasası: Galle şekerİik ve vazolar. pirinçli blö blan tallâncıhk: 9241 3043 bak kise ve baf'emlikler. Derdeler. elektrik «üpürgesi v.s. v.s. BERAR TARLABASI CAD. No. 4« • Tel.: 49 44 M 'unun, notları İrtibafsızlık ve neticeleri İnönönün "çekilirim,, sözü Kıbnsta 7 Türk şehit oldu Yunan gönüllüleri Tarık Z. Kırbakan 1 II • • • I LA N Eskişchir Çimenlo Fabrikası TJ.S. h ı : CUıy'ıt aliüiıyacağı resmeu acıklaMİı 1 | | Cemâ! Reşit Rey'in MÜZAYEDESi PARKER (tlâncıhk: 9242/3045) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına KENT OYUNCULARI M I RA S VALMZ İKİ HAFTA İÇİN Ya2arken, dolma kaleminizi femizler İlâncıiık: 8763 3026 • GRİP. NEZLE • CİŞ AĞRISI GÜNES YftNIĞI " • ARIBOCEK SOKMASI »AOALE KCİMATI2MASI • >4RAIAR. KESIK • p İ Ş * . KAŞINTI • E K î r v a . ERGEMİK , DONL'K ' DERI CATLAKLARINDA VE •• '• • 1RAST AN SONRA • KULLANILIR Üâncıhk: 8782/3022 SITRONEL, GT. Garantili Tel: 33.01.23 • YANIKLAR MEMUR ALINACAK Bankamız îstanbul Subesi Vezne ve TahvilSt Servislerinde sayım isierinde calıstınlmak üzere ortankul veva Kız Enstitüsü mezıınlanndan lüzumu kadar memur alınacaktır. Memuıin Kanununun 4 Oncö maddeslndekı sartlan haiz isTeklilerin 30 yaşını doldurrnamıs olmalan ve erkeklerin askerli§ini vapmıs buiunmalan lâzımdır. (Yapılaeak ısin nzeliiîi ve sınavın muadeleti dolayısivle lisenin 2 veya daha vukan sımflarmda takıntıli olanlar seçme sınavına ahnmıvacaktır.) 1 Seçme sınavı 6 Nisan 1964 Pazartesi eünu saat 9^0 da îstanbul Şubesi binasında yapılacaktır. 2 Seçme sınavına katıimak istivenlerin 3 Nisan 1964 Cuma günü akşamına kadar îstanbul Subemiz Müdürlüğüne lüzumlu belgeleri ile birlikte müracaatlan gerekmektedir (Basın: 4f)09 • A. 2130/3030) Oyun 2 perde, 7 tablo 15 günlük biletle^r ^ birden satışa çıkanlmıstır. G Ü L E R E K Ş O N G İ R İ N Asbestos Çimento Basınç Boruları ND 10 Hidroteknik işler için fayda sağlayan teknik elemanlar ^ İç kuturlan : 80400 mm. £ jtayin edilmiş Ş basınç 10Kg/cm2 H A F T A KALBİN""SESI" "HALKİN""GÖZÜ Her Salı ve Cuma saat 15.00 de tenzilâtlıdır. İlâncıiık: 9240/3044 Satıs «t 48 72 / 33 llâncıhk: 9234 3047 8 M İTI A K V P A SSA P Efibank Genel Müdürlüğünden Murgul Balnr tşletmesi Müessesesi için yüksek mangaulı ceükten takriben 4S0 ton değirmen astan plâkalan ile 4000 adet bu plâkaların tesbit civatası irnfil ettirileeektir İsteklilerin Genel MüdürlOğümüzden, îstanbul AJbmSatım Subernizden ve Izmir Şubereizden bedelste olarak alacaJcları şartnamede yazıb vesikalarla btrlikfo veterlik belgesi almak için en geç 30.3.1964 tarihinde saat 18 e kadar Genel MüdürlüSümüze müraeaatlan gerekir. Yeterlik beİKeleri 6.4.1964 tarihinden itibaren veterH fförülen isteklilere elden verilecek veya posta i l e Teklilier en ?eç 13.4.1964 günü saat 16 ya kadar Etibank O^nel Müdürlügü Evrak Servfeinde bulunacak şekilde 5'a bizzat elden \eri1meli veva oostalanmalıdar. Postada vaki gecikmeler nazan ftibare almmaz. Etibank bu fljaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm 4010 A. 2135/301 >5ı Örgü Makiııesi Nümunesi gelmiş ve sipariş kaydına başlanmıstır. Türkiye Mümessili: ORHA.N ÇIBAĞAN Halâskârgaa caddesi 361 Şişli/İstanbul. Telefon: 47 22 46 Reklâmcılık 1039/3041 BULt^MAZ BİR BÜTÜK FlRSAT... Tekmili Avrapa malı stiliıe HARİKA EŞTA Bolve yumuşatıcı köpük Su ve pis su borulan. konveyör boruları. sulama tesisleri MÜZAYEDESİ 22 Mart 1964 Pazar saat 10 da Nışantaş Topağacı, Ihlamor Caddesi 50 No.lı Apt. Daire No. 12 (Ihlamur Caddesinin en ilerısindeki sağ köşede bulunan apartman). Rejans stili tekmili oyma hiç kullanılmamış kadar yeni harika VEMEK ODASI. Büfe, Vitrin, Masa. 6 sandalye, 2 koltuk. Ingiliz malı mağun ağacı Viktoryen stüı emsalsiz SALON TAKIMLARI. Paris malı tekmili maf• köteri islemeli KADIN YAZIHANESİ. Çin duvar tabaklan. saks İ Sevr, Drezlen biblo kolek^iyonu, Çatal bıçak takımları, bronz î Paris malı saat ve şamdanlar, mağun ağacı Paris malı komod. 12 kişiük SOFRA TAKTMI, çay takımlan. Bakara, kristal renkli muhtesem avizeler. Barok stih tekmili oyma portmanto, orta ve sigara masaları. Dünyaca tanınmış ressamlann şaheser tabloları Holyvvood stili sofra takımı. emsalsiz kütüphane ve etajer. îsparta Seli halı ve seccadeler. Frijider 8 ayak buzdolabı. Havagaz ocak ve fmn. Mağun ağacı berjer koltuklar. Tekmil apartmanın hiç kullanılmamış kadar yeni Avrupa malı dantel tüller Fildisi esya. Çin biblo giimüş eşya. kanton vazo ve duvar tabaklan ve HARlKA EŞYA MÜZAYEDESÎ.. PORTAKAL Tel: 44 54 59 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: Kütahya Arot Fabrikasmdan 14545 Ton Axotlu Gübre muhtelif mahallere sevk ettlrflex»ktîr. Buna ait şartname Eskişehir BöUre Müdürlöfiünden v« îstanbul Galata Rıhtırn caddeslnde yollarna servisinden temin edilir. İhale kapalı zarf usulii ile yapılacaktır. Teklif verme müddeti 25.31964 çarsamba saat 10 a kadardu. 2490 sayılı kanuna tâbi olmayan Kurutn ihaleyi yapıp vapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. Ihracetçısı : BERGBAUHANDEL Gesellschaft für Ausfuhr und Einfuhr von Bergbauerıeugnissen m.b.H., Berlin W 8, OlloNusehkeSfraBe 55 D«mokratik Alman Cumhuriyeti Dıj Ticaret müessesesJ (Basın 256/3028) CBasın 4020 E. 1580/30171' *lâncüık: »086/3021 (ilâncıiık: 9238/3046)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog