Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHTTRÎYET 21 Mart 1964 18 Mart'ın |di. Daha önceden donanmanın Ça [kı Çanakkale Muharebelerine kanakkale Boğazım geçmesinden ıtılmış olsn Gelıbolulu Ali Su, ola (Solılakı resim) Arıburnu \e Anaiarialar Cepheleri Kumandanı Mustafa Kemal Paşa (ortadaki ıesim> Çanakkalede bulunan 5. Ordu Kumandanı Linıan Van Sandars (ortada îngüiz kaynaklan tarafından be sonra karsdan yaıaımcı olacak bir 'yı şu şekilrie anlatır: oturan) sağında Esat Paşa. sohında Vehip Paşa. Oturanlar sağdan: Bahriye Nezareti Erkânıharhiye Reisi Kaymakam Rauf Bey, 5. Sahra Miifertisi Umumisi Süleyman lirtildiğine göre, havalar müsait mıktar kuvvet hazırlanmıştı. Fa ; « 24 nisan 1915 sabahı gün ışı Numan Pasa. nihayette İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevat Bey. Ayakta sagdan, Erkânıharp Apti Bey. İkinri Ordu Erkânıharbiye Reisi İsmet Bey, Liman Paşanın olsaydı Boğazlar, donanma ıle ye kat bunlar gayeye ulaşmak ıçin kâ dığı laman Kabatepenin hemen yaveri Piryeke Bey, 5. Ordu Erkânıharbiye Reisi Şükrü Bey, İkinci Ordu Sertabibi İbrahim Talî Bey. 1 inci Ordu Sertabibi Refik Münir Bey. (Sağdaki resim) Çanakkala niden zorlanacaktı. İtüâf Donan fı görülmediğir.den îskenderiyede Ikarşısında denizde bir şamandıra Mevki Müstahkem Kumandanı Cevat Paşa: tnası Kumandanmm cesareti kırıl venı çıkarma bırliklerı hazırlanraa gördük. Bunun tngilizler tarafmbırakılmış mamıştı Harb Meclisı de Boğazla va başlamıştı Bu arada Limnı A dan maksath olarak . rın denizden bir kere daha zorlan dası da bir sıçrama üssü haline bir şey oldugunu anlayarak takır" kumandanımızdan şamandıranın masına taraftardı. 18 mart taarru getırılmiştı. zunda natan ve kullanılamıyacak Nıhayet 2 mart tanhınde Gelı uerinı değiştırmek içın izin isteB vazıyette bulunan gemilerin yeri boiu Yar:madasına çıkacak oian dık. Çünkü zamandıranın bulunnı almak üzere hemen 5 harb ge jttilâf Kuvvetlen Lımnı'de toplan duğu yerın tam fcarşismdakı Kamisı Eonrierilmisti. dılar. Bu kuvvetlerın tcıplu sayı jbatepe mıntakası yarımadanın çı sı 75 bin ınsan, 16 bm hayvandan jkarmaya en müsait ve Boğaza hamüteşekkildı. Müttefık harb ka kim sırtlara ulaşıiması en yakın seçtiğimiz rargâhı çıkarmanın 25 nısan 1915 nokta idi. Aramı/rian lngıltere Hülcümetı tarafından günü yapılmasına karar vermiş lyı yüzme bilen 34 arkadaş şamar. Çanakkaleye gönderilen General ti. N'ıtekım. aynı gün hava çıkar dırayı denizden çıkardılar. Bır ka fıf olduğundan lngiliz askerleri ra [ Saat 13 de uncu Tümenin iki'sında mustesna bir kıymeti vardır.'deki bırliklerin çoğunda subay kal iyunu düşman cesetleriyle doldurHamilton'un da kara desteği olmays müsait olduğundan saat tıra yükliyerek çıkarmaya çok da • hathkla sahile çıkıyor, fakat sarp'alayı ile de takviye edılen bu O günku savaşla ilgili diğer olay mamıştı. Asker kendi insiyatifi ile'muştu. Yahya Çavuşun takımının maksızın sadece donanmanın tazha az elvenşlı 1 mıl kadar kuzey 245 de kıtalar sahile yaklaştınlarazı yüzunden güçlükle ilerliyeIbirliklerimiz saat 16 dan itibaren ları bu kahraman taburun kuman muharebe ediyor ve düsmana adım bulunduğu siperleri düşman muha yiki ile Boğazlan geçmenin ımkân dı. Arıburnu açıklarmda derairli dekı bir noktaya götürdük ve ye ;biliyorlar. Karaya çıkan kuvvet ' yapılan ve gece de devam eden danının ağzından nakledelim: . attırmıynrdu. Düşman saat 15 e ka rebe gemileri ikindi zamanı şiddet«ız oldugunu belirtmesı üzerine nıden denıze bıraktık. Hakikaten yen düşman gemiierınden saat 3.30 Hükümetin bu konudaki kanaatı bu hilemizı (aıketmıyen İngiliz 'ler Kabatepeye doğru geliştirmek Türk taarruzları netıcesinde Ingı « 25 nısan 1915 sabahı saat 4.30 dar Teke koyundan başka bir yere !i t ttopçu ateşi altma alarak dümdüz ; e i da küçük vâsıtalara bindinlmek taarruzlarını birinci [ lizleri büyuk v=pta sarstılar. Fa da dehşetlı bir topçu ateşi ile bö asker çıkarmaya muvaffak olama' Yahya Çavuş bunun üzerine da sarsılmıştı. Çanakkaledeki ttiler bır gün sonra, 25 nısan 1915 ta istediklerı suretiyle karaya hareket ettirilen rıhınde Kabatppe yerine Arıbur sırtlara yaptıkları taarruzlar şid! kat donanmanın denizden deste lükleri silâh başı ettik. Düşmanın lâf Donanması Kumandanı Ami| m ı ş t ı . Bu saatten itibaren düşman takımım alarak ateş tutmayan baş 1500 kifilık ilk kafiie kararlaştı nuna çıkartma vaptılar.» ' Düîmana mu detlı bır mukabeleyle karşılaşmış ğinı gören İngiliz birlıkleri 25 nı at'.ığı mermılerden bazılarının ın . Ertuğrul koyuna tekrar çıkarma k a b i r t a r a f a ral De Robeck'in de General Harılan yerden 1 mil daha kuzeyde miltonun fikrine iştirak etmesi ükabeleye devam etti. Bu esnada Ça Saat 4.25 de sahile yaklaşan çı ve büyük zayiat vermelerine sebep san günü yapılan çıkarmada iahii filâkı ıle yere dusen misketlerin yapmaya basladı. Koyun batı cihe vu bir noktadan karaya çıkmıştı. lerine tngıltere Hükümetı yalnız .? Tekekoyuna karma botiarı 50 metreye sokul jolmuştu. Bundan riolayı saat 9 da den 1.5 kilometre mesafede bulu büyüklüğü yumurta kadardı. Bız tınrie yerleşen ve yandan ateş eden takımının gerisine çıkan düşmanın doğru ilerlemek donanma ile Boğazı zorlama fikdukları zaman çok hafif bir ateş bıtmesi lâzım gelen çıkarma 13 e nan ilk sırtlarda 1.5 kilometre ge|t>ul z kadar büyuk misket görmedıği 5 m î i n g a h k e r l e bunlar.n başmdakı te olduğu haberir.i aldı. Hemen em m auymamişlık da. Ateş rinden vazgeçti. 10 uncu boluk ikmâl erlerınden rindeki askerlere süngü taktırarak le karştlaşmıştı Bundan riolayı kadar devam etti Bu saatte Türk nişliğindki bır cephe üzerinde tu f Ikadar sındetH idi ki. mermilerin te Ezineli Yahya Çavuşun şecaat ve Bu karardan sonra Gelibolu Ya Vabancı kaynakların ıfadeierine zayıat.=>i7. olarak karaya çıkarak sa Birliklerının giriştiklerı bir karşı tunmaya muvaffnk oldu. 1 Uirıyle siperlerimız dümdüz oluyor k a h r a m a n h g , s a h i l i baştan başiı bu istikamete hücum etti. Fakat rımadasına yapılacak çıkarma ıçin göre, bu durum sulardaki şıddet hîl kısmına yakın yamaçlan ışgâl jtaarruz lngiliz Kuvvetlerinin bir, du. Bu sıperlerden kendılerını kur d u s m a n c e s e tleriyle doldurmuştu. Ertuğrul Koyunu geriden koruyan büyük çapta hazırlıklara gırışil h akıntıdan ilerı gelmıştır. Halbu •etmıştı. Düşmana muKabelemiz ha Jbirlerine karışmalarına yol a man«anın 4 eri şehit. 2 si de yarataran erlerımiz mermılerın açtıkSeddülbahırın bulumiugu ya l a n ç u k u r i a r a gıreıek düşmana a . . Yahya Çavuş. kahraman oldugu ka iandığından burası düşman tarafın rımadanııı uç kısmına yapııan ç: teşe devam edıyoılardı. Ertuğrul dar çok metin ve sogukkanlı bir as d a n , î g a l e d i ı m i ş v e bir ağır maki muvaffakiyetle karma hareketine ise yine saba Koyuna yapılmak isîenen düşman kerdi. Erat üzerınde nüfuzu da faz n a h t^fek v e rleştirilmişti. Yahya Türk ıaarruzu ıstenen duşman devam edıyor. lngiliz askerleri kajhm saat 5.30 unda başlandı. Düş, çıkarması. erlerimızin o kariar şıd la idi. Sp.bahtan ajişama kadar ya1 Çavuş. bu makinah tüfeğin ateşiyçarcasma sahile doğru çeküiyor man Sedduibnhır bolge>indeki 5 detli mukabelesiyle karşılaşmıştı pılan müteaddit bombprdımanlara I le karşılaştı. Takımıyla bır tabur du Turklerin karşısında sadece kumsala 75 taburluk bir kuvvet kı. daiıa sahile çıkamadan vurula rağmen bu yiğit çavuç buiunduğu kadar iş gnren Yahya Çavuş bu du bırkaç bölük Ingiliz askeri kalmış | ç l karmayı tasarlamakta idi. Kırte rak suya düşen düşman erlerinın bölgede mangalarıyla kalmış, her rum üzerine Harapkal»d«ki bölütı. Bu keşmekeş içinde yarahların ] s a hiline çıkarılan 2 tabur, hura \ akıttığı kandan denızın rengı değış çıkarma teşebbüsünde Ertusr 1 ko ğüne iltihak etmek zorunda kaldı.» çokluğu ve kaçarak sahile yığılan; m n kuvvetlerimiz tarafından işgâl mişti. Bu noktada düşmanın top ve erat. lngiliz çıkarmasmı da gittik edilmemı; olması sebebiyle kolay a6'r makınalı tüfek ateşine rağmen çe güçleştiriyordu. Saat 17 de saJıVcla araziye yerleşti. Tekeburnu erlerımiz büyük soğukkanlılıkla ahile çıkarılması icap eden ve An n a ç^an birlikler ise içeriye doğ teşe devam edıyorlardı. Nitekim sa burnu açıklarına gemilerle g e t m ' r u jlerleyınce Türk kuvvetlerin,n jdece tüfek mermisı ı!e yapılan bu len Yeni Zelânda tümeni de kara m u kavemeti ile karşılaştılar. T e a t e ? neticesinde düşman erleriyle./j ya çıkartılamamıştı. Ikekoyu sahil kısmına çıkan bir •v ' ""' ' " • '•" ıi< •|ı;ıtnı!dı Emrimtngilizler 25 nisan 1915 günü An Ingiüz taburu daha sandaüarır burnuna 15 bin kisi çıkarmışlar, içinde iken şiddetli bir ateşle kaıfakat 2 binden fazla zayiat vermiş şılaşmış ve ancak ağır zayiat ver*'N ı lerdi. Sahil kaçak subay ve erle mek suretiyle Türk siperieri alına dolmuştu. Birlikler karmakarışık bilmişti. Bu savaşta lngiliz Tugay olmuş. aralannda irtibat kalma Kumandanı yaralanmış, tabur sa^ • ) mıştı. Asker, lubayını dahi dinle hile yapışıp kalmıştı. miyordu. i Ertuğrul koyuna tahsis edileı. Bu mıntakadaki Türk Kuvvet j düşman kuvveti de çok şiddeth lçri ise çıkan düşmana nispeten ] bir mukabele gördü. Denız nakil son derece zayıf durumdaydı. An. vâsıtalarının üzerindeki lngiliz as burnu »ah:l kısmında 27 nci Ala kerlerinin bir kısmı öldü, bir kıyın sadece bin kişilik bir taburu ı m l d a denize dökülerek boguldu görevliyd.i Ve çıkarmanın yap;l j Karaya çıkabilenler ise sahıldekı dığı noktada ise bu kuvvetin sade yarların içinde hiç bir yere kıpı ee 150 ki?nik bir bölüğü bulunu1 "dayamadan kaldüar. Bu durun, yordu. ' , karşısında lngiliz kumandanlığıBigalı mıntakasında bulunan ve; nın emrıyle içinde 7 bölük ask»; ordu ihtivatı olan 19 uncu Tümen ibulunan bir nakliye gemisi kum. Kumandanlığı Seddülbahir ve Arı oturtuldu. Layterlerle birbirim burnu mıntakalarına çıkarma ya baglanan dubalarla gemi ile saBildığını haber aldıgı vakit nasıl hil arasında kurulmak istenen k'cp hareket edeceğine dair üstkuman rü ise akıntının tesiriyle parçaian danlıktan hiç bir emir almamıştı dı ve üzerinde bulunan askerler denıze dökülerek boğuldu. Bu sahile çıkmak istıyen 3 düşman ta Bu durum karşısında 19 uncu tü buru büyük zayiat vermiş ve sacesetleriyle dolmuşroen kumandanı Ysrbay Mustafa hil insan Kemal, Seddülbahir mıntakasmı tu. mühim görmekle beraber Arıburnundaki vaziyetın nezaketini takdır ederek 57 nci Alay ve bir dağ Seddülbahirdekı Turk kuvvetle bataryası ıle Koçaçimen Tepesi is ; r j n e gelince; burada Yarbay Kad tikametinde ı!erlemeye karar verı r i kumandasındakı 26 nci Alayın dı. Bu karar çok mühımdi. Çünkü ] ikinci ve üçüncu taburları vardı. düşroanm Kocaçimeni işgâl ederek Birinci tabur. Kumtepe sahil kısbaşlangıçtan beri Boğaza hâkim cl mında idi. Üçüncu tabur üç boması büyük bir ihtimal dahilinde lüğü ile Kırtede. bir bölüğü de idi. Zığmdere mıntaka?ında bulunuyor Saat 9 dan itibaren tümen ku du. Alay sadece tüfekle teçhiz emandanınm idaresinde bulunan diimişti ve bir tek dahi makinah 27 nci Alaym. Kemalyeri üzerin tüfeği yoktu. Seddülbahirdekı uden yaptığı taarruzlar karşısında çüncü taburun müdafaası 10 misiı düşman penşan edildi. Yüksek düşmana karşı öeleye kadar kahra sırt ve Merkeztepe ıstikametlerin manca devam etmiştı. Bu taburun 25 nisan 1915 trunii Arıburnu cephesindeki muharebenin cereyan şeklini göster«ı harij» Çanakkaledeki Türk siperlerinden hiri de deni/e rioSru şeriye atıîdı. savaslarının Çanakkale Müdafaa Vazgeçılen kanaat Karada cereyan eden savaş Seddülbak'r bölgesi Türk taarruzu ARIN Arıburnu ve Anafarta Ufak bir hile >ı Önemli bir karar Sadece tüfekle 11 11 Harbiyede İşham Katlarij Eminönünde Otopark " Sahası Kiralanacak Türkiye Gujnhnriyeti Emekli Sandığı •sfanbul İrlibal Bürosu Âmirliğinden: : Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 962 471 Bir borçtan dolavı ipot^cli. Fatih Kirmasti maVıallesinde Fatih ve Başimam sokağında eski 25. yeni ve tai 33 kapı, 249 pafta, 1922 ada ve 29 parsel sayılı 33 M2 odalı kârgir dükkâmn sahlmasına karar verilmiştir. GAYRİMENKULÜN E\TSAF1: Dükkân fzemin kat): Fatih veya Malta caddesine girilen ve helvacı. çekerci dükkân olarak istimal olunan mahal köçehaşı teşki] etmekte olup dahili bir geçitle Hnanm Başimamı sokağmdan eirilen eşas cümle kapısuım antresine bağhdır. Dükkânm cepheleri tamamile vitrin, ahsap aksamı Heyaz yağlı boya. zemin karo mozaik tavan putrel volta, cephede tertuvar üzeri örtcc?k olurumda 1.5 metre eninde bir saçak dükkâmn cephesine imtidat etmektedir. Tavan kısmı kontraplâk kaplanmış olan ahşap konsüksüyon saçak oldukça harap görünüştedir. Dükkâmn içindeki bir kapı ile binanın antresine eeçilmektedir. Bu antrenin zemine şap ahşap cümle kapısı Başimamı sokağına açılmaktadrr. Ust kartaki ikametgâh katına çıkan ahşap ve aavrinizami merdivenin altı alaturka helâ mahalli olarak tertip edilmiş keza zemin şap, helâ taşı mozaik olup mozaik musluk taşı antredeki pencere önüne vazolunmustur. Burada mevcut iki pencerenin doğramalan harap camları kırık olduğundan komraplâk ile örtülmüştür. LOJMAN KISMI: (Bîr kat): Ahşap bir merdivenle yukan çıkıldıkca birinoi sahanlıktan sonra kontraplâk levhalarla bölünerek bir vestübil haline getirilmiş merdiven başına varıhr. Ayrı bir daire kapısı halinde bulunan sahanhktaki kapı karşısında takriben iki çarpı bir altmış eb'adında yalınız bir yatak ve sandalya sığabilen ve tek kanatlı küçük bir penceresi bulunan tek kanatlı bir odacık, bu odacık zemin kattaki cümle kapısı üzerine isabet etmektedir. Soldaki kapı ile ve dükkâmn üzerinde bulunan geniş oda köşe teşkil ettiğinden iki cephesinde bulunan 6 adet penceresile sokağa bakmaktadır. Bir duvarı önce bahsi Beçen odacığı teşkil etmek üzere kontraplâkla bölünen bu odanın tavanı da kontraplâk olup bej renkli yağlı boya rle boyanmıştır. Kârgir duvarlara san renkli bad.ana vurulmuştur. Bu odanm önündeki sahanlıktan 7/8 gayrinizami basamakla yukan çatı arasına çıkılmaktadır. Burası çatı bosluğundan ve merdiven kapısından istifade olunarak yapılmıs bir mutfak manzarası arzetmektedir Kapısı açıldıkça tabanı şap yapılmıs 1.60 m. irtifada 3 m2 lik mahalle eirilmektedir. Tek kanatlı bir pencere önünde mozaik çar aşır teknesi bunun sağ yanında davlumbaz. ocağın ici karo mozaik kaplı olup duvarda iki sıra olarak dnndürülmüs mozaik, yerde süpürgelik hizasmda tek sıra olarak fersrdilmistir. Buranın tavan kısmı da kontraplâktır. Burads eioktrik ve su tesisah vardır. Binar.ın cephes; üst kaf prF=* hi'rladan alt kat «ıva üzerine badana, çatı saçaklarl 25 rm. kadar bir çıkmtı teşkil etmekte örtü olarak da Marsilya tipı kiremit kullanılmıştu. Malta caddesi üzerindeki cephenin saçağa yakın kısmına bir kitabe zikredilerek 1901 tarihi ; i hakkonulmuştur. İMAR DURUMU : Boş arsa için verilen imar krokisine ! i göre. program dışında. iskân sahasında ve 40 rakımındadır. Bina derinliği, ön ve arka bahçe ve komşu mesafesi krokide olduğu gibi. civan gibi saçak parapet, % 33 çatı meyilli, bitişik nizamda 3.50 m irtifada inşaata müsaadelidir. KIYMETİ: Tamımı (30000) otuz bin liradır. İlk aç;k artırmanın 27 41964 pazartesi günü saat 1415 de İstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 12'4.' 1964 gününden itibaren dairede açıktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıjTnetin % 7.5 nispetinde pey veya Millî bir bannın teminat mektubu tevdi edilecektir. İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların \e irtiiak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını. hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren on bej ffün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olrnadıkça satış I bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini olrumuş, lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmij ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmişbeşini bulmaz, veya satış istiyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedeli bunların o eayrimentul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artırmanın taahhüdü bâki kalmak üzere artırma on EÜn daha temdit ve onuncu 7/5/1964 perşembe günü ayni yer ve saatte yapılacak artırm*da, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan alacakhların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları ve bundan baçka paraya çevirme ve paralann paylaştınlması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satjş talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya ' bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edileceği ve iki ihaîe arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diger zararlar ayrıca hükmî hacct kalmaksızın memuriyctimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve fazla bilgi «dmmek istiyenlerin %2/471 dosya No, sile memuriyetimize müracsatlan ilân olunur. (Basın 4127/3018) İ L Â N 1 Müsabaka imtihanında kazananlar 350 lira aylık üeretle cezaevi memurluklarına tâyin edilip altı ay devam edecek olan Müdür ve muhasiplik kursuna iştirak ettirileceklerdir. 2 Kurs müddetince maaşlannı ve kurs yevmiyelerini ve yolluklarını alacaklardır. 3 Teşkilata »lınanlar üç sene müddetle vazife görmeyi taahhüt edeceklerdir. 4 Isteklilerden en az lise ve muadili okulları bitirmiş olanlar ahnacak ve 30 yaşından yukarı olmıyacaktır. Taliplerin, Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı sartlarla infaz memurluğu için artnılan vasıfları haiz olmalan lârımdır. 5 lmtihan 16/4/1964 günü mahalH Ağır Ceza Ç. Savcıhkîarınca yazılı olarak yapılacaktır. 6 lmtihan sualleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematık, Fizik. Kimya, Biyoloji, Yurt Bilgisinden v« umumi bilgi bakımından tertip edilecektir. 7 Imtihana girebilmek için 30/3/1964 akşamına kadar hal tercüme kâğıdı, dilekçe, sağlık kâğıdı, doğruluk kâğıdı, askerlık kâğıdı, hüviyet cüzdanı, okul diploması veya sertifikası, üç adet 6x9 eb'admda fotoğrafı ile doğrudan dojruya veya C. Savcılık ları vasıtasiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Terkif Evleri Gensi Müdürlügüne müracaat etmeleri lâzımdır. 8 Noksan evrakla yapılan müracaatlır naıara alınmaz. 9 Müracaatlan kabul edilenlere kmjtt numırsn verilir, kabul edilmiyenlerin evrakı iade olunar. (Basm: 4143 • A. 2188/3023) V C V Z L UK Ceza ve Tevkif Evlerine Müdür ve Hesap memuru yetiştirmek üzere müsabaka ile stajyer alınaeaktır. ' t T i ı ı ı ı ı t t ı ı u t t î n n t t ı t ı ı ı ı ı ı n M i ı ı ı ı u m ı t i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı » » ı ı « ' * ' i f < ı 1 T ..> J ? .*.** ( B a s ı n : 4170/3032) 1 Sandığınnza ait : a) Harbiye Cumhuriyet Caddesînde veni inşa ediletı 209 No.lu tşham'nın î, 3, 4, 5. 6, 7 nei katlan. b) Sirkeci Mîmar Kemale+tin Caddesi No: 2 deki Nurhan binasının üçüncu katında 308 No.lu oda. e) Eminönü Mı§ırçar?ı«t yanındaH arsa otopark olarak kullanılmak şartlyîe. Açık artırma rureHyle Hraya verilecektir. 2 Harblye işhanınm beher katraın eeçiei teminatı 10.250,, 308 No.lu odamn geçiei Uminatı 1.080.. otopaTk arsastmn reçici teminatı fse 18.150, Hradır. 3 Arhrmalar 7 Nisan 1964 Sslı günü saat 14.00 te Sirkeci Mimarkemalettin Cadderi No 2 deki Nurhan binasınm birinci katında bulunan BüromuT ÂmirliSinde yapılacaktır. 4 Sartnameler her e&n ealiîTna sastieri içinde Büromuzda gö ^ rülebilir. ! j ı M. S. B. 2 No.: h S atınalma Komisyonu Başk.dan ANKARA Kapalı zarf usulü ile 1.000.000 metre yazlık eğitim elbiselik bez satın alınaeaktır. Tahmin bedeli 6.500.000, Üra olup geçici teminatı 208.750 liradır. İhalesi 941964 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Nümune ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İstanbul Lv. Âmirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği eibi 500.000 metreden aşağı olmamak üzere ayn avn isteklilere de ihale edilebilir. 500000 metresinin geçici teminatı 111.250 liradır. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırbyacakları teklif ^rflannı ihale «saatinden bir saat evvel makbuz mukabilindr komisyon başkanlığına vermeleri. Foste ile gönderılecek zarflardaki gecikmeler hiçbir surette kabııl edilmez. (54 Basın 3723/3015) O P E L Arabalanna Abnan Amortisörlsri Orijinal L i r a 44.95 V O L K S WAGEN Arabalanna Orijinal Alman Amortisörleri Lira 39.90 GABRİEL Amortisörleri Türkiye Umumi Dıstribütörü Tarlabaşı Cad. No. 13 Taksim. Tel: 49 45 69 t Üâncılık: 9219/3025
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog