Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

t\ Mart 1964 CUMHURÎYET İlüllilllllllllllill ıiiiıııııııııiitııııı: İki yol ağzmda Turkiye Bü>ük Millet Meclisi'nin geçtigımiz hafta içinde yaptıgı gizli oturuman tepkileri de\am ctmektedir. Bı Iindigi gibi ba otarum, Başbakanın verdiğı önerge üzerine gizli cereyan etmistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bo oturnmnnda Kıbns'a, gerektiğinde sılâblı bir müdahale yapabilmesi hosnsunda, Anayasanın 66. maddesinde tarifini bnlan şekilde Hükümete «yetki» vermiştir. Bu yoldakı karar, otnrnraa katılan 491 tnilletvekili ve senatörün, 4 çekimsere karşılık, 481 oy'n ile ve ıttıfakla alınmıştır. Kıaaca işaret ettigimiz bu olay iki bakımdan Snemlı görültnektedir. önce. parlâmento bu bareketiyle, milietçe bnznra ve salim düsünmeve en çok muhtaç oldnğumnz su sıralarda bir fikir etrafında toplanmanın güzel bir örneğinı ortaya koymnş olmaktadır. Bnnnn sayısız favdaları vardır. Milli menfaatler gerektirdiği anda, parlâmento üyelerinin beraber hareket etmeleri, an a dâva üzerine egilmeleri, çölülüyor ki, tnemlekette siyasi tansiyonn bir anda düşürmektedir. Nitekim Kıbrıs konasunda parlâmento seviyesind* vanlan bu tonnç, dalga dalga memleket sathına yayılarak bir «millî tesanüd» örnegi olarak tesirler yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclislnde beliren bn olay bir başka bakımdan da önemii «ayıimaktadır. Bıiindigi gibi pariâmentonnn önümüıdeki günierde çaiışnıaian, verçi = zamiarmı 5nS5ren kanuniar, partiier kanunu. Senato se çırmermde ae nıspı temsıl esasının nvırulanmasına daır fea BütimpartilerTBMMde bir konu etrofmda birleşti Önergenin okunmasından sonra oylama sonuçlan açıklandı. Oylamaya 491 kişi katılmıştı. T.B.M.M. bağımsız Mustafa Kemal Erkovan'ın Y.T.P. li milletvekili Ali Dızman'm A.P. li Senatör Ahmet Çekemoğlu'nun, AP li Senatör A. Nusret Tuna'nm kullandıkları çekimser oylara karşı 487 oyla, yetkiyi oybirljfii Ue verdi ' Haftamn olayı Portresi (İİIIIIIIIIIHIIIUI Ferit Alpishender Devlet Demırvollan «anki ray üstunde vagonları vürüt«ün diye Ide&il de Türk hukünetımn Ulaş'tırms Bakanlarmı yvıru*«ün âive jmübayaava prmıç, «u 33 dızel loknmctıf ısine «anlmı< îkind koalısyon hukümetımn TTlaît:rma BaKsnı îhsan Seref Du. ra'nın uykularını »ok eden, ParlSırentoda saatlerce, eunlerce dil »ebep ve nihsyet ister atıioış o r t a v a b a ş l i a nın da karıjtıgi için ancak, hüküşimriı Umetin düsmesiyle bundan kurtuAJpisJf endep labilen 33 lokomotif iji bu var.. oklar ağır ıthamlnr 'taşıyor. T B M M ne yeniden geldi ve lthamlarm ağırhk noitarsı D.D. temeletı Ula'tırma Bakanı Fent Y. teşkılâtı çalısmalarınfln. yetersiı Alpiskender de bbvlehkle olduğu merkezinde topianıyor v« o+urcju veya oturtuldu. ortaya atıîaj Ufakları hanç ıkı dev ftrmııı Genel Motors ve General' Elektnc AtD kredı.mden Turk.veI * a l a n l > ° r ; 3 3 d i î e l ve t.tıUeık 33 lokomotif iç.n bir l h * I e F l h »^kında 20 «avasa « ı n v » » ! » . fırmalann bu n a t o r *< «nlletvekılbfiııı tenkıdle«satif savaşu rr.aal.ef Turk P a r , n " e k a r î l l l k Alpwk«ıder tiım ru. lâmentosunu da uzun ^ure mrf'Şy a p m a v a ç a h ş ı v o r gul etraıştır Baç'angıcından bu. güne kadar geçen safhası bır guu z |reş tefrikasındar kat be kat uzun olan lokomotif alımı nıhavet ıhaı " i u * lenın General Elektnc f ı r m a s m a ' B a k a n U r l n l g u « ^urumlara lokavenlmesıyle bı'mış sanılırk»n, nu defa isi inceden ınceye başka açılsrdan e!e »lan «enator ve mılletvekıîleri ta'afından konu yeniden Parlâmentoya getırılmjş bu Hafta başmda gazeteler, hükümctin T. B. M. M. den Kıbns konusunda yetki istiyecejjini bildiriyorlardı. Ancak, bu yetkinin mahiyeti ve dayanağı hakkında her hangi hukuki bir bilgi verilmiyordu. Oysa, hükümet, B M M den Anavasâ'nın 66 ncı maddesine dayanarak. «Silâhlı kuvvet kullarulması» konusunda yetki isti»M^ChZ^Zl^KMr^^'ıZZZ i ; =|vordü. Kıbns konusunda bir çözüm volu bulunamaması. olaylann devam etmesi. hükümetin K aran« andlasması r.imı, konniar üzerinde geçecektir. Bnniann her iki Mec == ile sahip oldugu vetkiyi kullanma kararını almasına vol açtı. Bu yetki. jjarantı andlasmasmda belırtüen tek Uste .»«.a!..».) «,.«^H« .«;,. ., ..™ı^ ,..,.„*„ «H.... ! «• müzakereii «rasında çetin tartısmaiar cereyan edece = = \aıaf\1 müdahale hakkıydı. Hükümet.bu hakkını kuilanabilece£ini ikinci defa taraflara bildirmişti. •« r ii mnhakkaktır. Törkiye Büyök Millet Meclisi topiantısm EE Hükümet, garanti andlaşmasına göre Kıbrıs'ta silâhlı kuvvet kullanabilirdi. Ancak, bununla yetinmiven. = diçer bir devimle dış hukukkurallannın kendine tamdığı haklan iç hukuk yönünden yeterli görmiyen hüküolarak kabul etti. Bu amaçla, T. B. M. M. ni olağanüstü bir mümkün olabilecektir. Olayın Snemi, böyie bır nmndn = met. T. B. M. M. ne başvurmayı zorunluluk meydana çıkarrnıs olmasındadır. === toplantıva caçırdı. Anayasanın 66 ncı maddesinde yer alan şu hükümdc belirtilen vetkivi istedi: . Akıl halde Türkiyenin, iç politikada bubranlarla yüzyiizc geleceğine kesinlikle ifaret edilmektedir. Nitekim, vnkarıda saydıjımıı kanan konolarında partilerarası fikir birlifini sağlamanın ırüçlfiffi mevdanda iken, kannnların eeçmesini istiven bükümetin kendi partisi ıçinde de ha konnda fikir ayrılıklan bflirdi&i çörülmfktedir. Son C.H.P. nrtak çrnpa toplantınnda. verçi kanunları kabnl edilmez ise «çekilirim» diven Rasbakan'ın karsısına, kendi partisınden de, Grnpnn bn fekilde ba|lanamıyacağı tarzında fikirler ileri sflrülmüştfir. Kıbrıs olayları dolayısiyle parlâmento içinde beliren fikir heraberliğinin devamının favdalan nmutla beklenednrnrken, kannnların görüsülmesi sırasmda ortava çıkacak keskin ^örfls avrılıkları vüzflnden bir buhranlı de\renin ıçine düşmek, dogrnra, tehlikeli bir çelisme olacaktır. «Milletlerarası hnkaknn mesru ^ S saydıfı hallerde savaş hali ilânı. ^ na ve Türkiyenin taraf oldaftı mil~ letlf rarası anlaşmaların veya mil ^^letlerarası neıaket karallannın = lgerektirdiğl baller dışında, Türk SSİ şilihlı knvvetlerinln yabancı 61 kelere şöndfrllmenine Tera yabancı lilfihlı knvvetlerin Türkivede bnlnnmasına Izin verme yetki si Tflrkiye Büyük Millet Meclîsi Z~ nindir. ^E Bn Izin içın Meclisler. blrlikte toplanarak karar verirler.» KEMAL AYDAR îSS^ Garantı anlaşınası dığer bir 11»desıyle milletlerarası bir anlaşma Türk hükumetine iilâhlı kuvvet kullanma yetkisınl vermekteydi Ancak. Turk hükümeti, iç hukuk yönürıden ileride bir anlaşmazlığ' doğurmamak için ayrıca T S M M den tAntîaşmalann dıjında Türk silâhlı kuvvetlerinin yabancı ülke lere gbnderilmesi ıznı» ni ıstiyor du. Bu hv«us hakkında tnönü ve hükiımet üyelerinin T B M.M. ne .. , . verdikleri bilgi içinde «çok ilen Kanun tasarısının gorusulme.ın e ; d e k . b i m g e r ç e k l e r i , d e o r t a y 8 AP grupn da devam konusunda kararlar aldı THP de olduju gıbı. AP de de devamsiîhk konufinda hazı karar'iar alınmıştır. Dun toplanan AP ortak grupu seçım sı«tpmlerı konusunda «avunulacak tezı tesbıt etmıçtır. AP dar bolge sıstemınin savunulmasını kabul etmışlır. öte yandan grupta m'IletvekilVriyle »enatorlerın Parlâmentoya devarolannı sağlıyacak tedbırler uzerinde durulmuş ve bu konuda uzun tartıçmalar vapılmıştır. De oozlugu GİZLİ OTURUN Millet Meelısi, Cnmhnriyet Senatosn ya da T.B.M31. nin gizli otnrnmlar vapması fik sık karsılasılan dnrnmlardandır. GeneUikle Olkenin milli menfaati ile ılgili dnrnmlarda bilgi vermek üzere hükü. met tarafından va da bethanei bir maddrr.ın rjüzakeMİLLÎ EĞtTİM resi sırasında ın bes dyenıo MecB* önünde lizll otontnmn neticcıini bekleyen vauuıdaşlar • Devlet Operas, Kurulusu hak d e v a r a e d İ l m ^ ; . , koyduklan sonradan öğremliyor önergesiyle gıfü otnrnm tekda T B M.M de A P li C H P li v " m s l î mılletvekıllerının devamlemek «macı ile ötel olarak Ana'müıtahdemlerden ayıklandı kında kanun teklifi. du. TAKIM Mf edilebilir. BB^le bir finerVTD ii u „ ,. ' ' , ' , , ' larını sağlamak ıçin alınan tedbırva>;aya koyulmustu. j Bu piıliltk saat 19.30 a kadar1 Y.T.P. li ve MP lı »yırımı ka\« ler arasında haysi>tt rtıvamna * Mevcut ve kurulacak olan * Muhendıshk ve Mimarhk Hak genin veritmesi halırae dinlın Hatırlanacagı üzere 1950 y» " ()te yandan, Kuzey Atlantik 55 «aat devam ettı. Içtuzük geMk'mıştı. Yerine. ulkenin yüce ratn' s e v k l e r l v e devam etmedıklennın Teknık Okullarda g«çicı «urette k l n d a Kanun Teklifi leviciler. ha«in mensnpları ve ^ D « ». r ! y ' * 6 r g o n d e " l l r l t ' Antlaşması Tcşkilâtı (NATO) ge Şince Baçkan. nylama wnucu ıçin,faatlerı ile Yesiladanın Eeîecegım , , c ı m boigelerıne bıldınlmesınden y.vmiyeli idareci ve ogreüm üyegerefti halinde memnr ve 2 NUMARALI GEÇtCİ ısteğinde bulundu n ^ı..... T.B.M M T B M M . den onav çıkmadan na 'eğınce Türkıvede gorev yapan A açık oturum ..».*:j 1...1 1.. Ba duşunen» T r, . . . , , •"=>,"" ">•» sı sörevlendirileceği hakkında Ka t mflstahdemler toplantı saloVERGİ KOMİSYONU rekete geçılmiş. sonradan onay la ""• . ,. J „ , , , m ,. f I " "' uyelerı gel ba?ka ısımlerınm rle basın volu Ue nun Teklifi nundan çıkanlırUr. önergeyi »^•*•»» »».^^»»^^«»* « ^ > merıkan, yine ve Yunan asker,?ın mensupları ve nınıevıcıler hu 'açklsnması kararlaştırılmıştır !en de îneılizAnava»antn 86 ncrrakla yerleriii aldılar Başkan,me mıstı verenlerîn ferekçeleri dinleMİLLÎ SAVUNMA san Gumruklerle ılgılı kanun ta lık çikmıştı o Kurucu bır anlasmaz , ve tekliflennın goruşulmesi tenmıs ve Meclıste ^ zaman ^ = belirtilen «Yabancı si kumet tarafındanI J verılmı». Uve oy. ., ı.ı >:: . . , . . T , . . u..! nildikten «onra teklıfin ''aİr Turk Silâhlı Kuvvetleri ta^e ne başlanacaktır. jmadde bdyle bir anlaşmazhğı on maddesinde lâhlı kuvvetlerinin Turkivede bu lamayı konu olan |u önergeyi o | bol. T» da reddı lcm mÜT»'unmaları» hukrnıine dayanarak jkuttu: keresiz is'Srî ovlama "»pılır. gelmışlerdı. «16 Ağntıto* l">60 Urihlnde LefkONîtekim. pazartcsi cünfl otnHukumet, kendısme garanti ant şede Türkiye Cnmhnriveti, Ton». rnm açılıp voklama vapıldıklasma'iimn verriıgı vetkivi kulla nistan Kırallıfı. Bfivfik Britany» tan sonra Başbakan tnönü, bü nır. dı£er bır devimle Kıhnsa çı ve Knzev trlanda Birlesik Kırmllıkümetin gizli otnram isteğini karma^ıni ınriırmesinı ya da her çı ve Kıbrıs Cnmhuriyeti ara«mda bir önerge'le bildirince. saSENATÖR MÎLLETVEKİLİ \ hangı bir şekiHp mudahaiesıni vs i m z 3 ] a n a n antlasm.i n\arınca felon bosaltıldı. Hükümetin bn par. ondan sonra bu hareketini T rektiği zaman KıbnB» asker çıkanl istegınin gerekçesi anlatıldık C.H.P. ... 36 ıs erkeklerde 60 yasına indirilmijHükümet tarafından hazırlanan Mecbnri sosyaf sigortaya tâbi B M M. nın onavına sunabilırdi ması için Anayasanın 66 ncı madtan »onra vapılan is'ârî ovlaA.P. . .. 69 160 tir. Sosval Sijortalar Kannnn Tasanolmıvanların gruplar halinde Ancak, rîış hukuk kurallanna u desi gere£incf karar slınmasını mada hn ıstek u\?nn törülY.T.P. .. 13 39 Malullük ve yaslılık sieortalası gectiiimiı hafta içinde Cnmbnsigortaya girebilmeleri de aag v a n hükümet, T B M M nı o!a?an. a n ve teklif ederiz.» C.K.M.P. dSSBnden kapalı otnrnma de6 24 rından, gıgortalılara ba^lanarıyet Senatosunda çörüsülerek kaT.Î.P. .. vam edildl. Uvgnn gorülmelanmıştır. çagırmakla ıç hu. önergemn okunmaMndan sonra 2 a s l u tOplantna cak aylık 120 liradan 250 üM.P. . bnl edilmistir. Kabnl edilen tasaBankalar, sigortalar, reasürans mis olsavdı. otnrnma arık o13 kurallarını da gozönune al o y ı a m a sonuçlan açıklandı Oylarava çıkarılmaktadır. rıva pöre tsçi Sigortalan Knnımnsirketleri, ticaret odalan per mış oluyordu. larak devam edilecekti. Gizll mava 491 kısi katılmıştı. T.B M.M. î Bağımsızlar (Cumhurbaşkanlığı Malullük ve olüm hallerinde nun adı «Sosyal Sieortalar Knrnsoneli sosyal sıeortalar kapsakontenjanı dahil) 19 Î9 otnrnrnlarda tntanaklan. nor Pazartesı gunü «aat 14 te T B.M bağım";i7 Mu^tafa Kemal Erkovan' eş ve çocuklara bağlanacak aymı dısında bırakılmıslardır. Bu mu> olarak dpfi«tirilmisttr. 4 mal otnrnmlardaki steno meM. nın olaganustü trplantısı buyuk ın, Y T P li milletvekili Alı Dızlıklar için gereklı süre 750 gün müesseselerin kendi ıç bıinvmnrlan verine dlvan kâtipleKannn nzellikle şn yenilikleri ılgi gbrdj Ba?kan oturumu aça man'ın, A P. li «enator Ahmet prim Bdeme sartma batlanmışSandalyelerin dağıhfinda bu hafta bir değişiklik leri içinde kuracakları sandıkri tntarlar. Ancak. tntanakjptırmektedır : rak su tek maddel'k gundemı o Çekmeoğlu'nun. A.P. lı tır. olmamıştu*. lar «teno ile alınditından ve kuttu: Ahmet Nusret Tuna'n'n • l»<.i Sigortalarma tâbi olanlaGeçici is ;örraezlik «üresindesagladığı imkânlan verine gedivan kâtipleri de steno bilrın es ve çocuklarının sağlık kı kısıtlama kaldırılmıs, sigor«Kıbrıs meteleii hakkında yapı ' a " çekmer oylara karşı 487 tirecek nitelikte olması gerekmediklerinden paıartesı günhi/mctlprı Kurnm tarafından talMa geçici is eörmezlik sülacak açıklama ve konn azerinde oyla, hukumetın ıstedığı yetkıvl mektedir. Bn «andıkların mali sajlanacaktır. kü mflzakcreler ''anda alın resinde ödenek \erilmesi sağivbırliğı ile verdı Hıç bır T B M dummları Maliye, Çalısma ve 1 çörüsme.» M r e d u mıstir. Bn bantlar Baskan ve lanmıştır. ir t.rnfklılık >ası kadınlarda SS, Yoklama'srın tBmemlannasın"?"' ' * °>' kullanmamı»Ticaret BakanlıSının denetiml 1 divan kâtiplerinre mnrala dan «onra yapılan bu açıklamav t* altında bnlnnaeaktır. muhürlenerek T.B.MM. EvInönü. alkı«l»r arasında kürsüye Tasarı, komisyonca defirtirilen la birlıkte tnonu'nun verdıği ve rak Hatlnesine teslim ediür. bazı maddelerinin Millet Meclisin içtu'uğun £6 ncı maddeM gereğın.gelerek T B M M nın bütün üyeleGizli otnmmdan «onraki ilk ce gizli oturum Htiven onerge'ii ;rine tesekkür etn. Bu hıısus. antde tekrar görflsfilmesinden ve Re«otnrnmda ikinei bir e'7lı nttırmî Gazetede vavımmı takiben 6 »y okundu Salon dınlevicılerden ba ı'.aşmaya taraf oian memleketlere rnm Tspılır. Bn ikinri«inde ısın men«uclarından. memur ve.de bir gcrçeîı gosteriyordu. O >n sonra riirflrlüSe girecektir. «Geçmis tntans>l« nzeti oknCumhunyet Senatotunun geçtijör. Bu guretle Dınçer kesın olannr. Ondan «onra oturntna gimız hafta ıçındekı bırleçıminde rak idamdan kurtulmustur. tdam arık olarak devam fdilir. Giz 20/21 Mayıs sanıklanndan ıdam cezalannın Cumhurıyet Senatoli tntanaklar en az 10 vıi hüküralütü Fethi Gurcan ile Os sundaki forügmelerı «ırasında ozel «ecmeden va da iigili mecli man Denizin cezalannın yenne ge likle tabü senatferler Fethi Gürsin kararı olmadan rarınlan». lettin Bulak (Samsnn AP), Vas «Amerika garantör devlet ola rafya derırf verevinı,..» tirilmemesi kabui edilmistir. An can ile Osman Denizı n cezalannın nıaz. BUindiü üzere MMli Daha sonra basın bflroınn» ba fi Gerger (Bajımsız ürfa), Ta rak!...» cak bu iki gamk hakkında ıdam yerine getırümemesı ıçın çaba sarf Birlik Komttesinin toplantı'a lât Oran (Bilecik AP), RlUt AP Urfa mılletveldH Kadri ber fetiren gözlemci mllletr»hükmünün yerine getirilmeti Mil etmislerdır. rı gizli olarak yapı1mı«tır. Rn killerinin belirttiklerin g»re özdeg (Kocaeli AP) Rlfat ö« Eroğan let Meclisınce kabul edılmış o!du önumıizdeki günler içinde Miltoplantılann tntanaklan da bir muhalif milletveklH: türkçine (îstanbnl AP). Cahli ğundan Deniz ve Gürcan için MilBtR KELtME DAHA Parhler, Parlâmento içınde, MAYANLAR: toplantıların vapıldıfr tanh let Mechsinde Fethi Gürcan ile «Tahn. tam bir yanlıslık keslet Mecüsinde tekrar gorüşme açı ÖĞRENDİLER... Emin Açar (CHP Manisa). M. Tokgöz (Samsnn AP) Berç Tn«ayın «enator ve mılletvekılleten 10 yıl sonra açıklannrak fediyernz, Paşa yine haklı çıkı ran (tstanbnl AP), Selâtnl Üren lacaktır. Talât Aydemır hakkında Osman Denizin durumu son defa Hani tsmet Pasa bir Arjövek rıne aslî gorevlerinı hatırlat Emin Dnrul (AP Oenizli), Vastır. Aynı sekılde pa7arte«îi yor .» diyip yeni bir sey Bgren (Tekirdag AP> Nfivit letkin dedi de yüzlerce Mamak Sıkı Yönetim Mahkeme gözden geçınlecek ve kesin kara| milletvekili mak ıçın çalışarlursunlar, Cum fi Gerger (Bağımsız Crfa), Osgünü rapı'an mtlzakereler menln hosnntsnılngn içinde O(CHP Malatva). since verilen ıdam hükmünün ye ra Tanlaeaktır. Bu ganıkların ee,( kıkır kıkır gülerek, «Tahn, Pahurıjet Senatosu aldığı bir ka man HacıbaloSIn (BagımsK To aksi bir karar alınraazs3 gnx Oran'm cofrafya dersinden rine getirilmesi hususu her iki zalannın yenne getırılmemesı Mıl SONTJÇ: sa Makarios ile Arsimet'i kansrarı u\gulamaya başladı Cum kat). Sabit Kocabeyoğln (CHP 1964 vılının mart avının 16 ayrılmış. Meclisce de onavlandığı içın karar let Meclisinde de oravlandığı tak 5 Birleşime göre Cnmhnrlyet tırdı» diye bilrilerini ortaya hurıvet Senatnsu oturumlsrına Ankara). Mnammer Obnz (CHP ncı günü yayınlanabılecek kesınleşmıştır Erol Dınçer'ın de jdirde yalnıı Talat Aydemır haki GÜLEK ÇAY ISMARkatılmavan senatörlerin adlan Konva), Orhan Süersan (AP Ma Senatosnna devam etmey«n fi koymnslardı ya. Hani lonradan ecek m ir. velerin çognnlngnnn tt fiye ile bn tfibirin ne oldnğuniı ögrenve *eçım bblgeleri. «geçen tu nisa), Cahit Tokgfiz (AP Sam jıdam hükmünün yerine getirîlme kındaki idam hükmü kesınlesmıs LAMIŞ!.. AP te«kil etmektedir. Hemen mişlerdi ya. tste bn d e n yettanak özeti»nde yavınlanıyor snn.) jmesı her ıkı Meclısce onaylanmış olmaktadır. Pesin yazayım, o anda ben ba bnna «n büroıunda değildim. Anlatartık Bu yerinde kararı alanla 50 NCİ BlRLEŞİME KATII^ ardından devam etmeme şerefi mczmiş gibi geçenlerde ni (!) onbir üye İle CHP ta?ı bir yenisi eklendi. rı ku'larız. M^TANLAR: tıl«r.. Dısiıleri mensuplannın Inönü, Kıbrıs konusnnda konu diliyle «kaydı ihtiyaUa» aktarv Emin Açar (CHP Manisa), makta, üçüncülü|fl de 1 üye ile Bu haftaya mahsus olmak üze (TtP Anka bagımsızlar ellerinde bnlnndor şnrken, çeşitli andlaşmaları Im yorum: re, Senato sevmeî senatörleri Niyaıi Ağirnaah ıslayan devletler arasında, «Bü tzmir). maktadırlar. Her »abah gazete okumak, f s mi7i korıdor'da konuk edıyoruz. ra), tzzet Blrant (AP yük Britanya ve Knzey trlanda zetecilerlc lal atmak jçin baaın Hflftaya başka bır köşede «seç Vasfi Gerger (Bagımsız Crta). İSMET PAŞA'LIK BİR Birleslk Kırallıgı » diylnee yi bürosuna gelen Kaıım Gültk'e tıklerinizi» göreceksiniz. Şimdı Cabit Tokgöz (AP Samsnn) KiSORU.... ne makaralan koynvermişler.. zım Tnrdaknl (Bagımsız Sakar kendilerinı si7İere, tanıtınz: î«met tnönü. CHP li P»r!a öyle ya, haydi Tnnanistan bel bir gmzeteci torar: ya). • Kasım bey, Halk PartUi Kemento üyelerinin devamnzlığı 11, tngiltere belli Tnrkiye Cnm «48 INCÎ BtRLEStME KATIlr nan Paşayla, Celâl Sungur'u af 51 İNCÎ BİRLEŞtVIE na fena haide içerliyor. Geçen hurlyeti belli. Kıbns CnmhnıM\VA.\ CYELERİ GÖSTERtR lerde ormancı bir milletvekilini riyeti belli, peki şn Knzey trlan fetmij. Sızi ne zaman affedeKATILMAYANLAR: VOKLAM* TTTANAĞI: cekler dersinız?» Eşref Ayhan (CHP Ordo), sordu. Çevrerfndekiler kem küm daya ne olnyor?.. Pasa artık ihönıer Lutfi Bozcalı (AP tzGulek daha aSzır.ı açmadan Mnstafa Dinekli <CHP Konya), ettiler nihavet bir tanest: tiyarlamış, yeniden cografya o bir baska gazeteci cevap vermır), Sevket Bulatogln (AP «Pasam» diyebildi.. «Kansı knmaya başlamalı imis Tnrrot Göle (CHP den geçici Bn ko mişTrabzon), Mehmet tlknçan (AP ameliyat olacak da hastaneye nnşmaları duvan Oğnz Oran Antalva). Talât Oran (AP Bi ihraç) Kars, Vasfi Gerçer (Ba«Yanlıs »ordun. Kagım bey. Mnhittin Kılıç (CHP) da gülenlere katıldı. Bir Halk Partisini ne zaman affelecik). Rifat öztürkçine (AP ls ihmsiT Crfa), Pasa bir n«yret ifadesivle: Cabit Tokgöz CHP 11nin de böylesine gülmetanbııl), Sabri Topcnoftln (ITP (CHP Konya), «Yaaa...» dedi. «Ben onun ope si karsı tarafı ıvice «enlendir deceksmiz diyecektin?» letkin 1 Binjöl), Gavsi Tçaeök (AP Es (AP Sarasun). Növit Gulek bayılmış bu soze VP ratör olduğunu bilmuorcium • di Oguz Oran saat 12.00 oldn «Oglum» demıs. «Beye benden kisehir). Mansnr rinsoy (MP (CHP Malatya) tn için koridordan geçen gaze bır çay» ANDLASMAYI HİÇ Mİ 52 NCİ BİRLEŞİME Ankara). Nüv* Tetkin (CHP tecileri işaret edıp: Malatva) Kâzım Tnrdaknl (Ba OKTTMADIN? Sonra ntîirmiîç. ntıırmus ve KATILMAYANLAR: «Susnn canım.» dedi.. «Su f» çav para?ını vermpden kalkıp gımsıy SakarTs). Meeli» kürsumınrie \aphğı bır Galip Avsar (AP Adana). Fet teteciler geçsın de sıze bir cog gıtmıs' 49 t'NCTJ BİRLEŞtMB KATTL bl Başak (AP tstanbnl), Cema. konuşmadan: Mlll't Me,Ilj.ndeü ^vlamada lld AP'U çlf+ oy kullandı SOSYÂL SİGORTALÂR KANUNU SENATODA DA KABUL EDİLDİ Sandalyalartn göre partUere dağtltşı F.Gürcan hakkındakf ölüm cezası Senatoda değişti Acaba neredeydiler? Otyam Tabii çift oy kullaıurız birader, bir AP'li iki CHP'liye bedeldir. Efem?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog