Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

DfiRT CTTMHTJKÎYET 21 Mart 1964 Flemingle tanıştım Yaxan: Kurt Singer Jamaıka kıyılarında, Karaıb de nizının bıllur suları ustünde, yü zükoyun bir vücut sallanıyordu tembel tembel Turistler merakla bakıyorlardı Jao Fleming ona. Bir cinavete mı kurban gıt, . . . . . . . . . . . . , '.•... i deniz ıstıhbarat «efı Amıralın r t telermdendir. Ve bu konuda bir nına müşavir olarak verilir. J rtergi yayınlamaktadır. mıştı bu adam? Intıhar mı etmış 1 * Burada elıne geçırdiği haberler Maceraları kadar garip v« şaşır tı? Yoksa bır kazadan mı kurtuls nâia gızii tutuluyor ama casusluk tıcıdır Fleming. Sir Anthony mamıştı.? Hiç biri... Sâdece casus romanla sahasına ait çok gülünç oiaylar Eden ile Lady Eden onun garip açıklandı. felsefesinin kurbanı olmuşlardı n kıralı lan Fleming kendini dalMesela. 1941 de Amiralle birlik bir kere: galara bırakmıştı. Yüzünde bir te, gizli müzakerelere Washingdenızaltı maskesi, pınl pınl trcSüveyş Kanah krizinin pik balıklarını seyrediyordu. Ve ton'a giderlerken Portekız'in Esi Sir Eden'in sağlığı bozulur. Dinlen toril çehrinde bir gazinoda, oyun şuphesız, kafasında çeşit kenceler. cinsel maceralar,çe$it müthis oynayan Alma n »ubaylannı tanır mek için. eşiyle, Fleming'in Jaölümler ve esrarh ol«yl»rd«n örül Fleming. Ağızlanndan bir çeyler maika daki evini kiralarlar. Kanmüs bir roman hazırlıyordu (tan alabilmek için oyuna katılır So koca oraya vardıkları zaman ne Fleming'in Rusyadan Sevgiltırle ro nunda haber toplayacağına bütün görseler beğenirsiniz. Evi fareier manı, geçen yıl. filme »lındı. dış parasım kaybeder, h » u i Ustlerin istil* etmemiş miî Isin garibi hiz »ahneler, yâni filmin önemli kııden parâ istemek durumunı dü metçıler de hiç iiişmezler fârelere. tnı memleketimizde sevrildi.) Çünkü ev iahibi zararsız laydığı şer. Evet sapasağlamdı. Fleming. On dokunulmasına Asker Fleming'in plinı Ifltı et bu hayvancıklara bir yılda onbir kitap yazmış, fim mi(tır ama, daha lonra yazar Fle râzı değildir. di de hem dinleniyor, hem yeni ming bu olaydan bir e»«r yarttıı. Fakat iıtilt öylı blr MI alır ki bir eseri düşünüyordu. U»ta kale«Casino Röyale» adh romanındaki sonunda Fleming kendisi, her fare mi ile heyecan dolu maceraları iki rakibin «fabahm üçünde, du kuyruğunu getirene 25 kurus vereile dünyenın dört bir yanın» ün man ve parfüm kokulan ile başceğini ilan zorunda kalır. •almıştı. Satılan kitaplannın sadöndüren oyun salonlmrındaki» Flemingle kahramanının benzeryısı yedi milyonu bulmujtu. Haamanııt mücadele işte budur. liği saymakla bitmez: Bond boğayalinde James Bond diye btr ajan Bir teferinde de Fleming bir zına düşkündür. Fleming'in eşi yaratmıstı ki maceralan yalnız ögreneilerin degil Onlü kisilerin yardımcııı ile, esir edilen bir AL A n n d , L o n d r a n l n n y l h e v h a n ı m de elinden dütmez olmuıtu. Bas man UBoat tipi denizaltısı komu iarındandır Ya'.nız, kahramanınır. tanından, düşman gemilerinin na kan Keanedy, Prenı PMlip, Ame sıl olup da Kategal bogazının aksine. yazar dâvetlerden. kokteyl | rika Gizli Teskılâtının eski sefi lerden uzakta kalmak için bahane mayınlsr.mış bölgesinden geçebilAllen Dulleı tiryakiıi olmuylardı diklerini öğrenmek üzere görev; bunların. Sogyete çevrelerinin göz endirilir. Fleming psikolojik bir m e ı Çünkü sinemadaki gibı her Tarhuncu Ahmet Paşanm katlü... Okurlardan Büiçenin idamı Yazan: Elif NACİ Fiyatlar alabildiğine yükseliyor. tstanbul bir kıtlık tehlikesi ile karsı karsıya. Bir taraftan Gint'te kavgalar oluyor, öte taraftan Venedik donanması Çanakkale boğazını kapamıs vaziyette. Osmanlı tahtında oniki yaşında bir çocuk, Mehmet IV. Hükümet, Valde Sultanla Kıılarağası Uzun Süleyman'ın elinde. Hazine tam takır, Sarayın masrafı hadden aşırı, hükümet erkânı çalıp çırpmakta. Sadrfizam Gürcü Mehmet Pasanın btv ceriksizliğinde ve israfında herkes müttefik. Fakat yapılacak sey bir türlü kestiriîemiyor. Gerçi her şeyden önce devletin maii vaziyetini düzeltmek gerekiyor ama bunun için adeta bir mucize lâzımdı. Vaziyet o kadar bozuk. tste Tarhuncu Ahmet Paşa (•) böyl» bir «ırada getirildi sadarete. Mührü Hümayun Gürcüden alınıp Tarhuncuya verildigi gün, Yahköşkünde bütün devlet erkânı, Vezirler toplanmıstı. Padişah huzuruna Ahmet Paşayı çağırttı, aralarında şimdiye kadar benzerine hie rastlanmıyan bir tarihi konusma oldu: Paşa ne dersin? Giritteki ordn, donanma yardım ister, hazineye gelir lâzım. Bnnları taabhüt edebilir misin? Ferman Padisahımın. Talnıı bir kaç dilegim var. Kimtn zimmetinde miri malı bnlnrsam alacağım, kimse rnâni olmıyacak. Hazinenin takati dışında verilmiş tevcihatın da kaldırılmasını istiyeceğim. Bunlar Hünkârca kabul ediidi ve mührü Hümayunla birlikte Tarhuncu Paşaya ideta istiklâlini temin eden iki ferman verüdi. Buna mukabil kendisin den beklenen işler: Girit isi, donanma işi, maaş içi. Ahrr.et Paşa, son derece saf, namuslu, rüşvetten anlamaz, haktan ayrılmaz, dürüst bir devlet adamı idi. Kapısına kadar ge'.en gelen butün müracaat ları geri çevirmiştir. Haksız servet yapanların malları geri alınıyor, hazineye ge'.ir temin edecek her vasıtaya başvuruluyordu. Devirler oylesine acayip idi ki deviet işleri kötü gitse de başarılsa da yine nankörlükle karşılaşılıyoıdu. Ama doğruluk tan başka şey tanımayan Tarhuncu ortalığı düzeiteceğim diye her gün filcancı katırlarını ürkütmekte. ve her gün bir sürü düşman kazanmakta. Elbette menfaatleri zedelenmiş insanlann ona «AUah razı olsun.» demiyeceği aşikârd:. Va':de Su'tanı ~ " " onu diyelerini Hünkanna lunduktan ve karşıhk olarak bir hançer ve u m u r kürkla taltif »dildikten sonra donanma işleri i l t me;gul olmak üzcre Tersaneye gitmiş, biraz sonra Saraydan çafırıldıgını haber vermişler. Deniz yoluyla Topkapı Sarayına gelmiş ve has bahçeye girdiJi zaman Kızlarağası kendisini karşılayıp huzura götürmü?. Hünkâr cfkeli, kendine öğreti!en yu emri Termis: Kaldınn tnnn. Bunun ne demek olduğunu pek iyı bilen Pa;a, bu kadar iyi niyetle çalıjtığı halde gordügü bu nankörlüğe şaşıp padişahın ıurarına karşı haykırmıştı: Padişahım aen benl haksıı »ere öldürtÜTorsnn. Devlete n«mns ve »adakatle hizmetlmln karşılı|ı bn mn olmalıydı? M»b şer jünflnde iki ellm yakandadır. Sultanlar huzurunda fazla konusujmaz. Boıtaneılar Paşayı dıjan alır almaz derhal boğazladılar. Bu, «Bütçenin idamı» demekti. Eskiden Kethüdahjını y»ptıgı Muüa Pajanın karısı tarafından na'fi aldırılarak Üsküdarda Miskinler Tekkesine gömüidü. (*) «Tarhun»Un lugat raanam, kokolu bir ottur. Tare yaprakları baharlıdır. Imbikten çekilerek lezzrt verme5İ Için yemeklere katılan bir yıt çıkarılır. Lehçrtüllucatte su izabat vardır: Çiğneyip aŞızda tutnl ması Şrhveti cimaı çiderir. Bu bitkivi çignedigl I çin kendisine Tarhunen denmi;tir. îşcaıta açık mektup eline geçea beledıye hiımet aşkından yoksun nMclilteki çognnluğa dayanılarak hiçbir müktesep hakkı olmıyan, Belediye Başkanı aylık tahsisatının 800 llradan 1600 liraya çıkarılmıştır. 4000 nüfasla küçük, takir bir beledlye bütçesinden ayda 1600 lira tahsisat almağa kendinde hak gören Belediye Baakanının lihniyet v« hizmet anlayifi umumi efkirea büinmelldir. 18000 nüfuslu vilâyetimiı CHP'li belediye ba?kanının ay iık tanıisatı 1500 lira, küçük bir kasabanın belediye baakanı tabsisatı 1600 lira! Her tarafta A dalet Partili belediy* başkanlaBundan altı ay kadar evrel nnın aylık tahsisatlan gelişiçüyol yapmak için apartunanlann zel ölçü kabnl etmez «ekilde Snlerini kazdılar. Btr metre d«yükıeltilirken, belediye gelirlerinlik ve beş altı metre genitri heder olurken, hükümetin iyi Hkte, up uxun dere yataklan niyetle çaban bosa, ıclâhiyetli meydana getirdller, >onra da {• Olur mu bu? mercilerin de seyirci kalmaları kip gittiler. Şlddetli yagraurlarAkdagmadeninden Neeaü Kr üıüoüdür. Belediye gelirlerinin la bu dere yatafı dolup çoeukdofan yanyor : lar için tehllkeli alnnca, m j ı fırsattan lstifade •ömtirülmesinı 1942 yılından thtilâle kadar d« doğru bolur mutnnnz, bn hakakıtmak için kanallar açıldı r e vamlı olarak C.HJ*. tarafından halkın bu kanalları açabtlmesi uzhklara çare bulnnmalı, nmukasabamıı beledlye teçlmlerl İçin de kalaslarla kOprfller knmi efkara duyurulmalı, bir kakazanılmı?, memuriyetten beleruldn. nunla şehlr T « kasaba belediye dlye başkanlı|ina gelen aahıı başkanlıgi tahslsatlan nöfus ve Kandil devrindeki Istanbul'nn da memlekettne bizmet a^kiyle kenar mahallflerinl a n y o n u , feraçatle 70 llra arlık Uhsisat gelire ve müktesep haklara g5re ayarlanmalı, hükümetin kaşimdi. Çünkü, o devlrd* üzerltan başlıyarak her üç yılda bir ne basılan ın birikintisi yagmnr müktesep haklar dolayısiyle baf nunla yapacafı tasarrnf antidedan meydana geltrmiş. Fakat bi kanlık tehsisatlan 100. 140, 200, mokralik gayılmaz bil&kia partizanlıgı, yolınzlnğu, keyfl tasar •timki bem yafmur, bem de I&250, 300, 350. 460. 550, ninayet H eım suları karışımı... Tam karyıllık bir hizmeti nazara alına rufu önler. Çünkü belediye baskanlığı geçlm yeri degil, bizmet şımi7da gecekondular var. Ev rak aylık tahslsah 800 liraya çıve ferafat mahallidir. Bn maruvelce açtıklarl lâjım çuknrlan kanlmıştır. zatım adalet ölçüleriyle tasvip son zamantarda dolmns. Para Reldeye hizmet a«klyle asami vatırıp hoşaltacak de|iller ya, feraeat çösterilmiştir, bu hal C. bnynrnlarsa, gazeteni»in bir köapartımanların önündeki dere H.P. Hlerin hizmet duypnlan, jesinde yer vennek lfitfnnu bahyata^ına doğru kanaliar açmaparti anlayıslannın bâriı delllt şederseniz belki llglliler bu koyı ve lâgımlarını apartımanların nn üzerinde dururlar. Saygılarıdir. onüne akıtmayı daha uvfun bul 1963 secimlerinde Adalet Par mı !>onanm.« dulaı. O dere yatagı apartımanların Onflndeki aokak raflsreddesidir. Artık hSlimizi tasavvur edebilirsiniı. TJstelik, çocnklar, bu lâğım kanailannda kayık yflıdürmeye de başlamaslar mı? Tarın neaklar bastınnea ne büyük faclalarla karşılaşılaca£ım anlatmaya l ü m m yok. Stzi, Bursada Vali lken, 1946 yılında •Cumhnriyet» In hnsuıî nıretta Bnnaya gönderdigi raıeteel olarak gayet lyl tanınm. Bu ltiharla, büyük bir kitleyi yakından Irgilendlren şu hfile bir çare balaeafınıxa Inanıyor ve Yıldıı asfaltı fiıerlnde (TSlim Teri) denilen otobfif duragindakl yoldan çflnkfl gecekondular o taraftadır mahallemlıe te?riflnlıj dörtgBtle bekliyorum. 8ay gılanmla . Nermi Erkmen jaaıyorı Sayın Işean, Rahmetli Mehmet Aklfin man zum bikâyesini, ber halde, hstırlarsınız. Kandil devrüindeki Istanbnl'un kenar «emtlerini tasvir eden bu bikSyeyi bana batırlatan nedir, bilir miıinlı? şiradi klracı olarak otnrdntonı Esentepe, Emekli Subay Evleri mahallesinin arrettiği feei manzara Sekiı katlı, kaUriferll, asansörlü modrrn apartımanlardan knrulu bu mahalle, fimdl lâgım salarının getirdlfi ber türlü hastslığın tehdidl altında bulonmaktadır. olmasına gelınce: Kirlı kol ağızla Tahsilinl tamamlayınca gazeteci ^bui onun «fazla atılgan oldugu'nu ^b rindan ıl»fl»gt ldu BTr ars oldu. Bîr ars "Moskovaya göndei gönde!apklarnı«tr Flemıngttn bir J riidi. «Kr kedi ttadar ıaer«kiı. idi } ^ Gazeteciliee b a s l a d ı mn yanında, ba Tar Rusya'da bu merakla büyük tecrü " bir özelligı daha var: Romanlahunru Ahmet Paşa oturmus beler edındi. Ve db'rdüncü bir dil! Fleming, o tarihte hâlâ bir rında o kadar gerçeğe yakın ki Devletin geliri i!e giderini mudaha ögrendi: Rusça askerdi. Ancak savaş bittiksonra vazeneli rır hale koymağa ilk Gizli polis onu, o gizli polisi k o ' t e n s o n r a ' Londra'daki Kems Vazdıgı şeylerın bır süre ley gazeteler grupunun dış haber gazete haberlerı ile doğrulandığı vahyordu. Osmanh bütçesini kurmağa çar* „ , ı=r müriürlüğüne atanclı. Çalışkan cörülü'or Günün olayları sanki lışıyor. Bütün tafsilât ve müfdU5Üle rU J •° " " *UZ "'JTZ' " b l r a d a m d ^ ' î d l U' cidd! olarak ^onun O r ' ' hayalırın peşınden gidivor. redatı ile varidat ve masarifacek pek oyle buyuk h . b . r yoktu.l , n l m ı v o t ı vvaktır.ın No.» adlı romanında Rusiann a k , , M n ğ u n u l f • tı gristeren bir lâyiha hazırlıdiye anlatıyor kendisi, Stalinle özel ! oynamakla geçıriyordu. Tâ, Ann Karaihler denızinde füze üsleri yor, işte bu. (Muvazene defterbır görüşmeden başka Associated Rothermer'le tanışana kadar böy surduiur.u anlatıyordu. Küba krileri) denen bütçc idi. Ondan önPress'ten bır arkadaşla bir meklece sürüp gıttı bu. «Daily Mail» zı bunun doğruiuğunu göşterdice de vardı, divenler yok degiltup gönderdık Staline, bir mülâse de Ahmet Paşanın bütçesi takat ıstedik. Stalîn kendisi, imzası gazetesinin sahibı Lord Rother «Rusyadan SevgHerle.de ıse Rusia ile ıkimızı de şaşırtan bir cevap mer'den yeni bnşanan Ann, onun rın müttefıklerin yataklarına gü rihlere (Tarhuncu lâyihası) diye hayatında bir dönüm noktası olgeçmiştir. gonderdı. zel kızlar gönderdıklerini ortaya du. Bir adam bir defa çevresinde «Maaîesef sizi Irabul edemiyece• Belki de evlenmek üzere oldu atıyordu. Arkasır.dan, dunyada yan hoşnutsuzluk yarattı mı artık fiım.» i'apacak bir çey yoktu eli gumu düşününce dehçete düştüm, skandaiı pat [ açz; ile kuş tutsa nafiledir. f«vaPanmızde. Oturduk, kumar oynadık O diye anlatıyor Fleming Oturdum lak verdi. te Tarhuncurum âkıbeti: arkadaşla.» emektar makinenin başına ve baç Bütün bunlar Fleming'in eserle«Bu adarrun niyeti bozuk. serını sağlam temellere dayadığını ladım yazmaya...» ni tahttan indirip yerine karAsker Fleming gösteriyor. Dünya ganp clayların deşin Süleyman'ı geçirmek için 1939 da, Amirallık Dairesi, Fle Fleming'in kahramanı kaynaştığı bir yer oldukça lan Fle çalışıyor» diye Padısahı kandımıng'ı geri çağınr, üstegmenlik Ajan Bond genç, sert ve amansız mıng'm esrarh sjanı James Bond i rıyorlar ve nihayet. rütbesı verır kendisine. Deniz istib dır. Yaratıcm da iri yapılı. merha da daha uzun bir süre okuyuculaO gün Nevruzdu (sene: 1653. baratında çok dil bilen, işten anla metsiz. Bond kitap meraklısıdır. jrını meraktan meraka, heyecandan Martın yirmi biri). Adet üzer» Tar yan bırıne ihtiyaç vardır. Fleming Fleming de Londranın kitap otori j heyecana sürükliyecektir. huncu Ahmet Paşa, yıl başı he• • İ I î • Karma fa?lı 17.M KIM llânlar 10.53 Açılıj 11.00 Şarkılar: Ze haherler 17.02 Çocuk saatl ! 1 S T A N B U L 18.00 Reklâmalr feçldl 19.00 Ha kl Müren 11.20 Plsk dolabın 16.00 Spor sayfası 18.10 KUçük | T30 Açıiıç Kjea haberler . O berler Gönlük olaylar 19.30 dan 11 40 Türküler: Muzaffer l'.ânlar 18.15 Reklâm program t Gençllk »aatl 19.45 Kua llanlar yun havalan 7.45 Haflf mCzlk ları 19.00 Haberler 19.25 Hav» ; Akgfln 12.00 Kapam(. 800 Haberler 8.15 Haflf mü 19.50 DUkotekten seçjneler durumu 19.30 Hüseyln Gökmen t j rik 8 30 Salon orkertralan Î0.10 Çarkılsr 20.30 On be» günA NKAR A den şarkı^ar 19.50 Uykudan Bn { J 00 Yurdun st>sl 9.3<ı Kflçtîk de bir 2200 Reklâmlar geçidi ce !9.55 Orhan Sezener orkes j *27 Açılı« 6.30 Günaydın ta tra«ı 20.10 SeçUglmlz çarkılar ; konser 1P00 Kua haberler Ka Î2.3O Dans müzlgl 28 45 Hayın dlnleylciler 7J0 Sabah mü 20.40 Mlkrofon 13. 20.55 KOçOk piCl| berler 22.55 Ar» melodlleri zlğl 7.45 Oyun hsvaları SO ilân'.ar 21.00 Kısa haberler .C 12 00 Açılıs Kısa haberler Sa Î3.00 G«ee konserl 23.30 Çefltll haberler 8.10 Slrln Jçln çalıyo 21.02 Çarkılar 21.30 Hayat» bamüzlk 2400 Kua haberler lon orkestraîan 1Î.30 Şarkılar nız 8 30 Bu sabahm şarkılan kıs 21.50 Şarkılar J2.10 Ollmp İTSO Haflf ırüzlk 13.00 Ha Kapanıs. 9 00 Kapanı; dafından m'Jzlk 2Î.4S Haberler tSTANBUL tL RADTOgU hprler 13 10 Şarkılar 1330 K011.57 Açılii 1J00 Kl«a haber. 22 55 Dam! Dam! Dan«: 24.00 17.5S Açıiıç 18.00 D»n»a çagn çük rrkpftra 1S.45 Saz eserlert Kapanıs 14 00 Şerkfft Ugurluel orkestra 18.30 Her zaman aevllen pl4k ler 1Î.02 Orke*»r«l«r feçldl 12.35 KUçtlk llânlar 12.40 Şarn H13 Haftamn programlan !ar 19.00 Saloh orkestralan Ue ANKARA tL RADYOİD 14 30 Yusuf Bshlç Günsell orkes otuz daklka 19J0 Akşam mü kılar 1300 Haberler 13.10 16.57 Açıhş 17 00 Danslı eay zlğl 20.00 Plâklar arasında Charle» Aznavur »öylüyor 13.30 13.00 Cç konçerto 19.00 Haflf trapı 1445 Oyun havalan 13 en Kayıp mFktuplsn 15.05 Kı 20."0 Haflf milzlk 21.00 Cumar Kadınlar topluluğu 13.55 Kayıp müzlk 19.50 Radyo lle Inglllzo» j tnglllzce mtlldk t fa hsbprler 1S.10 Çarkılar te?i kins«r) 22.05 Caz dOnya 'ramvor 14 00 Reklâm program 19.4S l&n 14.4S TOrlrüler 15.00:0.00 MUzlk »everlerle başbaşa. î İS sn C"cuklsrın iaati ıs.so y e . rndan 22.40 Tatll »«ceslnde Müzik derglsi 18.00 Şarkılar 21.00 Bin «lçfl dans mazlgl 21 48 ; n<=rb.3hçe Karımpafa miljl lig dan» S4.00 Kapanıj. İİTAVBUL POLÎ8 Ifi.20 Radyo kltaplıfı l«.S5 Hep Haflf müzik 22 00 Dsnja derun J macının nsklen yayını 17.30 (Kı«a dalga 47. 43 m.) 8t Almanca »öylüyor 17.00 Kısa 83 00 Kapanıs. t «o» çıkan rom.nı tartısı . . p , ö y l e t e c e k t i r P i c c a d i l ! v . d e k kendin. hapsedümı, gibi gormek! il» b.k^vorH " iSeott lokantasında bir yemek ve ^dir. Televizyona tahammülü yok, Tan E f a r « l « U U i r i r " A lmanca tatlı ySrenîiklere da' tur. Saksıda ççek görmeye tai a n r i e m m g OU D a ş a l a r l a r F l e m i n g birbiri ardmdan hammülü yoktur. Çünkü yaşayan ISlI V a r m i S t i r ? ' R e r " r a P I a n '»"«rlar. Fakat s o i h i c b i r varhğın katline dayana' nur.da Alman komutanla birinci s ü | m a Z ayrıldığı tek ! H«yatı bir caıuı hikâyesi gibi: jvari dipdiri ayakta kal.rlar. Fle' Kahramanından Romanlarında itiBabası bınbası. AnnMİ Ingiltereiming'le yardımcısı zil zurna sarnokta giyinişi nâ ile giydirdiği Bond giyim menin en güzel kadınlanndanmıs. !hos olurlar. rakhsıdır. Oysa kendisı donanma lan, duygulu bir çocuktu, aevil1 Geri döner . d a n »ynlalı mek ihtiyacında idi. Fakat onu İşısına çıkarıhr: «Tevkif edilmek ; d a n »ynlalı berı giyinişinde hiç yollannı saşırmışlann, yola gel jten zor kurtardım sizi. Olur sey bir değışiklık yapmamış gibidir.ı mezlerin gönderildiğı «ert disip' degil, gündüz R 7 beş şişe şarap.» Koyu renk bir elbise, kısa kollu; ÖÜ linli bir okula, hem de yetıh, veri Normandia çıkartmasmdan son,bir gömlek ve mokasen ayakkabıra, Fleming bir hücum bırliâine lar. Başka şey göremezsiniz dıler. îan kendi ıçıne kapandı ve us1 sessiz sedâsız bitirdi okulu. Son verilir. Sonradan bu birlifie «F!e'tünde. Hepsınin de ayrı a y n ne. ra Eton Kolejinin arkasır.dan De ming'in özel rienizcilen» anlamına denini anlatıyor: ni2 Akademisine yolladılar. Asker F.P.rî. adı verurti Birlikte, ön saf, , H e r g ü n a y n . e ibıseyı giymekle j lıge. pınl pırıl dügmeh üniforma ta savaşacak 300 denizci vardı. Gö n e g.ysem düş' g:ysem düşuncesinden kurtuluj ya bayılıyordu. Ama, ailesi bu se revleri .düşmanın ş:frelerını, d o s ! y O r u m , dıyorfer de, umutsuzluklar» düştüSünü yalarını, kısaca lngıliz istihbaratıMokasen ayakkabılar da bağlabile bile onu Münih'e gönderdiler nm işine yarıyacak her şeyi ele rı olmad'.ğı için hoşuna gidiyorîngilteredeyken öğrendiji Fransız muş. Ayakkabı bağlamak sınirine casına, burada, Almancayı da ekzanmıştı ama Fleming madalya a dokunuyor. Görr.ieğinın kısa koîlu ledı. lamamıştı Sonrartan, subaylardan mS l r îön «kan^mTm'tar^î^'™^ bsşvurur;" Rakibini "sarhos !"ted>gı an d.san çıkamadıg, için eSlenİyorlardı. Herieourt, "hayretler içinde cejiı, dedi. Artık müsaade edin de ben de kadına dedl ki: B B memleketin başına en sîze hir fincan çay içireyim». Kadın eevap büyük felâketler bile gelse, yine neşesini kaybetmez. Her şey çabucak unutuluyor vermiyor, gözlerini kapıyordu .. Tagmur yafmaga Tıışln|tı Herieo«rt, F.mma sazın çaldıfı Strauss un güzel bir Saz, otelin bahçesine yerltştirilmişti. Hericourt, genç kadını henüz boş olaıı ma valsini dinliyordu. Hericourt, onu dansa dt aeeie edlyordu. fnnıbrook'a jirrHııirtı. mansalardan birine verleştirdi. Etrafta, öteki vet etti. Kadını hiç bu derece neseli görme zara yafmnra ra$m«n, bir kat daha t*4s«Uefmuştfriler pldukça gürÜUülü bir şckilde misti. Ona: Biraz sonra Mitterdorf'a döne ti. Herieourt, biraz yavafladı •• kolann Bmma'nın omnzuna dohyarak: «Ş« km, d«di. Ne yafm»r rabat ederis...> w ^*0^ fc % BULNACA \23456789 o ;• [• • • • • » •• • • • • • • • • • • •• « • • • • • • • • • • Istanbul'da 22071 Pazartesl tatil. Her gün 21 de, Pa/ar 15.3U da .Yedınci KBpek», Çar?amba 14.30 da. Pazar 11 de «Çccuk Tl'yatrosu». KADJKÖY 360582 Persembe tatil Her gün 21 de. Cumartes:, Pazar 15.30 da «ÇınÇın». SÎTE 476947 Pazartesi tatil. Her gün 21 de tKvcılık Uyunu» rEPKBASI 442157 Pazar. Pazartesl. Çarjamba, Cuma saat 21 de, Pazar 15.30 da «Sezuan'm îvı însan:». Salı, Persembe. Cumartesı saat 21 de .Carmen» Opera"ii. OSKÜPAR Cuma tatil. Her gün saat 21 de. Pazar 1S30 da «îsvancılar» YENÎ KOMEDt 440409 • Salı tatil. Her gece: 21 de •Küçük Şehir» Her gün 16.30 v« Pazar 15.30 da: «Tepeden tnme». AKSARAY KflCt'K OPERA Î15722 Suare 21.15. Pazartesi haric her gece. cumartes!, pazar ve çarşamba 1615 te marinede «General Ç5pçatan«. ARENA 446418 • 440704 Sah hariç, her gun 18 ve 21.15 te «Sezar ve Kleopatra». (Cumsrte«ı. pazar matine 15.30 d s ) A7AK ?2fi34R . Garanfer Oıcan • GBnfli Ülkfl TopInlnSn Pazartesi, ?ah. çarşamba: «Muhtesem S?rseri». DiŞer günler: «tpekçl Merhum» (Pazar matine). BTJLVAR 214892 • Paıartesi dıpnda her pece 21.15 te (Çarşamba, cumartesi, pazsr matine • ?\ Mart 1925 tarihii Cumhuriyet'ten $syh Said kuvvetleri güneye iltica ediyor Havaeazı amelesinin çrevi Lord Curzon vefat etti KoçujaŞı âşireti dün gece Çemişkezefce tecavüz etmiçtir. Ötc yanrîan Ç=yh Said ve asi kuvvetlerin süneye firar ve iîtica te>ju'nnr!uklan haber alınmıstır. =Vıce havasazı kumpanyasır.Ha çahşan smelenin grcv Hevam etmektedir. İjçilerin arasında zor kulîananlardan bâzı lan tevkif olur.rriTsH'r. Ingiltere Lordlar Kamarası Lideri ve Meclisi Vükelâ Reis: Lorrl Curzon dün sabah vefat etmistir. Lord Curzon 15 gün evvel Kembriç'te hir ziyafete Bİderken âni olarak hastaianmıs ve derha! LnrHra'vs ertirilerek hastaneye ka'dırılmıştır. Lord bütün ihtimam ve tedaviye rashnen îoırtarılamamış ve dün «absh hayata rn^lprini vumrrnTştur. Lord Curzon. ayr.i zaTianda hir çok psrrler: bulunan bir müellif ve hararetli konuşmaları ile ün yöpmış bir hariptf. Mütevtlfa Lord Curzon İncir kooperatifi Aydm İncir Kooporatifinin yeniden faaliyete geçirilmesfaie İ 3 veri'.miştir. Fener Kajşıyaka maçı Ft.i'K'"» Ksrçivakfl mscı Aün 10 bin seyirci önünde oye golsu? heraberlikle sona ermiştir. SACA: * > 1 Yıldıziar blllml. 2 Çöllerde|* uzRktan blr kaynak yert tmlş glbli^ gorünüp rie yanına gidllmek lstenllJ«> digl zaman kaybolan hayal, çağırma!<> vasıtaîarından. 3 Kar.atiılara mah } «uj harPkeîl yapamama. 4 Zeytlnyagı e!de etmekle meçhur bir çevremlz. 5 Eskl TOrk hikanlannın' en bCyüklerlne vertlen Onvanlardan, i ev hiç de yalanla llgill degll. « P | 4 gamberlerden blrlnln lkA başı. bir çe.iA klmln kualtılmışı. şalrlere ve şarkı:«> cılara ilham kaynafı olmuş dür.ya peykl. 7 tŞair Nedlm de\Tlnln en makbul çiçeginl bulmaya çabalamas manasına İki eöz. 8 Fabnkada vücuda getlrme işl, »ıfırdan asagı derecelerde IU bu hale gellr. » Bina kısımlannın Oft taraflanm Brten yerler (çogul). 16.15 t e i : «Kart HOTOI». TTJKARIDAN AÇAĞIYA: DORMEN 44973B Susre: 21.15. MaHne: Cu1 tYerlestlrllnüş t«rzda dejil de marfe?i. Pazsr 15 te Pazartes» tatil. «Şahane »allandırılıp iki taraftan •tutturulmus ZüSürtler» şeklldekl anahtarla açılıp kapanan araç» anlamına karms blr sbt. 5 GEN*AR 493109 Çarsamba hariç, heT eün Blr harfln okunuşu, kanun h»lüıe 18 ve 21.15 te: «Hayvanat Bahçesi» ve «Cepkoyma lsl. S Çanakkale bölgeelnhede Piknik«. dekl e»kl ve değerll btr harabe keGRT7P fi (GenAr'da) Çarfamba 18 •• 21 .İS glml, btaı dağlann tepelertnden Te te: «Denize Giden Atliiar» •• «Carrar Anakenartanndan lamın zaman flştaran mn SHShian» ve zaman laman d» tıvı halde akan. HALK TtTATROSU fAksarayl 212119 • Cu4 Ter»l «çarealD kalmış durumda ma hariç. her gece 21.15 \« (Matine: Çarşamdemetetlr, blr göı rengl. S Blr çeba. Cumartesi, Pazar 18.15 t e ) : «Şıp Sevdl». •tt p*muklu tSTANBTJL 442230 • Suare: 21.15, Matine: İA56789 b*>x, bir edat. 6 . Çarsamba. Cumartesi Pazar 15 t e : »Meşedt Eakl blr nıe J ve Sadık Zeveeieri.. Her fün 18.15 te Münir deniyete sahlp f blr Airtka diözku] TopluluŞu «General ÇBpçatan» yan. 7 Japon KARACA 446666 Suarelerde r e paıar mayada blr şehlr, tine 15 te Muammer K«r«e«: €L8hraacun kalm ve kaba Cumhuriveti». kumaş. 8 EsSAAT s OTTTN1,ARI Tevhlâ Bflre T«pltı1ııkl harflerden bl ^ ~ ~ ~ " ~ rtnln okunusu. DSnkfl bulraaeanın fu «Koçero». Her gfln 18 de, pazartesi 18 r e ekmek yapıl halledllmif fekli 21.30 da. mak üzere yojurulan. 9 «Dln! tarkı KENT OTTriVCüLARI 449736 • Her gün 18 çlzlktir!» anlamına karma blr emlr. de. Pazartesi 18 ve 21J5 te. Çarsamba tatil. «Güîerek Girin» Sah r e Cuma 15 t e : «Kalbin Sesi» ve «HalVm Gflıü». ITOCÜK SAHNB (Gfllrtı SflroH . ÜBfin Ce» »ar) 495652 • Pazartesl tatll. Salı, Çarşamba 21.15 t e : •Bütün Kadınlar Güıeldlr». Perşembe, Cuma 21.15 te, C.ertesı. Paıar 17 r« 21.15 te: «Bülbülün Sesi». (Salı v» Crjma 17 de * iTKAtlE: Beyogluı 44 4fl 44 Bgrencive). îstanbul: 2142 22 Kadıköj : ORAr.OfiLÜ 494935 • PaMrtes! tatll. Her ge36Ü8 72 Üsküdar: 38 U9 46 ce 21.15 te (Matine Çarşamba 18 ve CumarteBakırköy: 7164 66 Adalaı : si. Pazar 15 t e ) : »Kereçteri Tevfik Bev». 5160 81 tstinye: 83 80 20 * POLİS fMDAT: Istanbal 37 0OC Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu Yakan: 27 45 02 Sıhbl tmdat: • Beyoglu: 44 49 98 Fatih : 21IS 95 AT1A> 4408% «Mavi Melek. M. Britt. Üsküdar: 38 05 38 EMEK 44R43S «Twist Kıralı». * TKE.N : Demiryoüan: 38 04 75 tN'CÎ 4845M TnnhanpÜ Osman.. (Haydarpaşa) • 22 30 79 (Sirbeci) .Sıcak Eüer. D. Day * L'ÇAK : T.H Y (Termlnal) l\% K n N A K ~ İHZh'lb M02 9S • Hava Aiamı 138340 »*«*«««««««4 LÂLE «Japoa Sarart». LVKS 440360 <Tophaa«M LEVENT «Spartalcü»». RÜTA 448439 'Afiklar (t* SARAT «A»k Yan»ı». SÎTE 477762 Mavi M«l«k>. ŞAN 488792 • »Meyhaneci» T. T»|lt TAN 480740 «Kara Kortan Gordon». Y. MELEK «Anna Frank'ın Hâtıra D*ft«ri>. TENÎ AR «Kara Korsan». • T. TAKSÎM «Billur Köşk» (T) YILDIZ 476342 1 «Muallâ», 2 €Ü« Çapkın Gelin». • ALEMDAR «Yas*un Ask>. ATSÜ (K.Gümrük) 211917 «Şıp 8*rdi.. Bl'LVAR «Tophanell Oıraan». KTJLÜP 227183 «Yasasm Hayat.. MARMARA .Mari Melek». MELEK (Eyüp) 1 «Tophan«U O m ı m , • 2 «L«keli Kadın». RENK 211525 • .Sıcak Eller. D. Day SIK 223542 «Tophaneli Osman». TENt 225892 «Şeyh Şâmil • Kafkas Kartalı. FENt (B.Köy) .Meyhaned». KADIKÖY : OPERA 360821 «Meyhaned». REKS 360112 «Kaptanın îniikamı». ÖZEN 369994 «Muallft» T. Şoray SÎNEMA 63 (K.Yah) «Çapkın Baba». > SÜREYTA 350682 «Mavi Melek.. S I N A R «Mavi Melek.. KULÜP (B Beyi) •Genç Kızlar». t • Tryarrolar Ankara'do • S! Lözumlu Telefonîor DEVLET TİYATROLARI : BÜTÜK TİYATRO 113832 • Suar»: 20JO. Salı tatü. P.ertesı ve Cuma suare «Öp Benl K&te». Çarşamba suare ve Pazar matine: «Sıze ö v l e Geliyorsa öyledir» Perşembe «La Böhemç», Cumartesi «Talihin Kudreti» operalan Pazar suare: «Satranş» balesi. KÜÇÜK T t f ATRO 111169 • Suare: 20.30 Pazartesi tatil. Pazar matine 15 te: «Topuzlu» ODA TTy. ATROSD 111169 • Saat 18 de Pazartesi tatü. fDoğum Günü». TENÎ SAHNE 117240 • Suare: 20.30 Pazartesl tatil. Pazar matine 15 te «Bitmiyen Bır A*kCÇÜNCÜ TÎTATRO 117240 Suare !(ı 3(1 Pazartesi tatil. Pazar matine 15 te: «Bir Komiser Geldi». ÖZEL TÎYATROLAR : METDAN SAHNESİ 175250 • Çarsamba tatil Her gece 21.15 te AsteŞmen Eymen. Snh. persembe cuma 18.25 t e : «Sil Baştam Dıger çünler «Mavi Devriye». BALKEVÎ OTUNCDLARI Çarsamba, Cu marte«i. Pazar 21.00 de: «Evin tçi. ve .Rır Kvlenme». ANKARA TÎTATROSD 124511 • Salı tatil Pazartesl, Çarşamba 18.15 v e 21.18 te. Pazar 15.30 ve 21.15 t e : «Ö10 Çanlar». Diger jriinlr 18 ve 21.15 t e : «Gİ7İİ Ordu». î • • • 4 * « 4 4 < 4 « 4 « 4 • « Sinemalar Ankara'do 4> *> I stonbul'da ALEMDAR 154136 • 1 «Berlin Maceraları», 2 »Şeyh Kâmil». ANKARA 123432 • «Gangsterin Sevgilısı.. BÜTÜK 124075 • «KTrmızı Dudaklar.. GOLBAS1 122215 «Sayın Bayan.. INCt 121986 «Gan^terin Sevcilı«i. KONAK 120750 .Zorn'n'in tniık?mı» REVKI.l ] ? r m . ,Ar;:n MeTkezıre Seyalıat» t S «Kk^rniis». • • .^»»^»»»» î••»»••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog