Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

21 Plart 1964 CUMHÜRİYET Yunan Parlâmentosu Başbakan Papandreu'ya karşı ayaklandı Papandreu, hükümet güvenoyu almazsa, Kıraldan secimlerin yenilenmesini istiyecek Atın» 20 <AJ».) Yenı Yunan 76 yaaındakı kıdemh polltikacı Parlâmentosu, Persembe gunu ılk bu ayaklanma>ı suratle bastınmş toplantısını yapmış ve Başbakan sa da partı saflarmda açık hızıp George Papandreu derhal kendı oz lesme eğılımı ılende dahı yavgıı partısının bır ayaklanması lle kar sıyasi gayelenn basgostereceğıne şılaşmıştır lıçaret sayılmıstır Ayaklanma, 300 mebugtan mute te 171 mebusu vardır Ancak Pa >ekkıl tek meclulı parlâmentonun pandreu, ılk turda bj çoğunlugu o.endı«ıne bır baskan seçmek ıç,njsağlıvamamıs, partı dısıplımnı ve >aptığı ovlamada basgo«termıştır | nıden kurabılmek ıçın ıkıncı bır Papandreu'nun lıden bu'unduğu ovlamaja başvurmuştur Merkez Bırhğı Partısının meclıs îlk ojlamada Merkez Bırlıgı Partısının 30 mebuıu Papandreu nun raeclı» başkanhğına adav gosterdığı George Athana«sıadıs Novas a oy vermemış ov pusulala riD» • dernokrası» kelımesınj yaz mışlardır Ikıncı turda Papandreu nun a davı 166 ovla meclıs başkanlıgna getırılmıştır Ovlamava sadeee 193 mebus ıştırak etmektevdı îlk turda ov pusulalarına «De mokrası» jazan mebuslar Papan dreu nun adavını seçerken partı arkadaşlarının arzularını gozonunde tutmadığından sıkavet et mıslerdır YDnanıstanda. Mıllet Meclısi Başkanhgı seçımı Atına 20, (a a ) Yunan Basba Kanı Yorgo Papandreu eskı Mı! let Meclısi Baskanı Elıas Tsırıkokos ıle etkı Tıcaret Bakanı Sava« Papapolıtıs'ın «artık Merkez Bır hğı Partı«ıne mensup olmadıkU rını» açıkıvarak bu ıkı kıs rın Merkez Bırlığıne karşı bır komp lo tertıplediKİerını ılerı surm ı^ tur Başbakan bu karara Mılkt Meclısi BaşkanlıŞı ıçın vapılan se çımın ılk turunda bır sonuç a'ına mama'i uzerıne varmıştır Gercek ten bırıncı turda hukumetın ada\ı Athanassıadıs \"ova« gereklı ço ğunluğu sağliT.amadıgı ıçın 2 t ıra geçılmıstır Bırıncı turda Merkez Bırlığıne mensup TO mılletvekıb Novas alevhmde ov kullanmıst Papandren Meclısın feshini ıstıvecek Öte vandan MıUı Meclı» Başkan lık seçımınde Merkez Partısınden otuz mılletveKilının ılk turda hu kumetın adavı George Athanassıadıs aleyhınde ov vermesı uzerıne Başbakan Yorgı Papandreu eger hukumet gelecek ovlamada bu>uk bır çogunluk sağlavamazsa yanı sadece Merkez Bırhğı Partısı ta rafından desteklenırse Kıraldan Meclısi dagıtmasım ve venı seçırn ler yapılmasını ıstıveceğını açıklamıstır Papandreu «ısjan» ın elebaşılan saydığı, Merkez Bırlığı Partmnm so kanat başkanlan Elıas Çırımo kos ve Savas Papapolıtısı de par tıden uzaklaştırdığını behrtmıştır Henuz venı hukumet programı a çıklanmamışken ortava çıkan bu hadne butun çevrelerde ozellıkle hukumete muhahf çevrelerde de ı *rın bır heyecan uvandırmıştır ' 3 kasım 1%3 «eçımlerınden bu yana Merkez Partı«ının ao53 o % topladığı son 16 subat =eçımlen Yunanıstanda 28 av ıçınde vapılan uçuncu seçırrlerdır DI HABERLER BİR DAKİKA: 11 sosyolistm idama mahköm edilmesini protesto... Hadıse/er Bozsk diizen •Sflt Mflstaturillerf »« DBJBBlık. Havvan Yetiıtirleileri Cemlyetl» tkinei Baskjtnı açıklıror Tflrklrede »»fkan Inek •• «omı sut yoktnr Ax çok malumn ılSm kabilin. den bir şev. Bır defa Törkıyede polıtıkacıdan camı viinne kadar kimde safkan \eva lemız söt kaldı kı ınekte balunsnn Hattâ kanı ne kadar karifik. vatınt, sötöne ne katılmıs olnr sa olnun vıne ınektekı kan ve sısedekı sut ötekılerınkınin vanında temız kalır! D N. Faslı öğrenciler, Noskova Büyük Elçiliğini 24 saat müddetle işgal ettiler den so ıçın v"SU «sekva» tar şarkı, manı kosma, *ern»ı «»r sıbı «anat vollarıvle vapılırdı ' n • vazımın basındakı «lâf» da bovle bır bevtın parça'idır. Moskova 20, (a^. A.F. Radvo) Kırktan fazla Fasıı oğrencı dun Fasta 1 soçvahstın ıdama mah 1 kum edıİTiesını pro'e'to arracn a Moskovadakı Fa« Bu\uk Elçılıâmı e!e geçırmışl^r ve 24 saat müddetle ı«gal altında bulundurmus ardır Öğrencıler bugun Sovıet Poh«ının marıfetıyle Buvuk Elçılıkten çıka rılmıslar \e ıkı otobu";e dolduru larak uzak a«t rıimi'lardır öğrenciler A.rapça «arkılar sovlı Londra ü) (a^.Radvo) Rusyı \»rek 24 »aatlık bır gosterıde bu Batıdan ıthal ettığı buğdavın karsı îunmuslardır Dun bmayı terket lıg nı odevebılmek ıçın, Londrada mevı reddeden ogrencıler Bu\uk 40 ton altın daha satmıştır Elçılığe ve ıçındekıler» zarar ver Rusyo aitın sotıyor Rumiann barış gücüne ragmen saldırılara son verecekieri konusunda hiç bir iyinİYet yok •••>•••••••• Kıbrıs'ta "Mavi Kasketli,, askerler Yazan • •••••««••••• Hitmi YAVUZ Turkıvenın Kıbnsta de unı etmekte olan kanlı ola\ların arkası kesılmedık ce l%0 tarıhlı Garantı Ant laşmalarının verdı&i hakka dayanarak Adava mudaha Ipde bulunacağını «ert btr sekılde ıfade etmesı ve bır lesmış Mılletler Genel Sek reten lTbant'ııı nlnslar arası bans knvvetını alelacele Kıbnsa sevke baslama. sından bu vana bır haf tadan fazla hır «iire seçmı^ butunmaktadır Bırlesmıs Mılletler Teskılâtına bajlı nluslararavı bır barıtı korn ma knvvetının tpskıl edıl ditı \olunda\ı «ııklama Turkıvenın askerı müdahaledp hulanmasına ramak kala vapılmış bövlece hö kümetımız Kıbn^a çıkarm» vapmak konusundakı kararını şımdılik «erj hırakmıs hr. UThant ın Guvenllk Kon •evınd* v»p»ıSı açıklatnadan bu vana, aradai geçen on gure vakın bır sure ıçınde Ada va sadece Kanada askerlenn d = n muteşekkıl bır oncu bır! ık gonden!mi"=tır Bu kuv\et» katılacdklan bıld rılen îrlanâa \e l^\eç bırlıklerı henüz K bn<a gelmemıslerdır tngılız bılıklerınn ı«e Adada bar ş ve duzenı koruma gorevıni verıne aetırmek konusunda gi^erd'klen butun ıvı nıvete rağmen ozlenen huzurun sağ lanamadığı da bır vakıadır Ulu^larara'i barış kuvvetının • Ma\ı Ka<=ket'ı> a«kerlennın de Adada bans ve duzenı sa* lavıp saShvamıvacak'arı hakkında «ımdıden bır hukum ı erraek doŞru degıldır Bun ınla beraber Kıbri' ı Kınnlann ın^anlık dı«ı 'avranıslan sertlık ve merhameteızliğınden hıç bır >;ev kavbetmeden devam etmektedir Ve Rumlarn barıs gucune raSmen bui. dan vazgeçeceklerını ımâ eden herhangı bır yı ııvet belırtısı de Tievcut ipjhlrlır *fıtekım Kıbrıs ÎÇISIPD Bakanı ve e'kı mufrıt EOKA'cı Yorgacıs, «Mavı Kasketlıler» ın tarafsızlığından her <H cemaate es'tlık olrjlo'i ıçınde davranmavı anlamadıSını söv lemekter çekınTi»mıştır Yor gacıs'm bır tsveç eszetesme verdıSı derneç haneı kaynak lardar beslendıgı belli olan EOKA'nm vmsl ve canıvane amaçlarını açıkça ortaya kovması bakımından ılgı çekıcıdîr Bu EOKA'eı eskı^ı uluslarara^ı barı« kuvvetının her ıkı cemaate «eşıt muamele» vapmamafl gerek+ığını zıra Ingil'zlerın /aptıgı gıbı «bır azın hkla bir çoSonluğa vt meşro bır hükümet'e bır çrupun 8n derlenne e^ıt ınuamele yapı îamıvacağını l»n urmüstur Yorpacıs «Mavı Ka«Vı»*mer1n Kıbn«ta EOKAVılar tarafın dan teşkıl erl idıSı ar'ık herke *ın malumu nlar \ç «o'rl" hukumete bağlı polıs te?Wlatına «vardımci» olmak »onıtnlulu9unu taşıdıklarını ıddıa edecek kadar llenve ntmi'îtır Ma kario» ve çevresinde sözilmorıa me?ru Kıbns hufeümetıni teşkıl ettıklen kendılerrıden men kul cmaiet senlir.^ nın uluslararasi ban? k\ıvvetinden ne oekledık'er Vo«sn«'m bevanlarından anlaşıimakta ve bu Mavi Kasketlıierin basarı ru olan Gua'emala ı dıplomat Jose Rolz Bennett ı teklıf etmış fakat Turk hukumet] Ben nett ın adavlıgını kabule şa ıan bulmamıs'ır Gerçı Bır leşmış M lletlerın Bırmanvalı sevımlı Genel Sekreten ara oulucu ta\ırınde elınden ge len çabavı gostermvor degıldır Ama buna rağmen uzerınde 'arafların hepMnın anlaşma^a varacakları bır sıya^ı arabulucu tavın etmemn Kıbrıs bunalımının çozumlenmesı ıçın başlıca «artı oıduğu nu oelırtmekte favda vardır Zıra snası arabulucu «adece, Kıbrıs anavasjsında gereken degışıklığı ;, apmakla mukel lef oimıyacak, a\rıca, taraflar a^asında her an kotu ve tehlı kelı sonuçlar dog jrabılecek bır durumda olan gergınlığı i plomat k \ollardan hallet rrıek soruml ıluğunu da uzerıne almış olacaktır Tabıı bu arada bır başka mesele de barn kuvvetını teçkıl edeces olan «Mavı Ka*keth ler» ın vetkılennm ne olacağı dır Bunun Gene! Sekre'er ı Sovlesem tesırı > • <« mıveceklerını bıldırmsleıdr tdama mahkum pdılenler Halk I Sui'ara gonul razı değil KuvvetW Mılh Bırlıgının uveie ' rıdır ve K ral Ha=ana kar'i «uıkast Havalardan bahsetsem.. 'ertıp'emekten \ argı'anmış ardi' Sırası mı sımdı havanın*. öğrencıler duvarlara vapıstırdık Sadan bahsetsem lan dovızlerle «sıyası tutuklularır Yıne sudan vazılar yaziTOrderhal tahlı\e«ını» ı«temekt«dırler Rusvada 60 Faslı ogreneı bulun | sun' dıvorlar Izatmıvalım bır kere yerınden maktadır Go«terının başlama^ırnan «.orf ovnadı mı, RUÇ oturuvor Onun bınavı znaret eden gazetecıler 'ıçın bu şıır parçasını ' aııraa gırış butun vabancı Buvık Elçılıkl*nnj vaptım dısında bulunar Sov \ et muhafız I lannın Fas Sefaretmın onunde' Benını bır ınancım var. Akslnl gorunmedıklerinı «ov lemı«lerdır ıspat edenın alnını karışlarım Bu ıddıa, gorunuste bavalı ve mucerred «anılır ama, du«unülunce rıvazı bır gerçek oldngn mevdana çıkar.. Mabkemelerdekı avukatiann ya> rısı haksız dâva guderler. Ne demek" Bız, baksız dâva almavız dıvenlere. her davanın valnız bır tarafı hakhdır Fakat ikı tarafınm avnkatı vsrdır. dersem ne bnynrDrlar' \n\3 Nasraddm Hoca kadılıfı sırasında kendıne gelen birını dın. lemış. Hakhıın! demış. Sanındaki adam. A man kadı efendı! Bır de bln dınle' Boyle yalnız bır tarafı dınlıverek hukum verılır mı9. dıverek davasını ızah edınce, Hoca ona da: Hakkın var, deraıs.. Hocanın UThant tarafından tesbıt ekarısı van odada ımış. Hoeanın dıldığı ve ılgılı taraflara bllbovle ıkı tarafa hak verdıgını ışıdınldığı ıfade edılmektedır ö tınce nemh olan mesele Turk azın Aman efendı' Bır dâvanın ikl hgına karşı açıktan açıga bır tarafı da haklı olnr mn? gerıha savaşım surdurmekte .Sorune de: Oıan Kıbrısh Rumlarm sılah lardan tecrıt ed lıp ed mıvece Tabu' Sen de haklıııo! dıye?ı ve gerektığı takdlrde Mavı rrk ısın ıçınden eıkmış. Kaskeüllere dteş açma salahıBunlar, mecan hıkayelerdlr. v etının verılıp verı mıyecegı Sovlesen tesırı yok . SuMan ( 4 dır Bu da henuz bellı olmanul razı defil.. mıstır Zaman daralıvor Bır Bırlesmif Mılletler vardır. Kısaca soylemeıc gerekır«e Bn Bırlesmış Mılletler, stadyumKmrı ta 3 avlık «ure ıçınde dakı seyırcılere benzer.. bır kısmı narışm sağlanmaM sarttır Za ortsda oynıvan ıkı takımdau bırinı, dıter kısmı otekısinı totar.. rcan gunler geçtiKçe daha da uçuncu bır kısım, ortadaUı mac nekısalmaktadır Kanada bırlık tıcesı. kendısıne ne getireeeks* lerınin dısında ortada henuz ona göre ıkı taraftan bınnı kısSır şey gorunmemekte ve Rum kırtır.. bır baska kısım da hırıltı ar saldınlanna pervasızca çıksın da doğus, kavga olsnn, bel. devam etmektedırler YapıU kı bır sev kaparım dıve fırsat kolca« şev, araouıucunun tavı lar . bn arada ortalarda çıft dola • n.nde UThant ın mjmkun ol dugu kadar elını çabuk tutma I san 810 tane polıs gorevlısı gora> nur. bunlar da güvenlık kovvet • sını temennı etmekten ıbaret lerıdır.. bır patırtı çıklımı.. herket tır Eger \dada vıne de barij bırbırine gırer.. bakeraın kafasına sajlanmazsa o zaman vapı'a sıselcr atılır.. gazeteler vakılır. cau şevın ne oldugunu her Nıhayet guvenlık kovvetlerı, ber jces bılmpktedır ne kadar kavja gurnlture mSni oı lamazsa da.. bakemı soynnma odaI sında mahafaza edıp, nedea sonra j dısan çıkanr.. mac biter» ve st»dvıım, bır yenlsine h»zırlantr «AK.Ş Saiinger istifa etti 1 Yıl sonunu Dehlemeoen 5 mılvontuH uır çeHHise HatıitnaH Ztraaı Banhasında a (D Wasbıngton 20, (A.P ) Başkan Jonhson'un mutev effa Kennedy den mudevver basın «ozcu^u Pıerr" ^ohnger, bugun ıstıfa etmıştır Sa hnger'ın Calıfornıa da Demokrat Partıden Seratova aday gos*erıl me'i bek!»nmektedır Saiinger ın verıne, Johnson a son 13 vıldanberı vardımeılık vazııcsır de bulunan e«kı gazetecılerden George Reddv getınlecektır Bevaz Saray Basın Sekreterı ^ndrew T Hatcher d» ı«tıfa et mi'tır Zentı o'an Hatrher ın Sa hnger ın Senato kampama«ında faal bır rol o\naması bekîenmeî' fedır «Silahsızlanma bıtmek bıltnez bır satranç ovununa bcnzıjor» ımHanı TEŞEKKÜR Allemızın buj uk varlığı Emeklı Ordonat \lban Doğu Batı münasebetleri karsısında silâhsızlanma 3 ALt HARMANKAYA (Kosemıhalzade) Vatırma Tarihi io ffisan 1864 Soıı Para nın 18 3 1964 gunu ebedıvete ıntıkalı ıle derın acımızı pa^laşan hı«ım akraba dost ve bujuklenmıze ve bılhassa cenaze>:ınde bulunmak hıtuf karlıgını gosteren muhterem zevata ve «ılâh arkadaşlan na, evımıze kadar gelerek bızlerı te=elh edenlere ayrı avn tesekkure teessurumuz raSnı olduğundan en candan teşekkurlerımızı bu gekılde arzetmeM bır şukran borcu bildık Harmanksya aılesı Cumhunvet 3054 TEŞEKKÜR En kivmetil \ arlıgımız { hastalıgı ruresinde üstün lhtlmam vardım ve alakalarm. eslrgemıven kalb ve dahlllve hastalıkları mütehas=ı<ii Denız hastanesi muhterem Başhektml ^ Z1RA TAMAM! T1 MİLYON ÜRA TUTAN İKI OEV İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE TASARRUFU TESVİKTE GÜZEL BİR ÖRNEK VEREf* T.C. ZİRAAT 8ANKAS! MUDİLEftl HER ZAMAN KAZANÇLI ÇIKARLAR. SUPHİYE AKYÜZün MEHMET ALİ Işığıgür'e j büvtlk yardımlannı gördOSO î mUz Denlz Alb Operator T.C. ZİRAAT BAHKASI ve hastane pei"=onellne cen«ze • merastmlne çelenk göndermek : lutfunda bulunan ve blzzat !i ıştlrak eden mektup telgrai ; telefonla ve evlmlze kadar teş '•'• rlf ederek acımızı payîaşan ; büvüklerimlze arkadaç ve ak 1 ! rabalarımıza mlnnet ve şükran | lanmızı aunanz S E«l Havrettln Akv Jz * Ev atldrı Nlmpt Akvüz } •\*eccet Akvılz Spvım İ Gurer Clller Cumhuriyet 3034 TURHAN GÜNAY'a Vukleer denemeleri ya.vıklama andJaşmasından sonra Doğu ve Batı Bloklan arasmdaki çerfinliğin, yermi devantlı siyasi bir anlasma zenunine brrakacacı konustıııdaBnnun ıçın beledıve, mevent bı ki hayallenn henuz tamamen kaybohnadığı Cenevre Sınalara tahammülfi varsa bır kat lâhsızlanma Konferansmdaki gelişmelerden anlaşılmaktaılâvesı ıçın talımatnamede bır de dır Cenevre Silâhsızlanma Konferansınm muşterek başihşiklık dusunüvor... Czsktan ha kanlan Amerikan Delegesi Fîsher ve Sovyet Deleeesı Çaber alıvoruz. Imar ve J«kân Vekâ rapkın, eefen hafta içinde 45 dakıka snren cbaşbaşa» bır leti, bnnu tasdık etmermış. tn gonışme yapmjşlardır Fîsher bu gorusmeden sonra verfenne, bn kanuna, gn nizama aykı diği demeçte «silâhsızlanına konusunnn gelecegı gorunn ırniş.. sokaklar darmıg.. falân.. duğu kadar karanhk değıldir Amerika ile Sovvetler BırBn fen ne »or, ne belâlı bir ıj'. liğı arasında uluslararasi gerginliği azaltacak bır anlaşAnlıyornm «batı» lasmak ıstıvo mava vanlnıası muhtemeldir» demiştir. rnz ama, Amenkadaki 4050 katlı Ivımserlık havası Boyle bır anlasmanın ımzalan bmaların hnlnndn£u sokaklar, kaç Nıtekım Cenevre Konferanması ıçın vakıt henuz çok er metre acaba'.. Onn ceçelım İs sının bu yılkı calısmalanndan kendır. Fakat buna ragmen tanbulda eunessızlık ve havasızlık Fısher'ın sozlerıne hâkım olan Batılılann da bu konu uzeri" tan sıkavet etmek mnmkun mu'.. lyımserlılı havasmı destekleven de oneeden ve kesınhkle red O da bır tarafa nerede otortaca • belirtıler mevcuttur Amenka volunu »eçmıveceklerı sanıl tıı bn nufnsn' Bır taraftan do$u konferansın persembe gunku maktadır Nıtekım Belçıka vor, bır taraftan hnrava akın deoturumunda, Sovvetler BırlığıDısışlen Bakanı Spaak bovle vam edıvor Fen, fen' Senın sdı ne ıkı yıllık bır sure ıçınde, her bır anlaşmanin ımzalanmasına na ne runahlara girılır?. ^.n Beıkı ulkenın gtratejık bombardı taraftar olduğunu belırtmıştır va«d mevdanını senin namına vok man fılolanna an 480 uçağın Ama bu anla^mavı, buna bag etmediler mı». Her va^mnrda or tahnbmı tekhf etmıştır kı, tah lı meselelerden tecrıt ederek dek avlanacak kadar eollevn Dol rıbı teklıf edılen uçaklar Ameduşunmek de ımkansızdır ^1 imabahçe Tophane volunu hnknk rıkalılann B47 ve Ruslarm manvanın bır'estmlmesı «ag ılmı mı vaptı'. Sen ne bıçare ne TU15 (Badger) tıpi uçakları masum bır suçlusun' 4cıvorum sa dır Bılmdığı gıbı Sovyetler de lanmadan boyle bır tekhfın ka na< bul edılmesı, Batılılar ıçın o! B. FFLEK ocak 1964 de her ıkı ulkenın dukça guçtur Bunun'a bera elındekı Stratejık bombardı ber tıpkı nukleeı denemelen man uçaklarının tumunun vok v asaklama anlaşmasında cldu edilmesini bır teklıf olarak TEŞEKKÜR 5u gıbı ıkı dev pakt srasında ılerı surmuştu Amerıkanın tek bır anlaşma ımzalanmasının lıfı Sovyetlerınkmden bır havlı Ant kavb! ile bizler dprın bu Arabnlncn neredeT Doğu Berlındekı Pankov re değışık olmasma rağmen. ara acıv» garkpden p«lm bahamız öte yandan asıl onemlı olan jımını tanımak demek olmasa iyl in*»an da ortak noktalar vardır ve bu mesele heru7 71ın lcnrai' de cağı konusunda teminat ver konuda bır anla^mava varılırAKİF MOTTJGAN'ın tıldir O da Kıbrıs devletının 1 mek de pekâla mumkundur sa, Cenevre Konferan !!, geleselecektekı «tatu^unu tâvın eWümünde Ilk vard mıra kcçan Banşseverlerın Blkusu cek ıçin venl bır umut belırtı(îhsan Kalmaz) vapuru «üvart decek olar snru<mp e pazar Yerjuzunde banşsever bu *mı daha ortaya koymuş ola slne KoprU Denızcı'lk Bank*«ı lıklan yurötecek «sıy»sl ara tun ınsanlann ulku^u olan M caktır ve Emrlvet mensuplanna mp S bulucu» nun hentız te<:bıt edıl lahs zlanmanın gerçekleşme=ı sıi arkada'îlarına ffPrPk c memis olma^ıdır Bızce sıyasî Öte vandan bu gerçeklestığı ıçın gerPk Batı ve gerek^e Dotorenlnp tptlrak ^rion < t> ç •r i . arabul ıcun ın go e\ ı hattâ A fakdırde Cenevre Sılahsızlan gu blokunu kuçuk hesaplarm se evp ffplerpk ta7İ\Pttc bulu J iava sevkedılmekte olan u ma Konferansında Sovvetlerın dısında hareket etmelerı ar nan tplefin \p tplgraf'a » o luslararası ban1; ' uptımn gö \ oteden ben uzermde durduk mi7a 1stırak pden akraha taıı j tık kaçınılmaz bır şart halme dık \r arkadasları tp=rk revmrlen de nn™hd" ve U j an N ^TO ve Varsova PaUt Eelmıştır V"k'=a vıne Fîsher ve çıikranisrırrızı h(ld nrtz Thant'ın henuz arabul jcuvu lan arasında bır "=aldırma7!ık ın dedığı gıbı dun an n «ben Efl CPII <• tavın etiıpniî oîma^ı h'nıık anla^maı imzalanTnası 'ek'ıfı zın bıdonlan ılp riolu bır oda Oglu N ırhan hır »alıhsızlık *a ılmalıdır { nın r p ele almma^ı ıb*"irrnl * da «;igara ıçı!me<ınp' artık ta Celtnf Sonra II Th^rt O7p! V =m mııriıı a "ahılıne gırm • bu' ınnraktır = hammı In kalmprri stîr Cumhurljet 3033 lütanbnl şehn ReniRİivor. Marazf sekılde genıslivor Dösünün bır kere Rumelıkavafeından Kâ^ıthv ne kovune ve Kuçükçekmecevc kadar uzanan bir şehır. butdn bnralara beledıve hızmetı sırecek» vanı sa elektrık, çaz, saglık, te • mızlık umumı naklıyat.. meera ve sokak. E, bancrı para ıle?.. Bu »abar» on mılyon kışı verlesebilır Neden bovle oluvor'' Sebirde arsa pahalu dır llcuz arsalı verlere gıdilır» metrekareM 12 lıralık yerler aranır.. bnnlar nzak yerlerdedır BuInnur^ parsellenır.. ne voln var, nr ızı'. «atılır.. ınşaat vapılır.. ondan sonra eğer belediyf hudndn • nnn dısında ıse, bir müsterek i*tıda. bır de siyagf baskı yanı seçım santajı.. Sonra sızi seçraevH., dıye an. dan sonra bir karar sebrın hudadn bn yenı mahallenın dısına ahnır.. alınır, alınır.. ıste bu hale gelir.. ne olaeak bn Istanbnlnn halı 9 . Hanı rahmetlı bır nmn Omer vardi™ hastalık sebebıvte çok bfivümfistü.. \eremden rtldü.. Istanbnl da böyle artık kendıni ta. siTamıvaeak, besliyemıyecek hale rjeldı.. ama sehır nufnsa artıvor. Ne olacak". Şehrı, enıne dejjl, bovona büvultrnek lâzım^ her yer bövle vapıvor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog